Campral 333 mg enterotabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2021

Aktiv bestanddel:
Acamprosatcalcium
Tilgængelig fra:
Merck Sante s.a.s.
ATC-kode:
N07BB03
INN (International Name):
Acamprosatcalcium
Dosering:
333 mg
Lægemiddelform:
enterotabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17543
Autorisation dato:
1999-11-09

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Campral® 333 mg enterotabletter

acamprosatcalcium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Campral til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral

3. Sådan skal du tage Campral

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Campral er et lægemiddel mod alkohol-afhængighed.

Campral nedsætter trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald. Behandlingen skal

kombineres med rådgivning (afvænningsprogram).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Campral

hvis du er allergisk over for acamprosat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i

Campral (angivet i afsnit 6)

har meget nedsat nyrefunktion

ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Campral

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du har meget nedsat leverfunktion.

Vær opmærksom på at Campral ikke virker på abstinenssymptomer.

Alkoholafhængighed, depression og selvmordstanker hænger ofte sammen. Søg hjælp hos din

læge, hvis du føler dig nedtrykt, fortvivlet eller ikke kan overskue hverdagen.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Brug af andre lægemidler sammen med Campral

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Campral.

Graviditet

Du må ikke tage Campral, hvis du er gravid, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og

ulemper for dig og dit barn. Erfaringerne med brug af Campral under graviditet er begrænsede.

Amning

Du må ikke tage Campral, når du ammer, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og

ulemper for dig og dit barn. Erfaringerne med brug af Campral under amning er begrænsede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Campral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Campral

Tag altid Campral nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tag tabletterne hele sammen med rigelig væske. Du må ikke tygge eller knuse dem.

Behandlingen med Campral varer sædvanligvis et år.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne over 60 kg: 2 tabletter 3 gange daglig.

Voksne under 60 kg: 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tablet aften.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Campral til børn under 18 år efter aftale med lægen.

Ældre

Du må kun tage Campral efter aftale med lægen.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Lægen kan vælge at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Campral

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet hvis du har taget flere Campral, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Diarré kan være

tegn på, at du har taget for mange Campral. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Campral

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Campral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er normalt milde og forbigående.

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, udslæt, kløe, manglende evne og

lyst til sex (for både kvinder og mænd).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Øget lyst til sex.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Overfølsomhedsreaktion, der giver nældefeber eller væskeophobninger især ved læber

og hals.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Ikke alvorlige: Udslæt med væskefyldte blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300, København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Campral utilgængeligt for børn.

Brug ikke Campral efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Campral 333 mg enterotabletter indeholder

Det virksomme stof er acamprosat (333 mg acamprosatcalcium).

De øvrige indholdsstoffer er crospovidon (E 1202), mikrokrystallinsk cellulose (E 460),

magnesiumsilicat (E 553a), natriumstivelsesglycollat, vandfri kolloid silica (E 551),

magnesiumstearat (E 470b), eudragit L30D, talkum (E 553b) og propylenglycol (E 1520).

Udseende og pakningsstørrelser

Campral enterotabletter er hvide, runde tabletter mærket 333 på den ene side.

Campral fås i pakninger à 84 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Santé s.a.s.

37, Rue Saint-Romain

69008 Lyon

Frankrig

Repræsentant i Danmark

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Fremstiller

Merck Santé s.a.s.

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst ændret februar 2021.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www. dkma.dk.

11. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Campral, enterotabletter

0.

D.SP.NR.

09348

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Campral

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enterotablet indeholder 333 mg acamprosatcalcium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterotabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af tilbagefaldsrisiko hos alkoholafhængige patienter i kombination med ikke-

farmakologisk (psykosocial) behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

2 tabletter 3 gange daglig morgen, middag og aften.

Personer under 60 kg evt. 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tablet aften.

Behandlingen bør indledes umiddelbart efter ophør med alkoholindtagelse og bør fortsætte,

selv om patienten får tilbagefald.

Anbefalet behandlingsperiode er 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion ved creatininclearance < 0,8 ml/s (50 ml/min), jf. pkt. 4.4.

Nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.4.

dk_hum_17543_spc.doc

Side 1 af 6

Ældre

Se pkt. 4.4.

Børn

Se pkt. 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Campral er kontraindiceret hos patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller

over for et eller flere af hjælpestofferne.

Acamprosat er kontraindiceret hos:

Patienter med nedsat nyrefunktion (creatininclearance < 0,5 ml/s (30 ml/min).

Ammende kvinder (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Acamprosat har ingen effekt på abstinenssymptomer.

På grund af den indbyrdes vekselvirkning mellem alkoholafhængighed, depression og

selvmordstanker anbefales det at monitorere alkoholafhængige patienter, inklusive dem i

bahandling med acamprosat, for symptomer eller tegn på depression eller suicidal adfærd.

Ældre (> 65 år) og børn (< 18 år) bør ikke behandles med acamprosat, da erfaring med

sikkerhed og virkning savnes hos disse patienter.

Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion. Dosisreduktion ved creatininclearance < 0,8 ml/s

(50 ml/min). Acamprosat er kontraindiceret ved creatininclearance < 0,5 ml/s (30 ml/min).

Sikkerhed og virkning kendes ikke hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh Classification C).

Misbrug og afhængighed

Non-kliniske studier tyder på, at acamprosat har et lille eller intet misbrugspotentiale. Der

er i kliniske studier ikke fundet bevis for afhængighed af acamprosat, hvilket demonstrerer

at acampostate ikke har et signifikant afhængighedsskabende potentiale.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetikken ændres hverken for acamprosat eller for alkohol ved samtidig

indtagelse.

Der er ikke observeret nogen ændringer i frekvensen af kliniske og/eller biologiske

bivirkninger ved samtidigt brug af acamprosat og disulfiram, oxazepam, diazepam,

tetrabamat eller meprobamat.

Samtidig indtagelse af naltrexon øger C

af acamprosat med 33 % og AUC med 25 %,

naltrexons farmakokinetik påvirkes ikke; dosisjustering er ikke nødvendig.

Kliniske studier viser at samtidig administration af acamprosat ikke påvirker

sikkerhedsprofilen af antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og sedativa (inkl.

dk_hum_17543_spc.doc

Side 2 af 6

benzodiazepiner) eller non-opioide analgetika. Patienter i samtidig antidepressiv

behandling rapporterede hyppigere både vægtstigning og vægttab.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af acamprosat til gravide kvinder. Dyreforsøg

viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditeten, den

embryonale/føtale udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (jf. pkt. 5.3).

Acamprosat bør kun anvendes til gravide efter en omhyggelig risk/benefit vurdering i

tilfælde, hvor den gravide ikke kan afholdes fra at indtage alkohol, medmindre behandling

med acamprosat iværksættes, og hvor der derfor er risiko for føtal og teratogen toksicitet

på grund af alkohol.

Amning

Dyreforsøg har vist, at acamprosat udskilles i mælken. Det er ukendt, om acamprosat

udskilles i human mælk. Campral bør ikke derfor anvendes af ammende kvinder.

Hvis den ammende kvinde ikke kan afholdes fra at indtage alkohol, medmindre behandling

med acamprosat iværksættes, bør fordelene for moderen opvejes med fordelene ved

amning af barnet, og der bør foretages en vurdering af, om behandlingen skal seponeres,

eller amningen skal ophøre.

Fertilitet

Der er ikke set påvirkning af fertilitet i dyreforsøg. Det er ikke kendt, om acamprosat

påvirker fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Campral påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

20-25 % af patienterne vil opleve gastrointestinale bivirkninger. Under behandling med

Campral vil 4,4 % opleve seksuelle bivirkninger sammenholdt med 4 % ved

placebobehandling. Bivirkningerne er normalt milde og forbigående.

I henhold til data fra kliniske forsøg og spontane indberetninger efter markedsføring, kan

følgende bivirkninger forekomme under behandling med Campral:

Frekvens

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig (≥1/100

til <1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra

forhåndenværen

de data)

Mave-tarm-

kanalen

Diarré.

Abdominale smerter.

Kvalme, opkastning.

Flatulens.

Hud og

subkutant væv

Makulo-papuløst

udslæt. Pruritus.

Vesikulære-

bulløse

eruptioner.

dk_hum_17543_spc.doc

Side 3 af 6

Immunsystemet

Overfølsomheds-

reaktioner

inklusive

urticaria, angio-

ødem og

anafylaktiske

reaktioner.

reproduktive

system og

mammae

Frigiditet, impotens.

Psykiske

forstyrrelser

Nedsat libido.

Forøget libido.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4. 9

Overdosering

Symptomer

Symptomerne ved akut overdosering er normalt milde. Eneste rapporterede symptom er

diarré. Intet tilfælde af hypercalcæmi er rapporteret.

Behandling

Symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 07 BB 03. Midler mod alkoholafhængighed.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Acamprosat (calciumacetylhomotaurinat) har kemisk struktur som aminosyreneuro-

transmitterne taurine eller gamma-amino-smørsyre (GABA).

Acamprosatmolekylet er acetyleret, hvilket bevirker, at stoffet passerer blod-hjerne-

barrieren. Acamprosat stimulerer den GABA-betingede inhibitoriske neurotransmission og

antagoniserer excitatoriske aminosyrer, specielt glutamat. Studier med rotter har vist, at

acamprosat mindsker det frivillige alkoholindtag signifikant hos alkoholiserede rotter.

dk_hum_17543_spc.doc

Side 4 af 6

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration er den absolutte biotilgængelighed for acamprosat omkring 11 %.

Steady state plasmakoncentrationen opnås i løbet af 5-7 dages behandling med plasma-

acamprosatkoncentrationer mellem 370 og 650 ng/ml. Samtidig indtagelse af fødevarer

nedsætter biotilgængeligheden med cirka 20 % i forhold til indtagelse under faste. Dette er

dog ikke klinisk signifikant, og der er ikke behov for dosisjustering.

Fordeling

Distributionsvolumenet er estimeret til at være 72-109 liter for acamprosatcalcium efter

intravenøs indgift – svarende til cirka 1 l/kg. Acamprosat bindes ikke til plasmaprotein.

Metabolisme

Acamprosat metaboliseres ikke.

Elimination

Halveringstiden er 15-30 timer. Acamprosat udskilles uomdannet via nyrerne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske studier er toksikologiske symptomer relateret til indtagelse af kalcium og

ikke acetylhomotaurinat. Forstyrrelser i fosfor/kalcium metabolismen er observeret fx

diarré, forkalkning af blødt væv samt nyre- og hjertelæsioner. Acamprosat har ingen

mutagen og teratogen effekt på dyr, og der har heller ikke vist sig at være nogen

reproduktionstoksikologisk indvirkning på dyr. Optræden af endokrine tumorer i rotter

skønnes at være artsspecifik.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Cellulose, mikrokrystallinsk

Magnesiumsilicat

Magnesiumstearat

Natriumstivelsesglycolat

Silica, kolloid vandfri

Dragering

Eudragit L30D

Propylenglycol

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

dk_hum_17543_spc.doc

Side 5 af 6

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (aluminium/PVD/PVC).

Tabletbeholder (polypropylen).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSEN

Merck Santé s.a.s.

37 Rue Saint-Romain

F-69379 Lyon cedex 08

Frankrig

Repræsentant

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

17543

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. november 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. februar 2021

dk_hum_17543_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information