Dalacin 10 mg/ml kutanopløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
28-05-2018

Aktiv bestanddel:

CLINDAMYCINPHOSPHAT

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

D10AF01

INN (International Name):

clindamycin phosphate

Dosering:

10 mg/ml

Lægemiddelform:

kutanopløsning

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DALACIN® 10 MG/ML KUTANOPLØSNING
Clindamycin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin
3.
Sådan skal du bruge Dalacin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Dalacin kutanopløsning er et antibiotika, der virker mod betændelse.
Du kan bruge Dalacin
til behandling af svære tilfælde af bumser (acne
vulgaris).
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DALACIN
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
BRUG IKKE DALACIN HVIS DU
•
er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Dalacin (angivet i afsnit 6).
•
har haft tyktarmsbetændelse (colitis).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du
•
får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du b ruger Dalacin
eller op til 2 måneder efter du har brugt Dalacin. Dette kan være
tegn på
alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Dette er dog
oftest set i forbindelse ved oral indtagelse, som injektion i venen
eller som
suppositorier til indføring i endetarmen. Diarré og tarmb
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                23. APRIL 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DALACIN, KUTANOPLØSNING (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
3181
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dalacin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Clindamycin 10 mg/ml som clindamycinphosphat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Kutanopløsning (2care4)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Svære tilfælde af acne vulgaris.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
VOKSNE:
Påsmøres 2 gange dagligt.
BØRN:
Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da erfaring med behandling
af børn er utilstrækkelig.
ÆLDRE:
Lægemidlet bør ikke anvendes til ældre, da erfaring med behandling
af ældre er utilstræk-
kelig (se pkt. 5.2).
Administration:
Rengør og aftør det hudparti, der skal behandles.
Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig. Tryk
applikatoren duppende mod
huden og påfør kutanopløsningen uden at gnide.
_53928_spc.doc_
_Side 1 af 7_
Påfør et tyndt lag af kutanopløsningen på det hudparti, der skal
behandles. Påfør kun en
smule kutanopløsning ad gangen.
Hvis applikatoren bliver tør, vendes flasken op og ned og trykkes,
indtil applikatoren bliver
fugtig.
4.3
KONTRAINDIKATIONER

Overfølsomhed over for clindamycin, lincomycin eller over for et
eller flere af
hjælpestofferne i pkt. 6.1.

Hos patienter medantibiotika-associeret colitis i anamnesen.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Anvendelse i øjenregionen.
Undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund. Hvis
kutanopløsningen
kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med
rindende vand.
Brugen af clindamycin kutanopløsning resulterer i absorption af
antibiotika på hudoverfladen
(se pkt. 5.2).
Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at
præparatet på grund af risikoen
for udvikling af resistente bakterier, kun bør anvendes ved svære
tilfælde af acne vulgaris og i
så kort tid som muligt.
Oral og parenteral clindamycin har, såvel som andre antibiotika,
været associeret med kraftig

                
                Læs hele dokumentet