Daktarin 20 mg/g mundhulegel

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
29-05-2017

Aktiv bestanddel:

MICONAZOL

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

A01AB09

INN (International Name):

miconazole

Dosering:

20 mg/g

Lægemiddelform:

mundhulegel

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DAKTARIN.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DAKTARIN.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Daktarin er et svampemiddel, til brug i mundhulen.
• Daktarin virker ved ved at hæmme biosyntese og ændrer sammen-
sætning i cellemembran, hvilket medfører svampes celledød.
• Du kan bruge Daktarin til behandling af svampeinfektioner i mun-
den, der skyldes svampe, som Daktarin virker på (dermatofytter og
gærsvampe).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysnin-
gerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE
DAKTARIN
BRUG IKKE DAKTARIN
• hvis du er allergisk over for miconazol, andre imidazolderivater
eller
et af de øvrige indholdsstoffer i Daktarin (angivet i punkt 6).
• til spædbørn mindre end 4 måneder, eller spædbørn hvis
synkere-
fleks endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet (se Advarlser og
forsigtig-
hedsregler).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN, ELLER APOTEKSPERSONALET, FØR DU BRUGER DAKTARIN
• hvis du har nedsat leverfunktion.
• hvis du er i behandling med et af følgende lægemidler:
- allergimidlerne terfenadin, astemizol eller mizolastin
- sovemedicin (triazolam, midazolam)
- visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (dofetilid, quinidin)
- antipsykotisk medicin (pimozid, sertindol)
- visse kolesterolsænkende midler (simvastatin og lovastatin)
- medicin mod angina pectoris (bepridil)
- medicin mod malaria (halofantrin)
- migrænemidler (sekalalkaloider som ergotamin)
- medicin mod alvorlig halsbrand (cisaprid)
Hvis du
• er i behandling med blodfortyndende medicin, idet doseringen så
skal tilpasses.
• er i behandling med epilepsimedicin (phenytoin), idet
koncentratio-
nen bør kontrolleres.
• er i behandling med medicin mod type 2 diabetes, da der kan ses
øget effekt, så doseringen
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                23. MAJ 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DAKTARIN, MUNDHULEGEL (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
2978
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Daktarin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
2.1
GENEREL BESKRIVELSE
Hvid homogen gel til oralt brug.
2.2
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Et gram mundhulegel indeholder 20 mg af det aktive stof miconazol.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Mundhulegel (Orifarm)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Daktarin mundhule gel er indiceret til spædbørn (over 4 måneder),
børn og voksne til
terapeutisk behandling af orale infektioner forårsaget af
miconazolfølsomme svampe.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
1 måleske (medfølger) indeholder 5 ml mundhulegel svarende til 124
mg miconazol.
Oropharyngeal candidiasis
Børn 4 – 24 måneder:
1, 25 ml = ¼ måleske, 4 gange daglig efter et måltid.
Voksne og børn over 2 år:
2,5 ml = ½ måleske, 4 gange daglig efter et måltid.
_55345_spc.doc_
_Side 1 af 7_
Administration
_Børn 4-24 måneder_
Hver dosering skal deles i mindre portioner og påføres de angrebne
områder i munden med
en ren finger. Gelen bør ikke påføres i det bagerste del af
svælget, da der er risiko for kvæl-
ning. Gelen bør ikke straks sluges, men skal beholdes i munden så
længe som
muligt. Behandlingen bør fortsættes mindst en uge efter symptomerne
er forsvundet.
_Voksne og børn over 2 år_
Gelen bør ikke straks sluges, men skal beholdes i munden så længe
som
muligt. Behandlingen bør fortsættes mindst en uge efter symptomerne
er forsvundet.
Tandproteser fjernes om natten og børstes med gelen.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Daktarin mundhulegel er kontraindiceret i følgende tilfælde:

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre imidazolderivater eller
et eller flere
af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Spædbørn mindre end 4 måneder, eller spædbørn hvis synkerefleks
endnu ikke er
tilstrækkeligt udviklet (se afsnit 4.4).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Alvorlige overføls
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt