Diclofenac "Bluefish" 50 mg enterotabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
03-07-2017

Aktiv bestanddel:

DICLOFENACNATRIUM

Tilgængelig fra:

Bluefish Pharmaceuticals AB

ATC-kode:

M01AB05

INN (International Name):

diclofenac sodium

Dosering:

50 mg

Lægemiddelform:

enterotabletter

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

2007-09-11

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DICLOFENAC BLUEFISH 25 MG ENTEROTABLETTER
DICLOFENAC BLUEFISH 50 MG ENTEROTABLETTER
diclofenacnatrium
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Bluefish
3.
Sådan skal du bruge Diclofenac Bluefish
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Diclofenac Bluefish hører til den gruppe af lægemidler, der er kendt
som non-steroide anti-
inflammatoriske/anti-reumatiske lægemidler (NSAID’er). Det har en
anti-inflammatorisk
(betændelseshæmmende), smertestillende og febernedsættende
virkning.
Diclofenac Bluefish bruges til at behandle gigtsygdomme som kronisk
leddegigt.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR
DU BEGYNDER AT BRUGE DICLOFENAC BLUEFISH
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE DICLOFENAC BLUEFISH
-
hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Diclofenac Bluefish
(angivet i punkt 6).
-
hvis du har eller tidligere har haft et tilbagevendende mavesår eller
sår på tolvfingertarmen, eller
blødning eller hul på mave eller tolvfingertarm.
-
hvis du tidligere har haft mave-tarm blødninger eller hul på
mave-tarm-kanalen efter at have
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                3. JULI 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DICLOFENAC ”BLUEFISH”, ENTEROTABLETTER
0.
D.SP.NR.
24762
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Diclofenac ”Bluefish”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder henholdsvis 25 mg og 50 mg diclofenacnatrium.
Hjælpestoffer: Lactosemonohydrat henholdsvis 50 mg og 65 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Enterotabletter
_25 mg enterotabletter:_
Hvælvede, gule filmovertrukne tabletter, 7 mm i diameter og mærket
med D 25.
_50 mg enterotabletter:_
Hvælvede, brune filmovertrukne tabletter, 8 mm i diameter og mærket
med D 50.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Reumatoid arthritis.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive
dosis i så kort tid som
muligt til at kontrollere symptomerne (se pkt. 4.4).
Behandling bør starte ved den laveste forventede effektive dosis, med
efterfølgende justering
baseret på terapeutisk respons og bivirkninger. Ved
langtidsbehandling bør der stræbes efter
lav vedligeholdelsesdosis.
_40121_spc.doc_
_Side _
_1 af 14_
_Reumatiske sygdomme: _Voksne 75-150 mg dagligt fordelt på 2-3 doser
afhængig af
sygdomsaktiviteten.
_Nedsat lever- eller nyrefunktion:_
Hos patienter med mild til moderat nedsat lever- eller nyrefunktion
synes dosisreduktion
ikke at være nødvendig. Diclofenac er kontraindiceret til patienter
med svært nedsat lever-
eller nyrefunktion (se pkt. 4.3). Patienter med moderat nedsat nyre-
eller leverfunktion skal
overvåges omhyggeligt. Den lavest mulige effektive dosis skal
anvendes.
_Ældre:_
Lavest mulige effektive dosis skal anvendes (se pkt. 4.4)
_Børn og unge: _
Diclofenac ”Bluefish” bør ikke anvendes til børn og unge under
18 år.
Den maksimale anbefalede daglige dosis er 150 mg.
Tabletterne skal synkes hele med væske.
For at få maksimal effekt bør tabletterne ikke tages sammen med mad
eller direkte efter et
måltid, da mad kan forsinke passagen gennem maven.
_Behandlingsovervågning:_
I tilfælde af langti
                
                Læs hele dokumentet