Citalopram "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
20-04-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
28-11-2022

Aktiv bestanddel:

CITALOPRAMHYDROBROMID

Tilgængelig fra:

STADA Arzneimittel AG

ATC-kode:

N06AB04

INN (International Name):

Citalopram hydrobromide

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2004-03-05

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CITALOPRAM STADA
filmovertrukne tabletter 10 mg, 20 mg og 40 mg
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
•
Lægen har ordineret Citalopram STADA til dig personligt, lad derfor
være med at give det
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du
har.
•
Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
elleren bivirkning bliver
værre, dette gælder også bivirkninger som ikke er nævnt her. Se
afsnit 4.
Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram STADA
3. Sådan skal du tage
_ _
Citalopram STADA
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Citalopram STADA er et middel mod depression. Det hører til en gruppe
lægemidler kaldet
selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI).
Citalopram STADA bruges til:
•
Behandling af depression (svære depressive episoder)
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM STADA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne indlægsseddel.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE CITALOPRAM STADA HVIS:
•
Du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof citalopram
eller et af de øvrige
indholdsstoffer i dette læggemiddel (se afsnit 6).
•
Du anvender en type medicin kaldet monoaminooxidase (MAO)-hæmmere.
Denne medicin
bruges som oftest til behandling af depression eller Parkinsons
sygdom. MAO-hæmmeren
selegilin kan tages samtidig med citalopram, såfremt dosis af
selegilin ikke overstiger 10
mg.
•
Du for nylig har taget MAO-hæmmere. Afhængig af typen af
MAO-hæmmer, kan du være
nødsa
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                23. NOVEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CITALOPRAM "STADA", FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
22176
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Citalopram "Stada"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Citalopram "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket
tablet indeholder
12,495 mg citalopramhydrobromid svarende til 10 mg citalopram.
Citalopram "Stada" 20 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket
tablet indeholder
24,99 mg citalopramhydrobromid svarende til 20 mg citalopram.
Citalopram "Stada" 40 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket
tablet indeholder
49.98 mg citalopramhydrobromid svarende til 40 mg citalopram.
Alle hjælpestoffer er anført under afsnit 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Citalopram "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter:
Runde, hvide tabletter med en diameter på 6 mm.
Citalopram "Stada" 20 mg filmovertrukne tabletter:
Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 8 mm.
Tabletterne kan deles i to lige store doser.
Citalopram "Stada" 40 mg filmovertrukne tabletter:
Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 10 mm.
Tabletterne kan deles i to lige store doser.
_dk_hum_35967_spc.doc_
_Side 1 af 19_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Major depression (moderat til svær depressiv episode).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Voksne:
Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan
om nødvendigt øges
op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt respons.
SÆRLIGE POPULATIONER
Ældre patienter (>65 år):
Hos ældre patienter bør dosis reduceres til halvdelen af den
anbefalede dosis, dvs. 10-20
mg dagligt. Den anbefalede maksimumdosis for ældre patienter er 20 mg
dagligt.
Nedsat nyrefunktion
Det er ikke nødvendigt at justere dosis, hvis patienten lider af let
til moderat nedsat
nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes hos patienter med svært nedsat
nyrefunktion
(kreatininclearance mindre end 30ml/min, se afsnit 5.2).
Nedsat leverfunktion
Hos patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion anbefales en
initialdos
                
                Læs hele dokumentet