Ezetimib "Sandoz" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-02-2021

Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
50065
Autorisation dato:
2013-04-16

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletter

ezetimib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ezetimib Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Sandoz

Sådan skal du tage Ezetimib Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ezetimib Sandoz er medicin, der sænker den totale koncentration af kolesterol.

Ezetimib Sandoz sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol (LDL-kolesterol) og

fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet

.

Desuden øger denne medicin det "gode" kolesterol (HDL-

kolesterol)

.

Ezetimibe, som er det aktive stof i Ezetimib Sandoz, virker ved at mindske det kolesterol, der optages i

fordøjelseskanalen

.

Ezetimib Sandoz øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, som mindsker det

kolesterol, som kroppen selv danner

.

Kolesterol er et blandt mange fedtstoffer i blodet. Deres totale kolesterol består hovedsagelig af LDL

kolesterol og HDL kolesterol.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

LDL kolesterol kaldes oftest det ”dårlige” kolesterol, da det danner belægninger i artierernes vægge. Disse

belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller blokere

blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen. Blokeringen af

blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning.

HDL kolestrol kaldes oftest det ”gode” kolesterol, da det hjælper med at forhindre det ”dårlige” kolesterol i

at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom.

Ezetimib Sandoz bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved kolesterolsænkende

diæt alene. Du bør fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin.

Ezetimib Sandoz bruges som tillæg til kolesterolsænkende diæt:

Hvis du har forhøjet kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi [heterozygot familiær og non-

familiær]).

Sammen med et statin, når dit kolesterol i blodet ikke er velkontrolleret med et statin alene

Alene, når statinbehandlingen ikke er passende eller ikke tåles

.

Ved arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), som øger indholdet af kolesterol i blodet.

Du vil også få et statin og kan også få anden behandling.

Hvis du har en hjertesygdom, kan denne medicin i kombination med kolesterolsænkende medicin kaldet

statiner sænke risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, kirurgi for at øge blodgennemstrømningen i hjertet og

indlæggelser på grund af brystsmerter.

Ezetimib Sandoz hjælper dig ikke med at tabe i vægt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Sandoz

Hvis du tager Ezetimib Sandoz sammen med et statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte

lægemiddel.

TAG IKKE Ezetimib Sandoz:

Hvis du er

allergisk

over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ezetimib Sandoz (angivet i

pkt. 6).

TAG IKKE Ezetimib Sandoz sammen med et statin,

hvis:

du har

leverproblemer

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

du er

gravid

eller

ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Sandoz.

Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også allergier.

Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage denne medicin sammen med et statin

.

Dette er for

at kontrollere, hvor godt din lever virker.

Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at tage

denne medicin sammen med et statin.

Hvis du har

moderat eller svært nedsat leverfunktion

, bør du ikke tage Ezetimib Sandoz.

Kombineret brug af Ezetimib Sandoz og

fibrater

(medicin der sænker kolesterol) bør undgås, da

sikkerheden og effekten af Ezetimib Sandoz taget sammen med fibrater ikke er undersøgt.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever:

Uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed.

Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne

tilfælde

kan dette være alvorligt og eventuelt udvikle sig til en livstruende tilstand

Risikoen for muskelnedbrydning er større hos nogle patienter, der tager Ezetimib Sandoz sammen med

kolesterolsænkende medicin, som f.eks. statiner.

Børn og unge

Du må ikke give dette lægemiddel til børn og unge mellem 6-17 år, medmindre det er ordineret af lægen.

Der er utilstrækkelig information omkring sikkerhed og virkning. Du må heller ikke give dette lægemiddel

til børn under 6 år, da der ikke er information omkring brugen af lægemidlet i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er særligt

vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Ciclosporin (medicin, som ofte bruges til patienter, der har fået organtransplantation).

Medicin, der forhindrer blodpropper, såsom warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol eller fluindion

(antikoagulanter).

Colestyramin (medicin, der sænker kolesterol), fordi det påvirker måden, ezetimib virker på (se også pkt.

Fibrater (medicin, der sænker kolesterol) (se også pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Tag ikke Ezetimib Sandoz sammen med et statin, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har

mistanke om, at du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Sandoz sammen med et statin,

skal du stoppe med at tage begge lægemidler og fortælle det til din læge.

Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Sandoz uden et statin under graviditet.

Amning

Tag ikke Ezetimib Sandoz sammen med et statin, hvis du ammer, fordi man ikke ved, om medicinen

udskilles i modermælken.

Du bør ikke tage Ezetimib Sandoz uden et statin, hvis du ammer. Spørg lægen til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Sandoz forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle

mennesker kan dog føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Sandoz. Hvis dette sker for dig, må du ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du får det bedre.

Ezetimib Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Ezetimib Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Fortsæt med at tage din kolesterolsænkende

medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Før du begynder at tage denne medicin, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol.

Du bør fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin.

Den anbefalede dosis er én tablet gennem munden én gang dagligt.

Du kan tage Ezetimib Sandoz når som helst på dagen. Du kan tage medicinen sammen med eller uden mad.

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Sandoz sammen med et statin, kan begge lægemidler tages samtidigt. I

dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel.

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Sandoz sammen med cholestyramin eller et andet galdesyrebindende

middel (medicin, der sænker kolesterol), bør du tage Ezetimib Sandoz mindst 2 timer før eller 4 timer efter,

du har taget det galdesyrebindende middel.

Hvis du har taget for meget Ezetimib Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ezetimib Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din sædvanlige dosis

Ezetimib Sandoz på det sædvanlige tidspunkt næste dag.

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Sandoz

Kontakt legen eller apotekspersonalet, da dit kolesteroltal kan stige igen, hvis du holder op med at tage

denne medicin.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever

uforklarlig muskelsmerte

muskelømhed eller -svaghed.

Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne

tilfælde kan dette

være alvorligt og eventuelt udvikle sig til en livstruende tilstand

Allergiske reaktioner

, herunder

hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre besvær med at trække vejret eller synke,

svimmelhed eller besvimelse og unormalt hurtig eller uregelmæssig puls, som

kræver omgående

behandling

, er blevet rapporteret ved almindelig brug.

Andre bivirkninger set i kliniske forsøg

Ved brug af Ezetimib Sandoz

alene

er der set følgende bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter

diarré

øget luftafgang fra tarmen

træthed.

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser) eller muskelfunktionen

(kreatinkinase)

hoste

mavebesvær

halsbrand

kvalme

ledsmerter

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

muskelkramper

nakkesmerter

nedsat appetit

smerter

brystsmerter

hedeture

forhøjet blodtryk.

Når

Ezetimib Sandoz tages sammen med et statin

, er der desuden set følgende bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser)

hovedpine

muskelsmerte/-ømhed.

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

prikkende fornemmelse (stikken og prikken)

mundtørhed

betændelse i maveslimhinden

kløe

hududslæt

nældefeber

rygsmerter

muskelsvaghed

smerter i arme og ben

usædvanlig træthed eller svaghed

hævelse, især i hænder og fødder.

Når

Ezetimib Sandoz tages sammen med fenofibrat

(for højt kolesterol), er der set følgende bivirkning:

Almindelig

bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter.

Ved generel brug er der desuden set følgende bivirkninger (rapporteret efter markedsføringen):

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende

data):

svimmelhed

leverproblemer

allergiske reaktioner, herunder udslæt, nældefeber, hævelse i ansigt, tunge eller svælg og besvimelse

hævet rødt udslæt, nogle gange med skydeskiveformede læsioner, dvs. en rødlig ring rundt om et blegt

centrum

muskelsmerte/-ømhed

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

muskelsvaghed: kramper, stivhed eller spasmer

stærk muskelsmerte eller -svaghed og rødbrun urin på grund af nedbrydning af musklerne

galdesten eller betændelse i gældeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning)

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter

forstoppelse

nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni)

prikkende fornemmelse

depression

usædvanlig træthed eller svaghed

åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ezetimib Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakninger: Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Beholdere: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Efter første åbning: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Anvendes inden for 9 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ezetimib Sandoz indeholder:

Aktivt stof: ezetimib.

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat

(se slutningen af pkt. 2 for at få yderligere oplysninger)

hypromellose, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ezetimib Sandoz er hvide til næsten hvide, ovale tabletter (7,4 mm x 4,0 mm), der er mærket med “10” på

den ene side og “EZT” på den anden side.

Al/Al-blisterpakning eller PVC/PVDC/Al-blisterpakning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 og

100 (hospitalspakning) tabletter.

HDPE-beholder med PP-skruelåg: 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumænien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 6. august 2019

29. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Ezetimib ”Sandoz”, tabletter

0.

D.SP.NR.

28186

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ezetimib ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 64,1 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til næsten hvide, ovale tabletter (7,4 mm x 4,0 mm), der er mærket med “10” på den

ene side og “EZT” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Ezetimib ”Sandoz” administreret samtidig med en HMG-CoA reduktase hæmmer (statin)

er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær (heterozygot familiær

og non-familiær) hyperkolesterolæmi, som ikke behandles tilstrækkeligt med et statin

alene.

Ezetimib ”Sandoz” monoterapi er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med

primær (heterozygot familiær og non-familiær) hyperkolesterolæmi, hvor behandling med

HMG-CoA reduktase hæmmer (statin) er utilstrækkeligt eller ikke tåles.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Ezetimib ”Sandoz” er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se

pkt. 5.1) hos patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i

dk_hum_50065_spc.doc

Side 1 af 21

anamnesen som tillægsbehandling til igangværende statinbehandling eller ved initiering af

behandling med ”Ezetimib Sandoz” samtidig med et statin.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Ezetimib ”Sandoz” administreret samtidig med et statin er indiceret som tillægsbehandling

til diæt til patienter med HoFH. Patienterne kan også behandles med tillægsbehandling

(f.eks. LDL-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Ezetimib ”Sandoz”.

Til oral administration. Den anbefalede dosis er en Ezetimib ”Sandoz” 10 mg tablet daglig.

Ezetimib ”Sandoz” kan administreres på hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, med

eller uden mad.

Når Ezetimib ”Sandoz” tilføjes til statinbehandling, anvendes enten den anbefalede

initialdosis af det pågældende statin eller den allerede etablerede højere statindosis bør

fortsættes. I disse tilfælde skal dosisinstruktionen for det pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Men henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Ezetimib

”Sandoz” 10 mg administreres sammen med et statin med påvist kardiovaskulær fordel.

Samtidig anvendelse af galdesyrebindende lægemidler

Administration af Ezetimib ”Sandoz” bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter

administration af galdesyrebindende lægemidler.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af specialist.

Børn og unge ≥6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Ezetimib ”Sandoz” administreres sammen med et statin, bør der tages hensyn til

dosisinstruktionen for statin til børn.

Børn <6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen < 6 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild leverinsufficiens (Child Pugh

score 5-6). Behandling med Ezetimib ”Sandoz” anbefales ikke til patienter med moderat

(Child Pugh score 7-9) eller svær (Child Pugh score >9) leverinsufficiens (se pkt. 4.4 og

5.2).

dk_hum_50065_spc.doc

Side 2 af 21

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og et statin, se da venligst

produktresuméet for det pågældende lægemiddel.

Behandling med Ezetimib ”Sandoz” samtidigt med et statin er kontraindiceret under

graviditet og amning.

Administration af Ezetimib ”Sandoz” sammen med et statin er kontraindiceret hos

patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i

serumtransaminaser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og et statin, se da venligst

produktresuméet for det pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

Der er set gentagende transaminasestigninger (≥3 x øvre normalgrænse) i kontrollerede

undersøgelser med samtidig administration af ezetimib og et statin. Når Ezetimib ”Sandoz”

administreres samtidig med et statin, bør der udføres leverfunktionstest ved påbegyndelsen

af behandlingen og i overensstemmelse med anbefalingerne for statinet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt (n=9.067) eller simvastatin

40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for

simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) 0,7% for ezetimib i kombination med

simvastatin og 0,6% for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af myopati og rhabdomyolysis med

ezetimib. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolysis tog et statin samtidigt

med ezetimib. Der er imidlertid meget sjældent rapporteret om rhabdomyolysis med

ezetimib monoterapi og meget sjældent med tilføjelse af ezetimib til andre lægemidler,

som vides at være associeret med øget risiko for rhabdomyolysis. Hvis der er mistanke om

myopati baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved kreatinfosfokinase

(CPK) koncentration >10 gange øvre normalgrænse, bør Ezetimib ”Sandoz”, alle statiner

samt alle andre lægemidler, som patienten tager samtidigt, straks seponeres. Alle patienter,

som starter behandling med Ezetimib ”Sandoz”, bør underrettes om risikoen for myopati

dk_hum_50065_spc.doc

Side 3 af 21

og informeres om straks at rapportere uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed (se

pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for

ezetimib/simvastatin og 0,2% for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af

myopati/rhabdomyolyse 0,2% for ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1% for

placebo (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

På grund af den ukendte effekt af den øgede optagelse af ezetimib hos patienter med

moderat eller svær nedsat leverfunktion, anbefales Ezetimib ”Sandoz” ikke til disse

patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt af ezetimib hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en 12-ugers placebo-kontrolleret

klinisk undersøgelse. Effekten af ezetimibe for behandlingsperioder > 12 uger er ikke

blevet undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Ezetimib er ikke blevet undersøgt hos patienter yngre end 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin hos patienter i

alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en

kontrolleret klinisk undersøgelse hos unge drenge (Tanner Stage II eller derover) og hos

piger mindst ét år efter menarche.

I denne begrænsede, kontrollerede undersøgelse var der generelt ingen påviselig effekt på

vækst eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af

menstruationscyklus hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en

behandlingsperiode på > 33 uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin i doser på over

40 mg er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin er ikke

undersøgt hos patienter < 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8)

dk_hum_50065_spc.doc

Side 4 af 21

Langtidseffekten af behandling med ezetimib hos patienter under 17 år til reduktion af

morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Fibrater

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og fibrater er ikke

fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der får Ezetimib ”Sandoz” og

fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres

(se pkt. 4.5 og 4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Ezetimib ”Sandoz” initieres hos en patient i behandling

med ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør monitoreres hos patienter, der får både

Ezetimib ”Sandoz” og ciclosporin (se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis Ezetimib ”Sandoz” føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant eller fluindion,

bør hensigtsmæssig monitorering af International Normaliseret Ratio (INR) foretages (se

pkt. 4.5).

Ezetimib ”Sandoz” indeholder natrium og lactose

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske undersøgelser vist, at ezetimib ikke inducerer cytochrom P450

lægemiddelmetaboliserende enzymer. Der er ikke observeret klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres

via cytochrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase.

I kliniske interaktionsundersøgelser påvirkede ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextromethorphan, digoxin, oral antikonception (ethinyløstradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede,

ved samtidig administration, ikke biotilgængeligheden af ezetimib.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte middelområdet under kurven (AUC) af

total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55%. Den trinvise low-density

lipoprotein kolesterol (LDL-C) reduktion opnået ved tillæg af Ezetimib ”Sandoz” til

cholestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

dk_hum_50065_spc.doc

Side 5 af 21

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og Ezetimib ”Sandoz”, bør lægen være

opmærksom på den mulige risiko for cholelithiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og

4.8).

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med Ezetimib

”Sandoz” og fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen

bør seponeres (se pkt. 4.8).

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib moderat (henholdsvis ca. 1,5 og 1,7 gange).

Samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelithiasis. I

dyreundersøgelser øgede ezetimib somme tider kolesterol i galden, men ikke hos alle arter

(se pkt. 5.3). Det kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af Ezetimib ”Sandoz” er

forbundet med litogen risiko.

Statiner

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I en undersøgelse med 8 post nyretransplanterede patienter med kreatininclearance på

>50 ml/min på en stabil dosis af ciclosporin, resulterede en enkeltdosis på 10 mg ezetimib i

en 3,4 gange (interval 2,3 til 7,9 gange) øgning i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib

sammenlignet med en rask kontrolgruppe, der fik ezetimib alene, i en anden undersøgelse

(n=17). I en anden undersøgelse viste en nyretransplanteret patient med svær

nyreinsufficiens, som fik ciclosporin og flere andre slags medicin, en 12 gange større

eksponering for total-ezetimib end samtidige kontroller, der fik ezetimib alene. I en

overkrydsningsundersøgelse over to perioder hos 12 raske personer, resulterede daglig

administration af 20 mg ezetimib i 8 dage sammen med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin

på dag 7 i en middel 15% øgning i AUC for ciclosporin (interval: 10% fald til 51% øgning)

sammenlignet med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin alene. Der er ikke udført en

kontrolleret undersøgelse af effekten af samtidigt administreret ezetimib på

ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der bør udvises forsigtighed, når

Ezetimib ”Sandoz” initieres ved brug af ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationer bør

monitoreres hos patienter, der får Ezetimib ”Sandoz” og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I en undersøgelse med tolv raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib

(10 mg en gang dagligt) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin

og protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været rapporteret om øget

International Normalised Ratio (INR) hos patienter, hvor ezetimib blev føjet til warfarin

eller fluindion. Hvis Ezetimib ”Sandoz” føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant

eller fluindion, bør hensigtsmæssig monitorering af INR foretages (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 6 af 21

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” med et statin er kontraindiceret under

graviditet og amning (se pkt. 4.3), se venligst produktresuméet for det pågældende statin.

Graviditet

Ezetimib ”Sandoz” bør kun gives til gravide kvinder, hvis det er klart nødvendigt. Der

findes ingen tilgængelige kliniske data om brug af ezetimib under graviditet.

Dyreundersøgelser med brug af ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller

indirekte skadelig effekt på graviditet, embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal

udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Ezetimib ”Sandoz” bør ikke anvendes under amning. Undersøgelser på rotter har vist, at

ezetimib udskilles i brystmælk. Det vides ikke, om ezetimib udskilles i modermælk.

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske forsøg vedrørende ezetimibes virkning på fertiliteten hos

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages

hensyn til, at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Tabel med bivirkninger (kliniske studier og erfaring efter markedsføring)

I kliniske undersøgelser af op til 112 ugers varighed er ezetimib 10 mg dagligt givet alene

til 2.396 patienter, sammen med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med

fenofibrat til 185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den

overordnede forekomst af indberettede bivirkninger for ezetimib var sammenlignelig for

ezetimib og placebo. Derudover var seponeringsraten på grund af hændelser

sammenlignelig for ezetimib og placebo.

Ezetimib administreret alene eller sammen med et statin:

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med ezetimib (N=2396) og

med højere incidens end placebo (N=1159), eller hos patienter, der blev behandlet med

ezetimib sammen med et statin (N=11308) og med højere incidens, end når statin blev

administreret alene (N=9361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra rapporter om

ezetimib, der enten er administreret alene eller sammen med et statin:

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og Meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Ezetimib monoterapi

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT; øget

Ikke almindelig

dk_hum_50065_spc.doc

Side 7 af 21

CPK; stigning i gamma-

glutamyltransferase; unormal

leverfunktionstest

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Mavesmerter; diarré; flatulence

Almindelig

Dyspepsi; gastroøsofageal refluks;

kvalme.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgi; muskelkramper;

nakkesmerter

Ikke almindelig

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Vaskulære

sygdomme

Hedeture; hypertension

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Almindelig

Brystsmerter; smerter.

Ikke almindelig

Yderligere bivirkninger med ezetimib sammen med et statin

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT.

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine.

Almindelig

Paræstesi.

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Tør mund; gastritis.

Ikke almindelig

Hud og subkutane

væv

Pruritus; udslæt; urticaria.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi.

Almindelig

Rygsmerter; muskelsvaghed; smerter

i ekstremiteterne.

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem.

Ikke almindelig

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed; paræstesi

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis; obstipation

Ikke kendt

Hud og subkutane

væv

Erythema multiforme

Ikke kendt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi; myopati/rhabdomyolyse (se

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Almene symptomer

og reaktioner på

Asteni

Ikke kendt

dk_hum_50065_spc.doc

Side 8 af 21

administrationsstedet

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt,

urticaria, anafylaksi og angioødem

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Hepatitis; cholelithiasis; cholecystitis

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Ezetimib administreret i kombination med fenofibrat

Mave-tarmkanalen: mavesmerter (almindelig).

I en multi-center, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk undersøgelse hos patienter

med kombineret hyperlipidæmi, blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og 576

patienter i op til 1 år. I denne undersøgelse gennemgik 172 patienter i behandling med

ezetimib og fenofibrat 12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med ezetimib og

fenofibrat (inklusive 109 som fik ezetimib alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års

behandling. Denne undersøgelse var ikke designet til at sammenligne usædvanlige

hændelser i patientgrupperne. Incidensraterne (95 % konfidensinterval) for klinisk vigtige

øgninger (>3x den øvre normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var hhv. 4,5 %

(1,9; 8,8) og 2,7% (1,2; 5,4) for fenofibratmonoterapi hhv. ezetimib administreret samtidigt

med fenofibrat, justeret for behandlingsdosis. Tilsvarende incidensrater for

cholecystectomi var hhv. 0,6 % (0,0; 3,1) og 1,7 % (0,6; 4,0) for fenofibratmonoterapi hhv.

ezetimib administreret samtidigt med fenofibrat (se pkt. 4.4 og 4.5).

Børn (6-17 år)

I et studie med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1% (1 patient) af ezetimibe-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse, gentagende) sammenlignet

med 0% i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10x den øvre normalgrænse).

Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I en særskilt undersøgelse med børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n= 248) blev der hos 3% (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne set stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse,

gentagende) sammenlignet med 2% (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin

monoterapi; disse tal var henholdsvis 2% (2 patienter) og 0% mht. stigning i CPK (≥ 10x

den øvre normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

Disse undersøgelser var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin

10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27% blev optitreret til simvastatin

80 mg), var sikkerhedsprofilerne sammenlignelige i en median opfølgningsperiode på

6,0 år. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var 10,6% for patienter, der blev

behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1% for patienter, der blev behandlet med

simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for

simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende observationer af CK ≥5 og <10

gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for ezetimib/simvastatin og 0,2% for

dk_hum_50065_spc.doc

Side 9 af 21

simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -

smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på nyreskade, ≥5 gange ULN og <10

gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder med tegn på nyreskade eller CK

≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af vedvarende transaminasestigninger

(≥3 x ULN) var 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for simvastatin (se pkt. 4.4).

Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 3,1% versus 3,5% af patienterne,

som blev allokeret til hhv. ezetimib/simvastatin og simvastatin. Incidensen af

hospitalsindlæggelser pga. kolecystektomi var 1,5% i begge behandlingsgrupper. Cancer

(defineret som en hvilken som helst ny malignitet) blev diagnosticeret i løbet af studiet hos

hhv. 9,4% versus 9,5%.

Patienter med kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9.000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med ezetimib10 mg og

simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650) eller placebo (n=4.620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I denne undersøgelse

blev kun alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4% hos de

patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin, 9,8% hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2% hos patienter,

der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1% hos patienter, der

fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) forekom hos

0,7% af de patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6% af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I denne undersøgelse

var der ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede

bivirkninger, herunder cancer (9,4% for ezetimib i kombination med simvastatin, 9,5% for

placebo), hepatitis, kolecystektomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapiundersøgelser svarede forekomsten af klinisk

betydelige stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT

3 x øvre

normalgrænse, gentagende) ved ezetimib (0,5 %) til placebokoncentration (0,3%). I

kliniske undersøgelser med samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 %

for patienter, der er behandlet med ezetimib i kombination med et statin og 0,4 % for

patienter, der er behandlet med et statin alene. Disse stigninger var generelt

asymptomatiske, ikke forbundne med cholestasis og normaliseredes efter seponering af

behandling eller ved fortsat behandling (se pkt. 4.4).

I kliniske undersøgelser blev CPK >10 x øvre normalgrænse rapporteret for 4 af 1674 (0,2

%) patienter, der fik ezetimib alene versus 1 af 786 (0,1%) patienter, der fik placebo, og for

1 af 917 (0,1%) patienter, der fik ezetimib sammen med et statin versus 4 af 929 (0,4%)

patienter, der fik et statin alene. Der var ingen større forekomst af myopati eller

rhabdomyolysis forbundet med ezetimib sammenlignet med den relevante kontrolgruppe

(placebo eller statin alene) (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

dk_hum_50065_spc.doc

Side 10 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information