Anafranil 25 mg overtrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-06-2015

Aktiv bestanddel:

CLOMIPRAMINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

pharmaand GmbH

ATC-kode:

N06AA04

INN (International Name):

clomipramine hydrochloride

Dosering:

25 mg

Lægemiddelform:

overtrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1972-07-05

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN_ _
ANAFRANIL
® 25 MG OVERTRUKNE TABLETTER
clomipraminhydrochlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil
3.
Sådan skal du tage Anafranil
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Anafranil er et middel mod depression, der tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes tricykliske
antidepressiva.
Anafranil øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har
betydning for symptomerne ved
depression.
_ _
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ANAFRANIL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE ANAFRANIL
-
Hvis du er allergisk over for clomipramin eller et af de øvrige
indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
-
Hvis du er allergisk over for anden medicin mod depression, der virker
som Anafranil (andre
tricykliske antidepressiva).
-
Hvis du tager eller for nylig har taget en bestemt type medicin
(MAO-hæmmere) mod depression
(isocarboxacid, moclobemid) eller Parkinsons sygdom (rasagilin,
selegilin).
-
Hvis du har dårligt hjerte, for nylig har haft blodprop i hjertet,
eller har forstyrrelser i
hjerterytmen.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen, før du tager A
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                11. JUNI 2015
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANAFRANIL, OVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
2887
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Anafranil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 10 mg eller 25 mg clomipraminhydrochlorid.
Hjælpestoffer:
Anafranil 10 mg indeholder 33,25 mg lactosemonohydrat og 28,23 mg
saccharose.
Anafranil 25 mg indeholder 15,00 mg lactosemonohydrat og 16,50 mg
saccharose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Overtrukne tabletter
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Moderat til svær depression.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Når respons er opnået bør vedligeholdelsesbehandling fortsættes
med optimal dosis for at
undgå tilbagefald. Patienter som tidligere har haft tilbagevendende
depression kræver
vedligeholdelsesbehandling i en længere periode. Varigheden af
vedligeholdelsesbehandlingen og behovet for yderligere behandling bør
revideres jævnligt.
Pludselig afbrydelse af Anafranil behandling bør undgås på grund af
eventuelle bivirkninger.
Dosering bør derfor stoppes gradvis efter regelmæssig anvendelse i
en længere periode og
patienten bør monitoreres forsigtig når behandling med Anafranil
afbrydes.
_09830_spc.doc_
_Side 1 af 17_
Formuleringer med umiddelbar afgivelse (overtrukne tabletter, kapsler)
og depottabletter kan
blive anvendt skiftende i ækvivalente doser.
VOKSNE:
Start behandlingen med 50-75 mg/dag (1 overtrukken tablet á 25 mg,
2-3 gange daglig eller 1
depottablet á 75 mg 1 gang daglig (helst om aftenen)). Øg daglig
dosis gradvist, fx med 25
mg med et par dages interval (afhængig af, hvordan medicinen
tolereres), til 100-150 mg i
løbet af den første uges behandling. I svære tilfælde kan denne
dosis øges til maksimalt 250
mg daglig. Når der ses tydelig forbedring, justeres den daglige dosis
til et
vedligeholdelsesniveau på omkring 50-100 mg daglig.
DOSERING OG ADMINISTRATION HOS SPECIELLE POPULATIONER
GERIATRISK POPULATION
Ældre patienter udviser generelt en større respons til Anafranil end
patienter i den
mel
                
                Læs hele dokumentet