BuTrans 20 mikrogram/time depotplastre

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-01-2018

Aktiv bestanddel:
BUPRENORPHIN
Tilgængelig fra:
Mundipharma A/S
ATC-kode:
N02AE01
INN (International Name):
buprenorphine
Dosering:
20 mikrogram/time
Lægemiddelform:
depotplastre
Autorisationsnummer:
47513
Autorisation dato:
2012-05-16

1. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

BuTrans, depotplastre

1.

D.SP.NR.

27447

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

BuTrans

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

BuTrans 5 mikrog/t:

Hvert depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin på en 6,25 cm

overflade og frigiver

nominelt 5 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

BuTrans 10 mikrog/t:

Hvert depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin på en 12,5 cm

overflade og frigiver

nominelt 10 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

BuTrans 20 mikrog/t:

Hvert depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin på en 25 cm

overflade og frigiver

nominelt 20 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

5 mikrog/t depotplaster:

Firkantet, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket

BuTrans 5 µg/h.

10 mikrog/t depotplaster:

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner,

mærket BuTrans 10 µg/h.

20 mikrog/t depotplaster:

Firkantet, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket

BuTrans 20 µg/h.

47513_spc.docx

Side 1 af 14

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå

tilstrækkelig smertedækning.

BuTrans er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

BuTrans er godkendt til behandling af voksne.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

BuTrans appliceres hver 7. dag.

Patienter på 18 år og derover

Initialt anvendes den laveste BuTrans dosis (BuTrans depotplaster 5 mikrog/t). Der bør

tages hensyn til patientens tidligere behandling med opioider (se pkt. 4.5). Desuden skal

patientens generelle tilstand og medicinske status tages i betragtning.

Titrering

Under opstart af behandling med BuTrans kan der være behov for supplerende behandling

med korttidsvirkende smertestillende midler (se pkt. 4.5), indtil der er opnået

smertestillende effekt med BuTrans.

Dosis af BuTrans kan ved behov optitreres efter 3 dage, når den maximale effekt af en

given dosis er opnået. Efterfølgende forhøjelse af dosis kan titreres efter behovet for

supplerende smertedæmpning og efter patientens respons på plastret.

For at øge dosis skal det anvendte plaster udskiftes med et større BuTrans plaster, eller der

kan placeres en kombination af plastre forskellige steder for at opnå den ønskede dosis.

Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid op til en maksimal totaldosis

på 40 mikrog/t BuTrans. Et nyt plaster bør ikke placeres på samme sted på huden i de

efterfølgende 3-4 uger (se pkt. 5.2).

Patienten bør kontrolleres omhyggeligt og regelmæssigt for at vurdere den optimale dosis

og behandlingsvarighed.

Skift fra opioider

BuTrans kan anvendes som alternativ til behandling med andre opioider. Sådanne patienter

bør starte med den lavest tilgængelige dosis (BuTrans depotplaster 5 mikrog/t) og under

titreringen fortsætte med korttidsvirkende, supplerende, smertestillende midler ved behov

(se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

BuTrans sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Ældre

Dosistilpasning af BuTrans er ikke nødvendigt til ældre patienter.

47513_spc.docx

Side 2 af 14

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for speciel dosistilpasning af BuTrans til patienter med nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Buprenorphin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varigheden af dets virkning kan være

påvirket i patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med nedsat

leverfunktion omhyggeligt kontrolleres under behandling med BuTrans.

Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan akkumulere buprenorphin under

behandling med BuTrans. Alternativ behandling bør overvejes, men hvis BuTrans skal

gives til sådanne patienter, bør det ske med forsigtighed.

Administration

Administrationsvej

Depotplaster til anvendelse på huden i 7 dage. Plasteret må ikke deles eller klippes i

mindre stykker.

Påsætning af plastret

BuTrans skal placeres på ikke-irriteret og intakt hud udvendigt på overarmen, på den

øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet. Må ikke sættes

på steder med store ar. BuTrans skal appliceres på steder med lidt eller ingen hår. Hvis

sådanne steder ikke findes, bør hårene på applikationsstedet klippes af, ikke barberes.

Hvis applikationsstedet skal renses, må det kun ske med rent vand. Der må ikke anvendes

sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler. Huden skal være tør, før påsætning af plastret.

BuTrans skal påsættes umiddelbart efter, at det er taget ud af den forseglede pose. Efter

fjernelse af beskyttelseslaget presses depotplastret fast på applikationsstedet med

håndfladen i ca. 30 sekunder, så man sikrer fuldstændig hudkontakt, specielt i hjørnerne.

Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape for at sikre,

at det sidder på i 7 dage.

Plastret skal bæres uafbrudt i 7 døgn.

Badning og svømning burde ikke påvirke plastret. Hvis et plaster falder af, skal et nyt

påsættes og bæres i 7 dage.

Varighed af behandlingen

BuTrans bør under ingen omstændigheder anvendes længere end absolut nødvendigt. Hvis

langtidsbehandling med BuTrans er nødvendig under hensyn til sygdommens natur og

sværhedsgrad, bør der foretages omhyggelig og jævnlig kontrol (om nødvendigt med

afbrydelser i behandlingen), for at fastslå om og i hvilken udstrækning yderligere

behandling er nødvendig.

Ophør med behandlingen

Efter fjernelse af plastret falder koncentrationen af buprenorphin i serum gradvist, og

dermed opretholdes den smertestillende effekt i et vist stykke tid. Dette bør tages i

betragtning, når behandlingen med BuTrans skal afløses af anden opioidbehandling.

Generelt bør der tidligst gives et efterfølgende opioid 24 timer efter, at BuTrans plastret er

47513_spc.docx

Side 3 af 14

fjernet. I øjeblikket findes kun begrænset information om startdosis af andre opioider givet

efter ophør med depot plastret (se pkt. 4.5).

Patienter med feber eller udsættelse for ekstern varme

Patienter, som anvender plastret, bør informeres om, at applikationsstedet ikke må udsættes

for ekstern varme, så som varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad og

opvarmede vandsenge etc., da dette kan medføre en stigning i absorptionen af

buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber

også kan medføre en stigning i absorptionen med øgede plasmakoncentrationer af

buprenorphin til følge og derved øget risiko for opioid-reaktioner.

5.3

Kontraindikationer

BuTrans er kontraindiceret til:

patienter med kendt overfølsomhed over for buprenorphin eller nogle af

hjælpestofferne (se pkt. 6.1)

opioid-afhængige patienter og behandling af narkotika-abstinenser

sygdomme hvor åndedrætsfunktionen er alvorligt nedsat eller kan blive det

patienter, der får MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere indenfor de

seneste to uger (se pkt. 4.5)

patienter, der lider af myasthenia gravis

patienter, der lider af delirium tremens

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

BuTrans skal anvendes med særlig forsigtighed til patienter med akut alkoholforgiftning,

skader i hovedet, chok, reduceret bevidsthedsniveau af uvis årsag, intrakranielle læsioner

eller øget intrakranielt tryk, og til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Buprenorphin kan sænke krampetærsklen hos patienter med en krampeanamnese.

Buprenorphin har været sat i forbindelse med svær respiratorisk depression, især anvendt

intravenøst. Der er rapporteret dødsfald hos stofmisbrugere, som har misbrugt

buprenorphin intravenøst, sædvanligvis i kombination med benzodiazepiner. Yderligere

overdosis-relaterede dødsfald er set som følge af alkohol og benzodiazepiner anvendt i

kombination med buprenorphin.

Da CYP3A4-hæmmere kan øge buprenorphinkoncentrationen (se pkt. 4.5), skal dosis af

BuTrans titreres forsigtigt hos patienter, der allerede er i behandling med CYP3A4-

hæmmere. En reduceret dosering kan være tilstrækkelig hos disse patienter.

BuTrans anbefales ikke som smertebehandling i den første post-operative periode eller i

andre situationer, som er karakteriseret af et smalt terapeutisk indeks eller et hurtigt

skiftende behov for smertestillende behandling.

Kontrollerede undersøgelser i mennesker og dyr indicerer, at risiko for afhængighed af

buprenorphin er lavere end for rene agonist analgetika. Hos mennesker er der set begrænset

euforiserende effekt af buprenorphin. Misbrug af produktet kan forekomme, og der bør

udvises forsigtighed, når det udskrives til patienter med kendt eller mistænkt, tidligere stof-

eller alkoholmisbrug eller alvorlig psykisk lidelse.

Som for alle opioider kan kronisk anvendelse af buprenorphin medføre udvikling af fysisk

afhængighed. Hvis der opstår abstinenssymptomer, er de generelt milde, starter oftest efter

47513_spc.docx

Side 4 af 14

to dage og kan vare i op til to uger. Abstinenssymptomer inkluderer agitation, ængstelse,

nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesis, tremor og gastrointestinale gener.

BuTrans bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

BuTrans må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter, som har fået

MAO-hæmmere inden for de seneste to uger (se pkt. 4.3).

Effekt af andre aktive substancer på buprenorphins farmakokinetik

Buprenorphin metaboliseres primært ved glukuronidering og i mindre udstrækning (ca.

30 %) af CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere kan føre til forhøjede

plasmakoncentrationer med forstærket effekt af buprenorphin.

Undersøgelser med CYP3A4-hæmmeren ketoconazol viste ikke klinisk relevante

stigninger i maksimal plasmakoncentration (C

) eller total buprenorphineksponering

(AUC) for BuTrans med ketoconazol sammenlignet med BuTrans alene.

Interaktionen mellem buprenorphin og CYP3A4 enzyminducere er ikke undersøgt.

Samtidig anvendelse af BuTrans og enzyminducere (f.eks. phenobarbital, carbamazepin,

phenytoin og rifampicin) kan muligvis føre til øget clearance, som kunne resultere i nedsat

effekt.

Reduktion af blodgennemstrømning i leveren fremkaldt af nogle generelle anæstetika

(f.eks. halothan) eller andre lægemidler kan medføre nedsat eliminationshastighed af

buprenorphin i leveren.

Farmakodynamiske interaktioner

BuTrans bør anvendes med forsigtighed sammen med:

Andre midler der dæmper centralnervesystemet: andre opioidderivater (smertestillende

midler og hostemidler indeholdende f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan eller noscapin), visse antidepressive midler, sedative H1-receptor

antagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, clonidin og beslægtede substanser. Disse

kombinationer øger den CNS dæmpende aktivitet. Benzodiazepiner: Denne kombination

kan forstærke respirationsdepression af central årsag (se pkt. 4.4).

Buprenorphin er beskrevet til at fungere som en ren my receptoragonist ved typiske

analgetiske doser. I kliniske undersøgelser med BuTrans fik forsøgspersoner rene my

agonistopioider (op til 90 mg oral morphin eller orale morphinækvivalenter pr. dag), og

blev derefter skiftet til BuTrans. Der var ingen rapporter om abstinenssyndrom eller

opioidabstinenser under konvertering fra oprindeligt opioid til BuTrans (se pkt. 4.4).

Der er belæg for at angive, at terapeutiske doser af buprenorphin ikke reducerer den

analgetiske virkning af standard doser af andre opioidagonister. Når buprenorphin

anvendes inden for det normale terapeutiske interval, kan standard doser af andre

opioidagonister administreres før virkningen af buprenorphin er aftaget uden at

kompromittere smertelindring. Hos patienter, der får høje doser af opioider, kan

buprenorphin dog fremkalde abstinenssymptomer. Administration af buprenorphin til

patienter, der er afhængige af rene opioidagonister, kan fremkalde et abstinenssyndrom

47513_spc.docx

Side 5 af 14

afhængig af graden af fysisk afhængighed, tidspunkt for administration og

buprenorphindosis.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data ved anvendelse af BuTrans til gravide kvinder. Undersøgelser i dyr har

vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Mod slutningen af graviditeten kan høje doser af buprenorphin fremkalde respirations-

depression i nyfødte, selv efter en kort administrationsperiode. Langtidsbehandling med

buprenorphin under graviditeten kan resultere i abstinenssymptomer hos den nyfødte.

Derfor bør BuTrans ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fødedygtige alder,

som ikke anvender effektiv antikonception.

Amning

Buprenorphin udskilles i modermælk. Undersøgelser i rotter har vist at buprenorphin kan

hæmme mælkeproduktion. Tilgængelige farmakodynamisk/toksikologiske data fra dyr har

vist udskillelse af buprenorphin i mælk (se pkt. 5.3). Derfor bør anvendelse af BuTrans

undgås under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data på buprenorphins effekt på fertilitet hos mennesker. I et

fertilitets- og tidlig embryoudviklingsstudie blev der ikke observeret påvirkning af

reproduktionsparametre hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

BuTrans har stor indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selv når BuTrans

anvendes ifølge instruktionerne, kan det påvirke patientens reaktionsevne i en sådan grad,

at vejsikkerhed og evne til at betjene maskiner kan være nedsat. Dette gælder især i starten

af behandlingen og ved samtidig brug af andre centralt virkende stoffer, herunder alkohol,

beroligende midler, sedativa og hypnotika. Lægen bør give en individuel anbefaling. En

generel restriktion er ikke nødvendig i tilfælde, hvor der anvendes en stabil dosis.

Patienter, der er påvirket og oplever bivirkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed, sløret syn)

ved start af behandling eller ved titrering til en højere dosis, bør ikke køre bil eller betjene

maskiner.

Det samme gælder

i mindst 24 timer efter at plastret er fjernet.

5.8

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med BuTrans behandling i klinisk anvendelse svarer

til dem, der er set med andre opioid analgetika, inklusiv respiratorisk depression (specielt

ved samtidig anvendelse af andre CNS dæmpende midler) og hypotension (se pkt. 4.4).

47513_spc.docx

Side 6 af 14

Følgende bivirkninger er set:

MedDRA

system-

organklas

se

Meget

almindeli

g (≥1/10)

Almindeli

g (≥1/100,

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000,

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000,

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendte

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvære

nde data)

Immun-

systemet

Overfølsomhed

Anafylaktisk

reaktion

Anafylaktoid

reaktion

Metabolis

me og

ernæring

Anoreksi

Dehydrering

Psykiske

forstyrrels

Konfusion

Depressio

Insomni

Nervøsitet

Ængstelse

Affektlabilitet

Søvnforstyrrels

Rastløshed

Agitation

Euforisk

sindstilstand

Hallucinationer

Nedsat libido

Mareridt

Aggression

Psykotiske

lidelser

Afhængigh

Humørsvin

gninger

Depersonalisatio

Nerve-

systemet

Hovedpin

Svimmelh

Somnolen

Tremor

Sedering

Smagsforstyrrel

Dysartri

Hypæstesi

Nedsat

hukommelse

Migræne

Synkope

Anormal

koordination

Koncentrations-

forstyrrelser

Paræstesier

Balance-

problemer

Tale-

forstyrrelser

Ufrivillige

muskeltræ

kninger

Kramper

Øjne

Tørre øjne

Sløret syn

Syns-

forstyrrelser

Ødem af

øjenlåg

Miosis

Øre og

labyrint

Tinnitus

Vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Angina

pectoris

Vaskulær

sygdomm

Hypotension

Kredsløbskolla

Hypertension

Rødmen og

varmefornemm

else i ansigtet

Vasodilatation

Ortostatisk

hypotension

47513_spc.docx

Side 7 af 14

MedDRA

system-

organklas

se

Meget

almindeli

g (≥1/10)

Almindeli

g (≥1/100,

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000,

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000,

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendte

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvære

nde data)

Luftveje,

thorax og

mediastin

Dyspnø

Hoste

Hiven efter

vejret

Hikke

Respirations-

depression

Respirations-

svigt

Forværret

astma

Hyperventilati

Rhinitis

Mave-

tarm-

kanalen

Forstoppe

Kvalme

Opkastnin

Mavesmer

Diarré

Dyspepsi

Mundtørh

Flatulens

Dysfagi

Ileus

Divertikulitis

Lever og

galdeveje

Galdestenskolik

Hud og

subkutane

væv

Pruritus

Erytem

Udslæt

Svedtende

Eksantem

Tør hud

Nældefeber

Kontaktdermati

Ødemer i

ansigtet

Filipenser

Små blærer

Knogler,

led,

muskler

bindevæv

Svækkelse

af muskler

Myalgi

Muskelsamme

ntrækninger

Nyrer og

urinveje

Urininkontinen

Urinretention

Forsinket

vandladning

reproduk-

tive

system og

mammae

Nedsat

erektionsevne

Seksuel

dysfunktion

Almene

symptome

r og

reaktioner

administr

tionsstede

Reaktion

applikatio

nsstedet

Træthed

Asteni

Perifere

ødemer

Udmattelse

Pyreksi

Kulderystninge

Ødem

Abstinenssyndr

Dermatitis på

applikationsste

det*

Brystsmerter

Influenzaligne

symptomer

Neonatale

abstinenssympto

Undersøg

elser

Øget

alaninamino-

47513_spc.docx

Side 8 af 14

MedDRA

system-

organklas

se

Meget

almindeli

g (≥1/10)

Almindeli

g (≥1/100,

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000,

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000,

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendte

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvære

nde data)

transferase

Vægttab

Traumer,

forgiftnin

ger og

behand-

lingskomp

likationer

Tilfældig skade

Fald

* I nogle tilfælde er set forsinkede lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på inflammation. I

sådanne tilfælde skal behandling med BuTrans stoppes.

Inkluderer erythem på applikationsstedet, ødem på applikationsstedet, kløe på applikationsstedet,

udslæt på applikationsstedet.

Buprenorphin har en lille risiko for afhængighed. Abstinenssymptomer er ikke sandsynlige

efter ophør med BuTrans. Dette skyldes den meget langsomme dissociation af

buprenorphin fra opioid receptorerne og det gradvise fald i buprenorphin serumkoncentra-

tionerne (sædvanligvis over 30 timer efter at sidste plaster er fjernet). Dog kan

abstinenssymptomer, svarende til dem der ses ved ophør med opioidbehandling, ikke

fuldstændigt udelukkes efter lang tids brug af BuTrans. Disse symptomer inkluderer: uro,

ængstelse, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, skælven og gastrointestinale forstyrrelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Symptomer

Der kan forventes symptomer svarende til de symptomer, der ses med andre centralt

virkende analgetika. Symptomerne inkluderer respiratorisk depression, sedering, døsighed,

kvalme, opkastning, kardiovaskulær kollaps og udtalt miosis.

Behandling

Fjern alle plastre i kontakt med patienten. Etabler og oprethold frie luftveje, mekanisk eller

kontrolleret ventilation efter sædvanlige retningslinier og hold en passende

kropstemperatur og væskebalance. Oxygen, intravenøs væske, vasopressorer eller anden

understøttende hjælp skal iværksættes efter sædvanlige retningslinier.

47513_spc.docx

Side 9 af 14

En specifik opioidantagonist, som f.eks. naloxon, kan modvirke effekten af buprenorphin,

selvom naloxon kan være mindre effektiv end andre my opioid agonister til at modvirke

effekten af buprenorphin. Behandling med naloxon intravenøst skal påbegyndes med den

normale dosis, men det kan være nødvendigt med højere doser.

47513_spc.docx

Side 10 af 14

5.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AE 01. Analgetika, opioider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Buprenorphin er en partiel opioid agonist, der virker ved my opioid receptoren. Det har

også en antagonistisk virkning på kappa opioid receptoren.

Der er vist effekt i syv væsentlige fase III undersøgelser af op til 12 ugers varighed hos

patienter med non-maligne smerter af forskellig oprindelse. Disse omfattede patienter med

moderat til svær osteoartrose og rygsmerter. BuTrans viste klinisk signifikant reduktion i

smertescore (ca. 3 point på BS-11-skalaen) og signifikant større smertekontrol

sammenlignet med placebo.

Der er også foretaget et længerevarende, open-label udvidet studie (n = 384) hos patienter

med non-maligne smerter. Ved kronisk anvendelse opnåede 63% af patienterne

smertekontrol i 6 måneder, 39% af patienterne i 12 måneder, 13% af patienterne i 18

måneder og 6% i 21 måneder. Ca. 17% blev stabiliseret på 5 mg dosis, 35% på 10 mg

dosis og 48% på 20 mg dosis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er tegn på enterohepatisk recirkulation.

Undersøgelser i ikke gravide og i gravide rotter har vist, at buprenorphin passerer blod-

hjerne barrieren og placenta. Koncentrationerne i hjernen (som kun indeholdt uomdannet

buprenorphin) efter parenteral indgift var 2-3 gange højere end efter oral indgift. Efter

intramuskulær eller oral indgift akkumuleres buprenorphin tilsyneladende i det føtale

gastrointestinale lumen – sandsynligvis som følge af galdeudskillelse, da enterohepatisk

cirkulation ikke er fuldt udviklet.

Hvert plaster afgiver en konstant mængde buprenorphin i op til syv døgn. Steady-state

opnås i løbet af den første applikation. Efter fjernelse af BuTrans, falder buprenorphin

koncentrationen med ca. 50% på 12 timer (10-24 timer).

Absorption

Efter applikation af BuTrans, diffunderer buprenorphin fra plastret gennem huden. I klinisk

farmakologiske studier er mediantiden for "BuTrans 10 mikrog/t" til opnåelse af

detekterbare buprenorphin-koncentrationer (25 picogram/ml) ca. 17 timer. En analyse af

restkoncentration af buprenorphin i plaster efter 7 døgns brug viser afgift af 15% af det

oprindelige indhold. Et biotilgængelighedsstudie overfor intravenøs indgift bekræfter, at

denne mængde bliver systemisk absorberet. Buprenorphinkoncentrationerne forbliver

relativt konstante i løbet af de 7 døgn, plastret sidder på.

47513_spc.docx

Side 11 af 14

Applikationssted

En undersøgelse

med raske forsøgspersoner viste, at den farmakokinetiske profil af

buprenorphin fra BuTrans er den samme ved applikation på ydre overarm, øvre bryst, øvre

ryg eller siden af brystet (midtaksial linie, 5. mellemrum mellem ribbenene). Absorptionen

varierer i nogen udstrækning afhængig af applikationsstedet og eksponeringen er højst ca.

26 % højere ved applikation på øvre ryg sammenlignet med siden af brystet.

En undersøgelse

med raske forsøgspersoner, der gentagne gange har fået BuTrans på

samme sted, viste en næsten fordoblet eksponering med en 14 dages hvileperiode. Derfor

anbefales skiftende applikationssteder, og et nyt plaster bør ikke sættes på samme sted i de

efterfølgende 3-4 uger.

en undersøgelse

med raske forsøgspersoner medførte anvendelse af varmepude direkte på

BuTrans plastret en forbigående stigning på 26-55% i blodkoncentrationen af

buprenorphin. Koncentrationerne blev normale igen indenfor 5 timer efter fjernelse af

varmepuden. Derfor anbefales varmekilder ikke direkte på BuTrans plastret, som f.eks.

varmedunke, varmepuder, varmetæpper. En varmepude på BuTrans applikationsstedet lige

efter fjernelse af plastret, ændrede ikke absorptionen fra huddepotet.

Distribution

Buprenorphin bindes ca. 96% til plasmaproteiner.

Studier med intravenøs buprenorphin har vist et stort distributionsvolumen, som antyder en

udstrakt distribution af buprenorphin. I

en undersøgelse

med intravenøs buprenorphin til

raske forsøgspersoner var distributionsvolumen ved steady-state 430 l, hvilket afspejler det

store distributionsvolumen og lipofile egenskaber ved det aktive stof.

Efter intravenøs indgift udskilles buprenorphin og dets metabolitter i galden, og i løbet af

adskillige minutter bliver det distribueret til cerebrospinalvæsken. Buprenorphin-

koncentrationerne i cerebrospinalvæsken er ca. 15-25% af de samtidige

plasmakoncentrationer.

Biotransformation og eliminering

Buprenorphins metabolisme i huden efter BuTrans applikation er ubetydelig. Efter

transdermal indgift, elimineres buprenorphin via hepatisk metabolisme med deraf følgende

udskillelse i galde, og udskillelse af opløselige metabolitter via nyrerne. Den hepatiske

metabolisme via CYP3A4 og UGT1A1/1A3 enzymer resulterer i to hovedmetabolitter,

norbuprenorphin og buprenorphin-3-O-glucuronid. Norbuprenorphin glukuronideres før

eliminering. Buprenorphin elimineres også i fæces. I et studie med post-operative patienter

var buprenorphins totale clearance ca. 55 l/time.

Norbuprenorphin er buprenorphins eneste kendte aktive metabolit.

Effekt af buprenorphin på andre aktive stoffers farmakokinetik

In-vitro studier i humane mikrosomer og hepatocyter viser, at buprenorphin ikke hæmmer

metabolisme katalyseret af CYP450 enzymerne CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 i

koncentrationer opnået med BuTrans depotplaster 20 µg/t. Effekten på metabolisme

katalyseret af CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er ikke undersøgt.

47513_spc.docx

Side 12 af 14

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der blev ikke observeret påvirkning af fertilitet eller generel reproduktionsevne hos rotter

behandlet med buprenorphin. I forsøg af embryoføtal toksicitet af buprenorphin hos rotter

og kaniner blev der ikke observeret embryoføtal toksicitet. I et forsøg af pre- og postnatal

udviklingstoksicitet af buprenorphin blev der observeret mortalitet hos ungerne, nedsat

kropsvægt hos ungerne og samtidig nedsat fødeindtag og kliniske tegn.

Genotoksicitet

Et standard batteri af genotoksiske tests tyder på, at buprenorphin ikke er genotoksisk.

Carcinogenicitet

Langtidsundersøgelser i rotter og mus viste ingen tegn på carcinogent potentiale relevant

for mennesker.

Systemisk toksicitet og hudtoksicitet

I enkelt- og flerdosis-toksicitetsforsøg med rotter, marsvin, kaniner, hunde og dværggrise,

forårsagede Norspan minimale eller ingen systemiske bivirkninger, hvorimod hudirritation

observeredes hos alle undersøgte arter. Tilgængelige toksikologiske data viste ingen tegn

på sensibiliseringspotentiale for additiverne i plastret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Klæbende matrix (med buprenorphin):

[(Z)-octadec-9-en-1-yl] oleat (oleyloleat)

Povidon K90

4-oxypentansyre (levulinsyre)

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5), kryds-

bundet (Duro Tak 387-2054)

Klæbende matrix (uden buprenorphin):

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5), ikke

krydsbundet (Duro Tak 387-2051)

Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin:

Polyethylenterephtalat - folie

Bagbeklædningslag:

Polyethylenterephtalat - væv

Dækpapir (Foran - dækkende den klæbende matrix med buprenorphin) (Skal fjernes inden

påsætning af plastret):

Polyethylenterephtalat – folie, silikoniseret, coatet på den ene side med aluminium.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

47513_spc.docx

Side 13 af 14

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Forseglet, børnesikret pose, sammensat af identiske top- og bundlag af varmeforseglet

laminat, bestående af (fra yderside til inderside) papir, PET, polyethylenbaseret copolymer,

aluminium og poly-(acrylsyre-co-ethylen).

Pakningsstørrelser: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Plastre må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Bortskaffelse efter brug:

Ved skift af BuTrans plaster fjernes det brugte plaster. Det bøjes på midten med

klæbesiden indad og kasseres på forsvarlig vis og uden for børns syns- og rækkevidde.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mikrog/t:

47511

10 mikrog/t:

47512

20 mikrog/t:

47513

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. januar 2018

47513_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information