Fabrazyme

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
agalsidase beta
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe B.V.
ATC-kode:
A16AB04
INN (International Name):
agalsidase beta
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Fabry Disease
Terapeutiske indikationer:
Fabrazyme er indiceret til langsigtet enzymudskiftningsterapi hos patienter med en bekræftet diagnose af Fabrys sygdom (a-galactosidase-A-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 28
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000370
Autorisation dato:
2001-08-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/000370

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fabrazyme 35 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Agalsidase beta

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fabrazyme

Sådan skal du bruge Fabrazyme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fabrazyme indeholder det aktive stof agalsidase beta og anvendes til behandling af Fabrys sygdom,

hvor enzymet

-galaktosidase enten helt mangler, eller aktiviteten af enzymet er lavere end normalt.

Hvis man lider af Fabrys sygdom, vil et fedtstof kaldet globotriaosylceramid (GL-3) ikke blive fjernet

fra kroppens celler, og det vil begynde at ophobe sig i væggene i blodårerne i kroppens organer.

Fabrazyme er indiceret til langtids-enzymerstatningsbehandling hos patienter, hvor diagnosen Fabrys

sygdom er bekræftet

Fabrazyme er indiceret til voksne og til børn og teenagere i alderen fra 8 år og derover.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fabrazyme

Brug ikke Fabrazyme:

Hvis du er allergisk over for agalsidase beta eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fabrazyme

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fabrazyme.

Hvis du bliver behandlet med Fabrazyme, kan du udvikle infusionsrelaterede reaktioner. En

infusionsrelateret reaktion er en bivirkning, der opstår under infusion eller ved infusionsdagens

afslutning (se punkt 4). Hvis du oplever sådanne bivirkninger, skal du

fortælle det til lægen med det

samme.

Du har muligvis brug for yderligere medicin for at forhindre sådanne reaktioner.

Børn og unge

Der er ikke udført kliniske studier hos børn fra 0-4 år. Risici og fordele ved brug af Fabrazyme hos

børn i alderen 5-7 år er endnu ikke klarlagt, og der kan derfor ikke anbefales nogen dosis til denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Fabrazyme

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du bruger lægemidler, der indeholder chloroquin, amiodaron, benoquin eller

gentamicin, da der er en teoretisk risiko for, at agalsidase beta virker dårligere.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Anvendelse af Fabrazyme under graviditet kan ikke anbefales. Der er ingen erfaringer med anvendelse

af Fabrazyme til gravide. Fabrazyme kan udskilles i brystmælk. Anvendelse af Fabrazyme under

amning kan ikke anbefales. Der er ikke udført undersøgelser til belysning af Fabrazymes effekt på

frugtbarheden.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis

du bliver svimmel eller søvnig, eller hvis du besvimer under eller kort tid efter indgivelse af

Fabrazyme (se punkt 4). Tal med din læge først.

3.

Sådan skal du bruge Fabrazyme

Fabrazyme indgives gennem drop i en vene (intravenøs infusion). Det leveres som et pulver, der

blandes med sterilt vand, inden det indgives (se information til sundhedspersoner til sidst i denne

indlægsseddel).

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Fabrazyme anvendes kun under vejledning af en læge, der har erfaring med behandlingen af Fabrys

sygdom. Din læge kan anbefale, at du bliver behandlet hjemme, hvis du opfylder visse kriterier. Tal

med din læge, hvis du gerne vil behandles hjemme.

Den anbefalede dosis Fabrazyme til voksne er 1 mg/kg kropsvægt én gang hver 14. dag. Det er ikke

nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis Fabrazyme til børn og unge fra 8 til 16 år er 1 mg/kg kropsvægt én gang hver

14. dag. Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.

Hvis du har brugt for meget Fabrazyme

Doser på op til 3 mg/kg legemsvægt har vist sig at være sikre.

Hvis du har glemt at bruge Fabrazyme

Hvis du har sprunget en infusion med Fabrazyme over, bedes du kontakte din læge.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske studier er bivirkningerne hovedsagelig set, mens patienterne fik medicinen eller kort tid efter

(”infusionsrelaterede reaktioner”). Alvorlige, livstruende allergiske reaktioner (”anafylaktoide

reaktioner”) er blevet indberettet for visse patienter. Hvis du oplever en alvorlig bivirkning, skal du

kontakte din læge med det samme.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) omfatter

kulderystelser, feber, kuldefornemmelse, kvalme, opkastning, hovedpine og unormale fornemmelser i

huden som f.eks. brænden eller prikken. Lægen kan beslutte at nedsætte infusionshastigheden eller

give dig andre lægemidler for at forhindre, at disse reaktioner opstår.

Liste over bivirkninger:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

brystsmerter

søvnighed

træthed

vejrtrækningsproblemer

hurtigere

hjerterytme

(puls)

rødmen

bleghed

mavesmerter

smerter

kløen

rygsmerter

strammen i halsen

unormal tåreproduktion

udslæt

svimmelhed

svaghedsfølelse

sænket

hjerterytme

hjertebanken

tinnitus

søvnlignende

sløvhedstilstand

reduceret smertetærskel

tilstoppet næse

kortvarigt

bevidsthedstab

brændende følelse

diarré

hoste

hiven efter vejret

hudrødme

utilpashed i

underlivet

nældefeber

muskelsmerter

hævelser i

ansigtet

smerter i ekstremiteter

forhøjet blodtryk

ledsmerter

næse- og svælgkatar

pludselig hævelse i ansigt og

hals

sænket blodtryk

hedeture

væskeophobning i arme/ben

utilpashed i

brystet

varmefølelse

vertigo

væskeansamling

i ansigtet

forhøjet legemstemperatur

utilpashed i maven

øgede

vejrtræknings

problemer

nedsat følsomhed i munden

muskelkramper

muskelspænding

stivhed i bevægelsesapparatet

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

rysten

kløende øjne

langsom hjerterytme (puls) pga. forstyrrelse

i reguleringen af hjertet

røde øjne

hævelser af ører

forhøjet smertefølelse

ørepine

kramper i

lungeområdet

tilstoppelse i øvre luftveje

halssmerter

næseflåd

rødt udslæt

hurtig vejrtrækning

halsbrand

kløende udslæt

hud ubehag

(rødprikket) misfarvning af huden

varme- og kuldefølelse

smerter i

bevægeapparatet

kolde arme/ben

synkebesvær

betændelse af

næseslimhinden

blodstørkning ved indgivelsesstedet

smerter på indgivelsesstedet

influenza-

lignende

symptomer

misfarvning af huden

reaktion ved

indgivelsesstedet

ubehag

væskeansamling

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Lavere niveauer af oxygen (ilt)

i blodet

Alvorlig

karbetændelse

Hos nogle patienter, der til at starte med blev behandlet med den anbefalede dosis, men hvor dosis

senere blev reduceret i en længere periode, blev nogle af symptomerne på Fabrys sygdom oftere

rapporteret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas

Opbevares i køleskab (2

C - 8

Rekonstituerede og fortyndede opløsninger

Det rekonstituerede koncentrat må ikke opbevares, men skal straks fortyndes. Den fortyndede

infusionsvæske kan opbevares i op til 24 timer ved 2

C - 8

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fabrazyme indeholder

Aktivt stof: agalsidase beta. 1 hætteglas indeholder 35 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mannitol

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Udseende og pakningsstørrelser

Fabrazyme leveres som et hvidt til off-white pulver. Efter rekonstitution er det en klar, farveløs væske

uden fremmede partikler. Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes. Pakningsstørrelser: 1, 5 og 10

hætteglas pr. karton. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Holland.

Fremstiller

Genzyme Ireland Limited, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersoner:

Brugsanvisning - rekonstitution, fortynding og indgivelse

Pulveret til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal rekonstitueres med vand til

injektionsvæsker, fortyndes med 0,9 % natriumchlorid-infusionsvæske og administreres ved

intravenøs infusion.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke anvendes

øjeblikkeligt, er brugeren ansvarlig for opbevaring og opbevaringsforhold. Det rekonstituerede

koncentrat må ikke opbevares, men skal fortyndes med det samme. Den fortyndede infusionsvæske

kan opbevares i op til 24 timer ved 2-8 ºC.

Anvend aseptisk teknik

Bestem det antal hætteglas, der skal rekonstitueres, på basis af den enkelte patients vægt, og tag

det nødvendige antal hætteglas ud af køleskabet, for at de kan opnå stuetemperatur (på ca. 30

minutter). Fabrazyme hætteglas er kun til engangsbrug.

Rekonstitution

Opløs indholdet i hvert hætteglas Fabrazyme 35 mg med 7,2 ml vand til injektionsvæsker;

undgå kraftig indvirkning af vand til injektionsvæsker på pulveret og bland forsigtigt for at

undgå skumdannelse. Dette foregår ved at tilsætte vand til injektionsvæsker drypvist ned langs

indersiden af hætteglasset og ikke direkte ned på den lyophiliserede substans. Rul og vip hvert

hætteglas forsigtigt. Vend ikke hætteglasset på hovedet og hvirvl eller ryst det ikke.

Det rekonstituerede koncentrat indeholder 5 mg agalsidase beta per ml og fremstår som en klar

farveløs opløsning. pH i det rekonstituerede koncentrat er cirka 7,0. Før yderligere fortynding

efterses det rekonstituerede koncentrat i hvert hætteglas for småpartikler og misfarvning.

Anvend ikke koncentratet, hvis der ses fremmede partikler, eller hvis det er misfarvet.

Efter rekonstitution anbefales det, at man omgående fortynder hætteglassene, for at mindske

dannelsen af proteinpartikler over tid.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Fortynding

Før tilsætning af det volumen af det rekonstituerede koncentrat, som er nødvendigt til patientens

Fabrazyme-dosis, anbefales det at fjerne et tilsvarende volumen 0,9 % natriumchlorid-

infusionsvæske fra infusionsposen.

Fjern luften inden i infusionsposen for at mindske luft/væske berøringsfladen.

Træk langsomt 7,0 ml (svarende til 35 mg) rekonstitueret koncentrat ud fra hvert hætteglas op

til det totale volumen, der er nødvendigt til patientens dosis. Anvend ikke nåle med filter og

undgå skumdannelse.

Dernæst injiceres det rekonstituerede koncentrat langsomt direkte i 0,9 % natriumchlorid-

infusionsvæske (ikke ind i et eventuelt resterende luftrum) til en slutkoncentration mellem 0,05

mg/ml og 0,7 mg/ml. Bestem det totale volumen af 0,9 % natriumchlorid-infusionsvæske

(mellem 50 og 500 ml) på basis af den individuelle dosis. For doser under 35 mg bruges mindst

50 ml, for doser mellem 35 og 70 mg bruges mindst 100 ml, for doser mellem 70 og 100 mg

bruges mindst 250 ml, og for doser over 100 mg bruges altid 500 ml. Vend forsigtigt

infusionsposen eller masser den let for at blande infusionsvæsken. Ryst ikke infusionsposen og

bevæg den ikke voldsomt.

Administration

For at fjerne alle proteinpartikler anbefales det at administrere den fortyndede infusionsvæske

gennem et

in-line

0,2 µm filter med lav proteinbinding, hvilket ikke vil medføre tab af

agalsidase beta-aktivitet. Den initiale infusionshastighed bør ikke være hurtigere end

0,25 mg/min (15 mg/time) for at minimere den potentielle forekomst af infusionsrelaterede

reaktioner. Når patienttolerance er konstateret, kan infusionshastigheden øges gradvist ved

efterfølgende infusioner.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fabrazyme 5 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Agalsidase beta

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fabrazyme

Sådan skal du bruge Fabrazyme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fabrazyme indeholder det aktive stof agalsidase beta og anvendes til behandling af Fabrys sygdom,

hvor enzymet

-galaktosidase enten helt mangler, eller aktiviteten af enzymet er lavere end normalt.

Hvis man lider af Fabrys sygdom, vil et fedtstof kaldet globotriaosylceramid (GL-3) ikke blive fjernet

fra kroppens celler, og det vil begynde at ophobe sig i væggene i blodårerne i kroppens organer.

Fabrazyme er indiceret til langtids-enzymerstatningsbehandling hos patienter, hvor diagnosen Fabrys

sygdom er bekræftet

Fabrazyme er indiceret til voksne og til børn og teenagere i alderen fra 8 år og derover.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fabrazyme

Brug ikke Fabrazyme:

Hvis du er allergisk over for agalsidase beta eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fabrazyme

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fabrazyme.

Hvis du bliver behandlet med Fabrazyme, kan du udvikle infusionsrelaterede reaktioner. En

infusionsrelateret reaktion er en bivirkning, der opstår under infusion eller ved infusionsdagens

afslutning (se punkt 4). Hvis du oplever sådanne bivirkninger, skal du

fortælle det til lægen med det

samme.

Du har muligvis brug for yderligere medicin for at forhindre sådanne reaktioner.

Børn og unge

Der er ikke udført kliniske studier hos børn fra 0-4 år. Risici og fordele ved brug af Fabrazyme hos

børn i alderen 5-7 år er endnu ikke klarlagt, og der kan derfor ikke anbefales nogen dosis til denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Fabrazyme

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du bruger lægemidler, der indeholder chloroquin, amiodaron, benoquin eller

gentamicin da der er en teoretisk risiko for, at agalsidase beta virker dårligere.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Anvendelse af Fabrazyme under graviditet kan ikke anbefales. Der er ingen erfaringer med anvendelse

af Fabrazyme til gravide. Fabrazyme kan udskilles i brystmælk. Anvendelse af Fabrazyme under

amning kan ikke anbefales. Der er ikke udført undersøgelser til belysning af Fabrazymes effekt på

frugtbarheden.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis

du bliver svimmel eller søvnig, eller hvis du besvimer under eller kort tid efter indgivelse af

Fabrazyme (se punkt 4). Tal med din læge først.

3.

Sådan skal du bruge Fabrazyme

Fabrazyme indgives gennem drop i en vene (intravenøs infusion). Det leveres som et pulver, der

blandes med sterilt vand, inden det indgives (se information til sundhedspersoner til sidst i denne

indlægsseddel).

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Fabrazyme anvendes kun under vejledning af en læge, der har erfaring med behandlingen af Fabrys

sygdom. Din læge kan anbefale, at du bliver behandlet hjemme, hvis du opfylder visse kriterier. Tal

med din læge, hvis du gerne vil behandles hjemme.

Den anbefalede dosis Fabrazyme til voksne er 1 mg/kg kropsvægt én gang hver 14. dag. Det er ikke

nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis Fabrazyme til børn og unge fra 8 til 16 år er 1 mg/kg kropsvægt, én gang hver

14. dag. Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.

Hvis du har brugt for meget Fabrazyme

Doser på op til 3 mg/kg legemsvægt har vist sig at være sikre.

Hvis du har glemt at bruge Fabrazyme

Hvis du har sprunget en infusion med Fabrazyme over, bedes du kontakte din læge.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske studier er bivirkningerne hovedsagelig set, mens patienterne fik medicinen, eller kort tid

efter (”infusionsrelaterede reaktioner”). Alvorlige, livstruende allergiske reaktioner (”anafylaktoide

reaktioner”) er blevet indberettet for visse patienter. Hvis du oplever en alvorlig bivirkning, skal du

kontakte din læge med det samme.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fabrazyme 35 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Fabrazyme 5 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fabrazyme 35 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas med Fabrazyme indeholder et deklareret indhold på 35 mg agalsidase beta. Efter

fortynding med 7,2 ml injektionsvæske indeholder hvert hætteglas Fabrazyme 5 mg/ml (35 mg/7ml)

agalsidase beta. Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere (se pkt. 6.6).

Fabrazyme 5 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas med Fabrazyme indeholder et deklareret indhold på 5 mg agalsidase beta. Efter

fortynding med 1,1 ml injektionsvæske indeholder hvert hætteglas Fabrazyme 5 mg/ml agalsidase

beta. Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere (se pkt. 6.6).

Agalsidase beta er en rekombinant form af human

-galaktosidase og fremstilles ved rekombinant

DNA-teknologi i en kultur af ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO). Aminosyresekvensen i den

rekombinante form er lige som nukleotidsekvensen, der har kodet den, identisk med den naturlige

form af

-galaktosidase A.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvid til off-white lyofiliseret substans eller pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fabrazyme er indiceret til langtids-enzymerstatningsterapi hos patienter med bekræftet diagnosticering

af Fabrys sygdom (

-galaktosidase A-mangel).

Fabrazyme er indiceret til voksne og børn og unge i alderen fra 8 år og derover.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Fabrazyme skal overvåges af en læge, der har erfaring med behandling af patienter

med Fabrys sygdom eller andre nedarvede stofskiftesygdomme.

Dosering

Den anbefalede dosis Fabrazyme er 1 mg/kg legemsvægt indgivet én gang hver 2. uge som intravenøs

infusion

Regimer med lavere doser har været anvendt i kliniske studier. I et af disse studier med voksne

mandlige patienter kunne 0,3 mg/kg hver anden uge opretholde globotriaosylceramid (GL-3)-

clearance i visse celletyper hos nogle patienter efter en indledende dosis på 1,0 mg/kg hver anden uge i

6 måneder; den langsigtede kliniske relevans af disse resultater er imidlertid ikke klarlagt (se pkt. 5.1).

For at minimere potentielle infusionsrelaterede reaktioner bør den initiale infusionshastighed ikke

være over 0,25 mg/min (15 mg/time). Når patientens tolerance er konstateret, kan

infusionshastigheden øges gradvist ved efterfølgende infusioner.

Infusion af Fabrazyme i hjemmet kan overvejes for patienter, der tolererer infusionerne godt.

Beslutningen om at overflytte en patient til hjemmebehandling skal træffes efter evaluering og

anbefaling af den behandlende læge. Patienter, der oplever bivirkninger under hjemmebehandlingen,

skal øjeblikkeligt

stoppe infusionen

og søge lægehjælp. Efterfølgende infusioner skal muligvis ske på

hospital eller klinik. Dosis og infusionshastighed skal forblive konstant under hjemmebehandlingen og

må ikke ændres uden lægelig supervision.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført undersøgelser hos patienter med leverinsufficiens.

Ældre

Sikkerhed og effekt af Fabrazyme er ikke påvist hos patienter, som er ældre end 65 år, og ingen

dosisplan kan endnu anbefales for disse patienter.

Pædiatrisk population

Fabrazymes sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-7 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering hos børn i alderen 5-7 år. Der foreligger ingen data vedrørende børn i alderen 0-

4 år.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos børn mellem 8-16 år.

Administration

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Livstruende overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Immunogenicitet

Da agalsidase beta (r-hαGAL) er et rekombinant protein, forventes det, at IgG antistoffer udvikles i

patienter med ringe eller ingen enzymatisk residualaktivitet. Hovedparten af patienterne udviklede

typisk IgG antistoffer mod r-hαGAL indenfor 3 måneder efter den første infusion af Fabrazyme. Med

tiden oplevede størsteparten af de seropositive patienter i kliniske studier en faldende tendens i

antistofniveau (baseret på en

4 gange reduktion i antistofniveau fra den højeste værdi til den seneste

værdi)(40 % af patienterne) tolerans (ingen påviselige antistoffer bekræftet ved to på hinanden

følgende radioimmunfældningsassays (RIP)) (14 % af patienterne) eller opnåelse af plateau (35 % af

patienterne).

Infusionsrelaterede reaktioner

Patienter med antistoffer mod r-hαGAL har en større risiko for at udvikle infusionsrelaterede

reaktioner (IAR'er), hvilket defineres som enhver relateret uønsket hændelse som opstår på

infusionsdagen. Disse patienter skal behandles med forsigtighed, når agalsidase beta genadministreres

(se pkt. 4.8). Antistofstatus bør overvåges regelmæssigt.

I kliniske studier oplevede syvogtres procent (67 %) af patienterne mindst en infusionsrelateret

reaktion (se pkt. 4.8). Hyppigheden af IAR'er faldt med tiden. Patienter i kliniske studier som oplevede

milde eller moderate infusionsrelaterede reaktioner under behandling med agalsidase beta fortsatte

behandlingen efter en reduktion af infusionshastigheden (~0,15 mg/min; 10 mg/t) og/eller

forbehandling med antihistaminer, paracetamol, ibuprofen og/eller kortikosteroider.

Overfølsomhed

Som ved ethvert lægemiddel indeholdende protein er der mulighed for overfølsomhedsreaktioner af

allergisk art.

Et lille antal patienter har oplevet reaktioner, der tyder på akut overfølsomhed (type I allergi). Hvis der

forekommer alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaktioner, skal det overvejes, omgående at ophøre

med behandlingen med Fabrazyme, og en egnet behandling skal påbegyndes. De gældende medicinske

standarder for akut behandling skal overholdes. Ved forsigtig readministration er Fabrazyme blevet

readministreret til alle 6 personer som testedes positive for IgE-antistoffer, eller som havde en positiv

hudreaktion overfor Fabrazyme i et klinisk studie. I dette studie blev Fabrazyme readministreret med

en lav dosis og en nedsat infusionshastighed (1/2 af den terapeutiske dosis med 1/25 af den anbefalede

indledende standardhastighed). Når patienten tolererer infusionen, kan dosen øges til en terapeutisk

dosis på 1 mg/kg opnås, og infusionshastigheden kan øges ved langsom optitrering, efter

toleranceevne.

Patienter med fremskreden nyresygdom

Virkning på nyrerne af behandlingen med Fabrazyme kan være begrænset hos patienter med

fremskreden nyresygdom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser samt in-vitro metabolisme-undersøgelser. Baseret på

lægemidlets metabolisme er det usandsynligt, at agalsidase beta vil medføre cytochrom P450-relateret

lægemiddelinteraktion.

Fabrazyme bør ikke indgives sammen med chloroquin, amiodaron, benoquin eller gentamicin på

grund af en teoretisk risiko for hæmning af den intracellulære

-galaktosidase A-aktivitet.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af agalsidase beta hos gravide kvinder.

Dyrestudier viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger i forbindelse med embryoets/fostrets

udvikling. (se pkt. 5.3).

Fabrazyme bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Agalsidase beta kan måske udskilles i modermælk. Da der ikke foreligger nogen tilgængelige data om

virkningerne hos neonatale, der udsættes for agalsidase beta via modermælk, anbefales det at ophøre

med amningen, mens der anvendes Fabrazyme.

Fertilitet

Der er ikke foretaget undersøgelser til vurdering af Fabrazymes potentielle virkninger på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

På administrationsdagen kan Fabrazyme i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, da der kan optræde svimmelhed, døsighed, vertigo og synkope (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Da agalsidase beta (r-hαGAL) er et rekombinant protein, kan udvikling af IgG-antistoffer forventes

hos patienter med ringe eller ingen enzymatisk residualaktivitet. Patienter med antistoffer mod

r-hαGAL har en større risiko for at udvikle infusionsrelaterede reaktioner (IAR’er). Reaktioner, der

tyder på akut (type I) overfølsomhed, er blevet indberettet for et lille antal patienter (se pkt. 4.4).

Meget almindelige bivirkninger omfattede kulderystelser, pyreksi, kuldefornemmelse, kvalme,

opkastning, hovedpine og paræstesi. 67 % af patienterne oplevede mindst én infusionsrelateret

reaktion. Anafylaktoide reaktioner er blevet indberettet efter markedsføringen.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkninger rapporteret fra kliniske studier med i alt 168 patienter (154 mænd og 14 kvinder), der

blev behandlet med Fabrazyme indgivet med en dosis på 1 mg/kg hver 14. dag, og som har fået mindst

én infusion og maksimalt er blevet behandlet i 5 år, er angivet efter systemorganklasse og hyppighed

(meget almindelig:

1/10, almindelig:

1/100 til <1/10 og ikke almindelig

1/1.000 til <1/100) i

nedenstående tabel. Forekomsten af en bivirkning hos en enkelt patient er defineret som "ikke

almindelig", set i lyset af det relativt begrænsede antal behandlede patienter. Bivirkninger, der kun

blev rapporteret i perioden efter markedsføring, er inkluderet i tabellen nedenfor i kategorien ”ikke

kendt” (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne var oftest lette til moderate

i sværhedsgrad.

Forekomsten af bivirkninger under Fabrazyme-behandling

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Ikke

kendt

Infektioner og parasitære

sygdomme

Næse- og

svælgkatar

Rhinitis

Immunsystemet

Anafylak

toid

reaktion

Nervesystemet

Hovedpine,

paræstesi

Svimmelhed,

døsighed,

hypæstesi,

brændende

fornemmelse,

letargi,

synkope

Hyperæstesi,

tremor

Øjne

Øget

tåreproduktion

Øjenkløe,

okular

hyperæmi

Øre og labyrint

Tinnitus,

svimmelhed

Hævelse af

øremuslingen,

ørepine

Hjerte

Takykardi,

palpitationer,

bradykardi

Sinusbradykard

Vaskulære sygdomme

Rødmen,

hypertension,

bleghed,

hypotension,

hedeture

Perifer

kuldefornemme

Luftveje thorax og mediastinum

Dyspnø, nasal

kongestion,

strammen i

halsen, hoste,

hiven efter

vejret,

forværring af

dyspnø

Bronkospasmer

faryngolarynge

ale smerter,

rinoré, takypnø,

kongestion af

øvre luftveje

hypoksi

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

opkastning

Abdominal-

smerter,

smerter i øvre

abdomen,

abdominale

gener oral

hypæstesi,

diarré

Dyspepsi

Dysfagi

Hud og subkutane væv

Pruritus,

urticaria,

udslæt,

hudrødmen,

generaliseret

pruritus,

angioødem,

ansigtshævelse,

makulopapuløs

t udslæt

Livedo

reticularis,

rødprikket

udslæt, pruritus

udslæt,

misfarvning af

huden, hudgene

Leukocyt

oklastisk

vasculitis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Smerter i

ekstremiteter,

myalgi,

rygsmerter,

muskelspasmer

, artralgi,

muskelspændin

ger, stivhed i

bevægeapparat

Smerter i

bevægeapparat

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Kuldegysninger,

pyreksi,

kuldefølelse

Træthed,

utilpashed i

brystet,

varmefølelse,

perifert ødem,

smerter,

brystsmerter,

ansigtsødem,

hypertermi

Varme/kuldeføl

else, influenza-

agtig sygdom,

smerter på

indgivelsessted

et, reaktion på

indgivelsessted

et, trombose på

indgivelsessted

et, utilpashed,

ødem

Undersøgelser

Nedsat

oxygenm

ætning

I dette skema er ≥1 % defineret som reaktioner, der opstår hos 2 eller flere patienter.

Bivirkningsterminologien er baseret på

Medical Dictionary for Regulatory Activities

(MedDRA)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner

Infusionsrelaterede reaktioner bestod oftest af feber og kuldegysninger. Blandt de øvrige symptomer

var mild eller moderat dyspnø, hypoksi (nedsat oxygenmætning), strammen i halsen, utilpashed i

brystet, rødme, pruritus, urticaria, ansigtsødem, angioødem, rhinitis, bronkospasmer, takypnø, hiven

efter vejret, hypertension, hypotension, takykardi, palpitationer, abdominalsmerter, kvalme,

opkastning, infusionsrelaterede smerter, herunder ekstremitetssmerter, myalgi og hovedpine.

De infusionsrelaterede reaktioner blev afhjulpet gennem en reduktion af infusionshastigheden sammen

med indgivelse af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, antihistaminer og/eller

kortikosteroider. Syvogtres procent (67 %) af patienterne oplevede mindst en infusionsrelateret

reaktion. Hyppigheden af disse reaktioner faldt med tiden. Hovedparten af disse reaktioner kan

tilskrives dannelsen af IgG antistoffer og/eller komplement-aktivering. Hos et begrænset antal

patienter blev der påvist IgE-antistoffer (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Begrænsede data fra kliniske studier tyder på, at Fabrazymes sikkerhedsprofil hos børn i alderen 5-

7 år, som får enten 0,5 mg/kg hver 2. uge eller 1,0 mg/kg hver 4. uge, er den samme som hos patienter

(over 7 år), som får 1,0 mg/kg hver 2. uge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ved kliniske studier blev der anvendt op til 3 mg/kg legemsvægt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte, enzymer. ATC

kode: A16AB04.

Fabrys sygdom

Fabrys sygdom er en nedarvet heterogen og multisystemisk progressiv sygdom, der rammer både

mænd og kvinder. Den er karakteriseret ved utilstrækkelig

-galaktosidase. Reduceret eller helt

manglende

-galaktosidase-aktivitet medfører akkumulation af GL-3 i lysosomerne af mange

celletyper, herunder endotel- og parenkymale celler, hvilket i sidste ende forårsager livstruende,

klinisk forværring som følge af nyre-, hjerte- og cerebrovaskulære komplikationer.

Virkningsmekanisme

Begrundelsen for enzymsubstituerende behandling er at etablere et enzymatisk aktivitetsniveau, som

er tilstrækkeligt til at fjerne det akkumulerende substrat i organvævene og derved forebygge,

stabilisere eller vende den progressive forværring af disse organers funktion, før der er opstået

irreversible skader.

Efter intravenøs infusion fjernes agalsidase beta hurtigt fra kredsløbet og optages af vaskulære

endoteliale og parenkymale celler i lysosomer, sandsynligvis gennem mannose-6-fosfat-, mannose- og

asialoglykoprotein-receptorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Fabrazymes virkning og sikkerhed blev vurderet i to studier med børn, et dosis-bestemmende studie,

to dobbeltblinde placebokontrollerede studier og en åben udvidelse med både mandlige og kvindelige

patienter. I det dosis-bestemmende studie blev virkningen af 0,3, 1,0 og 3,0 mg/kg én gang hver anden

uge og 1,0 og 3,0 mg/kg én gang hver anden dag vurderet. En reduktion i GL-3 blev observeret i

nyrer, hjerte, hud og plasma ved alle doser. Plasma GL-3 clearance var dosisafhængig, men var

mindre konsekvent ved en dosis på 0,3 mg/kg. Desuden var de infusionsrelaterede reaktioner

dosisafhængige.

I et placebokontrolleret klinisk studie var Fabrazyme effektivt til clearance af GL-3 fra det vaskulære

endotel i nyrerne efter 20 ugers behandling. Denne clearance blev opnået hos 69 % (20/29) af de

patienter, der blev behandlet med Fabrazyme, men ikke hos nogen af placebopatienterne (p<0,001).

Dette resultat blev yderligere understøttet ved en statistisk signifikant reduktion af GL-3 inklusioner i

nyrer, hjerte og hud samlet og i de enkelte organer hos patienter, der blev behandlet med agalsidase

beta, sammenlignet med placebopatienter (p<0,001). Vedvarende clearance af GL-3 fra det vaskulære

endotel i nyrerne ved behandling med agalsidase beta blev yderligere bekræftet gennem en åben

udvidelse af dette studie. Dette blev opnået i 47 ud af 49 patienter (96 %), om hvilke der er

informationer til rådighed efter 6 måneder, og hos 8 ud af 8 patienter (100 %), om hvilke der er

informationer til rådighed ved studiets afslutning (op til i alt 5 års behandling). Der blev også opnået

clearance af GL-3 i adskillige andre celletyper fra nyrerne. Plasma-GL3-niveauer normaliseredes ved

behandling og forblev normale i 5 år.

Både nyrefunktion, målt ved glomerulær filtrationshastighed og serum-kreatinin, og proteinindhold i

urinen forblev stabile hos hovedparten af patienterne. Imidlertid var effekten af Fabrazyme-behandling

på nyrefunktionen begrænset hos nogle patienter med fremskreden nyresygdom.

Selvom der ikke er udført specifikke studier for at vurdere effekten på neurologiske tegn og

symptomer, indikerer resultaterne også at patienterne kan opnå smertereduktion og forbedret

livskvalitet under erstatningsbehandling med enzymer.

Et andet dobbeltblindt placebokontrolleret studie med 82 patienter blev foretaget for at undersøge, om

Fabrazyme kunne reducere forekomsten af nyre-, hjerte- eller cerebrovaskulær sygdom eller død.

Frekvensen for kliniske hændelser var betydelig lavere blandt patienter, der blev behandlet med

Fabrazyme, end hos de patienter, der blev behandlet med placebo (risikoreduktion = 53 % intent-to-

treat population (p=0.0577); Risikoreduktion = 61 % pr. protokol population (p=0.0341). Dette

resultat var konsistent over nyre-, hjerte- og cerebrovaskulære hændelser.

Resultaterne af disse studier viser, at behandling med Fabrazyme med 1 mg/kg hver anden uge er

klinisk fordelagtigt i forhold til centrale kliniske parametre hos patienter med tidlig eller fremskreden

Fabrys sygdom. Idet denne tilstand er langsomt progredierende, kan tidlig påvisning og behandling

være afgørende for at opnå de bedste resultater.

I et supplerende studie blev 21 mandlige patienter inkluderet for at følge GL3-clearance i nyre- og

hudvæv ved et alternativt doseringsregime. Efter behandling med 1 mg/kg hver anden uge i 24 uger

kunne 0,3 mg/kg hver anden uge i 18 måneder opretholde clearance for cellulær GL-3 i det kapillære

endotel i nyrerne, andre typer nyreceller og huden (det kapillære endotel i huden) hos de fleste

patienter. Ved den lavere dosis kan IgG antistoffer spille en rolle med hensyn til GL-3 clearance hos

visse patienter. På grund af studiedesignets begrænsninger (få patienter) kan der ikke uddrages nogen

definitiv konklusion med hensyn til dosisvedligeholdelsesregimet, men disse resultater antyder, at

efter en første dosis på 1,0 mg/kg hver anden uge kan 0,3 mg/kg hver anden uge måske være

tilstrækkeligt hos nogle patienter til at opretholde GL-3 clearance.

Efter markedsføring blev erfaring indsamlet fra patienter, der indledte behandling med en dosis på 1

mg/kg hver 2. uge og efterfølgende fik en reduceret dosis i en længere periode. Hos nogle af disse

patienter blev følgende symptomer rapporteret spontant: smerte, parestæsi og diarré samt

manifestationer fra hjerte, centralnervesystem og nyrer. Disse symptomer ligner de naturlige

symptomer på Fabrys sygdom.

Pædiatrisk population

I et åbent pædiatrisk studie blev 16 patienter med Fabrys sygdom behandlet (8-16 år; 14 drenge, 2

piger) i et år med 1,0 mg/kg hver 2. uge. Clearance af GL-3 fra det overfladiske vaskulære endotel i

huden blev opnået hos alle de patienter, som havde ophobet GL-3 ved studiestart. De to piger havde

kun lidt eller ingen GL-3-ophobning i det overfladiske vaskulære endotel i huden ved studiestart,

hvilket gør, at denne konklusion kun er gældende for drenge.

I et andet åbent pædiatrisk studie af 5 års varighed blev 31 drenge i alderen 5-18 år randomiseret, før

der indtrådte kliniske symptomer i de vigtigste organer, og de blev behandlet med to lavdosis-regimer

på 0,5 mg/kg agalsidase beta hver 2. uge eller 1,0 mg/kg agalsidase beta hver 4. uge. Resultaterne var

sammenlignelige i de to behandlingsgrupper. Under behandlingen blev GL-3-scoren for det

overfladiske kapillære endotel i huden reduceret til eller holdt sig på nul på alle tidspunkter post-

baseline

hos 19/27 patienter, der fuldførte studiet uden dosisstigning. Nyrebiopsier ved både

baseline

og ved år 5 var tilgængelige for en undergruppe af 6 patienter: hos alle 6 blev GL-3-scoren for det

kapillære endotel i nyrerne reduceret til nul, omend en yderst varierende effekt blev observeret for

podocyt-GL-3 med en reduktion hos 3 patienter. 10 patienter opfyldte protokolkriterierne for

dosisstigning, hos 2 blev dosis øget til den anbefalede dosis på 1,0 mg/kg hver 2. uge.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs indgivelse af agalsidase beta i doser til voksne på 0,3 mg, 1 mg og 3 mg/kg

legemsvægt steg AUC-værdierne mere end dosisproportionalt på grund af en sænkning i clearance,

hvilket tyder på en mættet clearance. Eliminationshalveringstiden var ikke dosisafhængig og lå på

mellem 45 og 100 minutter.

Efter intravenøs indgivelse af agalsidase beta til voksne med en infusionstid på cirka 300 minutter og

en dosis på 1 mg /kg legemsvægt to gange ugentlig lå de gennemsnitlige C

plasmakoncentrationer

mellem 200-3.500 ng/ml, mens AUC

lå på mellem 370-780

g min/ml. Fordelingsvolumen ved

steady state

(Vss) lå mellem 8,3-40,8 l, plasma-clearance mellem 119 og 345 ml/min og den

gennemsnitlige eliminationshalveringstid mellem 80 og 120 minutter.

Agalsidase beta er et protein, der antages at blive metaboliseret gennem peptidhydrolyse. Følgelig

forventes nedsat leverfunktion ikke at påvirke farmakokinetikken for agalsidase beta på nogen klinisk

signifikant måde. Renal udskillelse af agalsidase beta betragtes som en mindre væsentlig clearance-

vej.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for Fabrazyme blev også evalueret i to pædiatriske studier. I et af disse studier

blev 15 pædiatriske patienter i alderen 8,5-16 år med tilgængelige farmakokinetiske data og med en

vægt mellem 27,1 og 64,9 kg behandlet med 1,0 mg/kg hver 2. uge. Vægten påvirkede ikke clearance

(CL) af agalsidase beta i denne gruppe.

Baseline

-CL var 77 ml/min med et Vss på 2,6 l;

halveringstiden var 55 minutter. Efter IgG-serokonvertering faldt CL til 35 ml/min, Vss steg til 5,4 l,

og halveringstiden steg til 240 minutter. Nettoeffekten af disse ændringer efter serokonvertering var en

eksponeringsforøgelse på 2-3 gange, baseret på AUC og C

. Der blev ikke observeret nogen

uventede sikkerhedsproblemer hos patienter, som oplevede en eksponeringsforøgelse efter

serokonvertering.

I et andet studie med farmakokinetiske data fra 30 pædiatriske patienter i alderen 5-18 år, som blev

behandlet med to lavdosis-regimer på 0,5 mg/kg hver 2. uge og 1,0 mg/kg hver 4. uge, var

gennemsnitlig CL henholdsvis 4,6 og 2,3 ml/min/kg, gennemsnitlig Vss var henholdsvis 0,27 og

0.22 l/kg, og gennemsnitlig eliminationshalveringstid var henholdsvis 88 og 107 minutter. Efter IgG-

serokonvertering sås ingen tydelig ændring i CL (henholdsvis +24 % og +6 %), hvorimod Vss var 1,8

og 2,2 gange højere, og nettoeffekten var en lidt lavere C

(op til henholdsvis -34 % og -11 %) og

ingen ændring i AUC (henholdsvis -19 % og -6 %).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, enkeltdosis-toksikologi, toksicitet efter gentagne doser, samt

reproduktionstoksicitet. Der er ikke gennemført undersøgelser med hensyn til andre udviklingstrin.

Genotoksisk og karcinogent potentiale forventes ikke.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler i samme infusionsvæske.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Rekonstituerede og fortyndede opløsninger

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart. Den rekonstituerede

opløsning kan ikke opbevares og bør øjeblikkeligt fortyndes; kun den fortyndede opløsning kan

gemmes i op til 24 timer ved 2

C – 8

EMA/65766/2013

EMEA/H/C/000370

EPAR - sammendrag for offentligheden

Fabrazyme

agalsidase beta

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Fabrazyme. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Fabrazyme.

Hvad er Fabrazyme?

Fabrazyme er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof agalsidase beta. Det fås som et pulver, der

blandes til en opløsning til infusion (drop) i en vene.

Hvad anvendes Fabrazyme til?

Fabrazyme anvendes til behandling af patienter, som lider af Fabrys sygdom, en sjælden arvelig

sygdom. Patienter med Fabrys sygdom mangler enzymet alfa-galactosidase A. Dette enzym nedbryder

normalt et fedtstof, som hedder globotriaosylceramid (GL-3 eller Gb3). Hvis enzymet mangler, kan GL-

3 ikke nedbrydes, og det hober sig op i cellerne, f.eks. nyrecellerne.

Personer med Fabrys sygdom kan have en lang række tegn og symptomer, herunder alvorlige lidelser

såsom nyresvigt, hjerteproblemer og slagtilfælde

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Fabrazyme?

Fabrazyme må kun gives af læger med erfaring i behandling af patienter med Fabrys sygdom eller

andre arvelige stofskiftesygdomme.

Fabrazyme gives én gang hver anden uge som en infusion a 1 mg pr. kg kropsvægt. Den indledende

infusionshastighed må ikke overstige 0,25 mg i minuttet (15 mg i timen) for at minimere den

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

potentielle forekomst af infusionsrelaterede reaktioner. Infusionshastigheden kan øges gradvist ved

efterfølgende infusioner.

Fabrazyme er beregnet til langvarig brug. Infusionerne gives på hospitalet, men kan gives i hjemmet,

hvis det har vist sig, at patienten tolererer infusionerne godt.

Hvordan virker Fabrazyme?

Fabrazyme er en enzymsubstitutionsbehandling. Enzymsubstitutionsbehandlinger giver patienterne det

enzym, de mangler. Fabrazyme er designet til at erstatte det humane enzym alfa-galactosidase A, som

patienter med Fabrys sygdom mangler. Det aktive stof i Fabrazyme, agalsidase beta, er en kopi af det

humane enzym og fremstillet ved hjælp af en metode, der kaldes "rekombinant teknologi": Det

fremstilles af celler, som har modtaget et gen (DNA), der sætter dem i stand til at producere enzymet.

Substitutionsenzymet hjælper med at nedbryde GL-3 og forhindrer det i at hobe sig op i patientens

celler.

Hvordan blev Fabrazyme undersøgt?

Fabrazyme blev undersøgt i tre undersøgelser med i alt 73 voksne. I hovedundersøgelsen blev

Fabrazyme sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) hos 58 patienter. I undersøgelsen

blev der set nærmere på lægemidlets virkning med henblik på fjernelse af GL-3 i nyrerne. Fabrazymes

virkning blev også undersøgt hos 16 børn i alderen otte til 16 år, som havde Fabrys sygdom.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Fabrazyme?

I hovedundersøgelsen opnåede Fabrazyme en meget signifikant og næsten fuldstændig eliminering af

GL-3 i nyrecellerne efter 20 ugers behandling. 69 % af de patienter, der blev behandlet med

Fabrazyme, opnåede de bedste resultater for eliminering, sammenlignet med ingen af patienterne i

placebogruppen.

Hos børn behandlet med Fabrazyme sås der også et fald i GL-3-niveauet i blodet, mens niveauet hos

alle børn var normalt efter 20 ugers behandling. Dette blev efterfulgt af forbedringer af symptomerne

og en bedre livskvalitet.

Hvilken risiko er der forbundet med Fabrazyme?

De hyppigste bivirkninger ved Fabrazyme (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) skyldes

infusionen snarere end lægemidlet. Disse omfatter feber, kulderystelser, hovedpine, paræstesi

(unormale fornemmelser såsom prikken og stikken), kvalme, opkastning og kuldefornemmelse. Den

fuldstændige liste over alle indberettede bivirkninger ved Fabrazyme fremgår af indlægssedlen.

Fabrazyme må ikke gives til personer, der er overfølsomme (allergiske) over for agalsidase beta eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Fabrazyme godkendt?

CHMP besluttede, at for patienter med Fabrys sygdom kan behandling med Fabrazyme give kliniske

fordele på lang sigt. CHMP besluttede, at fordelene ved Fabrazyme opvejer risiciene, og anbefalede

udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Fabrazyme

Side 2/3

Andre oplysninger om Fabrazyme

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Fabrazyme den 3. august 2001.

Den fuldstændige EPAR for Fabrazyme findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Fabrazyme, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2013.

Fabrazyme

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information