Clarithromycin "Aurobindo" 250 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-08-2018

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
250 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
53457
Autorisation dato:
2014-09-23

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clarithromycin “Aurobindo” 250 mg filmovertrukne tabletter

Clarithromycin “Aurobindo” 500 mg filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Aurobindo

Sådan skal du tage Clarithromycin Aurobindo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clarithromycin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes makrolidantibiotika. Antibiotika standser

væksten af bakterier, der forårsager infektioner.

Clarithromycin Aurobindo anvendes til at behandle de følgende infektioner:

Brystinfektioner såsom bronkitis og lungebetændelse,

Hals- og bihuleinfektioner,

Hud- og bløddelsinfektioner,

Helicobacter pylori infektioner forbundet med mavesår.

2.

Det skal du vide før du begynder at tage Clarithromycin Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clarithromycin Aurobindo hvis:

du er overfølsom over for clarithromycin, andre makrolidantibiotika eller et af de øvrige

indholdsstoffer (anført i afsnit 6)

din sygehistorie omfatter visse unormale hjerterytmer (ventrikulær arytmi, herunder torsades de

pointes) eller ændringer i hjerteaktivitet som måles ved elektrokardiogram og kaldes ”QT-

forlængelse”

du lider af alvorlig leversvigt og nyreproblemer på samme tid

du tager medicin kaldet terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi) eller cisaprid eller

pimozid tabletter, da kombination af disse stoffer kan forårsage alvorlige forstyrrelser i

hjerterytmen. Rådfør dig med lægen om alternativ medicin.

du tager andre lægemidler som er kendt for at forårsage alvorlige forstyrelser i hjerterytmen.

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

1 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

1 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

1 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

1 / 7

du har unormalt lavt indhold af kalium i dit blod (hypokalæmi)

du eller et familiemedlem har eller har haft problemer med hjerterytmen (ventrikulær takykardi,

ventrikelflimren og torsades de pointes) eller unormal elektrokardiogram (EKG, elektrisk

optagelse af hjertet) også kaldet ”forlænget QT syndrom”.

du tager et eller flere af følgende lægemidler:

ergotamin, dihydroergotamin (lægemidler til behandling af migræne)

lovastatin, simvastatin (lægemidler, der sænker kolesteroltallet),

colchiciner (lægemidler mod urinsur gigt),

ticagrelor or ranolazin (lægemidler til forebyggelse af slagtilfælde eller hjerteanfald).

Tal med din læge inden du tager denne medicin, hvis nogen af de ovenstående tilfælde gælder for dig,

eller tidligere har gjort det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Clarithromycin Aurobindo.

hvis du er overfølsom over for lincomycin eller clindamycin

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion,

hvis du har, eller har haft, problemer med hjertet

hvis du er gravid (se afsnittet “Graviditet, amning og fertilitet”)

hvis du har unormalt lave niveauer af magnesium i blodet (hypomagnesæmi) kontakt din læge, før

du tager disse tabletter.

hvis du får alvorlig eller langvarig diarré (pseudomembranøs kolit) under eller efter behandling

med Clarithromycin Aurobindo, skal du omgående tale med din læge. Betændelse i tyktarmen

(pseudomembranøs kolit) er blevet indberettet med næsten alle antibakterielle lægemidler,

herunder clarithromycin.

hvis du har brugt clarithromycin adskillige gange før eller i et langt stykke tid.

det bør tilrådes patienter at standse behandlingen og kontakte deres læge, hvis der udvikler sig

tegn og symptomer på leversygdom, såsom anoreksi, gulsot, mørk urin, kløe og abdominal

ømhed.

hvis du tager en kombination af of clarithromycin and benzodiazepiner, såsom alprazolam,

triazolam og midazolam (se afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin

Aurobindo”)

hvis du tager andre lægemidler, der påvirker din hørelse. Tab af hørelse vil blive kontrolleret

under og efter behandlinger.

I tilfælde af alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaksi, Stevens-Johnson

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, bør behandlingen med clarithromycin stoppes

øjeblikkeligt, og passende behandling bør påbegyndes hurtigst muligt.

Samtidig brug af clarithromycin med lovastatin eller simvastatin skal undgås (se afsnittet “Tag

ikke Clarithromycin Aurobindo hvis”). Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af

clarithromycin med andre statiner. Hvis du udover clarithromycin også bruger orale lægemidler,

som forhindrer blodet i at størkne (antikoagulantia), er der risiko for alvorlige blødninger.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du kontakte din læge, før du tager Clarithromycin

tabletter.

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Aurobindo

Visse andre lægemidler kan påvirke effekten af Clarithromycin Aurobindo eller omvendt.

Clarithromycin Aurobindo kan forstærke virkningen af følgende lægemidler:

astemizol, terfenadin (mod allergi), pimozid (sindslidelser), cisaprid (mod mave-tarm-lidelser),

ergotamin, dihydroergotamin (migræne medicin), lovastatin, simvastatin (lægemidler til at sænke

kolesteroltallet) (se Tag ikke Clarithromycin Aurobindo hvis”)

alprazolam, triazolam, midazolam (lægemidler mod søvnforstyrrelser og søvnløshed (hypnotika))

atorvastatin, rosuvastatin (kolesterolsænkende lægemidler)

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

2 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

2 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

2 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

2 / 7

warfarin, phenprocoumon (blodfortyndende medicin): Samtidig brug kan øge risikoen for

blødninger. Kontrol af blodest evne til at størkne bør kontrolleres hyppigere, hvis Clarithromycin

Aurobindo bruges samtidig.

nateglinid, repaglinid eller insulin (mod diabetes)

carbamazepin, phenytoin, valproat (lægemidler til behandling af epilepsi)

cilostazol (bruges til at forbedre cirkulationen i benene)

colchicin (til behandling af urinsur gigt)

cyclosporin, sirolimus, tacrolimus (medicin som undertrykker immunsystemet)

digoxin, verapamil, quinidin, disopyramid (hjertemedicin), samtidig brug af clarithromycin og

disse lægemidler kan medføre hjertearytmi

methylprednisolon (et kortison til behandling af betændelsestilstande)

omeprazol (mod øget mavesyre)

rifabutin (antibiotikum)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (lægemidler til behandling af impotens)

theophyllin (mod astma)

tolterodin (til behandling af overaktiv blære)

vinblastine (lægemiddel til behandling af kræft)

lægemidler med risiko for påvirkning af hørelsen, især aminoglykosider (gruppe af antibiotika,

der gives som injektioner)

lægemidler, som behandler forskellige sindslidelser (2. generations antipsykotika (fx quetiapin))

Både virkningen af Clarithromycin Aurobindo og virkningen af de følgende lægemidler kan

forstærkes, når de tages sammen

atazanavir, saquinavir (lægemidler til behandling af HIV)

itraconazol (lægemiddel til behandling af svampeinfektioner)

Hvis din læge specifikt har anbefalet dig at tage Clarithromycin Aurobindo sammen med et af de

ovennævnte lægemidler, kan det være nødvendigt for din læge at kontollere dig nøjere.

Clarithromycin Aurobindo kan svække virkningen af følgende lægemidler:

zidovudin (brugt til behandling af HIV-infektion). For at undgå dette, bør du have et interval på 4

timer mellem indtagelsen af disse lægemidler.

Følgende lægemidler kan svække virkningen af Clarithromycin Aurobindo:

rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)

efavirenz, nevirapin, etravirin (lægemidler til behandling af HIV)

phenytoin, carbamazepin, phenobarbital (mod epilepsi)

Prikbladet perikon (et urteprodukt, der bruges til behandling af depression)

Følgende lægemidler kan forstærke virkningen af Clarithromycin Aurobindo:

ritonavir (antiviral)

fluconazol (lægemiddel til behandling af svampeinfektioner)

Brug af clarithromycin samtidig med digoxin, quinidin, disopyramid eller verapamil (hjertemedicin),

eller andre makrolidantibiotika kan forårsage hjertearytmier.

Fortæl din læge eller apoteker, hvis du tager, for nylig har taget, eller muligvis vil tage eventuelle

andre lægemidler.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

3 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

3 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

3 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

3 / 7

Clarithromycin har generelt ingen virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis bivirkninger, såsom svimmelhed, forvirring og desorientering finder sted, kan det påvirke din

reaktionstid. Vær forsigtig, når du fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, indtil du ved, hvordan

du påvirkes af medicinen.

3.

Sådan skal du tage Clarithromycin Aurobindo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Clarithromycin Aurobindo må indtages med eller uden føde

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmovertrukket tablet er ikke egnet til doseringer under 500 mg.

Der er andre muligheder for denne styrke til rådighed på markedet

De anbefalede sædvanlige doser er angivet nedenfor:

Voksne inklusive ældre og unge (børn over 12 år)

Den normale dosis er 250 mg to gange dagligt. Den normale dosis er 250 mg to gange dagligt. Ved

alvorlige infektioner kan din læge forhøje denne dosis til 500 mg to gange dagligt. Behandlingen tager

7-14 dage og bør vare mindst to dage efter, at symptomerne er forsvundet.

Anvendelse ved infektioner med H. pylori:

Hos voksne patienter med mavesår og sår på tolvfingertarmen pga. infektion med H. Pylori, som en

del af tredobbelt kombinationsterapi, er den sædvanlige dosis 500 mg to gange dagligt.

Patienter med nyreproblemer

Hvis du har alvorlige nyreproblemer, kan din læge blive nødt til at halvere din dosis, dvs.til én gang

om dagen og begrænse behandlingen til højst 14 dage.

Børn under 12 år

Clarithromycin Aurobindo tabletter anbefales ikke til børn under 12 år (kropsvægt under 30 kg). Din

læge vil ordinere et andet lægemiddel, der er hensigtsmæssigt for dit barn.

For børn med en kropsvægt over 30 kg bruges den samme dosis som for voksne.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du synes at medicinens virkning er for stærk eller for

svag.

Hvis du har taget for meget Clarithromycin Aurobindo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clarithromycin Aurobindo, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdosering kan forårsage mave- og tarmgener og muligvis andre problemer.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Aurobindo

Hvis du har glemt at tage en dosis Clarithromycin Aurobindo, så tag den, så snart du kommer i tanke

om det. Hvis det næsten er tid til at tage din næste dosis, så spring den glemte dosis over og fortsæt

som før. Tag ikke en dobbelt dosis for at erstatte en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Aurobindo

Det er vigtigt, at du tager din medicin ifølge lægens anvisninger. Hold ikke pludseligt op med at tage

Clarithromycin Aurobindo uden først at tale med din læge. Symptomerne kan i så fald vende tilbage.

Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

4 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

4 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

4 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

4 / 7

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Stop med at tage medicinen og kontakt straks lægen eller tag på den nærmeste skadestue, hvis nogle af

følgende bivirkninger opstår:

allergiske reaktioner, såsom åndedræts-, tale- og synkebesvær

ekstrem svimmelhed eller besvimelse

alvorligt eller kløende udslæt, især hvis der fremkommer blærer, og der er ømhed i øjne, mund

eller kønsorganer

Kontakt din læge hurtigst muligt, hvis du får følgende symptomer:

alvorlig, langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Dette kan være tegn på en

alvorlig tarmbetændelse. Din læge kan afbryde behandlingen. Tag ikke medicin, mod diarré der

reducerer tarmbevægelserne.

leversvigt med følgende mulige symptomer

tab af appetit

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot),

lys afføring, mørk urin

kløende udslæt

mavesmerter

hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme

alvorlige smerter i maven og ryggen, forårsaget af betændelse i bugspytkirtlen

Andre mulige bivirkninger:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mennesker):

søvnbesvær

hovedpine

smagsforstyrrelser

mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær

unormale resultater for leverfunktionstest

hududslæt

overdreven svedtendens.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mennesker):

gærsvampeinfektioner (candidiasis) (f.eks. i munden)

infektioner i skeden

nedsat antal af visse hvide blodlegemer, hvilket kan give risiko for infektioner (leukopeni og

neutropeni)

øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili)

tab af appetit

angst, svimmelhed, søvnbesvær, kuldegysninger

svimlende følelse

nedsat hørelse, ringen for ørerne (tinnitus)

hjertebanken

betændelse i maven, munden og tungen

luft i maven, forstoppelse og fordøjelsesbesvær

mundtørhed

unormal strøm af galde fra galdeblæren ind i tarmen (chlolestasis)

forøgelse af leverenzymer i blodet

kløe, nældefeber

muskelsmerter

generel utilpashed

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

5 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

5 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

5 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

5 / 7

svaghed

brystsmerter

kuldegysninger

træthed

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data):

betændelse i tarmen med alvorlig diarré kaldet pseudomembranøs kolit,

rosen (erysipelas), akne

alvorligt nedsat antal af hvide blodlegemer, der er forbundet med pludselig høj feber, alvorlig

halsbetændelse og sår i munden (agranulocytose)

usædvanlige blå mærker eller blødning forårsaget af lavt antal af blodplader

alvorlig allergisk reaktion, som forårsager hævelse af ansigtet og halsen (angioødem)

psykose, en følelse af tab af identitet

forvirring, ændringer i realitetssans eller panik,

depression, mareridt, desorientering, hallucinationer, mani

kramper

forstyrring af lugtesansen, tab af lugtesans eller smagssans

døvhed

snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder

problemer med blodets evne til at størkne (blodkoagulation)

misfarvning af tænder og tunge

akne

muskelsmerter eller -svaghed

betændelse i nyrerne, nyresvigt

unormal urinfarve.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen henviser til den sidste dag i den pågældende måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

6 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

6 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

6 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

6 / 7

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Aurobindo indeholder:

Aktivt stof: clarithromycin.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg clarithromycin

Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg clarithromycin

Øvrige ingredienser er: Mikrokrystallisk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat, povidon, hypromellose, propylenglycol, titandioxid (E 171),

hydroxypropylcellulose, vanillin, sorbinsyre og gul jernoxid (E 172).

Hvordan Clarithromycin Aurobindo ser ud og pakningens indhold

Filmovertrukken tablet

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmovertrukne tabletter:

Lysegule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med “D” på den ene side og “62” på

den anden side. Størrelsen er 15,1 mm × 7,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmovertrukne tabletter:

Lysegule, ovale, bikonvekse,

filmovertrukne tabletter, præget med “D”på den ene side og “63” på den

anden side. Størrelsen er 18,5 mm × 8,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 250 mg og 500 mg tabletter fås i blisterpakninger med: 7, 12, 14 og 21

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 09/2016.

DNO 090017ff8194af7b

In-Progress

/ 6.2

Confidential

7 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Reviewed

/ 6.2

Confidential

7 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Approved

/ 7.0

Confidential

7 / 7

DNO 090017ff8194af7b

Valid

/ 7.0

Public

7 / 7

6. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Clarithromycin ”Aurobindo”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29071

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clarithromycin ”Aurobindo”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder enten 250 mg eller 500 mg clarithromycin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Clarithromycin “Aurobindo” 250 mg filmovertrukne tabletter:

Lys gule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter, med “D” præget på den ene side og

“62” på den anden side. Størrelsen er 15.1 mm x 7.1 mm.

Clarithromycin “Aurobindo” 500 mg filmovertrukne tabletter:

Lys gule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter, med “D” præget på den ene side og “63”

på den anden side. Størrelsen er 18.5 mm x 8.1 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clarithromycin filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende bakterielle

infektioner, når de skyldes clarithromycinfølsomme bakterier (se pkt. 4.4 og 5.1).

Bakteriel faryngit

Mild til moderat pneumoni erhvervet uden for sygehus

Akut bakteriel sinuitis (efter adækvat diagnosticering)

Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis

Hudinfektioner og bløddelsinfektioner af mild til moderat sværhedsgrad,

I passende kombination med antibakterielle behandlinger og et passende

mavesårshelende middel til eradikation af Helicobacter pylori hos patienter med

Helicobacter pylori-associeret ulcus (se pkt. 4.2).

dk_hum_53457_spc.doc

Side 1 af 24

Officiel vejledning i den passende anvendelse af antibakterielle midler bør tages i

betragtning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Doseringen af clarithromycin filmovertrukne tabletter afhænger af infektionens type og

sværhedsgrad og skal i hvert enkelt tilfælde defineres af lægen.

Clarithromycin “Aurobindo” 500 mg filmovertrukket tablet er ikke egnet til doseringer

under 500 mg. Der er andre muligheder for denne styrke til rådighed på markedet.

Voksne og unge (12 år og ældre)

Standard dosering: Den normale dosis er 250 mg to gange dagligt (om morgenen og

om aftenen)

Behandling med høj dosering (alvorlige infektioner): Den normale dosis kan øges til

500 mg to gange dagligt ved alvorlige infektioner.

Børn under 12 år:

Brug af clarithromycin filmovertrukne tabletter anbefales ikke til børn under 12 år med en

kropsvægt under 30 kg. Der er udført kliniske forsøg med clarithromycin pædiatrisk

suspension til børn i alderen 6 måneder til 12 år. Derfor bør børn under 12 år bruge

clarithromycin pædiatrisk suspension.

For børn med en kropsvægt over 30 kg, anvendes doseringen for voksne.

Dosering ved nedsat nyrefunktion:

I patienter med nedsat nyrefunktion med kreatinin-clearance under 30 mL/min skal dosis af

clarithromycin reduceres til det halve, dvs. 250 mg én gang dagligt, eller 250 mg to gange

dagligt ved alvorlige infektioner. Behandlingen må ikke fortsætte i mere end 14 dage hos

disse patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Der bør udvises forsigtighed, når der administreres clarithromycin til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Elimination af

H. pylori

i mavesår

Til elimination af H. pylori bør valget af antibiotika tage den individuelle patients medicin

tolerance i betragtning, og det bør foretages i overensstemmelse med nationale, regionale

og lokale resistensmønstre og behandlingsvejledninger.

Normalt administreres clarithromycin i kombination med et andet antibiotikum og en

protonpumpehæmmer i en uge.

Behandlingen kan gentages, hvis patienten stadig er positiv for H. pylori.

Behandlingsvarighed:

Varigheden af behandlingen med clarithromycin filmovertrukne tabletter afhænger af

infektionens type og sværhedsgrad og skal i hvert enkelt tilfælde fastsættes af lægen.

Behandlingens normale varighed er 7 til 14 dage.

Behandlingen bør fortsættes i mindst 2 dage, efter at symptomerne har fortaget sig.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 2 af 24

Ved infektioner med Streptococcus pyogenes (beta-hæmolytiske streptokokker gruppe

A) bør behandlingsvarigheden være mindst 10 dage.

Kombinationsterapi til eradikation af H. pylori infektion bør vare i 7 dage.

Administration:

Tabletter bør synkes hel med en tilstrækkelig mængde væske (f.eks. et glas vand).

Clarithromycin filmovertrukne tabletter kan tages uafhængigt af fødeindtagelse.

4.3

Kontraindikationer

Clarithromycin er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det aktive

stof clarithromycin, andre makrolidantibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af clarithromycin og ét af følgende aktive stoffer er

kontraindiceret: astemizol, cisaprid, pimozid og terfenadin, da dette kan resultere i

forlængelse af QT-intervallet og hjertearytmier, herunder også ventrikulær takykardi,

ventrikelflimren og torsades de pointes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration med ticagrelor eller renolazin er kontraindiceret.

Samtidig administration af clarithromycin og ergotamin eller dihydroergotamin er

kontraindiceret, da det kan medføre ergot-toksicitet.

Clarithromycin bør ikke gives til patienter med QT-forlængelse (medfødt eller

dokumenteret erhvervet QT-forlængelse) eller ventrikulære hjertearytmier i anamnesen,

herunder torsades de pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Clarithromycin må ikke bruges samtidig med HMG-CoA-reduktasehæmmerne (statiner),

som i udpræget grad metaboliseres af CYP3A4 (lovastatin eller simvastatin) på grund af

øget risiko for myopati, herunder rhabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Clarithromycin bør ikke gives til patienter med hypokaliæmi (risiko for forlængelse af QT-

tiden).

Clarithromycin bør ikke bruges til patienter, som lider af svær leverinsufficiens i

kombination med nedsat nyrefunktion.

Som med andre stærke CYP3A4-hæmmere, bør clarithromycin ikke gives til patienter, der

tager colchicin.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægen bør ikke ordinere clarithromycin til gravide kvinder uden at foretage en grundig

afvejning af risici og fordele, især i de første tre måneder af graviditeten (se pkt. 4.6).

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 4.2).

Clarithromycin bliver overvejende udskilt via leveren. Der skal derfor udvises forsigtighed

ved administration af antibiotikummet til patienter med nedsat leverfunktion. Der skal også

udvises forsigtighed ved administration af clarithromycin til patienter med moderat til svær

nyrefunktionsnedsættelse.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 3 af 24

Der er indberettet tilfælde af fatal leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have haft

præeksisterende leversygdom eller kan have taget andre hepatotoksiske lægemidler.

Patienterne skal tilrådes at stoppe behandlingen og kontakte deres læge, hvis der opstår

tegn og symptomer på leversygdom som f.eks. anoreksi, gulsot, mørk urin, kløe eller

ømhed i abdomen.

Der er indberettet tilfælde af pseudomembranøs colitis i forbindelse med næsten alle

antibakterielle midler, herunder makrolider, og sværhedsgraden kan variere fra mild til

livstruende. Der er indberettet tilfælde af Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD)

ved brug af næsten alle antibakterielle midler, herunder clarithromycin, og denne kan

variere i sværhedsgrad fra mild diarré til fatal colitis. Behandling med antibakterielle

midler ændrer den normale flora i tyktarmen, hvilket kan føre til overvækst af C. difficile.

CDAD skal tages i betragtning hos alle patienter, der får diarré efter brug af antibiotika.

Der skal optages en præcis anamnese, da der er indberettet tilfælde af CDAD, der er

opstået mere end to måneder efter administration af antibakterielle midler. Seponering af

behandling med clarithromycin skal derfor overvejes uanset indikation. Der skal udføres

mikrobiel testning, og passende behandling skal påbegyndes. Lægemidler, som hæmmer

peristaltikken, skal undgås.

Der har været indberetninger efter markedsføring om colchicin-toksicitet ved samtidig

brug af clarithromycin og colchicin, især hos ældre, blandt hvilke nogle fandt sted i

patienter med nyreinsufficiens. Der er blevet indberettet tilfælde af fataliteter i nogle

sådanne patienter (se pkt. 4.5). Samtidig administration af clarithromycin og colchiciner er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og triazol-

benzodiazepiner som f.eks. triazolam og midazolam (se pkt. 4.5).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og andre

ototoksiske lægemidler, især aminoglykosider. Den vestibulære funktion og hørelsen skal

monitoreres under og efter behandlingen.

Kardiovaskulære hændelser

Administration med makrolider herunder clarithromycin har vist forlængelse af hjertets

repolarisering og QT interval, risiko for udvikling af ventrikulære rytmeforstyrrelser og

Torsade de Pointes (se pkt. 4.8). Følgende omstændigheder kan øge risikoen for

ventrikulære arytmier (inklusiv Torsades de Pointes) og clarithromycin skal anvendes med

forsigtighed hos patienter med:

Patienter med koronar arteriesygdom, svær hjerteinsufficiens, ledningsforstyrrelser

eller klinisk relevant bradykardi.

Patienter med elektrolytforstyrrelser såsom hypomagnesæmi. Clarithromycin må ikke

anvendes til patienter med hypokaliæmi (se pkt. 4.3).

Patienter som samtidigt bliver behandlet med andre lægemidler med en QT-

forlængende virkning (se pkt. 4.5).

Samtidig admiministration af clarithromycin sammen med astemizol, cisaprid,

pimozid og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med medfødt eller fastslået erhvervet

QT-forlængelse eller tidligere ventrikulær arytmi (se pkt. 4.3).

Epidemiologiske studier, der undersøger risikoen for uønskede kardiovaskulære resultater

med makrolider, har vist varierende resultater. Nogle observationsstudier har identificeret

en sjælden korttidsrisiko for arytmi, myokardieinfarkt og kardiovaskulær mortalitet

dk_hum_53457_spc.doc

Side 4 af 24

ledsaget af makrolider, herunder clarithromycin. Hensyntagen til disse fund skal afvejes

imod behandlingsfordele ved ordinering af clarithromycin.

Pneumoni:

I betragtning af den opståede resistens hos Streptococcus pneumoniae over for makrolider

er det vigtigt, at der udføres følsomhedstestning ved ordination af clarithromycin mod

pneumoni erhvervet uden for sygehus. Ved pneumoni erhvervet på sygehus skal

clarithromycin anvendes i kombination med yderligere relevante antibiotika.

Milde til moderate hud- og bløddelsinfektioner:

Disse infektioner er oftest forårsaget af Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes,

som begge kan være resistente over for makrolider. Det er derfor vigtigt at udføre

følsomhedstestning. I de tilfælde, hvor der ikke kan anvendes ß-lactamantibiotika (f.eks.

allergi), kan andre antibiotika som f.eks. clindamycin være det foretrukne lægemiddel.

Aktuelt anses makrolider kun for at spille en rolle ved visse hud- og bløddelsinfektioner

som f.eks. dem, der forårsages af Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris, og

erysipelas og i situationer, hvor behandling med penicillin ikke kan bruges.

I tilfælde af svære akutte overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaksi, svære kutane

bivirkninger

(SCAR) (f.eks. akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, skal behandlingen med clarithromycin omgående

seponeres, og der skal straks iværksættes passende behandling.

Clarithromycin skal anvendes med forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler,

der inducerer cytokrom CYP3A4-enzymet (se pkt. 4.5).

HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner):

Samtidig brug af clarithromycin med lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Der bør udvises forsigtighed, når clarithromycin ordineres med andre statiner. Der har

været indberettet tilfælde af rhabdomyolyse hos patienter, som tager clarithromycin og

statiner. Patienter skal monitoreres for tegn og symptomer på myopati. I tilfælde, hvor den

samtidige brug af clarithromycin med statiner ikke kan undgås, anbefales det at ordinere

den lavest registrerede dosis af statin. Brug af en statin, som ikke er afhængig af CYP3A-

metabolisme (f.eks. fluvastatin) kan overvejes.

Orale

hypoglykæmiske

lægemidler/Insulin

Samtidig brug af clarithromycin og orale hypoglykæmiske lægemidler (såsom

sulfonylurea) og/eller insulin kan medføre signifikant hypoglykæmi. Omhyggelig

monitorering af glukose anbefales.

Orale antikoagulantia:

Der er risiko for alvorlig blødning og signifikante forhøjelser af INR (international

normaliseret ratio) og protrombintiden ved samtidig administration af clarithromycin og

warfarin (se pkt. 4.5). INR og protrombintiden skal monitoreres hyppigt, mens patienter får

clarithromycin og perorale antikoagulantia samtidig.

Brug af antimikrobiel behandling, som f.eks. clarithromycin til behandling af H. pylori-

infektion, kan vælges til lægemiddelresistente organismer.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 5 af 24

Som med andre antibiotika kan længerevarende brug medføre kolonisering med øgede

antal ikke-følsomme bakterier og fungi. Ved forekomst af superinfektioner skal der

påbegyndes passende behandling.

Man bør være særlig opmærksom på muligheden for krydsresistens mellem clarithromycin

og andre makrolider, såvel som lincomycin og clindamycin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brug af følgende lægemidler er strengt kontraindiceret på grund af risikoen for

svære lægemiddelinteraktioner:

Cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin

Der er indberettet forhøjede cisaprid-niveauer hos patienter, som fik clarithromycin og

cisaprid samtidig. Dette kan resultere i QT-forlængelse og hjertearytmier, herunder også

ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsades de pointes-takykardi. Lignende effekter

er observeret hos patienter, som tog clarithromycin og pimozid samtidig (se pkt. 4.3).

Det er indberettet, at makrolider ændrer metabolismen af terfenadin, hvilket medfører

øgede niveauer af terfenadin, hvilket lejlighedsvist har været forbundet med hjertearytmier

som f.eks. QT-forlængelse, ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsades de pointes

(se pkt. 4.3). I et forsøg med 14 raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af

clarithromycin og terfenadin en to- eller tredobbelt stigning i serumniveauet af terfenadins

syremetabolit og i forlængelse af QT-intervallet, hvilket ikke medførte klinisk påviselige

effekter. Lignende effekt er observeret ved samtidig administration af astemizol og andre

makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Indberetninger efter markedsføring tyder på, at samtidig administration af clarithromycin

med ergotamin eller dihydroergotamin har været forbundet med akut ergot-toksicitet

kendetegnet ved vasospasmer samt iskæmi i ekstremiteterne og andet væv, herunder

centralnervesystemet. Samtidig administration af clarithromycin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

HMG-CoA Reduktasehæmmere (statiner)

Samtidig anvendelse af clarithromycin og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se

pkt. 4.3) da disse statiner i udpræget omfang metaboliseres af CYP3A4, og samtidig

behandling med clarithromycin resulterer i øgede plasmakoncentrationer af disse

lægemidler, hvilket øger risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse. Der er indberettet

tilfælde af rhabdomyolyse for patienter, der tog clarithromycin samtidig med disse statiner.

Hvis behandling med clarithromycin ikke kan undgås, skal behandling med lovastatin eller

simvastatin indstilles under behandlingsforløbet.

Der bør udvises forsigtighed, når clarithromycin ordineres med andre statiner. I tilfælde,

hvor den samtidige brug af clarithromycin med statiner ikke kan undgås, anbefales det at

ordinere den lavest registrerede dosis af statinen. Brug af en statin, som ikke er afhængig af

CYP3A-metabolisme (f.eks. fluvastatin) kan overvejes. Patienter bør monitoreres nøje for

tegn og symptomer på myopati.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 6 af 24

Andre lægemidlers effekt på clarithromycin

Lægemidler, der inducerer CYP3A (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital, perikon (Hypericum Perforatum)), kan inducere metabolismen af

clarithromycin. Dette kan medføre subterapeutiske niveauer af clarithromycin, hvilket

medfører en reduceret effekt. Yderligere kan monitorering af plasmaniveauerne af

CYP3A-induktoren være nødvendig, da niveauerne kan være forøgede som følge af

clarithromycins hæmning af CYP3A (se også de relevante produktoplysninger om den

administrerede CYP3A4-hæmmer). Samtidig indtagelse af rifabutin og clarithromycin

medførte en stigning i serumniveauet af rifabutin og et fald i serumniveauet af

clarithromycin samt en øget risiko for uveitis.

Følgende lægemidler vides eller formodes at påvirke koncentrationerne af cirkulerende

clarithromycin. Der kan være behov for dosisjustering af clarithromycin eller overvejelse

af andre behandlinger.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin og rifapentin

Stærke induktorer af cytokrom P450-metabolismesystemet som f.eks. efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin og rifapentin kan fremskynde metabolismen af clarithromycin og

således reducere plasmaniveauerne af clarithromycin, samtidig med at plasmaniveauerne af

14-OH-clarithromycin, en metabolit, som også er mikrobiologisk aktiv, øges. Da de

mikrobiologiske aktiviteter af clarithromycin og 14-OH-clarithromycin er forskellige for

forskellige bakterier, kan den tiltænkte terapeutiske effekt nedsættes ved samtidig

administration af clarithromycin og enzyminduktorer.

Etravirin:

Clarithromycin eksponering blev nedsat af etravirin, hvorimod koncentrationen af den

aktive metabolit, 14-OH-clarithromycin steg. Da 14-OH-clarithromycin har reduceret

effekt over for Mycobacterium avium kompleks (MAC), kan den samlede effekt over for

dette patogen blive nedsat. Alternativer til clarithromycin bør derfor overvejes til

behandling af MAC.

Fluconazol:

Samtidig administration af 200 mg fluconazol dagligt og 500 mg clarithromycin to gange

dagligt til 21 raske frivillige førte til stigninger i den gennemsnitlige steady-state

minimumskoncentration af clarithromycin (C-min) og arealet under kurven (AUC) på

henholdsvis 33% og 18%. Steady-state koncentrationerne af den aktive metabolit 14-OH

clarithromycin blev ikke signifikant påvirket ved samtidig administration af fluconazol.

Det er ikke nødvendigt med justering af clarithromycin-dosis.

Ritonavir:

Et farmakokinetisk forsøg har vist, at samtidig administration af ritonavir 200 mg hver 8.

time og clarithromycin 500 mg hver 12. time resulterede i en markant hæmning af

metaboliseringen af clarithromycin. Ved samtidig administration af ritonavir steg

clarithromycins C

med 31%, C

steg med 182% og AUC steg med 77%. Der blev set

en næsten fuldstændig hæmning af dannelsen af 14-OH-clarithromycin. På grund af

clarithromycins store terapeutiske vindue burde det ikke være nødvendigt med nedsættelse

af dosis til patienter med normal nyrefunktion. Til patienter med nedsat nyrefunktion bør

følgende dosisjusteringer dog overvejes: Til patienter med CLCR 30 til 60 ml/min, bør

clarithromycin-dosis nedsættes med 50%. Til patienter med CLCR <30 ml/min bør

dk_hum_53457_spc.doc

Side 7 af 24

clarithromycin-dosis nedsættes med 75%. Clarithromycin-doser, som er større end 1 gram/

dag, bør ikke administreres sammen med ritonavir.

Lignende dosisjusteringer bør overvejes til patienter med nedsat nyrefunktion, når ritonavir

anvendes som farmakokinetisk forstærker med andre HIV protease-hæmmere inklusive

atazanavir og saquinavir (se afsnittet nedenfor, Bi-direktionelle lægemiddelinteraktioner).

Clarithromycins effekt på andre lægemidler

CYP3A-baserede interaktioner

Samtidig administration af clarithromycin, som er kendt for at hæmme CYP3A, og et

lægemiddel, som primært metaboliseres af CYP3A, kan være forbundet med stigninger i

lægemiddelkoncentrationerne, hvilket kan øge eller forlænge både den terapeutiske effekt

og bivirkninger for det lægemiddel, som administreres samtidig. Clarithromycin bør

anvendes med forsigtighed til patienter, som modtager behandling med andre lægemidler,

der er kendt for at være CYP3A-enzym-substrater, særligt hvis CYP3A-substratet har en

snæver sikkerhedsmargin (f.eks. carbamazepin) og/eller hvis substratet metaboliseres i

udstrakt grad af dette enzym.

Dosisjustering bør overvejes, og, når det er muligt, bør serumkoncentrationerne af

lægemidler, som primært metaboliseres af CYP3A, monitoreres omhyggeligt hos patienter,

der samtidig også får clarithromycin.

Følgende lægemidler eller lægemiddelklasser er kendt eller mistænkt for at blive

metaboliseret af det samme CYP3A-isozym: alprazolam, astemizol, carbamazepin,

cilostazol, cisaprid, cyclosporin, disopyramid, ergotaminalkaloider, lovastatin,

methylprednisolon, midazolam, omeprazol, orale koagulationshæmmende midler (f.eks.

warfarin), atypiske antipsykotika (fx quetiapin),pimozid, quinidin, rifabutin, sildenafil,

simvastatin, sirolimus, tacrolimus, terfenadin, triazolam og vinblastin men denne liste er

ikke udtømmende. Lægemidler, som interagerer med lignende mekanismer gennem andre

isozymer indenfor cytochrom P450-systemet, omfatter phenytoin, theofyllin og valproat.

Antiarytmika

Efter markedsføring er der indberettet tilfælde af torsades de pointes, som forekom ved

samtidig brug af clarithromycin og quinidin eller disopyramid. Ved samtidig

administration af clarithromycin og disse lægemidler bør elektrokardiogrammer overvåges

for QT-forlængelse. Quinidins og disopyramids serumniveauer bør overvåges ved samtidig

behandling med clarithromycin.

Efter markedsføring har der været indberetninger om hypoglykæmi ved samtidig

administration af clarithromycin og disopyramid. Derfor bør blodsukkerniveauer

monitoreres under samtidig administration af clarithromycin og disopyramid.

Orale hypoglykæmiske lægemidler/Insulin

Ved samtidig brug sammen med visse hypoglykæmiske lægemidler, såsom nateglinid og

repaglinid, kan clarithromycins hæmning af CYP3A-enzymet have betydning, og det kan

forårsage hypoglykæmi. Omhyggelig kontrol af glukose anbefales.

Omeprazol

Clarithromycin (500 mg hver 8. time) blev givet i kombination med omeprazol (40 mg

dagligt) til raske voksne forsøgspersoner. Omeprazols steady-state plasmakoncentrationer

blev forøget (C

, AUC

0-24

og t

blev forøget med henholdsvis 30%, 89% og 34%) ved

dk_hum_53457_spc.doc

Side 8 af 24

samtidig administration af clarithromycin. Middelværdien for den gastriske døgn-pH-værdi

var 5,2, når omeprazol blev administreret alene, og 5,7, når omprazol blev administreret

sammen med clarithromycin.

Sildenafil, tadalafil og vardenafil

Hver af disse fosfodiesterasehæmmere metaboliseres, i hvert fald delvist, af CYP3A, og

CYP3A kan muligvis hæmmes ved samtidig administration af clarithromycin.

Samtidig administration af clarithromycin og sildenafil, tadalafil eller vardenafil vil

sandsynligvis resultere i øget forekomst af fosfodiesterasehæmmere. Det bør overvejes at

nedsætte doseringen af sildenafil, tadalafil og vardenafil, når det administreres sammen

med clarithromycin.

Theophyllin, carbamazepin

Resultater fra kliniske studier tyder på, at der var en moderat men statistisk signifikant (p≤

0,05) stigning i cirkulerende theophyllin- eller carbamazepinkoncentrationer, når disse

stoffer blev administreret samtidig med clarithromycin. Det kan være nødvendigt at

overveje dosisreduktion.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseres fortrinsvis via 2D6-isoformen af cytochrom P450 (CYP2D6).

Imidlertid er det fundet, at metabolismen hos en populationsgruppe uden CYP2D6 sker via

CYP3A. I denne populationsgruppe forårsager hæmning af CYP3A signifikant højere

serumkoncentrationer af tolterodin. En reduktion af tolterodin-doseringen kan være

nødvendig ved forekomst af CYP3A-hæmmere, såsom clarithromycin hos den del af

befolkningen, som er dårlige omsættere af CYP2D6.

Triazolobenzodiazepiner (f.eks. alprazolam, midazolam, triazolam)

Ved samtidig administration af midazolam med clarithromycintabletter (500 mg 2 gange

dagligt) blev AUC for midazolam øget 2,7 gange efter intravenøs administration af

midazolam og 7 gange efter oral administration. Samtidig administration af oral

midazolam og clarithromycin bør undgås. Hvis intravenøs midazolam administreres

sammen med clarithromycin, bør patienten overvåges nøje med henblik på dosisjustering.

De samme forholdsregler bør også gælde for andre benzodiazepiner, der metaboliseres af

CYP3A, herunder triazolam og alprazolam.

Det er usandsynligt, at benzodiazepiner, der ikke metaboliseres af CYP3A, (temazepam,

nitrazepam, lorazepam), interagerer i en klinisk betydelig grad med clarithromycin.

Der er efter markedsføring indberettet lægemiddelinteraktioner og virkninger på

centralnervesystemet (f.eks. døsighed og forvirring) ved samtidig anvendelse af

clarithromycin og triazolam. Det anbefales, at patienten overvåges for øget farmakologisk

effekt på centralnervesystemet.

Andre lægemiddelinteraktioner

Aminoglycosider

Der tilrådes forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin med andre

ototoksiske lægemidler, især med aminoglycosider (se pkt. 4.4).

dk_hum_53457_spc.doc

Side 9 af 24

Colchicin

Colchicin er substrat for både CYP3A og efflukstransportøren, P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin og andre makrolider er kendt for at hæmme CYP3A og Pgp. Når

clarithromycin og colchicin gives sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller

CYP3A føre til øget eksponering af colchicin (se pkt. 4.3 og 4.4).

Digoxin

Digoxin menes at være substrat for efflukstransportøren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin er kendt for at hæmme Pgp. Når clarithromycin og digoxin administreres

sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp medføre stigning i serumkoncentrationen af

digoxin. Forhøjede digoxin-plasmakoncentrationer hos patienter, der får clarithromycin og

digoxin samtidigt, er indberettet ved overvågning efter markedsføringen. Nogle patienter

har haft kliniske tegn, der stemmer overens med digoxinforgiftning, herunder potentielt

dødelige arytmier. Serumkoncentrationen af digoxin bør overvåges nøje, mens patienten

får digoxin og clarithromycin samtidig.

Zidovudin

Samtidig oral administration af clarithromycin-tabletter og zidovudin til HIV-inficerede

voksne patienter, kan resultere i lavere steady-state koncentrationer af zidovudin. Da

clarithromycin synes at påvirke absorptionen af samtidig indgivet oralt zidovudin, kan

denne interaktion i vid udstrækning forhindres ved at forskyde dosering af clarithromycin

og zidovudin med et interval på 4 timer mellem hver medicinering. Denne interaktion

forekommer antageligt ikke hos pædiatriske HIV-inficerede patienter, som tager

clarithromycin suspension med zidovudin eller dideoxyinosin. Denne interaktion vil

sandsynligvis ikke forekomme, når clarithromycin gives som intravenøs infusion.

Fenytoin og valproat

Der har været spontane og offentliggjorte rapporter om interaktioner mellem CYP3A-

hæmmere, inklusive clarithromycin, med lægemidler, som ikke menes at blive

metaboliseret af CYP3A (f.eks. fenytoin og valproat). Bestemmelse af serumniveauer

anbefales ved samtidig administration med clarithromycin. Der er indberettet tilfælde af

øgede serumniveauer.

Bi-direktionelle lægemiddelinteraktioner

Atazanavir

Både clarithromycin og atazanavir er CYP3A-substrater og -hæmmere, og der er tegn på

en bi-direktional lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500

mg to gange daglig) med atazanavir (400 mg én gang daglig) resulterede i en fordobling af

eksponeringen af clarithromycin og et fald på 70% i eksponeringen af 14-OH-

clarithromycin, med en stigning AUC på 28% for atazanavir. På grund af clarithromycins

store terapeutisk vindue, bør det ikke være nødvendigt at nedsætte dosis hos patienter med

normal nyrefunktion. Patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance på

30 til 60 ml/min) skal have clarithromycin-dosis nedsat med 50%. Patienter med en

kreatinin-clearance på <30 ml/min skal have clarithromycin-dosis nedsat med 75%, og der

skal anvendes en passende clarithromycin-formulering.

Clarithromycin-doser, der er større end 1.000 mg pr. dag bør ikke administreres sammen

med protease-hæmmere.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 10 af 24

Calciumantagonister

Forsigtighed anbefales med hensyn til samtidig administration af clarithromycin og

calciumantagonister, der metaboliseres af CYP3A4 (f.eks. verapamil, amlodipin,

diltiazem) på grund af risiko for hypotension. Plasmakoncentrationer af clarithromycin,

såvel som calciumantagonister, kan øges på grund af interaktionen. Der er set hypotension,

bradyarytmi og mælkesyreacidose i patienter, der tog clarithromycin og verapamil

samtidig.

Itraconazol

Både clarithromycin og itraconazol er CYP3A-substrater og -hæmmere, hvilket medfører

en bi-direktionel lægemiddelinteraktion. Clarithromycin kan forhøje plasmaniveauet af

itraconazol, og itraconazol kan forhøje plasmaniveauet af clarithromycin. Patienter, der

tager itraconazol og clarithromycin samtidig, bør overvåges nøje for tegn og symptomer på

øgede eller forlængede farmakologiske virkninger.

Saquinavir

Både clarithromycin og saquinavir er CYP3A-substrater og -hæmmere, og der er tegn på

en bidirektionel lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500 mg

to gange daglig) og saquinavir (bløde gelatinekapsler, 1.200 mg tre gange daglig) til 12

raske frivillige forsøgspersoner resulterede i steady state AUC- og C

-værdier for

saquinavir, som var 177% og 187% højere end de værdier, som blev set for saquinavir

alene. AUC- og C

-værdierne for clarithromycin var cirka 40% højere end dem, som blev

set for clarithromycin alene. Dosisjustering er ikke nødvendig i de undersøgte

doser/formuleringer, når de to lægemidler administreres sammen i en begrænset periode.

Observationer fra lægemiddelinteraktionsstudier, hvor der er anvendt bløde

gelatinekapsler, er ikke nødvendigvis repræsentative for de virkninger, der ses ved

anvendelse af saquinavir hårde gelatinekapsler. Observationer fra

lægemiddelinteraktionsstudier med saquinavir alene er muligvis ikke repræsentative for

den effekt, der ses ved saquinavir/ritonavirbehandling. Når saquinavir administreres

sammen med ritonavir, bør der tages hensyn til ritonavirs potentielle virkninger på

clarithromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden for anvendelse af clarithromycin under graviditet er ikke fastlagt. På baggrund

af varierende resultater fra undersøgelser i mus, rotter, kaniner og aber kan muligheden for

skadelige virkninger på fosterudviklingen ikke udelukkes. Derfor anbefales brugen af

clarithromycin under graviditet ikke uden omhyggelig afvejning af fordelene mod risikoen.

Amning

Sikkerheden for anvendelse af clarithromycin under amning af spædbørn er ikke fastlagt.

Clarithromycin udskilles i human modermælk.

Fertilitet

Der foreligger ingen data for virkningen af clarithromycin på fertilitet i mennesker. I rotter

indikerer de begrænsede foreliggende data ingen indvirkning på fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 11 af 24

Der foreligger ingen data for clarithromycins virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Den potentielle risiko for svimmelhed, vertigo, forvirring og

desorientering, som kan forekomme med dette lægemiddel, bør tages i betragtning, før

patienter kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

a. Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigste og mest almindelige bivirkninger relateret til behandling med clarithromycin

for både voksne og pædiatriske populationer er abdominalsmerter, diarré, kvalme,

opkastning og ændret smagsoplevelse. Disse bivirkninger er normalt milde og de stemmer

overens med den sikkerhedsprofil, som er kendt for makrolid antibiotika (se afsnit b i pkt.

4.8).

I kliniske forsøg var der ingen signifikant forskel mellem forekomsten af gastrointestinale

bivirkninger hos patientpopulationer med eller uden allerede forekommende

mykobakterielle infektioner.

b. Tabuleret sammendrag af bivirkninger

Følgende tabel viser bivirkninger, som er indberettet i kliniske forsøg og efter

markedsføring for clarithromycin-tabletter med umiddelbar frigivelse, granulat til oral

suspension, pulver til opløsning til injektionsvæske, depottabletter og tabletter med

modificeret udløsning.

De bivirkninger, der som minimum kan anses for muligvis at være relateret til

clarithromycin vises efter organsystemklasse og hyppighed ved brug af følgende

konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100) og ikke kendt (bivirkninger fra erfaring efter markedsføring; kan ikke

estimeres ud fra de forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed, når det var muligt at evalurere

alvorligheden.

Systemorgan-

klasser

Meget

almindelig

(≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Cellulitis

candidiasis,

gastroenteritis

infektion

, vaginal

infektion

Pseudomembranøs

kolit, erysipelas

Blod og

lymfesystem

Leukopeni,

neutropeni

trombocytemi

eosinophili

Agranulocytose,

thrombocytopeni

Immunsystemet

5

Anafylaktoid

reaktion

overfølsomhed

Anafylaktisk

reaktion,

angioødem

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi, nedsat

appetit

dk_hum_53457_spc.doc

Side 12 af 24

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Angst,

nervøsitet

Psykotisk lidelse,

forvirring,

depersonalisering,

depression,

desorientering,

hallucinationer,

abnorme drømme,

mani

Nervesystemet

Dysgeusi,

hovedpine,

smagsforstyrrel

Besvimelse

dyskinesi

svimmelhed,

døsighed

, tremor

Kramper, ageusi,

parosmi, anosmi,

paræstesi

Øre og labyrint

Vertigo, nedsat

hørelse, tinnitus

Døvhed

Hjerte

Hjertestop

atrieflimmer

QT-forlængelse på

elektrokardiogram

ekstra systoler

palpitationer

Torsades de

pointes

, ventrikel

takykardi

ventrikelflimren

Vaskulære

sygdomme

Vasodilation

Blødning

Luftveje, thorax

og mediastinum

Asthma

næseblødning

pulmonal emboli

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

opkastning,

dyspepsi,

kvalme,

abdominal

smerter

Esofagit

gastroøsofagal

refluks sygdom

gastrit, proktalgi

stomatit, glossit,

forstørret abdomen

forstoppelse,

mundtørhed, opstød,

flatulens

Akut pancreatit,

misfarvning af

tungen,

misfarvning af

tænder

Lever og

galdeveje

Abnorm

leverfunktionst

Cholestasis

hepatit

, forhøjet

alaninaminotransfera

se, forhøjet

aspartataminotransfe

rase, forhøjet

gamma-

glutamyltransferase

Leversvigt

hepatocellulær

gulsot

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

hyperhidrose

Bulløs dermatit

kløe, urticaria,

makulopapuløst

udslæt

Stevens-Johnson

syndrom5, toksisk

epidermal

nekrolyse5,

lægemiddeludslæt

med eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS), akne,

dk_hum_53457_spc.doc

Side 13 af 24

Akut generaliseret

eksantematøs

pustulose (AGEP)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

muskuloskeletal

stivhed

, myalgi

Rhabdomyolyse

2, 11

myopati

Nyrer og urinveje

Forhøjet kreatinin i

blodet

, forhøjet

carbamid i blodet

Nyresvigt,

interstitial nefrit

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Flebitis på

injektionsst

edet

Smerter på

injektionsstedet

, inflammation

injektionsstedet

Utilpashed

pyreksi

asteni, brystsmerter

kulderystelser

træthed

Undersøgelser

Abnormt albumin

globulin forhold

forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

Forhøjet

lactatdehydrogenase

i blodet

Forhøjet

international

normaliseringsforho

ld (INR)

forlænget

protrombintid

Abnorm urinfarve

Bivirkninger kun indberettet for formulering af pulver til opløsning til injektion

Bivirkninger kun indberettet for formulering af depottabletter

Bivirkninger kun indberettet for formulering af granulat til oral suspension

Bivirkninger kun indberettet for formulering af tabletter med hurtig frigivelse

7, 9, 10,

Se afsnit a)

6, 8, 11

Se afsnit c)

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Flebitis på injektionsstedet, smerter på injektionsstedet, smerter ved stedet for karpunktur

og inflammation på injektionsstedet er bivirkninger, som udelukkende er set for den

intravenøse formulering af clarithromycin.

I nogle af de tilfælde, der er indberettet vedrørende rhabdomyolyse, blev clarithromycin

administreret sammen med statiner, fibrater, colchicin eller allopurinol (se pkt. 4.3 og 4.4).

Der er efter markedsføring indberettet colchicin-forgiftning ved samtidig brug af

clarithromycin og colchicin, særligt hos ældre og/eller patienter med nyreinsufficiens.

Nogle af disse tilfælde har haft dødelig udgang (se pkt. 4.4 og 4.5).

Der har været indberetninger efter markedsføringen om lægemiddelinteraktioner og

påvirkning af centralnervesystemet (CNS) (f.eks. somnolens og forvirring) ved samtidig

brug af clarithromycin og triazolam. Det foreslås, at patienterne overvåges for øget

farmakologisk påvirkning af CNS (se pkt. 4.5).

Der er modtaget sjældne indberetninger om clarithromycin-depottabletter i afføringen,

hvoraf mange er forekommet hos patienter med anatomiske (inklusive ileostomi eller

kolostomi) eller funktionelle gastrointestinale lidelser med kortere passagetider i

mavetarmkanalen. I adskillige indberetninger er der set tabletrester i forbindelse med

diarré. Det anbefales, at patienter, som oplever tabletrester i afføringen og ikke opnår

dk_hum_53457_spc.doc

Side 14 af 24

forbedring af deres tilstand, skiftes til en anden clarithromycin-formulering (f.eks.

suspension) eller til et andet antibiotikum.

Særlige populationer: Bivirkninger set hos immunokompromitterede patienter (se afsnit e)

dk_hum_53457_spc.doc

Side 15 af 24

d. Pædiatriske populationer

Der er udført kliniske forsøg med clarithromycin pædiatrisk suspension hos børn i alderen

fra 6 måneder til 12 år. Derfor bør børn under 12 år bruge clarithromycin pædiatrisk

suspension. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at anbefale en dosering for brug af

clarithromycin IV formuleringen til patienter under 18 år.

Hyppighed, type og alvorlighed af bivirkninger hos børn forventes at være den samme som

hos voksne.

e. Andre særlige populationer

Immunokompromiterede patienter

Hos AIDS- og andre immunokompromitterede patienter, som blev behandlet med høje

doser af clarithromycin igennem lang tid for mykobakterielle infektioner, var det ofte svært

at skelne bivirkninger forbundet med administration af clarithromycin administration, fra

underliggende tegn på human immundefekt-virus (HIV) sygdom eller anden samtidig

sygdom.

Hos voksne patienter var de hyppigst indberettede bivirkninger for patienter behandlet med

totale daglige doser på 1000 mg og 2000 mg clarithromycin: kvalme, opkastning,

smagsforstyrrelser, abdominal smerte, diarré, udslæt, flatulens, hovedpine, forstoppelse,

høreforstyrrelser, stigninger i serum glutaminoxaloacetisk transaminase (SGOT) og serum

glutaminpyruvat transaminase (SGPT). Yderligere bivirkninger med lav hyppighed

inkluderede dyspnø, insomni og mundtørhed. Forekomsten af bivirkninger var

sammenlignelig for patienter behandlet med 1000 mg og 2000 mg, men den var generelt

omkring 3 til 4 gange så hyppig, for de patienter, som fik en total daglig dosis på 4000 mg

clarithromycin.

Hos disse patienter med nedsat immunforsvar blev evalueringer af laboratorieværdier

foretaget ved analyse af værdier uden for det alvorligt unormale niveau (dvs. den ekstreme

høje eller lave grænse) for den angivne test. På grundlag af disse kriterier havde omkring 2

til 3% af de patienter, som fik 1000 mg eller 2000 mg clarithromycin daglig, alvorligt

unormalt forhøjede niveauer af SGOT og SGPT, og abnormt lavt antal hvide blodlegemer

og blodpladetællinger. En lavere procentdel af patienterne i de to doseringsgrupper havde

også forhøjede niveauer af urinkvælstof i blodet. Hos patienter, der fik 4000 mg dagligt,

blev der set lidt højere forekomst af unormale værdier for alle parametre undtagen antallet

af hvide blodlegemer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på forgiftning:

dk_hum_53457_spc.doc

Side 16 af 24

Indberetninger viser, at indtagelse af store mængder clarithromycin kan forventes at give

gastrointestinale symptomer. En patient med bipolær sygdom i anamnesen indtog 8 g

clarithromycin og viste forandret mental status, paranoid opførsel, hypokaliæmi og

hypoksæmi.

Behandling af forgiftning:

Bivirkninger som følge af overdosering bør behandles med prompte eliminering af ikke

absorberet substans og understøttende behandling. Som for andre makrolider, forventes

serumkoncentrationen af clarithromycin ikke at kunne nedsættes med hæmodialyse eller

peritoneal dialyse.

I tilfælde af overdosering bør clarithromycin IV (pulver til opløsning til injektion)

seponeres og alle andre hensigtsmæssige understøttende foranstaltninger bør anlægges.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 FA 09 - Makrolider

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Clarithromycin er et semi-syntetisk derivat af erythromycin. Det udøver sin antibakterielle

virkning ved at binde sig til den 50s-ribosomale underenhed hos følsomme bakterier og

undertrykke proteinsyntesen. Det er særdeles mod et stort udvalg af aerobe og anaerobe

grampositive og gramnegative organismer. De mindst hæmmende koncentrationer (MIC)

af clarithromycin er generelt to gange lavere end MIC for erythromycin.

14-hydroxymetabolitten af clarithromycin udøver også antimikrobiel aktivitet. MIC-

værdien for denne metabolit er den samme eller to gange højere end MIC-værdien for

udgangsstoffet, undtaget for H. influenzae, hvor 14-hydroxymetabolitten er dobbelt så

aktiv som udgangsstoffet.

PK/PD forhold

Clarithromycin distribueres i vid udstrækning i kropsvæv og -væsker. På grund af

omfattende vævspenetrering er de intracellulære koncentrationer højere end

serumkoncentrationer. De vigtigste farmakodynamiske parametre til at kunne forudse

makrolid aktivitet er ikke fastlagt med sikkerhed. Tiden over MIC (T/MIC) korrelerer

bedst med effekten af clarithromycin. Fordi clarithromycin-niveauerne i respirationsvæv

og epitelomkranset væske oversteg niveauerne i plasma, kan brugen af parametre baseret

på plasmakoncentrationer muligvis ikke forudsige responsen for infektion i luftvejene.

Resistens:

Resistensmekanismen mod makrolide antibiotika inkluderer en ændring af angrebsstedet

for antibiotikummet eller baseres på modifikation og/eller aktiv efflux af antibiotikummet.

Udvikling af resistens kan medieres via kromosomer eller plasmider og kan være induceret

eller konstitutiv. Makrolidresistente bakterier genererer enzymer, som medfører

methylering af residualadenin ved ribosomal RNA og som følge heraf hæmning af den

antibiotiske binding til ribosomet. Makrolidresistente organismer er generelt

krydsresistente over for lincosamider og streptogramin B baseret på methylering af det

dk_hum_53457_spc.doc

Side 17 af 24

ribosomale bindingssted. Clarithromycin er også blandt de kraftige induktører af dette

enzym. Derudover har makrolider bakteriostatisk virkning ved at hæmme

peptidyltransferase af ribosomer. Der eksisterer fuldstændig krydsresistens blandt

clarithromycin, erythromycin og azithromycin. Methicillin-resistent staphylococci og

penicillin-resistent Streptococcus pneumoniae er resistente over for makrolider som f.eks.

clarithromycin.

Grænseværdier:

Der er fastsat følgende grænseværdier for clarithromycin, der adskiller følsomme

organismer fra resistente organismer af EUCAST (European Committee for Antimicrobial

Susceptibility Testing) 2010-04-27 (v 1.1):

Artsrelaterede grænseværdier (S</R>)

Ikke

artsr

elate

rede

græ

nsev

ærdi

er

S</R

>

Enterobakterier

Pseudomonas

Acinetobacter

Staphylokokker

Enterokokker

Streptokokker A, B, C, G

S.pneumoniae

Andre streptokokker

H.influenzae

M.catarrhalis

N.gonorrhoeae

N.meningitidis

Gramnegative anaerober

Grampositive anaerober

Clari

thro

myci

n

Grænseværdier, der ikke er artsrelaterede, er overvejende fastlagt ud fra oplysninger

om farmakokinetik og farmakodynamik og er uafhængige af specifikke arters MIC-

fordelinger. De er kun beregnet til arter, der ikke er nævnt i tabellen og fodnoterne. De

farmakokinetiske data til beregning af ikke-artsrelaterede grænseværdier for

makrolider, lincosamider og streptograminer er dog ikke robuste, derfor UE.

Erythromycin kan anvendes til at fastlægge følsomheden af de nævnte bakterier over

for de andre makrolider (azithromycin, clarithromycin og roxithromycin).

Clarithromycin anvendes til eradikation af H. pylori (MIC≤0.25 mg/L for vildtype

isolater).

Korrelationen mellem H. influenza makrolid MIC værdier og klinisk resultat er svag.

Derfor blev der sat grænseværdier for makrolider og beslægtede antibiotika for at

kategorisere vildtype H. influenza som intermediat.

Clarithromycin anvendes til eradikation af H. pylori. Den mindst hæmmende koncentration

(MIC) ≤0,25 µg/ml er fastsat som den følsomme grænseværdi af Clinical and Laboratory

Standards Institute (CLSI).

Følsomhed:

Prævalensen af resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter og lokal

information vedrørende resistens er ønskelig, især ved behandling af alvorlige infektioner.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 18 af 24

Ekspertrådgivning bør om nødvendigt søges, hvis den lokale prevalens er således, at

anvendelsen af et stof ved nogle typer af infektioner er tvivlsom.

Almindeligvis følsomme arter

Aerobe, grampositive mikroorganismer

Streptococcus gruppe F

Corynebacterium diptheriae

Aerobe, gramnegative mikroorganismer

Bordetella pertusis

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella spp.

Anaerobe mikroorganismer

Clostridium spp. bortset fra C. Difficile

Andre mikroorganismer

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Clamydophila pneumoniae

Clamydophilapsitacci

Mycobacterium spp.

dk_hum_53457_spc.doc

Side 19 af 24

Arter hvor erhvervet resistens kan være et problem#

Aerobe, grampositive mikroorganismer

Streptococcus gruppe A*, C, G

Streptococcus gruppe B

Streptococcus viridans

Enterococcus spp

+

Staphylococcus aureus, methicillin-følsomme og methicillin-resistente+

Streptococcus pneumoniae*+

Staphylococcus epidermidis+

Aerobe, gramnegative mikroorganismer

Haemophilus influenzae$

Helicobacter pylori

Anaerobe mikroorganismer

Bacteroides spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus spp.

Naturligt resistente mikroorganismer

Aerobe, gramnegative mikroorganismer

Pseudomonas aeruginosa

dk_hum_53457_spc.doc

Side 20 af 24

Acinetobacter

Enterobacteriacea

Anaerobe mikroorganismer

Fusobacterium spp.

Andre mikroorganismer

Mycobacterium tuberculosis

≥ 10% resistens i mindst et EU land

Arter mod hvilke der i kliniske undersøgelser er vist effekt (hvis der er følsomhed)

Indikerer arter for hvilke en høj resistensgrad (dvs. højere end 50%) er observeret i et

eller flere områder/lande/regioner af EU

Grænseværdier for makrolider og relaterede antibiotika blev sat til at kategorisere

vildtype H. influenza som intermediat

Andre oplysninger:

Følsomhed og resistens af Streptococcus pneumoniae og Streptococcus spp. over for

clarithromycin, kan forudsiges ved at teste erythromycin.

Det meste af den foreliggende kliniske erfaring fra kontrollerede, randomiserede kliniske

studier viser, at clarithromycin 500 mg to gange dagligt i kombination med et andet

antibiotikum f.eks. amoxicillin eller metronidazol og f.eks. omeprazol (givet i godkendte

doser) i 7 dage giver 80% H. pylori eradikationsrate hos patienter med ulcus duodeni. Som

forventet blev der set signifikant lavere eradikationsrater hos patienter med baseline

metronidazolresistent H. pylori isolater. Lokale oplysninger om resistensprævalens og

lokale terapeutiske vejledninger bør dog tages i betragtning ved valg af passende

kombinationsregime for H. pylori eradikationsterapi. Hos patienter med persisterende

infektion bør yderligere potentiel udvikling af sekundær resistens (hos patienter med

følsomme stammer primært) over for antimikrobielle stoffer overvejes ved et nyt

genbehandlings regime.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Clarithromycin absorberes hurtigt og effektivt fra mavetarmkanalen – primært i jejunum –

men gennemgår en udtalt first-pass metabolisme efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed af en clarithromycintablet 250 mg er ca. 50%. Føde forsinker

absorptionen let, men påvirker ikke graden af biotilgængelighed. Derfor kan

clarithromycin tabletter gives uden hensyn til føde. Som følge af dets kemiske struktur (6-

O-methylerythromycin) er clarithromycin forholdsvis resistent over for nedbrydning af

mavesyre. Maksimale plasmaniveauer på 1–2

g/ml clarithromycin blev set hos voksne

efter oral administration af 250 mg to gange dagligt. Efter administration af 500 mg

clarithromycin to gange dagligt var det maksimale plasmaniveau 2,8

g/ml. Efter

administration af 250 mg clarithromycin to gange dagligt opnår den mikrobiologisk aktive

dk_hum_53457_spc.doc

Side 21 af 24

14-hydroxymetabolit en maksimal plasmakoncentration på 0,6

g/ml. Steady state nås i

løbet af 2 dages dosering.

Fordeling:

Clarithromycin penetrerer godt til forskellige sektioner med et fordelingsvolumen

estimeret til 200-400 l. Clarithromycin giver koncentrationer i nogle væv, der er flere

gange højere end for de cirkulerende stofkoncentrationer. Forhøjede niveauer er fundet

både i tonsiller og lungevæv. Clarithromycin penetrerer også mavens slimhinder.

Clarithromycin er bundet ca. 70% til plasmaproteiner ved terapeutiske niveauer.

Biotransformation og elimination:

Clarithromycin metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren. Metabolismen i leveren

omfatter P450 cytokromsystemet. Der er beskrevet tre metabolitter: N-demethyl

clarithromycin, decladinosyl clarithromycin og 14-hydroxy clarithromycin.

Clarithromycins farmakokinetik er nonlineær som følge af mætning af den hepatiske

metabolisme ved høje doser. Eliminationshalveringstiden øges fra 2-4 timer efter

administration af 250 mg clarithromycin to gange dagligt til 5 timer efter administration af

500 mg clarithromycin to gange dagligt. Halveringstiden af den aktive 14-

hydroxymetabolit ligger mellem 5 og 6 timer efter administration af 250 mg clarithromycin

to gange dagligt.

Omtrent 20–40% af clarithromycin udskilles som uomdannet aktiv substans i urinen.

Denne del øges, når dosis øges. Yderligere 10% til 15% udskilles i urinen som 14-hydroxy

metabolit. Resten udskilles i fæces. Ved nyreinsufficiens øges niveauer af clarithromycin i

plasma hvis dosis ikke nedsættes. Den totale plasma-clearance er blevet estimeret til

omtrent 700 ml/min med en renal-clearance på cirka 170 ml/min (2,8 mL/s).

Særlige populationer:

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion medfører stigning i plasmaværdier af

clarithromycin og af den aktive metabolit.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyrestudier over 4 uger blev toksiciteten af clarithromycin fundet at være relateret til

dosis og behandlingsvarighed. Hos alle arter blev de første tegn på toksicitet set i leveren,

hvor læsioner blev set inden for 14 dage hos hunde og aber. De systemiske

ekspositionsniveauer relateret til toksicitet kendes ikke nøjagtigt, men toksiske doser var

klart højere end de terapeutiske doser anbefalet til mennesker. Andre påvirkede væv

inkluderede mave, thymus og andre lymfoide væv, såvel som nyrerne. Ved næsten

terapeutiske doser sås konjunktival injektion og tåreflod kun hos hunde. Ved en dosis på

400 mg/kg/dag udviklede nogle hunde og aber uklarheder i hornhinden og/eller ødemer.

Der er ikke fundet bevis for mutagent potentiale hos clarithromycin efter flere in vitro og in

vivo undersøgelser.

Studier vedrørende reproduktionstoksicitet viste, at administration af clarithromycin i

doser på 2 gange den kliniske dosis til kaniner (i.v.) og 10 gange den kliniske dosis til aber

(per os) medførte en øget incidens af spontane aborter. Disse doser var relateret til

maternel forgiftning. Der blev ikke set fostertoksicitet eller teratogenicitet hos rotter i

studier. Kardiovaskulære misdannelser blev dog set hos rotter, som fik doser på 150

dk_hum_53457_spc.doc

Side 22 af 24

mg/kg/dag. Hos mus forekom ved doser på 70 gange den kliniske dosis ganespalte med

varierende incidens (3-30%).

Clarithromycin er blevet fundet i mælken hos diende dyr.

Hos 3 dage gamle mus og rotter var LD 50 værdierne cirka det halve af dem hos voksne

dyr. Unge dyr viste lignende toksiske profiler i forhold til voksne dyr på trods af, at øget

nefrotoksicitet hos neonatale rotter blev rapporteret i nogle forsøg. Let reduktion i

erytrocytter, blodplader og leukocytter er ligeledes fundet i unge dyr.

Clarithromycin er ikke undersøgt for karcinogenicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellosenatrium

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Povidon (K-30)

Filmovertræk:

Hypromellose

Propylenglycol

Titandioxid (E171)

Hydroxypropylcellulose

Vanillin

Sorbinsyre

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Clarithromycin “Aurobindo” 250 mg og 500 mg tabletter fås i klare

PVC/PVdC/Aluminium blisterpakninger med: 7, 12, 14 og 21 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

dk_hum_53457_spc.doc

Side 23 af 24

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

250 mg: 53457

500 mg: 53458

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. august 2018

dk_hum_53457_spc.doc

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information