Floxabactin Vet. 50 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-11-2015

Aktiv bestanddel:

Enrofloxacin

Tilgængelig fra:

Le Vet B.V.

ATC-kode:

QJ01MA90

INN (International Name):

enrofloxacin

Dosering:

50 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

2011-10-02

Produktets egenskaber

                11. NOVEMBER 2015
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLOXABACTIN VET., TABLETTER 50 MG OG 150 MG
0.
D.SP.NR
26543
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Floxabactin Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder:
AKTIVT STOF:
Floxabactin Vet. 50 mg: Enrofloxacin 50,0 mg
Floxabactin Vet. 150 mg: Enrofloxacin 150,0 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter.
En lettere gullig, rund, konveks snab-tab tablet.
Tabletten kan deles i to dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Hos hunde:
-
Behandling af infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbindelse
til prostatitis)
og infektioner i den øvre urinvej forårsaget af _Escherichia coli
_eller _Proteus mirabilis_.
-
Behandling af overfladisk og dyb pyodermia.
_44733_spc.doc_
_Side 1 af 6_
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til hunde, som er under 12 måneder (små racer)
eller under 18 måneder
(store racer), da midlet kan forårsage forandringer af epifysebrusken
hos hvalpe i vækst.
Bør ikke anvendes i hunde med risiko for krampelignende anfald, da
enrofloxacin kan
stimulere CNS.
Bør ikke anvendes i hunde med kendt overfølsomhed for
fluoorquinoloner eller til nogen
af hjælpestofferne i lægemidlet.
Bør ikke anvendes i tilfælde, hvor resistens overfor quinoloner er
konstateret, da der er
næsten komplet krydsresistens overfor andre quinoloner og komplet
krydsresistens overfor
andre fluoroquinoloner.
Bør ikke anvendes ikke i forbindelse med tetracycliner, phenikoler
eller makrolider da der
kan være antagonistiske effekter.
Se også pkt. 4.7.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Fluoroquinoloner bør kun anvendes ved behandling af kliniske forhold,
som har
responderet ringe, eller forventes at respondere ringe på andre
antimikrobielle lægemidler.
Anvendelse af fluoroquinoloner bør så vidt muligt baseres på
følsomhedstest.
Officiel og lokal politik omkring antibiotika bør tages i betragt
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt