Epiduo 0,1+2,5 % gel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-06-2018

Aktiv bestanddel:
ADAPALEN, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
D10AD53
INN (International Name):
ADAPAL, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Dosering:
0,1+2,5 %
Lægemiddelform:
gel
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54759

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Epiduo til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du

får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Epiduo

3. Sådan skal du bruge Epiduo

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Epiduo bruges til behandling af acne.

Denne gel kombinerer to aktive indholdsstoffer,

adapalen og benzoylperoxid som arbejder sammen,

men på hver sin måde.

Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

retinoider og de virker specifikt på de hudprocesser,

der forårsager acne.

Det andet aktive indholdsstof, benzoylperoxid,

virker som et antibakterielt middel og ved at

blødgøre og afskalle det yderste hudlag.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT BRUGE EPIDUO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Epiduo:

hvis du er allergisk overfor adapalen/benzoyl­

peroxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Epiduo (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Epiduo.

Vær opmærksom på følgende

Du bør ikke bruge Epiduo på steder, hvor du har

rifter, hudafskrabninger eller eksem.

Pas på at Epiduo ikke kommer i øjnene, munden

eller næseborene, og andre meget følsomme

områder på kroppen. Skulle dette ske, skal du

straks skylle området med masser af lunkent

vand.

Du skal undgå overdreven udsættelse for sollys

eller UV­stråling.

Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet

tøj, da det kan forårsag afblegning. Du skal vaske

dine hænder grundigt efter at du har brugt læge­

midlet.

Brug af anden medicin sammen med Epiduo

Fortæl det altid til lægen eller apoteks per sona let,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Vær opmærksom på følgende:

Du må ikke bruge andre acneprodukter (der

indeholder benzoylperoxid og/eller retinoider)

på samme tid som du bruger Epiduo.

Undgå at bruge Epiduo samtidigt med kosmetik,

der har en irriterende, udtørrende eller afskal­

lende virkning på huden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge Epiduo, hvis du er gravid.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo, skal

du stoppe behandlingen og fortælle det til din læge

så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning

på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Epiduo. For at

undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet,

bør Epiduo ikke bruges på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

Epiduo indeholder propylenglycol (E1520),

Propylenglycol (E1520) kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE EPIDUO

Brug altid Epiduo nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Epiduo er kun beregnet til behandling af voksne og

unge over 9 år. Du bør påføre gelen i et tyndt lag på

de acne angreb ne områder en gang daglig ved

sengetid. Du skal undgå øjenområdet, læberne og

næseborene. Huden skal være ren og tør inden

påføring. Du skal vaske dine hænder grundigt efter

at du har brugt Epiduo.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge

Epiduo.

Hvis du føler at effekten af Epiduo er for stærk eller

for svag, skal du fortælle det til din læge eller

apotekspersonalet.

Hvis du oplever en vedvarende irritation, når du

bruger Epiduo, skal du kontakte din læge. Du kan

da blive bedt om at anvende en fugtigheds creme,

bruge gelen mindre ofte eller stoppe med brugen i

en kortere periode, eller afbryde behandlingen helt.

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Epiduo, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Epiduo på din hud end du skal,

vil din acne ikke forsvinde hurtigere, men din hud

vil blive irriteret og rød.

Du skal kontakte din læge eller hospitalet:

hvis du har brugt mere Epiduo end du skulle.

hvis et barn ved et uheld har brugt dette

lægemiddel.

hvis du ved et uheld har slugt dette lægemiddel.

Din læge vil fortælle dig, hvad der skal gøres.

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Epiduo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Epiduo kan give følgende bivirkninger på

påføringsstedet:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10 patienter):

Tør hud.

Lokal hududslæt (irritativ kontaktdermatitis).

Brændende fornemmelse.

Hudirritation.

Rødmen.

Afskalning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 100 patienter):

Kløe i huden (pruritus).

Solskoldning.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra

forhånden værende data): opsvulmet ansigt, aller­

gisk kontakt eksem, hævelse af øjenlåg, tæthed i

halsen, smerte i huden (stikkende smerte), vabler

(vesikler).

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af

Epiduo er den generelt mild eller moderat, med

lokale tegn som rødmen, tørhed, afskalning,

brændende fornemmelse og smerte i huden

(stikkende smerte), der topper under den første uge

og derefter aftager uden yderligere behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel­

styrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1, DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Epiduo utilgængeligt for børn.

Kassér tuben eller flerdosisbeholderen med

pumpe 6 måneder efter åbning.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Epiduo efter den udløbsdato, der står

på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Epiduo indeholder:

Aktive stoffer: Adapalen og benzoylperoxid. 1 g

gel indeholder 1 mg (0,1 %) adapalen og 25 mg

(2,5 %) benzoylperoxid.

Øvrige indholdsstoffer: Dina triumdetat, docu­

satnatrium, glycerol, poloxamer, propylen glycol

(E1520), simulgel 600PHA (copolymer af acryl­

amid og natriumacryloyldimethyltaurat, isohexa­

decan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset

vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Epiduo er en hvid til lysegul, uigennemsigtig gel.

Epiduo findes i tube med 60 g gel og i fler dosis­

beholder med pumpe med 45 g eller 60 g gel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

oktober 2016.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epiduo

0,1 %/2,5 % gel

adapalen/benzoylperoxid

182190P003

09/2017

Epiduo

er et registreret varemærke,

der tilhører Nestlé Skin Health S.A.

15. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Epiduo, gel (Paranova)

0.

D.SP.NR.

24869

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epiduo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g gel indeholder:

Adapalen 1 mg (0,1 %)

Benzoylperoxid 25 mg (2,5 %)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kutan behandling af Acne vulgaris når der er komedoner, papler og pustler tilstede (se pkt.

5.1).

Epiduo er beregnet til behandling af voksne, unge og børn over 9 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Epiduo bør påføres hele det acneangrebne område en gang daglig om aftenen på ren og tør

hud. Gelen bør påføres i et tyndt lag med fingerspidserne. Undgå øjne og læber (se pkt.

4.4).

Hvis der opstår irritation, bør patienten rådes til at anvende ikke-komedogen

fugtighedscreme, at anvende lægemidlet mindre hyppigt (f.eks. hver anden dag), at stoppe

behandlingen midlertidigt eller til at seponere behandlingen helt.

Lægen fastlægger behandlingens varighed ud fra den kliniske tilstand. Tidlige tegn på

klinisk forbedring forekommer normalt efter 1-4 ugers behandling.

Sikkerhed og virkning af Epiduo er ikke blevet undersøgt hos børn under 9 år.

54759_spc.doc

Side 1 af 9

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Epiduo bør ikke anvendes på skadet hud, hverken på åbne sår (rifter eller

hudafskrabninger), eksem eller solforbrændt hud.

Epiduo bør ikke komme i kontakt med øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Hvis

produktet kommer i øjnene, skal der straks skylles med lunkent vand.

Dette produkt indeholder propylenglycol (E1520) som kan forårsage hudirritation.

Hvis der opstår en reaktion, der tyder på overfølsomhed over for et eller flere af

indholdsstofferne, skal Epiduo seponeres.

Overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling bør undgås.

Epiduo bør ikke komme i kontakt med farvede materialer såsom hår og farvet stof, da dette

kan medføre afblegning og misfarvning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Tidligere erfaring med adapalen og benzoylperoxid viser ingen kendte interaktioner med

andre lægemidler, som kan anvendes kutant og samtidigt med Epiduo. Andre retinoider

eller benzoylperoxid eller lægemidler med lignende virkning bør imidlertidig ikke

anvendes samtidigt. Forsigtighed tilrådes hvis kosmetik med afskallende, irriterende eller

udtørrende virkning anvendes, da disse produkter kan forårsage en additiv irriterende

virkning af Epiduo.

Absorptionen af adapalen gennem human hud er lav (se pkt. 5.2), og derfor er interaktioner

med systemiske lægemidler ikke sandsynlig.

Den perkutane penetration af benzoylperoxid gennem huden er lille, og lægemidlet

metaboliseres fuldstændigt til benzoesyre, som hurtigt udskilles. Det er derfor ikke

sandsynligt, at der sker en potentiel interaktion mellem benzoesyre og systemiske

lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høj systemisk eksponering med oral

doser (se pkt. 5.3).

Der er begrænset klinisk erfaring med lokal anvendelse af adapalen og benzoylperoxid

under graviditet. De få data, der er tilgængelige fra patienter, der blev eksponeret tidligt i

graviditeten, indikerer ingen skadelige virkninger. På grund af de begrænsede data og fordi

en meget svag kutan passage af adapalen er mulig gennem huden, bør Epiduo ikke

anvendes under graviditet.

I tilfælde af uforudset graviditet, bør behandlingen seponeres.

54759_spc.doc

Side 2 af 9

Amning

Der ikke udført undersøgelser på overførsel af lægemiddel til brystmælk efter kutan

applicering af Epiduo (adapalen/benzoylperoxid) gel på hverken dyr eller mennesker.

Der forventes ingen virkninger på det ammende barn, da den systemiske virkning af

Epiduo på den ammende kvinde er ubetydelig. Epiduo kan anvendes under amning.

For at undgå eksponering af barnet, bør Epiduo ikke anvendes på brystet, når det anvendes

under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Epiduo kan give følgende bivirkninger på applikationsstedet:

Systemorganklasse

(MedDRA)

Hyppighed

Bivirkninger

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Øjenlågsødem

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Anafylaktisk reaktion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Tæthed i halsen, dyspnø

Hud og subkutane

væv

Almindelige (>1/100 to <1/10)

hud, irritativ kontaktdermatitis,

hudirritation,

brændende

fornemmelse

i huden, erytem,

afskalning af huden (exfoliation)

Ikke almindelige (>1/1000 to

<1/100)

Pruritus, solskoldning

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Allergisk kontaktdermatitis,

opsvulmet ansigt, smerte i huden

(stikkende smerte), vabler

(vesikler),

hudmisfarvning

(hyperpigmentering eller

hypopigmentering), urticaria

* Postmarketing overvågningsdata.

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af Epiduo er intensiteten generelt mild eller

moderat, med lokale tegn og symptomer på tolerabilitet (erytem, tørhed, afskalning,

brændende fornemmelse og smerte i huden (stikkende smerte)) der topper under den første

uge og derefter aftager spontant.

54759_spc.doc

Side 3 af 9

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Epiduo er kun beregnet til kutan anvendelse en gang daglig.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse, skal hensigtsmæssige symptomatiske forholdsregler

iværksættes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Midler mod acne til udvortes brug,

D10AD Retinoider til udvortes brug mod acne;

ATC-kode: D 10 AD 53.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Epiduo kombinerer to aktive stoffer, som virker gennem forskellige, men kompletterende

virkningsmekanismer.

Adapalen: Adapalen er et kemisk stabilt naftoinsyrederivat med retinoid-lignende aktivitet.

Studier på den biokemiske og farmakologiske profil har vist, at adapalen virker mod

patalogien i Acne vulgaris: det er en potent modulator af celledifferentieringen og

keratiniseringen og har anti-inflammatoriske egenskaber. Adapalen binder mekanisk til

specifikke nukleare retinoinsyrereceptorer. Aktuelle data antyder at topikal appliceret

adapalen normaliserer differentieringen af de follikulære epitelceller, hvilket resulterer i

nedsat dannelse af mikrokomedoner. Adapalen hæmmer det kemotaktiske

(retningsbestemte) og kemokinetiske (randomiserede) respons på humane

polymorfnukleare leukocytter i in vitro-forsøgsmodeller; det hæmmer også metabolismen

af arachidonsyre til inflammatoriske mediatorer. In vitro-studier har vist hæmning af AP-1-

faktorerne og hæmningen af ekspressionen af de toll-lignende receptorer 2. Denne profil

antyder at de cellemedierede inflammatoriske komponenter i acne reduceres af adapalen.

Benzoylperoxid: Benzoylperoxid har vist sig at have antimikrobiel aktivitet, især imod P.

Acnes, som findes i abnorme mængder i de acne-angrebne hår- og talgkirtelfollikler.

Derudover har benzoylperoxid vist eksfoliativ og keratolytisk aktivitet. Benzoylperoxid er

også sebostatisk, og modvirker den overdreven produktion af talg, der er forbundet med

acne.

54759_spc.doc

Side 4 af 9

Klinisk efficacy af Epiduo hos patienter, 12 år og ældre:

Sikkerheden og den kliniske efficacy af Epiduo appliceret en gang daglig før behandling af

acne vulgaris blev påvist i to 12-ugers, multicenter, kontrollerede undersøgelser med ens

design. Undersøgelserne sammenlignede Epiduo med dets individuelle aktive

komponenter, adapalen og benzoylperoxid, og med gelvehikelen hos acnepatienter. Totalt

var 2185 patienter med i undersøgelse 1 og 2. Fordelingen af patienterne i de to

undersøgelser var ca 49% mænd og 51% kvinder, 12 år eller ældre (gennemsnit 18,3 år,

spredning 12-50), som ved undersøgelsens start havde 20 til 50 inflammatoriske læsioner

og 30 til 100 ikke-inflammatoriske læsioner. Patienterne behandlede ansigt og andre

acneangrebne område efter behov en gang daglig om aftenen.

Effekt kriterier var:

(1) Succesrate, procent forandring af patienter klassificert ren eller næsten ren ved 12

uger målt på Investigator’s Global Assessment (IGA).

(2) Forandring og procent forandring fra forsøgsstart til uge 12 i

antal inflammatoriske læsioner

antal ikke-inflammatoriske læsioner

total antal læsioner

Efficacyresultater er præsentert for hver undersøgelse i Tabel 1 og kombinert resultat i

Tabel 2. Epiduo var vist at vare bedre end produktets individuelle kompontenter og dets

vehikel i begge forsøg. Totalt var den gavnlige nettoeffekt (aktiv minus vehikel) af Epiduo

større end summen af de gavnlige nettoeffekter fra de inviduelle komponenter, hvilket

tyder på en potentiering af den terapeutiske aktivitet af disse stoffer, når de anvendes i en

fast dosiskombination. En tidlig behandlingseffekt af Epiduo var gennemgående observeret

i Undersøgelse 1 og Undersøgelse 2 for inflammatoriske læsioner ved 1 uges behandling.

Ikke-inflammatoriske læsioner (åben og lukket komedoner) reagerede mærkbart mellem

uge 1 og uge 4 af behandlingen.Virkningen på acnenoduler er ikke fastslået..

Tabel 1: Klinisk efficacy i to sammenlignende undersøgelser.

Undersøgelse 1

Undersøgelse 1:

Uge 12 LOCF;

ITT

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=149

Adapalen

N=148

Benzoylperoxid

N=149

Vehikel

N=71

Succesrate (ren

eller næsten ren)

41 (27,5%)

23 (15,5%)

p=0,008

23 (15,4%)

P=0,003

7 (9,9%)

p=0,002

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

17 (62,8%)

13(45,7 %)

p<0,001

13(43,6%)

P<0,001

11(37,8%)

P<0,001

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

22 (51,2%)

17 (33,3%)

p<0,001

16(36,4%)

P<0,001

(37,5%)

p<0,001

Total antal

læsioner

40 (51,0%)

29 (35,4%)

p<0,001

27 (35,6%)

p<0,001

(31,0%)

p<0,001

54759_spc.doc

Side 5 af 9

Undersøgelse 2

Undersøgelse 2:

Uge 12 LOCF;

ITT

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=415

Adapalen

N=420

Benzoylperoxid

N=415

Vehikel

N=418

Succesrate (ren

eller næsten ren)

125 (30,1%)

83 (19,8%)

p<0,001

92 (22,2%)

p=0,006

(11,3%)

P<0,001

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

16 (62,1%)

14 (50,0%)

p<0,001

16 (55,6%)

p=0,068

(34,3%)

p<0,001

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

24 (53,8%)

22 (49,1%)

p=0,048

20 (44,1%)

p<0,001

(29,5%)

p<0,001

Total antal

læsioner

45 (56,3%)

39 (46,9%)

p=0,002

38 (48,1%)

p<0,001

(28,0%)

p<0,001

Tabel 2: Klinisk efficacy i kombinerede sammenlignende undersøgelser

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=564

Adapalen

N=568

Benzoylperoxid

N=564

Vehikel

N=489

Succesrate (ren

eller næsten ren)

166 (29,4%)

106 (18,7%)

115 (20,4%)

(11,1%)

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

16,0 (62,1)

14,0 (50,0)

15,0 (54,0)

10,0

(35,0)

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

23,5 (52,8)

21,0 (45,0)

19,0 (42,5)

14,0

(30,7)

Total antal læsioner

41,0 (54,8)

34,0 (44,0)

33,0 (44,9)

23,0

(29,1)

Klinisk efficacy af Epiduo hos børn, 9 til 11 år

I løbet af en pædiatrisk klinisk undersøgelse blev 285 børn med acne vulgaris, i alderen 9-

11 år (53% af patienterne var 11 år, 33% var 10 år og 14% var 9 år) med en værdi 3 på

IGA skala og mindst 20 men ikke mere end 100 læsioner totalt (ikke-inflammatoriske

og/eller inflammtoriske) i ansigt (inklusive næse) ved undersøgelsens start, behandlet med

Epiduo Gel en gang dagligt i 12 uger. Undersøgelsen konkluderer at efficacy og

sikkerhedsprofiler af Epiduo Gel i denne specifikke yngre aldersgruppe er i

overensstemmelse med resultater fra andre pivotale undersøgelser i patienter med acne

54759_spc.doc

Side 6 af 9

vulgaris alder 12 år og ældre, som viser en signifikant efficacy med en acceptabel

tolerabilitet. En vedvarende tidlig behandlingseffekt af Epiduo Gel sammenlignet med

gelvehikel var gennemgående observeret for alle læsioner (inflammatoriske, ikke-

inflammatoriske og totalt) ved uge 1 og fortsat til uge 12.

Undersøgelse 3

Uge 12 LOCF; ITT

Adapalen +

Bensoylperoxi

d

N=142

Gelvehikel

N=143

Succesrate (ren eller næsten

ren)

67 (47,2 %)

22 (15,4 %)

Medianreduktion (%

reduktion) i

Antal inflammatoriske læsioner

6 (62,5 %)

1 (11,5 %)

Antal ikke-inflammatoriske

læsioner

19 (67,6 %)

5 (13,2 %)

Total antal læsioner

26 (66,9 %)

8 (18,4 %)

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber af Epiduo er tilsvarende PK-profilen for Adapalen 0,1 %

gel.

I et 30 dages klinisk farmakokinetikstudie udført med patienter med acne, som blev testet

med enten den faste kombinationsgel eller med en lignende formulering af adapalen 0,1 %

under maksimale betingelser (med påføring af 2 g gel daglig), kunne adapalen ikke

kvantificeres i de fleste plasmaprøver (kvantificeringsgrænse på 0,1 ng/ml). Lave niveauer

af adapalen (C

mellem 0,1 og 0,2 ng/ml) blev målt i 2 blodprøver fra forsøgspersoner,

der blev behandlet med Epiduo og i 3 prøver fra forsøgspersoner, der blev behandlet med

Adapalen 0,1 % gel. Den højeste AUC

0-24h

–værdi for adapalen

der blev set i

kombinationsgruppen, var 1,99 ng.t/ml.

Disse resultater er sammenlignelige med de resultater der sås i tidligere kliniske

farmakokinetik-studier på forskellige formuleringer af Adapalen 0,1 %, hvor den

systemiske eksponering for adapalen gennemgående var lav.

Den perkutane penetrering af benzoylperoxid er lav, når det bliver påført huden bliver det

hurtigt fuldstændigt omdannet til benzoesyre, som elimineres hurtigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

fototoksicitet eller karcinogenicitet.

Undersøgelser af reproduktionstoksikologi med oral og dermal administrering af adapalen

er blevet udført på rotter og kaniner. En teratogen effekt er blevet påvist ved høj systemisk

eksponering (orale doser fra 25 mg/kg/dag). Ved lavere eksponering (dermal dosis af 6

mg/kg/dag), blev forandringer i antallet af ribben eller ryghvirvler set.

54759_spc.doc

Side 7 af 9

Der er udført dyreforsøg med Epiduo, der inkluderer lokaltolerancestudier og dermale

toksicitets-studier efter gentagne doser på rotter, hunde og smågrise i op til 13 uger. Disse

studier viste lokal irritation og et potentiale for sensibilisering som forventet for et

kombinationsprodukt, der indeholder benzoylperoxid. Systemisk eksponering for adapalen

hos dyr efter gentagen dermal applicering af det faste kombinationsprodukt er meget lav,

hvilket er i overensstemmelse med kliniske farmakokinetiske data. Benzoylperoxid

omdannes hurtigt og fuldstændigt til benzoesyre i huden, og elimineres efter absorption i

urinen med begrænset systemisk eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Docusatnatrium

Glycerol

Poloxamer

Propylenglycol (E1520)

Simulgel 600PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat, isohexadecan,

polysorbat 80, sorbitanoleat)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Epiduo er stabil mindst 6 måneder efter åbningen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Epiduo opbevares i to typer af container:

Hvide plastiktuber.

Tuberne er af højdensitet polyethylen og har et tubehoved af højdensitet polyethylen, som

er lukket med et hvidt skruelåg af polypropylen.

Hvide flerdosisbeholder med ikke-ventileret pumpe.

Pumperne har en snap på hætten og er fremstillet af polypropylen, lavdensitet polyethylen

og højdensitet polyethylen.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

54759_spc.doc

Side 8 af 9

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54759

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. juni 2018

54759_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information