Flector 1 % medicinsk plaster

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-04-2016

Aktiv bestanddel:

Diclofenacepolamin

Tilgængelig fra:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l

ATC-kode:

M02AA15

INN (International Name):

Diclofenacepolamin

Dosering:

1 %

Lægemiddelform:

medicinsk plaster

Autorisation dato:

2003-08-09

Produktets egenskaber

                4. APRIL 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLECTOR, MEDICINSK PLASTER
0.
D.SP.NR.
21722
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Flector
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert medicinsk plaster på 10 cm x 14 cm indeholder 180 mg
diclofenacepolamin svarende
til 140 mg diclofenacnatrium (1% w/w).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Methylparahydroxybenzoat (E218): 14 mg
Propylparahydroxybenzoat (E216): 7 mg
Propylenglycol: 420 mg
Der henvises til mængde pr. plaster.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Medicinsk plaster.
Hvid til gullig pasta fordelt i et ensartet lag på uvævet bund.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Lokal symptomatisk behandling af smerte ved epicondylitis og
forstuvninger.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Kun til kutan anvendelse.
Dosering
_Voksne og unge på 16 år og derover:_
Symptomatisk behandling af forstuvning: 1 applikation/dag.
Symptomatisk behandling af epicondylitis: 1 applikation morgen og
aften.
_34600_spc.doc_
_Side 1 af 7_
_Behandlingstid:_
Flector anvendes så kort tid som muligt afhængig af indikationen:
-
Symptomatisk behandling af forstuvning: 3 dage.
-
Symptomatisk behandling af epicondylitis: maks. 14 dage.
Er der ingen mærkbar bedring eller forværres symptomerne, i løbet
af den anbefalede
behandlingstid, kontaktes lægen.
_Ældre:_
Anvendes med forsigtighed til ældre, som er mere tilbøjelig til at
udvikle bivirkninger. Se
også pkt. 4.4.
_Børn og unge under 16 år:_
Der er ikke tilstrækkelige tilgængelige data med hensyn til
sikkerhed og virkning hos børn og
unge under 16 år (se pkt. 4.3).
Hos børn på 16 år og derover, skal patienten/den unges forældre
rådes til at søge læge, hvis
der er behov for at bruge produktet i mere end 7 dage for
smertelindring eller hvis
symptomerne forværres.
_Nedsat lever- eller nyrefunktion:_
Før patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion behandles med
Flector, henvises til pkt. 4.4.
Administration
Posen, der indeholder det medicinske plaster, åbnes som anvist.
Tag 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt