Cinacalcet "Accord" 30 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
Cinacalcethydrochlorid
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
H05BX01
INN (International Name):
Cinacalcethydrochlorid
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
57962
Autorisation dato:
2016-11-09

25. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cinacalcet "Accord", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30351

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cinacalcet "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver filmovertrukket tablet indeholder 60 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver filmovertrukket tablet indeholder 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 30 mg tablet indeholder 67,2 mg lactosemonohydrat.

Hver 60 mg tablet indeholder 134,3 mg lactosemonohydrat.

Hver 90 mg tablet indeholder 202,0 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 9,6-10,0 mm lang, præget med “C” på

den ene side og “30” på den anden side.

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 12,3-12,7 mm lang, præget med “C” på

den ene side og “60” på den anden side.

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 14,05-14,45,0 mm lang, præget med

“C” på den ene side og “90” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos

voksne

patienter med slutstadium

af nyresygdom

(ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 1 af 17

Pædiatrisk population

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos børn i alderen 3 år og derover

med slutstadium af nyresygdom (ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær

HPT ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad med standardbehandling (se pkt. 4.4).

Cinacalcet "Accord" kan bruges som en del af en terapeutisk behandling, som omfatter

fosfatbindere og/eller

D-vitamin-steroler efter behov (se pkt. 5.1).

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme hos voksne

Reduktion af hypercalcæmi hos

voksne

patienter med:

cancer i paratyroidea,

primær HPT hos patienter, hvor der ville være indikation for paratyroidektomi på

grundlag af

serumcalciumniveauerne (som angivet i relevante

behandlingsretningslinjer), men hos hvem

paratyroidektomi ikke er klinisk mulig eller

er kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis er for voksne 30 mg én gang daglig. Cinacalcet "Accord" skal

titreres hver 2. til 4. uge

til en maksimal dosis på 180 mg én gang daglig for at opnå mål-

paratyroideahormon (PTH) hos

dialysepatienter på 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) i

analysen af det intakte PTH (iPTH).

PTH-niveauet bør vurderes mindst 12 timer efter dosering med Cinacalcet "Accord". De

aktuelle retningslinjer for

behandling skal følges.

PTH skal måles 1-4 uger efter påbegyndelse af Cinacalcet "Accord" eller justering af

Cinacalcet "Accord"-dosis. PTH skal

måles ca. hver 1.-3. måned under vedlige-

holdelsesterapi. Enten det intakte PTH (iPTH) eller biointakte

PTH (biPTH) kan bruges til

at måle PTH-niveauet. Behandling med Cinacalcet "Accord" ændrer ikke forholdet

mellem

iPTH og biPTH.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauerne

Korrigeret serumcalcium bør måles og monitoreres og bør være ved eller over den nedre

grænse for normalområdet inden administration af den første dosis Cinacalcet Accord (se

pkt. 4.4). Normalområdet for calcium kan variere afhængigt af de metoder, der bruges af

det lokale laboratorium.

Under dosistitrering skal serumcalciumniveauet måles regelmæssigt og inden for 1 uge

efter påbegyndelse af Cinacalcet "Accord" eller justering af Cinacalcet "Accord"-dosis.

Når vedligeholdelsesdosen er blevet fastslået, skal serumcalciumniveauet måles ca. 1 gang

om måneden.

Hvis de korrigerede serumcalciumniveauer falder til under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l), og/eller

der opstår symptomer på hypocalcæmi, anbefales følgende behandling:

Korrigeret serumcalciumniveau

eller kliniske symptomer på

Anbefalinger

dk_hum_57962_spc.doc

Side 2 af 17

hypocalcæmi

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ved kliniske

symptomer på hypocalcæmi

Calciumholdige fosfatbindere, D-vitamin-steroler

og/eller justering af calciumkoncentrationerne i

dialysevæske kan bruges til at hæve serumcalcium i

overensstemmelse med den kliniske vurdering.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller vedvarende symptomer

på hypocalcæmi på trods af forsøg på at

forhøje serumcalcium

Nedsæt eller seponer Cinacalcet Accord-dosen.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller vedvarende

symptomer på hypocalcæmi, og vitamin

D kan ikke forhøjes

Seponer Cinacalcet Accord, indtil

serumcalciumniveauerne når 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l),

og/eller symptomer på hypocalcæmi er svundet.

Behandling bør reinitieres ved den næste laveste

Cinacalcet Accord-dosis.

Pædiatrisk population

Korrigeret serumcalcium bør være i det øvre område af det aldersspecifikke

referenceinterval eller derover inden administration af den første dosis Cinacalcet Accord

(se pkt. 4.4) og bør monitoreres nøje. Normalområdet for calcium varierer afhængigt af de

metoder, der bruges af det lokale laboratorium, og af barnets/patientens alder.

Den anbefalede initialdosis for børn i alderen ≥ 3 år til < 18 år er ≤ 0,20 mg/kg én gang

dagligt baseret på patientens tørvægt (se tabel 1).

Dosen kan forhøjes for at opnå et ønsket mål-iPTH-område. Dosen skal forhøjes

fortløbende med de tilgængelige dosisniveauer (se tabel 1) og ikke oftere end hver 4. uge.

Dosen kan forhøjes op til en maksimumdosis på 2,5 mg/kg/dag, der ikke overstiger en

samlet daglig dosis på 180 mg.

Tabel 1. Daglig dosis Cinacalcet Accord hos pædiatriske patienter

Patientens tørvægt (kg)

Initialdosis (mg)

Tilgængelige fortløbende

dosisniveauer (mg)

10 til < 12.5

1, 2.5, 5, 7.5, 10 og 15

≥ 12.5 til < 25

2.5, 5, 7.5, 10, 15, og 30

≥ 25 til < 36

5, 10, 15, 30, og 60

≥ 36 til < 50

5, 10, 15, 30, 60, og 90

≥ 50 til < 75

10, 15, 30, 60, 90, og 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120, og 180

Dosisjustering baseret på PTH-niveauer

PTH-niveauerne skal måles mindst 12 timer efter dosering af Cinacalcet Accord, og iPTH

skal måles 1-4 uger efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet Accord.

Dosen skal justeres på baggrund af iPTH som vist nedenfor:

Hvis iPTH er < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) og ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal

Cinacalcet Accord-dosen sænkes til den næste lavere dosis.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 3 af 17

Hvis iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal Cinacalcet Accord seponeres og

reinitieres ved den næste lavere dosis, når iPTH er > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Hvis

Cinacalcet Accord har været seponeret i mere end 14 dage, reinitieres behandlingen

ved den anbefalede initialdosis.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauer

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet

Accord.

Når vedligeholdelsesdosen er fastlagt, anbefales ugentlige målinger af serumcalcium.

Serumcalciumniveauerne hos pædiatriske patienter skal holdes inden for normalområdet.

Relevante foranstaltninger til justering af dosen skal træffes, som vist i nedenstående tabel

2, hvis serumcalciumniveauerne falder til under normalområdet, eller der opstår

symptomer på hypocalcæmi:

Tabel 2: Dosisjustering hos pædiatriske patienter ≥ 3 til < 18 år

Korrigeret serumcalciumværdi eller kliniske

symptomer på hypocalcæmi

Anbefalinger til dosering

Korrigeret serumcalcium på eller under den

aldersspecifikke nedre grænse af normalområdet

eller i tilfælde af symptomer på hypocalcæmi,

uanset calciumniveauet.

Seponer Cinacalcet Accord.*

Administrer calciumtilskud, calciumholdige

fosfatbindere og/eller D-vitamin-steroler som

klinisk indiceret.

Korrigeret total serumcalcium er over den

aldersspecifikke nedre grænse af normalområdet,

og symptomerne på hypocalcæmi er svundet.

Reinitier ved næste lavere dosis. Hvis behandling

med Cinacalcet Accord har været seponeret i mere

end 14 dage, reinitieres ved den anbefalede

initialdosis.

Hvis patienten fik den laveste dosis (1 mg/dag)

inden seponering, reinitieres ved den samme dosis

(1 mg/dag).

*Korrigeret serumcalcium skal måles inden for 5-7 dage, hvis dosis har været seponeret.

Cinacalcet Accords sikkerhed og virkning hos børn under 3 år til behandling af sekundær

hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ikke tilstrækkelige data.

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis af Cinacalcet "Accord" er for voksne 30 mg to gange daglig.

Doseringen af Cinacalcet "Accord"

skal titreres hver 2.-4. uge i sekventielle doser på 30

mg to gange daglig, 60 mg to gange daglig,

90 mg to gange daglig og 90 mg tre eller fire

gange daglig efter behov for at reducere

serumcalciumkoncentrationen til eller til under

den øvre grænse for normalområdet. Den maksimale

dosis, der blev anvendt til kliniske

forsøg, var 90 mg fire gange daglig.

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter påbegyndelse af Cinacalcet "Accord" eller

justering af Cinacalcet "Accord"-dosis. Når niveauerne for vedligeholdelsesdosis er blevet

fastslået, skal serumcalcium måles

hver 2.-3. måned. Efter titrering til den maksimale

cinacalcet-dosis skal serumcalciumniveauet

kontrolleres regelmæssigt. Hvis der ikke

dk_hum_57962_spc.doc

Side 4 af 17

opretholdes klinisk relevante reduktioner i

serumcalciumniveauet, bør det overvejes at

afbryde cinacalcet-behandlingen (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accords sikkerhed og virkning hos børn til behandling af cancer i paratyroidea og

primær hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis. Cinacalcet "Accord" skal anvendes med

forsigtighed til patienter med

moderat til svær leverinsufficiens, og behandlingen skal

monitoreres nøje under dosistitrering og den

videre behandling (se pkt. 4.4 og 5.2).

Indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Det anbefales, at cinacalcet tages sammen med mad eller kort tid efter et måltid, da

studier

har vist, at biotilgængeligheden af cinacalcet forøges, når præparatet indtages sammen med

mad (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Hypocalcæmi (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serumcalcium

Der er indberettet livstruende hændelser og dødelige udfald i forbindelse med

hypocalcæmi hos

voksne og pædiatriske patienter, der blev behandlet med cinacalcet.

Manifestationer af hypocalcæmi kan omfatte paræstesier, myalgier, kramper, tetani og

konvulsioner. Fald i serumcalcium kan desuden

forlænge QT-intervallet og potentielt

medføre ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi. Der er

indberettet tilfælde af QT-

forlængelse og ventrikulær arytmi hos patienter, der blev behandlet med cinacalcet (se pkt.

4.8). Der tilrådes forsigtighed hos patienter, som har andre risikofaktorer for

forlængelse, for eksempel patienter med kongenit langt QT-syndrom eller patienter, der får

lægemidler, som vides at forårsage QT-forlængelse.

Da cinacalcet sænker serumcalciumniveauet, skal patienterne omhyggeligt overvåges for

forekomst af

hypocalcæmi (se pkt. 4.2). Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter

behandlingsstart med

Cinacalcet "Accord" og efter dosisjustering.

Voksne

Cinacalcet Accord-behandling må ikke påbegyndes hos patienter med et serumcalcium

(justeret for albumin), der ligger under den nedre grænse af normalområdet.

Hos de CKD-patienter, der var i dialyse, og som indtog Cinacalcet "Accord", havde cirka

30 % af patienterne

mindst én serumcalciumværdi på under 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accord bør kun initieres til behandling af sekundær HPT hos børn ≥ 3 år med

dk_hum_57962_spc.doc

Side 5 af 17

ESRD, der er i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær HPT ikke kontrolleres

tilstrækkeligt med standardbehandling, og serumcalcium er i det øvre område af det

aldersspecifikke referenceinterval eller derover.

Serumcalciumniveauerne (se pkt. 4.2) og patientens komplians skal monitoreres nøje under

behandling med cinacalcet. Cinacalcet må ikke initieres eller dosis forhøjes, hvis der er

mistanke om manglende komplians.

Behandlingens risici og fordele og patientens evne til at følge anbefalingerne til

monitorering og håndtering af risikoen for hypocalcæmi skal overvejes inden initiering af

cinacalcet og under behandlingen

Pædiatriske patienter og/eller deres omsorgspersoner skal informeres om symptomerne på

hypocalcæmi og om vigtigheden af at følge anvisningerne vedrørende monitorering af

serumcalcium samt dosering og administration.

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling

Cinacalcet er ikke indiceret til CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling. Studier har

vist, at

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling, og som behandles med cinacalcet,

har øget risiko for

hypokalcæmi (serumcalcium <8,4 mg/dl [2,1 mmol/l]) sammenlignet

med CKD-patienter i

dialysebehandling, der behandles med cinacalcet. Dette kan skyldes

lavere calciumniveauer ved baseline og/eller resterende nyrefunktion.

Krampeanfald

Der er rapporteret tilfælde af krampeanfald hos patienter, der blev behandlet med

Cinacalcet Accord (se pkt. 4.8). Tærsklen for krampeanfald sænkes ved betydelig

reduktion i serumcalciumniveauet. Serumcalciumniveauet skal derfor monitoreres nøje hos

patienter, der får Cinacalcet Accord, især patienter med krampelidelser i anamnesen.

Hypotension og/eller forværret hjertesvigt

Der er rapporteret tilfælde af hypotension

og/eller forværret hjertesvigt hos patienter med

nedsat hjertefunktion. En kausal årsagssammenhæng med cinacalcet kunne ikke helt

udelukkes, men tilfældene kan afhjælpes ved at reducere serumcalciumniveauet (se pkt.

4.8).

Samtidig administration af andre lægemidler

Cinacalcet Accord skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får andre lægemidler,

som vides at sænke serumcalcium. Serumcalcium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.5).

Patienter, der får Cinacalcet Accord, må ikke få etelcalcetid. Samtidig administration kan

medføre svær hypocalcæmi.

Generelt

Adynamisk knoglesygdom kan opstå, hvis PTH-niveauet konstant undertrykkes til under

ca. 1,5 gange

den øvre grænse for normalområdet i analysen af iPTH. Hvis PTH-niveauet

falder til under det anbefalede målområde hos patienter, der behandles med Cinacalcet

"Accord", skal dosen af Cinacalcet "Accord" og/eller

D-vitamin-steroler reduceres, eller

behandlingen skal afbrydes.

Testosteronniveau

Testosteronniveauet ligger ofte under normalområdet hos patienter med nyresygdom i

dk_hum_57962_spc.doc

Side 6 af 17

slutstadiet. I en

klinisk studie af

voksne

ESRD-patienter (end-stage renal disease) i dialyse

faldt det fri testosteronniveau i

gennemsnit med 31,3 % hos de patienter, der blev

behandlet med Cinacalcet "Accord", og med 16,3 % hos

patienterne i placebogruppen efter

6 måneders behandling. En åben udvidelse af denne studie viste

ingen yderligere

reduktioner af koncentrationerne af frit og totalt testosteron i en periode på 3 år hos

patienter, der blev behandlet med Cinacalcet "Accord". Den kliniske signifikans af disse

reduktioner i

serumtestosteron kendes ikke.

Nedsat leverfunktion

På grund af risikoen for 2 til 4 gange højere plasmaniveau af cinacalcet hos patienter med

moderat til

svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klassifikation) skal Cinacalcet "Accord"

anvendes med forsigtighed hos disse

patienter, og behandlingen skal monitoreres nøje (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Lactose

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af arvelig

lactasemangel (Lapp-lactasemangel) eller glucose-/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der vides at sænke serumcalcium

Samtidig administration af andre lægemidler, der vides at sænke serumcalcium, og

Cinacalcet Accord kan medføre øget risiko for hypocalcæmi (se pkt. 4.4). Patienter, der får

Cinacalcet Accord, må ikke få etelcalcetid (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers virkning på cinacalcet

Cinacalcet metaboliseres delvist af enzymet CYP3A4. Co-administration af ketoconazol

(200 mg 2

gange daglig), en stærk hæmmer af CYP3A4, forårsagede en stigning i

cinacalcet-niveauerne til ca.

det dobbelte. Det kan være nødvendigt at justere dosen af

Cinacalcet "Accord", hvis en patient, der er i

behandling med Cinacalcet "Accord",

påbegynder eller afbryder behandling med en stærk hæmmer (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, telithromycin, voriconazol eller ritonavir) eller induktor (f.eks. rifampicin) af

dette enzym (se pkt. 4.4).

In vitro-data indikerer, at cinacalcet metaboliseres delvist af CYP1A2. Rygning inducerer

CYP1A2.

Clearance af cinacalcet blev observeret som 36-38 % højere hos rygere end hos

ikke-rygere. Effekten

af CYP1A2-hæmmere (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin) på

cinacalcets plasmaniveau kendes ikke.

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis en patient begynder eller holder med at

ryge, eller hvis

samtidig behandling med stærke CYP1A2-hæmmere påbegyndes eller

afbrydes.

Calciumcarbonat: Co-administration af calciumcarbonat (enkeltdosis på 1.500 mg)

påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Sevelamer: Co-administration af sevelamer (2.400 mg 3 gange daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Pantoprazol: Co-administration af pantoprazol (80 mg 1 gang daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 7 af 17

Cinacalcets virkning på andre lægemidler

Lægemidler metaboliseret af enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet er en stærk

hæmmer af

CYP2D6. Det kan være nødvendigt at justere dosen af samtidigt indtagne

lægemidler, når Cinacalcet "Accord"

administreres med individuelt titrerede stoffer med et

snævert terapeutisk indeks, der hovedsageligt

metaboliseres af CYP2D6 (f.eks. flecainid,

propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin og

clomipramin) (se pkt. 4.4).

Desipramin: Samtidig administration af 90 mg cinacalcet én gang daglig med 50 mg

desipramin, som

er et tricyklisk antidepressivum, der primært metaboliseres af CYP2D6,

øgede

desipramineksponeringen betydeligt med ca. 3,6 gange (90 % CI 3,0; 4,4) hos

ekstensive CYP2D6-metabolisers.

Dextromethorphan: Flere doser af 50 mg cinacalcet øgede AUC for 30 mg

dextromethorphan (der primært metaboliseres af CYP2D6) med 11 gange hos ekstensive

CYP2D6-metabolisers.

Warfarin: Flere orale doser af cinacalcet påvirkede ikke de farmakokinetiske eller

farmakodynamiske

egenskaber (målt med protrombintid og koagulationsfaktor VII) for

warfarin.

Cinacalcets manglende påvirkning af de farmakokinetiske egenskaber for R- og S-warfarin

og mangel

på automatisk induktion efter multipel dosering hos patienter indikerer, at

cinacalcet ikke er en

induktor for CYP3A4, CYP1A2 og CYP2C9 hos mennesker.

Midazolam: Co-administration af cinacalcet (90 mg) med oralt administreret midazolam (2

mg), et

CYP3A4- og CYP3A5-substrat, ændrede ikke farmakokinetikken for midazolam.

Disse data tyder på,

at cinacalcet ikke vil påvirke farmakokinetikken af de lægemidler, som

metaboliseres af CYP3A4 og

CYP3A5, såsom visse immunsupprimerende midler,

herunder ciclosporin og tacrolimus.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data vedrørende cinacalcets effekt på fertiliteten. I dyrestudier

var der ingen

virkninger på fertiliteten.

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af cinacalcet til gravide. Dyrestudier indikerer ingen

direkte

skadelige virkninger på graviditet, fødslen eller den postnatale udvikling. Der blev

ikke observeret

nogen embryonal/føtal toksicitet i studier af gravide rotter og kaniner, med

undtagelse af lavere føtal

kropsvægt hos rotter ved doser forbundet med toksicitet hos

moderen (se pkt. 5.3). Cinacalcet "Accord" må kun

bruges under graviditet, hvis den

potentielle nyttevirkning berettiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt cinacalcet udskilles i human mælk. Cinacalcet udskilles i mælken

ammende rotter med en høj mælk/plasma-ratio. Efter omhyggelig vurdering af

nyttevirkning/risiko

skal der tages en beslutning om enten at afbryde amningen eller

behandlingen med Cinacalcet "Accord".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

dk_hum_57962_spc.doc

Side 8 af 17

Der er rapporteret svimmelhed og krampeanfald hos patienter, der fik Cinacalcet Accord,

hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad

(se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sekundær hyperparatyroidisme, paratyroidt karcinom og primær hyperparatyroidisme

De hyppigst indberettede bivirkninger er nausea og opkastning baseret på de tilgængelige

data fra patienter, der har fået cinacalcet i placebokontrollerede studier og enkeltarms-

studier. Hos størstedelen

af patienterne var nausea og opkastning let til moderat i

sværhedsgrad og forbigående. Seponering af

behandlingen som følge af bivirkninger

skyldtes fortrinsvis nausea og opkastning.

Liste over bivirkninger

De bivirkninger, der på grundlag af en vurdering af kausaliteten med rimelighed kan

henføres til

cinacalcet-behandling i placebo-kontrollerede forsøg og enkeltarms-studier, er

vist i nedenstående

tabel under anvendelse af følgende konvention: meget almindelig (≥

1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000).

Forekomsten af bivirkninger i kontrollerede kliniske forsøg og efter markedsføring:

Systemorganklasse i

henhold

til MedDRA

Hyppighed

Bivirkning

Metabolisme og ernæring

Almindelig*

Overfølsomhedsreaktioner

Almindelig

Anoreksi

Almindelig

Nedsat appetit

Nervesystemet

Almindelig

Krampeanfald

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Paræstesi

Almindelig

Hovedpine

Hjerte

Ikke kendt*

Forværring af

hjerteinsufficiens

Ikke kendt*

QT-forlængelse og

ventrikulær arytmi sekundært

til hypokalcæmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Infektion i øvre luftveje

Almindelig

Dyspnø

Almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Nausea

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Diarré

Almindelig

Abdominalsmerter

Almindelig

Abdominalsmerter - øvre

dk_hum_57962_spc.doc

Side 9 af 17

Almindelig

Obstipation

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Myalgi

Almindelig

Muskelspasmer

Almindelig

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Asteni

Undersøgelser

Almindelig

Hypocalcæmi

Almindelig

Hyperkaliæmi

Almindelig

Reduceret testosteronniveau

† se pkt. 4.4

* se pkt. c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner

Der er påvist overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem og urticaria, i forbindelse

med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring. Hyppigheden af de enkelte foretrukne

termer, der

inkluderer angioødem og urticaria, kan ikke estimeres ud fra de

forhåndenværende data.

Hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens

I overvågningen af sikkerheden efter markedsføring har der været rapporteret

idiosynkratiske tilfælde

af hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos

cinacalcet-behandlede patienter med

nedsat hjertefunktion. Hyppigheden af disse kan ikke

estimeres ud fra de forhåndenværende data.

QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi

I forbindelse med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring er der påvist QT-

forlængelse og

ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi, men hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra de

forhåndenværende data (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accords sikkerhed i behandlingen af sekundær HPT hos pædiatriske patienter

med ESRD, der er i dialysebehandling, blev undersøgt i to randomiserede, kontrollerede

studier og et studie med en enkelt behandlingsarm (se pkt. 5.1). Blandt alle pædiatriske

patienter, der fik cinacalcet i kliniske studier, havde i alt 19 patienter (24,1 %; 64,5 pr. 100

patientår) mindst én bivirkning af hypocalcæmi. Der blev indberettet et dødeligt tilfælde af

alvorlig hypokalcæmi hos et barn i et klinisk forsøg (se pkt. 4.4).

Cinacalcet Accord bør kun bruges til pædiatriske patienter, hvis den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

dk_hum_57962_spc.doc

Side 10 af 17

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Doser titreret op til 300 mg én gang daglig er blevet administreret til voksne

dialysepatienter uden utilsigtede udfald.

En daglig dosis på 3,9 mg/kg blev i et klinisk studie ordineret til en pædiatrisk patient, der

fik dialysebehandling, med efterfølgende let mavepine, kvalme og opkastning.

Overdosering af cinacalcet kan medføre hypocalcæmi. I tilfælde af overdosis skal

patienterne

overvåges for tegn og symptomer på hypocalcæmi, og behandlingen bør være

symptomatisk og

understøttende. Da cinacalcet er meget proteinbundet, er hæmodialyse

ikke en effektiv form for

behandling i forbindelse med overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: H 05 BX 01. Calciumhomeostase, anti-paratyroideamidler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Den calciumfølende receptor på overfladen af paratyroideas hovedcelle er den primære

regulator af

PTH-udskillelsen. Cinacalcet er et calciummimetisk stof, der sænker PTH-

niveauet direkte ved at øge

den calciumfølende receptors følsomhed over for

ekstracellulært calcium. Reduktionen i PTH

forbindes med et samtidigt fald i

serumcalciumniveauet.

Reduktioner i PTH-niveauet stemmer overens med cinacalcet-koncentrationen.

Når steady state er nået, forbliver serumcalciumkoncentrationen konstant i

doseringsintervallet.

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne

Der blev udført tre 6 måneder lange dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier

ESRD-patienter med ukontrolleret sekundær HPT, der gennemgik dialyse (n=1136).

Demografi- og

baselinekarakteristika var repræsentative for dialysepatientgruppen med

sekundær HPT. De gennemsnitlige baseline-iPTH-koncentrationer i de 3 studier var

henholdsvis 733 og 683 pg/ml (77,8

og 72,4 pmol/l) for grupperne med cinacalcet og

placebo. 66 % af patienterne fik administreret D-vitamin-steroler ved studiens start, og >90

% fik administreret fosfatbindere. Der blev observeret

signifikante reduktioner i iPTH,

serumcalcium-fosforprodukt (Ca x P), serumcalcium og -fosfor hos de

patienter, der blev

behandlet med cinacalcet, sammenlignet med de patienter, der gennemgik standard-

placebobehandling, og resultaterne var konsekvente i alle 3 studier. I hver undersøgelse

dk_hum_57962_spc.doc

Side 11 af 17

blev det

primære endepunkt (andel af patienter med iPTH ≤ 250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l))

opnået af 41 %, 46 % og 35 % af de patienter, der blev behandlet med cinacalcet,

sammenlignet med 4 %, 7 % og 6 % af patienterne i placebogruppen. Cirka 60 % af de

patienter, der blev behandlet med cinacalcet, opnåede en reduktion på ≥ 30 % i iPTH-

niveauet, og denne virkning var konsekvent for hele spektret af baseline-iPTH-niveauer.

De gennemsnitlige reduktioner i serum-Ca x P, -calcium og -fosfor var

henholdsvis 14 %,

7 % og 8 %.

Reduktioner i iPTH og Ca x P blev opretholdt i op til 12 måneder med behandling.

Cinacalcet

sænkede niveauet af iPTH og Ca x P, calcium og fosfor uanset baseline-iPTH-

eller -Ca x P-niveau,

dialysemodalitet (PD i forhold til HD), dialysens varighed, og

hvorvidt der blev administreret D-vitamin-steroler eller ej.

Reduktionerne i PTH var forbundet med ubetydelige reduktioner af knoglemetabolisme-

markører

(knoglespecifik alkalisk fosfatase, N-telopeptid, omsætning i knogler og

knoglefibrose). I indsamlede

data fra kliniske studier, der løb over 6 og 12 måneder, blev

Kaplan-Meier-estimater af knoglefraktur

og paratyroidektomi sænket i cinacalcet-gruppen

sammenlignet med kontrolgruppen.

Studier af patienter med CKD og sekundær HPT, der ikke var i dialysebehandling,

indikerede, at cinacalcet reducerede PTH-niveauet i et lignende omfang som hos patienter

med ESRD og sekundær

HPT, der var i dialyse. Effekt, sikkerhed, optimale doser og

behandlingsmål er dog ikke blevet

fastslået ved behandling af patienter med prædialytisk

nyresvigt. Studierne viser, at CKD-patienter,

der ikke er i dialyse, og som behandles med

cinacalcet, har øget risiko for hypokalcæmi sammenlignet

med ESRD-patienter, der er i

dialyse og behandles med cinacalcet, hvilket kan skyldes lavere baseline-calciumniveauer

og/eller resterende nyrefunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet HCl Therapy to Lower CardioVascular Events) var

randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie til undersøgelse af cinacalcet HCl vs. placebo

til reduktion

af risikoen for all-cause-mortalitet og kardiovaskulære hændelser hos 3.883

patienter med sekundær HPT og CKD, der var i dialyse. Studien opfyldte ikke det primære

formål med påvisning af en

reduktion af risikoen for all-cause-mortalitet eller

kardiovaskulære hændelser, herunder

myokardieinfarkt, hospitalsindlæggelse på grund af

ustabil angina, hjerteinsufficiens eller perifer

vaskulær hændelse (HR 0,93; 95% CI: 0,85;

1,02; p = 0,112). Efter justering for baseline-

karakteristika i en sekundær analyse var HR

for det primære sammensatte endepunkt 0,88; 95% CI:

0,79-0,97.

Pædiatrisk population

Cinacalcets virkning og sikkerhed i behandlingen af sekundær HPT hos pædiatriske

patienter med ESRD, der er i dialysebehandling, blev undersøgt i to randomiserede,

kontrollerede studier og et studie med en enkelt behandlingsarm.

Studie 1 var et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, hvor 43 patienter i alderen 6 til <

18 år blev randomiseret til at få enten cinacalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studiet

bestod af en 24-ugers periode med dosistitrering efterfulgt af en 6-ugers fase med

vurdering af effekten (EAP) og en 30-ugers åben udvidelse. Gennemsnitsalderen ved

baseline var 13 (inden for intervallet 6 til 18) år. Størstedelen af patienterne (91 %) brugte

vitamin D-steroler ved baseline. De gennemsnitlige (SD) iPTH-koncentrationer ved

baseline var 757,1 (440,1) pg/ml i cinacalcet-gruppen og 795,8 (537,9) pg/ml i

placebogruppen. De gennemsnitlige (SD) korrigerede totale serumcalciumkoncentrationer

dk_hum_57962_spc.doc

Side 12 af 17

ved baseline var 9,9 (0,5) mg/dl i cinacalcet-gruppen og 9,9 (0,6) mg/dl i placebogruppen.

Den gennemsnitlige maksimale daglige dosis cinacalcet var 1,0 mg/kg/dag.

Procentdelen af patienter, der nåede det primære endepunkt (≥ 30 % reduktion i forhold til

baseline i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP; uge 25 til 30), var 55 % i cinacalcet-

gruppen og 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). De gennemsnitlige serumcalciumniveauer

under EAP var inden for normalområdet for cinacalcet-gruppen. Dette studie blev afbrudt

før det planlagte tidspunkt på grund af et dødsfald som følge af svær hypocalcæmi i

cinacalcet-gruppen (se pkt. 4.8).

Studie 2 var et åbent studie, hvor 55 patienter i alderen 6 til < 18 år (gennemsnitsalder 13

år) blev randomiseret til at få enten cinacalcet udover standardbehandlingen (SOC, n = 27)

eller SOC alene (n = 28). Størstedelen af patienterne (75 %) brugte vitamin D-steroler ved

baseline. De gennemsnitlige (SD) iPTH-koncentrationer ved baseline var 946 (635) pg/ml i

cinacalcet + SOC-gruppen og 1.228 (732) pg/ml i SOC-gruppen. De gennemsnitlige (SD)

korrigerede totale serumcalciumkoncentrationer ved baseline var 9,8 (0,6) mg/dl i

cinacalcet + SOC-gruppen og 9,8 (0,6) mg/dl i SOC-gruppen. 25 patienter fik mindst én

dosis cinacalcet, og den gennemsnitlige maksimale daglige dosis cinacalcet var 0,55

mg/kg/dag. Studiet opfyldte ikke det primære endepunkt (≥ 30 % fald i forhold til baseline

i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP; uge 17 til 20). Et fald på ≥ 30 % i forhold til

baseline i gennemsnitlig plasma-iPTH under EAP blev opnået af 22 % af patienterne i

cinacalcet + SOC-gruppen og 32 % af patienterne i SOC-gruppen.

Studie 3 var et 26-ugers åbent sikkerhedstudie med en enkelt behandlingsarm med

patienter i alderen 8 måneder til < 6 år (gennemsnitsalder 3 år). Patienter, der fik samtidige

medicinske behandlinger, som vides at forlænge det korrigerede QT-interval, blev

udelukket fra studiet. Den gennemsnitlige tørvægt ved baseline var 12 kg. Initialdosis af

cinacalcet var 0,20 mg/kg. Størstedelen af patienterne (89 %) brugte vitamin D-steroler ved

baseline.

Sytten patienter fik mindst én dosis cinacalcet, og 11 fuldførte mindst 12 ugers behandling.

Ingen havde korrigeret serumcalcium på < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) for alderen 2-5 år. iPTH-

koncentrationerne i forhold til baseline blev reduceret med ≥ 30 % hos 71 % (12 ud af 17)

af patienterne i studiet.

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

I et studie fik 46 patienter (29 med cancer i paratyroidea og 17 med primær HPT og svær

hyperkalcæmi hvor paratyroidektomi var mislykket eller kontraindiceret) cinacalcet i op til

3 år

(gennemsnitligt 328 dage for patienter med cancer i paratyroidea og gennemsnitligt

347 dage for

patienter med primær HPT). Cinacalcet blev administreret i doser fra 30 mg

to gange daglig til 90 mg

fire gange daglig. Det primære endepunkt for studien var en

reduktion af serumcalcium på ≥1 mg/dl

(≥0,25 mmol/l). Hos patienter med cancer i

paratyroidea faldt det gennemsnitlige serumcalciumniveau fra 14,1 mg/dl til 12,4 mg/dl

(3,5 mmol/l til 3,1 mmol/l) medens serumcalciumniveauet hos patienter med primær HPT

faldt fra 12,7 mg/dl til 10,4 mg/dl (3,2 mmol/l

til 2,6 mmol/l). 18 af 29 (62 %) patienter

med cancer i paratyroidea samt 15 af 17 (88 %) patienter

med primær HPT opnåede en

reduktion i serumcalciumniveauet på ≥1 mg/dl (≥0,25 mmol/l).

I et 28 ugers placebokontrolleret studie deltog 67 patienter med primær HPT, der opfyldte

kriterierne

for paratyreoidektomi med hensyn til korrigeret total serumcalcium > 11,3

mg/dl (2,82 mmol/l), men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som ikke kunne gennemgå

dk_hum_57962_spc.doc

Side 13 af 17

paratyreoidektomi. Cinacalcet blev

initieret med en dosis på 30 mg to gange daglig og

titreret til at opretholde et korrigeret serumcalcium

inden for normal området. En

betydeligt højere procentdel af patienter, der blev behandlet med cinacalcet, opnåede et

gennemsnitligt korrigeret total serumcalcium på ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) og

et fald på

≥1 mg/dl (0,25 mmol/l) i forhold til baseline i gennemsnitligt korrigeret total

serumcalcium

sammenlignet med placebobehandlede patienter (henholdsvis 75,8 % vs. 0

% og 84,8 % vs. 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af Cinacalcet "Accord" opnås den maksimale plasma-

cinacalcetkoncentration efter ca.

2-6 timer. På grundlag af sammenligninger mellem

studier er den absolutte biotilgængelighed for cinacalcet hos fastende forsøgspersoner

blevet anslået til ca. 20-25 %. Administration af Cinacalcet "Accord"

sammen med mad

giver en stigning på ca. 50-80 % i biotilgængeligheden for cinacalcet. Stigningen i

plasma-

cinacalcet-koncentrationen er den samme uanset måltidets fedtindhold.

Ved doser over 200 mg var absorptionen mættet, sandsynligvis på grund af dårlig

opløselighed.

Distribution

Distributionsvolumenet er højt (ca. 1.000 liter), hvilket indikerer omfattende distribution.

Cinacalcet er

ca. 97 % bundet til plasmaproteiner og distribueres i minimalt omfang til

røde blodlegemer.

Efter absorption falder cinacalcet-koncentrationerne tofaset med en indledende

halveringstid på ca. 6 timer og en terminal halveringstid på 30 til 40 timer. Steady state-

niveauer nås i løbet af 7 dage

med minimal akkumulation. De farmakokinetiske

egenskaber for cinacalcet ændres ikke med tiden.

Biotransformation

Cinacalcet metaboliseres af flere enzymer, hovedsageligt CYP3A4 og CYP1A2 (bidraget

fra CYP1A2

er ikke blevet karakteriseret klinisk). De cirkulerende hovedmetabolitter er

inaktive.

Baseret på in vitro-data er cinacalcet en stærk hæmmer af CYP2D6, men ved

koncentrationer, der

opnås klinisk, hverken som hæmmer af andre CYP-enzymer, herunder

CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 og CYP3A4, eller som induktor for CYP1A2,

CYP2C19 og CYP3A4.

Elimination

Efter administration af en 75 mg radioaktivt mærket dosis til raske, frivillige

forsøgspersoner blev

cinacalcet metaboliseret hurtigt og i stort omfang ved oxidation

efterfulgt af konjugation. Renal

ekskretion af metabolitterne var den primære

eliminationsvej af radioaktiviteten. Cirka 80 % af dosen

blev genvundet i urinen og 15 % i

fæces.

Linearitet/non-linearitet

AUC og C

for cinacalcet stiger omtrent lineært over dosisintervallet på 30 til 180 mg én

dk_hum_57962_spc.doc

Side 14 af 17

gang

daglig.

Farmakokinetiske /farmakodynamiske forhold

PTH begynder at falde kort tid efter dosering indtil nadir ca. 2–6 timer efter dosering, som

stemmer

overens med cinacalcet- C

. Når cinacalcet-niveauet derefter begynder at falde,

stiger PTH-niveauet

indtil 12 timer efter dosering, og derefter forbliver PTH-suppressionen

tilnærmelsesvist konstant resten af doseringsintervallet (én gang daglig). PTH-niveauet i

kliniske forsøg med Cinacalcet "Accord" blev

målt sidst i doseringsintervallet.

Ældre personer: Der er ingen klinisk relevante forskelle forårsaget af alder i de

farmakokinetiske

egenskaber for cinacalcet.

Nyreinsufficiens: Den farmakokinetiske profil for cinacalcet hos patienter med mild,

moderat og svær

nyreinsufficiens og hos patienter i hæmodialyse eller peritoneal dialyse er

sammenlignelig med

profilen hos raske frivillige forsøgspersoner.

Leverinsufficiens: Let nedsat leverfunktion påvirkede ikke cinacalcets farmakokinetiske

egenskaber i

nævneværdig grad. Sammenlignet med personer med normal leverfunktion

var den gennemsnitlige

AUC for cinacalcet ca. det dobbelte hos personer med moderat

svækkelse og ca. det 4-dobbelte hos

personer med svær svækkelse. Den gennemsnitlige

halveringstid for cinacalcet forlænges med

henholdsvis 33 % og 70 % hos patienter med

moderat og svær leversvækkelse. Proteinbindingen for cinacalcet påvirkes ikke af svækket

leverfunktion. Fordi doserne titreres for hver person på grundlag af

sikkerheds- og

effektparametre, kræves der ingen yderligere dosisjustering for personer med

leversvækkelse (se pkt. 4.2 og 4.4).

Køn: Clearance af cinacalcet er muligvis lavere hos kvinder end hos mænd. Da doserne

titreres for

hver forsøgsperson, er det ikke nødvendigt med yderligere justering af dosis på

grund af køn.

Pædiatrisk population:

De farmakokinetiske egenskaber for cinacalcet blev undersøgt hos pædiatriske patienter

med ESRD i dialysebehandling i alderen 3 til 17 år. Efter enkelte og flere orale doser

cinacalcet én gang dagligt var plasmakoncentrationerne af cinacalcet (C

og AUC-

værdier efter normalisering efter dosis og vægt) de samme som dem, der er observeret hos

voksne patienter.

Der blev lavet en farmakokinetisk populationsanalyse for at evaluere virkningerne af

demografiske karakteristika. Denne analyse viste ingen signifikant indvirkning på

cinacalcets farmakokinetik som følge af alder, køn, race, legemsoverfladeareal og

legemsvægt.

Rygning: Clearance af cinacalcet er større hos rygere end hos ikke-rygere, hvilket

sandsynligvis

skyldes induktion af CYP1A2-fremmet metabolisme. Hvis en patient

begynder eller holder op med at

ryge, kan cinacalcets plasmaniveau ændre sig, og det kan

være nødvendigt at justere dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cinacalcet var ikke teratogent hos kaniner ved en dosis på 0,4 gange, på AUC-basis, den

maksimale

humane dosis for sekundær HPT (180 mg daglig). Den ikke-teratogene dosis

hos rotter var 4,4 gange,

på AUC-basis, den maksimale dosis for sekundær HPT. Der var

dk_hum_57962_spc.doc

Side 15 af 17

ingen påvirkning af fertiliteten hos

hanner og hunner ved eksponeringer på op til 4 gange

en human dosis på 180 mg/dag

(sikkerhedsmarginerne i den lille patientpopulation, der fik

administreret en maksimal klinisk dosis på

360 mg daglig, ville være ca. det halve af det

ovenfor oplyste).

Hos gravide rotter var der en let sænkning i kropsvægt og fødeindtagelse ved den højeste

dosis. Lavere

fostervægt blev registreret hos rotter ved doser, hvor moderdyrene oplevede

svær hypocalcæmi. Der er

registreret tilfælde, hvor cinacalcet har gennemtrængt

placentamembranen hos kaniner.

Cinacalcet viste ikke nogen tegn på at være genotoksisk eller carcinogent.

Sikkerhedsmarginerne fra

de toksikologiske studier er lave på grund af den

dosisbegrænsende hypocalcæmi, der blev observeret

hos dyr. Grå stær og linseuklarhed

blev observeret ved toksicitets- og karcinogenicitetsstudier med

gentagne doser hos

gnavere, men blev ikke observeret hos hunde og aber eller i kliniske studier, hvor

dannelsen af grå stær blev overvåget. Grå stær er bekræftet hos gnavere som et resultat af

hypocalcæmi.

I in vitro-studier var IC

-værdierne for serotonin-transportør- og K

-kanaler 7 respektive

12 gange

højere end EC

for calciumreceptoren ved samme forsøgsbetingelser. Den

kliniske relevans er ukendt,

men muligheden for, at cinacalcet kan reagere med disse

sekundære mål kan ikke helt udelukkes.

I toksicitetsstudier af unge hunde blev der observeret tremor sekundært til nedsat

serumcalcium, emesis, reduceret legemsvægt og nedsat vægtstigning, nedsat antal røde

blodlegemer, lette fald i parametrene for knogledensitrometri, reversibel udvidelse af lange

knoglers vækstplader samt histologiske lymfoide forandringer (begrænset til brysthulen og

tilskrevet kronisk emesis). Alle disse virkninger blev observeret ved en systemisk

eksponering på AUC-basis, omtrent svarende til eksponeringen hos patienter i den

maksimale dosis til behandling af sekundær HPT.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Pregelatineret stivelse (majsstivelse)

Crospovidon

Magnesiumstearat

Talcum

Tabletovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Lactosemonohydrat

Triacetin

Gul jernoxid (E172)

Indigocarmin (E132)

dk_hum_57962_spc.doc

Side 16 af 17

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterpakning indeholdende 14, 28 eller 84 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30 mg: 57962

60 mg: 57963

90 mg: 57964

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. november 2019

dk_hum_57962_spc.doc

Side 17 af 17

Andre produkter

search_alerts

share_this_information