Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-05-2020

Aktiv bestanddel:
Clostridium botulinum, type A toxin
Tilgængelig fra:
Abacus Medicine A/S
ATC-kode:
M03AX01
INN (International Name):
Clostridium botulinum, type A toxin
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
60092
Autorisation dato:
2017-12-04

Azzalure

er et registreret varemærke, der tilhører Nestlé Skin Health S.A.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med Azzalure

3. Sådan bliver du behandlet med Azzalure

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Azzalure indeholder et stof, der hedder botulinumtoksin A, som får

musklerne til at slappe af. Azzalure virker ved forbindelsesstedet mellem

nerverne og musklerne ved, at det forhindrer, at et kemisk stof, der

kaldes acetylkolin, frigives fra nerveenderne. Dette forhindrer musklerne

i at trække sig sammen. Muskelafslapningen er midlertidig og forsvinder

gradvis.

Nogle mennesker bliver meget kede af det, når de får rynker i ansigtet.

Azzalure kan anvendes af voksne under 65 år til midlertidig forbedring

af moderate til svære lodrette rynker mellem øjenbrynene, der ses ved

panderynken og rynker ved den ydre øjenkrog, smilerynker, kaldet

kragetæer.

2. Det skal du vide før du bliver behandlet med Azzalure

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Du må ikke få en Azzalure-injektion:

hvis du er allergisk over for Clostridium botulinum-toksin A eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har en infektion ved det foreslåede injektionssted.

hvis du har myasthenia gravis (en autoimmun neuromuskulær

sygdom, der forårsager varierende muskelsvaghed, specielt i ansigt,

nakke, arme og ben), Eaton-Lambert syndrom (et autoimmunt

syndrom, hvor der er en fejlkommunikation mellem nerver og

muskler. Forårsager svækkelse af hofte-og lårmuskler) eller

amyotrofisk lateral sklerose (en neurodegenerativ sygdom, der

forårsager tab af frivillig handling af muskler gennem hele kroppen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du får en Azzalure-injektion:

hvis du har en neuromuskulær lidelse

hvis du ofte har svært ved at synke maden (dysfagi)

hvis du mener, at du ofte har problemer med, at mad eller drikke

kommer i den ”gale hals” (i luftrøret), hvilket får dig til at hoste eller

være ved at kvæles

hvis du har betændelse ved det foreslåede injektionssted

hvis musklerne ved det foreslåede injektionssted er svage

hvis du lider af en blødersygdom, som får dig til at bløde længere

end normalt, som for eksempel hæmofili (arvelig blødningslidelse

forårsaget af manglende koagulationsfaktor)

hvis du er blevet opereret i ansigtet, eller hvis der er sandsynlighed

for, at du inden længe skal have foretaget en ansigtsoperation eller

en anden operation

hvis du allerede har fået andre botulinumtoksin-injektioner

hvis du ikke oplevede nogen betydelig forbedring af dine rynker efter

din sidste behandling med botulinumtoksin

Disse oplysninger vil hjælpe din læge med at træffe en beslutning på

informeret grundlag vedrørende risici og fordele ved din behandling.

Særlige advarsler:

Meget sjældent kan virkningen af botulinumtoksin resultere i

muskelsvaghed andre steder end ved injektionsstedet.

Når botulinumtoksiner anvendes hyppigere end med 12 ugers mellemrum

eller ved højere doser til behandling af andre tilstande, er der i sjældne

tilfælde observeret dannelse af antistoffer. Dannelse af neutraliserende

antistoffer kan nedsætte virkningen af behandlingen.

Hvis du af en hvilken som helst grund skal tale med en læge, skal du

sørge for at fortælle lægen, at du har fået behandling med Azzalure.

Børn og unge

Azzalure er ikke beregnet til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Azzalure

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Azzalure kan have indflydelse på virkningen af andre lægemidler, som du

tager, eller som du har taget for nylig. Dette gælder især antibiotika for

en infektion (f.eks. aminoglykosider som for eksempel gentamicin eller

amikacin) eller andre muskelafslappende midler.

Brug af Azzalure sammen med mad og drikke

Du kan få Azzalure-injektioner enten før eller efter, at du har spist eller

drukket.

Graviditet og amning

Du bør ikke få Azzalure under graviditet. Behandling med Azzalure

frarådes, hvis du ammer. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få midlertidigt sløret syn eller muskelsvaghed efter behandling

med Azzalure. Hvis du føler dig påvirket af behandlingen, må du ikke køre

bil eller arbejde med værktøj eller maskiner.

3. Sådan bliver du behandlet med Azzalure

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og

erfaring i denne behandling, og lægen skal råde over det nødvendige

udstyr.

Din læge vil klargøre og indgive injektionerne. Der vil blive anvendt ét

hætteglas med Azzalure, som kun bruges til dig og kun til én behandling.

Den anbefalede dosis er:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene: 50 enheder, der indsprøjtes

som 10 enheder ved hvert af de 5 injektionssteder i din pande i

området over din næse og øjenbryn.

Rynker ved øjenkrogen, kragetæer: 60 enheder, der indsprøjtes som

10 enheder på hvert af de 6 injektionssteder i begge sider i området

med kragetæer.

De enheder, der anvendes til forskellige botulinumtoksin-produkter,

er forskellige. Azzalure Speywood-enhederne kan ikke erstattes med

enheder fra andre botulinumtoksin-produkter. Virkningen af behandlingen

bør kunne ses indenfor få dage.

Intervallet mellem behandlingerne med Azzalure vil blive bestemt af din

læge. Du bør ikke få behandling oftere end hver 12. uge.

Hvis du har fået for meget Azzalure

Hvis du har fået mere Azzalure, end du behøver, kan det ske, at muskler,

der ikke er blevet injiceret, begynder at føles svage. Dette vil måske ikke

ske lige med det samme. Hvis dette sker, skal du omgående kontakte din

læge eller sundhedspersonalet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Søg straks lægehjælp:

hvis du har svært ved at trække vejret, synke eller tale

hvis dit ansigt hæver, eller hvis huden bliver rød, eller hvis du får

et kløende, ujævnt udslæt. Dette kan betyde, at du har fået en

overfølsomhedsreaktion over for Azzalure

Fortæl det til din læge, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene

Meget almindelig (påvirker flere end 1 bruger ud af 10)

Rødmen, hævelse, irritation, udslæt, kløe, prikkende eller

snurrende fornemmelse, smerte, ubehag, svie eller blå mærker ved

injektionsstedet

Hovedpine

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Trætte øjne eller svagt syn, hængende øvre øjenlåg, hævede øjenlåg,

rindende øjne, tørre øjne, muskeltrækninger rundt om øjet

Forbigående lammelse i ansigtet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azzalure

10 Speywood-enheder/0,05 ml, pulver til injektionsvæske, opløsning

(botulinum-toksin type A)

L91162A-3.0

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Ændret eller sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhed

Kløe, udslæt

Allergiske reaktioner, se ovenfor

Tørre øjne

Sjælden (påvirker 1 til 10 brugere ud af 10.000)

Kløende og ujævnt udslæt

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Rynker ved den ydre øjenkrog, kragetæer

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Hovedpine

Hævede øjenlåg

Blå mærker, kløe og hævelse rundt om øjet

Hængende, øverste øjenlåg

Forbigående lammelse i ansigtet

Normalt optrådte disse bivirkninger inden for den første uge efter

injektionerne, og de varede ikke længe. Normalt var de milde til

moderate.

Meget sjældent er der rapporteret bivirkninger i andre muskler end den

hvor injektionen med botulinumtoksinet blev givet. Disse omfatter udtalt

muskelsvaghed og synkebesvær, på grund af hoste og kvælning (hvis

mad eller væske kommer i den gale hals, når du forsøger at sluge; også

åndedrætsbesvær kan forekomme f.eks. lungebetændelse). Hvis disse

problemer opstår, skal du straks kontakte din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.

meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via dkma@

dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Azzalure utilgængeligt for børn.

Brug ikke Azzalure efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)

Må ikke nedfryses

Din læge vil opløse Azzalure i en flydende injektionsvæske.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved

temperaturer mellem 2 °C og 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør

produktet anvendes omgående, medmindre rekonstitueringsmetoden

udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke anvendes straks,

er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -forhold under anvendelsen.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azzalure indeholder

Aktivt stof: Botulinumtoksin type A*, 10 Speywood-enheder/0,05 ml.

Ét hætteglas indeholder 125 Speywood-enheder.

Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin 200 g/l og

laktosemonohydrat.

* Clostridium botulinum (en bakterie) toksin A hæmagglutin-kompleks.

Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan

ikke erstattes med enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azzalure er et pulver til injektionsvæske, opløsning. Det leveres i

pakningsstørrelse på 1 eller 2 hætteglas.

Azzalure er et hvidt pulver.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Diamantweg 4

1812 RC Alkmaar

Holland

Tel +31 6 50 57 41 87

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2019

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Se venligst afsnit 3 i indlægssedlen.

Regler for destruktion og anden håndtering:

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges

nøje.

Rekonstitution bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god

klinisk praksis. Dette gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

Azzalure skal rekonstitueres med en 0,63 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9

%) injektionsvæske, opløsning.

I overensstemmelse med fortyndingstabellen nedenfor skal den

påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning, trækkes op i en injektionssprøjte for at opnå en rekonstitueret,

klar opløsning ved en koncentration på 10E pr. 0,05 ml:

Mængde af solvens

(0,9 % natriumchloridopløsning),

der skal tilsættes til et 125E

hætteglas

Resulterende dosis (enheder pr.

0,05 ml)

0,63 ml

Den nøjagtige opmåling af 0,63 ml kan foretages ved brug af 1 ml-

sprøjter gradueret i inddelinger på 0,1 ml og 0,01 ml.

ANBEFALINGER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE AF KONTAMINERET

MATERIALE

Umiddelbart efter brug og inden bortskaffelse skal ikke-anvendt,

rekonstitueret Azzalure (i hætteglasset eller i sprøjten) inaktiveres med 2

ml fortyndet 0,55 eller 1 % (Dakin’s solution) natriumhypokloritopløsning.

Brugte hætteglas, sprøjter og materialer bør ikke tømmes og skal lægges

i passende beholdere og bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

ANBEFALINGER I TILFÆLDE AF UHELD UNDER HÅNDTERING AF

BOTULINUMTOKSIN

Eventuelt spildt produkt skal tørres op: enten med et absorberende

materiale imprægneret med natriumhypokloritopløsning

(blegemiddel), hvis det drejer sig om spildt pulver, eller med et tørt

absorberende materiale i tilfælde af spildt, rekonstitueret opløsning.

De kontaminerede overflader skal rengøres med et absorberende

materiale imprægneret med natriumhypokloritopløsning

(blegemiddel) og derefter aftørres.

Hvis et hætteglas går i stykker, skal man følge ovenstående

anvisninger ved omhyggeligt at opsamle glasstykkerne og derefter

tørre produktet op. Man skal undgå at skære sig i huden.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det pågældende

område vaskes med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og

derefter skylles med rigelige mængder vand.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles

grundigt med rigelige mængder vand eller med en oftalmisk

øjenskylleopløsning.

Hvis produktet kommer i kontakt med et sår, en rift eller ødelagt hud,

skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand, og der skal

iværksættes passende lægelig behandling alt efter størrelsen af den

injicerede dosis.

Disse anvisninger vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal

følges nøje.

29. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Azzalure, pulver til injektionsvæske, opløsning (Abacus)

0.

D.SP.NR.

25753

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azzalure

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Botulinumtoksin type A * Kvantitet svarende til 125 Speywood-enheder** (E) per

hætteglas.

*Clostridium botulinum-toksin type A hæmagglutinin-kompleks

**Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes

med enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning (Abacus).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azzalure er indiceret til midlertidig forbedring af moderate til svære

glabella-linjer (lodrette rynker mellem øjenbrynene), der ses ved kraftig panderynken,

laterale linjer ved den ydre øjenkrog (kragetæer) der ses ved stort smil

hos voksne under 65 år, når sådanne rynker har en væsentlig psykologisk indvirkning på

patienten.

dk_hum_60092_spc.doc

Side

1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Botulinumtoksin-enhederne er forskellige afhængigt af lægemidlet. Speywood-enhederne i

Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes med enheder fra andre

lægemidler med botulinumtoksin.

Pædiatrisk population

Azzalures sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke fastlagt. Brug af Azzalure

frarådes hos patienter under 18 år.

Administration

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og erfaring i denne

behandling, og lægen skal råde over det nødvendige udstyr.

Så snart Azzalure er rekonstitueret, bør det kun anvendes til behandling af én patient i en

enkelt behandlingssession.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration se pkt. 6.6.

Fjern eventuel make-up, og desinficer med et lokalt antiseptikum.

Intramuskulære injektioner bør udføres ved brug af en steril nål i passende størrelse.

Behandlingsintervallet afhænger, efter vurdering, af den enkelte patients respons.

Behandlingsintervallet bør ikke være hyppigere end hver tredje måned.

De anbefalede injektionssteder for glabella-linjer og laterale linjer ved den ydre øjenkrog

er beskrevet nedenfor:

dk_hum_60092_spc.doc

Side

2 af 12

Glabella-linjer

Den anbefalede dosis er 50 Speywood-enheder Azzalure, der skal deles mellem og

anvendes i 5 injektionssteder. 10 Speywood-enheder administreres intramuskulært i en ret

vinkel til huden i hvert af de 5 injektionspunkter: to injektioner i hver corrugator-muskel

og én injektion i procerus-musklen tæt ved den nasofrontale vinkel, som vist ovenover:

De anatomiske pejlemærker kan identificeres lettere, hvis de observeres og palperes ved

maksimal panderynken. Inden injektionen presses tommel- eller pegefinger hårdt mod

området under kanten af øjenhulen for at undgå ekstravasation under kanten. Nålen skal

rettes opad og medialt under injektionen. For at undgå risikoen for ptose skal man undgå at

injicere i nærheden af musculus levator palpebrae superioris. Dette gælder især hos

patienter med større depressor-komplekser ved øjenbrynene (depressor supercilii).

Injektioner i corrugator-musklen skal placeres i den centrale del af musklen mindst 1 cm

over kanten af øjenhulen.

I kliniske studier blev der påvist en optimal effekt i glabella-linjer i op til 4 måneder efter

injektion. Nogle patienter reagerede stadig efter 5 måneder (se pkt. 5.1).

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

Den anbefalede dosis per side er 30 Speywood-enheder Azzalure, der skal deles og

anvendes i 3 injektionssteder. 10 Speywood-enheder skal administreres intramuskulært i

hvert af injektionsstederne. Injektionen skal være lateral (i en 20-30

° vinkel) på huden og

meget overfladisk. Alle

injektionssteder skal være på den udvendige del af orbicularis oculi

musklen og tilstrækkeligt langt fra orbitalkanten (ca. 1-2 cm) som vist ovenfor.

De anatomiske kendetegn kan lettere identificeres, hvis de observeres og palperes ved stort

smil. Der skal udvises forsigtighed for at undgå injektion i zygomaticus major / minor

musklerne for at undgå lateral hængende mundvige og asymmetrisk smil.

Generel information

Såfremt behandlingen mislykkes, eller der kun er opnået mindre effekt efter gentagne

injektioner, skal der anvendes andre behandlingsmetoder. Hvis behandlingen mislykkes

efter første behandlingsforløb, kan følgende overvejes:

Analyse af årsagerne til det mislykkede resultat f.eks. injektion i de forkerte muskler,

uhensigtsmæssig injektionsteknik og dannelse af toksinneutraliserende antistoffer;

Reevaluering af hvorvidt behandling med botulinumtoksin A er relevant

Effekt og sikkerhed af gentagne injektioner af Azzalure er blevet evalueret i glabella-linjer

op til 24 måneder og op til 8 gentagne behandlingscykler og for laterale linjer ved den ydre

øjenkrog op til 12 måneder og op til 5 gentagne behandlingscykler.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1;

I tilfælde af infektion ved de foreslåede injektionssteder;

I tilfælde af myasthenia gravis, Eaton Lambert syndrom eller amyotrofisk lateral

sklerose.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises omhu for at sikre, at Azzalure ikke injiceres i et blodkar.

dk_hum_60092_spc.doc

Side

3 af 12

Allerede eksisterende neuromuskulær sygdom

Azzalure bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvor der er risiko for eller klinisk

evidens af mærkbar defekt neuromuskulær transmission. Sådanne patienter kan have en

øget sensitivitet over for lægemidler såsom Azzalure, hvilket kan resultere i markant

muskelsvaghed. Injektion af Azzalure frarådes til patienter med en anamnese med dysfagi

og aspiration.

Lokale og udbredt fordeling af toksinets effekt

Der er i meget sjældne tilfælde i forbindelse med botulinumtoksin rapporteret bivirkninger,

som muligvis var relateret til distribution af toksinets virkninger til steder fjernt fra

administrationsstedet. Patienter, der behandles med terapeutiske doser, kan opleve markant

muskelsvaghed. Synke- og åndedrætsbesvær er alvorligt og kan resultere i dødsfald.

Patienter og plejere bør rådes til at søge omgående lægehjælp, hvis patienten får problemer

med at synke, tale eller trække vejret.

Den anbefalede dosis og hyppighed af administration af Azzalure må ikke overskrides.

Det er af afgørende vigtighed at studere patientens ansigts anatomi inden administration af

Azzalure. Facial asymmetri, ptose, markant dermatochalasis, ardannelse samt eventuelle

ændringer i denne anatomi som resultat af tidligere kirurgiske interventioner bør tages i

betragtning.

Azzalure bør anvendes med forsigtighed, hvis der er inflammation i det foreslåede

injektionssted (de foreslåede injektionssteder), eller hvis den pågældende muskel viser

markant svaghed eller atrofi.

Som det gælder i forbindelse med alle intramuskulære injektioner, frarådes behandling

med Azzalure til patienter, der har forlænget blødningstid.

Antistofdannelse

Injektioner, der gives med kortere intervaller eller ved højere doser, kan øge risikoen for

dannelse af antistoffer over for botulinumtoksin. Klinisk kan dannelse af neutraliserende

antistoffer reducere effekten af efterfølgende behandling.

Virkningen af administration af forskellige botulinum-neurotoksiner under

behandlingsforløbet med Azzalure er ukendt og skal undgås.

Det er påkrævet, at Azzalure kun anvendes til behandling af en enkelt patient i en enkelt

behandlingssession. Eventuelt overskydende Azzalure skal bortskaffes som angivet i pkt.

6.6. Der skal tages særlige forholdsregler i forbindelse med klargøring og administration af

produktet samt inaktivering og bortskaffelse af resterende, ubrugt opløsning (se pkt. 6.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der skal udvises forsigtighed ved samtidig behandling med Azzalure og aminoglykosider

eller andre lægemidler, der forstyrrer neuromuskulær transmission (f.eks. curarelignende

stoffer), da virkningen af botulinumtoksin type A kan blive forstærket.

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser. Der er ikke indberettet andre interaktioner af

klinisk signifikans.

dk_hum_60092_spc.doc

Side

4 af 12

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen kliniske data om brugen af Azzalure på fertilitet. Der er ingen tegn på direkte

virkning af Azzalure på fertilitet i dyreforsøg (se afsnit 5.3).

Graviditet

Azzalure bør ikke anvendes til gravide. Data for anvendelse af botulinumtoksin type A til

gravide er utilstrækkelige. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Amning

Der er ingen information om, hvorvidt Azzalure udskilles i modermælken. Azzalure bør

ikke anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Azzalure påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der er en potentiel risiko for lokal muskelsvaghed eller synsforstyrrelser i

forbindelse med brugen af dette lægemiddel, hvilket midlertidigt kan nedsætte evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Omtrent 3800 patienter har været eksponeret for Azzalure i forskellige kliniske forsøg.

Baseret på placebo-kontrollerede kliniske studier var de observerede hyppigheder af

bivirkninger efter den første injektion af Azzalure 22,3% for behandling af glabella-linjer

(16,6% i placebogruppen) og 6,2% for behandling af laterale linjer ved den ydre øjenkrog

(2,9% i placebogruppen). De fleste bivirkninger var milde til moderate i alvorlighed og

reversible.

De hyppigst forekommende relaterede reaktioner er hovedpine samt reaktioner ved

injektionsstedet for glabella-linjer, og hovedpine, reaktioner ved injektionsstedet og

øjenlågsødem for laterale linjer ved den ydre øjenkrog. Generelt optræder

behandlings-/injektionsteknikrelaterede reaktioner inden for den første uge efter

injektionen, og de er forbigående. Sværhedsgraden af de fleste af disse indberettede

reaktioner var milde eller moderate og reversible.

Hyppigheden af reaktioner relateret til behandlings-/injektionsteknik faldt efter gentagne

cykler. Bivirkninger kan være relateret til det aktive stof, injektionsproceduren, eller en

kombination af begge.

Sikkerhedsprofilen for Azzalure til samtidig behandling af glabella-linjer og laterale linjer

ved den ydre øjenkrog blev evalueret i den åbne del af fase III studiet; arten og

hyppigheden af bivirkninger var sammenlignelig med, hvad der blev observeret, når

patienter blev behandlet for de enkelte indikationer.

Bivirkningernes hyppighed klassificeres på følgende måde:

dk_hum_60092_spc.doc

Side

5 af 12

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Glabella-linjer

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Forbigående facial parese (på grund af

midlertidig parese af ansigtsmuskler proksimalt

til injektionsstederne, overvejende parese ved

øjenbrynene)

Ikke almindelig

Svimmelhed

Øjne

Almindelig

Astenopi, øjenlågsptose, øjenlågsødem, øget

lakrimation, tørre øjne, muskeltrækninger

(muskeltrækninger rundt om øjnene)

Ikke almindelig

Synssvækkelse, sløret syn, diplopi

Sjælden

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus, udslæt

Sjælden

Urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. erytem,

ødem, irritation, udslæt, pruritus, paræstesi,

smerte, ubehag, svie og hæmatom)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Forbigående facial parese (midlertidig parese af

ansigtsmuskler proksimalt til injektionsstederne)

Øjne

Almindelig

Øjenlågsødem

Øjenlågsptose

Ikke almindelig

Tørre øjne

Almene symptomer og

Almindelig

dk_hum_60092_spc.doc

Side

6 af 12

reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. hæmatom,

pruritus og ødem).

Bivirkninger (udtalt muskelsvaghed, dysfagi, aspirationspneumoni i nogle tilfælde med

fatalt udfald), der skyldes distribution af toksinets virkninger til andre steder end

administrationsstedet er meget sjældent rapporteret med botulinumtoksin (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

For høje doser botulinumtoksin kan forventes at medføre neuromuskulær svaghed med

forskellige symptomer. Udstyr til respiratorisk støtte kan være nødvendigt, hvis for høje

doser medfører lammelse af åndedrætsmusklerne. I tilfælde af overdosering bør patienten

monitoreres for symptomer på markant muskelsvaghed eller muskelparalyse. Der bør om

nødvendigt iværksættes symptomatisk behandling.

Symptomer på overdosering vil ikke nødvendigvis vise sig umiddelbart efter injektionen.

Det bør overvejes at hospitalsindlægge patienter, der viser symptomer på botulinumtoksin

A-forgiftning (f.eks. en kombination af muskelsvaghed, ptose, diplopi, synke- og

taleforstyrrelser eller lammelse af åndedrætsmusklerne).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 03 AX 01

Andre muskelrelaksantia, perifert virkende midler

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den primære farmakodynamiske virkning af Clostridium botulinum-toksin type A skyldes

den kemiske denervering af den behandlede muskel, hvilket resulterer i en målbar

formindskelse af det sammensatte muskelaktionspotentiale medførende en lokaliseret

reduktion i eller paralyse af muskelaktiviteten.

Botulinumtoxin type A er et muskelafslappende middel, som midlertidigt svækker

musklernes aktivitet. Efter injektion virker botulinumtoksin type A ved at blokere

transporten af neurotransmitteren acetylcholin på tværs af den neuromuskulære

forbindelse, placeret mellem nerveenden og muskelfibrene. Virkningsmekanismen af

dk_hum_60092_spc.doc

Side

7 af 12

botulinumtoksin type A omfatter fire hovedtrin, som alle skal fungere korrekt for at der

forekommer aktivitet. Handlingen resulterer i at stoppe den muskulære sammentrækning af

de målrettede muskler. Effekten holder i en længere periode indtil forbindelsen har

restitueret og muskelaktiviteten vender tilbage.

Kliniske data

Flere end 4.500 patienter har været inkluderet i forskellige kliniske forsøg under den

kliniske udvikling af Azzalure

og cirka 3800 patienter blev eksponeret for Azzalure.

Glabella-linjer

I kliniske undersøgelser er 2.032 patienter med moderate til svære glabella-rynker blevet

behandlet med den anbefalede dosis på 50 Speywood-enheder. Ud af disse blev 305

patienter behandlet med 50E i to pivotale, fase III, dobbeltblinde, placebokontrollerede

undersøgelser, og 1.200 patienter blev behandlet med 50E i et langvarigt, åbent, fase III-

forsøg med gentagne doser. De resterende patienter blev behandlet i understøttende og

dosisbestemmende studier.

Middeltiden til start på respons var 2 til 3 dage efter behandlingen med maksimal effekt

observeret ved dag tredive. I begge pivotale, placebokontrollerede, fase III-undersøgelser

reducerede Azzalure-injektionerne signifikant sværheden af glabella-rynkerne i op til fire

måneder. Virkningen var stadig signifikant efter fem måneder i en af de to pivotale

undersøgelser.

Tredive dage efter injektionen viste investigatorernes vurdering, at 90 % (273/305) af

patienterne reagerede på behandlingen (viste ingen eller milde glabella-rynker ved

maksimal panderynken), sammenlignet med 3 % (4/153) af de placebobehandlede

patienter. Fem måneder efter injektionen reagerede 17 % (32/190) af de patienter, som blev

behandlet med Azzalure, stadig på behandlingen sammenlignet med 1 % (1/92) af de

placebobehandlede patienter i det pågældende studie. Efter tredive dage gav patienternes

egen vurdering ved maksimal panderynken en responsrate på 82 % (251/305) for de

patienter, der var behandlet med Azzalure og 6 % (9/153) for de patienter, der var

behandlet med placebo. Andelen af de patienter, der udviste en to graders forbedring ifølge

investigatorens vurdering ved maksimal panderynken var 77 % (79/103) i det ene pivotale,

fase III-forsøg, hvor dette blev vurderet.

Et undersæt på 177 patienter havde moderate eller svære glabella-rynker ved hvile inden

behandlingen. Investigatorernes vurdering af denne population tredive dage efter

behandlingen viste, at 71 % (125/177) af de Azzalure-behandlede patienter blev betragtet

som respondere versus 10 % (8/78) af de placebobehandlede patienter.

Det langvarige, åbne forsøg med gentagne doser viste, at middeltiden til start på respons på

tre dage blev vedligeholdt over cyklerne med gentagne doser. Responsraten ved maksimal

panderynken, som bestemt af investigatoren ved dag tredive, blev bibeholdt over cyklerne

med gentagne doser (over området mellem 80 % og 91 % over de fem cykler).

Responsraten ved hvile i cyklerne med gentagne doser var ligeledes konsistent med

enkeltdosisstudierne, hvor 56 % til 74 % af de Azzalure-behandlede patienter af

investigatorerne blev betragtet som reagerende på behandlingen tredive dage efter

behandlingen.

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

dk_hum_60092_spc.doc

Side

8 af 12

I kliniske studier blev 308 patienter med moderate til svære laterale linjer ved den ydre

øjenkrog ved stort smil behandlet med den anbefalede dosis på 30 Speywood enheder pr

side i dobbeltblinde studier. Af disse blev 252 behandlet i et fase III, dobbelt-blindt,

placebokontrolleret studie, og 56 patienter blev behandlet med forskellige doser i et

dobbelt-blindt fase II-studie.

I fase III-studiet reducerede Azzalure-injektionerne væsentligt sværhedsgraden af laterale

linjer ved den ydre øjenkrog sammenlignet med placebo (p≤0,001) ved 4, 8 og 12 uger

(vurderet af investigatorerne ved stort smil). I patienternes vurdering af tilfredshed med

udseendet af de laterale linjer ved den ydre øjenkrog, var der en statistisk signifikant

forskel mellem Azzalure og placebo (p≤0,010) til fordel for Azzalure ved 4, 8 12 og 16

uger.

Det primære effektmål var ved 4 uger efter injektion, at investigatorerne vurdererede, at

47,2% (119/252) af patienterne havde reageret på behandlingen (ingen eller milde laterale

linjer ved den ydre øjenkrog ved stort smil), sammenlignet med 7,2% (6 / 83)

placebobehandlede patienter.

I en post-hoc-analyse på samme tidspunkt 4 uger efter injektion havde 75% (189/252) af

Azzalure-behandlede patienter mindst 1 forbedringsgrad ved stort smil sammenlignet med

kun 19% (16/83) af de placebo-behandlede patienter.

315 patienter i alt fortsatte ind i det åbne, forlængede fase III-studie, hvor de kunne blive

behandlet samtidigt for både laterale linjer ved den ydre øjenkrog og glabellar-linjer.

De patienter, der blev behandlet med Azzalure i det dobbeltblindede, åbne, fase III-studie

modtog en median på 3 behandlinger for laterale linjer ved den ydre øjenkrog. Det

mediane interval mellem injektionerne for laterale linjer ved den ydre øjenkrog, som i vid

udstrækning var fastlagt i protokol-designet, varierede fra 85 til 108 dage. Resultaterne

viste, at effekten vedligeholdes med gentagne behandlinger i en periode på et år.

Patienttilfredsheden i uge 4, 16 og 52 viste efter den første behandling med Azzalure, at

165/252 forsøgspersoner (65,5%) var enten meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af

deres laterale linjer ved den ydre øjenkrog.

I uge 16, 4 uger efter enten endnu en Azzalure behandling for dem, som blev randomiseret

til Azzalure i del A eller den første behandling for dem, som blev randomiseret til placebo,

var andelen, der var meget tilfredse eller tilfredse 233/262 (89,0%). I uge 52, hvor

patienterne kunne have fået op til fem cykler af Azzalure behandling med den sidste i uge

48 var andelen af meget tilfredse/tilfredse forsøgspersoner 255/288 (84,7%).

Ingen af patienterne blev testet positiv for toksinneutraliserende antistoffer efter gentagne

behandlinger med Azzalure i løbet af et år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Azzalure forventes ikke at være til stede i det perifere blod i målbare mængder efter i.m.-

injektion ved den anbefalede dosis. Der er derfor ikke udført farmakokinetiske

undersøgelser med Azzalure.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I reproduktionsundersøgelser med rotter og kaniner blev der observeret svær maternal

toksicitet associeret med implantationstab ved høje doser. Ved doser, der svarer til 60 til

dk_hum_60092_spc.doc

Side

9 af 12

100 gange den anbefalede humane dosis (50E), blev der hverken hos kaniner eller rotter

observeret embryoføtal toksicitet. Der blev ikke observeret teratogene virkninger hos disse

arter. Hos rotter blev hannernes og hunnernes fertilitet nedsat på grund af reduceret parring

sekundært til muskelparalyse ved høje doser.

I et kronisk toksicitetsstudie udført med rotter var der ingen indikation af systemisk

toksicitet ved doser, der svarer til 75 gange den anbefalede humane dosis (50E), delt

ligeligt mellem den højre og venstre gluteus-muskel.

Undersøgelser af akut toksicitet, kronisk toksicitet og lokal tolerance ved injektionsstedet

viste ingen usædvanlige lokale eller systemiske virkninger ved klinisk relevante

dosisniveauer.

5.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Humant albumin 200 g/l.

Laktosemonohydrat.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Rekonstitueret opløsning:

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved temperaturer mellem 2 °C

og 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående, medmindre

rekonstitueringsmetoden udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke

anvendes straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og –forhold under anvendelsen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

125 Speywood-enheder i et pulver i et hætteglas, med en prop og forsegling.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

Rekonstituering bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis.

Dette gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

Azzalure skal rekonstitueres med en natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning.

dk_hum_60092_spc.doc

Side

10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information