Cardizem Retard 90 mg Depottablett

Sverige - svensk - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-08-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-10-2020

Aktiv bestanddel:
diltiazemhydroklorid
Tilgængelig fra:
Orifarm AB
ATC-kode:
C08DB01
INN (International Name):
diltiazem Hydrochloride
Dosering:
90 mg
Lægemiddelform:
Depottablett
Sammensætning:
diltiazemhydroklorid 90 mg Aktiv substans; sackaros Hjälpämne
Recept type:
Receptbelagt
Produkt oversigt:
Förpacknings: Burk, 200 tabletter
Autorisation status:
Avregistrerad
Autorisationsnummer:
57815
Autorisation dato:
2019-01-16

Læs hele dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Cardizem Retard 90 mg depottabletter

Cardizem Retard 120 mg depottabletter

Cardizem Retard 180 mg depottabletter

diltiazemhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cardizem Retard är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cardizem Retard

Hur du använder Cardizem Retard

Eventuella biverkningar

Hur Cardizem Retard ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cardizem

Retard är och vad det används för

Cardizem Retard är en så kallad kalciumantagonist som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För

hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln.

Risken för kärlkramp i hjärtat minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket

sjunker. Cardizem Retard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett

med små hål. Tablettskalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut

under vägen genom mag-tarmkanalen.

Behandling av kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris) och högt blodtryck (hypertoni).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cardizem

Retard

Använd inte Cardizem Retard

Om du är allergisk mot diltiazemhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du lider av allvarliga hjärtproblem (t.ex. vissa typer av hjärtblock, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt

eller störningar i hjärtrytmen).

Om du lider av digitalisförgiftning.

Om du redan tar ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cardizem

Retard.

Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandlingen med

Cardizem Retard påbörjas:

lågt blodtryck

förträngning av stora kroppspulsådern

någon hjärtsjukdom som påverkar hjärtats rytm

nedsatt njur- eller leverfunktion

risk att utveckla stopp i tarmen (tarmobstruktion).

Kalciumantagonister såsom diltiazem kan ge humörsvängningar, inklusive depression.

Sluta att ta Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

(angioödem)

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.

Andra läkemedel och Cardizem Retard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cardizem Retard, t.ex. vissa

läkemedel:

mot högt blodtryck (nifedipin, betablockerare, alfablockerare och kalciumantagonister)

mot högt blodtryck och kärlkramp (amlodipin)

mot kärlkramp (nitratderivat)

mot rubbningar av hjärtrytmen (t.ex. amiodaron)

blodfettsänkande läkemedel (simvastatin)

mot epilepsi (karbamazepin)

med lugnande och sömngivande effekt (midazolam, triazolam)

mot ångest och depression (buspiron, imipramin)

mot smärta vid operationer (alfentanil)

vid transplantation (ciklosporin)

mot manisk-depressiv sjukdom (litium)

läkemedel som hämmar bildningen av saltsyra och som används mot bl.a. sår i magsäck

(ranitidin, cimetidin)

mot tuberkulos (rifampicin)

mot inflammatoriska sjukdomar såsom reumatism, ulcerös kolit och astma (metylprednisolon)

läkemedel som undertrycker immunsystemet (sirolimus, temsirolimus och everolimus).

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Om du behöver narkos vid

en operation ska narkosläkaren informeras om att du tar Cardizem Retard.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare

före

användning av Cardizem Retard

under graviditet.

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cardizem Retard under

amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Cardizem Retard kan biverkningar som yrsel och sjukdomskänsla förekomma.

Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cardizem Retard innehåller sackaros och natrium

Sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per depottablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du använder Cardizem

Retard

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Cardizem Retard depottabletter ska

sväljas hela med minst ½ glas vätska minst 15 minuter

före måltid. Depottabletterna får ej delas eller tuggas.

Om du använt för stor mängd av Cardizem Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Cardizem Retard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta att ta Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och

andningssvårigheter (angioödem). Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i

munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom).

Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (toxisk

epidermal nekrolys). Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

vätskeansamling, svullnad i armar och ben (perifert ödem)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

yrsel

trötthet

hjärtblock (AV-block I, II eller III)

vallningar

illamående

förstoppning

halsbränna och sura uppstötningar (dyspepsi)

magsmärta

hudutslag

klåda

sjukdomskänsla

ansiktsrodnad med värmekänsla

hjärtklappning

leverpåverkan

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

nervositet

svårighet att somna

låg puls

plötsligt blodtrycksfall när man reser sig upp

kräkningar

diarré

ökade levervärden (ASAT, ALAT, LDH eller ALP)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

störningar i hjärtrytmen (såsom snabb puls, extraslag)

förvärrad kärlkramp

lågt blodtryck

muntorrhet

nässelutslag

ankelsvullnad

muskel- och ledsmärta

hud- och slemhinnerubbningar (ibland allvarliga)

sömnrubbningar

förvirring

leverinflammation

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

minskat antal trombocyter i blodet

humörsvängningar (inklusive depression)

ofrivilliga muskelrörelser (extrapyramidalt syndrom)

korta, ofrivilliga muskelryckningar (myokloni)

hjärtsvikt

inflammation i en kärlvägg (vaskulit)

tandköttssvullnad

ljuskänslighet (fotosensitivitet)

utslag

fjällande hudinflammation (exfolativ dermatit)

varfyllda blåsor på kroppen (pustulos)

ibland fjällande hudrodnad med eller utan feber (deskvamativt erytem)

svettningar

förstoring av bröstkörtlarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Cardizem

Retard ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Cardizem Retard

Den aktiva substansen är:

Diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg respektive 180 mg per depottablett.

Övriga innehållsämnen är:

Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, natriumdivätecitrat, sackaros

50 mg, 69 mg respektive 155 mg per depottablett, polymerbeläggning, acetyltributylcitrat,

polymeriserad ricinolja, natriumvätekarbonat, etylvanillin, titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Cardizem Retard 90 mg, 120 mg, 180 mg: vit, kupad, rund tablett.

Förpackningsstorlekar:

Cardizem Retard 90 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

Cardizem Retard 120 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

Cardizem Retard 180 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 200 tabletter.

Burken med det barnskyddande locket öppnas genom att locket hålls nedtryckt och skruvas moturs.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-24

Læs hele dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Cardizem Retard 90 mg depottabletter

Cardizem Retard 120 mg depottabletter

Cardizem Retard 180 mg depottabletter

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

1 depottablett innehåller 90 mg, 120 mg resp 180 mg diltiazemhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt: sackaros

50 mg sackaros per 90 mg depottablett

69 mg sackaros per 120 mg depottablett

155 mg sackaros per 180 mg depottablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Depottablett

90 mg, 120 mg, 180 mg: vit, kupad, rund tablett.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Stabil angina pectoris. Hypertoni.

4.2

Dosering och administreringssätt

Depottabletterna får ej delas eller tuggas. De bör sväljas tillsammans med ½ glas vatten åtminstone 15

min. före födointag. Dosen avpassas individuellt.

Angina pectoris

Lämplig begynnelsedos är 90 mg 2 gånger dagligen som efter två veckor successivt kan ökas till

maximalt 360 mg/dag, fördelat på 2 dostillfällen. Normal dosering är 240 mg/dag.

Hypertoni

Lämplig begynnelsedos 90-120 mg 2 gånger dagligen som efter två veckor successivt kan ökas till

maximalt 360 mg/dag, fördelat på 2 dostillfällen. Normal dosering är 240-360 mg/dag.

4.3

Kontraindikationer

Diltiazem är kontraindicerat hos patienter med:

Förmaksflimmer i kombination med WPW-syndrom

Sick sinus-syndrom, utom vid närvaro av en fungerande ventrikulär pacemaker

Obehandlad AV-block grad II och III, utom vid närvaro av en fungerande ventrikulär

pacemaker

Svår bradykardi (under 40 slag per minut)

Hjärtsvikt

Vänsterkammarsvikt med lungstas

Akut hjärtinfarkt

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Samtidig användning av dantrolen infusion (se avsnitt 4.5)

Digitalisintoxikation

Samtidig användning av ivabradin (se avsnitt 4.5)

4.4

Varningar och försiktighet

Begränsad erfarenhet finns vad gäller patienter med nedsatt leverfunktion. Om diltiazem måste

användas till dessa patienter bör dosinställning ske med speciell försiktighet. Försiktighet måste

iakttagas vid reducerad vänsterkammarfunktion, aortastenos, hypotension, obehandlad AV-block grad

I med bifascikulärt block (risk för försämring och, i sällsynta fall, fullständig blockad), bradykardi

(risk för försämring) och samtidig behandling med beta-blockerare.

Före generell anestesi måste anestesiologen informeras om pågående behandling med diltiazem.

Nedsättningen av hjärtats kontraktilitet, konduktivitet och automaticitet, liksom även kärldilatation på

grund av anestetika, kan förstärkas med kalciumkanalblockerare.

Ökade plasmakoncentrationer av diltiazem kan ses hos äldre och hos patienter med njur- eller

leverinsufficiens. Kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna ska beaktas noggrant, och i

synnerhet hjärtfrekvensen ska monitoreras noggrant i början av behandlingen.

Kalciumkanalblockerare som diltiazem kan förknippas med humörsvängningar, inklusive depression.

Liksom andra kalciumkanalantagonister har diltiazem en hämmande effekt på tarmmotiliteten.

Läkemedlet ska därför användas med försiktighet hos patienter med risk för att utveckla

tarmobstruktion. Tablettrester från produktberedningar med långsam frisättning kan passera ut i

patientens avföring, men detta har dock ingen klinisk relevans.

Cardizem Retard innehåller sackaros och natrium. Då detta läkemedel innehåller sackaros bör

patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel:

fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diltiazem metaboliseras av CYP 3A4 och kan, genom kompetitiv hämning av CYP 3A4, påverka

farmakokinetiken för andra läkemedel som metaboliseras av samma enzym.

Diltiazem metaboliseras av CYP3A4. En måttlig (mindre än 2-faldig) ökning av

plasmakoncentrationen av diltiazem har dokumenterats vid samtidig administrering med en starkare

CYP3A4-hämmare. Diltiazem är även en CYP3A4-isoform hämmare. Samtidig administrering med

andra CYP3A4-substrat kan leda till ökad plasmakoncentration av endera av de samtidigt

administrerade läkemedlen. Samtidig administrering av diltiazem med en CYP3A4-inducerare kan

leda till minskade plasmakoncentrationer av diltiazem.

Kontraindicerad kombinationsbehandling

Dantrolen (infusion):

Letalt kammarflimmer ses med jämna mellanrum hos djur när intravenöst

verapamil och dantrolen administreras samtidigt. Kombinationen kalciumantagonist och dantrolen kan

därför vara farlig (se avsnitt 4.3).

Ivabradin:

Samtidig användning av ivabradin är kontraindicerad på grund av att diltiazem har en

additiv påverkan på den hjärtfrekvenssänkande effekten av ivabradin (se avsnitt 4.3).

Följande kombinationer med Cardizem Retard bör undvikas:

Nifedipin

Diltiazem minskar clearance av nifedipin med drygt 50 %.

Triazolam

I dosen 60 mg x 3 oralt orsakar diltiazem en dubblering av plasmakoncentrationen och halveringstiden

av triazolam.

Ciklosporin

Ciklosporinhalterna i plasma kan öka med upp till 50 % när diltiazem (90 mg/dygn) insättes, sannolikt

pg a hämmad metabolism av ciklosporin.

Följande kombinationer kan kräva dosanpassning:

Simvastatin

Efter en engångsdos av simvastasin hämmas dess metabolism via CYP 3A4 av diltiazem med en

ökning av C

(3,6-faldig) och AUC (5-faldig). Diltiazem ökar även serumkoncentrationen av

simvastatinsyra (3,7-faldigt). I en klinisk studie förstärkte diltiazem den kolesterolsänkande effekten

av simvastatin vars dos torde kunna minskas vid denna kombinationsbehandling.

Kalciumantagonister och betablockerare

Kalciumantagonister och betablockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och

sinusknutefunktion. Uttalad bradykardi har observerats (kasuistiker) vid kombinationsbehandling med

diltiazem. Denna kombination får endast användas under noggrann klinisk övervakning och EKG-

monitorering, särskilt i början av behandlingen.

Imipramin

På friska försökspersoner ökar diltiazem biotillgängligheten av imipramin med 30 % sannolikt genom

att hämma dess första passage-metabolism.

Karbamazepin

Fallrapporter talar för att diltiazem kan öka halten av karbamazepin i plasma genom att hämma dess

metabolism. Vid kombinationsbehandling bör plasmahalterna av karbamazepin följas.

Midazolam

Efter tre dagars förbehandling med diltiazem (60 mg) ökade plasmakoncentrationen av midazolam

efter oral administrering 2-4-faldigt på friska försökspersoner, sannolikt pga hämmad metabolism.

Diltiazem minskar även clearance av intravenöst administrerat midazolam med risk för försenad

extubation.

Amlodipin

Diltiazem hämmar metabolismen av amlodipin, sannolikt via CYP 3A4, varvid

plasmakoncentrationen ökar med 50 % och effekterna av amlodipin förstärks.

Alfentanil

Förbehandling med diltiazem ökar plasmakoncentrationen av intravenöst alfentanil med 40 % och

förlänger dess halveringstid med 50 %. Detta innebär risk för försenad extubering.

Buspiron

Förbehandling med diltiazem ökar plasmakoncentrationen av buspiron (engångsdos) 4,1-faldigt och

AUC 5,5-faldigt, sannolikt genom att hämma dess första passagemetabolism genom CYP 3A4.

Litium

Risk för ökad litiuminducerad neurotoxicitet.

Nitratderivativ

Ökade hypotona effekter och svaghet (additiva vasodilaterande effekter). Hos alla patienter som får

behandling med kalciumantagonister bör nitratderivativer endast förskrivas i successivt ökande doser.

Alfaantagonister

Ökade antihypertona effekter. Samtidig behandling med alfaantagonister kan orsaka eller försämra

hypotoni. En kombination av diltiazem och en alfaantagonist bör endast övervägas under strikt

monitorering av blodtrycket.

Amiodaron

Ökad risk för bradykardi. Försiktighet ska iakttas när dessa kombineras med diltiazem, särskilt hos

äldre individer och när höga doser ges.

Andra antiarytmika

Eftersom diltiazem har antiarytmiska egenskaper rekommenderas inte samtidig förskrivning med

andra antiarytmika (additiv risk för ökade negativa effekter på hjärtat). Denna kombination bör endast

användas under noggrann klinisk övervakning och EKG-monitorering.

Rifampicin

Risk för sänkta plasmanivåer av diltiazem efter insättande av rifampicin. Patienten bör monitoreras

noggrant vid insättande eller utsättande av behandlingen med rifampicin.

Anti-H

2

-medel (cimetidin, ranitidin)

Ökade plasmakoncentrationer av diltiazem. Patienter som står på diltiazembehandling bör monitoreras

noggrant vid insättande eller utsättande av behandlingen med anti-H

-medel. Dygnsdosen av diltiazem

kan behöva justeras.

Kortikosteroider (metylprednisolon)

Hämning av metylprednisolons metabolism (CYP3A4) och hämning av P-glykoprotein:

Patienten bör

monitoreras vid insättande av behandling med metylprednisolon. Dosen av metylprednisolon kan

behöva justeras.

Interaktioner med följande substanser har sannolikt ingen klinisk betydelse eller betydelsen är ännu ej

fastställd:

Teofyllin

Plasmanivåerna av teofyllin kan stiga vid samtidig behandling med diltiazem.

Fenytoin

Diltiazem kan hämma metabolismen av fenytoin hos vissa patienter med ökade plasmakoncentrationer

som följd.

Digoxin/digitoxin

Diltiazem ökar nivåerna av digoxin/digitoxin i plasma och kombinationen kan ge ökad risk för

bradykardi.

Kinidin

Diltiazem minskar oralt clearance av kinidin med ca 35 %.

Allmän information som ska beaktas

Statiner

Diltiazem är en CYP3A4-hämmare och har visat sig kunna öka AUC-värdet hos vissa statiner

signifikant.

Risken för myopati och rabdomyolys på grund av statiner som metaboliserats av CYP3A4

kan öka vid samtidig användning av diltiazem. När så är möjligt bör en icke-CYP3A4-metaboliserad

statin användas tillsammans med diltiazem. I annat fall krävs noggrann monitorering vad gäller tecken

och symtom på eventuell statintoxicitet.

Mechanistic

Target of Rapamycin (mTOR)-hämmare

Efter samtidigt intag av 10 mg sirolimus oral lösning (CYP3A4-substrat) och 120 mg

diltiazem sågs en 1,4-faldig ökning av Cmax av sirolimus respektive en 1,6-faldig ökning av

AUC. Diltiazem kan öka blodkoncentrationen av everolimus genom att minska metabolismen

via CYP3A4 eller efflux av everolimus från intestinala celler via P-glykoprotein. En

dossänkning av mTOR-hämmare såsom sirolimus, temsirolimus och everolimus kan vara

nödvändig om diltiazem intas samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kalciumantagonister kan hämma prematura kontraktioner i uterus. Säkra belägg saknas för att

förlossningen vid fullgången tid förlängs. Risk för hypoxi hos fostret kan uppkomma vid hypotension

hos modern och minskad perfusion av uterus på grund av omfördelning av blodflödet genom perifer

vasodilatation.

I djurförsök har kalciumantagonister hos flera species givit upphov till embryotoxiska och/eller

teratogena effekter, främst i form av distala skelettmissbildningar. Under graviditet bör därför

Cardizem Retard ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för

fostret.

Amning

Diltiazem utsöndras i låga koncentrationer i bröstmjölk. Amning bör undvikas under intag av detta

läkemedel. Om behandlingen med diltiazem anses medicinskt nödvändigt bör en alternativ metod för

matning av barnet användas.

Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder bör använda effektiv preventivmetod under behandling med diltiazem.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På basis av de biverkningar som rapporterats, dvs. yrsel (vanligt) och sjukdomskänsla (vanligt), kan

förmågan att framföra fordon och använda maskiner påverkas. Inga studier har dock genomförts.

4.8

Biverkningar

Cirka 5 % av patienterna kan uppleva biverkningar framför allt relaterade till preparatets

vasodilaterande egenskaper i form av huvudvärk, illamående, yrsel samt ankelsvullnad. Cirka 2 % kan

reagera med allergiskt läkemedelsexantem.

I nedanstående tabell är biverkningarna uppräknade efter organsystem och frekvens: Mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Sällsynta

Nervositet, insomnia

Förvirring, sömnrubbning

Ingen känd frekvens

Humörsvängningar (inklusive depression)

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, yrsel

Ingen känd frekvens

Extrapyramidalt syndrom, myokloni

Hjärtat

Vanliga

AV-block (kan vara av första, andra eller tredje graden;

grenblock kan uppträda), palpitationer

Mindre vanliga

Bradykardi

Sällsynta

Sinusarrest, aggraverad angina pectoris, hypotension,

takykardi, extrasystole

Ingen känd frekvens

Sino-atrial blockad, hjärtsvikt,

Blodkärl

Vanliga

Vallningar

Mindre vanliga

Ortostatisk hypotoni

Ingen känd frekvens

Vaskulit (inclusive leukocytoklastisk vaskulit)

Magtarmkanalen

Vanliga

Förstoppning, dyspepsi, magsmärta, illamående,

Mindre vanliga

Kräkning, diarré

Sällsynta

Muntorrhet

Ingen känd frekvens

Gingival hyperplasi

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Ökade leverenzymvärden (ASAT, ALAT, LDH, ökat ALP)

Sällsynt

Granulomatös hepatit

Ingen känd frekvens

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Erytem, exantem, klåda, flush

Sällsynta

Urtikaria, erythema multiforme, angioödem, toxisk epidermal

nekrolys, Steven-Johnsons syndrom

Ingen känd frekvens

Fotosensitivitet (inklusive likenoid keratos på solexponerade

hudområden), utslag, svettningar, exfoliativ dermatit, akut

generaliserad exantematisk pustulos, ibland deskvamativt

erytem med eller utan feber

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Myalgi, artralgi, ankelsvullnad

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens

Gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Perifert ödem

Vanliga

Sjukdomskänsla, trötthet

Undersökningar

Vanlig

Förhöjda aminotransferaser

Enstaka fall av försämrat blodsockerläge (hyperglukemi) hos diabetiker har rapporterats i samband

med diltiazemmedicinering. I kontrollerade kliniska prövningar med diabetiker har detta inte kunnat

påvisas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

De kliniska effekterna av akut överdosering kan innefatta uttalad hypotoni, eventuellt resulterande i

kollaps, sinusbradykardi, med eller utan isorytmisk dissociering, samt atrioventrikulära

överledningsstörningar.

Behandlingen, på sjukvårdsinrättning, inkluderar ventrikelsköljning och/eller osmotisk diures.

Överledningsstörningar kan behandlas med tillfällig hjärtpacing.

Föreslagna korrigerande behandlingar: atropin, vasopressorer, inotropa medel, glukagon och

kalciumglukonatinfusion.

Toxicitet

2,25 g till åldring med förmaksflimmer gav letal intoxikation. 60 mg till 2-åring gav efter koltillförsel

ej några symptom. 1,2 g till 17-åring gav efter ventrikeltömning lindrig till måttlig intoxikation. 1,8 g

till vuxen gav måttlig till allvarlig, 2,4 g till 15-åring, 2,6 g till åldring samt 5,9 g till vuxen gav

allvarlig, 4,2 g och 10,8 g till vuxna gav mycket allvarlig intoxikation.

Symtom

Vid förgiftning med depotpreparat kan symptomdebuten dröja 12-16 timmar och svåra symptom kan

tillstöta efter flera dygn. Huvudrisk utgör cirkulationspåverkan: Bradykardi (ibland takykardi),

blodtrycksfall, AV-block I-III, AV dissociation, VES, kammarflimmer, asystoli. Yrsel, huvudvärk,

medvetandesänkning, koma, kramper. Flush, hypotermi. Dyspné, lungödem (icke-kardiellt) och apné.

Eventuellt ARDS. Acidos, hypokalemi, hyperglykemi, eventuellt hypokalcemi. Njurpåverkan.

Rhabdomyolos, tarmischemi. Illamående och kräkningar.

Behandling

Om befogat ventrikeltömning, i vissa fall även sent (depottabletter kan klumpa ihop sig, diltiazem

påverkar tarmmotiliteten), kol. OBS! Atropin bör ges före ventrikeltömningen (pga risk för

vagusstimulering). EKG-övervakning. Respiratorbehandling på vid indikation. Korrigering av

syrabas- och elektrolytstatus. Vid bradykardi och block: Atropin eventuellt upprepat eller isoprenalin.

Pacemaker tidigt i svåra fall. Vid cirkulationssvikt lämpligt att monitorera hemodynamiken och med

ledning härav ge vätska intravenöst, dobutamin, och eventuellt noradrenalin. Kalciumglubionat (9 mg

Ca/ml) 20(–30) ml intravenöst under 5 min till vuxna (3–5 mg Ca/kg till barn) initialt och vid behov

upprepat eller som infusion. I svåra fall kan glukagon 10 mg till vuxna (barn 50–150 μg/kg)

intravenöst under 2 min eventuellt följt av infusion och fosfodiesterashämmare (t.ex. amrinon) samt

insulin-glukos prövas. Vid cirkulationsstillestånd kan återupplivningsförsök under flera timmar vara

befogat. Diazepam vid kramper. Övrig symtomatisk behandling.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kalciumantagonist, ATC kod: C08DB01.

Den verksamma substansen i Cardizem Retard

är diltiazem som är ett bensotiazepinderivat i form av

en enantiomer. Diltiazem är en oselektiv kalciumantagonist med effekt på hjärta och blodkärl.

Diltiazem ger selektiv hämning av flödet av kalciumjoner genom påverkan på särskilda

kalciumkanaler (spänningsberoende kanaler av L-typ) i cellmembranet, i hjärtmuskulatur och glatt

kärlmuskulatur. Diltiazem förlänger AV-nodens refraktära period samt fortledning över AV-noden

(AH-intervallet). Sinusnodens frekvens minskar medan sinusknutans återhämtningstid påverkas i

ringa grad. Wenchebachs periodicitet ökar medan ingen effekt uppnås på överledningen mellan HIS

bunt och kammaren. Experimentellt har visats att impulsöverledningen från förmaket till Hiska bunten

(AH-tiden) förlängs med 20-25 % efter tillförsel av diltiazem. Överledning av impulser från kammare

till förmak (VA-tiden) förlängs på motsvarande sätt.

Kalciumantagonister är lipidneutrala. Kalciumjonen är väsentlig för insulinfrisättningen. Behandling

med diltiazem kan teoretiskt påverka glukosmetabolismen på ett ogynnsamt sätt. I enstaka fall kan

detta ha klinisk relevans.

Begränsad erfarenhet av kombinationsbehandling med betablockerare föreligger.

Antihypertensiv effekt.

Hämning av flödet av kalciumjoner ger en dilatation av den glatta

kärlmuskulaturen med minskat perifert motstånd som följd. Diltiazem har likvärdig morbiditets- och

mortalitetsreduktion som diuretika och betablockerare vid hypertonibehandling hos män och kvinnor

(primära endpoints i Nordil-studien). Diltiazem kan vid behov kombineras med diuretika och ACE-

hämmare.

Antiangenös effekt.

Genom att flödet av kalciumjoner hämmas motverkas kontraktionen i koronarkärl

och perifera kärl. Diltiazem ökar hjärtats tillgång på blod och syre genom kranskärlsdilatation och

frekvenssänkning, dessutom minskar behovet genom sänkning av hjärtfrekvensen och afterload.

Diltiazem kan vid behov kombineras med nitroglycerin och andra nitroföreningar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Cardizem Retard

depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av en olöslig porförsedd

polymer. Porerna uppstår när mikroniserade sackarospartiklar inbakade i polymeren löses av

magsaften. Genom porerna diffunderar magsaften in i kärnan och löser upp diltiazemsubstansen, som

sedan frisättes genom polymeren med en jämn hastighet. Detta resulterar i en jämnare plasmanivå

under längre tid och möjliggör dosering två gånger per dygn. Det vita skalet kan passera mag-

tarmkanalen intakt.

Diltiazem har en icke-linjär kinetik, vilket medför att en dosändring inte alltid leder till förväntad

effekt. Efter oral administrering absorberas diltiazem väl men har en låg biotillgänglighet (ca 40 %)

p.g.a. en hög första passage effekt. Den inter-individuella variationen i plasmakoncentrationen är

emellertid hög. För Cardizem Retard

uppnås maximal plasmakoncentration 4-6 timmar efter dos.

Cirka

diltiazem

binds till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är ca 3 liter/kg.

Halveringstiden för diltiazem är 3-6 timmar. Steady-state uppnås efter 2-3 dagar. Clearence är 12

ml/min/kg, lägre hos uremipatienter. Huvudmetaboliterna desmetyldiltiazem och desacetyldiltiazem

har vid terapeutisk dosering bestämts i plasma till 40 % respektive 10-20 % av modersubstansens

koncentration. Metaboliterna har mindre än hälften av diltiazems koronarkärlsdilaterande effekt. Ca

70 % utsöndras via urinen, huvudsakligen som metaboliter.

Det finns inga detaljerade studier på effekten av leversvikt för diltiazem. Dock, på grund av den höga

första passage-metabolismen av diltiazem, bör en dosreducering rekommenderas till patienter med

levercirrhos. Eftersom endast en fraktion av de hepatiska metaboliterna av diltiazem utsöndras via

njuren är ingen dosjustering påkallad vid njursvikt.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Diltiazem har i adekvata prekliniska undersökningar visat sig ej ha carcinogen eller mutagen effekt.

Reproduktionstoxikologiska undersökningar hos mus, råtta och kanin visar på embryotoxicitet samt

teratogena effekter.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumdivätecitrat

Sackaros

Povidon

Magnesiumstearat

Makrogol 6000

Polymerbeläggning

Acetyltributylcitrat

Polymeriserad ricinolja

Natriumvätekarbonat

Etylvanillin

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Cardizem Retard 90 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

Cardizem Retard 120 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

Cardizem Retard 180 mg depottabletter

PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt

HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 200 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

8

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cardizem Retard

90 mg

10876

Cardizem Retard

120 mg

10877

Cardizem Retard

180 mg

10962

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

Cardizem Retard

90 mg: 1988-12-09 / / 2010-07-01

Cardizem Retard

120 mg: 1988-12-09 / / 2010-07-01

Cardizem Retard

180 mg: 1989-06-09 / / 2010-07-01

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-10-29

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information