Amlodipin "Bluefish" 10 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
25-06-2018

Aktiv bestanddel:

AMLODIPINBESILAT

Tilgængelig fra:

Bluefish Pharmaceuticals AB

ATC-kode:

C08CA01

INN (International Name):

amlodipine besilate

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2011-12-03

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
AMLODIPIN BLUEFISH 5 MG TABLETTER
AMLODIPIN BLUEFISH 10 MG TABLETTER
amlodipin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Amlodipin Bluefish til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Bluefish
3.
Sådan skal du tage Amlodipin Bluefish
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Amlodipin Bluefish indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører
en gruppe lægemidler, som
kaldes calciumantagonister.
Amlodipin Bluefish bruges til behandling af forhøjet blodtryk
(hypertension) og til at forebygge en
særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder
en sjælden form, der kaldes
Prinzmetals angina eller variant angina.
Hos patienter med forhøjet blodtryk nedsætter dette lægemiddel
blodtrykket ved at afslappe
blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina
pectoris forbedrer Amlodipin Bluefish
blodtilførslen til hjertemuskulaturen, så den får mere ilt, hvorved
brystsmerterne forebygges. Dette
lægemiddel giver ikke øjeblikkelig lindring af brystsmerter fra
angina.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE AMLODIPIN BLUEFISH
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE AMLODIPIN BLUEFISH
-
hvis du e
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                21. JUNI 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
AMLODIPIN ”BLUEFISH”, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
26896
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Amlodipin ”Bluefish”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 5 mg eller 10 mg amlodipin (som
amlodipinbesilat)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter.
5 mg: hvid eller næsten hvid, flad cylinderformet tablet med skrå
kanter og med
cirkamålene 7,9 x 5,6 mm, præget med ”C” på den ene side og
”58” på den anden side.
10 mg: hvid eller næsten hvid, ca. 9,5 mm flad, rund tablet med skrå
kanter, præget med
”C” på den ene side og ”59” på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Essentiel hypertension.
Kronisk stabil angina pectoris og angina pectoris udløst af spasmer i
koronararterien
(vasospastisk).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Voksne_
Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige
initialdosis Amlodipin
Bluefish 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg
afhængigt af patientens
respons.
Amlodipin Bluefish er blevet anvendt til hypertensive patienter i
kombination med
thiaziddiuretikum, alfablokkere, betablokkere eller ACE-(Angiotensin
Converting
Enzyme)hæmmere. Amlodipin Bluefish kan anvendes mod angina som
monoterapi eller i
_45868_spc.doc_
_Side 1 af 12_
kombination med andre lægemidler mod angina hos patienter, der ikke
kan behandles med
nitrater og/eller adækvate doser betablokkere.
Dosisjustering af Amlodipin Bluefish er ikke nødvendig ved samtidig
behandling med
thiaziddiuretika, betablokkere og ACE-hæmmere.
Særlige populationer
Ældre
Amlodipin Bluefish i samme doser tolereres lige godt af ældre som af
yngre patienter.
Normale doser anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed
ved dosisøgning (se pkt.
4.4 og 5.2).
Nedsat leverfunktion
Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat
leverfunktion. Amlodipin
bør derfor gives med forsigtighed og bør starte i den lave ende af
dosisintervallet (se 
                
                Læs hele dokumentet