Ezetimib "Sandoz" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
50065
Autorisation dato:
2013-04-16

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletter

ezetimib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ezetimib Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Sandoz

Sådan skal du tage Ezetimib Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ezetimib Sandoz er medicin, der sænker den totale koncentration af kolesterol.

Ezetimib Sandoz sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol (LDL-kolesterol) og

fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet

.

Desuden øger denne medicin det "gode" kolesterol (HDL-

kolesterol)

.

Ezetimibe, som er det aktive stof i Ezetimib Sandoz, virker ved at mindske det kolesterol, der optages i

fordøjelseskanalen

.

Ezetimib Sandoz øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, som mindsker det

kolesterol, som kroppen selv danner

.

Kolesterol er et blandt mange fedtstoffer i blodet. Deres totale kolesterol består hovedsagelig af LDL

kolesterol og HDL kolesterol.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

LDL kolesterol kaldes oftest det ”dårlige” kolesterol, da det danner belægninger i artierernes vægge. Disse

belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller blokere

blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen. Blokeringen af

blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning.

HDL kolestrol kaldes oftest det ”gode” kolesterol, da det hjælper med at forhindre det ”dårlige” kolesterol i

at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom.

Ezetimib Sandoz bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved kolesterolsænkende

diæt alene. Du bør fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin.

Ezetimib Sandoz bruges som tillæg til kolesterolsænkende diæt:

Hvis du har forhøjet kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi [heterozygot familiær og non-

familiær]).

Sammen med et statin, når dit kolesterol i blodet ikke er velkontrolleret med et statin alene

Alene, når statinbehandlingen ikke er passende eller ikke tåles

.

Ved arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), som øger indholdet af kolesterol i blodet.

Du vil også få et statin og kan også få anden behandling.

Hvis du har en hjertesygdom, kan denne medicin i kombination med kolesterolsænkende medicin kaldet

statiner sænke risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, kirurgi for at øge blodgennemstrømningen i hjertet og

indlæggelser på grund af brystsmerter.

Ezetimib Sandoz hjælper dig ikke med at tabe i vægt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Sandoz

Hvis du tager Ezetimib Sandoz sammen med et statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte

lægemiddel.

TAG IKKE Ezetimib Sandoz:

Hvis du er

allergisk

over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ezetimib Sandoz (angivet i

pkt. 6).

TAG IKKE Ezetimib Sandoz sammen med et statin,

hvis:

du har

leverproblemer

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

du er

gravid

eller

ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Sandoz.

Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også allergier.

Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage denne medicin sammen med et statin

.

Dette er for

at kontrollere, hvor godt din lever virker.

Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at tage

denne medicin sammen med et statin.

Hvis du har

moderat eller svært nedsat leverfunktion

, bør du ikke tage Ezetimib Sandoz.

Kombineret brug af Ezetimib Sandoz og

fibrater

(medicin der sænker kolesterol) bør undgås, da

sikkerheden og effekten af Ezetimib Sandoz taget sammen med fibrater ikke er undersøgt.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever:

Uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed.

Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne

tilfælde

kan dette være alvorligt og eventuelt udvikle sig til en livstruende tilstand

Risikoen for muskelnedbrydning er større hos nogle patienter, der tager Ezetimib Sandoz sammen med

kolesterolsænkende medicin, som f.eks. statiner.

Børn og unge

Du må ikke give dette lægemiddel til børn og unge mellem 6-17 år, medmindre det er ordineret af lægen.

Der er utilstrækkelig information omkring sikkerhed og virkning. Du må heller ikke give dette lægemiddel

til børn under 6 år, da der ikke er information omkring brugen af lægemidlet i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er særligt

vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Ciclosporin (medicin, som ofte bruges til patienter, der har fået organtransplantation).

Medicin, der forhindrer blodpropper, såsom warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol eller fluindion

(antikoagulanter).

Colestyramin (medicin, der sænker kolesterol), fordi det påvirker måden, ezetimib virker på (se også pkt.

Fibrater (medicin, der sænker kolesterol) (se også pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Tag ikke Ezetimib Sandoz sammen med et statin, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har

mistanke om, at du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Sandoz sammen med et statin,

skal du stoppe med at tage begge lægemidler og fortælle det til din læge.

Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Sandoz uden et statin under graviditet.

Amning

Tag ikke Ezetimib Sandoz sammen med et statin, hvis du ammer, fordi man ikke ved, om medicinen

udskilles i modermælken.

Du bør ikke tage Ezetimib Sandoz uden et statin, hvis du ammer. Spørg lægen til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Sandoz forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle

mennesker kan dog føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Sandoz. Hvis dette sker for dig, må du ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du får det bedre.

Ezetimib Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Ezetimib Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Fortsæt med at tage din kolesterolsænkende

medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Før du begynder at tage denne medicin, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol.

Du bør fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin.

Den anbefalede dosis er én tablet gennem munden én gang dagligt.

Du kan tage Ezetimib Sandoz når som helst på dagen. Du kan tage medicinen sammen med eller uden mad.

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Sandoz sammen med et statin, kan begge lægemidler tages samtidigt. I

dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel.

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Sandoz sammen med cholestyramin eller et andet galdesyrebindende

middel (medicin, der sænker kolesterol), bør du tage Ezetimib Sandoz mindst 2 timer før eller 4 timer efter,

du har taget det galdesyrebindende middel.

Hvis du har taget for meget Ezetimib Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ezetimib Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din sædvanlige dosis

Ezetimib Sandoz på det sædvanlige tidspunkt næste dag.

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Sandoz

Kontakt legen eller apotekspersonalet, da dit kolesteroltal kan stige igen, hvis du holder op med at tage

denne medicin.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever

uforklarlig muskelsmerte

muskelømhed eller -svaghed.

Dette skyldes, at muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, kan medføre nyreskader. I sjældne

tilfælde kan dette

være alvorligt og eventuelt udvikle sig til en livstruende tilstand

Allergiske reaktioner

, herunder

hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre besvær med at trække vejret eller synke,

svimmelhed eller besvimelse og unormalt hurtig eller uregelmæssig puls, som

kræver omgående

behandling

, er blevet rapporteret ved almindelig brug.

Andre bivirkninger set i kliniske forsøg

Ved brug af Ezetimib Sandoz

alene

er der set følgende bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter

diarré

øget luftafgang fra tarmen

træthed.

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser) eller muskelfunktionen

(kreatinkinase)

hoste

mavebesvær

halsbrand

kvalme

ledsmerter

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

muskelkramper

nakkesmerter

nedsat appetit

smerter

brystsmerter

hedeture

forhøjet blodtryk.

Når

Ezetimib Sandoz tages sammen med et statin

, er der desuden set følgende bivirkninger:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

forhøjelser i nogle laboratorieblodprøver af leverfunktionen (transaminaser)

hovedpine

muskelsmerte/-ømhed.

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

prikkende fornemmelse (stikken og prikken)

mundtørhed

betændelse i maveslimhinden

kløe

hududslæt

nældefeber

rygsmerter

muskelsvaghed

smerter i arme og ben

usædvanlig træthed eller svaghed

hævelse, især i hænder og fødder.

Når

Ezetimib Sandoz tages sammen med fenofibrat

(for højt kolesterol), er der set følgende bivirkning:

Almindelig

bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter.

Ved generel brug er der desuden set følgende bivirkninger (rapporteret efter markedsføringen):

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende

data):

svimmelhed

leverproblemer

allergiske reaktioner, herunder udslæt, nældefeber, hævelse i ansigt, tunge eller svælg og besvimelse

hævet rødt udslæt, nogle gange med skydeskiveformede læsioner, dvs. en rødlig ring rundt om et blegt

centrum

muskelsmerte/-ømhed

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

muskelsvaghed: kramper, stivhed eller spasmer

stærk muskelsmerte eller -svaghed og rødbrun urin på grund af nedbrydning af musklerne

galdesten eller betændelse i gældeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning)

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter

forstoppelse

nedsat antal røde blodlegemer, som kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni)

prikkende fornemmelse

depression

usædvanlig træthed eller svaghed

åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ezetimib Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakninger: Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Beholdere: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Efter første åbning: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Anvendes inden for 9 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ezetimib Sandoz indeholder:

Aktivt stof: ezetimib.

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat

(se slutningen af pkt. 2 for at få yderligere oplysninger)

hypromellose, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ezetimib Sandoz er hvide til næsten hvide, ovale tabletter (7,4 mm x 4,0 mm), der er mærket med “10” på

den ene side og “EZT” på den anden side.

Al/Al-blisterpakning eller PVC/PVDC/Al-blisterpakning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 og

100 (hospitalspakning) tabletter.

HDPE-beholder med PP-skruelåg: 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumænien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 6. august 2019

6. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Ezetimib ”Sandoz”, tabletter

0.

D.SP.NR.

28186

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ezetimib ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 68 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til næsten hvide, ovale tabletter (7,4 mm x 4,0 mm), der er mærket med “10” på den

ene side og “EZT” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Ezetimib ”Sandoz” administreret samtidig med en HMG-CoA reduktase hæmmer (statin)

er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær (heterozygot familiær

og non-familiær) hyperkolesterolæmi, som ikke behandles tilstrækkeligt med et statin

alene.

Ezetimib ”Sandoz” monoterapi er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med

primær (heterozygot familiær og non-familiær) hyperkolesterolæmi, hvor behandling med

HMG-CoA reduktase hæmmer (statin) er utilstrækkeligt eller ikke tåles.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Ezetimib ”Sandoz” er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se

pkt. 5.1) hos patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i

dk_hum_50065_spc.doc

Side 1 af 21

anamnesen som tillægsbehandling til igangværende statinbehandling eller ved initiering af

behandling med ”Ezetimib Sandoz” samtidig med et statin.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Ezetimib ”Sandoz” administreret samtidig med et statin er indiceret som tillægsbehandling

til diæt til patienter med HoFH. Patienterne kan også behandles med tillægsbehandling

(f.eks. LDL-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Ezetimib ”Sandoz”.

Til oral administration. Den anbefalede dosis er en Ezetimib ”Sandoz” 10 mg tablet daglig.

Ezetimib ”Sandoz” kan administreres på hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, med

eller uden mad.

Når Ezetimib ”Sandoz” tilføjes til statinbehandling, anvendes enten den anbefalede

initialdosis af det pågældende statin eller den allerede etablerede højere statindosis bør

fortsættes. I disse tilfælde skal dosisinstruktionen for det pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Men henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Ezetimib

”Sandoz” 10 mg administreres sammen med et statin med påvist kardiovaskulær fordel.

Samtidig anvendelse af galdesyrebindende lægemidler

Administration af Ezetimib ”Sandoz” bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter

administration af galdesyrebindende lægemidler.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af specialist.

Børn og unge ≥6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Ezetimib ”Sandoz” administreres sammen med et statin, bør der tages hensyn til

dosisinstruktionen for statin til børn.

Børn <6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen < 6 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild leverinsufficiens (Child Pugh

score 5-6). Behandling med Ezetimib ”Sandoz” anbefales ikke til patienter med moderat

(Child Pugh score 7-9) eller svær (Child Pugh score >9) leverinsufficiens (se pkt. 4.4 og

5.2).

dk_hum_50065_spc.doc

Side 2 af 21

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og et statin, se da venligst

produktresuméet for det pågældende lægemiddel.

Behandling med Ezetimib ”Sandoz” samtidigt med et statin er kontraindiceret under

graviditet og amning.

Administration af Ezetimib ”Sandoz” sammen med et statin er kontraindiceret hos

patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i

serumtransaminaser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og et statin, se da venligst

produktresuméet for det pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

Der er set gentagende transaminasestigninger (≥3 x øvre normalgrænse) i kontrollerede

undersøgelser med samtidig administration af ezetimib og et statin. Når Ezetimib ”Sandoz”

administreres samtidig med et statin, bør der udføres leverfunktionstest ved påbegyndelsen

af behandlingen og i overensstemmelse med anbefalingerne for statinet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt (n=9.067) eller simvastatin

40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for

simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) 0,7% for ezetimib i kombination med

simvastatin og 0,6% for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af myopati og rhabdomyolysis med

ezetimib. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolysis tog et statin samtidigt

med ezetimib. Der er imidlertid meget sjældent rapporteret om rhabdomyolysis med

ezetimib monoterapi og meget sjældent med tilføjelse af ezetimib til andre lægemidler,

som vides at være associeret med øget risiko for rhabdomyolysis. Hvis der er mistanke om

myopati baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved kreatinfosfokinase

(CPK) koncentration >10 gange øvre normalgrænse, bør Ezetimib ”Sandoz”, alle statiner

samt alle andre lægemidler, som patienten tager samtidigt, straks seponeres. Alle patienter,

som starter behandling med Ezetimib ”Sandoz”, bør underrettes om risikoen for myopati

dk_hum_50065_spc.doc

Side 3 af 21

og informeres om straks at rapportere uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed (se

pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for

ezetimib/simvastatin og 0,2% for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af

myopati/rhabdomyolyse 0,2% for ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1% for

placebo (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

På grund af den ukendte effekt af den øgede optagelse af ezetimib hos patienter med

moderat eller svær nedsat leverfunktion, anbefales Ezetimib ”Sandoz” ikke til disse

patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt af ezetimib hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en 12-ugers placebo-kontrolleret

klinisk undersøgelse. Effekten af ezetimibe for behandlingsperioder > 12 uger er ikke

blevet undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Ezetimib er ikke blevet undersøgt hos patienter yngre end 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin hos patienter i

alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en

kontrolleret klinisk undersøgelse hos unge drenge (Tanner Stage II eller derover) og hos

piger mindst ét år efter menarche.

I denne begrænsede, kontrollerede undersøgelse var der generelt ingen påviselig effekt på

vækst eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af

menstruationscyklus hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en

behandlingsperiode på > 33 uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin i doser på over

40 mg er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin er ikke

undersøgt hos patienter < 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8)

dk_hum_50065_spc.doc

Side 4 af 21

Langtidseffekten af behandling med ezetimib hos patienter under 17 år til reduktion af

morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Fibrater

Sikkerhed og effekt ved samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og fibrater er ikke

fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der får Ezetimib ”Sandoz” og

fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres

(se pkt. 4.5 og 4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Ezetimib ”Sandoz” initieres hos en patient i behandling

med ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør monitoreres hos patienter, der får både

Ezetimib ”Sandoz” og ciclosporin (se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis Ezetimib ”Sandoz” føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant eller fluindion,

bør hensigtsmæssig monitorering af International Normaliseret Ratio (INR) foretages (se

pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Ezetimib ”Sandoz” indeholder lactose. Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance,

Lapp lactasemangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke anvende denne

medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske undersøgelser vist, at ezetimib ikke inducerer cytochrom P450

lægemiddelmetaboliserende enzymer. Der er ikke observeret klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres

via cytochrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase.

I kliniske interaktionsundersøgelser påvirkede ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextromethorphan, digoxin, oral antikonception (ethinyløstradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede,

ved samtidig administration, ikke biotilgængeligheden af ezetimib.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte middelområdet under kurven (AUC) af

total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55%. Den trinvise low-density

lipoprotein kolesterol (LDL-C) reduktion opnået ved tillæg af Ezetimib ”Sandoz” til

cholestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

dk_hum_50065_spc.doc

Side 5 af 21

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og Ezetimib ”Sandoz”, bør lægen være

opmærksom på den mulige risiko for cholelithiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og

4.8).

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med Ezetimib

”Sandoz” og fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen

bør seponeres (se pkt. 4.8).

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib moderat (henholdsvis ca. 1,5 og 1,7 gange).

Samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelithiasis. I

dyreundersøgelser øgede ezetimib somme tider kolesterol i galden, men ikke hos alle arter

(se pkt. 5.3). Det kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af Ezetimib ”Sandoz” er

forbundet med litogen risiko.

Statiner

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I en undersøgelse med 8 post nyretransplanterede patienter med kreatininclearance på

>50 ml/min på en stabil dosis af ciclosporin, resulterede en enkeltdosis på 10 mg ezetimib i

en 3,4 gange (interval 2,3 til 7,9 gange) øgning i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib

sammenlignet med en rask kontrolgruppe, der fik ezetimib alene, i en anden undersøgelse

(n=17). I en anden undersøgelse viste en nyretransplanteret patient med svær

nyreinsufficiens, som fik ciclosporin og flere andre slags medicin, en 12 gange større

eksponering for total-ezetimib end samtidige kontroller, der fik ezetimib alene. I en

overkrydsningsundersøgelse over to perioder hos 12 raske personer, resulterede daglig

administration af 20 mg ezetimib i 8 dage sammen med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin

på dag 7 i en middel 15% øgning i AUC for ciclosporin (interval: 10% fald til 51% øgning)

sammenlignet med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin alene. Der er ikke udført en

kontrolleret undersøgelse af effekten af samtidigt administreret ezetimib på

ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der bør udvises forsigtighed, når

Ezetimib ”Sandoz” initieres ved brug af ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationer bør

monitoreres hos patienter, der får Ezetimib ”Sandoz” og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I en undersøgelse med tolv raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib

(10 mg en gang dagligt) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin

og protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været rapporteret om øget

International Normalised Ratio (INR) hos patienter, hvor ezetimib blev føjet til warfarin

eller fluindion. Hvis Ezetimib ”Sandoz” føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant

eller fluindion, bør hensigtsmæssig monitorering af INR foretages (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 6 af 21

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af Ezetimib ”Sandoz” med et statin er kontraindiceret under

graviditet og amning (se pkt. 4.3), se venligst produktresuméet for det pågældende statin.

Graviditet

Ezetimib ”Sandoz” bør kun gives til gravide kvinder, hvis det er klart nødvendigt. Der

findes ingen tilgængelige kliniske data om brug af ezetimib under graviditet.

Dyreundersøgelser med brug af ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller

indirekte skadelig effekt på graviditet, embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal

udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Ezetimib ”Sandoz” bør ikke anvendes under amning. Undersøgelser på rotter har vist, at

ezetimib udskilles i brystmælk. Det vides ikke, om ezetimib udskilles i modermælk.

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske forsøg vedrørende ezetimibes virkning på fertiliteten hos

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages

hensyn til, at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Tabel med bivirkninger (kliniske studier og erfaring efter markedsføring)

I kliniske undersøgelser af op til 112 ugers varighed er ezetimib 10 mg dagligt givet alene

til 2.396 patienter, sammen med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med

fenofibrat til 185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den

overordnede forekomst af indberettede bivirkninger for ezetimib var sammenlignelig for

ezetimib og placebo. Derudover var seponeringsraten på grund af hændelser

sammenlignelig for ezetimib og placebo.

Ezetimib administreret alene eller sammen med et statin:

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med ezetimib (N=2396) og

med højere incidens end placebo (N=1159), eller hos patienter, der blev behandlet med

ezetimib sammen med et statin (N=11308) og med højere incidens, end når statin blev

administreret alene (N=9361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra rapporter om

ezetimib, der enten er administreret alene eller sammen med et statin:

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og Meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Ezetimib monoterapi

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT; øget

Ikke almindelig

dk_hum_50065_spc.doc

Side 7 af 21

CPK; stigning i gamma-

glutamyltransferase; unormal

leverfunktionstest

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Mavesmerter; diarré; flatulence

Almindelig

Dyspepsi; gastroøsofageal refluks;

kvalme.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgi; muskelkramper;

nakkesmerter

Ikke almindelig

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Vaskulære

sygdomme

Hedeture; hypertension

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Almindelig

Brystsmerter; smerter.

Ikke almindelig

Yderligere bivirkninger med ezetimib sammen med et statin

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT.

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine.

Almindelig

Paræstesi.

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Tør mund; gastritis.

Ikke almindelig

Hud og subkutane

væv

Pruritus; udslæt; urticaria.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi.

Almindelig

Rygsmerter; muskelsvaghed; smerter

i ekstremiteterne.

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem.

Ikke almindelig

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed; paræstesi

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis; obstipation

Ikke kendt

Hud og subkutane

væv

Erythema multiforme

Ikke kendt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi; myopati/rhabdomyolyse (se

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Almene symptomer

og reaktioner på

Asteni

Ikke kendt

dk_hum_50065_spc.doc

Side 8 af 21

administrationsstedet

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt,

urticaria, anafylaksi og angioødem

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Hepatitis; cholelithiasis; cholecystitis

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Ezetimib administreret i kombination med fenofibrat

Mave-tarmkanalen: mavesmerter (almindelig).

I en multi-center, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk undersøgelse hos patienter

med kombineret hyperlipidæmi, blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og 576

patienter i op til 1 år. I denne undersøgelse gennemgik 172 patienter i behandling med

ezetimib og fenofibrat 12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med ezetimib og

fenofibrat (inklusive 109 som fik ezetimib alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års

behandling. Denne undersøgelse var ikke designet til at sammenligne usædvanlige

hændelser i patientgrupperne. Incidensraterne (95 % konfidensinterval) for klinisk vigtige

øgninger (>3x den øvre normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var hhv. 4,5 %

(1,9; 8,8) og 2,7% (1,2; 5,4) for fenofibratmonoterapi hhv. ezetimib administreret samtidigt

med fenofibrat, justeret for behandlingsdosis. Tilsvarende incidensrater for

cholecystectomi var hhv. 0,6 % (0,0; 3,1) og 1,7 % (0,6; 4,0) for fenofibratmonoterapi hhv.

ezetimib administreret samtidigt med fenofibrat (se pkt. 4.4 og 4.5).

Børn (6-17 år)

I et studie med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1% (1 patient) af ezetimibe-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse, gentagende) sammenlignet

med 0% i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10x den øvre normalgrænse).

Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I en særskilt undersøgelse med børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n= 248) blev der hos 3% (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne set stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse,

gentagende) sammenlignet med 2% (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin

monoterapi; disse tal var henholdsvis 2% (2 patienter) og 0% mht. stigning i CPK (≥ 10x

den øvre normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

Disse undersøgelser var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin

10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27% blev optitreret til simvastatin

80 mg), var sikkerhedsprofilerne sammenlignelige i en median opfølgningsperiode på

6,0 år. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var 10,6% for patienter, der blev

behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1% for patienter, der blev behandlet med

simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for

simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende observationer af CK ≥5 og <10

gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for ezetimib/simvastatin og 0,2% for

dk_hum_50065_spc.doc

Side 9 af 21

simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -

smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på nyreskade, ≥5 gange ULN og <10

gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder med tegn på nyreskade eller CK

≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af vedvarende transaminasestigninger

(≥3 x ULN) var 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for simvastatin (se pkt. 4.4).

Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 3,1% versus 3,5% af patienterne,

som blev allokeret til hhv. ezetimib/simvastatin og simvastatin. Incidensen af

hospitalsindlæggelser pga. kolecystektomi var 1,5% i begge behandlingsgrupper. Cancer

(defineret som en hvilken som helst ny malignitet) blev diagnosticeret i løbet af studiet hos

hhv. 9,4% versus 9,5%.

Patienter med kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9.000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med ezetimib10 mg og

simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650) eller placebo (n=4.620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I denne undersøgelse

blev kun alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4% hos de

patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin, 9,8% hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2% hos patienter,

der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1% hos patienter, der

fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) forekom hos

0,7% af de patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6% af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I denne undersøgelse

var der ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede

bivirkninger, herunder cancer (9,4% for ezetimib i kombination med simvastatin, 9,5% for

placebo), hepatitis, kolecystektomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapiundersøgelser svarede forekomsten af klinisk

betydelige stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT

3 x øvre

normalgrænse, gentagende) ved ezetimib (0,5 %) til placebokoncentration (0,3%). I

kliniske undersøgelser med samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 %

for patienter, der er behandlet med ezetimib i kombination med et statin og 0,4 % for

patienter, der er behandlet med et statin alene. Disse stigninger var generelt

asymptomatiske, ikke forbundne med cholestasis og normaliseredes efter seponering af

behandling eller ved fortsat behandling (se pkt. 4.4).

I kliniske undersøgelser blev CPK >10 x øvre normalgrænse rapporteret for 4 af 1674 (0,2

%) patienter, der fik ezetimib alene versus 1 af 786 (0,1%) patienter, der fik placebo, og for

1 af 917 (0,1%) patienter, der fik ezetimib sammen med et statin versus 4 af 929 (0,4%)

patienter, der fik et statin alene. Der var ingen større forekomst af myopati eller

rhabdomyolysis forbundet med ezetimib sammenlignet med den relevante kontrolgruppe

(placebo eller statin alene) (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

dk_hum_50065_spc.doc

Side 10 af 21

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I kliniske undersøgelser var administration af ezetimib 50 mg/dag i op til 14 dage til

15 raske forsøgspersoner eller 40 mg/dag til 18 patienter med primær hypercholesterolæmi

i op til 56 dage generelt veltolereret.

Der er ikke observeret toksicitet hos dyr efter orale enkeltdoser af ezetimib på 5.000 mg/kg

til rotter og mus og 3.000 mg/kg til hunde.

Der er rapporteret om få tilfælde af overdosering med ezetimib, hvoraf de fleste ikke har

været associeret med bivirkninger. Rapporterede bivirkninger har ikke været alvorlige. I

tilfælde af overdosering bør symptomatisk og understøttende behandling initieres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C10AX09. Andre lipid-modificerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ezetimib ”Sandoz” tilhører en ny klasse af lipidsænkende stoffer, der selektivt hæmmer

den intestinale absorption af kolesterol og lignende plantesteroler. Ezetimib ”Sandoz” er

oralt aktivt og har en virkningsmekanisme, der adskiller sig fra andre klasser af

kolesterolsænkende stoffer (f.eks. statiner, galdesyrebindende lægemidler [resiner],

fibrinsyrederivater og plantestanoler). Det molekylære mål for ezetimib er

steroltransporteren Niemann-Pick Cl-Like 1 (NPC1L1), som er ansvarlig for den

intestinale optagelse af kolesterol og phytosteroler.

Ezetimib virker i tyndtarmens børstesøm og hæmmer absorptionen af kolesterol, hvilket

medfører et fald i transporten af intestinalt kolesterol til leveren; statiner nedsætter

kolesterolsyntesen i leveren, og sammenlagt giver disse to distinktive

virkningsmekanismer komplementar effekt i kolesterolreduktionen. I en klinisk

undersøgelse af 2 ugers varighed, med 18 hyperkolesterolæmiske patienter, hæmmede

ezetimib den intestinale kolesterolabsorption med 54% sammenlignet med placebo.

Farmakodynamisk virkning

Der er udført en række prækliniske undersøgelser med henblik på at fastsætte, hvor

selektivt ezetimib hæmmer kolesterolabsorptionen. Ezetimib hæmmede absorptionen af

C]-kolesterol uden at påvirke absorptionen af triglycerider, fedtsyrer, galdesyrer,

progesteron, ethinyløstradiol eller de fedtopløselige vitaminer A og D.

Epidemiologiske undersøgelser har vist, at kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er

direkte proportionale med koncentrationer af total-C og LDL-C og omvendt proportionale

med koncentrationen af HDL-C.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 11 af 21

Administration af ezetimib sammen med et statin reducerer risikoen for kardiovaskulære

hændelser effektivt hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i

anamnesen.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kontrollerede, kliniske undersøgelser med ezetimib enten som monoterapi eller

administreret sammen med et statin reducerede det signifikant totalkolesterol (total-C),

low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C), apolipoprotein (Apo B) og triglycerider (TG)

og øgede high-density lipoprotein kolesterol (HDL-C) hos patienter med

hypercholesterolæmi.

Primær hyperkolesterolæmi

I en dobbelt-blind, placebokontrolleret undersøgelse af 8 ugers varighed blev 769 patienter

med hyperkolesterolæmi, der allerede var i behandling med et statin og ikke havde nået

deres National Cholesterol Education Program (NCEP) LDL-C mål (2,6-4,1 mmol/l [100-

160 mg/dl], afhængigt af baseline-karakteristika) randomiseret til enten ezetimib 10 mg

eller placebo i tillæg til deres igangværende statinbehandling.

Blandt statinbehandlede patienter, der ikke havde nået deres LDL-C mål ved baseline

(~82%), nåede signifikant flere af patienterne randomiseret til ezetimib deres LDL-C mål

ved undersøgelsesendpoint sammenlignet med patienter randomiseret til placebo,

henholdsvis 72% og 19%. De tilsvarende LDL-C reduktioner var signifikant forskellige

(25% og 4% for henholdsvis ezetimib og placebo). Ezetimib i tillæg til igangværende

statinbehandling sænkede derudover signifikant total-C, Apo B og TG og øgede HDL-C

sammenlignet med placebo. Ezetimib eller placebo i tillæg til statinbehandling reducerede

det gennemsnitlige C-reaktive protein med henholdsvis 10% og 0% fra baseline.

I to dobbelt-blinde, randomiserede, placebo-kontrollerede undersøgelser af 12 ugers

varighed med 1719 patienter med primær hyperkolesterolæmi sænkede ezetimib 10 mg

signifikant total-C (13%), LDL-C (19%), Apo B (14%) og TG (8%) og øgede HDL-C

(3%) sammenlignet med placebo. Derudover havde ezetimib ingen effekt på

plasmakoncentrationen af de fedtopløselige vitaminer A, D og E, ingen effekt på

prothrombin-tiden og som andre lipidsænkende stoffer hæmmede ezetimib ikke den

adrenokortikale produktion af steroidhormon.

I en dobbeltblindet, kontrolleret klinisk multicenter-undersøgelse (ENHANCE) blev 720

patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi randomiseret til at få ezetimib 10

mg i kombination med simvastatin 80 mg (n = 357) eller simvastatin 80 mg (n = 363) i to

år. Det primære formål med undersøgelsen var at undersøge effekten af

kombinationsbehandlingen med ezetimib/simvastatin på intima-media tykkelsen (IMT) i

carotis communis sammenlignet med simvastatin monoterapi. Denne surrogatmarkørs

indvirkning på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er endnu ikke fastslået.

Der var ingen signifikant forskel mellem de to behandlingsgrupper med hensyn til primært

endepunkt, dvs. ændring i gennemsnitlig IMT af alle seks segmenter i halspulsåren målt

ved B-mode ultralyd. Med ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 80 mg eller

simvastatin 80 mg alene øgedes intima-media tykkelsen med henholdsvis 0,0111 mm og

0,0058 mm i løbet af undersøgelsens 2 års varighed (gennemsnitlig halspulsåre-IMT var

ved baseline henholdsvis 0,68 mm og 0,69 mm).

Ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 80 mg sænkede LDL-C, total-C, Apo-B og

TG signifikant mere end simvastatin 80 mg. Den procentuelle stigning i HDL-C var den

dk_hum_50065_spc.doc

Side 12 af 21

samme for de to behandlingsgrupper. De indberettede bivirkninger for ezetimib 10 mg i

kombination med simvastatin 80 mg var i overensstemmelse med den kendte

sikkerhedsprofil.

Pædiatrisk population

138 patienter (59 drenge og 79 piger) i alderen 6-10 år (gennemsnitlig alder 8,3 år) med

heterozygot familiær eller non-familiær hyperkolesterolæmi (HeFH) og med LDL-C-

niveauer ved baseline mellem 3,74 og 9,92 mmol/l blev i en dobbeltblindet, kontrolleret

multicenterundersøgelse randomiseret til enten ezetimib 10 mg eller placebo i 12 uger.

Ved uge 12 reducerede ezetimib signifikant total-C (-21% versus 0%), LDL-C (-28%

versus -1%), Apo-B (-22% versus -1%) og non-HDL-C (-26% versus 0%) sammenlignet

med placebo. Resultaterne for de to behandlingsgrupper var sammenlignelige mht. TG og

HDL-C (henholdsvis -6% versus +8% og +2% versus +1%).

142 drenge (Tanner Stage II og derover) og 106 piger efter menarche, i alderen 10-17 år

(gennemsnitlig alder 14,2 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (HeFH) og

med LDL-C-niveauer ved baseline mellem 4,1 og 10,4 mmol/l blev i en dobbeltblindet,

kontrolleret multicenterundersøgelse randomiseret til enten ezetimib 10 mg sammen med

simvastatin (10, 20 eller 40 mg) eller simvastatin (10, 20 eller 40 mg) alene i 6 uger,

ezetimib sammen med 40 mg simvastatin eller 40 mg simvastatin alene i de næste 27 uger,

og open-label ezetimib sammen med simvastatin (10 mg, 20 mg eller 40 mg) i 20 uger

derefter.

Ved uge 6 reducerede ezetimib sammen med simvastatin (alle doser) signifikant total-C

(38% versus 26%), LDL-C (49% versus 34%), Apo-B (39% versus 27%) og non-HDL-C

(47% versus 33%) sammenlignet med simvastatin (alle doser) alene. Resultaterne for de to

behandlingsgrupper var sammenlignelige mht. TG og HDL-C (henholdsvis -17% versus -

12% og +7% versus 6%). Ved uge 33 var resultaterne i overensstemmelse med resultaterne

ved uge 6 og signifikant flere af de patienter, der fik ezetimib og 40 mg simvastatin (62%)

opnåede det ideelle mål iht. NCEP AAP (National Cholesterol Education

Program/American Academy of Pediatrics) (<2,8 mmol/l [110 mg/dl] for LDL-C

sammenlignet med de patienter, der fik 40 mg simvastatin (25%).

Ved uge 53, hvor open-label forlængelsen sluttede, var effekten på lipidparametrene den

samme.

Effekt og sikkerhed for ezetimib sammen med doser af simvastatin på over 40 mg dagligt

er ikke undersøgt hos børn i alderen 10-17 år. Sikkerhed og effekt af ezetimib sammen

med simvastatin er ikke undersøgt hos børn i alderen <10 år.

Langtidseffekten af ezetimib hos patienter under 17 år til reduktion af morbiditet og

mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

IMPROVE-IT-studiet (The IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy

International Trial) var et randomiseret, dobbeltblindet, aktivt kontrolleret

multicenterstudie med 18.144 patienter, som blev inkluderet inden for 10 dage efter

hospitalsindlæggelse for akut koronarsyndrom (AKS; enten akut myokardieinfarkt [MI]

eller ustabil angina [UA]). Patienterne havde et LDL-C ≤125 mg/dl (≤3,2 mmol/l) på

tidspunktet for symptomdebut på AKS, hvis de ikke havde fået lipidsænkende behandling,

eller ≤100 mg/dl (≤2,6 mmol/l), hvis de havde fået lipidsænkende behandling. Alle

dk_hum_50065_spc.doc

Side 13 af 21

patienterne blev randomiseret i forholdet 1:1 til at få enten ezetimib/simvastatin 10/40 mg

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg (n=9.077), og de blev fulgt i en medianperiode på 6,0 år.

Patienterne havde en gennemsnitsalder på 63,6 år; 76% var mænd, 84% var kaukasere og

27% var diabetikere. Den gennemsnitlige LDL-C-værdi på tidspunktet for hændelsen, der

kvalificerede patienterne til studiet, var 80 mg/dl (2,1 mmol/l) for de patienter, der fik

lipidsænkende behandling (n=6.390) og 101 mg/dl (2,6 mmol/l) for de patienter, der ikke

tidligere havde fået lipidsænkende behandling (n=11.594). Forud for hospitalsindlæggelse

for den kvalificerende AKS-hændelse var 34% af patienterne i statinbehandling. Efter et år

var det gennemsnitlige LDL-C for patienter, som fortsat var i behandling, 53,2 mg/dl

(1,4 mmol/l) for gruppen med ezetimib/simvastatin og 69,9 mg/dl (1,8 mmol/l) for gruppen

med simvastatin-monoterapi. Lipidværdierne blev generelt opnået for de patienter, som

forblev i behandling med studiemedicin.

Det primære endepunkt var sammensat af kardiovaskulær død (CV-død), større koronare

hændelser (MCE; defineret som ikke-letalt myokardieinfarkt, dokumenteret ustabil angina,

som krævede hospitalsindlæggelse eller alle koronare revaskulariseringsprocedurer, som

fandt sted mindst 30 dage efter den randomiserede behandlingsallokering) og ikke-letal

apopleksi. Studiet påviste, at behandling med ezetimib i tillæg til behandling med

simvastatin gav en inkrementel fordel med hensyn til at reducere det primære sammensatte

endepunkt kardiovaskulær død, MCE og ikke-letal apopleksi sammenlignet med

simvastatin som monoterapi (relativ risikoreduktion på 6,4%, p=0,016). Det primære

endepunkt forekom hos 2.572 ud af 9.067 patienter (7-års Kaplan-Meier [KM]-rate

32,72%) i gruppen med ezetimib/simvastatin og 2.742 ud af 9.077 patienter (7-års KM-rate

34,67%) i gruppen med simvastatin-monoterapi (se figur 1 og tabel 1). Denne

inkrementelle fordel forventes at være tilsvarende ved samtidig administration af andre

statiner, som har vist sig at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser effektivt. Den

samlede mortalitet var uændret i denne højrisikogruppe (se tabel 1).

Der var en generel fordel ved alle tilfælde af apopleksi. Der var dog en lille ikke-

signifikant stigning i hæmoragisk apopleksi i gruppen med ezetimib/simvastatin

sammenlignet med gruppen med simvastatin-monoterapi (se tabel 1). Risikoen for

hæmoragisk apopleksi, når ezetimib administreres sammen med højpotente statiner i

langvarige outcome-studier, er ikke undersøgt.

Behandlingseffekten af ezetimib/simvastatin var generelt overensstemmende med de

samlede resultater på tværs af mange undergrupper, inklusive køn, alder, race, diabetes

mellitus i anamnesen, lipidniveauer ved baseline, tidligere statinbehandling, tidligere

apopleksi og hypertension.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 14 af 21

Figur 1: Effekt af ezetimib/simvastatin på det primære sammensatte endepunkt

kardiovaskulær død, større koronar hændelse eller ikke-letal apopleksi

Tabel 1

Større kardiovaskulære hændelser pr. behandlingsgruppe hos alle randomiserede patienter i

IMPROVE-IT

Udfald

Ezetimib/simvastatin

10/40 mg

(N=9.067)

Simvastatin

40 mg

(N=9.077)

Hazard Ratio

(95% CI)

p-

værdi

K-M %

K-M %

Primært sammensat virkningsendepunkt

(CV-død, større koronare hændelser og

ikke-letal apopleksi)

2.572

32,72%

2.742

34,67%

0,936 (0,887; 0,988)

0,016

Sekundære sammensatte virkningsendepunkter

CHD-død, ikke-letalt MI, akut koronar

revaskularisering efter 30 dage

1.322

17,52%

1.448

18,88%

0,912 (0,847; 0,983)

0,016

MCE, ikke-letal apopleksi, død (af alle

årsager)

3.089

38,65%

3.246

40,25%

0,948 (0,903; 0,996)

0,035

CV-død, ikke-letalt MI, ustabil angina,

der kræver hospitalsindlæggelse,

revaskularisering, ikke-letal apopleksi

2.716

34,49%

2.869

36,20%

0,945 (0,897; 0,996)

0,035

Komponenter i det primære sammensatte endepunkt og udvalgte virkningsendepunkter (første forekomst af specificeret

hændelse når som helst)

Kardiovaskulær død

6,89%

6,84%

1,000 (0,887; 1,127)

0,997

Større koronar hændelse:

Ikke-letalt MI

12,77%

1.083

14,41%

0,871 (0,798; 0,950)

0,002

Ustabil angina, der kræver

hospitalsindlæggelse

2,06%

1,92%

1,059 (0,846; 1,326)

0,618

Koronar revaskularisering efter 30

dage

1.690

21,84%

1.793

23,36%

0,947 (0,886; 1,012)

0,107

Ikke-letal apopleksi

3,49%

4,24%

0,802 (0,678; 0,949)

0,010

Alle tilfælde af MI (letale og ikke-

13,13%

1.118

14,82%

0,872 (0,800; 0,950)

0,002

dk_hum_50065_spc.doc

Side 15 af 21

letale)

Alle tilfælde af apopleksi (letale og

ikke-letale)

4,16%

4,77%

0,857 (0,734; 1,001)

0,052

Ikke-hæmoragisk apopleksi

3,48%

4,23%

0,793 (0,670; 0,939)

0,007

Hæmoragisk apopleksi

0,77%

0,59%

1,377 (0,930; 2,040)

0,110

Død uanset årsag

1.215

15,36%

1.231

15,28%

0,989 (0,914; 1,070)

0,782

6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin 10/80 mg.

27% blev optitreret til simvastatin 80 mg.

Kaplan-Meier-estimat efter 7 år.

Inkluderer iskæmisk apopleksi eller apopleksi, hvor årsagen er uafklaret.

Forebyggelse af større vaskulære hændelser ved kronisk nyresygdom

SHARP-studiet (The Study of Heart and Renal Protection) var et multinationalt,

randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie udført i 9.438 patienter med

kronisk nyresygdom, hvoraf en tredjedel var i dialyse ved baseline. I alt 4.650 patienter

blev allokeret til en fast dosiskombination med ezetimib 10 mg og simvastatin 20 mg og

4.620 til placebo; de blev fulgt i en gennemsnitlig periode på 4,9 år. Patienterne havde en

gennemsnitsalder på 62 år, og 63% var mænd, 72% hvide, 23% diabetikere og for de

patienter, der ikke var i dialyse, var den gennemsnitlige estimerede glomerulære

filtrationsrate (eGFR) 26,5 ml/min/1,73 m

. Der var ingen lipide inklusionskriterier.

Gennemsnitligt LDL-C var ved baseline 108 mg/dl. Efter et år, også inkluderende

patienter, der ikke længere tog studiemedicin, var LDL-C reduceret med 26% i forhold til

placebo ved simvastatin 20 mg alene og 38% ved ezetimib 10 mg i kombination med

simvastatin 20 mg.

Den primære sammenligning specificeret i SHARP-studiet var en intention-to-treat

analyse af "større vaskulære hændelser" (defineret som ikke-fatalt myokardieinfarkt eller

hjertedødsfald, slagtilfælde eller revaskulariseringsprocedurer) kun hos de patienter, der

initialt var randomiseret til ezetimib i kombination med simvastatin (n=4.193) eller

placebogruppen (n=4.191). De sekundære analyser omfattede samme kombinerede

endepunkt analyseret for hele den kohorte (ved studiebaseline eller ved år 1), der var

randomiseret til ezetimib i kombination med simvastatin (n=4.650) eller placebo (n=4.620)

samt komponenterne i denne sammensætning.

Den primære endepunktsanalyse viste, at ezetimib i kombination med simvastatin

reducerede risikoen for større vaskulære hændelser signifikant (749 patienter med

hændelser i placebogruppen versus 639 i gruppen med ezetimib i kombination med

simvastatin) med en relativ risikoreduktion på 16% (p=0,001).

Studiedesignet har dog ikke taget hensyn til et separat bidrag fra monokomponenten

ezetimib til signifikant at reducere risikoen for større vaskulære hændelser hos patienter

med kronisk nyresygdom.

De enkelte komponenter af større vaskulære hændelser hos alle randomiserede patienter

fremgår af tabel 2. Ezetimib i kombination med simvastatin reducerede signifikant risikoen

for slagtilfælde og revaskularisering. Der var numeriske, men ikke signifikante forskelle i

ikke-fatalt myokardieinfarkt og hjertedødsfald i favør for ezetimib i kombination med

simvastatin.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 16 af 21

Tabel 2

Større vaskulære hændelser pr. behandlingsgruppe hos alle randomiserede patienter i

SHARP

Outcome

Ezetimib 10 mg i

kombination med

simvastatin 20 mg

(N=4.650)

Placebo

(N=4.620)

Risk Ratio

(95% CI)

P-værdi

Større vaskulære hændelser

701 (15.1%)

814 (17.6%)

0.85 (0.77-0.94)

0.001

Ikke-fatalt

myokardieinfarkt

134 (2.9%)

159 (3.4%)

0.84 (0.66-1.05)

0.12

Hjertedødsfald

253 (5.4%)

272 (5.9%)

0.93 (0.78-1.10)

0.38

Slagtilfælde

171 (3.7%)

210 (4.5%)

0.81 (0.66-0.99)

0.038

Ikke-hæmoragisk

slagtilfælde

131 (2.8%)

174 (3.8%)

0.75 (0.60-0.94)

0.011

Hæmoragisk

slagtilfælde

45 (1.0%)

37 (0.8%)

1.21 (0.78-1.86)

0.40

Revaskularisering

284 (6.1%)

352 (7.6%)

0.79 (0.68-0.93)

0.004

Større aterosklerotiske hændelser

526 (11.3%)

619(13.4%)

0.83 (0.74-0.94)

0.002

a

Intention-to-treat analyse for alle SHARP-patienter, der var randomiseret til Ezetrol i kombination med

simvastatin eller placebo enten ved baseline eller år 1

Større aterosklerotiske hændelser, defineret som sammensætningen af ikke-fatalt myokardieinfarkt, koronar

hjertedød, ikke-hæmoragisk slagtilfælde eller revaskularisering

Den absolutte reduktion i LDL-kolesterol, der blev opnået med ezetimib i kombination

med simvastatin, var lavere blandt de patienter, der havde et lavere LDL-C ved baseline

(<2,5 mmol/l) og hos patienter i dialyse ved baseline end hos de øvrige patienter, og de

tilsvarende risikoreduktioner i disse to grupper var svækkede.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Et dobbeltblindet, randomiseret studie af 12 ugers varighed inkluderede 50 patienter med

en klinisk og/eller genotypisk HoFH-diagnose, der allerede var i behandling med

atorvastatin eller simvastatin (40 mg), med eller uden samtidig LDL-aferese. Ezetrol

administreret sammen med atorvastatin (40 eller 80 mg) eller simvastatin (40 eller 80 mg)

reducerede signifikant LDL-C med 15% sammenlignet med øgning af dosis af simvastatin

eller atorvastatin som monoterapi fra 40 til 80 mg.

Aortastenose

Undersøgelsen ”Simvastatin and Ezetimibe for the Treatment of Aortic Stenosis (SEAS)”

var en dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter-undersøgelse med en

medianvarighed på 4,4 år, der blev udført hos 1873 patienter med asymptomatisk

aortastenose og dokumenteret ved Doppler-måling af peak flow-hastigheden i aorta, der lå

i området 2,5 til 4,0 m/sek. Kun patienter, der ansås for ikke at have brug for

statinbehandling til reduktion af atherosclerotisk kardiovaskulær sygdomsrisiko, blev

inkluderet. Patienterne blev randomiseret 1:1 til dagligt at få placebo eller

ezetimib/simvastatin 10/40 mg samtidigt.

Det primære endepunkt var sammensat af større kardiovaskulære hændelser, bestående af

kardiovaskulær død, udskiftning af aortaklapper, venstresidig hjerteinsufficiens på grund af

aortastenose, ikke-letal myokardieinfarkt, koronar bypass (CABG), perkutan koronar

intervention (PCI), hospitalsindlæggelse for ustabil angina pectoris og ikke-hæmorragisk

dk_hum_50065_spc.doc

Side 17 af 21

apopleksi. De vigtigste sekundære endepunkter var sammensat af undergrupper af

hændelseskategorierne for det primære endepunkt.

Sammenlignet med placebo reducerede ezetimib/simvastatin 10/40 mg ikke risikoen for

større kardiovaskulære hændelser signifikant. Det primære resultat forekom hos 333

patienter (35,3%) i ezetimib/simvastatin-gruppen og hos 355 patienter (38,2%) i

placebogruppen (risikoratio i ezetimib/simvastatin-gruppen 0,96; 95% konfidensinterval:

0,83 til 1,12; p = 0,59). Udskiftning af aortaklap blev foretaget hos 267 patienter (28,3%)

in ezetimib/simvastatin-gruppen og hos 278 patienter (29,9%) i placebogruppen

(risikoratio 1,00; 95% konfidensinterval: 0,84 til 1,18; p = 0,97). Der var færre patienter i

ezetimib/simvastatin-gruppen (n = 148), der havde iskæmiske kardiovaskulære hændelser

end i placebogruppen (n = 187) (risikoratio 0,78; 95% konfidensinterval: 0,63 til 0,97; p =

0,02), hovedsageligt på grund af det mindre antal patienter, som fik foretaget koronar

bypass.

Cancer forekom hyppigere i ezetimib/simvastatin-gruppen (105 mod 70, p = 0,01). Den

kliniske relevans af denne observation er usikker, da det samlede antal patienter i det større

SHARP-studie med nyopståede tilfælde af cancer ikke afveg (438 i ezetimibe/simvastatin-

gruppen versus 439 i placebogruppen). I IMPROVE-IT-studiet afveg det samlede antal

patienter med en hvilken som helst ny malignitet endvidere ikke signifikant (853 i gruppen

med ezetimib/simvastatin versus 863 i gruppen med simvastatin), og derfor kunne

resultatet i SEAS-studiet ikke bekræftes af SHARP- eller IMPROVE-IT-studiet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration absorberes ezetimib hurtigt og konjugeres i udstrakt grad til en

farmakologisk aktiv fenolglucuronid (ezetimib-glucuronid). Gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration (C

) blev nået inden for 1-2 timer for ezetimib-glucuronid og 4-12

timer for ezetimib.

Den absolutte biotilgængelighed for ezetimib kan ikke bestemmes, da stoffet praktisk talt

er uopløseligt i væske velegnet til injektion.

Samtidigt fødeindtag (både fedtrige og fedtfattige måltider) har ingen effekt på den orale

biotilgængelighed af ezetimib, administreret i form af Ezetimib ”Sandoz” tabletter à 10

mg. Ezetimib ”Sandoz” kan administreres med eller uden mad.

Fordeling

Ezetimib og ezetimib-glucuronid bindes henholdsvis 99,7% og 88-92% til humane

plasmaproteiner.

Biotransformation

Ezetimib metaboliseres primært i tyndtarm og lever via glucuronid-konjugering (fase II-

reaktion) med efterfølgende udskillelse via galden. Der er set minimal oxidativ

metabolisme (fase I-reaktion) hos alle undersøgte arter. Ezetimib og ezetimib-glucuronid

er de primære lægemiddelderiverede stoffer fundet i plasma og udgør henholdsvis ca. 10-

20% og 80-90% af den totale mængde stof i plasma. Både ezetimib og ezetimib-glucuronid

elimineres langsomt fra plasma med tegn på signifikant enterohepatisk recirkulation.

Halveringstiden for ezetimib og ezetimib-glucuronid er ca. 22 timer.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 18 af 21

Eliminering

Efter oral administration af

C-ezetimib (20 mg) til raske frivillige, udgjorde total-

ezetimib ca. 93% af den totale radioaktivitet i plasma. Henholdsvis ca. 78% og 11% af den

administrerede radioaktivitet blev genfundet i fæces og urin over en 10 dages

opsamlingsperiode. Efter 48 timer fandtes ingen målbare koncentrationer af radioaktivitet i

plasma.

Særlige populationer:

Pædiatriske patienter

Ezetimibs farmakokinetik er ens hos børn (

>6 år

) og voksne. Der findes ingen

farmakokinetiske data vedrørende børn <6 år. Klinisk erfaring med børn og unge omfatter

patienter med HoFH eller HeFH eller sitosterolæmi.

Ældre

Plasmakoncentrationer af total-ezetimib er ca. 2 gange højere hos ældre patienter (

65 år)

end hos unge patienter (18-45 år). LDL-C reduktion og sikkerhedsprofil er sammenlignelig

hos ældre patienter og unge patienter, der er behandlet med ezetimib. Dosisjustering er

derfor ikke nødvendig hos ældre patienter.

Nedsat leverfunktion

Efter administration af enkeltdosis ezetimib à 10 mg øgedes gennemsnitligt areal under

kurven (AUC) for total-ezetimib med ca. 1,7 gang hos patienter med let nedsat

leverfunktion (Child Pugh score 5-6) sammenlignet med raske frivillige. I en 14-dages

undersøgelse med gentagne doser (10 mg dagligt) til patienter med moderat nedsat

leverfunktion (Child Pugh score 7-9) var det gennemsnitlige AUC for total-ezetimib øget

med ca. 4 gange på Dag 1 og på Dag 14 sammenlignet med raske frivillige. Dosisjustering

er ikke nødvendig til patienter med let nedsat leverfunktion. På grund af den ukendte effekt

ved øget optagelse af ezetimib hos patienter med moderat eller svær (Child Pugh score >9)

nedsat leverfunktion, anbefales Ezetimib ”Sandoz” ikke til disse patienter (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Efter administration af enkeltdosis ezetimib à 10 mg til patienter med svær nyresygdom

(n=8; gennemsnitlig CrCl ≤30 ml/min/1,73 m

), øgedes gennemsnitligt AUC for total-

ezetimib ca. 1,5 gange sammenlignet med raske frivillige (n=9). Dette resultat vurderes

ikke at være klinisk relevant. Dosisjustering er ikke nødvendig til nyreinsufficiente

patienter.

En enkelt patient i denne undersøgelse (nyretransplanteret og i behandling med mange

lægemidler, inklusive ciclosporin) havde en 12 gange større eksponering for total-ezetimib.

Køn

Plasmakoncentrationen af total-ezetimib er lidt højere (ca. 20%) hos kvinder end hos

mænd.

LDL-C reduktion og sikkerhedsprofil er sammenlignelig hos mænd og kvinder, der er

behandlet med ezetimib. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig på baggrund af køn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dyreundersøgelser på kronisk toksicitet af ezetimib identificerede ingen organer, der var

udsat for toksisk effekt. I hunde, der blev behandlet i 4 uger med ezetimib (

0,03

mg/kg/dag), øgedes kolesterolkoncentrationen i galdeblæren med en faktor på 2,5 til 3,5

dk_hum_50065_spc.doc

Side 19 af 21

gange. I en et-årig undersøgelse af hunde, der fik doser på op til 300 mg/kg/dag,

observeredes imidlertid ingen forhøjet incidens af cholelithiase eller andre hepatobiliære

effekter. Signifikansen af disse data hos mennesker er ikke kendt. Litogene risici forbundet

med terapeutisk brug af Ezetimib ”Sandoz” kan ikke udelukkes.

I undersøgelser med administration af ezetimib sammen med statiner var de toksiske

effekter hovedsageligt de samme som dem, der typisk er forbundet med statiner. Nogle af

de toksiske effekter var mere udtalte end observeret under behandling med statiner alene.

Dette tilskrives farmakokinetiske og farmakodynamiske interaktioner i kombinationsterapi.

Der var ingen af disse interaktioner i de kliniske undersøgelser. Myopati fandtes kun hos

rotter efter doser, som var mange gange højere end de humane, terapeutiske doser (ca. 20

gange over AUC niveauet for statiner og 500 til 2.000 gange over AUC niveauet for de

aktive metabolitter).

I en serie af in vivo og in vitro tests viste ezetimib, givet alene eller i kombination med

statiner, intet genotoksisk potentiale. Langtidscarcinogenicitetstests med ezetimib var

negative.

Ezetimib havde ingen effekt på fertiliteten hos han- eller hunrotter, og fandtes heller ikke

teratogent hos rotter og kaniner og påvirkede heller ikke den prænatale eller postnatale

udvikling. Ezetimib passerede placentabarrieren hos gravide rotter og kaniner, som fik

gentagne doser på 1.000 mg/kg/dag. Samtidig administration af ezetimib og statiner var

ikke teratogent i rotter. Hos gravide kaniner observeredes et lille antal skeletale

misdannelser (sammenvoksede bryst- og haleknogler, reduceret antal haleknogler).

Samtidig administration af ezetimib og lovastatin resulterede i embryoletale effekter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Mikrokrystallinsk cellulose

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Beholdere:

Efter første åbning: 9 måneder. Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blisterpakninger: Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Beholdere: Hold tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Opbevaringsforhold efter første åbning af lægemidlet, se pkt. 6.3.

dk_hum_50065_spc.doc

Side 20 af 21

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Al/Al-blisterpakning eller PVC/PVDC/Al-blisterpakning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,

84, 90, 98, 100 og 100 (hospitalspakning) tabletter.

HDPE-beholder med PP-skruelåg: 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50065

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. april 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. august 2019

dk_hum_50065_spc.doc

Side 21 af 21

Andre produkter

search_alerts

share_this_information