Alchetimibel 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-06-2020

Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Sigillata Limited
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
56657
Autorisation dato:
2017-08-24

11. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Alchetimibel, tabletter

0.

D.SP.NR.

29971

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alchetimibel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 63 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvid til brækket hvid, kapselformet tablet, størrelsen er 8 mm×4 mm, præget "713" på den

ene side og uden prægning på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Alchetimibel administreret samtidig med en HMG-CoA reduktase hæmmer (statin) er

indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær (heterozygot familiær og

non-familiær) hyperkolesterolæmi, som ikke behandles tilstrækkeligt med et statin alene.

Alchetimibel monoterapi er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med

primær (heterozygot familiær og non-familiær) hyperkolesterolæmi, hvor behandling med

statin er utilstrækkeligt eller ikke tåles.

dk_hum_56657_spc.doc

Side 1 af 22

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Alchetimibel er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se

pkt. 5.1) hos patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i

anamnesen som tillægsbehandling til igangværende statinbehandling eller ved initiering af

behandling med Alchetimibel samtidig med et statin.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Alchetimibel administreret samtidig med et statin er indiceret som tillægsbehandling til

diæt til patienter med HoFH. Patienterne kan også behandles med tillægsbehandling (fx

LDL-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Alchetimibel.

Til oral administration. Den anbefalede dosis er en Alchetimibel 10 mg tablet daglig.

Alchetimibel kan administreres på hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, med eller

uden mad.

Når Alchetimibel tilføjes til statinbehandling, anvendes enten den anbefalede initialdosis af

det pågældende statin eller den allerede etablerede højere statindosis bør fortsættes. I disse

tilfælde skal dosisinstruktionen for det pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Men henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Alchetimibel

10 mg administreres sammen med et statin med påvist kardiovaskulær fordel.

Samtidig anvendelse af galdesyrebindende lægemidler

Administration af Alchetimibel bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter

administration af galdesyrebindende lægemidler.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af specialist.

Børn og unge ≥6 år

Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke klarlagt. De

nuværende foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives

nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Alchetimibel administreres sammen med et statin, bør der tages hensyn til

dosisinstruktionen for statinet til børn.

Børn <6 år

Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen < 6 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

dk_hum_56657_spc.doc

Side 2 af 22

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh

score 5-6). Behandling med Alchetimibel anbefales ikke til patienter med moderat (Child

Pugh score 7-9) eller svært (Child Pugh score >9) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ved samtidig administration af Alchetimibel og et statin, se da venligst produktresuméet

for det pågældende lægemiddel.

Behandling med Alchetimibel samtidig med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning.

Administration af Alchetimibel sammen med et statin er kontraindiceret hos patienter med

aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i serumtransaminaser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved samtidig administration af Alchetimibel og et statin, se da venligst produktresuméet

for det pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

Der er set gentagende transaminasestigninger (≥3 x øvre normalgrænse [ULN]) i

kontrollerede studier med samtidig administration af ezetimib og et statin. Når ezetimib

administreres samtidig med et statin, bør der udføres leverfunktionstest ved påbegyndelsen

af behandlingen og i overensstemmelse med anbefalingerne for statinet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg daglig (n=9.067) eller simvastatin

40 mg daglig (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5 % for ezetimib/simvastatin og 2,3 %

for simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) 0,7 % for Alchetimibel i kombination

med simvastatin og 0,6 % for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af myopati og rhabdomyolyse med

ezetimib. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolyse, tog et statin samtidigt

med ezetimib. Der er imidlertid meget sjældent rapporteret om rhabdomyolyse med

ezetimib monoterapi og meget sjældent med tilføjelse af ezetimib til andre lægemidler,

som vides at være associeret med øget risiko for rhabdomyolyse. Hvis der er mistanke om

dk_hum_56657_spc.doc

Side 3 af 22

myopati baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved kreatinfosfokinase

(CPK) koncentration >10 gange øvre normalgrænse, bør ezetimib, alle statiner samt alle

andre lægemidler, som patienten tager samtidigt, straks seponeres. Alle patienter, som

starter behandling med Alchetimibel, bør underrettes om risikoen for myopati og

informeres om straks at rapportere uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed (se

pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg daglig

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg daglig (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2 % for ezetimib/simvastatin og 0,1 % for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1 % for

ezetimib/simvastatin og 0,2 % for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af

myopati/rhabdomyolyse 0,2 % for ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % for

placebo (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

På grund af den ukendte effekt af den øgede optagelse af ezetimib hos patienter med

moderat eller svært nedsat leverfunktion, anbefales Alchetimibel ikke (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af ezetimib hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i et 12-ugers placebokontrolleret

klinisk studie. Effekten af ezetimib for behandlingsperioder > 12 uger er ikke blevet

undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Alchetimibel er ikke blevet undersøgt hos patienter yngre end 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin hos patienter

i alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i et

kontrolleret klinisk studie hos unge drenge (Tanner Stage II eller derover) og hos piger

mindst et år efter menarche.

I dette begrænsede, kontrollerede studie var der generelt ingen påviselig effekt på vækst

eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af menstruationscyklus

hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en behandlingsperiode på > 33

uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Alchetimibel og simvastatin i doser

på over 40 mg daglig er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Alchetimibel og simvastatin er ikke

undersøgt hos patienter < 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

dk_hum_56657_spc.doc

Side 4 af 22

Langtidsvirkningen af behandling med Alchetimibel hos patienter under 17 år til reduktion

af morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Fibrater

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Alchetimibel og fibrater er ikke

fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der får Alchetimibel og fenofibrat, er

det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres (se pkt. 4.5

og 4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Alchetimibel initieres hos en patient i behandling med

ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør monitoreres hos patienter, der får både

Alchetimibel og ciclosporin (se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis Alchetimibel føjes til warfarin, en anden coumarin antikoagulant eller fluindion, bør

hensigtsmæssig monitorering af International Normaliseret Ratio (INR) foretages (se pkt.

4.5).

Hjælpestoffer

Tabletten indeholder lactose. Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance, Lapp

lactasemangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke anvende denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske studier vist, at ezetimib ikke inducerer cytochrom P450 lægemiddel-

metaboliserende enzymer. Der er ikke observeret klinisk signifikante farmakokinetiske

interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres via cytochrom

P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase.

I kliniske interaktionsstudier påvirkede Ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextromethorphan, digoxin, oral antikonception (ethinyløstradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede,

ved samtidig administration, ikke biotilgængeligheden af ezetimib.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte middelområdet under kurven (AUC) af

total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55 %. Den trinvise low-density

lipoprotein kolesterol (LDL-C) reduktion opnået ved tillæg af Alchetimibel til

cholestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og Alchetimibel, bør lægen være opmærksom

på den mulige risiko for cholelithiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og 4.8).

dk_hum_56657_spc.doc

Side 5 af 22

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med Alchetimibel og

fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres

(se pkt. 4.8).

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib moderat (henholdsvis ca. 1,5 og 1,7 gange).

Samtidig administration af Alchetimibel og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelithiasis. I dyrestudier

øgede ezetimib somme tider kolesterol i galden, men ikke hos alle arter (se pkt. 5.3). Det

kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af Alchetimibel er forbundet med litogen

risiko.

Statiner

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I et studie med 8 post nyretransplanterede patienter med kreatininclearance på >50 ml/min

på en stabil dosis af ciclosporin, resulterede en enkeltdosis på 10 mg ezetimib i en 3,4

gange (interval 2,3 til 7,9 gange) øgning i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib

sammenlignet med en rask kontrolgruppe, der fik ezetimib alene, i et andet studie (n=17). I

et andet studie viste en nyretransplanteret patient med svært nedsat nyrefunktion, som fik

ciclosporin og flere andre slags medicin, en 12 gange større eksponering for total-ezetimib

end samtidige kontroller, der fik ezetimib alene. I et overkrydsningsstudie over to perioder

hos 12 raske personer, resulterede daglig administration af 20 mg ezetimib i 8 dage

sammen med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin på dag 7 i en middel 15 % øgning i AUC

for ciclosporin (interval: 10 % fald til 51 % øgning) sammenlignet med en enkelt 100 mg

dosis ciclosporin alene. Der er ikke udført et kontrolleret studie af effekten af samtidigt

administreret ezetimib på ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der

bør udvises forsigtighed, når Alchetimibel initieres ved brug af ciclosporin.

Ciclosporinkoncentrationer bør monitoreres hos patienter, der får Alchetimibel og

ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I et studie med tolv raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib (10 mg

en gang daglig) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin og

protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været rapporteret om øget

International Normalised Ratio (INR) hos patienter, hvor ezetimib blev føjet til warfarin

eller fluindion. Hvis Alchetimibel føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant eller

fluindion, bør hensigtsmæssig monitorering af INR foretages (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af Alchetimibel med et statin er kontraindiceret under graviditet

og amning (se pkt. 4.3), se venligst produktresuméet for det pågældende statin.

dk_hum_56657_spc.doc

Side 6 af 22

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske studier vedrørende ezetimibs virkning på fertiliteten hos

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

Graviditet

Alchetimibel bør kun gives til gravide kvinder, hvis det er klart nødvendigt. Der findes

ingen tilgængelige kliniske data om brug af Alchetimibel under graviditet. Dyrestudier

med brug af ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller indirekte skadelig effekt

på graviditet, embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Alchetimibel bør ikke anvendes under amning. Studier på rotter har vist, at ezetimib

udskilles i brystmælk. Det er ukendt, om ezetimib udskilles i human mælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages hensyn til,

at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Kliniske studier

I kliniske studier af op til 112 ugers varighed er ezetimib 10 mg daglig givet alene til 2.396

patienter, sammen med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med fenofibrat til

185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den overordnede

forekomst af indberettede bivirkninger var sammenlignelig for ezetimib og placebo.

Derudover var seponeringsraten på grund af hændelser sammenlignelig for ezetimib og

placebo.

Ezetimib

administreret alene eller sammen med et statin

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med Alchetimibel (N=2.396)

og med højere incidens end placebo (N=1.159), eller hos patienter, der blev behandlet med

Alchetimibel sammen med et statin (N=11.308) og med højere incidens, end når statin blev

administreret alene (N=9.361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra rapporter om

Alchetimibel, der enten er administreret alene eller sammen med et statin.

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_56657_spc.doc

Side 7 af 22

Ezetimib monoterapi

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit.

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hedeture; hypertension.

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter; diarré; flatulens.

Almindelig

Dyspepsi; gastroøsofageal refluks;

kvalme.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi; muskelkramper;

nakkesmerter.

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Almindelig

Brystsmerter; smerter.

Ikke almindelig

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT; øget

CPK; stigning i gamma-

glutamyltransferase; unormal

leverfunktionstest.

Ikke almindelig

Yderligere bivirkninger med ezetimib sammen med et statin

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Nervesystemet

Hovedpine.

Almindelig

Paræstesi.

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Tør mund; gastritis.

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus; udslæt; urticaria.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi.

Almindelig

Rygsmerter; muskelsvaghed; smerter i

ekstremiteterne.

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem.

Ikke almindelig

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT.

Almindelig

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt,

urticaria, anafylaksi og angioødem

Ikke kendt

dk_hum_56657_spc.doc

Side 8 af 22

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed; paræstesi

Ikke kendt

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis; obstipation

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Hepatitis; cholelithiasis; cholecystitis

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Erythema multiforme

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; myopati/rhabdomyolyse (se

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Ikke kendt

Ezetimib

administreret i kombination med fenofibrat

Mave-tarm-kanalen: Mavesmerter (almindelig).

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk multicenterstudie hos patienter med

kombineret hyperlipidæmi, blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og 576 patienter i

op til 1 år. I dette studie gennemgik 172 patienter i behandling med ezetimib og fenofibrat

12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med ezetimib og fenofibrat (inklusive

109 som fik ezetimib alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års behandling. Dette studie

var ikke designet til at sammenligne usædvanlige hændelser i patientgrupperne.

Incidensraterne (95 % konfidensinterval) for klinisk vigtige øgninger (>3 x den øvre

normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var hhv. 4,5 % (1,9; 8,8) og 2,7 %

(1,2; 5,4) for fenofibratmonoterapi og ezetimib administreret samtidigt med fenofibrat,

justeret for behandlingsdosis. Tilsvarende incidensrater for cholecystectomi var hhv. 0,6 %

(0,0; 3,1) og 1,7 % (0,6; 4,0) for fenofibratmonoterapi og ezetimib administreret samtidigt

med fenofibrat (se pkt. 4.4 og 4.5).

Børn (6-17 år)

I et studie med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1 % (1 patient) af ezetimib-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse, gentagende)

sammenlignet med 0 % i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10 x den øvre

normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I et særskilt studie med børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n= 248) blev der hos 3 % (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne set stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3 x den øvre normalgrænse,

gentagende) sammenlignet med 2 % (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin

monoterapi; disse tal var henholdsvis 2 % (2 patienter) og 0 % mht. stigning i CPK (≥ 10 x

den øvre normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

Disse studier var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

dk_hum_56657_spc.doc

Side 9 af 22

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6 % blev optitreret til

ezetimib/simvastatin 10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27 % blev

optitreret til simvastatin 80 mg), var sikkerhedsprofilerne sammenlignelige i en median

opfølgningsperiode på 6,0 år. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var

10,6 % for patienter, der blev behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1 % for patienter,

der blev behandlet med simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2 % for

ezetimib/simvastatin og 0,1 % for simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig

muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1 % for

ezetimib/simvastatin og 0,2 % for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) var 2,5 % for ezetimib/simvastatin og 2,3

% for simvastatin (se pkt. 4.4). Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 3,1

% versus 3,5 % af patienterne, som blev allokeret til hhv. ezetimib/simvastatin og

simvastatin. Incidensen af hospitalsindlæggelser pga. kolecystektomi var 1,5 % i begge

behandlingsgrupper. Cancer (defineret som en hvilken som helst ny malignitet) blev

diagnosticeret i løbet af studiet hos hhv. 9,4 % versus 9,5 %.

Patienter med kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9.000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med ezetimib 10 mg og

simvastatin 20 mg daglig (n=4.650) eller placebo (n=4.620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I dette studie blev kun

alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4 % hos de

patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin, 9,8 % hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2 % hos patienter,

der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % hos patienter,

der fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) forekom

hos 0,7 % af de patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6 % af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I dette studie var der

ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede bivirkninger,

herunder cancer (9,4 % for ezetimib i kombination med simvastatin, 9,5 % for placebo),

hepatitis, kolecystektomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapistudier svarede forekomsten af klinisk betydelige

stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT

3 x øvre normalgrænse,

gentagende) ved ezetimib (0,5 %) til placebokoncentration (0,3 %). I kliniske studier med

samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 % for patienter, der er behandlet

med Alchetimibel i kombination med et statin og 0,4 % for patienter, der er behandlet med

et statin alene. Disse stigninger var generelt asymptomatiske, ikke forbundne med

cholestasis og normaliseredes efter seponering af behandling eller ved fortsat behandling

(se pkt. 4.4).

dk_hum_56657_spc.doc

Side 10 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information