Cortavance

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
24-09-2021

Aktiv bestanddel:

hydrocortisonacceponat

Tilgængelig fra:

Virbac S.A.

ATC-kode:

QD07AC16

INN (International Name):

hydrocortisone aceponate

Terapeutisk gruppe:

Hunde

Terapeutisk område:

Corticosteroider, dermatologiske præparater

Terapeutiske indikationer:

Til symptomatisk behandling af inflammatoriske og pruritiske dermatoser hos hunde. For alleviation of clinical signs associated with atopic dermatitis in dogs.

Produkt oversigt:

Revision: 9

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2007-01-09

Indlægsseddel

                18
B. INDLÆGSSEDDEL
19
INDLÆGSSEDDEL:
CORTAVANCE 0,584 MG/ML KUTAN SPRAY, OPLØSNING TIL HUND
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for
batchfrigivelse:
VIRBAC
1
ère
avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANKRIG
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, opløsning til hund
Hydrocortisonaceponat
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
Hydrocortisonaceponat
0,584 mg/ml
4.
INDIKATIONER
Symptomatisk behandling af inflammation og kløe i huden hos hunde.
Lindring af kliniske symptomer forbundet med atopisk dermatitis.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes på ulcerationer i huden.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller flere af
hjælpestofferne.
6.
BIVIRKNINGER
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme forbigående lokale
reaktioner (rødme og/eller kløe) på
applikationsstedet.
Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser
bivirkninger i løbet af en
behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede
dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000
behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede
dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr,
herunder isolerede rapporter).
Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder
også bivirkninger, der ikke
allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at
dette lægemiddel ikke har virket efter
anbefalingerne.
7.
DYREARTER
20
Hunde.
8.
DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESVEJ(E)
Kutan rute.
Før administrationen skrues spraypumpen på flasken.
Veterinærlægemidlet påføres så ved at aktivere spraypumpen.
Sprayflasken holdes i en afs
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, opløsning til hunde
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
AKTIVT STOF:
Hydrocortisonaceponat 0,584 mg/ml
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Kutan spray, opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hund.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Symptomatisk behandling af inflammation og pruritus i huden hos hunde.
Lindring af kliniske symptomer forbundet med atopisk dermatitis.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes på hudulcerationer.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller flere af
hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER ENKELT DYREART, SOM LÆGEMIDLET ER
BEREGNET TIL
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Kliniske symptomer på atopisk dermatitis så som kløe og
hudinflammation er ikke specifikke for
sygdommen, og derfor må andre årsager til dermatitis så som
ektoparasitære infestationer og
infektioner, der forårsager dermatologiske symptomer, udelukkes før
behandling startes, og de
underliggende årsager bør undersøges.
I tilfælde af samtidig sygdom foråraget af mikroorganismer eller
infestation med parasitter skal
hunden have passende behandling for disse tilstande.
På grund af manglende specifikke data bør anvendelse til dyr, som
lider af Cushings syndrom, baseres
på en vurdering af fordele og ulemper.
Da glucokorticosteroider er kendt for at hæmme væksten, bør
anvendelse til unge dyr (under 7
måneder) baseres på en vurdering af fordele og ulemper samt
almindelig klinisk evaluering.
Det samlede areal der behandles bør ikke overstige ca. 1/3 af
kroppens overflade, svarerende til
behandling af begge flanker fra ryggen til mælkelisten, og som
inkluderer skuldre og hofter. Se også
3
pkt 4.10. I øvrigt bør anvendelse kun ske efter 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 24-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 24-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 24-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 24-09-2021