Clindoxyl 10+50 mg/g gel

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-02-2022

Aktiv bestanddel:

BENZOYLPEROXID, VANDIG, CLINDAMYCINPHOSPHAT

Tilgængelig fra:

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited

ATC-kode:

D10AF51

INN (International Name):

BENZOYLPEROXID, VANDIG, CLINDAMYCINPHOSPHATE

Dosering:

10+50 mg/g

Lægemiddelform:

gel

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2005-03-12

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CLINDOXYL 50 MG/G + 10 MG/G GEL
benzoylperoxid/clindamycin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN
DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Clindoxyl gel til dig personligt. Lad derfor
være med at give den til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt her. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Clindoxyl
3.
Sådan skal du bruge Clindoxyl
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Clindoxyl gel indeholder to aktive stoffer: benzoylperoxid og
clindamycin. Clindoxyl gel tilhører
medicingruppen ”anti-aknemidler”.
Clindoxyl gel bruges til behandling af let til moderat akne på huden.
•
Benzoylperoxid virker ved at nedsætte forekomst af hudorme. Stoffet
medvirker også til at dræbe
bakterier involveret i akne .
•
Clindamycin er et antibiotikum, der stopper bakterier, involveret i
akne, i at reproducere.
Anvendt sammen i Clindoxyl gel virker stofferne ved at:
•
bekæmpe de bakterier, som kan forårsage akne
•
behandle eksisterende hudorme og bumser
•
reducere antallet af røde, betændte akne pletter
Clindoxyl gel kan bruges af voksne og unge i alderen 12 år og derover
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CLINDOXYL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE CLINDOXYL
-
hvis du er allergisk over for benzoylperoxid, clindamycin, lincomycin
eller et af de de øvrige
indholdsstoffer i Clin
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                10. februar 2022
PRODUKTRESUMÉ
for
Clindoxyl, gel
0.
D.SP.NR.
22526
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Clindoxyl
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 g gel indeholder 50 mg vandfri benzoylperoxid (som vandig
benzoylperoxid) og 10 mg
clindamycin (som clindamycinphosphat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Gel
Hvid til svagt gul, homogen gel.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Clindoxyl er indiceret til kutan behandling af let til moderat acne
vulgaris, især
inflammerede læsioner, hos voksne og unge i alderen 12 år og derover
(se pkt. 4.4 og 5.1).
Officielle guidelines og rekommandationer vedrørende brug af
antibiotika bør tages i
betragtning.
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Kun til kutan anvendelse.
Dosering
Voksne og unge (12 år og derover)
Clindoxyl gel bruges en gang daglig. Gelen påføres hele det angrebne
område om aftenen.
dk_hum_36906_spc.doc
Side 1 af 10
Patienter bør informeres om, at overdreven anvendelse ikke vil
forbedre effektiviteten,
men kan øge risikoen for hudirritation. Hvis overdreven tørhed eller
afskalning
forekommer, bør påførings-frekvensen nedsættes eller påføringen
midlertidigt afbrydes (se
pkt. 4.4).
En effekt på inflammatoriske og ikke-inflammatoriske læsioner kan
ses så tidligt som i uge
2-5 af behandlingen (se pkt. 5.1).
Sikkerheden og virkningen af Clindoxyl gel er ikke undersøgt i
kliniske studier for længere
tid end 12 uger for acne vulgaris. Behandling med Clindoxyl gel bør
ikke overstige mere
end12 ugers uafbrudt anvendelse.
Pædiatrisk population
Sikkerheden og virkningen af Clindoxyl gel er ikke fastslået hos
børn under 12 år, derfor
bør Clindoxyl gel ikke anvendes til denne population.
Anvendelse til ældre
Ingen særlige anvisninger.
Administration
Clindoxyl gel skal påføres i et tyndt lag efter at huden er vasket
forsigtigt med en mild
sæbe og duppet tør. Hvis ikke gelen hurtigt absorberes i huden, er
der påført for meget.
Hænderne skal vaskes efter påføring.
4.3
Kontraindikationer
Clindoxyl g
                
                Læs hele dokumentet