Bilastin "Paranova" 20 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-03-2022

Aktiv bestanddel:

Bilastin

Tilgængelig fra:

Paranova Danmark A/S

ATC-kode:

R06AX29

INN (International Name):

bilastine

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

2018-08-01

Indlægsseddel

                Indlægsseddel: Information til brugeren
Bilastin Paranova
20 mg tabletter
bilastin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret Bilastin Paranova til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se
punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bilastin Paranova
3. Sådan skal du tage Bilastin Paranova
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Bilastin Paranova tabletter indeholder bilastin, som er et
antihistamin. Bilastin Paranova bruges til at lindre symptomerne på
høfeber (nysen,
kløende, løbende eller tilstoppet næse og røde øjne, der løber i
vand) og andre former for aller gisk forkølelse. Tabletterne kan
også bruges til
behandling af kløende hududslæt (nældefeber eller urticaria).
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BILASTIN PARANOVA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
Tag ikke Bilastin Paranova:
• hvis du er allergisk over for bilastin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Bilastin Paranova (angivet i punkt 6).
Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bilastin
Paranova.
Vær ekstra forsigtig med at tage Bilastin Paranova
• Hvis din nyrefunktion er moderat eller stærkt nedsat, og du
bruger anden medicin (se afsnittet nedenfor).
• Bilastin Paranova 20 mg ta
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                11. marts 2022
PRODUKTRESUMÉ
for
Bilastin "Paranova", tabletter (Paranova)
0.
D.SP.NR.
26560
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Bilastin "Paranova"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 20 mg bilastin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter (Paranova)
Ovale bikonvekse hvide tabletter med delekærv.
Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at
sluge, ikke for at kunne
dosere to halve tabletter.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Symptombehandling af allergisk betinget rinokonjunktivitis
(sæsonbetinget eller helårlig)
og urticaria.
Bilastin "Paranova" er indiceret til voksne og unge (12 år og
derover).
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Dosering
Voksne og børn (12 år og derover):
20 mg bilastin (1 tablet) en gang dagligt til lindring af symptomerne
på allergisk
rinokonjunktivitis (sæsonbetinget eller helårlig) og urticaria.
dk_hum_60238_spc.doc
Side 1 af 13
Tabletten skal indtages en time før eller to timer efter indtagelse
af føde eller frugtjuice (se
pkt. 4.5).
Behandlingsvarighed
Behandling af allergisk rhinokonjunktivitis bør begrænses til
perioden med eksponering for
allergener. Ved sæsonbetinget allergisk rhinitis kan behandlingen
seponeres, når alle
symptomerne er forsvundet, og genoptages, hvis de vender tilbage. Ved
helårlig allergisk
rhinitis kan der eventuelt gives vedvarende behandling til patienterne
i perioden med
eksponering for allergener. Ved urticaria afhænger behandlingens
varighed af
problemernes art, varighed og forløb.
Særlige populationer
Ældre
Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter (se pkt.
5.1 og 5.2).
Nedsat nyrefunktion
Ifølge undersøgelser af voksne i særlige risikogrupper (patienter
med nedsat nyrefunktion),
er det ikke nødvendigt at justere dosen med bilastin til voksne (se
pkt. 5.2).
Nedsat leverfunktion
Der er ingen klinisk erfaring med voksne patienter med nedsat
leverfunktion. Bilastin
metaboliseres dog ikke og udskilles uændret i urin og fæ
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt