Clarinase 240+10 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-01-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
18-01-2021

Aktiv bestanddel:

LORATADIN, Pseudoephedrinsulfat

Tilgængelig fra:

Merck Sharp & Dohme B.V.

ATC-kode:

R01BA52

INN (International Name):

LORATADIN, Pseudoephedrine sulfate

Dosering:

240+10 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

1997-09-06

Indlægsseddel

                _ _
_ _
_ _
_Side 1 af 6 _
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CLARINASE
®
10 MG/240 MG DEPOTTABLET
loratadin/pseudoephedrinsulfat
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret Clarinase til Dem personligt. Lad derfor være
med at give medicinen til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som De har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller De får bivirkninger,
som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Clarinase
3.
Sådan skal De tage Clarinase
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Clarinase depottabletter indeholder en kombination af to former for
lægemidler (loratadin og
pseudoephedrinsulfat). Loratadin er et antihistamin, og
pseudoephedrinsulfat er en dekongestant.
VIRKNING
Clarinase depottabletter hjælper med at reducere dine symptomer ved
allergi eller almindelig forkølelse ved
at hindre effekten af et stof kaldet histamin, som produceres af
kroppen, når der er noget, du er allergisk over
for. Dekongestanten hjælper mod stoppet næse.
ANVENDELSE
Clarinase depottabletter mindsker symptomer forbundet med
sæsonbetinget allergisk rhinitis (høfeber),
såsom nysen, løbende eller kløende næse og øjne, når der
samtidigt er tilstoppet næse hos voksne og børn i
alderen 12 år eller derover.
Lægen kan have givet Dem Clarinase til anden anvendelse. Følg altid
lægens anvisning.
2.
DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CLARINASE
TAG IKKE CLARINASE DEPOTTABLETTER
-
hvis De er overfølsom (allergisk) over for loratadin, pseudoephedrin
eller et af de øvrige
indholdsstoffer 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                15. JANUAR 2021
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CLARINASE, DEPOTTABLETTER
0.
D.SP.NR.
8564
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Clarinase
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver depottablet indeholder 10 mg loratadin og 240 mg
pseudoephedrinsulfat.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Indholdet af
saccharose i hver
depottablet er 13,75 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter.
Hvid til råhvid, oval bikonveks, overtrukket tablet.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Clarinase er indiceret til symptomatisk behandling af sæsonbetinget
allergisk rhinitis med
deraf følgende nasal kongestion hos voksne og børn på 12 år eller
derover.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Voksne og børn på 12 år eller derover: _
Én Clarinase depottablet en gang daglig med et glas vand.
Behandlingsvarigheden bør være så kort som mulig og bør ikke
fortsættes, efter
symptomerne er forsvundet. Det anbefales at begrænse behandlingen til
omkring 10 dage,
da aktiviteten af pseudoephedrin kan aftage ved kronisk
administration. Efter bedring af
den kongestive tilstand af slimhinden i de øvre luftveje kan
behandling om nødvendigt
vedligeholdes med loratadin alene.
_dk_hum_17154_spc.doc_
_Side 1 af 10_
_Pædiatrisk population_
Clarinases sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke
klarlagt. Der foreligger
ingen data. Det frarådes at anvende Clarinase depottabletter hos
børn under 12 år.
_Ældre_
Kombinationsproduktet bør ikke administreres til patienter over 60
år. Patienter på 60 år
eller derover får med større sandsynlighed bivirkninger af
sympatomimetiske lægemidler
(se pkt. 4.4).
_Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion_
Kombinationsproduktet må ikke bruges hos patienter med nedsat nyre-
eller leverfunktion
(se pkt. 4.4).
Administration
Oral anvendelse. Depottabletten skal synkes hel (uden at knuse,
brække eller tygge den).
Depottabletten kan tages uafhængigt af måltider.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for de aktive stof
                
                Læs hele dokumentet