Aripiprazol "Stada" 1 mg/ml oral opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
Aripiprazol
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
N05AX12
INN (International Name):
aripiprazole
Dosering:
1 mg/ml
Lægemiddelform:
oral opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57164
Autorisation dato:
2017-05-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aripiprazol STADA 1 mg/ml oral opløsning

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazol STADA

Sådan skal du tage Aripiprazol STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Virkning og anvendelse

Aripiprazol STADA indeholder det aktive stof aripiprazol, som tilhører en gruppe af lægemidler, der

kaldes antipsykotika.

Det bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15 år og opefter for sygdom, der er forbundet med

at høre, se eller føle ting, som ikke er der, mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende tale og

opførsel samt nedslået stemningsleje. Mennesker der har disse symptomer kan også føle sig

deprimerede, have skyldfølelse, være angste og anspændte.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazol STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Aripiprazol STADA:

hvis du er allergisk over for arpiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aripiprazol

STADA (angivet i pkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Aripiprazol STADA, hvis du lider af:

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer såsom voldsom tørst, udskillelse af

store mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge

(diabetes)

krampeanfald

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet

hjertekarsygdom, arvelig hjertekarsygdom, slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde,

abnormt blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper

overdreven spilletrang eller tidligere har gjort det

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker

dine normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie

eller din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med feber, sveden,

ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssige hjerteslag.

Kontakt lægen hvis du selv eller din familie/plejeperson lægger mærke til at du udvikler trang til eller

længes efter at opføre dig på måder der er usædvanlige for dig, og du ikke kan styre dette impuls,

motivation eller fristelse til at udføre visse handlinger der kunne skade dig selv eller andre. Disse

bliver kaldt impulskontrol lidelser, og kan omfatte opførsler så som ludomani, overdrevet spisning

eller forbrug, en unormal høj libido eller forøget beskæftigelse med seksuelle tanker eller følelser.

Det kan være nødvendigt for din læge at justere eller at stoppe din dosering.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og

påvirkning af din evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal

udvises forsigtighed, især hvis du er ældre eller svækket.

Børn og unge

Må ikke anvendes til børn og unge under 13 år. Man kender ikke til sikkerhed og effekt hos disse

patienter.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazol STADA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazol STADA kan forstærke virkningen af medicin, der bruges til

at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager medicin for dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazol STADA sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazol STADA

måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen

medicin mod depression eller naturlægemidler mod depression og angst

medicin mod svampeinfektion

visse former for medicin til behandling af HIV-infektion

medicin mod epilepsi

Medicin, som øger niveauet af serotonin: triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom

paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater mod depression (såsom clomipramin, amitriptylin),

pethidin, perikon og venlafaxin. Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du

uventede symptomer, mens du tager et af disse lægemidler sammen med Aripiprazol STADA, skal du

kontakte din læge.

Brug af Aripiprazol STADA sammen med mad, drikke og alkohol

Aripiprazol STADA kan tages uafhængigt af måltider. Dog bør den orale opløsning ikke fortyndes

med andre væsker eller blandes med mad før indtagelse.

Du bør ikke indtage alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget Aripiprazol STADA i sidste

trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, døsighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, bør du kontakte din læge.

Det er vigtigt, at du straks fortæller det til lægen, hvis du ammer. Du må ikke amme, hvis du er i

behandling med Aripiprazol STADA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, eller arbejde med værktøj eller maskiner, før

du ved hvordan Aripiprazol STADA virker på dig.

Aripiprazol STADA indeholder natriumbenzoat (E211), propylenglycol (E1520) og natrium

Natriumbenzoat (E211)

Dette lægemiddel indeholder 1 mg natriumbenzoat (E211) for hver ml.

Propylenglycol (E1520)

Dette lægemiddel indeholder 80 mg propylenglycol (E1520) for hver ml af opløsningen.

Hvis du er gravid eller ammer bør du ikke bruge dette lægemiddel, medmindre det er anbefalet af din

læge. Din læge kan udføre ekstra kontrol imens du tager dette lægemiddel.

Hvis du lider af en sygdom i leveren eller nyrene bør du ikke tage dette lægemiddel, medmindre det er

anbefalet af din læge. Din læge kan udføre ekstra kontrol imens du tager dette lægemiddel.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per ml, det vil sige at det stort set er

’natrium-frit’.

Sådan skal du tage Aripiprazol STADA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 ml opløsning (svarende til 15 mg aripiprazol) én gang

dagligt. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30 mg (dvs. 30 ml) én

gang dagligt.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis for unge er 10 ml opløsning (svarende til 10 mg aripiprazol) én gang

dagligt. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Måling af dosis

Doser op til 5 ml skal afmåles ved hjælp af sprøjten på 5 ml som er vedlagt i kartonen.

Doser på 10 ml eller derover skal afmåles ved hjælp af målebægeret eller sprøjten på 5 ml,

som er vedlagt i kartonen.

Åbn flasken og sørg for, at sprøjten sidder godt fast i adaptoren (figur 1).

Vend flasken på hovedet, stadig med sprøjten i adaptoren (figur 2).

Træk stemplet ned og fyld sprøjten en anelse over mærkningen for den ordinerede mængde opløsning

(figur 3).

Bliv ved med at holde flasken på hovedet, hvis der er luftbobler i sprøjten og skub stemplet en smule

ind og træk det ud igen. Gentag indtil der ikke er flere luftbobler i sprøjten (figur 4).

Skub langsomt stemplet op til den målestreg der svarer til det antal milliliter (ml), din læge har

ordineret (figur 5).

Vend flasken rigtigt og fjern sprøjten (figur 6).

Vask sprøjten og bægeret med vand efter brug og luk flasken med plastikskruelåget.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkningen af Aripiprazol STADA er for kraftig eller for

svag.

Forsøg at tage Aripiprasol STADA mikstur, opløsning på samme tidspunkt hver dag. Det

betyder ikke noget om du tager den sammen med et måltid eller ej. Dog bør den orale opløsning ikke

fortyndes med andre væsker eller blandes med mad før indtagelse af Aripiprazol STADA mikstur,

opløsning.

Selvom du føler du har det bedre, må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Aripiprazol STADA uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazol STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Aripiprazol STADA end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du tror, du har taget mere Aripipraxol STADA mikstur, opløsning end lægen har anbefalet (eller

hvis en anden er kommet til at tage noget af din Aripiprazol STADA mikstur, opløsning), skal du

straks kontakte lægen. Hvis du ikke kan få fat i lægen, skal du tage til det nærmeste hospital og

medbringe medicinpakningen.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazol STADA

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du må

ikke tage to doser på en dag.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazol STADA

Du må ikke stoppe med din behandling, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du fortsætter

med at tage Aripiprazol STADA, så længe som din læge har ordineret det til dig.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

- sukkersyge (diabetes)

- søvnbesvær

- ængstelse

- rastløshed og ude af stand til at være i ro, svært ved at sidde stille

- spjættende, rykvise eller vridende bevægelser, der ikke kan kontrolleres, uro i benene

- rysten

- hovedpine

- træthed

- døsighed

- ørhed

- rysten og sløret syn

- nedsat antal eller afføringsbesvær

- fordøjelsesbesvær

- kvalme,

- øget spytdannelse i munden

- opkastning

- træthedsfølelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

- forøget niveau i blodet af hormonet prolaktin

- forhøjet sukkerindhold i blodet- depression

- ændret eller øget seksuel interesse

- bevægelser med munden, tungen og lemmerne, der ikke kan kontrolleres (tardiv dyskinesi)

- vridende bevægelser der skyldes en muskellidelse (dystoni)

- dobbeltsyn

- hurtig hjerterytme

- et fald i blodtrykket, når man rejser sig op, som medfører svimmelhed, ørhed eller besvimelse

- hikke

Følgende bivirkninger er indberettet efter markedsføringen af oral aripiprazol, men hvor

hyppigt de forekommer vides ikke:

- lavt niveau af hvide blodlegemer

- lavt niveau af blodplader

- allergisk reaktion (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe, nældefeber)

- start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma

- højt blodsukker

- for lidt natrium i blodet

- appetitløshed

- vægttab

- vægtstigning

- selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord

- overdreven spilletrang

- aggression

- ophidselse

- nervøsitet

- kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, sveden, nedsat bevidsthed og

pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptika syndrom)

- kramper

- serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed)

- taleforstyrrelse

- fiksering af øjenæblerne i en fast position

- pludselig uforklarlig død

- livstruende uregelmæssig hjerterytme

- hjertetilfælde

- langsommere hjerterytme

- blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i benet),

der kan vandre gennem blodårerne til lungerne der medfører smerte i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer)

- højt blodtryk

- besvimelse

- fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse

- muskelkramper omkring strubehovedet

- betændelse i bugspytkirtlen

- synkebesvær

- diarré

- ubehag fra bughulen

- ubehag fra maven

- leversvigt

- leverbetændelse

- gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

- indberetninger om unormale leverfunktionsprøver

- hududslæt

- lysfølsomhed

- skaldethed

- øget sveddannelse

- unormal nedbrydning af muskler som kan føre til nyreproblemer

- muskelsmerter

- stivhed

- ufrivillig vandladning

- vandladningsproblemer

- abstinenssymptomer hos nyfødte babyer i tilfælde af brug under graviditet

- forlænget og/eller smertefuld erektion

- problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen

- smerter i brystet

- opsvulmede hænder, ankler eller fødder

- i blodprøver: svingende blodsukker, øget glykosyleret hæmoglobin

- manglende evne til at styre impuls, motivation eller fristelse til at udføre visse handlinger, der

kunne skade dig selv eller andre, dette kan inkludere:

- stærk ludomani, på trods af seriøse personlige eller familiære konsekvenser.

- ændret eller forøget seksuel interesse og opførsel der medfører væsentlig bekymring hos dig

selv eller andre, for eksempel, en øget libido

- ukontrollerbart overdrevent indkøb

- overspisning (at spise store mængder mad inden for en kort tidsperiode) tvangsspisning (at

spise mere mad end normalt, og mere end hvad der er nødvendigt for at stille din sult)

- en tendens til at vandre væk.

Kontakt din læge hvis du oplever denne type adfærd; han/hun vil drøfte måder man kan styre eller

reducere symptomerne.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol.

Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 15 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og

type af bivirkninger hos voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende

bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelig” (hos

flere end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget hjerterytme

(puls), vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt

svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var

”almindelig” (flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og på kartonen.

Bruges inden 6 måneder efter første åbning.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazol STADA indeholder:

Aktivt stof: aripiprazol. Hver ml indeholder 1 mg aripiprazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Propylenglycol (E1520)

Macrogol 4000

Phosphorsyre

Hypromellose 2910

Erythritol (E 968)

Sucralose (E 955)

Natriumbenzoat (E211)

Dinatriumedetat

N&A drue aroma 26.436:

Aromatiseringsingredienser

Propylenglycol (E1520)

Vand, oprenset

Udseende og pakningsstørrelser

Aripiprazol STADA 1 mg/ml mikstur, opløsning er en klar, farveløs væske der leveres i brune

glasflasker der indeholder 150 ml pr. flaske.

Hver flaske lukkes med hvide plastik (polyethylen HD/polypropylen) børnesikrede skruelåg med en

hvid polyethylen adaptor.

Hver karton indeholder en flaske, en indlægsseddel og måleudstyr – en 5 ml sprøjte og et 30ml

måleglas.

Sprøjtens cylinder er fremstillet af PP, og stemplet er fremstillet af HDPE og er inddelt i doser på 0,5

ml og 1 ml, og derefter i 0,5 ml op til 5 ml.

Målekoppen er lavet af PP og er inddelt i doser på 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml og et maksimalt

volumen på 30 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str.

Troyan 5600

Bulgarien

Lokal repræsentant

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret August 2019

26. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Aripiprazol "Stada", oral opløsning

0.

D.SP.NR.

29342

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazol "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 1 mg aripiprazol.

Hjælpestoffer med kendt effekt

Hver ml indeholder 80 mg propylenglycol (E1520), 0,17 mg natrium og 1 mg

natriumbenzoat (E211).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning

Klar, farveløs væske, med en speciel duft af druer.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazol "Stada" er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i alderen

15 år og opefter.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Skizofreni

Den anbefalede startdosis for Aripiprazol "Stada" er 10 eller 15 mg/dag (dvs. 10 eller 15

ml opløsning/dag) med en vedligeholdelsesdosis på 15 mg/dag administreret som en daglig

dosis uden hensyntagen til måltider. Et kalibreret målebæger og en 5 ml kalibreret sprøjte

er inkluderet i kartonen.

Aripiprazol er effektivt i et dosisområde fra 10 til 30 mg/dag (dvs. 10 til 30 ml

opløsning/dag). Forbedret effektivitet ved højere doser end en daglig dosis på 15 mg er

ikke blevet påvist, selvom individuelle patienter kan have gavn af en højere dosis. Den

maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Særlige populationer

Pædiatriske populationer

- Skizofreni hos unge i alderen 15 år og ældre

Den anbefalede dosis for aripiprazol er 10 mg/dag administreret som en daglig dosis uden

hensyntagen til måltider. Behandlingen bør indledes med 2 mg (ved brug af Aripiprazol

"Stada", oral opløsning 1 mg/ml) i 2 dage, herefter titreret til 5 mg i yderligere 2 dage for

at nå den anbefalede daglige dosis på 10 mg. Hvis det er relevant, bør efterfølgende

dosisøgninger administreres som 5 mg stigninger uden at overskride den maksimale

daglige dosis på 30 mg (se pkt. 5.1).

Aripiprazol er effektivt i et dosisområde fra 10 til 30 mg/dag. Forbedret effektivitet ved

højere doser end en daglig dosis på 10 mg er ikke blevet påvist, selvom individuelle

patienter kan have gavn af en højere dosis.

Aripiprazol anbefales ikke til brug hos patienter med skizofreni under 15 år på grund af

utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed og effekt (se pkt. 4.8 og 5.1).

- Irritabilitet forbundet med autistiske lidelse

Sikkerhed og effekt af aripiprazol hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. De

tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

- Tics er forbundet med Tourettes sygdom

Sikkerhed og effekt af aripiprazol hos børn og unge fra 6 til 18 år er endnu ikke klarlagt.

De tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Nedsat leverfunktion

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Hos patienter med svært nedsat leverfunktion, er de tilgængelige data utilstrækkelige til at

fastslå anbefalinger. Hos disse patienter bør dosering forvaltes med forsigtigt. Den

dk_hum_57164_spc.doc

Side 2 af 20

maksimale daglige dosis på 30 mg anvendes med forsigtighed til patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Effektiviteten af aripiprazol i behandlingen af skizofreni og bipolar lidelse hos patienter i

alderen 65 år og derover er ikke fastslået. På grund af den større følsomhed hos denne

population, bør en lavere startdosis overvejes, i tilfælde af fremtrædne kliniske faktorer (se

pkt. 4.4).

Køn

Der kræves ingen dosisjustering for kvindelige patienter sammenlignet med mandlige

patienter (se pkt. 5.2).

Rygning

Ifølge den metaboliske vej for aripiprazol, kræves der ingen dosisjustering for rygere (se

pkt. 4.5).

Dosisjustering på grund af interaktioner

Når samtidig administration af potente CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol

forekommer, bør dosis af aripiprazol nedsættes. Når CYP3A4 eller CYP2D6-hæmmere

seponeres fra kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges efterfølgende (se

pkt. 4.5).

Når samtidig administration af potente CYP3A4-induktorer og aripiprazol forekommer,

bør dosis af aripiprazol øges. Når CYP3A4-induktorer seponeres fra kombinations-

behandlingen, bør dosis af aripiprazol efterfølgende reduceres til den anbefalede dosis (se

pkt. 4.5).

Administration

Aripiprazol "Stada", oral opløsning, er til oral anvendelse.

Smeltetabletter eller oral opløsning kan anvendes som et alternativ til aripiprazol-tabletter

til patienter, der har vanskeligt ved at synke aripiprazol-tabletter (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra flere dage til nogle uger, før der ses bedring af

patientens kliniske tilstand. Patienter skal monitoreres tæt gennem denne periode.

Suicidalitet

Psykisk sygdom og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, som i nogle

tilfælde har været rapporteret kort efter opstart eller ændring af antipsykotisk behandling,

inklusive behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8). Høj-risikopatienter bør overvåges tæt

under antipsykotisk behandling. Resultater fra en epidemiologisk undersøgelse indikerede,

at der ikke var en øget risiko for selvmord med aripiprazol hos voksne patienter med

dk_hum_57164_spc.doc

Side 3 af 20

skizofreni eller anden psykiatrisk lidelse sammenlignet med andre antipsykotika. Der

foreligger utilstrækkelige pædiatriske data til evaluering af denne risiko hos yngre patienter

(under 18 år), men det tyder på, at selvmordsrisikoen varer ved efter de første 4 ugers

behandling med atypiske antipsykotika, herunder aripiprazol.

Kardiovaskulære sygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

(anamnestisk myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller lednings-

forstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom, tilstande som disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler) eller

hypertension, accelereret såvel som malign.

Der er observeret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i forbindelse med behandling med

antipsykotiske lægemidler. Da patienter, i behandling med antipsykotika, ofte har

sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE

identificeres før og under behandling med aripiprazol, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

QT-forlængelse

Hyppigheden af QT-forlængelse var i kliniske forsøg med aripiprazol sammenlignelig med

placebo. Som med andre antipsykotika bør aripiprazol anvendes med forsigtighed til

patienter med arvelig QT forlængelse (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg, af en varighed på et år eller kortere, er der kun sjældent indberettet

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis der

fremkommer symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med aripiprazol,

skal dosisreduktion eller afbrydelse overvejes (se pkt. 4.8). Disse symptomer kan

midlertidigt forværres og kan endda opstå efter behandlingsophør.

Andre ekstrapyramidale symptomer

Der er i kliniske forsøg af aripiprazol til pædiatriske patienter observeret akatisi og

parkinsonisme. Hvis der fremkommer symptomer på andre ekstrapyramidale symptomer

hos en patient, der behandles med aripiprazol, skal dosisreduktion og tæt klinisk

monitorering overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt fatalt symptomkompleks forbundet med antipsykotiske lægemidler.

Der har i kliniske forsøg været sjældne rapporter om NMS under behandling med

aripiprazol. Kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelstivhed, ændret

mental tilstand og tegn på autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi,

diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte forhøjet kreatinfosfokinase,

myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Forhøjet kreatinfosfokinase og

rabdomyolyse, der ikke nødvendigvis er forbundet med NMS, er dog også rapporteret.

Hvis patienten udvikler symptomer på NMS, eller uforklarligt får høj feber uden andre

kliniske manifestationer på NMS, skal alle antipsykotiske aktive stoffer, inklusive

aripiprazol seponeres.

Krampeanfald

Der er i kliniske forsøg rapporteret sjældne tilfælde af kramper under behandling med

dk_hum_57164_spc.doc

Side 4 af 20

aripiprazol. Aripiprazol skal dog anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har

haft kramper eller har sygdom forbundet med kramper (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelaterede psykoser

Stigning i dødsfald

I tre placebokontrollerede forsøg med aripiprazol (n = 938; gennemsnitsalder: 82,4 år;

aldersspænd: 56-99 år) med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimer-

sygdom sås øget risiko for dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet

med placebo. Dødeligheden var 3,5 % blandt aripiprazol-behandlede patienter

sammenlignet med 1,7 % i placebogruppen. Selv om dødsårsagerne var forskellige, havde

de fleste dødsfald kardiovaskulære (f.eks. hjertesvigt, pludselig død) eller infektiøse

årsager (f.eks. lungebetændelse) (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er i de samme forsøg rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. apopleksi og

transitorisk iskæmi (TIA)) samt dødsfald hos patienter (gennemsnitsalder: 84 år;

aldersspænd: 78-88 år). Der er i alt indberettet cerebrovaskulære bivirkninger hos 1,3 % af

de aripiprazol-behandlede patienter i forsøgene sammenlignet med 0,6 % af de placebo-

behandlede i disse forsøg. Forskellen var ikke statistisk signifikant. I et af disse forsøg, et

forsøg med fast dosis, sås signifikant dosis-responsforhold for cerebrovaskulære

bivirkninger hos aripiprazol-behandlede patienter (se pkt. 4.8).

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er indberettet hyperglykæmi, i nogle tilfælde udtalt og relateret til ketoacidose eller

hyperosmolær koma eller død, hos patienter i behandling med atypiske antipsykotika,

inklusive aripiprazol. Risikofaktorer, der kan disponere patienterne for alvorlige

komplikationer, omfatter overvægt og arvelig diabetes. I kliniske undersøgelser med

aripiprazol sås ingen signifikant forskel i forekomst af hyperglykæmirelaterede

bivirkninger (herunder diabetes) eller i abnorme glykæmiske laboratorieværdier

sammenlignet med placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol eller andre atypiske antipsykotika er

ikke tilgængelige til at kunne lave en direkte sammenligning. Patienter som behandles med

antipsykotika, herunder aripiprazol, bør observeres for symptomer for hyperglykæmi

(f.eks. polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus, eller

med risiko for at udvikle diabetes mellitus, bør monitoreres regelmæssigt med henblik på

forværring i glucosekontrollen (se pkt. 4.8).

Overfølsomhed

Som andre lægemidler kan aripiprazol føre til overfølsomhedsreaktioner, som kendetegnes

ved allergiske symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning er almindeligt forekommende hos patienter med skizofreni og anden

psykiatrisk lidelse pga. samtidige sygdomme, anvendelse af antipsykotika der vides at

forårsage vægtstigning og dårlig livsstil og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er

efter markedsføring indberettet vægtstigning hos patienter behandlet med aripiprazol. Når

det ses, er det sædvanligvis hos patienter med signifikante risikofaktorer som f.eks.

anamnestisk diabetes, thyreoideasygdomme eller hypofyseadenom. Aripiprazol har i

dk_hum_57164_spc.doc

Side 5 af 20

kliniske forsøg ikke induceret klinisk relevant vægtstigning hos voksne (se pkt. 5.1). I

kliniske forsøg med unge patienter med anden psykiatrisk lidelse er aripiprazol vist at være

forbundet med vægtstigning efter 4 ugers behandling. Vægtstigning bør monitoreres hos

unge patienter med anden psykiatrisk lidelse. Hvis vægtstigningen er klinisk signifikant

bør dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofagusdysmotilitet og aspiration er forbundet med anvendelse af antipsykotisk

behandling, inklusive aripiprazol. Aripiprazol og andre antipsykotiske aktive stoffer bør

anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for aspirationspneumoni.

Ludomani og andre impulskontrollidelser

Patienter kan opleve større lyster, især inden for ludomani, og manglende evne til at styre

disse lyster under medicinering med aripiprazol. Andre lyster, der er blevet rapporteret,

inkluderer: øget libido, tvangsindkøb, overspisning eller tvangsspisning, og anden impulsiv

og tvangs opførsel. Det er vigtigt at den person der udskriver dette lægemiddel spørger

patienterne eller plejepersonalet specifikt om udviklingen eller forøgelse af ludomani,

seksuelle lyster, tvangsindkøb, overspisning eller tvangsspisning, eller andre lyster under

behandlingen med aripiprazol. Det bør noteres at impulskontrol symptomer kan skyldes

den underliggende sygdom; men, i nogle tilfælde er det blevet rapporteret at lysterne er

stoppet når dosen er blevet reduceret eller ved seponering. Impulskontrol lidelser kan

medføre skade på patienten og andre hvis det ikke bliver identificeret. Overvej reducering

af dosis eller seponering, hvis en patient udvikler den slags lyster under behandling med

aripiprazol (se punkt 4.8)

Patienter med ADHD som co-morbiditet

Der foreligger meget begrænsede sikkerhedsdata for samtidig anvendelse af aripiprazol og

stimulantia. Der skal derfor udvises yderste forsigtighed, når disse midler administreres

samtidigt.

Fald

Aripiprazol kan medføre somnolens, postural hypotension, motorisk og sensorisk

ustabilitet, som kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter

med høj risiko, og en lavere startdosis bør overvejes (f.eks. ældre eller svækkede patienter;

se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per ml, det vil sige at

det stort set er ’natrium-frit’.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α

-adrenerge receptorantagonisme, kan aripiprazol øge virkningen af visse

antihypertensive midler.

På baggrund af aripiprazols primære påvirkning af CNS-påvirkning, bør der udvises

forsigtighed, når aripiprazol tages i kombination med alkohol eller andre CNS-lægemidler

med overlappende bivirkninger, som f.eks. sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administreres samtidig med lægemidler, der

vides at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 6 af 20

Andre lægemidler, der kan påvirke aripiprazol

Syreblokkeren, H

-antagonisten famotidin, nedsætter absorptionshastigheden for

aripiprazol, men denne virkning synes ikke klinisk relevant.

Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der involverer CYP2D6- og CYP3A4-

enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Dosisjustering er derfor ikke påkrævet hos rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske personer øgede en potent CYP2D6-hæmmer (quinidin)

aripiprazols AUC med 107 %, mens C

var uforandret. AUC og C

for dehydro-

aripiprazol, den aktive metabolit, reduceredes med henholdsvis 32 % og 47 %. Aripiprazol

"Stada"-dosis bør halveres ved samtidig administration af Aripiprazol "Stada" og quinidin.

Andre potente CYP2D6-hæmmere, som f.eks. fluoxetin og paroxetin, kan forventes at

have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner øgede en potent CYP3A4-hæmmer

(ketoconazol) aripiprazols AUC og C

med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og C

dehydro-aripiprazol øgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-

omsættere kan samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere medføre højere

plasmakoncentrationer af aripiprazol end hos ekstensive CYP2D6-omsættere. Ved

samtidig administration af ketoconazol, eller andre potente CYP3A4-hæmmere og

aripiprazol, bør eventuelle fordele opveje potentielle risici for patienten. Ved samtidig

administration af ketoconazol og aripiprazol, bør dosis af aripiprazol halveres. Andre

potente CYP3A4-hæmmere, som f.eks. itraconazol og HIV-proteasehæmmere, kan

forventes at have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes.

Ved afbrydelse af behandling med CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmer, bør dosis af

aripiprazol øges til niveauet inden start af den samtidige behandling.

Ved samtidig anvendelse af svage CYP3A4- (f.eks. diltiazem eller escitalopram) eller

CYP2D6-hæmmere og aripiprazol, kan beskeden stigning i koncentrationen af aripiprazol

forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Efter samtidig behandling med carbamazepin, en potent induktor af CYP3A4, var de

geometriske middelværdier for C

og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 %

lavere end, hvis aripiprazol (30 mg) blev givet alene. Ligeledes var de geometriske

middelværdier for dehydro-aripiprazol for C

og AUC efter samtidig brug af

carbamazepin henholdsvis 69 % og 71 % lavere end ved behandling med aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Andre potente CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, rifabutin, fenytoin,

fenobarbital, primidon, efavirenz, nevarapin og perikum) kan forventes at have lignende

virkninger, og lignende dosisøgninger bør derfor anvendes. Ved seponering af potente

CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis.

Valproat og lithium

Ved samtidig administration af valproat eller lithium og aripiprazol sås ingen klinisk

signifikant ændring i koncentrationerne af aripiprazol.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 7 af 20

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol.

Tegn og symptomer på denne tilstand kan især forekomme ved samtidig anvendelse af

andre serotonerge lægemidler som f.eks. SSRI/SNRI, og af lægemidler, der er kendt for at

øge aripiprazol-koncentrationen (se pkt. 4.8).

Andre lægemidler, der kan påvirkes af aripiprazol

I kliniske forsøg havde en daglig dosis på 10-30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan forholdet),

2C9 (warfarin), 2C19 (omeprazol) og 3A4 (dextromethorphan). Derudover viste

aripiprazol og dehydro-aripiprazol ikke potentiale til at ændre CYP1A2-medieret

metabolisme in vitro. Det er derfor ikke sandsynligt, at aripiprazol kan forårsage klinisk

relevant lægemiddelinteraktion medieret ved disse enzymer.

Der sås ingen klinisk signifikante ændringer i valproat-, lithium- eller lamotrigin-

koncentrationer ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium eller

lamotrigin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg om brugen af aripiprazol hos

gravide kvinder. Der er rapporteret om medfødte anomalier; der kunne dog ikke

konstateres nogen kausal sammenhæng mellem disse og aripiprazol. Dyreforsøg kan ikke

udelukke potentiel udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Patienterne rådes til at informere

lægen, hvis de bliver gravide, eller planlægger at blive gravide, under behandling med

aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata, og forstyrrelser set ved

reproduktionsforsøg hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes til gravide, medmindre

de forventede fordele for kvinden klart opvejer den potentielle risiko for fostret.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive aripiprazol) under tredje trimester

af graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er

blevet rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut

respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Derfor bør nyfødte overvåges nøje.

Amning

Aripiprazol udskilles i human mælk. Patienter bør frarådes at amme under behandling med

aripiprazol.

Fertilitet

Aripiprazol havde ingen effekt på fertilitet ud fra data fra reproduktionstoksicitets studier.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Som med andre antipsykotika bør patienterne advares mod at betjene farlige maskiner og

føre motorkøretøj, indtil man er sikker på, hvordan aripiprazol påvirker patienten. Nogle

pædiatriske patienter med anden psykiatrisk lidelse har øget forekomst af døsighed og

træthed (se pkt. 4.8).

dk_hum_57164_spc.doc

Side 8 af 20

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg er akatisi og kvalme,

som hver forekom hos mere end 3 % af de patienter, der blev behandlet med oral

aripiprazol.

Tabel over bivirkninger

Alle bivirkninger er anført efter systemorganklasse og frekvens: Meget almindelig (≥

1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1 / 1.000 til <1/100), sjælden (≥

1 / 10.000 til <1 / 1.000), meget sjælden (<1 / 10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende alvorlighed.

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret efter markedsføring brug kan ikke bestemmes, da

de stammer fra spontane rapporter. Derfor er hyppigheden af disse bivirkninger opstillet

som "Ikke kendt".

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion (f.eks.

anafylaktisk reaktion,

angioødem inklusive hævelse af

tunge, tungeødem, ansigtsødem,

pruritus og urticaria)

Det endokrine system

Hyperprolaktinæmi

Diabetisk hyperosmolær koma

Diabetisk ketoacidose

Hyperglykæmi

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæmi

Anoreksi

Vægttab

Vægtøgning

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Depression

Hyperseksualitet

Selvmordsforsøg,

selvmordsforestillinger og

gennemførte selvmord (se pkt.

4.4)

Ludomani

Aggression

Agitation

Nervøsitet

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Rysten

Hovedpine

Sedation

Søvnighed

Svimmelhed

Tardiv dyskinesi

Dystoni

Malignt neuroleptikasyndrom

(NMS)

Grand mal-krampeanfald

Serotoninsyndrom

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Dobbeltsyn

Okulogyr krise

dk_hum_57164_spc.doc

Side 9 af 20

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hjerte

Takykardi

Pludselig uforklarlig død

Torsades de pointes

QT-forlængelse

Ventrikulære arytmier

Hjertestop

Bradykardi

Vaskulære sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Venøs tromboemboli (inklusive

lungeemboli og dyb

venetrombose)

Forhøjet blodtryk

Synkope

Luftveje, thorax

medistinum

Hikke

Aspirationspneumoni

Laryngospasmer

Orofaryngeale spasmer

Mave-tarm-kanalen

Forstoppelse

Dyspepsi

Kvalme

Øget spytsekretion

Opkastning

Pancreatitis

Dysfagi

Diarré

Abdominal ubehag

Ubehag i maven

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hepatitis

Gulsot

Øget alaninaminotransferase

(ALAT)

Øget aspartataminotransferase

(ASAT)

Øget gammaglutamyltrans-

ferase (GGT)

Forhøjet alkalisk phosphatase

Hud og subkutane væv

Udslæt

Lysfølsomhedsreaktion

Alopecia

Hyperhidrosis

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rhabdomyolyse

Myalgi

Stivhed

Nyrer og urinveje

Ufrivillig vandladning

Urinretention

Graviditet,

puerperium og den

perinatale periode

Seponeringssyndrom hos

nyfødte (se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og mammae

Priapisme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Forstyrrelser i kroppens

temperaturregulering (f.eks.

hypotermi, pyrexi)

Brystsmerter

Perifert ødem

dk_hum_57164_spc.doc

Side 10 af 20

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Undersøgelser

Øget blodsukker

Øget Glykosyleret hæmoglobin

Udsving i blodsukkeret

Øget kreatinkinase

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)

Skizofreni

I et langvarigt 52-ugers kontrolleret forsøg, havde aripiprazol-behandlede patienter en

samlet lavere forekomst (25,8 %) af EPS, herunder parkinsonisme, akatisi, dystoni og

dyskinesi, sammenlignet med patienter behandlet med haloperidol (57,3 %). Under et

langvarigt 26-ugers placebo-kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 19 % for

aripiprazol-behandlede patienter og 13,1 % for placebo-behandlede patienter. I et andet

langvarigt 26-ugers kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 14,8 % for aripiprazol-

behandlede patienter og 15,1 % for olanzapin-behandlede patienter.

Akatisi

I skizofrene patienter var forekomsten af akatisi 6,2 % med aripiprazol og 3,0 % med

placebo

Dystoni

Klassevirkning: Symptomer på dystoni, længerevarende anormale sammentrækninger af

muskelgrupper, kan forekomme i modtagelige individer i de første par dage af

behandlingen. Dystoniske symptomer omfatter: spasmer i nakkemusklerne, som kan

udvikle sig til tæthed i halsen, vanskeligheder ved at synke, åndedrætsbesvær, og/eller

protrusion af tungen. Disse symptomer kan forekomme ved lave doser, men de

forekommer oftere og i større sværhedsgrad ved høj potens og ved højere doser af 1.

generations antipsykotika. Forhøjet risiko for akut dystoni er observeret hos mænd og

yngre aldersgrupper.

Prolaktin

Der er observeret både forhøjet og nedsat serumprolaktin sammenholdt med baseline i

kliniske studier af aripiprazol til godkendte indikationer og efter markedsføring (pkt. 5.1).

Laboratorieparametre

Sammenligning af aripiprazol og placebo i andelen af patienter, der oplevede potentielt

klinisk signifikante ændringer i rutinemæssige laboratorie- og lipidparametre (se pkt. 5.1),

viste ingen medicinsk vigtige forskelle. Stigninger i kreatinfosfokinase, almindeligvis

forbigående og asymptomatisk, blev observeret i 3,5 % af aripiprazol-behandlede patienter

sammenlignet med 2,0 % af de patienter, der fik placebo.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år og ældre

I et kortvarigt placebo-kontrolleret klinisk forsøg med 302 unge (13-17 år) med skizofreni,

svarede hyppigheden og typen af bivirkninger til dem hos voksne undtagen følgende

dk_hum_57164_spc.doc

Side 11 af 20

reaktioner, der blev rapporteret hyppigere hos unge, der modtog aripiprazol end hos

voksne, der modtag aripiprazol (og hyppigere end placebo):

Søvnighed/sedation og ekstrapyramidale forstyrrelser blev rapporteret som meget

almindelig (≥ 1/10), og mundtørhed, øget appetit og ortostatisk hypotension blev

rapporteret som almindelig (≥ 1/100, <1/10).

Sikkerhedsprofilen var, i et 26-ugers open-label forlængelsesforsøg, den samme som

observeret i et kortvarigt placebo-kontrolleret forsøg.

Sikkerhedsprofilen for et langsigtet, dobbeltblindet placebokontrolleret studie var lignende

det kortvarige placebo-kontrollerede kliniske forsøg, bortset fra følgende reaktioner, der

blev rapporteret oftere end hos pædiatriske patienter, der fik placebo: vægttab, stigning i

insulin i blodet, arytmi, og leukopeni blev rapporteret som almindelig (≥ 1/100, <1/10).

I den samlede unge skizofreni-befolkning (13-17 år) med eksponering på op til 2 år, var

forekomsten af lave serum-prolaktin-niveauer hos kvinder (<3 ng/ml) og mænd (<2 ng/ml)

henholdsvis 29,5 % og 48,3 %. I den unge (13-17 år) skizofreni-population med

aripiprazoleksponering på 5 til 30 mg i op til 72 måneder, var forekomsten af lave serum-

prolaktin-niveauer hos kvinder (<3 ng/ml) og mænd (<2 ng/ml) henholdsvis 25,6 % og

45,0 %.

I to langsigtede forsøg med unge (13-17 år) med skizofreni behandlet med aripiprazol, var

forekomsten af lave serum-prolaktin-niveauer hos kvinder (<3 ng/ml) og mænd (<2 ng/ml)

henholdsvis 37,0 % og 59,4 %.

Ludomani og andre impulskontrol lidelser

Ludomani, hyperseksualitet, tvangsindkøb og overspisning eller tvangsspisning kan

forekomme hos patienter, der bliver behandlet med aripiprazol (se punkt 4.4)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

I kliniske studier og efter markedsføring er der hos voksne patienter rapporteret om

utilsigtet eller intentionel akut overdosering af aripiprazol alene i estimerede doser på op til

1.260 mg (41 x den maksimale anbefalede daglige aripiprazoldosis). Ingen af tilfældene

havde dødelig udgang. De potentielt medicinsk vigtige tegn og symptomer, der er

observeret, omfatter letargi, forhøjet blodtryk, døsighed, takykardi, kvalme, opkastninger

og diarré. Derudover er der rapporteret om utilsigtet overdosering af aripiprazol alene (op

til 195 mg) hos børn. Ingen af tilfældene havde dødelig udgang. De potentielt medicinsk

dk_hum_57164_spc.doc

Side 12 af 20

alvorlige tegn og symptomer, der er rapporteret, er døsighed, forbigående tab af bevidsthed

og ekstrapyramidale symptomer.

Behandling af overdosering

Håndtering af overdosering skal omfatte understøttende behandling, opretholdelse af frie

luftveje, sikring af tilstrækkelig iltning og ventilering samt behandling af symptomerne.

Muligheden for, om flere lægemidler kan være involveret, skal overvejes. Kardiovaskulær

monitorering skal derfor straks iværksættes og skal omfatte kontinuerlig elektrokardio-

grafisk monitorering for mulige arytmier. Efter en bekræftet eller formodet overdosering af

aripiprazol, er tæt lægelig observation og overvågning påkrævet, indtil patienten kommer

sig.

Aktivt kul (50 g) administreret en time efter aripiprazol, nedsatte aripiprazols C

omkring 41 % og AUC med omkring 51 %, hvilket tyder på, at kul kan være effektivt i

behandlingen af overdosering.

Hæmodialyse

Selvom virkningen af hæmodialyse ved overdosering med aripiprazol ikke er undersøgt, er

det ikke sandsynligt, at hæmodialyse kan anvendes til behandling af overdosering, da

aripiprazol i høj grad bindes til plasmaproteiner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AX 12. Psykoleptika, andre antipsykotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Det er blevet foreslået, at aripiprazols effekt ved skizofreni medieres gennem en

kombination af partiel agonisme på dopamin D2- og serotonin 5-HT1A-receptorer og

antagonisme på serotonin 5-HT2A-receptorer. Aripiprazol har udvist antagonistiske

egenskaber i dyremodeller med dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaber i

dyremodeller med dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol udviser høj bindingsaffinitet in

vitro til dopamin D2- og D3-, serotonin 5-HT1A- og 5-HT2A-receptorer og har moderat

affinitet til dopamin D4-, serotonin 5-HT2C- og 5-HT7-receptorer, alfa-1-adrenerge

receptorer og histamin H1-receptorer. Aripiprazol har også udvist moderat

bindingsaffinitet til serotonin reuptake-sitet og ingen målbar affinitet til kolinerge

muskarine receptorer. Interaktion med andre receptorer end dopamin- og serotonin-

subtyper kan forklare nogle af de andre kliniske virkninger af aripiprazol.

Aripiprazoldoser i intervallet 0,5 til 30 mg administreret én gang dagligt til raske

forsøgspersoner i 2 uger genererede en dosisafhængig reduktion i bindingen af

racloprid, en D

-receptor-ligand, til nucleus caudatus og putamen påvist ved hjælp af

positronemissionstomografi.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 13 af 20

Klinisk virkning og sikkerhed

Skizofreni

I tre kortvarige (4 til 6 uger) placebo-kontrollerede forsøg, der involverede 1.228

skizofrene voksne patienter, med positive eller negative symptomer blev aripiprazol

forbundet med en statistisk signifikant større forbedring i psykotiske symptomer

sammenlignet med placebo.

Aripiprazol er effektivt i fastholdelsen af den kliniske bedring ved fortsat behandling af

voksne patienter, der har vist initial behandlingsrespons. I et haloperidol-kontrolleret

forsøg var andelen af responderende patienter, der opretholdt respons på lægemidlet efter

52 uger, ens i begge grupper (aripiprazol 77 % og haloperidol 73 %). Den samlede

gennemførelsesprocent var signifikant højere for patienter på aripiprazol (43 %) end for

haloperidol (30 %). Faktiske scores i rating-skalaer, der anvendes som sekundære

endepunkter, herunder PANSS og Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, viste en

signifikant forbedring i forhold til haloperidol.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg hos voksne stabiliseret patienter med kronisk

skizofreni, havde aripiprazol signifikant større reduktion i tilbagefald, 34 % i aripiprazol

gruppe og 57 % i placebo.

Vægtøgning

I kliniske forsøg har aripiprazol ikke induceret klinisk relevant vægtstigning. I et 26-ugers,

olanzapin-kontrolleret, dobbeltblindet, multinationalt studie af skizofreni, som omfattede

314 voksne patienter, og hvor det primære endepunkt var vægtstigning, havde signifikant

færre patienter mindst 7 % vægtforøgelse i forhold til baseline (dvs. en øgning på mindst

5,6 kg fra den gennemsnitlig baseline vægt ~ 80,5 kg) på aripiprazol (n = 18, eller 13 % af

evaluerbare patienter) sammenlignet med olanzapin (n = 45 eller 33 % af de evaluerbare

patienter).

Lipidparametre

I en samlet analyse af lipidparametre fra placebokontrollerede kliniske forsøg med voksne

har aripiprazol vist ikke at inducere klinisk relevante ændringer i totalkolesterol,

triglycerider, HDL og LDL.

Totalkolesterol: Incidens af ændring fra normalniveau (< 5,18 mmol/l) til højt niveau (≥

6,22 mmol/l) var 2,5 % for aripiprazol og 2,8 % for placebo, og den gennemsnitlige

ændring fra baseline var -0,15 mmol/l (95 % CI: -0,182, -0,115) for aripiprazol og -0,11

mmol/l (95 % CI: -0,148, -0,066) for placebo.

Fastende triglycerider: Incidens af ændring fra normalniveau (< 1,69 mmol/l) til højt

niveau (≥ 2,26 mmol/l) var 7,4 % for aripiprazol og 7,0 % for placebo, og den

gennemsnitlige ændring fra baseline var -0,11 mmol/l (95 % CI: -0,182, -0,046) for

aripiprazol og -0,07 mmol/l (95 % CI: -0,148, 0,007) for placebo.

HDL: Incidens af ændring fra normalniveau (≥ 1,04 mmol/l) til lavt niveau (< 1,04

mmol/l) var 11,4 % for aripiprazol og 12,5 % for placebo, og den gennemsnitlige

ændring fra baseline var - 0,03 mmol/l (95 % CI: -0,046, -0,017) for aripiprazol og -

0,04 mmol/l (95 % CI: -0,056, -0,022) for placebo.

Fastende LDL: Incidens af ændring fra normalniveau (< 2,59 mmol/l) til højt niveau (≥

4,14 mmol/l) var 0,6 % for aripiprazol og 0,7 % for placebo, og den gennemsnitlige

ændring fra baseline var -0,09 mmol/l (95 % CI: -0,139, -0,047) for aripiprazol og -0,06

mmol/l (95 % CI: -0,116, -0,012) for placebo.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 14 af 20

Prolaktin

Prolaktinniveauet blev evalueret i alle forsøg med alle doser af aripiprazol (n = 28.242).

Forekomsten af hyperprolaktinæmi eller øget serum prolaktin hos patienter behandlet med

aripiprazol (0,3 %) var den samme som for placebo (0,2 %). For patienter, der fik

aripiprazol, var den gennemsnitlige tid 42 dage og den gennemsnitlige varighed 34 dage.

Forekomsten af hypoprolaktæmi eller nedsat serum prolaktin hos patienter behandlet med

aripiprazol var 0,4 % mod 0,02 % for patienter behandlet med placebo. For patienter, der

fik aripiprazol, var den gennemsnitlige tid før indtræden 30 dage og den gennemsnitlige

varighed 194 dage.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge

I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg med 302 skizofrene unge patienter (13-17 år), med

positive eller negative symptomer, blev aripiprazol forbundet med statistisk signifikant

større forbedringer i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

I en sub-analyse af de unge patienter i alderen fra 15 til 17 år, der repræsenterer 74 % af

den samlede indskrevne befolkning, blev der observeret vedligeholdelse af virkning over

det 26-ugers open-label forlængelsesforsøg.

I et 60- til 89-ugers, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg med unge

patienter (n = 146; aldre 13-17 år) med skizofreni var der en statistisk signifikant forskel i

antallet af tilbagefald af psykotiske symptomer mellem aripiprazol- (19.39 %) og

placebogrupper (37,50 %). Point-estimat for hazard ratio (HR) var 0,461 (95 %

konfidensinterval, 0,242-0,879) i den fulde population. I subgruppeanalyser var point-

estimatet for HR 0,495 for individer mellem 13 og 14 år sammenlignet med 0,454 for

individer mellem 15 og 17 år. Men estimeringen af HR for den yngre (13-14 år) gruppe var

ikke præcis, hvilket afspejler det mindre antal individer i denne gruppe (aripiprazol, n = 29;

placebo, n = 12), og konfidensintervallet for denne estimering (fra 0,151-1,628) tillod ikke

at drage nogle konklusioner om behandlingseffekten. I modsætning hertil var 95 %

konfidensintervallet for HR i den ældre undergruppe (aripiprazol, n = 69; placebo, n = 36)

0,242-0,879 og derved kunne en behandlingseffekt konkluderes hos de ældre patienter.

Irritabilitet forbundet med autisme hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazol blev undersøgt hos patienter i aldersgruppen 6 til 17 år i to 8-ugers,

placebokontrollerede forsøg [én fleksibel dosis (2-15 mg/dag) og én fast dosis (5, 10 eller

15 mg/dag)] og i et 52-ugers åbent forsøg. Dosis i disse forsøg var initialt 2 mg/dag,

forhøjet til 5 mg/dag efter en uge og øget ugentligt med 5 mg/dag, indtil måldosis var nået.

Mere end 75 % af patienterne var yngre end 13 år. Aripiprazol udviste statistisk overlegen

virkning sammenlignet med placebo på Aberrant Behaviour Checklist Irritability-

underskalaen. Den kliniske relevans af disse fund er dog ikke blevet etableret.

Sikkerhedsprofilen omfattede vægtøgning og ændring i prolaktinniveauet. Varigheden af

langtidssikkerhedsstudiet var begrænset til 52 uger. I de samlede forsøg var incidensen af

lav serum-prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) hos aripiprazolbehandlede

patienter henholdsvis 27/46 (58,7 %) og 258/298 (86,6 %). I de placebokontrollerede

forsøg var den gennemsnitlige vægtstigning 0,4 kg for placebo og 1,6 kg for aripiprazol.

Aripiprazol blev også undersøgt i et placebokontrolleret, langvarigt vedligeholdelsesstudie.

Efter 13-26 ugers stabilisering med aripiprazol (2-15 mg/dag) fik patienter med stabil

respons enten vedligeholdelse med aripiprazol eller blev skiftet over til placebo i

dk_hum_57164_spc.doc

Side 15 af 20

yderligere 16 uger. Kaplan-Meier recidivraten ved uge 16 var 35 % for aripiprazol og 52

% for placebo; hazard ratio for recidiv inden for 16 uger (aripiprazol/placebo) var 0,57

(ikke statistisk signifikant forskel). Den gennemsnitlige vægtstigning i stabiliseringsfasen

(op til 26 uger) med aripiprazol var 3,2 kg, og en yderligere gennemsnitlig vægtstigning på

2,2 kg for aripiprazol, sammenlignet med 0,6 kg for placebo, blev observeret i den anden

fase (16 uger) af studiet. Ekstrapyramidale symptomer blev rapporteret hos 17 % af

patienterne, hovedsageligt i stabiliseringsfasen; heraf udgjorde tremor 6,5 %.

Tics associeret med Tourettes syndrom hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazols virkning blev undersøgt hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 99, placebo: n = 44) i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret

8-ugers studie med et vægtbaseret fastdosisdesign inden for et dosisområde på 5-20

mg/dag med en startdosis på 2 mg. Patienterne var 7-17 år og havde en gennemsnitlig

baseline-score for samlede tics (Total Tic Score) på 30 på Yale Global Tic Severity-skalaen

(TTS-YGTSS). Aripiprazol gav en TTS-YGTSS-forbedring fra baseline til uge 8 på 13,35

i lavdosisgruppen (5 mg eller 10 mg) og på 16,94 i højdosisgruppen (10 mg eller 20 mg);

til sammenligning var forbedringen i placebogruppen på 7,09.

I et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 10-ugers studie gennemført i

Sydkorea blev aripiprazols virkning hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 32, placebo: n = 29) undersøgt inden for et fleksibelt dosisområde på 2-20

mg/dag med en startdosis på 2 mg. Patienterne var 6-18 år og havde en gennemsnitlig

baseline-score på 29 på TTS-YGTSS-skalaen. Aripiprazol-gruppen havde en forbedring på

14,97 på TTS-YGTSS-skalaen fra baseline til uge 10; til sammenligning var forbedringen i

placebogruppen på 9,62.

I betragtning af behandlingseffektens størrelsesorden sammenlignet med den store

placeboeffekt og de uklare virkninger med hensyn til psykosociale funktioner er den

kliniske relevans af virkningsresultaterne i disse to kortvarige studier ikke klarlagt. Der

mangler langtidsdata, hvad angår aripiprazols virkning og sikkerhed til behandling af

denne udsvingsprægede lidelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med aripiprazol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved

behandling af skizofreni og bipolær lidelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Aripiprazol absorberes godt, med maksimal plasmakoncentration inden for 3-5 timer efter

administration. Aripiprazol gennemgår minimal præ-systemisk metabolisme. Den

absolutte orale biotilgængelighed af tabletformuleringen er 87 %. Måltid med højt

fedtindhold påvirker ikke farmakokinetik for aripiprazol.

For deli ng

Aripiprazol fordeles i stor udstrækning, med et faktisk fordelingsvolumen på 4,9 l/kg,

indikerende omfattende ekstravaskulær fordeling. Ved terapeutiske koncentrationer bindes

aripiprazol og dehydro-aripiprazol mere end 99 % til serumproteiner, primært til albumin.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 16 af 20

Aripiprazol metaboliseres hovedsageligt i leveren via tre biotransformationsveje:

dehydrogenering, hydroxylering og N-dealkylering. Baseret på in vitro-forsøg er CYP3A4

og CYP2D6 ansvarlige for dehydrogenering og hydroxylering af aripiprazol, og N-

dealkylering katalyseres ved CYP3A4. Aripiprazol er den dominerende lægemiddelhalvdel

ved systemisk cirkulation. Ved steady-state repræsenterer dehydro-aripiprazol, den aktive

metabolit, omkring 40 % af aripiprazol AUC i plasma.

Eli mi nati on

Middel-eliminationshalveringstiden for aripiprazol er cirka 75 timer hos ekstensive

omdannere via CYP2D6 og cirka 146 timer hos dårlige omdannere.

Total-clearance af aripiprazol er 0,7 ml/min/kg, primært hepatisk.

Efter enkelt oral dosis af

C-mærket aripiprazol, blev ca. 27 % af den administrerede

radioaktivitet genfundet i urinen og cirka 60 % i fæces. Mindre end 1 % uomdannet

aripiprazol blev udskilt i urinen, og ca. 18 % blev genfundet uomdannet i fæces.

Oral opløsning

Aripiprazol absorbers godt, når det administreres oralt som opløsning. Ved ækvivalente

doser var de maksimale plasmakoncentrationer af aripiprazol (C

) for opløsningen noget

højere end for tabletterne, men den systemiske eksponering (AUC) var ækvivalent. I en

relativ biotilgængelighedsundersøgelse, som sammenlignede farmakokinetik for 30 mg

aripiprazol som oral opløsning med 30 mg aripiprazol som tabletter hos raske

forsøgspersoner, var forholdet mellem opløsning versus tabletter af de geometrisk

gennemsnitlige C

værdier 122 % (N = 30). Enkeltdosis farmakokinetik for aripiprazol

var lineær og dosisproportionel.

Far mako ki neti k i sær li ge pat ient gr upper

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af aripiprazol og dehydroaripiprazol hos pædiatriske patienter i alderen

10-17 år, svarede til den hos voksne, efter der er taget højde for forskellen i kropsvægt.

Ældre

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske, ældre og yngre voksne

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af alder.

Køn

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske mandlige og kvindelige

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af køn.

Rygning

Befolkningsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på klinisk signifikante

påvirkninger fra rygning på farmakokinetikken for aripiprazol.

Race

Befolkningsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på racerelaterede forskelle på

dk_hum_57164_spc.doc

Side 17 af 20

farmakokinetikken for aripiprazol.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske karakteristika ved aripiprazol og dehydro-aripiprazol er fundet at være

ens hos patienter med svær nyrelidelse og unge, raske forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Et enkeltdosis-forsøg med patienter med varierende grad af levercirrhose (Child-Pugh-

klasse A, B og C) har ikke vist, at hepatisk svækkelse skulle have signifikant betydning for

farmakokinetik for aripiprazol og dehydro-aripiprazol, men undersøgelsen omfattede kun

3 patienter med klasse C levercirrhose, hvilket er utilstrækkelig basis for en konklusion

vedrørende metabolisk kapacitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er kun observeret signifikante toksikologiske virkninger ved doser eller optagelse, der

i væsentlig grad overstiger den maksimale humane eksponering eller optagelse. Disse

virkninger vurderes derfor til at være af ringe relevans ved klinisk brug. Dette

indbefattede: dosisafhængig binyretoksicitet (lipofuscin pigmentakkumulering og/eller

parenkymalt celletab) hos rotter efter 104 uger med 20-60 mg/kg/dag (3-10 gange middel-

steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede humane dosis) samt øget forekomst af

binyrekarcinomer og kombinerede binyreadenomer/karcinomer hos hunrotter ved 60 mg/

kg/dag (10 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede humane dosis).

Den højeste ikke-tumorfremkaldende eksponering hos hunrotter var 7 gange den

anbefalede humane dosis.

Derudover sås cholelithiasis som følge af udfældning af sulfatkonjugater af hydroxy-

metabolitter af aripiprazol i galden hos aber efter gentagne orale doser på 25-125 mg/

kg/dag (1-3 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede kliniske dosis

eller 16-81 gange den anbefalede, humane dosis baseret på mg/m

). Koncentrationerne af

sulfatkonjugat af hydroxyaripiprazol i den humane galdeblære ved den højeste foreslåede

dosis (30 mg/dag) var dog ikke mere end 6 % af de galdekoncentrationer, der sås hos aber

i 39-ugers forsøget og lå godt under (6 %) grænserne for in vitro opløselighed.

I forsøg med gentagne doser hos juvenile rotter og hunde var toksicitetsprofilen af

aripiprazol sammenlignelig med den, der blev observeret hos voksne dyr, og der var intet,

der tydede på neurotoksicitet eller bivirkninger på udviklingen.

Aripiprazol er, baseret på resultater fra en fuld skala af standard-genotoksicitetstest, ikke

fundet at være genotoksisk. Aripiprazol har i reproduktionstoksicitetsforsøg ikke påvirket

fertiliteten. Der er hos rotter observeret udviklingsmæssig toksicitet, inklusive

dosisafhængig, forsinket føtal ossifikation og mulig teratogen effekt ved doser som

resulterede i sub-terapeutisk optagelse (baseret på AUC), og i kaniner ved doser, der

resulterede i optagelser henholdsvis 3 og 11 gange middel-steady-state AUC ved

maksimal, anbefalet klinisk dosis. Der sås maternal toksicitet ved doser svarende til de, der

medfører udviklingsmæssig toksicitet.

dk_hum_57164_spc.doc

Side 18 af 20

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Propylenglycol (E1520)

Macrogol 4000

Phosphorsyre

Hypromellose 2910

Erythritol (E 968)

Sucralose (E 955)

Natriumbenzoat (E211)

Dinatriumedetat

N&A drue aroma 26.436:

Aromatiseringsingredienser

Propylenglycol (E1520)

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Den orale opløsning bør ikke fortyndes med andre væsker eller blandes med mad før

administration.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter første åbning: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brun glasflaske, som lukkes med hvidt, polyethylen HD/polypropylen børnesikret skruelåg

med en hvid polyethylen adaptor.

Hvert karton indeholder en flaske med et målebæger og en sprøjte.

Sprøjtens cylinder er fremstillet af PP resiner, og stemplet er fremstillet af HDPE. Sprøjten

er inddelt i doser på 0,5 ml og 1 ml, og derefter i 0,5 ml op til 5 ml.

Målebægeret er lavet af polypropylen og er inddelt i doser på 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25

ml og et maksimalt volumen på 30 ml.

Pakningsstørrelser: 150 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

dk_hum_57164_spc.doc

Side 19 af 20

Stada Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57164

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. august 2019

dk_hum_57164_spc.doc

Side 20 af 20

Andre produkter

search_alerts

share_this_information