Donepezil "Sandoz" 10 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
12-09-2016

Aktiv bestanddel:

Donepezilhydrochlorid

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

N06DA02

INN (International Name):

donepezil hydrochloride

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2011-04-03

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DONEPEZIL SANDOZ 5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
DONEPEZIL SANDOZ 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
donepezilhydrochlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger som ikke
er nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Sandoz
3.
Sådan skal du tage Donepezil Sandoz
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Donepezil Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes
acetylcholinesterasehæmmere.
Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i
hjernens hukommelsesfunktion ved at
nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med.
Donepezil Sandoz anvendes til behandling af
SYMPTOMERNE PÅ DEMENS
hos personer med diagnosen
mild til moderat svær
ALZHEIMERS SYGDOM
.
Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab,
forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med
Alzheimers sygdom får sværere og sværere
ved at udføre normale dagligdags aktiviteter.
Donepezil Sandoz bruges kun til behandling af voksne.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DONEPEZIL SANDOZ
TAG IKKE DETTE LÆGEMIDDEL
hvis du er
ALLERGISK
over for
•
donepezilhydrochlorid eller
•
piperidin
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                2. SEPTEMBER 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DONEPEZIL ”SANDOZ”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25330
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Donepezil ”Sandoz”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
5 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 19 mg
lactose og 0,2 mg
sojalecithin/tablet.
10 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: 38 mg
lactose og 0,4 mg
sojalecithin/tablet.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
5 mg
Hvid, rund (diameter 7 mm), filmovertrukket tablet.
10 mg
Gul, rund (diameter 9 mm), filmovertrukket tablet med delekærv.
Tabletten kan deles i to
lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Donepezil er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat
svær grad af
Alzheimers demens.
_41709_spc.doc_
_Side 1 af 11_
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering:
Voksne/ældre
Behandlingen skal initieres med 5 mg/dag (dosering en gang daglig).
Doseringen på 5
mg/dag skal bibeholdes i mindst en måned, så det bliver muligt at
vurdere de tidligste
kliniske responser på behandlingen, og for at nå steady
state-koncentrationen af
donepezilhydrochlorid. Efter den kliniske vurdering af behandlingen
med 5 mg/dag i en
måned kan dosis øges til 10 mg/dag (dosering en gang daglig). Den
anbefalede maksimale
daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg/dag er ikke blevet undersøgt
i kliniske forsøg.
Behandlingen skal initieres og overvåges af en læge med erfaring i
diagnosticering og
behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i
overensstemmelse med de
accepterede retningslinjer (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med
donepezil må kun
påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson, som regelmæssigt
kontrollerer
patientens lægemiddelindtag. Vedligeholdelsesbehandlingen kan
fortsættes, så længe
patienten har en terapeutisk fordel heraf. Derfor
                
                Læs hele dokumentet