Flexilev 5+1,25 mg dispergible tabletter til dosisdispenser

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-01-2017

Aktiv bestanddel:
CARBIDOPAMONOHYDRAT, LEVODOPA
Tilgængelig fra:
Sensidose AB
ATC-kode:
N04BA02
INN (International Name):
CARBIDOPAMONOHYDRATE, LEVODOPA
Dosering:
5+1,25 mg
Lægemiddelform:
dispergible tabletter til dosisdispenser
Autorisationsnummer:
56874
Autorisation dato:
2016-08-29

Læs hele dokumentet

23. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Flexilev, dispergible tabletter til dosisdispenser

0.

D.SP.NR.

30032

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flexilev

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dispergibel tablet indeholder 5 mg levodopa og 1,25 mg carbidopa (som

carbidopamonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergible tabletter til dosisdispenser

Hvide, kugleformede tabletter med en diameter på cirka 3 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flexilev er indiceret til behandling af voksne patienter med idiopatisk Parkinsons sygdom

og Parkinsons syndrom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med Flexilev fokuserer primært på individuel behandling med

dosisdispenseren MyFID.

Den optimale daglige dosis af levodopa/carbidopa skal bestemmes ved omhyggelig

titrering for hver enkelt patient.

Flexilev fås som lavdosis-tabletter for at muliggøre nøjagtig dosistitrering efter hver enkelt

patients behov. Flexilev indeholder carbidopa og levodopa i forholdet 1:4.

Generelle overvejelser

56874_spc.docx

Side 1 af 13

Undersøgelser viser, at perifer dopa-decarboxylase er mættet ved carbidopa på ca. 70 til

100 mg pr. dag. Patienter, der får mindre end denne mængde carbidopa, har større

sandsynlighed for at udvikle kvalme og opkastning.

Behandling med andre antiparkinsonmidler end levodopa alene kan fortsætte, mens

carbidopa/levodopa administreres, selvom dosisjustering af disse midler, kan blive

nødvendig.

Patienterne bør monitoreres nøje i dosisjusteringsperioden. Ufrivillige bevægelser, især

blefarospasme, er et nyttigt tidligt tegn på for høj dosis hos nogle patienter.

Dosis er bedst initieret med 100/25 mg tre gange daglig. Dette dosisinterval giver 75 mg

carbidopa daglig. Dosis kan forøges med 50/12,5-100/25 mg Flexilev hver dag eller hver

anden dag, hvis nødvendig, maksimalt indtil en dosis ækvivalent med 800/200 Flexilev pr.

dag er opnået.

Effekt har været observeret på en dag, eller nogle gange efter én dosis. Fuldstændig

effektiv dosering er sædvanligvis opnået indenfor 7 dage sammenlignet med uger eller

måneder med levodopa alene.

Flexilev tabletter kan anvendes for at lette dosistitreringen svarende til den enkelte patients

behov.

Vedligeholdelse

Behandlingen med Flexilev bør individualiseres og justeres i henhold til den ønskede

effekt. Patienter, som oplever forandringer af effekten og aftagende end-of-dose effekt, kan

have gavn af opdeling af dosis i mindre, hyppigere doser, dog uden at den totale daglige

dosis ændres.

Flexilev-dosis kan, om nødvendigt, øges til maksimalt 2.000/500 mg daglig. Der er

begrænset erfaring med en total daglig dosis større end 200 mg carbidopa.

Patienter, som får samtidig behandling med levodopa og en anden decarboxylasehæmmer

Initier behandlingen med en Flexilev-dosis som svarer til indholdet af levodopa i den

anden kombination af levodopa/decarboxylasehæmmer.

Patienter, som får samtidig behandling med andre antiparkinson-midler

Nuværende dokumentation viser, at behandling med andre antiparkinson-midler kan

fortsættes ved initiering af behandlingen med carbidopa/levodopa, selvom dosis eventuelt

skal justeres i henhold til fremstillerens anbefalinger.

Anvendelse hos ældre

Der foreligger betydelig erfaring fra brug af levodopa/carbidopa til ældre patienter.

Ovenstående dosisanbefalinger afspejler de kliniske data baseret på denne erfaring.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Nyrefunktionens påvirkning af levodopa/carbidopa-clearance er begrænset. Flexilev bør

administreres med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion. Dosen skal titreres

individuelt.

Patienter med nedsat leverfunktion

56874_spc.docx

Side 2 af 13

Flexilev bør administreres med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. Dosen skal titreres individuelt.

Pædiatrisk population

Flexilevs sikkerhed hos patienter under 18 år er ikke klarlagt.

Det er ikke relevant at anvende Flexilev til børn og unge ved indikationen idiopatisk

Parkinssons sygdom.

Administration

Oral anvendelse. Flexilev dispenseres med en dosisdispenser. Der må kun anvendes

MyFID dosisdispenser. Dosisdispenseren har en patron med 750 dispergible tabletter.

Dosisdispenseren giver den individuelt tilpassede dosis baseret på et antal mikrotabletter

(små tabletter, hver med en lav dosis levodopa/carbidopa).

Tabletterne skal opløses i et halvt glas vand. Efter opløsning dannes en hvidlig dispersion i

løbet af nogle få minutter. Væsken bør indtages straks efter, at tabletterne er opløst.

Dosisdispenseren har en påmindelsesfunktion for at lette dosiscompliance.

Dosisdispenseren er også udstyret med et system til registrering af dosis og

symptomklassificering, hvorfra data kan overføres til den behandlende læge.

Ved en samlet daglig dosis på 300-400 mg levodopa holder en patron cirka halvanden uge.

Når patronen er tom, kan patienten nemt udskifte den.

Se dosisdispenserens manual for yderligere oplysninger.

Indtagelse sammen med mad og drikke

Om muligt bør Flexilev tages 30 minutter før eller 1 time efter et måltid. Flexilevs virkning

kan svækkes, hvis det tages sammen med proteinrige fødevarer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Ikke-selektive monoamin oxidase (MAO)hæmmere og selektive MAO typeAhæmmere er

kontraindiceret ved brug af Flexilev.

Behandling med disse hæmmere skal seponeres mindst to uger før behandling med

Flexilev initieres. Flexilev kan anvendes samtidig med en MAO-hæmmer med selektivitet

for MAO-B (f.eks. selegilinhydrochlorid) i de doser, som er foreskrevet af fremstilleren (se

pkt. 4.5 ”Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion”).

Flexilev er kontraindiceret til patienter med snævervinklet glaukom.

Da levodopa kan aktivere et malignt melanom, skal det ikke anvendes til patienter, hvor

der er mistanke om ikke-diagnosticerede hudlæsioner, eller som har melanomer i

anamnesen.

Tilstande hvor adrenergika er kontraindicerede, f.eks. fæokromocytom, hyperthyroidisme,

Cushings syndrom, svære kardiovaskulære lidelser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Flexilev anbefales ikke til behandling af lægemiddelinducerede ekstrapyramidale

reaktioner.

56874_spc.docx

Side 3 af 13

Flexilev bør administreres med forsigtighed til patienter med alvorlig kardiovaskulær eller

pulmonal sygdom, astma bronkiale, renale-, hepatiske- eller endokrine lidelser, eller

patienter med ulcus pepticum i anamnesen (på grund af risikoen for øvre gastrointestinal

blødning).

Der bør udvises forsigtighed, når Flexilev administreres til patienter med myokardieinfarkt

i anamnesen, og som har efterfølgende atrium nodale eller ventrikulære arytmier.

Hjertefunktionen bør følges nøje hos sådanne patienter under den initiale dosistitrering.

Flexilev kan forårsage ortostatisk hypotension. Flexilev bør derfor administreres med

forsigtighed til patienter, der tager andre lægemidler, som kan forårsage ortostatisk

hypotention.

Alle patienter bør nøje observeres for udvikling af psykiske forandringer, depression med

suicidale tendenser og anden alvorlig, psykisk adfærd. Patienter med aktuel psykose bør

behandles med forsigtighed.

Som ved behandling med levodopa kan behandling med Flexilev forårsage ufrivillige

bevægelser og psykiske forandringer. Patienter med svære ufrivillige bevægelser eller

psykotiske tilstande i anamnesen, som er blevet behandlet med levodopa alene, bør

observeres nøje, når behandlingen med Flexilev substitueres. Disse reaktioner skyldes

formodentlig en stigning i dopamin i hjernen efter administration af levodopa, og

anvendelsen af Flexilev kan muligvis forårsage tilbagefald.

Der er ved brat seponering af antiparkinsonmidler (særligt under samtidig behandling med

neuroleptika) rapporteret om malignt neuroleptikasyndrom, herunder muskelstivhed,

forhøjet legemstemperatur, psykiske forandringer og forhøjede serumkreatinin-

fosfokinaseværdier.

Levodopa er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludseligt falder i

søvn. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om patienter, der pludseligt falder i søvn

under daglige gøremål, og i nogle tilfælde uden forudgående advarselssignaler. Patienterne

skal informeres om dette, og de bør rådes til at være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj

eller betjener maskiner, mens de er i behandling med levodopa. Patienter, der har oplevet

somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i søvn, skal undlade at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Reduktion af dosis eller seponering af behandlingen

bør desuden overvejes.

Impulskontrolforstyrrelser

Patienter bør monitoreres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser.

Patienter og behandlere bør gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på

impulskontrolforstyrrelser herunder patologisk spillelyst, forøget libido og

hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge eller indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan

opstå hos patienter, som bliver behandlet med dopaminagonister og/eller andre

dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, herunder Flexilev. Det anbefales at

genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Samtidig administration af antipsykotika med dopaminreceptor-blokkerende egenskaber,

særligt D2 receptorantagonister, bør ske med forsigtighed, og patienten bør observeres nøje

for aftagende anti-parkinson-effekt eller forværring af parkinson-symptomer.

56874_spc.docx

Side 4 af 13

Patienter med kramper i amamnesen bør behandles med forsigtighed.

Som for levodopa anbefales regelmæssig kontrol af den hepatiske-, hæmatopoietiske-,

kardiovaskulære- og renale funktion ved forlænget behandling.

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan fortsat behandles med Flexilev, hvis det

intraokulære tryk er velkontrolleret, og hvis patienten observeres nøje for ændringer i det

intraokulære tryk under behandlingen.

Hvis general anæstesi er nødvendig, kan behandlingen med Flexilev gives så længe, som

patienten er i stand til at indtage væske og medicin oralt. Hvis behandlingen afbrydes

midlertidigt, kan sædvanlig daglig dosis af carbidopa/levodopa genoptages, så snart oral

administration er mulig.

Epidemiologiske studier har vist, at patienter med Parkinson’s sygdom har højere risiko for

udvikling af melanom end den øvrige befolkning (omkring 2-6 gange højere). Det vides

ikke, om den øgede risiko skyldes Parkinson’s sygdom eller andre faktorer, såsom

lægemidler, som anvendes til behandling af Parkinson’s sygdom. Derfor opfordres

patienter og omsorgspersoner til regelmæssigt at kontrollere for melanomer under

behandlingen med Flexilev for alle indikationer. Ideelt bør der udføres regelmæssige

hudundersøgelser af tilstrækkeligt kvalificerede personer (f.eks. dermatologer).

Effekt på laboratorietest

Ofte er niveauerne af carbamid, creatinin og urinsyre lavere under behandling med

carbidopa/levodopa i forhold til behandling med levodopa. Forbigående abnormaliteter

omfatter forhøjede niveauer af urinstof i blodet, ASAT (SGOT), ALAT (SGPT), LDH,

bilirubin og alkalisk fosfatase.

Der er blevet rapporteret om nedsatte niveauer af hæmaglobin, hæmatokrit, forhøjede

niveauer af blodglukose og hvide blodlegemer, bakterier og blod i urinen.

Der er blevet rapporteret om positive Coombs’ tests både under behandlingen med

carbidopa/levodopa og med levodopa alene.

Fexilev kan forårsage falske positive resultater ved brug af urinstiks til undersøgelse for

ketoner i urinen; og dette ændres ikke ved at koge urinen. Anvendelse af

glucoseoxidasemetoder kan medføre falsk negative resultater for glykosuri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Flexilev. Følgende interaktioner kendes fra

generisk kombination af levodopa/carbidopa.

Følgende kombination er kontraindiceret

Ikke-selektive MAO-hæmmere og selektive MAO-A-hæmmere bør ikke gives samtidig

med Flexilev og skal seponeres mindst to uger før initiering af behandlingen, se pkt. 4.3.

Følgende kombinationer med Flexilev kan kræve dosisjustering

Butyrofenon-derivater

Butyrofenon-derivater modvirker levodopas effekt ved at blokere hjernens

dopaminreceptorer.

Fenotiaziner substitueret med dimethylaminopropyllink/piperazinring

Fenotiaziner modvirker levodopas effekt ved at blokere hjernens dopaminreceptorer.

Fenotiaziner med piperidinkæde (thiorizadin og pericyazin) har relativt svage

blokeringsegenskaber over for dopaminreceptorer.

56874_spc.docx

Side 5 af 13

Ferrojern, orale præparater

Samtidig administration af enkelte doser ferrosulfat og levodopa hos raske frivillige

reducerer levodopas biotilgængelighed med 50 %, sandsynligvis på grund af chelatering.

Carbidopas biotilgængelighed reduceres ligeledes (med 75 %). Stofferne bør gives med

længst mulige tidsintervaller.

Pimozid

Pimozid modvirker levodopas effekt ved at blokere hjernens dopaminreceptorer.

Risperidon og isoniazid

Risperidon og isoniazid kan reducere levodopas terapeutiske effekt.

Selegilin

Samtidig behandling med selegilin og carbidopa/levodopa er blevet associeret med svær

ortostatisk hypotension, som ikke kun tilskrives carbidopa/levodopa.

Tricykliske antidepressiva

Der er i sjældne tilfælde rapporteret reaktioner, herunder hypertension og dyskinesier, ved

samtidig indgift af tricykliske antidepressiva.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende påvirkningen af carbidopa/levodopa på human

fertilitet. Der er ikke observeret bivirkninger i forhold til fertilitet i dyrestudier med

levodopa alene. Der er ikke udført fertilitetsstudier i dyr med kombinationen af carbidopa

og levodopa.

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data vedrørende anvendelse af carbidopa/levodopa til

gravide kvinder. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Flexilev bør

ikke anvendes under graviditet eller til kvinder i den fødedygtige alder, som ikke anvender

prævention, medmindre fordelene for moderen opvejer de mulige risici for fosteret.

Amning

Det er uvist om carbidopa eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Dyrestudier har

vist, at carbidopa udskilles i mælk hos dyr. Levodopa og muligvis også metabolitter af

levodopa udskilles i modermælk. Der findes utilstrækkelig information vedrørende

påvirkningen af carbidopa/levodopa eller deres metabolitter hos nyfødte/spædbørn.

Amning bør afbrydes under behandling med Flexilev.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flexilev kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i væsentlig grad.

Den individuelle reaktion på behandlingen kan variere og nogle bivirkninger, som er

rapporteret med carbidopa/levodopa, kan påvirke nogle patienters evne til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienter, der er i behandling med levodopa og som

oplever somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i søvn, skal rådes til ikke at

køre bil eller udføre aktiviteter, hvor nedsat opmærksomhed kan udsætte dem selv eller

56874_spc.docx

Side 6 af 13

andre for risiko for alvorlige skader eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne

tilbagevendende episoder og døsigheden er forsvundet (se også pkt. 4.4).

     

4.8

Bivirkninger

Resume af bivirkningsprofilen

De bivirkninger, som hyppigt opstår ved brug af carbidopa/levodopa, skyldes den centrale

neurofarmakologiske aktivitet af dopamin. Disse reaktioner kan sædvanligvis formindskes

ved dosisreduktion. De mest almindelige bivirkninger er dyskinesi, herunder chorea,

dystoni og andre ufrivillige bevægelser og kvalme. Muskeltrækninger og blefarospasme

bør tages som et tidligt tegn på overvejelse af dosisreduktion.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Impulskontrolforstyrrelser

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge eller

indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, der behandles med

dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa,

herunder carpidopa/levodopa (se pkt. 4.4).

Bivirkninger opstillet i tabelform

Bivirkninger klassificeret efter hyppighed i henhold til MedDRA-konventionen.

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10,000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA

Systemorgan-

klasse

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeret

ud fra

forhånden-

værende

data)

Blod og

lymfesystem

Leukopeni,

hæmolytisk og

non-hæmolytisk

anæmi,

trombocytopeni

Agranulocytos

Metabolisme

og ernæring

Appetitløshed

Vægtøgning

eller vægttab

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer,

konfusion,

svimmelhed,

mareridt,

søvnighed,

træthed,

søvnløshed,

depression med

meget sjældne

tilfælde af

selvmordsforsø

g, eufori,

Agitation, angst,

nedsat

tankekapacitet,

desorientering,

hovedpine, øget

libido,

følelsesløshed og

kramper,

psykotiske episoder

herunder

vrangforestillinger

og paranoide

56874_spc.docx

Side 7 af 13

MedDRA

Systemorgan-

klasse

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeret

ud fra

forhånden-

værende

data)

demens,

stimuleringsfor-

nemmelse,

abnorme

drømme

forestillinger

Nervesystemet

Dyskinesi,

chorea, dystoni,

ekstrapyramidal

e og ufrivillige

forstyrrelser,

bradykinetiske

episoder (”on-

off” fænomen)

kan forekomme

måneder til år

efter initiering

af behandlingen

med levodopa

og er

sandsynligvis

forbundet med

sygdoms-

progressionen.

Ændring af

dosering og

dosisintervaller

kan være

nødvendigt

Ataksi, øget

håndtremor

Malignt

neuroleptika

syndrom, paræstesi,

fald,

gangforstyrrelser,

trismus

Levodopa/car

bidopa er

forbundet med

somnolens, og

er i meget

sjældne

tilfælde blevet

forbundet med

udtalt træthed

i dagtimerne

og episoder,

hvor patienten

pludselig

falder i søvn

Muskeltræk-

ninger

Øjne

Sløret syn,

blefarospasme,

aktivering af latent

Horner’s syndrom,

dobbeltsyn,

udvidede pupiller

og okulogyre

kriser.

Blefarospasme kan

være et tidligt tegn

på overdosering

Hjerte

Palpitationer,

uregelmæssig

hjerterytme

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension,

tilbøjelighed til

at besvime,

synkope

Hypertension

Flebitis

Luftveje,

thorax og

Hæshed,

brystsmerter

Dyspnø, unormalt

vejrtræknings-

56874_spc.docx

Side 8 af 13

MedDRA

Systemorgan-

klasse

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeret

ud fra

forhånden-

værende

data)

mediastinum

mønster

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning,

mundtørhed,

bitter smag i

munden

Obstipation,

diarré,

sialorhea,

dysfagi,

flatulens

Dyspepsi,

abdominalsmerte,

mørkfarvet spyt,

skærren tænder,

hikke,

gastrointestinal

blødning,

brændende

fornemmelse på

tungen, duodenal

ulcus

Hud og

subkutane væv

Ødem

Angioødem,

urticaria, pruritus,

ansigtsrødmen,

hårtab, udslæt, øget

svedsekretion,

mørkfarvet sved og

Henoch-Schönlein

purpura

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskeltræk-

ninger

Nyrer og

urinveje

Mørkfarvet

urin

Urinretention,

inkontinens,

priapisme

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

s-stedet

Asteni,

svagheds-

fornemmelse,

utilpashed,

hedeture

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Toksicitet

100 mg til en 2-årig gav ingen symptomer efter indgivelse af kul.

56874_spc.docx

Side 9 af 13

5 g til voksen resulterede i moderat forgiftning.

Symptomer

Kvalme, opkastninger, rastløshed, abnorme bevægelser, agitation, dyskinesi, koreiforme

bevægelser. Mulige hallucinationer, kramper, sinustakykardi, hypertension muligvis

efterfulgt af postural hypotension. Mulig elektrolytubalance. Rabdomylose og sjældne

tilfælde af nyresvigt.

EKG-monitorering bør iværksættes, og patienten bør monitoreres nøje for eventuel

udvikling af arytmier. Om nødvendigt skal der gives antiarytmatika.

Behandling

Behandling af akut overdosering med Flexilev er stort set den samme som behandlingen af

akut overdosering med levodopa, imidlertid modvirker pyridoxin ikke effektivt virkningen

af Flexilev.

Elektrokardiografisk monitorering bør institueres, og patienten bør observeres nøje for

udvikling af arytmier; hvis nødvendigt, skal passende antiarytmika gives. Man bør være

opmærksom på, at patienten kan have taget andre lægemidler end Flexilev. Der er ingen

erfaring med dialyse og derfor er er værdien af dialyse ved behandling af overdosering

ukendt. Levodopas terminale halveringstid ved tilstedeværelse af carbidopa er omkring to

timer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BA 02. Lægemidler mod Parkinsons sygdom, dopaminerge stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Levodopa er en dopamin prækursor og gives som erstatningsbehandling ved Parkinson’s

sygdom. Carbidopa er en perifer dopa-decarboxylasehæmmer. Det hæmmer metabolismen

af levodopa til dopamin i den perifere cirkulation, hvilket betyder, at en større mængde af

dosen når hjernen, hvor dopamin virker. Der kan anvendes en lavere dosis af levodopa,

hvilket nedsætter forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger.

Farmakodynamisk virkning

Carbidopa/levodopa er nyttigt til lindring af mange af symptomerne på Parkinson’s

sygdom, særligt rigiditet og bradykinesi. Det er ofte nyttigt ved lindring af tremor, dysfagi,

sialorhea og postural intabilitet, som er forbundet med Parkinson’s sygdom og Parkinson’s

syndrom.

Klinisk virkning og sikkerhed

Når reaktionen på levodopa alene er uregelmæssig, og tegn og symptomer på Parkinson’s

sygdom ikke kontrolleres jævnt dagen igennem, vil substitution med carbidopa/levodopa

normalt reducere de fluktationer, som fremkommer. Ved at reducere nogle af

56874_spc.docx

Side 10 af 13

bivirkningerne, som fremkommer med levodopa alene, tillader carpidopa/levodopa, at flere

patienter opnår tilstrækkelig lindring af symptomerne på Parkinson’s sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Levodopa absorberes hurtigt og fuldstændigt, men gennemgår omfattende first-pass

metabolisme. Levodopas biotilgængelighed er cirka 30 % uden samtidig administration af

carpidopa. Levodopa administreres sammen med carbidopa, en decarboxylasehæmmer,

som øger biotilgængeligheden og nedsætter levodopa-clearance. Efter administration af en

enkelt dosis Flexilev forekommer den maksimale plasmakoncentration af levodopa efter

cirka 30 minutter.

Et klinisk studie har vist, at en dosis på 45 mg givet med intervaller på 2,5 time (efter en

bolusdosis på 75 mg, 6 doser i alt) gav en mere konstant plasmakoncentration af levodopa

end tabletter med levodopa/ carbidopa/entacapon, 100 mg levodopa, givet hver 6. time (3

doser i alt).

Fordeling

Levodopas fordelingsvolumen er 0,9-1,6 l/kg, når det gives sammen med en

decarboxylasehæmmer. Fordelingsforholdet mellem erytrocytter og plasma er cirka 1 for

levodopa. Levodopas proteinbinding i plasma er lav (cirka 10-30 %). Levodopa

transporteres ind i hjernen af bæremekanismen for store neutrale aminosyrer.

Carbidopa bindes med cirka 36 % til plasmaproteiner. Carbidopa passerer ikke

blodhjernebarierren.

Biotransformation og elimination

Levodopa elimineres fuldstændigt via metabolisme, og de dannede metabolitter udskilles

primært i urinen. Der kendes fire metaboliske veje, men levodopa elimineres hovedsageligt

via metabolisme af den aromatiske aminosyre decarboxylase (AAAD) og catechol-O-

methyltransferase (COMT) enzymer. Andre metaboliseringsveje er transamination og

oxidation. Decarboxyleringen af levodopa til dopamin via AAAD er den største

metaboliseringsvej, når der ikke samtidigt administreres en enzymhæmmer. Når levodopa

administreres samtidigt med carbidopa, hæmmes decarboxylase-enzymet, så

metabolisering via catechol-O-methyltransferase (COMT) bliver den dominerende

metaboliseringsvej. O-methylering af levodopa via COMT danner 3-O-methyldopa.

Levodopas clearance er 0,3 l/time/kg, når det gives sammen med en

decarboxylasehæmmer. Når det administreres sammen med carpidopa er

elimineringshalveringstiden for levodopa cirka 1,5 time.

Carbidopa metaboliseres til to hovedmetabolitter (alfa-methyl-3-metoxy-4-

hydroxyphenylpropionsyre og alfa-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionsyre). Disse 2

metabolitter udskilles primært uændret i urinen eller som glukuronidkonjugater. Uændret

carbidopa udgør 30 % af den totale urinudskillelse. Carpidopas halveringstid er cirka 2

timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle studier

af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. I reproduktionstoksicitetsstudier forårsagede både levodopa og

kombinationen af carbidopa og levodopa organiske og skeletale deformationer hos kaniner.

56874_spc.docx

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Silica, vandfri kolloid

Majsstivelse

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Når patronen er taget ud af folieposen, skal den anvendes inden for 2 måneder og

opbevares ved temperaturer under 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Dosisdispenserpatron af polypropylen med 750 dispergible tabletter til dosisdispenser.

Patronen er pakket i en pose af aluminiumsfolie/polyethylen/polyester (ubrudt, tilpasset,

primet).

Pakningsstørrelser: 10×750 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Flexilev skal anvendes med en dosisdispenser.

Der må kun anvendes MyFID dosisdispenser. Dispenseren leveres separat fra Flexilev-

tabletterne.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sensidose AB

Vetenskapsvägen 10

S-191 38 Sollentuna

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56874

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. august 2016

56874_spc.docx

Side 12 af 13

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. januar 2017

56874_spc.docx

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information