Epiduo 0,1+2,5 % gel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-09-2019

Aktiv bestanddel:
ADAPALEN, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Tilgængelig fra:
Galderma Nordic AB
ATC-kode:
D10AD53
INN (International Name):
ADAPAL, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Dosering:
0,1+2,5 %
Lægemiddelform:
gel
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
40440
Autorisation dato:
2007-12-18

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epiduo 0,1% / 2,5% gel

Adapalen/benzoylperoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo

Sådan skal du bruge Epiduo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epiduo bruges til behandling af acne.

Denne gel kombinerer to aktive indholdsstoffer, adapalen og benzoylperoxid som arbejder sammen,

men på hver sin måde:

Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes retinoider og de virker specifikt på de

hudprocesser, der forårsager acne.

Det andet aktive indholdsstof, benzoylperoxid, virker som et antibakterielt middel og ved at blødgøre

og afskalle det yderste hudlag.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Epiduo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Epiduo

Hvis du er gravid.

Hvis du planlægger en graviditet.

Hvis du er overfølsom over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Epiduo

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke bruge Epiduo på steder, hvor du har rifter, hudafskrabninger, solforbrænding

eller eksem.

Pas på at Epiduo ikke kommer i øjnene, munden eller næseborene, og andre meget følsomme

områder på kroppen. Skulle dette ske, skal du straks skylle området med masser af lunkent

vand.

Du skal undgå overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling.

Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet tøj, da det kan forårsag afblegning. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt lægemidlet.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Epiduo.

Brug af anden medicin sammen med Epiduo

Du må ikke bruge andre acneprodukter (der indeholder benzoylperoxid og/eller retinoider) på

samme tid som du bruger Epiduo.

Undgå at bruge Epiduo samtidigt med kosmetik, der har en irriterende, udtørrende eller

afskallende virkning på huden.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Brug IKKE Epiduo, hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid. Din læge kan give dig flere

oplysninger.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din

læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Epiduo. For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet,

bør Epiduo ikke bruges på brystet.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

Epiduo indeholder propylenglycol (E1520),

et stof som kan give irritation af huden.

3.

Sådan skal du bruge Epiduo

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Epiduo er kun beregnet til behandling af voksne, unge og børn over 9 år. Dette lægemiddel er kun

beregnet til kutan anvendelse.

Du bør påføre gelen i et tyndt lag på de acneangrebne områder en gang daglig ved sengetid. Du skal

undgå øjenområdet, læberne og næseborene. Huden skal være ren og tør inden påføring. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt Epiduo.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Epiduo.

Hvis du føler at effekten af Epiduo er for stærk eller for svag, skal du fortælle det til din læge eller

apoteket.

Hvis du oplever en vedvarende irritation, når du bruger Epiduo, skal du kontakte din læge.

Du kan da blive bedt om at anvende en fugtighedscreme, bruge gelen mindre ofte eller stoppe med

brugen i en kortere periode, eller afbryde behandlingen helt.

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Epiduo, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Epiduo på din hud end du skal, vil din acne ikke forsvinde hurtigere, men din

hud vil blive irriteret og rød.

Du skal kontakte din læge eller hospitalet:

hvis du har brugt mere Epiduo end du skulle

hvis et barn ved et uheld har brugt dette lægemiddel.

hvis du ved et uheld har slugt dette lægemiddel.

Din læge vil fortælle dig, hvad der skal gøres.

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at bruge produktet, og søg straks lægehjælp, hvis du føler, at din hals snører sig sammen,

eller hvis du får hævede øjne, ansigt, læber eller tunge, hvis du føler, du skal besvime eller har svært

ved at trække vejret. Hold op med at bruge produktet, hvis du får nældefeber eller kløe i ansigtet eller

på kroppen. Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt.

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer).

tør hud

lokal hududslæt (irritativ kontaktdermatitis)

brændende fornemmelse

hudirritation

rødmen

afskalning

Ikke almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer).

kløe i huden (pruritus)

solskoldning

Ikke kendt

(frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): opsvulmet ansigt, allergisk

kontakteksem, hævelse af øjenlåg, tæthed i halsen, smerte i huden (stikkende smerte), vabler

(vesikler), vejrtrækningsbesvær, hudmisfarvning (ændring i hudfarven), forbrænding på

påføringsstedet.

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af Epiduo er den generelt mild eller moderat, med

lokale tegn som rødmen, tørhed, afskalning, brændende fornemmelse og smerte i huden (stikkende

smerte), der topper under den første uge og derefter aftager uden yderligere behandling.

Forbrændinger på påføringsstedet, de fleste overfladiske, men der er rapporteret mere alvorlige

tilfælde med blæredannelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.

Opbevaring

Opbevar utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Kassér tuben eller flerdosisbeholderen med pumpe 6 måneder efter åbningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epiduo indeholder

Aktive stoffer: Adapalen og benzoylperoxid. 1 g gel indeholder 1 mg (0,1%) adapalen og 25 mg

(2,5%) benzoylperoxid.

Øvrige indholdsstoffer: docusatnatrium, dinatriumedetat, glycerol, poloxamer, propylenglycol

(E1520), Simulgel 600 PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat,

isohexadecan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Epiduo er en hvid til lysegul, uigennemsigtig gel.

Epiduo findes i:

Hvide plastiktuber

med skruelåg

, der indeholder 5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g eller 90 g (ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

Hvide

flerdosisbeholder med pumpe med

hætte

, der indeholder 15 g, 30 g, 45 g eller 60 g (ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tlf: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com.

Fremstiller

Laboratoires Galderma

ZI – Montdésir

74 540 Alby sur Chéran

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Epiduo

Kroatien, Tjekkiet, Portugal, Slovakiet, Spanien: Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel

Ungarn, Holland: Effezel 1 mg/g + 25 mg/g gel

Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien: Epiduo 1 mg/25 mg/g gel

Slovenien: Epiduo 1 mg/25 mg v 1 g gel

Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Norge, Luxembourg, Polen, Storbritannien,

Sverige, Tyskland, Østrig: Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel

Denne indlægsseddel blev senest revideret i august 2019

30. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Epiduo, gel 0,1 %/2,5 %

0.

D.SP.NR.

24869

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epiduo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g gel indeholder:

Adapalen 1 mg (0,1 %)

Benzoylperoxid 25 mg (2,5 %)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

(E1520; 4,00 %).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

En hvid til meget lysegul, uigennemsigtig gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kutan behandling af Acne vulgaris når der er komedoner, papler og pustler tilstede (se pkt.

5.1).

Epiduo er beregnet til behandling af voksne, unge og børn over 9 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Epiduo bør påføres hele det acneangrebne område en gang daglig om aftenen på ren og tør

hud. Gelen bør påføres i et tyndt lag med fingerspidserne. Undgå øjne og læber (se pkt.

4.4).

Hvis der opstår irritation, bør patienten rådes til at anvende ikke-komedogen

fugtighedscreme, at anvende lægemidlet mindre hyppigt (f.eks. hver anden dag), at stoppe

behandlingen midlertidigt eller til at seponere behandlingen helt.

dk_hum_40440_spc.doc

Side 1 af 10

Lægen fastlægger behandlingens varighed ud fra den kliniske tilstand. Tidlige tegn på

klinisk forbedring forekommer normalt efter 1-4 ugers behandling.

Sikkerhed og virkning af Epiduo er ikke blevet undersøgt hos børn under 9 år.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet (se pkt. 4.6).

Kvinder, der planlægger en graviditet (se pkt. 4.6).

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Epiduo bør ikke anvendes på skadet hud, hverken på åbne sår (rifter eller

hudafskrabninger), eksem eller solforbrændt hud.

Epiduo bør ikke komme i kontakt med øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Hvis

produktet kommer i øjnene, skal der straks skylles med lunkent vand.

Dette produkt indeholder propylenglycol (E1520) som kan forårsage hudirritation.

Hvis der opstår en reaktion, der tyder på overfølsomhed over for et eller flere af

indholdsstofferne, skal Epiduo seponeres.

Overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling bør undgås.

Epiduo bør ikke komme i kontakt med farvede materialer såsom hår og farvet stof, da dette

kan medføre afblegning og misfarvning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Tidligere erfaring med adapalen og benzoylperoxid viser ingen kendte interaktioner med

andre lægemidler, som kan anvendes kutant og samtidigt med Epiduo. Andre retinoider

eller benzoylperoxid eller lægemidler med lignende virkning bør imidlertidig ikke

anvendes samtidigt. Forsigtighed tilrådes hvis kosmetik med afskallende, irriterende eller

udtørrende virkning anvendes, da disse produkter kan forårsage en additiv irriterende

virkning af Epiduo.

Absorptionen af adapalen gennem human hud er lav (se pkt. 5.2), og derfor er interaktioner

med systemiske lægemidler ikke sandsynlig.

Den perkutane penetration af benzoylperoxid gennem huden er lille, og lægemidlet

metaboliseres fuldstændigt til benzoesyre, som hurtigt udskilles. Det er derfor ikke

sandsynligt, at der sker en potentiel interaktion mellem benzoesyre og systemiske

lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Perorale retinoider har været forbundet med medfødte abnormiteter. Når de anvendes i

overensstemmelse med ordinationsforskrifterne antages det, at topikalt administrerede

retinoider resulterer i lav systemisk eksponering på grund af minimal dermal absorption.

Der kan dog være individuelle faktorer (f.eks. beskadiget hudbarriere, overdreven brug),

som bidrager til en øget systemisk eksponering.

dk_hum_40440_spc.doc

Side 2 af 10

Graviditet

Epiduo er kontraindiceret (se pkt. 4.3) under graviditet eller hos kvinder, der planlægger

graviditet.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af adapalen topikalttil gravide

kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høj systemisk eksponering med oral

doser (se pkt. 5.3).

Der er begrænset klinisk erfaring med lokal anvendelse af adapalen og benzoylperoxid

under graviditet.

Hvis produktet anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun

tager dette lægemiddel, bør behandlingen seponeres.

Amning

Der ikke udført undersøgelser på overførsel af lægemiddel til brystmælk efter kutan

applicering af Epiduo (adapalen/benzoylperoxid) gel på hverken dyr eller mennesker.

Der forventes ingen virkninger på det ammende barn, da den systemiske virkning af

Epiduo på den ammende kvinde er ubetydelig. Epiduo kan anvendes under amning.

For at undgå eksponering af barnet, bør Epiduo ikke anvendes på brystet, når det anvendes

under amning.

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsundersøgelser af Epiduo på mennesker.

Der blev imidlertid ikke fundet nogen virkninger af adapalen eller benzoylperoxid på

fertiliteten hos rotter i reproduktionsstudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Epiduo kan give følgende bivirkninger på applikationsstedet:

Systemorganklasse

(MedDRA)

Hyppighed

Bivirkninger

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Øjenlågsødem

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Anafylaktisk reaktion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Tæthed i halsen, dyspnø

dk_hum_40440_spc.doc

Side 3 af 10

Hud og subkutane

væv

Almindelige (>1/100 to <1/10)

hud, irritativ kontaktdermatitis,

hudirritation,

brændende

fornemmelse

i huden, erytem,

afskalning af huden (exfoliation)

Ikke almindelige (>1/1000 to

<1/100)

Pruritus, solskoldning

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)*

Allergisk kontaktdermatitis,

opsvulmet ansigt, smerte i huden

(stikkende smerte), vabler

(vesikler),

hudmisfarvning

(hyperpigmentering eller

hypopigmentering), urticaria,

forbrænding på påføringsstedet**

* Postmarketing overvågningsdata.

**De fleste tilfælde af “forbrændinger på påføringsstedet” var overfladiske, men der er

rapporteret tilfælde med andengradsforbrændinger eller alvorlige forbrændinger.

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af Epiduo er intensiteten generelt mild eller

moderat, med lokale tegn og symptomer på tolerabilitet (erytem, tørhed, afskalning,

brændende fornemmelse og smerte i huden (stikkende smerte)) der topper under den første

uge og derefter aftager spontant.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Epiduo er kun beregnet til kutan anvendelse en gang daglig.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse, skal hensigtsmæssige symptomatiske forholdsregler

iværksættes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Midler mod acne til udvortes brug,

D10AD Retinoider til udvortes brug mod acne;

ATC-kode: D 10 AD 53.

dk_hum_40440_spc.doc

Side 4 af 10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Epiduo kombinerer to aktive stoffer, som virker gennem forskellige, men kompletterende

virkningsmekanismer.

Adapalen: Adapalen er et kemisk stabilt naftoinsyrederivat med retinoid-lignende aktivitet.

Studier på den biokemiske og farmakologiske profil har vist, at adapalen virker mod

patalogien i Acne vulgaris: det er en potent modulator af celledifferentieringen og

keratiniseringen og har anti-inflammatoriske egenskaber. Adapalen binder mekanisk til

specifikke nukleare retinoinsyrereceptorer. Aktuelle data antyder at topikal appliceret

adapalen normaliserer differentieringen af de follikulære epitelceller, hvilket resulterer i

nedsat dannelse af mikrokomedoner. Adapalen hæmmer det kemotaktiske

(retningsbestemte) og kemokinetiske (randomiserede) respons på humane

polymorfnukleare leukocytter i in vitro-forsøgsmodeller; det hæmmer også metabolismen

af arachidonsyre til inflammatoriske mediatorer. In vitro-studier har vist hæmning af AP-1-

faktorerne og hæmningen af ekspressionen af de toll-lignende receptorer 2. Denne profil

antyder at de cellemedierede inflammatoriske komponenter i acne reduceres af adapalen.

Benzoylperoxid: Benzoylperoxid har vist sig at have antimikrobiel aktivitet, især imod P.

Acnes, som findes i abnorme mængder i de acne-angrebne hår- og talgkirtelfollikler.

Derudover har benzoylperoxid vist eksfoliativ og keratolytisk aktivitet. Benzoylperoxid er

også sebostatisk, og modvirker den overdreven produktion af talg, der er forbundet med

acne.

Klinisk efficacy af Epiduo hos patienter, 12 år og ældre

Sikkerheden og den kliniske efficacy af Epiduo appliceret en gang daglig før behandling af

acne vulgaris blev påvist i to 12-ugers, multicenter, kontrollerede undersøgelser med ens

design. Undersøgelserne sammenlignede Epiduo med dets individuelle aktive

komponenter, adapalen og benzoylperoxid, og med gelvehikelen hos acnepatienter. Totalt

var 2185 patienter med i undersøgelse 1 og 2. Fordelingen af patienterne i de to

undersøgelser var ca 49% mænd og 51% kvinder, 12 år eller ældre (gennemsnit 18,3 år,

spredning 12-50), som ved undersøgelsens start havde 20 til 50 inflammatoriske læsioner

og 30 til 100 ikke-inflammatoriske læsioner. Patienterne behandlede ansigt og andre

acneangrebne område efter behov en gang daglig om aftenen.

Effekt kriterier var:

(1) Succesrate, procent forandring af patienter klassificert ren eller næsten ren ved 12

uger målt på Investigator’s Global Assessment (IGA).

(2) Forandring og procent forandring fra forsøgsstart til uge 12 i

antal inflammatoriske læsioner

antal ikke-inflammatoriske læsioner

total antal læsioner

Efficacyresultater er præsentert for hver undersøgelse i Tabel 1 og kombinert resultat i

Tabel 2. Epiduo var vist at vare bedre end produktets individuelle kompontenter og dets

vehikel i begge forsøg. Totalt var den gavnlige nettoeffekt (aktiv minus vehikel) af Epiduo

større end summen af de gavnlige nettoeffekter fra de inviduelle komponenter, hvilket

tyder på en potentiering af den terapeutiske aktivitet af disse stoffer, når de anvendes i en

fast dosiskombination. En tidlig behandlingseffekt af Epiduo var gennemgående observeret

i Undersøgelse 1 og Undersøgelse 2 for inflammatoriske læsioner ved 1 uges behandling.

dk_hum_40440_spc.doc

Side 5 af 10

Ikke-inflammatoriske læsioner (åben og lukket komedoner) reagerede mærkbart mellem

uge 1 og uge 4 af behandlingen. Virkningen på acnenoduler er ikke fastslået.

Tabel 1: Klinisk efficacy i to sammenlignende undersøgelser.

Undersøgelse 1

Undersøgelse 1:

Uge 12 LOCF;

ITT

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=149

Adapalen

N=148

Benzoylperoxid

N=149

Vehikel

N=71

Succesrate (ren

eller næsten ren)

41 (27,5%)

23 (15,5%)

p=0,008

23 (15,4%)

P=0,003

7 (9,9%)

p=0,002

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

17 (62,8%)

13(45,7 %)

p<0,001

13(43,6%)

P<0,001

11(37,8%)

P<0,001

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

22 (51,2%)

17 (33,3%)

p<0,001

16(36,4%)

P<0,001

(37,5%)

p<0,001

Total antal

læsioner

40 (51,0%)

29 (35,4%)

p<0,001

27 (35,6%)

p<0,001

(31,0%)

p<0,001

Undersøgelse 2

Undersøgelse 2:

Uge 12 LOCF;

ITT

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=415

Adapalen

N=420

Benzoylperoxid

N=415

Vehikel

N=418

Succesrate (ren

eller næsten ren)

125 (30,1%)

83 (19,8%)

p<0,001

92 (22,2%)

p=0,006

(11,3%)

P<0,001

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

16 (62,1%)

14 (50,0%)

p<0,001

16 (55,6%)

p=0,068

(34,3%)

p<0,001

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

24 (53,8%)

22 (49,1%)

p=0,048

20 (44,1%)

p<0,001

(29,5%)

p<0,001

Total antal

læsioner

45 (56,3%)

39 (46,9%)

p=0,002

38 (48,1%)

p<0,001

(28,0%)

p<0,001

dk_hum_40440_spc.doc

Side 6 af 10

Tabel 2: Klinisk efficacy i kombinerede sammenlignende undersøgelser

Adapalen +

Benzoylperoxid

N=564

Adapalen

N=568

Benzoylperoxid

N=564

Vehikel

N=489

Succesrate (ren

eller næsten ren)

166 (29,4%)

106 (18,7%)

115 (20,4%)

(11,1%)

Medianreduktion

(% reduktion) i

Antal

inflammatoriske

læsioner

16,0 (62,1)

14,0 (50,0)

15,0 (54,0)

10,0

(35,0)

Antal ikke-

inflammatoriske

læsioner

23,5 (52,8)

21,0 (45,0)

19,0 (42,5)

14,0

(30,7)

Total antal læsioner

41,0 (54,8)

34,0 (44,0)

33,0 (44,9)

23,0

(29,1)

Klinisk efficacy af Epiduo hos børn, 9 til 11 år

I løbet af en pædiatrisk klinisk undersøgelse blev 285 børn med acne vulgaris, i alderen 9-

11 år (53% af patienterne var 11 år, 33% var 10 år og 14% var 9 år) med en værdi 3 på

IGA skala og mindst 20 men ikke mere end 100 læsioner totalt (ikke-inflammatoriske

og/eller inflammtoriske) i ansigt (inklusive næse) ved undersøgelsens start, behandlet med

Epiduo Gel en gang dagligt i 12 uger. Undersøgelsen konkluderer at efficacy og

sikkerhedsprofiler af Epiduo Gel i denne specifikke yngre aldersgruppe er i

overensstemmelse med resultater fra andre pivotale undersøgelser i patienter med acne

vulgaris alder 12 år og ældre, som viser en signifikant efficacy med en acceptabel

tolerabilitet. En vedvarende tidlig behandlingseffekt af Epiduo Gel sammenlignet med

gelvehikel var gennemgående observeret for alle læsioner (inflammatoriske, ikke-

inflammatoriske og totalt) ved uge 1 og fortsat til uge 12.

Undersøgelse 3

Uge 12 LOCF; ITT

Adapalen +

Bensoylperoxi

d

N=142

Gelvehikel

N=143

Succesrate (ren eller næsten

ren)

67 (47,2 %)

22 (15,4 %)

Medianreduktion (%

reduktion) i

Antal inflammatoriske læsioner

6 (62,5 %)

1 (11,5 %)

Antal ikke-inflammatoriske

læsioner

19 (67,6 %)

5 (13,2 %)

Total antal læsioner

26 (66,9 %)

8 (18,4 %)

dk_hum_40440_spc.doc

Side 7 af 10

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber af Epiduo er tilsvarende PK-profilen for Adapalen 0,1 %

gel.

I et 30 dages klinisk farmakokinetikstudie udført med patienter med acne, som blev testet

med enten den faste kombinationsgel eller med en lignende formulering af adapalen 0,1 %

under maksimale betingelser (med påføring af 2 g gel daglig), kunne adapalen ikke

kvantificeres i de fleste plasmaprøver (kvantificeringsgrænse på 0,1 ng/ml). Lave niveauer

af adapalen (C

mellem 0,1 og 0,2 ng/ml) blev målt i 2 blodprøver fra forsøgspersoner,

der blev behandlet med Epiduo og i 3 prøver fra forsøgspersoner, der blev behandlet med

Adapalen 0,1 % gel. Den højeste AUC

0-24h

–værdi for adapalen

der blev set i

kombinationsgruppen, var 1,99 ng.t/ml.

Disse resultater er sammenlignelige med de resultater der sås i tidligere kliniske

farmakokinetik-studier på forskellige formuleringer af Adapalen 0,1 %, hvor den

systemiske eksponering for adapalen gennemgående var lav.

Den perkutane penetrering af benzoylperoxid er lav, når det bliver påført huden bliver det

hurtigt fuldstændigt omdannet til benzoesyre, som elimineres hurtigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

fototoksicitet eller karcinogenicitet.

Undersøgelser af reproduktionstoksikologi med oral og dermal administrering af adapalen

er blevet udført på rotter og kaniner. En teratogen effekt er blevet påvist ved høj systemisk

eksponering (orale doser fra 25 mg/kg/dag). Ved lavere eksponering (dermal dosis af 6 mg/

kg/dag), blev forandringer i antallet af ribben eller ryghvirvler set.

Der er udført dyreforsøg med Epiduo, der inkluderer lokaltolerancestudier og dermale

toksicitets-studier efter gentagne doser på rotter, hunde og smågrise i op til 13 uger. Disse

studier viste lokal irritation og et potentiale for sensibilisering som forventet for et

kombinationsprodukt, der indeholder benzoylperoxid. Systemisk eksponering for adapalen

hos dyr efter gentagen dermal applicering af det faste kombinationsprodukt er meget lav,

hvilket er i overensstemmelse med kliniske farmakokinetiske data. Benzoylperoxid

omdannes hurtigt og fuldstændigt til benzoesyre i huden, og elimineres efter absorption i

urinen med begrænset systemisk eksponering.

Adapalens reproduktionstoksicitet blev testet ved oral indgift til rotter i

fertilitetsundersøgelser.

Der var ingen uønskede virkninger på reproduktionsevne og fertilitet, F1-afkommets

overlevelse, vækst og udvikling til fravænning og efterfølgende reproduktionsevne efter

behandling med oral adapalen i doser på op til 20 mg/kg/dag.

En undersøgelse af reproduktions- og udviklingstoksiciteten, der blev gennemført på rotter,

som fik orale doser benzoylperoxid på op til 1.000 mg/kg/dag (5 ml/kg), viste, at

benzoylperoxid ikke inducerede teratogenicitet eller virkninger på reproduktionsfunktionen

i doser på op til 500 mg/kg/dag.

dk_hum_40440_spc.doc

Side 8 af 10

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Docusatnatrium

Glycerol

Poloxamer

Propylenglycol (E1520)

Simulgel 600PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat, isohexadecan,

polysorbat 80, sorbitanoleat)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Epiduo er stabil mindst 6 måneder efter åbningen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Epiduo opbevares i to typer af container:

Hvide plastiktuber.

Tuberne er af højdensitet polyethylen og har et tubehoved af højdensitet polyethylen, som

er lukket med et hvidt skruelåg af polypropylen.

Pakningsstørrelser: 5, 15, 30, 45, 60 og 90 g

Hvide flerdosisbeholder med ikke-ventileret pumpe.

Pumperne har en snap på hætten og er fremstillet af polypropylen, lavdensitet polyethylen

og højdensitet polyethylen.

Pakningsstørrelser: 15, 30, 45 og 60 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala

Sverige

dk_hum_40440_spc.doc

Side 9 af 10

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40440

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. december 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. august 2019

dk_hum_40440_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information