Cinacalcet "Accord" 30 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-07-2020

Aktiv bestanddel:
Cinacalcethydrochlorid
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
H05BX01
INN (International Name):
Cinacalcethydrochlorid
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
57962
Autorisation dato:
2016-11-09

Læs hele dokumentet

14. juli 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Cinacalcet "Accord", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30351

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cinacalcet "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver filmovertrukket tablet indeholder 60 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hver filmovertrukket tablet indeholder 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 30 mg tablet indeholder 67,2 mg lactosemonohydrat.

Hver 60 mg tablet indeholder 134,3 mg lactosemonohydrat.

Hver 90 mg tablet indeholder 202,0 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 9,6-10,0 mm lang, præget med “C” på

den ene side og “30” på den anden side.

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 12,3-12,7 mm lang, præget med “C” på

den ene side og “60” på den anden side.

Lysegrøn, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, 14,05-14,45,0 mm lang, præget med

“C” på den ene side og “90” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos

voksne

patienter med slutstadium

af nyresygdom

(ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 1 af 18

Pædiatrisk population

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos børn i alderen 3 år og derover

med slutstadium af nyresygdom (ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær

HPT ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad med standardbehandling (se pkt. 4.4).

Cinacalcet "Accord" kan bruges som en del af en terapeutisk behandling, som omfatter

fosfatbindere og/eller

D-vitamin-steroler efter behov (se pkt. 5.1).

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme hos voksne

Reduktion af hypercalcæmi hos

voksne

patienter med:

cancer i paratyroidea,

primær HPT hos patienter, hvor der ville være indikation for paratyroidektomi på

grundlag af

serumcalciumniveauerne (som angivet i relevante

behandlingsretningslinjer), men hos hvem

paratyroidektomi ikke er klinisk mulig eller

er kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sekundær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis er for voksne 30 mg én gang daglig. Cinacalcet "Accord" skal

titreres hver 2. til 4. uge

til en maksimal dosis på 180 mg én gang daglig for at opnå mål-

paratyroideahormon (PTH) hos

dialysepatienter på 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) i

analysen af det intakte PTH (iPTH).

PTH-niveauet bør vurderes mindst 12 timer efter dosering med Cinacalcet "Accord". De

aktuelle retningslinjer for

behandling skal følges.

PTH skal måles 1-4 uger efter påbegyndelse af Cinacalcet "Accord" eller justering af

Cinacalcet "Accord"-dosis. PTH skal

måles ca. hver 1.-3. måned under vedlige-

holdelsesterapi. Enten det intakte PTH (iPTH) eller biointakte

PTH (biPTH) kan bruges til

at måle PTH-niveauet. Behandling med Cinacalcet "Accord" ændrer ikke forholdet

mellem

iPTH og biPTH.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauer

Korrigeret serumcalcium bør måles og monitoreres og bør være ved eller over den nedre

grænse for normalområdet inden administration af den første dosis Cinacalcet Accord (se

pkt. 4.4). Normalområdet for calcium kan variere afhængigt af de metoder, der bruges af

det lokale laboratorium.

Under dosistitrering skal serumcalciumniveauet måles regelmæssigt og inden for 1 uge

efter påbegyndelse af Cinacalcet "Accord" eller justering af Cinacalcet "Accord"-dosis.

Når vedligeholdelsesdosen er blevet fastslået, skal serumcalciumniveauet måles ca. 1 gang

om måneden.

Hvis de korrigerede serumcalciumniveauer falder til under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l), og/eller

der opstår symptomer på hypocalcæmi, anbefales følgende behandling:

Korrigeret serumcalciumniveau

eller kliniske symptomer på

Anbefalinger

dk_hum_57962_spc.doc

Side 2 af 18

hypocalcæmi

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ved kliniske

symptomer på hypocalcæmi

Calciumholdige fosfatbindere, D-vitamin-steroler

og/eller justering af calciumkoncentrationerne i

dialysevæske kan bruges til at hæve serumcalcium i

overensstemmelse med den kliniske vurdering.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller vedvarende symptomer

på hypocalcæmi på trods af forsøg på at

forhøje serumcalcium

Nedsæt eller seponer Cinacalcet Accord-dosen.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller vedvarende

symptomer på hypocalcæmi, og vitamin

D kan ikke forhøjes

Seponer Cinacalcet Accord, indtil

serumcalciumniveauerne når 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l),

og/eller symptomer på hypocalcæmi er svundet.

Behandling bør reinitieres ved den næste laveste

Cinacalcet Accord-dosis.

Pædiatrisk population

Korrigeret serumcalcium bør være i det øvre område af det aldersspecifikke

referenceinterval eller derover inden administration af den første dosis Cinacalcet Accord

(se pkt. 4.4) og bør monitoreres nøje. Normalområdet for calcium varierer afhængigt af de

metoder, der bruges af det lokale laboratorium, og af barnets/patientens alder.

Den anbefalede initialdosis for børn i alderen ≥ 3 år til < 18 år er ≤ 0,20 mg/kg én gang

dagligt baseret på patientens tørvægt (se tabel 1).

Dosen kan forhøjes for at opnå et ønsket mål-iPTH-område. Dosen skal forhøjes

fortløbende med de tilgængelige dosisniveauer (se tabel 1) og ikke oftere end hver 4. uge.

Dosen kan forhøjes op til en maksimumdosis på 2,5 mg/kg/dag, der ikke overstiger en

samlet daglig dosis på 180 mg.

Tabel 1. Daglig dosis Cinacalcet Accord hos pædiatriske patienter

Patientens tørvægt (kg)

Initialdosis (mg)

Tilgængelige fortløbende

dosisniveauer (mg)

10 til < 12.5

1, 2.5, 5, 7.5, 10 og 15

≥ 12.5 til < 25

2.5, 5, 7.5, 10, 15, og 30

≥ 25 til < 36

5, 10, 15, 30, og 60

≥ 36 til < 50

5, 10, 15, 30, 60, og 90

≥ 50 til < 75

10, 15, 30, 60, 90, og 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120, og 180

Dosisjustering baseret på PTH-niveauer

PTH-niveauerne skal måles mindst 12 timer efter dosering af Cinacalcet Accord, og iPTH

skal måles 1-4 uger efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet Accord.

Dosen skal justeres på baggrund af iPTH som vist nedenfor:

Hvis iPTH er < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) og ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal

Cinacalcet Accord-dosen sænkes til den næste lavere dosis.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 3 af 18

Hvis iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), skal Cinacalcet Accord seponeres og

reinitieres ved den næste lavere dosis, når iPTH er > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Hvis

behandling med Cinacalcet Accord har været seponeret i mere end 14 dage,

reinitieres behandlingen ved den anbefalede initialdosis.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauer

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet

Accord.

Når vedligeholdelsesdosen er fastlagt, anbefales ugentlige målinger af serumcalcium.

Serumcalciumniveauerne hos pædiatriske patienter skal holdes inden for normalområdet.

Relevante foranstaltninger til justering af dosen skal træffes, som vist i nedenstående tabel

2, hvis serumcalciumniveauerne falder til under normalområdet, eller der opstår

symptomer på hypocalcæmi:

Tabel 2: Dosisjustering hos pædiatriske patienter ≥ 3 til < 18 år

Korrigeret serumcalciumværdi eller kliniske

symptomer på hypocalcæmi

Anbefalinger til dosering

Korrigeret serumcalcium på eller under den

aldersspecifikke nedre grænse af normalområdet

eller i tilfælde af symptomer på hypocalcæmi,

uanset calciumniveauet.

Seponer Cinacalcet Accord.*

Administrer calciumtilskud, calciumholdige

fosfatbindere og/eller D-vitamin-steroler som

klinisk indiceret.

Korrigeret total serumcalcium er over den

aldersspecifikke nedre grænse af normalområdet,

og symptomerne på hypocalcæmi er svundet.

Reinitier ved næste lavere dosis. Hvis behandling

med Cinacalcet Accord har været seponeret i mere

end 14 dage, reinitieres ved den anbefalede

initialdosis.

Hvis patienten fik den laveste dosis (1 mg/dag)

inden seponering, reinitieres ved den samme dosis

(1 mg/dag).

*Korrigeret serumcalcium skal måles inden for 5-7 dage, hvis dosis har været seponeret.

Cinacalcet Accords sikkerhed og virkning hos børn under 3 år til behandling af sekundær

hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ikke tilstrækkelige data.

Skift fra etelcalcetid til Cinacalcet ”Accord”

Skiftet fra etelcalcetid til Cinacalcet ”Accord” og den relevante udvaskningsperiode er ikke

undersøgt hos patienter. Hos patienter, der har afbrudt behandlingen med etelcalcetid, bør

Cinacalcet ”Accord” ikke påbegyndes, før der er udført mindst tre på hinanden følgende

hæmodialysebehandlinger, hvorefter serumcalcium skal måles. Sørg for, at

serumcalciumniveauer er inden for det normale område, før Cinacalcet ”Accord”

påbegyndes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis af Cinacalcet "Accord" er for voksne 30 mg to gange daglig.

Doseringen af Cinacalcet "Accord"

skal titreres hver 2.-4. uge i sekventielle doser på 30

dk_hum_57962_spc.doc

Side 4 af 18

mg to gange daglig, 60 mg to gange daglig,

90 mg to gange daglig og 90 mg tre eller fire

gange daglig efter behov for at reducere

serumcalciumkoncentrationen til eller til under

den øvre grænse for normalområdet. Den maksimale

dosis, der blev anvendt til kliniske

forsøg, var 90 mg fire gange daglig.

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering af Cinacalcet

"Accord". Når niveauerne for vedligeholdelsesdosis er blevet fastslået, skal serumcalcium

måles

hver 2.-3. måned. Efter titrering til den maksimale cinacalcet-dosis skal

serumcalciumniveauet

kontrolleres regelmæssigt. Hvis der ikke opretholdes klinisk

relevante reduktioner i

serumcalciumniveauet, bør det overvejes at afbryde cinacalcet-

behandlingen (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accords sikkerhed og virkning hos børn til behandling af cancer i paratyroidea og

primær hyperparatyroidisme er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis. Cinacalcet "Accord" skal anvendes med

forsigtighed til patienter med

moderat til svær leverinsufficiens, og behandlingen skal

monitoreres nøje under dosistitrering og den

videre behandling (se pkt. 4.4 og 5.2).

Indgivelsesmåde

Til oral brug.

Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Det anbefales, at cinacalcet tages sammen med mad eller kort tid efter et måltid, da

studier

har vist, at biotilgængeligheden af cinacalcet forøges, når præparatet indtages sammen med

mad (se pkt. 5.2).

Cinacalet fås også som granulat til børn. Børn, der har brug for lavere doser end 30 mg,

eller som ikke kan synke tabletterne, bør få cinacalet som granulat.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Hypocalcæmi (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serumcalcium

Der er indberettet livstruende hændelser og dødelige udfald i forbindelse med

hypocalcæmi hos

voksne og pædiatriske patienter, der blev behandlet med cinacalcet.

Manifestationer af hypocalcæmi kan omfatte paræstesier, myalgier, kramper, tetani og

konvulsioner. Fald i serumcalcium kan desuden

forlænge QT-intervallet og potentielt

medføre ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi. Der er

indberettet tilfælde af QT-

forlængelse og ventrikulær arytmi hos patienter, der blev behandlet med cinacalcet (se pkt.

4.8). Der tilrådes forsigtighed hos patienter, som har andre risikofaktorer for

forlængelse, for eksempel patienter med kongenit langt QT-syndrom eller patienter, der får

lægemidler, som vides at forårsage QT-forlængelse.

Da cinacalcet sænker serumcalciumniveauet, skal patienterne omhyggeligt overvåges for

dk_hum_57962_spc.doc

Side 5 af 18

forekomst af

hypocalcæmi (se pkt. 4.2). Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter

initiering eller

dosisjustering af Cinacalcet "Accord".

Voksne

Cinacalcet Accord-behandling må ikke påbegyndes hos patienter med et serumcalcium

(justeret for albumin), der ligger under den nedre grænse af normalområdet.

Hos de CKD-patienter, der var i dialyse, og som indtog Cinacalcet "Accord", havde cirka

30 % af patienterne

mindst én serumcalciumværdi på under 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accord bør kun initieres til behandling af sekundær HPT hos børn ≥ 3 år med

ESRD, der er i vedligeholdelsesdialyseterapi, hvor sekundær HPT ikke kontrolleres

tilstrækkeligt med standardbehandling, og hvor serumcalcium er i det øvre område af det

aldersspecifikke referenceinterval eller derover.

Serumcalciumniveauerne (se pkt. 4.2) og patientens komplians skal monitoreres nøje under

behandling med cinacalcet. Cinacalcet må ikke initieres eller dosis forhøjes, hvis der er

mistanke om manglende komplians.

Behandlingens risici og fordele og patientens evne til at følge anbefalingerne til

monitorering og håndtering af risikoen for hypocalcæmi skal overvejes inden initiering af

cinacalcet og under behandlingen

Pædiatriske patienter og/eller deres omsorgspersoner skal informeres om symptomerne på

hypocalcæmi og om vigtigheden af at følge anvisningerne vedrørende monitorering af

serumcalcium samt dosering og administration.

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling

Cinacalcet er ikke indiceret til CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling. Studier har

vist, at

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling, og som behandles med cinacalcet,

har øget risiko for

hypokalcæmi (serumcalcium <8,4 mg/dl [2,1 mmol/l]) sammenlignet

med CKD-patienter i

dialysebehandling, der behandles med cinacalcet. Dette kan skyldes

lavere calciumniveauer ved baseline og/eller resterende nyrefunktion.

Krampeanfald

Der er rapporteret tilfælde af krampeanfald hos patienter, der blev behandlet med

Cinacalcet Accord (se pkt. 4.8). Tærsklen for krampeanfald sænkes ved betydelig

reduktion i serumcalciumniveauet. Serumcalciumniveauet skal derfor monitoreres nøje hos

patienter, der får Cinacalcet Accord, især patienter med krampelidelser i anamnesen.

Hypotension og/eller forværret hjertesvigt

Der er rapporteret tilfælde af hypotension

og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos

patienter med nedsat hjertefunktion. En kausal årsagssammenhæng med cinacalcet kunne

ikke helt udelukkes, men tilfældene kan afhjælpes ved at reducere serumcalciumniveauet

(se pkt. 4.8).

Samtidig administration af andre lægemidler

Cinacalcet Accord skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får andre lægemidler,

som vides at sænke serumcalcium. Serumcalcium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.5).

dk_hum_57962_spc.doc

Side 6 af 18

Patienter, der får Cinacalcet Accord, må ikke få etelcalcetid. Samtidig administration kan

medføre svær hypocalcæmi.

Generelt

Adynamisk knoglesygdom kan opstå, hvis PTH-niveauet konstant undertrykkes til under

ca. 1,5 gange

den øvre grænse for normalområdet i analysen af iPTH. Hvis PTH-niveauet

falder til under det anbefalede målområde hos patienter, der behandles med Cinacalcet

"Accord", skal dosen af Cinacalcet "Accord" og/eller

D-vitamin-steroler reduceres, eller

behandlingen skal afbrydes.

Testosteronniveau

Testosteronniveauet ligger ofte under normalområdet hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet. I en

klinisk studie af

voksne

ESRD-patienter (end-stage renal disease) i dialyse

faldt det fri testosteronniveau i

gennemsnit med 31,3 % hos de patienter, der blev

behandlet med Cinacalcet "Accord", og med 16,3 % hos

patienterne i placebogruppen efter

6 måneders behandling. En åben udvidelse af denne studie viste

ingen yderligere

reduktioner af koncentrationerne af frit og totalt testosteron i en periode på 3 år hos

patienter, der blev behandlet med Cinacalcet "Accord". Den kliniske signifikans af disse

reduktioner i

serumtestosteron kendes ikke.

Nedsat leverfunktion

På grund af risikoen for 2 til 4 gange højere plasmaniveau af cinacalcet hos patienter med

moderat til

svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klassifikation) skal Cinacalcet "Accord"

anvendes med forsigtighed hos disse

patienter, og behandlingen skal monitoreres nøje (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Lactose

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af arvelig

lactasemangel (Lapp-lactasemangel) eller glucose-/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der vides at sænke serumcalcium

Samtidig administration af andre lægemidler, der vides at sænke serumcalcium, og

Cinacalcet Accord kan medføre øget risiko for hypocalcæmi (se pkt. 4.4). Patienter, der får

Cinacalcet Accord, må ikke få etelcalcetid (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers virkning på cinacalcet

Cinacalcet metaboliseres delvist af enzymet CYP3A4. Co-administration af ketoconazol

(200 mg 2

gange daglig), en stærk hæmmer af CYP3A4, forårsagede en stigning i

cinacalcet-niveauerne til ca.

det dobbelte. Det kan være nødvendigt at justere dosen af

Cinacalcet "Accord", hvis en patient, der er i

behandling med Cinacalcet "Accord",

påbegynder eller afbryder behandling med en stærk hæmmer (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, telithromycin, voriconazol eller ritonavir) eller induktor (f.eks. rifampicin) af

dette enzym (se pkt. 4.4).

In vitro-data indikerer, at cinacalcet metaboliseres delvist af CYP1A2. Rygning inducerer

CYP1A2.

Clearance af cinacalcet blev observeret som 36-38 % højere hos rygere end hos

ikke-rygere. Effekten

af CYP1A2-hæmmere (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin) på

cinacalcets plasmaniveau kendes ikke.

dk_hum_57962_spc.doc

Side 7 af 18

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis en patient begynder eller holder med at

ryge, eller hvis

samtidig behandling med stærke CYP1A2-hæmmere påbegyndes eller

afbrydes.

Calciumcarbonat: Co-administration af calciumcarbonat (enkeltdosis på 1.500 mg)

påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Sevelamer: Co-administration af sevelamer (2.400 mg 3 gange daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Pantoprazol: Co-administration af pantoprazol (80 mg 1 gang daglig) påvirkede ikke de

farmakokinetiske egenskaber af cinacalcet.

Cinacalcets virkning på andre lægemidler

Lægemidler metaboliseret af enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet er en stærk

hæmmer af

CYP2D6. Det kan være nødvendigt at justere dosen af samtidigt indtagne

lægemidler, når Cinacalcet "Accord"

administreres med individuelt titrerede stoffer med et

snævert terapeutisk indeks, der hovedsageligt

metaboliseres af CYP2D6 (f.eks. flecainid,

propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin og

clomipramin) (se pkt. 4.4).

Desipramin: Samtidig administration af 90 mg cinacalcet én gang daglig med 50 mg

desipramin, som

er et tricyklisk antidepressivum, der primært metaboliseres af CYP2D6,

øgede

desipramineksponeringen betydeligt med ca. 3,6 gange (90 % CI 3,0; 4,4) hos

ekstensive CYP2D6-metabolisers.

Dextromethorphan: Flere doser af 50 mg cinacalcet øgede AUC for 30 mg

dextromethorphan (der primært metaboliseres af CYP2D6) med 11 gange hos ekstensive

CYP2D6-metabolisers.

Warfarin: Flere orale doser af cinacalcet påvirkede ikke de farmakokinetiske eller

farmakodynamiske

egenskaber (målt med protrombintid og koagulationsfaktor VII) for

warfarin.

Cinacalcets manglende påvirkning af de farmakokinetiske egenskaber for R- og S-warfarin

og mangel

på automatisk induktion efter multipel dosering hos patienter indikerer, at

cinacalcet ikke er en

induktor for CYP3A4, CYP1A2 og CYP2C9 hos mennesker.

Midazolam: Co-administration af cinacalcet (90 mg) med oralt administreret midazolam (2

mg), et

CYP3A4- og CYP3A5-substrat, ændrede ikke farmakokinetikken for midazolam.

Disse data tyder på,

at cinacalcet ikke vil påvirke farmakokinetikken af de lægemidler, som

metaboliseres af CYP3A4 og

CYP3A5, såsom visse immunsupprimerende midler,

herunder ciclosporin og tacrolimus.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data vedrørende cinacalcets effekt på fertiliteten. I dyrestudier

var der ingen

virkninger på fertiliteten.

Graviditet

dk_hum_57962_spc.doc

Side 8 af 18

Der er ingen erfaring med anvendelse af cinacalcet til gravide. Dyrestudier indikerer ingen

direkte

skadelige virkninger på graviditet, fødslen eller den postnatale udvikling. Der blev

ikke observeret

nogen embryonal/føtal toksicitet i studier af gravide rotter og kaniner, med

undtagelse af lavere føtal

kropsvægt hos rotter ved doser forbundet med toksicitet hos

moderen (se pkt. 5.3). Cinacalcet "Accord" må kun

bruges under graviditet, hvis den

potentielle nyttevirkning berettiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt cinacalcet udskilles i human mælk. Cinacalcet udskilles i mælken

ammende rotter med en høj mælk/plasma-ratio. Efter omhyggelig vurdering af

nyttevirkning/risiko

skal der tages en beslutning om enten at afbryde amningen eller

behandlingen med Cinacalcet "Accord".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er rapporteret svimmelhed og krampeanfald hos patienter, der fik Cinacalcet Accord,

hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad

(se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sekundær hyperparatyroidisme, paratyroidt karcinom og primær hyperparatyroidisme

De hyppigst indberettede bivirkninger er nausea og opkastning baseret på de tilgængelige

data fra patienter, der har fået cinacalcet i placebokontrollerede studier og enkeltarms-

studier. Hos størstedelen

af patienterne var nausea og opkastning let til moderat i

sværhedsgrad og forbigående. Seponering af

behandlingen som følge af bivirkninger

skyldtes fortrinsvis nausea og opkastning.

Liste over bivirkninger

De bivirkninger, der på grundlag af en vurdering af kausaliteten med rimelighed kan

henføres til

cinacalcet-behandling i placebo-kontrollerede forsøg og enkeltarms-studier, er

vist i nedenstående

tabel under anvendelse af følgende konvention: meget almindelig (≥

1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000).

Forekomsten af bivirkninger i kontrollerede kliniske forsøg og efter markedsføring:

Systemorganklasse i

henhold

til MedDRA

Hyppighed

Bivirkning

Metabolisme og ernæring

Almindelig*

Overfølsomhedsreaktioner

Almindelig

Anoreksi

Almindelig

Nedsat appetit

Nervesystemet

Almindelig

Krampeanfald

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Paræstesi

Almindelig

Hovedpine

Hjerte

Ikke kendt*

Forværring af

dk_hum_57962_spc.doc

Side 9 af 18

hjerteinsufficiens

Ikke kendt*

QT-forlængelse og

ventrikulær arytmi sekundært

til hypokalcæmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Infektion i øvre luftveje

Almindelig

Dyspnø

Almindelig

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Nausea

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Dyspepsi

Almindelig

Diarré

Almindelig

Abdominalsmerter

Almindelig

Abdominalsmerter - øvre

Almindelig

Obstipation

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Myalgi

Almindelig

Muskelspasmer

Almindelig

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Asteni

Undersøgelser

Almindelig

Hypocalcæmi

Almindelig

Hyperkaliæmi

Almindelig

Reduceret testosteronniveau

† se pkt. 4.4

* se pkt. c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner

Der er påvist overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem og urticaria, i forbindelse

med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring. Hyppigheden af de enkelte foretrukne

termer, der

inkluderer angioødem og urticaria, kan ikke estimeres ud fra de

forhåndenværende data.

Hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens

I overvågningen af sikkerheden efter markedsføring har der været rapporteret

idiosynkratiske tilfælde

af hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos

cinacalcet-behandlede patienter med

nedsat hjertefunktion. Hyppigheden af disse kan ikke

estimeres ud fra de forhåndenværende data.

QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi

I forbindelse med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring er der påvist QT-

forlængelse og

ventrikulær arytmi sekundært til hypocalcæmi, men hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra de

forhåndenværende data (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Accords sikkerhed i behandlingen af sekundær HPT hos pædiatriske patienter

med ESRD, der er i dialysebehandling, blev undersøgt i to randomiserede, kontrollerede

dk_hum_57962_spc.doc

Side 10 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information