Dovobet 50+500 mikrogram/g salve

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-09-2018

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDIPROPIONAT, Calcipotriol Hydrate
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
BETAMETHASONDIPROPIONATE, Calcipotriol Hydrate
Dosering:
50+500 mikrogram/g
Lægemiddelform:
salve
Autorisationsnummer:
47559
Autorisation dato:
2011-01-11

6. september 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Dovobet, salve (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

20630

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dovobet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram salve indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Butylhydroxytoluen (E321) 50 mikrogram/g salve.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Salve (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af voksne med stabil plaque psoriasis vulgaris, der findes egnet til

lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dovobet salve påsmøres det angrebne område én gang daglig. Den anbefalede

behandlingstid er 4 uger. Der er erfaring med gentagne behandlinger med Dovobet i op til

52 uger. Hvis det skønnes nødvendigt at fortsætte eller genstarte behandlingen efter 4 uger,

bør det ske under lægeligt tilsyn.

dk_hum_47559_spc.doc

Side 1 af 9

Ved brug af præparater indeholdende calcipotriol bør den totale daglige dosis ikke

overstige 15 g af præparaterne. Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol bør

ikke overstige 30 % (se pkt. 4.4).

Specielle populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Sikkerhed og virkning af Dovobet salve hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens eller

alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Dovobet salve hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Nuværende

tilgængelige data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men ingen

anbefalinger vedrørende dosering kan gives.

Administration

Dovobet salve påsmøres det afficerede område. For at opnå optimal effekt anbefales det

ikke at tage brusebad eller karbad lige efter påsmøring af Dovobet salve.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

listet i pkt. 6.1.

Dovobet er kontraindiceret ved erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Dovobet kontraindiceret i patienter med kendt

forstyrrelse i kalciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Dovobet kontraindiceret ved følgende lidelser:

Hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller varicella), svampe- eller

bakterieinfektioner i huden; infektioner forårsaget af parasitter, hudsygdomme relateret til

tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae, skørhed i hudens kar,

ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer og sår (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Dovobet salve indeholder et stærktvirkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling

med andre steroider skal undgås. Bivirkninger, der ses i forbindelse med systemisk

kortikosteroidbehandling, f.eks. adrenokortikal suppression og påvirkning af den

metaboliske kontrol af diabetes mellitus, kan også opstå ved topikal kortikosteroid-

behandling på grund af systemisk absorption.

Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption

af kortikosteroider. Anvendelse på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i

hudfolder bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt.

4.8).

I en undersøgelse med patienter med udbredt psoriasis både i hårbunden og på kroppen,

hvor der blev anvendt en kombination af høje doser af Dovobet gel (påsmøring i

hårbunden) og høje doser af Dovobet salve (påsmøring på kroppen), viste 5 af 32 patienter

dk_hum_47559_spc.doc

Side 2 af 9

efter 4 ugers behandling et marginalt nedsat cortisolrespons efter eksponering for

adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se pkt. 5.1).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Virkning på kalciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet kan der forekomme hyperkalcæmi, hvis den maksimale

daglige dosis (15 g) overskrides. Serum-calcium normaliseres, når behandlingen seponeres.

Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når anbefalingerne vedrørende calcipotriol

overholdes. Behandling af mere end 30 % af kroppens overflade bør undgås (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Dovobet indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid, og samtidig behandling med

andre steroider på samme behandlingsområde skal undgås.

Ansigts- og genitalhud er meget følsom over for kortikosteroider. Disse områder bør ikke

behandles med Dovobet salve. Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at

undgå applikation i og utilsigtet overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes

efter hver påsmøring for at undgå utilsigtet påføring i disse områder.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandling med kortikosteroider stoppes (se pkt. 4.3).

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis eller rebound effekt ved behandlingsophør. Lægen bør

derfor følge patienten i en periode efter behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Ved langtidsbehandling er der øget risiko for lokale og systemiske

kortikosteroidbivirkninger. Behandlingen bør seponeres, hvis der opstår bivirkninger i

forbindelse med langtidsbehandling med kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af Dovobet salve ved guttat psoriasis.

Samtidig behandling og UV-bestråling

Der er begrænset erfaring med brug af dette præparat i hårbunden. Dovobet salve til

behandling af psoriasis på kroppen er blevet anvendt i kombination med Dovobet gel til

behandling af psoriasis i hårbunden. Der er begrænset erfaring med kombination af

Dovobet og andre topikale præparater mod psoriasis på samme applikationssted, samtidig

brug af systemiske præparater mod psoriasis eller med lysbehandling.

Mens patienten er i behandling med Dovobet, anbefales det, at lægen råder patienten til at

begrænse eller undgå overdreven udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys. Topikal

dk_hum_47559_spc.doc

Side 3 af 9

calcipotriol må kun bruges med UV-bestråling, hvis lægen og patienten vurderer, at de

potentielle fordele opvejer de potentielle risici (se pkt. 5.3).

Bivirkningerne ved hjælpestoffer

Dovobet salve indeholder butylhydroxytoluen (E321) som hjælpestof, der kan give lokalt

hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med Dovobet.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Undersøgelser hos rotter med orale doser af calcipotriol eller betamethasondipropionat har

ikke vist nedsat fertilitet hverken hos hanner eller hunner (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Dovobet til gravide kvinder. Dyreforsøg med

glukokortikoider har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3), men en række

epidemiologiske undersøgelser (med færre end 300 fødsler) har ikke vist medfødte

anormaliteter hos børn født af kvinder behandlet med kortikosteroider under graviditeten.

Den potentielle risiko for mennesker er usikker. Derfor bør Dovobet kun anvendes under

graviditet, når den potentielle fordel retfærdiggør den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet synes

usandsynlig ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i

modermælk. Forsigtighed bør udvises ved behandling af kvinder, som ammer. Patienten

bør informeres om ikke at bruge Dovobet på brystet ved amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dovobet påvirker ikke eller ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Estimeringen af frekvensen af bivirkninger er baseret på en puljet analyse af data fra

kliniske studier inklusiv post-markedsføringstilladelse og spontane rapporteringer.

Den hyppigste rapporterede bivirkning under behandling er forskellige hudreaktioner,

såsom pruritus og hud afskalning.

Pustuløs psoriasis og hyperkalcæmi er rapporteret.

Bivirkninger er listet i henhold til MedDRA SOC og de individuelle bivirkninger er listet

med den hyppigste først. Indenfor hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med

faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

dk_hum_47559_spc.doc

Side 4 af 9

Sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100

Hudinfektion*

Follicolitis

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Furunkel

Immunsystemet

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Hyperkalcæmi

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Sløret syn****

Hud- og subkutane væv

Almindelig ≥ 1/100 til < 1/10

Afskalning af huden

Pruritus

Ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100

Hudatrofii

Eksacerbation af psoriasis

Dermatitis

Erytem

Udslæt**

Purpura eller ekkymose

Brændende fornemmelse i huden

Irriation af huden

Sjældne ≥1/10.000 til <1/1.000

Pustuløs psoriasis

Hud striae

Lysfølsomhedsreaktion

Acne

Tør hud

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100

Ændringer i hudens pigmentering på

applikationsstedet

Smerte ved applikationsstedet***

Sjældne ≥1/10.000 til <1/1.000

Rebound effekt

*Hudinfektioner inklusiv bakterielle, fungale og virale infektioner er rapporteret.

**Forskellige typer af udslæt såsom erytematøst udslæt og pustuløst udslæt er rapporteret.

***Brændende fornemmelse ved administrationsstedet er inkluderet i smerte ved

administrationsstedet.

**** Se også pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

I et åbent ukontrolleret forsøg blev 33 unge mellem 12-17 år med psoreasis vulgaris

behandlet med Dovobet salve i 4 uger med et maksimum af 56 g per uge. Ingen nye

bivirkninger blev observeret og ingen bekymringer blev identificeret for systemisk

kortikosterorid effekt. Størrelsen af studiet tillader dog ikke endelige konklusioner

vedrørende sikkerhedsprofilen for Dovobet salve hos børn og unge.

dk_hum_47559_spc.doc

Side 5 af 9

Følgende bivirkninger skønnes relateret til de farmakologiske klasser for hhv. calcipotriol

og betamethason:

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, kløe, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, eksem, forværring

af psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner inkluderende meget sjældne

tilfælde af angioødem og ansigtsødem.

Lokalt brug på huden kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af

hyperkalcæmi eller hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal brug, specielt ved langvarig behandling,

inkluderende hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermatitis,

allergisk kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium.

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteorider kan der være en risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er meget sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan

opstå, specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger er hyppigere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serum-calcium, som

aftager efter seponering af behandlingen. Symptomer af hypercalcæmi inkluderer polyuria,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan supprimere hypofyse-

binyrefunktionerne og give sekundær binyrebarkinsufficiens, som normalt er reversibel. I

sådanne tilfælde behandles symptomerne.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

dk_hum_47559_spc.doc

Side 6 af 9

Det er rapporteret at, på grund af misbrug, har en patient med ekstensiv erytrodermisk

psoriasis, som blev behandlet med 240 g Dovobet salve om ugen (svarende til en daglig

dosis på ca. 34 g) i 5 måneder (anbefalet maksimal dosis er 15 g om dagen), udviklet

Cushing’s syndrom under behandling og derefter pustuløs psoriasis efter abrupt seponering

af behandlingen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 AX 52. Midler mod psoriasis. Andre midler mod psoriasis til udvortes

brug. Calcipotriol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calcipotriol er et D-vitaminderivat. In vitro data tyder på, at calcipotriol stimulerer

differentieringen og hæmmer proliferationen af keratinocytter. Dette er den foreslåede

baggrund for dets effekt i psoriasis.

I lighed med andre topikale kortikosteroider har betamethasondipropionat anti-

inflammatoriske, kløestillende, vasokonstriktive og immunsupprimerende egenskaber, men

kurerer dog ikke den tilgrundliggende tilstand. Virkningen forstærkes ved okklusion på

grund af øget penetration af stratum corneum. Hyppigheden af bivirkningerne vil stige på

grund af dette. Virkningsmekanismen for den anti-inflammatoriske aktivitet af topikale

steroider er generelt uklar.

I et sikkerhedsstudie, som inkluderede 634 psoriasispatienter, er gentagne behandlinger

med Dovobet salve én gang daglig, enten brugt alene eller alternerende med Daivonex, i op

til 52 uger, blevet sammenlignet med Daivonex brugt alene i 48 uger efter initial

behandling med Dovobet salve. 21,7 % af patienterne i Dovobet salve gruppen

rapporterede bivirkninger, mens 29,6 % af patienterne i Dovobet salve/Daivonex gruppen

og 37,9 % af patienterne i Daivonex gruppen rapporterede bivirkninger. Bivirkningerne,

som blev rapporterede af mere end 2% af patienterne i Dovobet salve gruppen, var kløe

(5,8 %) og psoriasis (5,3 %). Alvorlige bivirkninger, som muligvis kunne relateres til

langtidsbehandling med kortikosteroider (hudatrofi, folliculitis, depigmentering, furunkler

og purpura), blev rapporteret hos 4,8 % af patienterne i Dovobet salve gruppen, 2,8 % i

Dovobet salve/Daivonex gruppen og 2,9 % i Daivonex gruppen.

Det adrenale respons til ACTH blev bestemt ved at måle serum-cortisol hos patienter med

udbredt psoriasis i både hårbunden og på kroppen med et forbrug på højst 106 g Dovobet

gel + salve om ugen. Der blev set et marginalt nedsat cortisolrespons 30 minutter efter

eksponering for ACTH hos 5 ud af 32 patienter (15,6 %) efter 4 ugers behandling og hos 2

ud af 11 patienter (18,2 %), som fortsatte behandlingen til i alt 8 uger. I alle tilfælde var

serum-cortisolniveauerne normale 60 minutter efter eksponering for ACTH. Der var ikke

evidens for ændring af calciumstofskiftet hos disse patienter. Med hensyn til hypotalamus-

hypofyse-binyrebark (HPA)-suppression indikerede dette studie, at meget høje doser

Dovobet gel og salve kan have en svag effekt på HPA-aksen.

dk_hum_47559_spc.doc

Side 7 af 9

Pædiatrisk population

Den adrenale respons på eksponering for ACTH blev målt i en ikke-kontrolleret 4-ugers

studie i 33 unge 12-17 år med psoriasis på kroppen, der anvendte op til 56 g per uge af

Dovobet salve. Ingen tilfælde af HPA akse suppression blev rapporteret. Ingen

hypercalcæmi blev rapporteret, men en patient havde en mulig behandlings relateret

stigning i urin calcium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Kliniske undersøgelser med radioaktivt mærket salve viser, at den systemiske optagelse af

calcipotriol og betamethason fra Dovobet salve efter 12 timer er mindre end 1 % af dosis

(2,5 g), når det påsmøres normal hud (625 cm

). Påsmøring på plaque psoriasis og under

okklusionsbandage kan øge absorptionen af topikale kortikosteroider. Absorptionen

gennem læderet hud er ca. 24 %.

Efter systemisk absorption bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethasondipropionat – hurtigt og ekstensivt metaboliseret. Proteinbindingen er ca.

64 %. Plasma-halveringstiden efter intravenøs behandling er 5-6 timer. På grund af

depotdannelse i huden er udskillelsen efter dermal applikation i størrelsesordenen dage.

Betamethason metaboliseres fortrinsvist i leveren, men også i nyrerne som glukuronid og

sulfatestere. Calcipotriol udskilles hovedsageligt via faeces (rotter og minigrise), og

betamethasondipropionat udskilles hovedsageligt via urinen (rotter og mus). Undersøgelser

af vævsfordelingen af radioaktivt mærket hhv. calcipotriol og betamethasondipropionat i

rotter har vist, at nyrerne og leveren har det højeste niveau af radioaktivitet.

Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den lave grænse for kvantificering i

alle blodprøver fra 34 patienter behandlet i 4 eller 8 uger med både Dovobet gel og

Dovobet salve for udbredt psoriasis på kroppen og i hårbunden. En calcipotriolmetabolit

og en betamethasondipropionatmetabolit var kvantificerbare hos nogle af patienterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kortikosteroidundersøgelser i dyr har vist reproduktionstoksicitet (ganespalte,

skeletmisdannelser). I undersøgelser af reproduktionstoksicitet efter lang tids oral

administration af kortikosteroider til rotter er forlænget svangerskab og langvarige og

besværlige fødsler set. Desuden blev der set en reduktion af afkommets overlevelse,

legemsvægt og vægtforøgelse. Der var ingen forringelse af fertilitet. Relevansen for

mennesker er ukendt.

Et dermalt carcinogenicitetsstudie med calcipotriol i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie

i rotter viste ingen særlig risiko for mennesker.

Et foto(co)karcinogenicitetsstudie i mus indikerer, at calcipotriol kan fremme UV-strålers

induktion af hudtumorer.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie i rotter viste

ingen speciel risiko for betamethason dipropionat for mennesker. Der er ikke udført

fotocarcinogenicitetsstudier med betamethason dipropionate.

dk_hum_47559_spc.doc

Side 8 af 9

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffinolie

Polyoxypropylen-11-stearylether

Alpha-tocopherol

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (E321)

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre medicinske produkter.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet tube: 2 år.

Efter anbrud: 12 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminiumtuber/epoxyfenoltuber med polyethylenskruelåg.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Specielle instruktioner er ikke påkrævet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47559

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. januar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. september 2018

dk_hum_47559_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information