Calcipotriol/Betamethason "Orifarm" 50 mikrog/g+0,5 mg/g salve

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-02-2018

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASON, Calcipotriol
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
BETAMETHASON, Calcipotriol
Dosering:
50 mikrog/g+0,5 mg/g
Lægemiddelform:
salve
Autorisationsnummer:
58943

Læs hele dokumentet

7. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm”, salve (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

29647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram salve indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Salve (Orifarm A/S).

Off-white salve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af voksne med stabil plaque psoriasis vulgaris, der findes egnet til

lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” salve påsmøres det angrebne område en gang daglig.

Den anbefalede behandlingstid er 4 uger. Der er erfaring med gentagne behandlinger med

calcipotriol/betamethason i op til 52 uger. Hvis det skønnes nødvendigt at fortsætte eller

genstarte behandlingen efter 4 uger, bør det ske under lægeligt tilsyn.

Ved brug af præparater indeholdende calcipotriol bør den totale daglige dosis ikke

overstige 15 g af præparaterne. Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol bør

ikke overstige 30 % (se pkt. 4.4).

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 1 af 10

Specielle populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Sikkerhed og virkning af calcipotriol/betamethason salve hos patienter med alvorlig

nyreinsufficiens eller alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af calcipotriol/betamethason salve hos børn under 18 år er ikke

klarlagt. Nuværende tilgængelige data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt. 4.8

og 5.1, men ingen anbefalinger vedrørende dosering kan gives.

Indgivelsesmåde

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” salve påsmøres det afficerede område. For at opnå

optimal effekt anbefales det ikke at tage brusebad eller karbad lige efter påsmøring af

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” salve.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

listet i pkt. 6.1.

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” er kontraindiceret ved erytrodermisk, eksfoliativ og

pustuløs psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm”

kontraindiceret i patienter med kendt forstyrrelse i calciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm”

kontraindiceret ved følgende lidelser:

Hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller varicella), svampe- eller

bakterieinfektioner i huden; infektioner forårsaget af parasitter, hudsygdomme relateret til

tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae, skørhed i hudens kar,

ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer og sår (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Calcipotriol/Betamethasone "Sandoz" salve indeholder et stærktvirkende gruppe III-

steroid, og samtidig behandling med andre steroider skal undgås.

Bivirkninger, der ses i forbindelse med systemisk kortikosteroidbehandling, f.eks.

adrenokortikal suppression og påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus,

kan også opstå ved topikal kortikosteroidbehandling på grund af systemisk absorption.

Anvendelse under okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption

af kortikosteroider.

Anvendelse på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i hudfolder bør undgås,

da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt. 4.8).

I en undersøgelse med patienter med udbredt psoriasis både i hårbunden og på kroppen,

hvor der blev anvendt en kombination af høje doser af calcipotriol/betamethason gel

(påsmøring i hårbunden) og høje doser af calcipotriol/betamethason salve (påsmøring på

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 2 af 10

kroppen), viste 5 af 32 patienter efter 4 ugers behandling et marginalt nedsat

cortisolrespons efter eksponering for adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se pkt. 5.1).

Virkning på calciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet kan der forekomme hyperkalcæmi, hvis den maksimale

daglige dosis (15 g) overskrides. Serum-calcium normaliseres, når behandlingen seponeres.

Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når anbefalingerne vedrørende calcipotriol

overholdes. Behandling af mere end 30 % af kroppens overflade bør undgås (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Calcipotriol/Betamethasone "Sandoz" indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid, og

samtidig behandling med andre steroider på samme behandlingsområde skal undgås.

Ansigts- og genitalhud er meget følsom over for kortikosteroider. Disse områder bør ikke

behandles med Calcipotriol/Betamethasone "Sandoz" salve. Patienten skal instrueres i

korrekt brug af præparatet for at undgå applikation i og utilsigtet overførsel til ansigt,

mund og øjne. Hænderne skal vaskes efter hver påsmøring for at undgå utilsigtet påføring i

disse områder.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandling med kortikosteroider stoppes (se pkt. 4.3).

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis eller rebound effekt ved behandlingsophør. Lægen bør

derfor følge patienten i en periode efter behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Ved langtidsbehandling er der øget risiko for lokale og systemiske

kortikosteroidbivirkninger. Behandlingen bør seponeres, hvis der opstår bivirkninger i

forbindelse med langtidsbehandling med kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af calcipotriol/betamethason salve ved guttat psoriasis.

Samtidig behandling og UV-bestråling

Der er begrænset erfaring med brug af dette præparat i hårbunden.

Calcipotriol/betamethason salve til behandling af psoriasis på kroppen er blevet anvendt i

kombination med calcipotriol/betamethason gel til behandling af psoriasis i hårbunden.

Der er begrænset erfaring med kombination af calcipotriol/betamethason og andre topikale

præparater mod psoriasis på samme applikationssted, samtidig brug af systemiske

præparater mod psoriasis eller med lysbehandling.

Mens patienten er i behandling med Calcipotriol/Betamethasone "Sandoz", anbefales det,

at lægen råder patienten til at begrænse eller undgå overdreven udsættelse for naturligt

eller kunstigt sollys. Topikal calcipotriol må kun bruges med UV-bestråling, hvis lægen og

patienten vurderer, at de potentielle fordele opvejer de potentielle risici (se pkt. 5.3).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 3 af 10

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm”.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Undersøgelser hos rotter med orale doser af calcipotriol eller betamethasondipropionat har

ikke vist nedsat fertilitet hverken hos hanner eller hunner (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” til

gravide kvinder. Dyreforsøg med glukokortikoider har vist reproduktionstoksicitet (se pkt.

5.3), men en række epidemiologiske undersøgelser (med færre end 300 fødsler) har ikke

vist medfødte anormaliteter hos børn født af kvinder behandlet med kortikosteroider under

graviditeten. Den potentielle risiko for mennesker er usikker. Derfor bør

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” kun anvendes under graviditet, når den potentielle

fordel retfærdiggør den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet synes

usandsynlig ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i

modermælk. Forsigtighed bør udvises ved behandling af kvinder, som ammer. Patienten

bør informeres om ikke at bruge Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” på brystet ved

amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Calcipotriol/Betamethason ”Orifarm” påvirker ikke eller ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Estimeringen af frekvensen af bivirkninger er baseret på en puljet analyse af data fra

kliniske studier inklusiv post-markedsføringstilladelse og spontane rapporteringer.

Den hyppigste rapporterede bivirkning under behandling er forskellige hudreaktioner,

såsom pruritus og hud afskalning.

Pustuløs psoriasis og hyperkalcæmi er rapporteret.

Bivirkninger er listet i henhold til MedDRA SOC og de individuelle bivirkninger er listet

med den hyppigste først. Indenfor hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med

faldende alvorlighed.

Meget almindelig: (≥ 1/10)

Almindelig:

(≥ 1/100 og < 1/10)

Ikke almindelig:

(≥ 1/1000 og < 1/100)

Sjælden:

(≥ 1/10000 og < 1/1000)

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 4 af 10

Meget sjælden:

(< 1/10000)

Ikke kendt:

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig ≥ 1/1000 til < 1/100

Hudinfektion*

Follicolitis

Sjælden ≥ 1/10000 til < 1/1000

Furunkel

Immunsystemet

Sjælden ≥ 1/10000 til < 1/1000

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Sjælden ≥ 1/10000 til < 1/1000

Hyperkalcæmi

Øjne

Ikke kendt

løret syn (se også pkt. 4.4).

Korioretinopati

Hud- og subkutane vævslidelser

Almindelig ≥ 1/100 til < 1/10

Afskalning af huden

Pruritus

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Hudatrofii

Eksacerbation af psoriasis

Dermatitis

Erytem

Udslæt**

Purpura eller ekkymose

Brændende fornemmelse i huden

Irriation af huden

Sjældne ≥1/10000 til <1/1000

Pustuløs psoriasis

Hud striae

Lysfølsomhedsreaktion

Acne

Tør hud

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig ≥1/1000 til <1/100

Ændringer i hudens pigmentering på

applikationsstedet

Smerte ved applikationsstedet***

Sjældne ≥1/10000 til <1/1000

Rebound effekt

Hudinfektioner inklusive bakterielle, fungale og virale infektioner er rapporteret.

Forskellige typer af udslæt såsom erytematøst udslæt og pustuløst udslæt er

rapporteret.

Brændende fornemmelse ved administrationsstedet er inkluderet i smerte ved

administrationsstedet.

Pædiatrisk population

I et åbent ukontrolleret forsøg blev 33 unge mellem 12-17 år med psoreasis vulgaris

behandlet med calcipotriol/betamethason salve i 4 uger med et maksimum af 56 g per uge.

Ingen nye bivirkninger blev observeret og ingen bekymringer blev identificeret for

systemisk kortikosterorid effekt. Størrelsen af studiet tillader dog ikke endelige

konklusioner vedrørende sikkerhedsprofilen for calcipotriol/betamethason salve hos børn

og unge.

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 5 af 10

Følgende bivirkninger skønnes relateret til de farmakologiske klasser for hhv. calcipotriol

og betamethason:

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, kløe, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, eksem, forværring

af psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner inkluderende meget sjældne

tilfælde af angioødem og ansigtsødem.

Lokalt brug på huden kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af

hyperkalcæmi eller hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal brug, specielt ved langvarig behandling,

inkluderende hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermatitis,

allergisk kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium.

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteorider kan der være en risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er meget sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan

opstå, specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger er hyppigere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serum-calcium, som

aftager efter seponering af behandlingen. Symptomer af hypercalcæmi inkluderer polyuria,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan supprimere hypofyse-

binyrefunktionerne og give sekundær binyrebarkinsufficiens, som normalt er reversibel. I

sådanne tilfælde behandles symptomerne.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

Det er rapporteret at, på grund af misbrug, har en patient med ekstensiv erytrodermisk

psoriasis, som blev behandlet med 240 g calcipotriol/betamethason salve om ugen

(svarende til en daglig dosis på ca. 34 g) i 5 måneder (anbefalet maksimal dosis er 15 g om

dagen), udviklet Cushing’s syndrom under behandling og derefter pustuløs psoriasis efter

abrupt seponering af behandlingen.

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 6 af 10

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 AX 52. Andre midler mod psoriasis til udvortes brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calcipotriol er et D-vitaminderivat. In vitro data tyder på, at calcipotriol stimulerer

differentieringen og hæmmer proliferationen af keratinocytter. Dette er den foreslåede

baggrund for dets effekt i psoriasis.

I lighed med andre topikale kortikosteroider har betamethasondipropionat anti-

inflammatoriske, kløestillende, vasokonstriktive og immunsupprimerende egenskaber, men

kurerer dog ikke den tilgrundliggende tilstand. Virkningen forstærkes ved okklusion på

grund af øget penetration af stratum corneum. Hyppigheden af bivirkningerne vil stige på

grund af dette. Virkningsmekanismen for den anti-inflammatoriske aktivitet af topikale

steroider er generelt uklar.

Der er blevet udført et randomiseret, dobbeltblindet fase III-studie med parallelle grupper

og flere centre for at undersøge virkning, sikkerhed og tolerabilitet af en generisk

formulering af calcipotriol-betamethason-salve sammenlignet med Daivobet® og

salvegrundlag til behandling af voksne patienter med kronisk stabil plaque-psoriasis. I alt

444 patienter påbegyndte dobbeltblindet behandling. Patienterne blev randomiseret til

enten den generiske calcipotriol-betamethason-salve (test), Daivobet® salve (reference)

eller virksomhedens formulering af salve (placebo/salvegrundlag) i forholdet 4:4:1.

Forsøgslægemidlet blev administreret af patienten selv en gang om dagen i 4 uger.

Det primære effektendepunkt blev defineret som en gennemsnitlig ændring i procent fra

baseline i modificeret PASI-score efter 4 uger med behandling. Den bekræftende analyse

af det primære effektendepunkt, der sammenlignede test- og referencebehandling, viste, at

testproduktet er ækvivalent til referencen.

Den bekræftende analyse af det primære endepunkt for sammenligning af testproduktet

med placebo/salvegrundlag viste, at testproduktet er bedre end dets salvegrundlag.

De resultater, der blev opnået for de sekundære endepunkter, bekræftede de fund, der blev

opnået for det primære endepunkt. Efter 4 uger med behandling var testproduktet

signifikant bedre end placebo for så vidt angår alle sekundære endepunkter.

Lokal tolerance blev vurderet ved at sammenligne type, antal og sværhedsgrad af

læsionsrelaterede bivirkninger. Tolv patienter fik 17 kutane bivirkninger med som

minimum et potentielt forhold til forsøgslægemidlet (5 bivirkninger hos 4 patienter, som

blev behandlet med testlægemidlet, og 6 bivirkninger hos hver gruppe a 4 patienter, som

blev behandlet med hhv. referencelægemidlet og placebo/salvegrundlagsformuleringen).

Alle patienter med kutane bivirkninger med som minimum et potentielt forhold til

forsøgslægemidlet opnåede fuld bedring. Den samlede tolerabilitet for testlægemidlet var

sammenlignelig med referencelægemidlet.

Evalueringen af sikkerhedsparametre (ændring i albumin-korrigerede calciumniveauer i

serum, ændring i samlet mængde cortisol udskilt i døgnurin, resultaterne af kliniske

undersøgelser, laboratorieundersøgelser og vitale tegn) gav ikke grund til bekymring for

sikkerheden.

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 7 af 10

Forsøget påviste den terapeutiske ækvivalens af testproduktet (Calcipotriol-Betamethasone

Sandoz) i forhold til referencelægemidlet (Daivobet®) samt dets overlegenhed i forhold til

placebo/salvegrundlag, samtidig med at der ikke blev påvist nogen grund til bekymring for

sikkerheden.

Den bekræftende analyse af det primære effektendepunkt, der sammenlignede test- og

referencebehandling, viste, at testproduktet er terapeutisk ækvivalent til referencen.

I et sikkerhedsstudie, som inkluderede 634 psoriasispatienter, er gentagne behandlinger

med calcipotriol/betamethason salve en gang daglig, enten brugt alene eller alternerende

med calcipotriol, i op til 52 uger, blevet sammenlignet med calcipotriol brugt alene i

48 uger efter initial behandling med calcipotriol/betamethason salve. 21,7 % af patienterne

i calcipotriol/betamethason salve gruppen rapporterede bivirkninger, mens 29,6 % af

patienterne i calcipotriol/betamethason salve/calcipotriol gruppen og 37,9 % af patienterne

i calcipotriol gruppen rapporterede bivirkninger. Bivirkningerne, som blev rapporterede af

mere end 2% af patienterne i calcipotriol/betamethason salve gruppen, var kløe (5,8 %) og

psoriasis (5,3 %). Alvorlige bivirkninger, som muligvis kunne relateres til

langtidsbehandling med kortikosteroider (hudatrofi, folliculitis, depigmentering, furunkler

og purpura), blev rapporteret hos 4,8 % af patienterne i calcipotriol/betamethason salve

gruppen, 2,8 % i calcipotriol/betamethason salve/calcipotriol gruppen og 2,9 % i

calcipotriol gruppen.

Det adrenale respons til ACTH blev bestemt ved at måle serum-cortisol hos patienter med

udbredt psoriasis i både hårbunden og på kroppen med et forbrug på højst 106 g

calcipotriol/betamethason gel + salve om ugen. Der blev set et marginalt nedsat

cortisolrespons 30 minutter efter eksponering for ACTH hos 5 ud af 32 patienter (15,6 %)

efter 4 ugers behandling og hos 2 ud af 11 patienter (18,2 %), som fortsatte behandlingen

til i alt 8 uger. I alle tilfælde var serum-cortisolniveauerne normale 60 minutter efter

eksponering for ACTH. Der var ikke evidens for ændring af calciumstofskiftet hos disse

patienter. Med hensyn til hypotalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-suppression indikerede

dette studie, at meget høje doser calcipotriol/betamethason gel og salve kan have en svag

effekt på HPA-aksen.

Pædiatrisk population

Den adrenale respons på eksponering for ACTH blev målt i en ikke-kontrolleret 4-ugers

studie i 33 unge 12-17 år med psoriasis på kroppen, der anvendte op til 56 g per uge af

calcipotriol/betamethason salve. Ingen tilfælde af HPA akse suppression blev rapporteret.

Ingen hypercalcæmi blev rapporteret, men en patient havde en mulig behandlings relateret

stigning i urin calcium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Kliniske undersøgelser med radioaktivt mærket salve viser, at den systemiske optagelse af

calcipotriol og betamethason fra calcipotriol/betamethason salve efter 12 timer er mindre

end 1 % af dosis (2,5 g), når det påsmøres normal hud (625 cm

). Påsmøring på plaque

psoriasis og under okklusionsbandage kan øge absorptionen af topikale kortikosteroider.

Absorptionen gennem læderet hud er ca. 24 %.

Efter systemisk absorption bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethasondipropionat – hurtigt og ekstensivt metaboliseret. Proteinbindingen er ca.

64 %. Plasma-halveringstiden efter intravenøs behandling er 5-6 timer. På grund af

depotdannelse i huden er udskillelsen efter dermal applikation i størrelsesordenen dage.

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 8 af 10

Betamethason metaboliseres fortrinsvist i leveren, men også i nyrerne som glukuronid og

sulfatestere. Calcipotriol udskilles hovedsageligt via faeces (rotter og minigrise), og

betamethasondipropionat udskilles hovedsageligt via urinen (rotter og mus). Undersøgelser

af vævsfordelingen af radioaktivt mærket hhv. calcipotriol og betamethasondipropionat i

rotter har vist, at nyrerne og leveren har det højeste niveau af radioaktivitet.

Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den lave grænse for kvantificering i

alle blodprøver fra 34 patienter behandlet i 4 eller 8 uger med både

calcipotriol/betamethason gel og calcipotriol/betamethason salve for udbredt psoriasis på

kroppen og i hårbunden. En calcipotriolmetabolit og en betamethasondipropionatmetabolit

var kvantificerbare hos nogle af patienterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kortikosteroidundersøgelser i dyr har vist reproduktionstoksicitet (ganespalte,

skeletmisdannelser). I undersøgelser af reproduktionstoksicitet efter lang tids oral

administration af kortikosteroider til rotter er forlænget svangerskab og langvarige og

besværlige fødsler set. Desuden blev der set en reduktion af afkommets overlevelse,

legemsvægt og vægtforøgelse. Der var ingen forringelse af fertilitet. Relevansen for

mennesker er ukendt.

Et dermalt carcinogenicitetsstudie med calcipotriol i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie

i rotter viste ingen særlig risiko for mennesker.

Et foto(co)karcinogenicitetsstudie i mus indikerer, at calcipotriol kan fremme UV-strålers

induktion af hudtumorer.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie i rotter viste

ingen speciel risiko for betamethason dipropionat for mennesker. Der er ikke udført

fotocarcinogenicitetsstudier med betamethason dipropionate.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

All-rac-α-tocopherol (E307)

Oleylalkohol

Tynd paraffinolie

Hvid, blød paraffin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 2 år.

Efter anbrud: 1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 °C.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tube af aluminium/epoxyphenol med polyethylen eller polypropolen skruelåg.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58943

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. februar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. februar 2018

CalcipotriolBetamethason ”Orifarm” (Orifarm), salve 50 mikrogram-g+0,5 mg-g

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information