Calciumfolinat "Pfizer" 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-03-2019

Aktiv bestanddel:
Calciumfolinat
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
V03AF03
INN (International Name):
Calcium
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
19463
Autorisation dato:
1999-12-01

Indlægsseddel: Information til patienten

Calciumfolinat Hospira 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Calciumfolinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Calciumfolinat Hospira til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat Hospira

Sådan skal du bruge Calciumfolinat Hospira

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Calciumfolinat er et derivat af folinsyre.

Calciumfolinat anvendes ved højdosisbehandling med methotrexat (middel mod kræft) for at mindske

de skadelige virkninger af methotrexat på raske celler. Det anvendes ofte sammen med 5-fluorouracil

ved kræftbehandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat Hospira

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Calciumfolinat Hospira:

hvis du er allergisk over for calciumfolinat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Calciumfolinat Hospira angivet i punkt 6.

hvis du lider af visse former for blodmangel, hvor årsagen er mangel på vitamin B

(f.eks. perniciøs anæmi).

Brug af anden medicin sammen med Calciumfolinat Hospira

Calciumfolinat Hospira kan påvirke effekten af visse andre lægemidler. Fortæl det altid til lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept

, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

Fortæl det til lægen, hvis du tager:

Folinsyreantagonister f.eks. co-trimoxazol, trimethoprim og sulfamethoxazol (middel imod

bakterieinfektioner) samt pyrimethamin (middel imod malaria). Calciumfolinat Hospira bør ikke

blive givet samtidigt med en folinsyreantagonist, fordi effekten af folinsyreantagonisten kan

nedsættes.

Methotrexat – lægemiddel som anvendes ved kræftbehandling og visse sygdomme hvor det er

nødvendigt at hæmme immunforsvaret. Calciumfolinat vil ikke blive givet samtidigt med dette

lægemiddel da Calciumfolinat kan påvirke effekten af methotrexat. Calciumfolinat vil blive

indgivet 12-24 timer efter methotrexat.

Lægemidler der anvendes ved epilepsi f.eks. fenobarbital, fenytoin, primidon og succinimidler.

5-Fluorouracil – et lægemiddel som anvendes ved cancerbehandling.

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Amning

Det vides ikke, om calciumfolinat udskilles i modermælken. Calciumfolinat må kun anvendes under

amning, når det vurderes at være nødvendigt.

Trafik og arbejdssikkerhed

Calciumfolinat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Calciumfolinat Hospira indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri

3.

Sådan skal du bruge Calciumfolinat Hospira

Calciumfolinat Hospira gives i en blodåre (intravenøs infusion eller injektion) eller i en muskel

(intramuskulær injektion). Din læge afgør, hvad der er den rigtige dosis til dig.

Hvis du har brugt for meget Calciumfolinat Hospira

Da medicinen gives til dig, mens du er på hospitalet, er det usandsynligt, at du vil få for lidt eller for

meget. Du bør dog tale med din læge eller sygehuspersonale, hvis du har nogle spørgsmål.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du bemærker nogle af følgende meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 patienter), kontakt øjeblikkeligt en læge:

Alvorlig allergisk reaktion – Du kan opleve pludselig hududslæt, nældefeber,

åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger, som er rapporteret under behandling med calciumfolinat:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

du kan få feber efter injektion med calciumfolinat.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1000 patienter):

du kan du få mave-tarmbesvær efter høje doser calciumfolinat,

du kan få problemer med at falde i søvn (insomnia), blive ophidset eller deprimeret efter

høje doser calciumfolinat,

hvis du har epilepsi, kan du få øget anfaldsfrekvens. Dette skyldes at calciumfolinat kan

påvirke effekten af din epilepsimedicin.

Calciumfolinat forstærker bivirkningerne af cancerlægemidlet 5-Fluorouracil. Følgende

bivirkninger er rapporteret når calciumfolinat bliver givet samtidigt med 5-Fluorouracil:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme

opkastning

diarré og dehydrering

(herunder livstruende tilstande)

læbebetændelse og mundbetændelse med hvide belægninger (der har været tilfælde af

livstruende tilstande)

undertrykkelse af knoglemarven, der er kendetegnet ved et alvorligt fald i hvide blodlegmer

og blodplader (herunder livstruende tilstande)

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede):

rødmen og hævelse i håndfladerne eller på fodsålerne, der kan medføre, at huden skaller af

(hånd-/fodsyndrom)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

forhøjet indhold af ammoniak i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Se afsnittet ”

Nedenstående oplysninger er til læger og

sundhedspersonale”.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton, for at beskytte mod lys.

Brug ikke Calciumfolinat Hospira efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calciumfolinat Hospira indeholder:

Aktivt stof: Calciumfolinat. Hvert milliliter (ml) opløsning indeholder 10 mg folininsyre i form af

calciumfolinat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumhydroxid og/eller saltsyre (for at justere pH) og

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

En klar, gullig opløsning.

Lægemidlet leveres i klare 5, 10 eller 30 ml hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Hospira Nordic AB,

Vetenskapsvägen 10

191 90

Sollentuna,

Sverige.

Fremstiller: Hospira UK Limited,

Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

TILBEREDNINGS- OG FORTYNDNINGSFORSKRIFTER OG UFORLIGELIGHEDER

Efter rekonstruktion og før administration, bør calciumfolinat inspiceres visuelt. Opløsningen til

injektion eller infusionen bør være en klar gullig opløsning. Administrationshastigheden bør ikke

overskride 160 mg pr. minut (16 ml/min) (opløsningen indeholder calcium).

Eventuel yderligere fortynding kan gøres med følgende opløsninger: natriumchlorid 0,9 %, glucose 5

Fortynding udføres under aseptiske forhold og skal udføres inden anvendelsen.

Inkompatibilitet er rapporteret for injektionsformen af calciumfolinat og injektionsformen af

droperidol, fluorouracil, og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning var

observeret efter direkte blanding i sprøjten i 5 minutter ved 25 ºC efterfulgt af 8 minutters

centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning var observeret

når lægemidlerne injiceres lige efter hinanden i et Y-stykke uden at skylle sidearmen imellem

injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan dannes bundfald.

Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml med eller uden dextrose 5 % i vand, har vist sig

at være uforligeligt, blandet i forskellige mængder og opbevaret i beholdere af polyvinylklorid ved

4 ºC, 23 ºC eller 32 ºC.

OPBEVARING

Opbevaringstid og -betingelser er efter aseptisk fremstilling 24 timer ved opbevaring ved 2 °C – 8 °C

(i køleskab), beskyttet mod lys.

For intravenøs injektion eller intravenøs infusion.

Må ikke gives intrathecalt.

26. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciumfolinat ”Pfizer”, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

09930

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calciumfolinat ”Pfizer”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 10 mg/ml folininsyre i form af calciumfolinat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, gullig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Calciumfolinat er indiceret:

til at reducere toksicitet og modvirke effekten af folinsyreantagonister som

methotrexat i cytotoksisk behandling og overdosering hos voksne og børn. I

cytotoksisk behandling er denne behandling kendt som "calciumfolinat-rescue".

i kombination med 5-fluorouracil i cytotoksisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling:

Da doseringsregimet for calciumfolinat i stor grad afhænger af doseringen og

administrationsmåde for mellem- eller højdoser af methotrexat, vil protokollen for

methotrexatbehandlingen bestemme doseringsregimet for calciumfolinat-rescue-

behandlingen. Der bør derfor henvises til aktuelle mellem- eller højdosis

methotrexatprotokol, når dosering og administrationsmåde af calciumfolinat bestemmes.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 1 af 11

Følgende retningslinjer kan illustrere dosisregimer brugt til voksne, ældre og børn:

Calciumfolinat-rescue skal gives parenteralt hos patienter med malabsorptions-syndromer

eller andre gastrointestinale lidelser, hvor enteral absorption ikke kan garanteres. Doser

over 25-50 mg skal gives parenteralt for at undgå enteral mætning af absorptionen af

calciumfolinat.

Calciumfolinat-rescue er påkrævet, når methotrexat gives i doser som overskrider

500 mg/m

kropsoverflade, og bør overvejes ved doser på 100-500 mg/m

Dosering og varighed af calciumfolinat-rescue afhænger primært af behandlingstype og

dosering af methotrexat, forekomsten af toksicitetessymptomer samt af patientens

individuelle udskillelseskapacitet af methotrexat. Det anbefales, at første dosis af

calciumfolinat på 15 mg (6-12 mg/m

) gives over 12-24 timer (maximalt 24 timer) efter

opstart af methotrexatinfusionen. Samme dosis gives hver 6. time over en 72 timers

periode. Efter flere parenterale doser kan behandlingen overgå til oral form.

Ud over administrationen af calciumfolinat er tiltag som at sikre hurtig udskillelse af

methotrexat (opretholdelse af høj urinproduktion og alkalisering af urinen) en væsentlig

del af calciumfolinat-rescue-behandlingen. Nyrefunktion bør monitoreres ved daglige

målinger af serumkreatinin.

48 timer efter starten af methotrexatinfusionen bør residualniveauet af methotrexat måles.

Hvis det tilbageværende methotrexatniveau er >0,5 µmol/l, bør calciumfolinatdoseringen

tilpasses efter følgende skema:

Methotrexats residualniveau

i blodet 48 timer efter opstart af

methotrexat:

Ekstra calciumfolinat, som skal

administreres hver 6. time i 48 timer eller

indtil methotrexatniveauet er under 0,05

µmol/l:

> 0,5 µmol/l

15 mg/m

> 1,0 µmol/l

100 mg/m

> 2,0 µmol/l

200 mg/m

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling:

Forskellige regimer og doser har været benyttet, uden at nogen optimal dosis eller regime

er fundet.

Nedenstående regimer har været brugt hos voksne og ældre i behandlingen af

fremskreden eller metastaseret colorektalcancer, og gives her som eksempler. Der findes

ingen data vedrørende brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil hos børn.

Ugentlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

ved intravenøs infusion over 2 timer, plus 500 mg/m

5-fluorouracil som

en intravenøs bolusinjektion givet midtvejs under eller ved afslutningen af calcium-

folinatinfusionen.

Regime hver 2. uge: Calciumfolinat 200 mg/m

givet som intravenøs infusion over 2

timer, efterfulgt af en bolus på 400 mg/m

5-fluorouracil og en 22 timers infusion af 5-

fluorouracil (600 mg/mg

) i 2 på hinanden følgende dage, hver 2. uge på dag 1 og 2.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 2 af 11

Månedlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

ved i.v infusion over 2 timer, øjeblikkeligt efterfulgt af 370 eller 425 mg/

5-fluorouracil som en i.v bolusinjektion i løbet af 5 på hinanden følgende dage.

Afhængig af patientens tilstand, klinisk respons og dosisbegrænsende toksicitet, som

beskrevet i produktresuméet for 5-fluorouracil, kan modificering af 5-flurouracil-dosis og

behandlingsfrie intervaller være nødvendig ved brug af calciumfolinat i kombination med

5-fluorouracil. En reduktion af calciumfolinatdosis er ikke påkrævet.

Antallet af gentagne cykler vurderes af lægen.

Antidot til folinsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin:

Trimetrexattoksicitet:

Forebyggelse: Calciumfolinat bør gives dagligt under behandling med trimetrexat samt i

72 timer efter sidste dosis af trimetrexat. Calciumfolinat kan gives enten intravenøst i en

dosis på 20 mg/m

i 5-10 minutter hver 6. time (total daglig dosis på 80 mg/m

), eller

gives oralt á 4 doser på 20 mg/m

givet med lige store tidsintervaller. Den daglige dosis

af calcium eller calciumfolinat bør justeres afhængig af hæmatologisk toksicitet af

trimetrexat.

Overdosering (opstår formodentligt ved trimetrexat doser over 90 mg/m

uden

sideløbende administration af calciumfolinat): Efter seponering af trimetrexat gives

calciumfolinat intravenøst i en dosis på 40 mg/m

hver 6. time i 3 dage.

Trimethoprimtoksicitet:

Efter seponering af trimethoprim gives calciumfolinat i en dosis på 3-10 mg dagligt indtil

normale blodværdier er opnået.

Pyrimethamintoksicitet:

Ved høje doser af pyrimethamin eller forlænget behandling med lave doser bør der

sideløbende gives 5-50 mg calciumfolinat dagligt afhængig af de perifere

blodprøveværdier.

Administration

Må kun injiceres intravenøst og intramuskulært. Til intravenøs administration må der

ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat pr. minut på grund af calciumindholdet i

opløsningen.

Ved intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9% natriumchlorid

opløsning eller 5% glucoseopløsning før brug. Se også pkt. 6.3 og 6.6.

Calciumfolinat må ikke gives intratekalt. Se også pkt. 4.3.

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for calciumfolinat eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Perniciøs anæmi eller andre anæmier, som skyldes B12 vitaminmangel.

Intratekal administration (der har været rapporteret dødsfald, når folininsyre er blevet

administreret intratekalt efter en intratekal overdosis med methotrexat).

Ved brug af calciumfolinat i kombination med methotrexat eller 5-fluorouracil under

graviditet og amning, se afsnit 4.6, og produktresumé for lægemidler som indeholder

methotrexat og 5-fluorouracil.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 3 af 11

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør ikke injiceres mere end 160 mg (16 ml) intravenøst pr. minut på grund af

indholdet af calciumjoner i Calciumfolinat ”Pfizer”, injektionsvæske, opløsning (se pkt.

4.2).

Generelt

Calciumfolinatbehandling kan skjule perniciøs anæmi og andre megaloblastære anæmier

på grund af B

-mangel.

Calciumfolinat bør kun anvendes sammen med methotrexat eller 5-fluorouracil under

direkte tilsyn af en læge med erfaring i brug af kemoterapeutiske midler mod cancer.

Mange cytotoksiske lægemidler – (direkte eller indirekte DNA syntesehæmmere f.eks.

hydroxycarbamid, cytarabin, mecaptopurin og thioguanin) – medfører makrocytose.

Sådanne makrocytoser bør ikke behandles med folininsyre.

Hos patienter med epilepsi, som behandles med fenobarbital, fenytoin, primidon og

succinimider, er der en risiko for en øget anfaldsfrekvens på grund af reduceret

plasmakoncentration af antiepileptiske lægemidler. Der anbefales klinisk monitorering,

eventuelt også monitorering af plasmakoncentrationerne, og hvis nødvendigt,

dosistilpasning af antiepileptiske lægemidler under calciumfolinatadministrationen samt

efter afsluttet behandling (se pkt. 4.5).

Calciumfolinat/5-fluorouracil

Calciumfolinat kan forstærke toksiciteten af 5-fluorouracil, især hos ældre og svækkede

patienter. De mest almindelige manifestationer er mucosit, stomatit, diarré og/eller

hæmatologiske bivirkninger herunder leukopeni, anæmi og thrombocytopeni. Disse

bivirkninger kan være dosisbegrænsende (se også pkt. 4.8). Når calciumfolinat og 5-

fluorouracil kombineres, skal 5-fluorouracil-doseringen reduceres i større grad ved

toksicitet, end når 5-fluorouracil bruges alene.

Kombineret 5-fluorouracil/calciumfolinat-behandling bør ikke initieres eller fortsættes

hos patienter med symptomer på gastrointestinal toksicitet, uden hensyn til

sværhedsgraden, før disse symptomer er helt forsvundet.

Da diarré kan være et symptom på gastrointestinal toksicitet, må patienter med diarré

omhyggeligt monitoreres, indtil symptomerne helt er forsvundet, da en hurtig klinisk

forværring kan opstå og medføre død. Hvis diarré og/eller stomatit optræder, anbefales

det at reducere dosis af 5-fluorouracil, indtil symptomerne er fuldstændig forsvundet.

Ældre og patienter, som på grund af sygdom har lav fysisk aktivitet, er specielt udsat for

sådan toksicitet. Derfor bør der tages særligt hensyn ved behandling af disse patienter.

Hos ældre patienter og patienter, som forudgående har været i strålebehandling, anbefales

det at starte med en reduceret dosis af 5-fluorouracil.

Calciumfolinat må ikke blandes med 5-fluorouracil i samme intravenøse injektion eller

infusion.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 4 af 11

Calciumniveauerne bør monitoreres hos patienter, som får kombinationsbehandling med

5-fluorouracil og calciumfolinat, og calciumtilskud bør gives, hvis calciumniveauerne er

for lave.

Calciumfolinat/methotrexat

For specifikke detaljer om reduktion af methotrexattoksicitet, se produktresumé for

methotrexat.

En utilsigtet overdosis med en folinsyreantagonist, som f.eks. methotrexat, kræver hurtig

lægehjælp.

Calciumfolinat har ingen effekt på non-hæmatologiske toksiciteter af methotrexat, som

f.eks. nefrotoksicitet hidrørende fra udfældninger af methotrexat og/eller metabolitter i

nyrerne. Patienter, som udviser forsinket elimination i løbet af methotrexats initiale

halveringstid, udvikler sandsynligvis reversibel nyresvigt og andre bivirkninger associeret

med methotrexat (se produktresumé for methotrexat). Tidligere eksisterende eller

methotrexat-induceret nyreinsufficiens er potentielt associeret med forsinket udskillelse

af methotrexat, og kan øge behovet for højere doser eller en forlænget anvendelse af

calciumfolinat.

Store doser calciumfolinat skal undgås, da de kan svække antitumoraktiviteten af

methotrexat, specielt i CNS-tumorer, hvor calciumfolinat akkumuleres ved gentagne

cyklusser.

Resistens mod methotrexat som følge af nedsat membrantransport tyder også på resistens

mod folininsyre-rescue-behandling, da begge disse lægemidler benytter samme

transportsystem.

Laboratorie tests

Det følgende er en general anbefaling for monitorering af patienter. Dog kan specifikke

monitoreringsanbefalinger afhænge af lokal lægepraksis.

5-fluorouracil/calciumfolinat terapi

Komplet blodtælling (CBC) med differentialtælling og trombocyttal: før hver behandling;

ugentligt under de første 2 behandlingsforløb; på tidspunkt for den forventede nadir for

hvide blodceller (WBC) i alle behandlingsforløb herefter.

Elektrolytter og leverfunktionstest: før hver behandling ved de første 3

behandlingsforløb, og herefter ved hver anden behandling.

Methotrexat/calciumfolinat terapi

Serumkreatinin og serum-methotrexat: minimum en gang dagligt.

Urin pH: I tilfælde af methotrexat-overdosering eller forsinket udskillelse, bør passende

kontrol foretages for at sikre vedligeholdelse af pH

7.0.

Muligheden for at patienten tager anden medicin, der interagerer med methotrexat (f. eks.

medicin der påvirker methotrexats eliminering, eller som binder sig til serumalbumin) bør

altid overvejes, når der observeres unormale laboratoriefund, eller når klinisk toksicitet

observeres.

Calciumfolinat ”Pfizer” indeholder 0,145 mmol (3,34 mg) natrium/ml.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 5 af 11

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når calciumfolinat gives sammen med en folinsyreantagonist (f.eks. co-trimoxazol

(trimethoprim + sulfamethoxazol), pyrimethamin, methrotrexat, chloramphenicol), kan

effekten af folinsyreantagonisten enten reduceres eller neutraliseres fuldstændig.

Calciumfolinat kan nedsætte virkningen af antiepileptika: fenobarbital, primidon,

fenytoin og succinimider. Dette kan øge hyppigheden af anfald (nedsat plasmaniveau af

enzyminducerende antikonvulsiva kan ses, fordi levermetabolismen er øget, da folater er

en af co-faktorerne) (se også pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig administration af calciumfolinat og 5-fluoruracil har vist at øge virkningen og

toksicitet af 5-fluoruracil (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

Samtidig systemisk (oral eller intravenøs) administration af chloramphenicol og folinsyre

hos patienter med folatmangel kan resultere i antagonisme af hæmatopoetisk respons for

folinsyre.

Calciumfolinat kan forstærke toksiciteten af fluorouracil (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført adækvate og kontrollerede kliniske forsøg på gravide eller ammende

kvinder. Der har ikke været udført formelle reproduktionstoksiske dyreforsøg med

calciumfolinat. Der er intet, som tyder på, at folinsyre inducerer skadelige effekter, hvis

det administreres under graviditet. Der er ikke noget, der tyder på, at folinsyre inducerer

skadelige effekter, hvis det administreres under graviditet. Under graviditet skal 5-

flurouracil og methotrexat kun administreres på tvingende indikation, hvor fordelene ved

behandlingen for moderen opvejer de mulige ricisi for fostret. Hvis behandling med

methotrexat eller andre folatantagonister alligevel forekommer til trods for graviditet eller

amning, findes der ingen begrænsninger med hensyn til brugen af calciumfolinat for at

nedsætte toksiciteten eller modvirke bivirkningerne.

5-fluorouracil er generelt kontraindiceret under graviditet og amning; dette gælder også

for brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil.

Se produktresuméer for lægemidler som indeholder methotrexat, andre folatantagonister

og 5-fluorouracil.

Amning

Det vides ikke, om calciumfolinat udskilles i modermælk. Calciumfolinat kan ordineres

under amning, når det vurderes at være nødvendigt i overensstemmelse med den

terapeutiske indikation.

Calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil frarådes til kvinder, der ammer.

Fertilitet

Calciumfolinat er et mellemprodukt i metabolismen af folinsyre, og forekommer naturligt

i kroppen. Der foreligger ingen prækliniske reproduktive toksicitetsforsøg for eksogen

tilførsel af calciumfolinat.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 6 af 11

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Den farmakologiske profil for calciumfolinat er sikker (folinsyre, B-vitamin) og

lægemidlet er sædvanligvis veltolereret, når det administreres alene: ingen bivirkninger

har frekvens ’meget almindelig’ eller ’almindelig’ (se bivirkninger for monoterapi i

tabellen herunder). Når calciumfolinat administreres samtidig med 5-fluorouracil for at

forbedre virkningen af cancerbehandling med 5-fluorouracil er de mest indberettede

bivirkninger beskadigelse af knoglemarvsfunktionen (leukopeni, neutropeni,

thrombocytopeni, anæmi), mucositis. Disse bivirkninger er kendte for 5-

fluorouracilbehandling (se bivirkninger for kombinationsbehandling i tabellen nedenfor).

Frekvensen og alvorligheden af bivirkningerne afhænger af kombinationen og det

anvendte doseringsregime.

Ved kombinationsbehandling med 5-fluorouracil afhænger sikkerhedsprofilen af det

anvendte 5-fluorouracilregime på grund af den øgede 5-fluorouracil-inducerede toksicitet.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (≥1/10)

Leukopeni

, neutropeni

thrombocytopeni

, anæmi

Knoglemarvsinsufficiens, herunder fatale

tilfælde

Immunsystemet

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Allergiske reaktioner, herunder

anafylaktoide/anafylaktiske reaktioner

Anafylaktisk shock

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hyperammoniæmi

Psykiske forstyrrelser

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Søvnløshed, agitation og depression efter

høje doser

Nervesystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Øget hyppighed af anfald hos epileptikere

(se også pkt. 4.5)

Krampeanfald, synkope

dk_hum_19463_spc.doc

Side 7 af 11

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig (≥1/10)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Opkastning

og kvalme

Stomatitis

Diarré

med højere grad af toksicitet, og

dehydrering med sygehusindlæggelse for

behandling og endda død til følge

Gastrointestinale lidelser efter høje doser

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Palmar-plantar erythrodysæstesi (hånd-

fod-syndrom)

Urticaria

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig (≥1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Mucositis, herunder cheilitis. Der har været

fatale tilfælde af mucositis

Feber er observeret efter administration af

calciumfolinat som injektionsvæske

Ses ved kombinationsbehandling med 5-fluorouracil.

Der er rapporteret tilfælde af Stevens-Johnson Syndrom (SJS) og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN), hos patienter, der fik leucovorin i kombination med andre produkter,

som er kendt for at have forbindelse med disse sygdomme. Heraf var nogle fatale. Det

kan ikke udelukkes, at leucovorin har været medvirkende årsag til disse tilfælde af

SJS/TEN.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet følger hos patienter, som har fået signifikant mere calciumfolinat

end den anbefalede dosis. Imidlertid kan usædvanligt store mængder af calciumfolinat

ophæve den kemoterapeutiske effekt af folinsyreantagonister.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 8 af 11

Skulle overdosering af en kombination af 5-fluoruracil og calciumfolinat opstå, bør

instruktionerne for overdosering af 5-fluoruracil i produktresuméet for 5-fluoruracil

følges.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

0.1

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03 AF 03. Afgiftningsmidler ved cytostatika-behandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciumfolinat er et calciumsalt af 5-formyl tetrahydrofolinsyre. Det er en aktiv metabolit

af folinsyre og et essentielt co-enzym for nukleinsyresyntese i cytotoksisk behandling.

Calciumfolinat anvendes ofte for at reducere toksiciteten og modvirke effekten af folat-

antagonister så som methotrexat. Calciumfolinat og folatantagonister bruger samme

membrantransporter og konkurrerer om transport ind i cellerne, sådan at folatantagonist

efflux stimuleres. Calciumfolinat beskytter også cellerne fra effekterne af folatanta-

gonister ved at genopbygge det mindskede folatlager. Calciumfolinat fungerer som en

pre-reduceret kilde for H4-folat; det kan derfor gå uden om folatantagonistblokaderne, og

være med til at fungere som en kilde for forskellige co-enzymformer af folinsyre.

Calciumfolinat bruges ofte i biokemisk modulering af fluoropyridin (5-fluorouracil) for at

fremme dets cytotoksiske aktivitet. 5-fluorouracil hæmmer thymidylatsyntasen (TS), et

essentielt enzym for biosyntesen af pyrimidin, og calciumfolinat fremmer TS-

hæmningen, ved at øge det intracellulære folatlager, og dermed stabilisere 5-fluorouracil-

TS komplekset og øge aktiviteten.

Calciumfolinat kan også administreres intravenøst for at forhindre og behandle folat-

mangel når dette ikke kan forebygges eller korrigeres ved oral administration af folinsyre.

Dette kan være tilfældet ved total parenteral ernæring og alvorlig malabsorptionslidelser.

Det er også indiceret ved behandling af megaloblastisk anæmi på grund af folinsyre-

mangel, når oral administration ikke er mulig.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en intramuskulær administration af en vandig opløsning, er systemisk

biotilgængelighed sammenlignelig med en intravenøs administration. Der opnås

imidlertid lavere maksimal serumkoncentration (C

Metabolisme

Calciumfolinat er en racemat, hvor L-formen (L-formyl-tetrahydrofolat, L-5-formyl-

THF) er den aktive enantiomer.

Hovedmetabolitten af folininsyre er 5-methyl-tetrahydrofolinsyre (5-methyl_THF), som

hovedsagelig dannes i leveren og intestinale mucosa.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 9 af 11

Distribution

Distributionsvolumen for folininsyre er ikke kendt.

Maksimal serumkoncentration af udgangsstoffet (D/L-5-formyl-tetrahydrofolinsyre,

folininsyre) opnås 10 minutter efter intravenøs administration.

AUC for L-5-formyl-THF og 5-methyl-THF var henholdsvis 28,4 ± 3,5 mg.min/l og 129

± 112 mg.min/l efter en dosis på 25 mg. Den inaktive D-isomer er tilstede i højere

koncentrationer end L-5-formyltetrahydrofolat.

Elimination

Elimineringshalveringstiden er henholdsvis 32-35 minutter for den aktive L-form og 352-

485 min for den inaktive D-form.

Total terminal halveringstid for de aktive metabolitter er ca. 6 timer (både efter

intravenøs og intramuskulær administration).

Udskillelse

80-90% udskilles med urinen som inaktive metabolitter (5- og 10-formyl-

tetrahydrofolat), 5-8% udskilles med fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen relevante prækliniske data med hensyn til klinisk sikkerhed, udover

det som er inkluderet i andre afsnit i dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid og/eller saltsyre (for at justere pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Der er rapporteret uforligelighed mellem injicerbare former af calciumfolinat og

injicerbare former af droperidol, fluorouracil og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml; umiddelbar

udfældning er observeret efter direkte blanding i sprøjten i 5 minutter ved 25 °C

efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning er

observeret, når lægemidlerne injiceres lige efter hinanden i et Y-stykke uden at skylle

sidearmen imellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan

dannes bundfald. Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml, med eller uden

dextrose 5 % i vand, har vist sig at være uforligeligt, blandet i forskellige mængder og

opbevaret i beholdere af polyvinylklorid ved 4 °C, 23 °C eller 32 °C.

dk_hum_19463_spc.doc

Side 10 af 11

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved 2-8 °C (i køleskab),

beskyttet mod lys. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks.

Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiden under brug og forholdene før brug

brugerens ansvar, og vil normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, med mindre

rekonstitution/fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede, aseptiske

forhold.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type 1 hætteglas af gennemsigtigt, klart glas med gummiprop og aluminiumforsegling

med aftagelig plasthætte.

Pakningsstørrelser: 5, 10 og 30 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Efter rekonstruktion og før administration bør calciumfolinat inspiceres visuelt.

Opløsningen til injektion eller infusionen bør være en klar gullig opløsning. Hvis

opløsningen er uklar, eller der observeres partikler i den, skal opløsningen kasseres.

Calciumfolinat opløsning til injektion eller infusion er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

19463

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. december 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. februar 2019

dk_hum_19463_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information