Cosmofer 50 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-03-2020

Aktiv bestanddel:
JERNDEXTRAN
Tilgængelig fra:
Pharmacosmos A/S
ATC-kode:
B03AC
INN (International Name):
Iron Dextran
Dosering:
50 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30495
Autorisation dato:
1999-09-23

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cosmofer

®

, 50mg/ml

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Jern(III)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cosmofer

Sådan skal du bruge Cosmofer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cosmofer indeholder en kombination af jern og dextran (en lang kæde af sukkermolekyler).

Typen af jern i Cosmofer er den samme, som findes naturligt i kroppen, såkaldt ferritin.

Dette betyder, at du kan få jerninjektioner i store doser.

Cosmofer bruges til behandling af jernmangel:

hvis du ikke kan tåle jernpræparater, der indtages gennem munden

hvis du har indtaget jernpræparater gennem munden med manglende virkning

hvis lægen skønner, at du har behov for hurtig tilførsel af jern til opfyldning af jerndepoterne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cosmofer

Cosmofer må kun anvendes til voksne. Børn bør ikke få denne medicin.

Du må ikke få Cosmofer, hvis:

du er allergisk (overfølsom) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cosmofer (angivet i punkt 6).

du har oplevet alvorlige allergiske (overfølsomheds) reaktioner på andre injicerbare

jernpræparater.

du lider af blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, som fx hæmolytisk anæmi

du har for højt jernniveau eller dårlig udnyttelse af jern

du har leverproblemer fx ’levercirrose’ eller leverbetændelse

du har en bakterie- eller virusinfektion

du har nyreproblemer fx akut nyresvigt.

Vær ekstra forsigtig med brugen af Cosmofer

Tal med din læge eller sygeplejerske, inden du får Cosmofer:

hvis du lider af lægemiddelallergi

hvis du har systemisk lupus erythematosus

hvis du har reumatoid artritis

hvis du lider af astma, eksem eller andre allergier

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Dette er fordi, Cosmofer kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke

virkningen af Cosmofer.

Fortæl især lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger nogle af nedenstående præparater:

vitaminer og mineraler

jernpræparater, der indtages gennem munden. Du bør ikke indtage jernpræparater før 5 dage

efter sidste injektion med Cosmofer.

Børn

Cosmofer er kun til voksne. Cosmofer bør ikke anvendes til børn under 14.

Graviditet og amning

Cosmofer er ikke undersøgt hos gravide kvinder. Det er vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du er

gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du spørge din læge til råds. Din læge vil afgøre, om du

skal have denne medicin.

Hvis du ammer, skal du spørge din læge til råds, inden du får Cosmofer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg lægen, om det er forsvarligt at færdes i trafikken eller betjene maskiner, efter du er blevet

behandlet med Cosmofer.

Blodprøvetagning mens du får Cosmofer

Cosmofer kan påvirke resultaterne af nogle blodprøver ved måling af ’bilirubin’ og calcium.

Fortæl lægen, hvis du skal have taget blodprøver samtidig med, at du behandles med Cosmofer.

3.

Sådan skal du bruge Cosmofer

Din læge eller sygeplejerske vil give dig Cosmofer via injektion eller infusion i en blodåre, eller du vil

få Cosmofer indsprøjtet i en muskel. Cosmofer skal gives under forhold, hvor immunallergiske

bivirkninger kan behandles korrekt og øjeblikkeligt

Du vil blive overvåget i mindst 30 minutter af lægen eller en sygeplejerske efter hver injektion.

Dosis afhænger af dit jern-(hæmoglobin)-niveau og af din vægt. Lægen vil beregne dosis til dig.

Cosmofer gives normalt to til tre gange om ugen.

Hvis du har fået for meget Cosmofer

En læge eller sygeplejerske vil give dig Cosmofer. Det er ikke sandsynligt, at du vil få for meget.

Lægen vil tilpasse din dosis, således at jern ikke ophober sig i din krop. Fortæl straks lægen eller

sygeplejersken, hvis du tror, du har fået for meget medicin.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har fået mere Cosmofer, end der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Denne medicin kan give følgende bivirkninger:

Allergiske reaktioner

Fortæl straks lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, som kan være tegn på en

alvorlig allergisk reaktion: åndenød, nældefeber, udslæt, rødme, kløe, kvalme og kulderystelser, og

brystsmerter, der kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion, der kaldes Kounis

syndrom.

Mere alvorlige allergiske reaktioner kan forekomme inden for de første få minutter efter, man har fået

Cosmofer (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter). Disse reaktioner kan omfatte:

pludselig åndenød (åndedrætsproblemer)

alvorlige problemer med hjerte og blodtryk (kardiovaskulær kollaps)

dødsfald er rapporteret.

Der har ligeledes været rapporteret forsinkede allergiske reaktioner, som kan optræde fra få timer og

indtil fire dage efter behandlingen med Cosmofer. Disse reaktioner kan omfatte:

led- og muskelsmerter

nogle gange feber.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af disse reaktioner.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

mavesmerter samt opkastninger

sløret syn

hedeture

kramper

føleforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

tab af bevidsthed

ændret mental status

kramper/anfald

svimmelhed, rastløshed, træthed

lavt blodtryk

angioødem (en alvorlig allergisk reaktion, der kan inkludere hævelser)

uregelmæssig hjerterytme, forhøjet puls, brystsmerter

diarre, kraftig sved og rystelser.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

færre røde blodlegemer end normalt (kan påvises i visse blodprøver)

hovedpine

prikken i huden

forhøjet blodtryk

forbigående døvhed

hjertebanken

ved graviditet kan der observeres et fald i barnets hjerterytme.

Ikke kendt

influenzalignende sygdom kan opstå i løbet af få timer eller flere dage efter indsprøjtning og er

typisk karakteriseret ved symptomer såsom høj temperatur og smerter i muskler og led.

Der er rapporteret andre bivirkninger. Personer med leddegigt kan opleve en forværring af ledsmerter.

Mulige bivirkninger efter injektion i en blodåre

Hvis du har fået indsprøjtet Cosmofer i en blodåre, kan der forekomme reaktioner som ømhed og

hævelse på eller nær injektionsstedet. Der kan ligeledes forekomme betændelse i blodåren.

Mulige bivirkninger efter injektion i en muskel

Hvis du har fået indsprøjtet Cosmofer i en muskel, kan der forekomme reaktioner som misfarvning af

huden, blødning, udvikling af en ikke bakteriel byld, beskadigelse af væv samt smerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.

Opbevaring

Denne medicin kræver ingen specielle betingelser for opbevaring. Må ikke fryses.

Inspicer ampullerne visuelt for bundfald og skader inden brug. Brug kun ampuller med homogen

opløsning uden bundfald.

Sundhedspersonalet vil sørge for, at medicinen opbevares og destrueres forsvarligt. Brug ikke

Cosmofer efter den udløbsdato, der står på kartonen og ampullen. Udløbsdatoen (EXP (expiry date))

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares utilgængeligt for børn.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cosmofer indeholder:

Aktivt stof: Jern(III)-hydroxid dextran-kompleks. Hver 2 ml ampul indeholder 100 mg jern(III),

hver 5 ml ampul indeholder 250 mg jern(III), og hver 10 ml ampul indeholder 500 mg jern(III).

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid (til justering af pH) og

saltsyre (til justering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser:

Cosmofer opbevares i klare glasampuller. Der findes følgende pakningsstørrelser: Pakning med 5 x 2

ml, pakning med 10 x 2 ml, pakning med 10 x 5 ml, pakning med 2 x 10 ml og pakning med 5 x 10

ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pharmacosmos A/S

Rørvangsvej 30

4300 Holbæk

Tel.:+45 59 48 59 59

Fax: +45 59 48 59 60

Email: info@pharmacosmos.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

CosmoFer

England:

CosmoFer

Estland:

CosmoFer

Holland:

CosmoFer

Irland:

CosmoFer

Letland:

CosmoFer

Litauen:

CosmoFer

Luxemburg:

CosmoFer

Norge:

Cosmofer

Portugal:

Cosmofer

Spanien:

CosmoFer

Sverige:

Cosmofer

Tyskland:

CosmoFer

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 19. marts 2020

Du kan finde yderligere oplysninger om Cosmofer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.

dkma.dk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Overvåg omhyggeligt patienten for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner under og efter

hver administration af Cosmofer.

Cosmofer bør kun administreres, når et personale, der har erfaring med at vurdere og håndtere

anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart tilgængeligt i et miljø, hvor der er adgang til komplet

genoplivningsudstyr. Patienten skal observeres for bivirkninger i mindst 30 minutter efter hver

Cosmofer-injektion.

Administration

Cosmofer kan indgives som intravenøs infusion eller langsom intravenøs injektion. Intravenøs

infusion er at foretrække, idet risikoen for hypotension hermed muligvis reduceres.

Cosmofer kan ligeledes indgives ufortyndet intramuskulært.

Voksne og ældre

Den totale kumulative dosis Cosmofer bestemmes ud fra hæmoglobinniveau og kropsvægt. Dosis og

doseringsplan for Cosmofer fastlægges individuelt for hver patient, baseret på en beregning af den

totale jernmangel.

Børn (under 14 år)

Cosmofer bør ikke anvendes til børn. Der foreligger ikke dokumentation for virkning og sikkerhed.

Dosering

Den anbefalede dosering er 100-200 mg jern svarende til 2-4 ml, to til tre gange ugentlig, afhængig af

hæmoglobinniveau. Hvis kliniske omstændigheder indikerer hurtig opfyldning af jerndepoterne, kan

Cosmofer indgives som Total Dose Infusion op til en samlet dosis svarende til 20 mg jern/kg

kropsvægt.

Cosmofer bør ikke gives samtidigt med orale jernpræparater, da absorptionen af oralt jern kan

reduceres.

Intravenøs infusion

Cosmofer må udelukkende fortyndes i 0,9 % natriumkloridopløsning (fysiologisk saltvand) eller i 5 %

glucoseopløsning. Cosmofer i dosen 100-200 mg jern (2-4 ml), fortyndes i 100 ml. Ved hver

administration indgives de første 25 mg jern over 15 minutter. Hvis der ikke ses bivirkninger i dette

tidsrum, gives den resterende opløsning med en infusionshastighed på højst 100 ml over 30 minutter.

Intravenøs injektion

Cosmofer kan gives i en dosis på 100 – 200 mg jern (2-4 ml) ved langsom intravenøs injektion (0,2

ml/min.) og helst opløst i 10 – 20 ml 0,9 % natriumklorid- eller 5 % glucoseopløsning. Ved hver

administration injiceres de første 25 mg jern langsomt over en periode på 1-2 minutter. Hvis der ikke

ses bivirkninger inden for 15 minutter, kan den resterende del af injektionen gives.

Total Dose Infusion

Umiddelbart før indgift tilsættes den samlede mængde Cosmofer, aflæst i doseringstabellen eller

beregnet, aseptisk til den nødvendige mængde 0,9 % natriumchlorid eller 5 % glucoseopløsning,

sædvanligvis 500 ml. Den samlede mængde Cosmofer, op til 20 mg jern/kg kropsvægt, indgives

intravenøst over 4-6 timer. De første 25 mg jern bør indgives over en periode på 15 minutter. I dette

tidsrum skal patienten holdes under nøje observation, og hvis der ikke ses bivirkninger, kan resten af

portionen gives. Infusionshastigheden kan øges progressivt til 45 – 60 dråber pr. minut. Patienten

holdes under nøje observation under infusionen og mindst 30 minutter efter afslutning heraf.

Total Dose Infusion (TDI) er blevet relateret til en forøget hyppighed af bivirkninger, særlig forsinkede

hypersensitivitetslignende reaktioner. Intravenøs indgift af Cosmofer ved TDI bør udelukkende foregå

på hospital.

Injektion via dialyseapparat

Cosmofer kan gives i forbindelse med hæmodialysebehandling direkte i blodslangen på venesiden af

dialyseapparatet. Samme fremgangsmåde som beskrevet for intravenøs indgift anvendes.

Intramuskulær injektion

Den samlede mængde Cosmofer indgives som en serie af ufortyndede injektioner på op til 100 mg

jern (2,0 ml) hver, bestemt ud fra patientens kropsvægt. Hvis patienten er moderat aktiv, kan

injektioner gives dagligt i skiftevis højre og venstre øvre sædemuskel. Ved inaktive eller

sengeliggende patienter bør injektionshyppigheden reduceres til en eller to gange ugentlig.

Cosmofer bør indgives ved dyb intramuskulær injektion for at nedsætte risikoen for subkutan

misfarvning. Der injiceres udelukkende i muskelmassen i øvre ydre del af sædemusklen – aldrig i

armen eller andre synlige steder. Til normalvægtige voksne anvendes en mindst 50 mm lang kanyle

størrelse 20-21 gauge. Til stærkt overvægtige patienter anvendes en 80-100 mm lang kanyle, mens der

til mindre voksne anvendes en kortere og mindre kanyle (23 gauge x 32 mm). Patienten bør ligge på

siden med injektionsstedet opad, eller stå med vægten på benet modsat injektionsstedet. For at undgå

injektion eller lækage i det subkutane væv, anbefales det, at der anvendes en Z-track teknik

(forskydning af huden vandret før injektion). Cosmofer indgives langsomt og jævnt. Det er vigtigt at

vente nogle sekunder før nålen trækkes ud, for at muskelmassen kan akkommodere den injicerede

volumen. For at minimere lækage i injektionskanalen, bør patienten opfordres til ikke at gnide

injektionsstedet.

Beregning af dosis

a. Jernsubstitution hos patienter med jernmangelanæmi

Faktorer, der indgår i formlen er vist nedenfor. Den nødvendige dosering skal tilpasses individuelt

efter det samlede jernunderskud, beregnet efter nedenstående formel – hæmoglobin i g/l eller mmol/l.

Totaldosis (mg Fe) – Hb i g/l:

Patientens vægt i kg × (normal Hb i g/l – patientens Hb i g/l) × 0,24 + mg jern til jerndepoterne.

Faktor 0,24 er udledt af følgende antagelser:

Blodets volumen er 70 ml/kg legemsvægt

7 % legemsvægt

Hæmoglobin indeholder 0,34 % jern.

Faktor 0,24 = 0,0034 × 0,07 × 1000 (omregning fra g til mg).

Totaldosis (mg Fe) – Hb i mmol/l:

Patientens vægt i kg × (normal Hb i mmol/l – patientens Hb i mmol/l) × 3,84 + mg jern til

jerndepoterne.

Faktor 3,84 er udledt af følgende antagelser:

Blodets volumen er 70 ml/kg legemsvægt

7 % legemsvægt

Hæmoglobin indeholder 0,34 % jern.

Omregningsfaktoren fra hæmoglobin g/l til mmol/l er 0,06205

Faktor 3,84 = 0,0034 × 0,07 × 1000 / 0,06205

b. Jernsubstitution for blodtab

Jernbehandling af patienter med blodtab skal rettes mod substitution af den samme mængde jern som i

det mistede blod.

En passende metode til beregning af den nødvendige jerndosis kan være kvantitativ vurdering af

patientens periodiske blodtab og hæmatokrit i blødningsperioden.

Den nødvendige dosis af præparatet kan beregnes på følgende måder

Hvis mængden af tabt blod er kendt:

Intravenøs indgift af 200 mg jern medfører en hæmoglobinstigning svarende til 1 enhed blod

Jern der skal erstattes (mg) = antal tabte blodenheder × 200.

Hvis hæmoglobinniveauet er reduceret:

Brug ovennævnte formel uden at medtage opbygningen af jerndepoter.

19. marts 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Cosmofer, injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

0.

D.SP.NR.

20176

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cosmofer

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 50 mg jern(III).

En 2 ml ampul indeholder 100 mg jern(III) som jern(III)-hydroxid dextran kompleks.

En 5 ml ampul indeholder 250 mg jern(III) som jern(III)-hydroxid dextran kompleks.

En 10 ml ampul indeholder 500 mg jern(III) som jern(III)-hydroxid dextran kompleks.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Mørkebrun opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kun til voksne.

Cosmofer anvendes til behandling af jernmangel

hvor orale jernpræparater ikke kan anvendes, f.eks. ved intolerance eller erkendt

manglende effekt af oral jernbehandling.

ved klinisk behov for hurtig tilførsel af jern til jerndepoterne.

dk_hum_30495_spc.doc

Side 1 af 12

Diagnosen jernmangel bør baseres på relevante laboratorieundersøgelser (f.eks.

serumferritin, serumjern, transferrin mætning og hypochrome røde blodlegemer).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Overvåg omhyggeligt patienten for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner under

og efter hver administration af Cosmofer.

Cosmofer bør kun administreres, når et personale, der har erfaring med at vurdere og

håndtere anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart tilgængeligt i et miljø, hvor der er adgang

til komplet genoplivningsudstyr. Patienten skal observeres for bivirkninger i mindst 30

minutter efter hver Cosmofer-injektion (se pkt. 4.4).

Administration

Cosmofer kan indgives som intravenøs infusion eller langsom intravenøs injektion.

Intravenøs infusion er at foretrække, idet risikoen for hypotension hermed muligvis

reduceres.

Cosmofer kan ligeledes indgives ufortyndet intramuskulært.

Voksne og ældre

Den totale kumulative dosis Cosmofer bestemmes ud fra hæmoglobinniveau og kropsvægt.

Dosis og doseringsplan for Cosmofer fastlægges individuelt for hver patient, baseret på en

beregning af den totale jernmangel.

Børn (under 14 år)

Cosmofer bør ikke anvendes til børn. Der foreligger ikke dokumentation for virkning og

sikkerhed.

Dosering

Den anbefalede dosering er 100-200 mg jern svarende til 2-4 ml, to til tre gange ugentlig,

afhængig af hæmoglobinniveau. Hvis kliniske omstændigheder indikerer hurtig opfyldning

af jerndepoterne, kan Cosmofer indgives som Total Dose Infusion op til en samlet dosis

svarende til 20 mg jern/kg kropsvægt.

Cosmofer bør ikke gives samtidigt med orale jernpræparater, da absorptionen af oralt jern

kan reduceres (se pkt. 4.5)

Intravenøs infusion

Cosmofer må udelukkende fortyndes i 0,9 % natriumkloridopløsning (fysiologisk saltvand)

eller i 5 % glucoseopløsning. Cosmofer i dosen 100-200 mg jern (2-4 ml), fortyndes i 100

ml. Ved hver administration indgives de første 25 mg jern over 15 minutter. Hvis der ikke

ses bivirkninger i dette tidsrum, gives den resterende opløsning med en infusionshastighed

på højst 100 ml over 30 minutter.

Intravenøs injektion

Cosmofer kan gives i en dosis på 100 – 200 mg jern (2-4 ml) ved langsom intravenøs

injektion (0,2 ml/min.) og helst opløst i 10 – 20 ml 0,9 % natriumklorid- eller 5 %

glucoseopløsning. Ved hver administration injiceres de første 25 mg jern langsomt over en

periode på 1-2 minutter. Hvis der ikke ses bivirkninger inden for 15 minutter, kan den

resterende del af injektionen gives.

dk_hum_30495_spc.doc

Side 2 af 12

Total Dose Infusion

Umiddelbart før indgift tilsættes den samlede mængde Cosmofer, aflæst i doserings-

tabellen eller beregnet, aseptisk til den nødvendige mængde 0,9 % natriumchlorid eller 5 %

glucoseopløsning, sædvanligvis 500 ml. Den samlede mængde Cosmofer, op til 20 mg

jern/kg kropsvægt, indgives intravenøst over 4-6 timer. De første 25 mg jern bør indgives

over en periode på 15 minutter. I dette tidsrum skal patienten holdes under nøje

observation, og hvis der ikke ses bivirkninger, kan resten af portionen gives.

Infusionshastigheden kan øges progressivt til 45 – 60 dråber pr. minut. Patienten holdes

under nøje observation under infusionen og mindst 30 minutter efter afslutning heraf.

Total Dose Infusion (TDI) er blevet relateret til en forøget hyppighed af bivirkninger,

særlig forsinkede hypersensitivitetslignende reaktioner. Intravenøs indgift af Cosmofer ved

TDI bør udelukkende foregå på hospital.

Injektion via dialyseapparat

Cosmofer kan gives i forbindelse med hæmodialysebehandling direkte i blodslangen på

venesiden af dialyseapparatet. Samme fremgangsmåde som beskrevet for intravenøs

indgift anvendes.

Intramuskulær injektion

Den samlede mængde Cosmofer bestemmes enten ud fra doseringsplanen eller ved

beregning. Cosmofer indgives som en serie af ufortyndede injektioner på op til 100 mg

jern (2,0 ml) hver, bestemt ud fra patientens kropsvægt. Hvis patienten er moderat aktiv,

kan injektioner gives dagligt i skiftevis højre og venstre øvre sædemuskel. Ved inaktive

eller sengeliggende patienter bør injektionshyppigheden reduceres til en eller to gange

ugentlig.

Cosmofer bør indgives ved dyb intramuskulær injektion for at nedsætte risikoen for

subkutan misfarvning. Der injiceres udelukkende i muskelmassen i øvre ydre del af

sædemusklen – aldrig i armen eller andre synlige steder. Til normalvægtige voksne

anvendes en mindst 50 mm lang kanyle størrelse 20-21 gauge. Til stærkt overvægtige

patienter anvendes en 80-100 mm lang kanyle, mens der til mindre voksne anvendes en

kortere og mindre kanyle (23 gauge × 32 mm). Patienten bør ligge på siden med

injektionsstedet opad, eller stå med vægten på benet modsat injektionsstedet. For at undgå

injektion eller lækage i det subkutane væv, anbefales det, at der anvendes en Z-track teknik

(forskydning af huden vandret før injektion). Cosmofer indgives langsomt og jævnt. Det er

vigtigt at vente nogle sekunder før nålen trækkes ud, for at muskelmassen kan

akkommodere den injicerede volumen. For at minimere lækage i injektionskanalen, bør

patienten opfordres til ikke at gnide injektionsstedet.

Beregning af dosis

a. Jernsubstitution hos patienter med jernmangelanæmi

Faktorer, der indgår i formlen er vist nedenfor. Den nødvendige dosering skal tilpasses

individuelt efter det samlede jernunderskud, beregnet efter nedenstående formel –

hæmoglobin i g/l eller mmol/l.

Totaldosis (mg Fe) – Hb i g/l

dk_hum_30495_spc.doc

Side 3 af 12

Patientens vægt i kg × (normal Hb i g/l – patientens Hb i g/l) × 0,24 + mg jern til

jerndepoterne.

Faktor 0,24 er udledt af følgende antagelser:

a) Blodets volumen er 70 ml/kg legemsvægt

7 % legemsvægt

b) Hæmoglobin indeholder 0,34 % jern.

Faktor 0,24 = 0,0034 × 0,07 × 1000 (omregning fra g til mg).

Totaldosis (mg Fe) – Hb i mmol/l

Patientens vægt i kg × (normal Hb i mmol/l – patientens Hb i mmol/l) × 3,84 + mg jern til

jerndepoterne.

Faktor 3,84 er udledt af følgende antagelser:

a) Blodets volumen er 70 ml/kg legemsvægt

7 % legemsvægt

b) Hæmoglobin indeholder 0,34 % jern.

c) Omregningsfaktoren fra hæmoglobin g/l til mmol/l er 0,06205

Faktor 3,84 = 0,0034 × 0,07 × 1000 / 0,06205

I nedenstående tabel er angivet, hvor mange milliliter Cosmofer injektionsvæske, der skal

anvendes ved forskellige grader af jernmangelanæmi.

Tallene i tabellen er baseret på at normal hæmoglobin er 150 g/l eller 9,3 mmol/l og

jerndepoterne er 500 mg ved en legemsvægt over 35 kg.

Selv om der er betydelig forskelle i kropsbygning og vægtfordeling mellem mænd og

kvinder giver tabellen en bekvem måde til at beregne den nødvendige mængde total jern.

I tabellen afspejler det totale jernbehov den mængde jern, der er nødvendig for at hæve

hæmoglobinkoncentrationen til eller tæt på normalt niveau plus en ekstra portion som i de

fleste tilfælde giver mulighed for passende genopbygning af jerndepoterne hos personer

med moderat eller alvorligt reduceret hæmoglobinniveau. Da jernmangelanæmi ikke kan

ses, før næsten alle jerndepoter er tømt, bør behandlingen sigte på, foruden at opbygge

hæmoglobinjern også at genopbygge jerndepoterne. Hvis den totale nødvendige dosis

overstiger den maksimalt tilladte daglige dosis, skal doseringen opdeles. Virkningen kan

ses inden for få dage efter indgift af Cosmofer i form af en stigning i retikulocyttal.

Niveauet af serumferritin er normalt en god indikation af jerndepotopbygningen. Det

gælder muligvis ikke for dialysepatienter i behandling med Cosmofer injektionsvæske.

Samlet mængde Cosmofer i milliliter, der skal indgives ved jernmangelanæmi

Hæmoglobinindhold

Legemsvægt (kg)

60 g/l

mmol/l

75 g/l

mmol/l

90 g/l

mmol/l

105 g/l

mmol/l

120 g/l

mmol/l

135 g/l

mmol/l

12,5

16,5

13,5

dk_hum_30495_spc.doc

Side 4 af 12

18,5

14,5

19,5

14,5

15,5

21,5

16,5

Bemærk: Tabellen og formlen egner sig kun til dosisbestemmelse for patienter med

jernmangelanæmi. Må ikke anvendes til dosisbestemmelse for patienter, der kræver

jernsubstitution på grund af blodtab.

b. Jernsubstitution for blodtab

Jernbehandling af patienter med blodtab skal rettes mod substitution af den samme

mængde jern som i det mistede blod. Ovennævnte tabel og formel er ikke egnet til

fastsættelse af simple jernsubstitutionsværdier.

En passende metode til beregning af den nødvendige jerndosis kan være kvantitativ

vurdering af patientens periodiske blodtab og hæmatokrit i blødningsperioden.

Den nødvendige dosis af præparatet kan beregnes på følgende måder

Hvis mængden af tabt blod er kendt

Intravenøs indgift af 200 mg jern (4 ml Cosmofer) medfører en hæmoglobinstigning

svarende til 1 enhed blod (= 400 ml med et indhold på 150 g hæmoglobin pr liter eller 9,3

mmol hæmoglobin/l svarende til et jernindhold på 0,34 % af 0,4×150 eller 204 g jern).

Jern der skal erstattes (mg) = antal tabte blodenheder × 200.

Antal milliliter Cosmofer = antal tabte blodenheder × 4.

Hvis hæmoglobinniveauet er reduceret

Brug ovennævnte formel uden at medtage opbygningen af jerndepoter.

Mg jern der skal erstattes = legemsvægt i kg × 0,24 × (normal Hb i g/l - patientens Hb i g/l)

eller

Mg jern der skal erstattes = legemsvægt i kg × 3,84 × (normal Hb i mmol/l – patientens Hb

i mmol/l).

Eksempel: Legemsvægt 60 kg, hæmoglobindeficit = 10 g/l eller 0,62 mmol/l:

Jern der skal erstattes = 60 × 0,24 × 10 = 60 × 3,84 × 0,62 = 143 mg (~ 3 milliliter

Cosmofer).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for Cosmofer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt alvorlig overfølsomhed over for andre parenterale jernpræparater.

Anæmi, der ikke skyldes jernmangel (f.eks. hæmolytisk anæmi).

For højt jernniveau eller dårlig udnyttelse af jern (f.eks. hæmochromatose,

hæmosiderose).

Dekompenseret levercirrose og hepatitis.

dk_hum_30495_spc.doc

Side 5 af 12

Akut eller kronisk infektion, idet parenteral jernbehandling kan forværre en bakterie-

eller virusinfektion.

Akut nyresvigt.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Parenteralt administrerede jernpræparater kan forårsage overfølsomhedsreaktioner,

herunder alvorlige og potentielt dødelige anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner. Der er

også rapporteret overfølsomhedsreaktioner efter tidligere uproblematiske doser af

parenterale jernkomplekser. Der har været rapporter om overfølsomhedsreaktioner, som

progredierede til Kounis syndrom (akut allergisk koronararteriespasme, der kan resultere i

myokardieinfarkt; se pkt. 4.8).

Risikoen er højere for patienter med kendte allergier, herunder lægemiddelallergier, og hos

patienter, der lider af svær astma, eksem eller anden atopisk allergi.

Der er også en øget risiko for overfølsomhedsreaktioner på parenterale jernkomplekser hos

patienter med immunologiske eller inflammatoriske tilstande (f.eks. systemisk lupus

erythematosus, reumatoid artritis).

Cosmofer bør kun administreres, når et personale, der har erfaring med at vurdere og

håndtere anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart tilgængeligt i et miljø, hvor der er adgang

til komplet genoplivningsudstyr. Patienten skal observeres for bivirkninger i mindst 30

minutter efter hver Cosmofer-injektion. Hvis der opstår overfølsomhedsreaktioner eller

tegn på intolerans under administrationen, skal behandlingen stoppes øjeblikkeligt.

Faciliteter til genoplivning (hjertestop, respirationsstop) og udstyr til håndtering af akutte

anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner skal være tilgængelige, herunder 1 mg/ml adrenalin-

injektionsvæske. Yderligere behandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider skal

gives efter behov.

Jernkulhydratkomplekser administreret intramuskulært og subkutant i høje doser har under

forsøgsforhold hos dyr forårsaget dannelse af sarkomer hos rotter, mus, kaniner, muligvis

hamstre, men ikke marsvin. Kumulativ information og uafhængige vurderinger indikerer at

risikoen for sarkomdannelse hos mennesker er minimal.

Hypotension kan opstå, hvis intravenøs injektion indgives for hurtigt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Cosmofer injektion bør ikke gives samtidig med orale jernpræparater, da absorptionen af

oralt jern vil blive reduceret. Oral jernbehandling bør tidligst påbegyndes 5 dage efter

sidste injektion af Cosmofer.

Der er set brunfarvning af serum i en blodprøve taget 4 timer efter indgift af store doser af

jerndextran (5 ml eller mere).

Præparatet kan medføre falske forhøjede værdier af serumbilirubin og falske lave værdier

af serum calcium.

4.6

Graviditet og amning

Der findes ingen tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg med Cosmofer hos gravide

kvinder. Studier med forsøgsdyr har vist reproduktiv toksicitet (se pkt. 5.3). Det er derfor

nødvendigt omhyggeligt at vurdere fordele og ulemper inden brug under graviditet, og

dk_hum_30495_spc.doc

Side 6 af 12

Cosmofer bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt (se pkt.

4.4).

Jernmangelanæmi i første trimester af graviditeten kan i mange tilfælde behandles med

oralt jern. Behandling med Cosmofer bør begrænses til andet og tredje trimester, hvis

fordelen vurderes at veje tungere end den potentielle risiko for både mor og foster.

Føtal bradykardi kan forekomme efter administration af parenterale jernpræparater.

Tilstanden er som regel forbigående og en følge af en overfølsomhedsreaktion hos

moderen. Det ufødte barn skal overvåges nøje under intravenøs administration af

parenterale jernpræparater til gravide kvinder.

Der foreligger ingen oplysninger om udskillelse af Cosmofer i modermælk, hvorfor det

anbefales ikke at bruge Cosmofer under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser af påvirkning af evnen til at køre bil eller anvende

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger kan forventes hos ca. 5 % af patienter. Disse er hovedsagelig dosisafhængige.

Anafylaktoide reaktioner er ikke almindelige og omfatter nældefeber, udslæt, kløe, kvalme

og skælven. Indgift skal stoppes øjeblikkelig, hvis der observeres tegn på anafylaktoid

reaktion.

Akutte, alvorlige anafylaktoide reaktioner er meget sjældne. De viser sig sædvanligvis

inden for de første få minutter af indgift og er generelt kendetegnet ved pludselig åndenød

og/eller kardiovaskulær kollaps; dødsfald er rapporteret.

Forsinkede reaktioner er godt beskrevet og kan være alvorlige. Disse er kendetegnet ved

led- og muskelsmerter, eventuelt feber, og kan indtræde fra adskillige timer til op til fire

dage efter indgift. Symptomerne varer sædvanligvis ved i to til fire dage og aftager

spontant eller efter brug af lettere smertestillende midler.

Forværring af ledsmerter ved rheumatoid arthritis kan forekomme. Lokale reaktioner er

ømhed og betændelse på eller nær injektionsstedet samt smerter og betændelse i den

injicerede vene.

Misfarvning af huden, blødning, dannelse af sterile abscesser, vævsnekrose eller atrofi og

smerter er lokale reaktioner, som er observeret efter intramuskulær injektion.

Organklasser

Ikke

almindelig

(>1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(>1/10.000 til

<1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Hæmolyse

Hjerte

Arytmier,

takykardi

Føtal

bradykardi,

Kounis syndrom

dk_hum_30495_spc.doc

Side 7 af 12

hjertebanken

Øre og labyrint

Forbigående

døvhed

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

opkastning,

mavesmerter

Diaré

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Hedeture

Træthed

Smerte og brun

misfarvning på

injektionsstedet

Influenzalignende

sygdom, som kan

opstå i løbet af få

timer eller efter

flere dage

Immunsystemet

Anafylaktoide

reaktioner

inklusiv dyspnø,

nældefeber,

udslæt, kløe,

kvalme og

skælven

Akutte,

alvorlige

anafylaktoide

reaktioner

(pludselig

vejrtræknings-

vanskelighed

og/eller

kardiovaskulær

kollaps)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Kramper

Muskelsmerter

Nervesystemet

Synsforstyrrelse

r, følelsesløshed

Tab af

bevidsthed,

krampeanfald,

svimmelhed,

uro, skælven

Hovedpine,

prikken i huden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Brystsmerter

Psykiske

forstyrrelser

Ændret

sindstilstand

Hud og subkutane

væv

Rødme, kløe,

udslæt

Angioødem,

sved

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Hypertension

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

dk_hum_30495_spc.doc

Side 8 af 12

Jern(III)-hydroxid dextran kompleks i Cosmofer injektionsvæske har en meget lav

toksicitet. Præparatet tåles godt, og der er kun en minimal risiko for utilsigtet overdosering.

Overdosering kan forårsage akut ophobning af jern, der kan vise sig som hæmosiderose.

Overdosering kan behandles med et jernchelerende præparat.

Ved kronisk gentagen administration af høje doser jern vil overskuddet af jern ophobes i

leveren og inducere en inflammatorisk proces, der kan føre til fibrose.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 03 AC. Jern, parenterale midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cosmofer

injektionsvæske indeholder jern som et stabilt jern(III)-hydroxid dextran

kompleks analogt med ferritin (jernhydroxidfosfatproteinkompleks), som er den

fysiologiske form af jern. Jernet er tilgængeligt i en ikke ionisk, vandopløselig form. Det

har en lav toksicitet og kan gives i store doser.

Serum ferritin topper ca. 7 til 9 dage efter intravenøs indgift af Cosmofer og falder

langsomt over en periode på ca. 3 uger til basalniveau.

Undersøgelse af jerndepoter i knoglemarv kan være meningsløs i længere perioder efter

jerndextranbehandling, idet resterende jerndextran kan forblive i de reticuloendoteliale

celler.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs infusion optages jerndextran hurtigt af cellerne i det reticuloendoteliale

system (RES), specielt i lever og milt. Herfra frigives jern langsomt for at blive bundet til

proteiner. Efter indgift ses en øget hæmatopoise i de følgende 6-8 uger.

Plasmahalveringstiden er 5 timer for cirkulerende jern og 20 timer for totalt jern (bundet og

cirkulerende).

Cirkulerende jern elimineres fra blodet af celler fra det reticulo-endoteliale system, der

nedbryder komplekset til jern og dextran. Jernet bindes straks til protein, hvorved der

dannes hemosiderin eller ferritin (fysiologisk jern), og i mindre grad til transferrin. Det

fysiologiske jern bruges til dannelse af hæmoglobin og til opbygning af de udtømte

jerndepoter.

Jern udskilles ikke let fra kroppen, og akkumulation kan være giftigt. Komplekset udskilles

på grund af dets størrelse (165.000 Daltons) ikke via nyrerne. Små mængder jern udskilles

i urin og fæces.

dk_hum_30495_spc.doc

Side 9 af 12

Efter intramuskulær injektion optages jerndextran i kapillærerne og lymfesystemet.

Størstedelen af den injicerede mængde jerndextran absorberes indenfor 72 timer; det meste

af det resterende jern absorberes i løbet af de efterfølgende 3 til 4 uger.

Dextran metaboliseres eller udskilles uomdannet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cosmofer har vist sig at være teratogent og embryocidal i ikke anæmiske drægtige dyr ved

indgift af høje enkeltdoser på over 125 mg/kg. De højeste anbefalede doser i klinisk brug

er 20 mg/kg. Der foreligger imidlertid ingen detaljerede informationer fra disse studier.

In vitro og in vivo genotoksitetsstudier har vist mutagen aktivitet efter administration af

høje doser af jerndextran-komplekser. Betydningen af disse resultater er imidlertid ikke

sikker. Jerndextran var ikke mutagent ved sub-toksiske doser.

Alle yderligere prækliniske oplysninger er beskrevet i andre punkter i produktresuméet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Cosmofer må kun blandes med de lægemidler, der er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 ml, 5 ml og 10 ml ampuller: 2 år.

Efter åbning

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme efter åbning.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes umiddelbart efter åbning.

Hvis produktet ikke bruges umiddelbart, er anvendelse af andre opbevaringsbetingelser på

brugerens eget ansvar. Opbevaringsbetingelserne bør normalt ikke overstige 24 timer ved

2-8 °C, med mindre rekonstitueringen er foretaget under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Må ikke fryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klar, type 1 glasampul. Enkeltdosisbeholder.

dk_hum_30495_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information