Adin 60 mikrogram frysetørret tablet

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-11-2016

Aktiv bestanddel:
DESMOPRESSIN
Tilgængelig fra:
Ferring Lægemidler A/S
ATC-kode:
H01BA02
INN (International Name):
desmopressin
Dosering:
60 mikrogram
Lægemiddelform:
frysetørret tablet
Autorisationsnummer:
56618
Autorisation dato:
2016-10-13

7. november 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Adin, frysetørrede tabletter

0.

D.SP.NR.

22644

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Adin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram

desmopressin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Frysetørrede tabletter.

60 mikrogram: Hvid, rund frysetørret tablet med en dråbe præget på den ene side.

120 mikrogram: Hvid, rund frysetørret tablet med to dråber præget på den ene side.

240 mikrogram: Hvid, rund frysetørret tablet med tre dråber præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Diabetes insipidus.

Enuresis nocturna.

Behandling af nocturi hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Generelt

Indgivelsesmåde: Adin frysetørret tablet placeres under tungen, hvor den opløses. Samtidig

indtagelse af vand er unødvendig.

Fødeindtagelse: Samtidig indtagelse af mad kan reducere den antidiuretiske effekt af lave

doser af desmopressin (se pkt. 4.5).

56618_spc.doc

Side 1 af 11

Såfremt der optræder tegn eller symptomer på væskeretention og/eller hyponatriæmi

(hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og, i alvorlige tilfælde, kramper), bør

behandlingen afbrydes, indtil patienten er kommet sig helt. Når behandlingen genstartes,

skal begrænset væskeindtag overholdes (se pkt. 4.4).

Hvis den ønskede kliniske effekt ikke er opnået efter 4 ugers dosistitrering, bør

behandlingen seponeres.

Diabetes insipidus

Voksne og børn

Dosis er individuel. Den normale samlede daglige dosis ligger imellem 120 mikrogram og

720 mikrogram. Den anbefalede startdosis hos voksne og børn er 60 mikrogram tre gange

daglig, administreret sublingualt. For de fleste patienter er den daglige vedligeholdelses-

dosis på 60 mikrogram til 120 mikrogram tre gange daglig, administreret sublingualt.

Dosis bør justeres hos den enkelte patient.

Enuresis nocturna

Børn fra 5 år

Den anbefalede startdosis er 120 mikrogram ved sengetid, administreret sublingualt. Hvis

denne dosis ikke er effektiv kan dosis øges til 240 mikrogram sublingualt. Væskeindtaget

bør observeres. Ved længere tids behandling bør der indskydes en behandlingsfri uge hver

3. måned for at vurdere om spontan helbredelse er indtruffet.

Nocturi

Voksne

Før diagnosen natlig polyuri stilles, bør vandladningsfrekvens og volumen af

urinproduktionen måles i mindst 2 døgn. Hvis nattens urinproduktion overstiger blærens

kapacitet eller overstiger 1/3 af urinproduktionen på et døgn, er der tale om natlig polyuri.

Den anbefalede startdosis er 60 mikrogram ved sengetid, administreret sublingualt. Hvis

denne dosis ikke er effektiv, kan dosis efter en uge øges til 120 mikrogram sublingualt og

efterfølgende 240 mikrogram sublingualt. Væskeindtaget bør observeres.

Ældre

Det anbefales ikke at påbegynde behandling af ældre. Hvis lægen beslutter at behandle

ældre bør serumnatrium måles før behandlingen igangsættes, 3 dage efter behandlingsstart

eller dosisforøgelse samt hvis det i løbet af behandlingen skønnes nødvendigt.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Se pkt. 4.3.

Patienter med nedsat leverfunktion

Se pkt. 4.5.

56618_spc.doc

Side 2 af 11

Pædiatrisk population

Adin frysetørrede tabletter er indiceret hos patienter med diabetes insipidus og enuresis

nocturna (se pkt. 5.1 og indikationsspecifik information i pkt. 4.2 ovenfor). Den anbefalede

børnedosering er den samme som for voksne.

4.3

Kontraindikationer

Habituel og psykogen polydipsi (resulterende i en urinproduktion på over 40 ml/kg/24

timer).

Hjerteinsufficiens eller andre tilstande, der kræver behandling med diuretika.

Moderat eller alvorlig renal insufficiens (Kreatininclearance < 50 ml/min).

Kendt hyponatriæmi.

SIADH - en tilstand med uhensigtsmæssig høj ADH produktion.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandling af enuresis nocturna og nocturi skal væskeindtaget begrænses til mindst

muligt i perioden fra 1 time før til næste morgen (mindst 8 timer) efter administration.

Behandling uden samtidig begrænset væskeindtag kan føre til væskeretention og/eller

hyponatriæmi med eller uden samtidige advarselstegn eller symptomer (hovedpine,

kvalme/opkastning, vægtøgning og, i alvorlige tilfælde, kramper).

Alle patienter (eller pårørende) bør instrueres nøje med hensyn til begrænsninger i

væskeindtag samt vigtigheden heraf.

Alvorlig dysfunktion af blære og afløbshindring skal tages i betragtning før igangsættelse

af behandling.

Ældre patienter og patienter med serumnatrium i den lave ende af normalområdet kan have en

øget risiko for hyponatriæmi.

Ved akut opstået sygdom, karakteriseret ved væske- og/eller elektrolytubalance bør

behandling med desmopressin seponeres (f.eks. ved systemiske infektioner, feber eller

gastroenteritis).

Præparatet anvendes med forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for øget

intrakranielt tryk.

Præparatet anvendes med forsigtighed ved behandling af patienter med symptomer, der

karakteriseres af væske- og/eller elektrolytubalance.

Hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, f.eks. tricykliske

antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere, chlorpromazin, carbamazepin eller

NSAIDer, bør der tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi. Det kan f.eks. være øget

fokus på restriktioner af væskeindtag og hyppigere måling af serumnatrium.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler som vides at inducere SIADH, f.eks. tricykliske antidepressiva, selektive

serotoningenoptagshæmmere, chlorpromazin og carbamazepin, samt visse former for

56618_spc.doc

Side 3 af 11

diabetesmedicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid, kan give en additiv

antidiuretisk effekt og derved øge risikoen for væskeretention/hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

NSAID’er kan medføre væskeretention/hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med loperamid kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af

desmopressin, hvilket kan føre til en øget risiko for væskeretention/hyponatriæmi. Andre

lægemidler, der forsinker tarmpassagen, kan have samme effekt. Dette er dog ikke

undersøgt.

Det er usandsynligt, at desmopressin vil interagere med lægemidler, som påvirker

levermetabolismen, da in vitro studier med humane mikrosomer ikke tyder på signifikant

metabolisme i leveren. Dog er der ikke udført in vivo interaktionsstudier.

Samtidig fødeindtagelse har ikke været undersøgt mht. Adin frysetørrede tabletter, men for

Adin tabletter. Et standardiseret måltid med 27 % fedt, nedsatte absorptionen signifikant

(hastighed og mængde) af oralt administreret desmopressin. Der blev ikke observeret

signifikant påvirkning af farmakodynamik (urinproduktion eller osmolalitet). Ved lave

doser kan indtagelse af mad reducere den antidiuretiske effekt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Data fra begrænset antal (n = 53

eksponerede graviditeter) gravide kvinder med diabetes

insipidus samt fra begrænset antal (n = 54

eksponerede graviditeter) gravide kvinder med

von Willebrands sygdom, viser ingen bivirkninger fra desmopressin på graviditeten eller

fostrets/det nyfødte barns helbred. Til dato er ingen yderligere relevante epidemiologiske

data tilgængelige. Studier udført på dyr viser ingen direkte eller indirekte skadelige

virkninger på graviditet, fosterdannelse og –udvikling, fødsel eller postnatal udvikling.

Der bør udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder.

Der er ikke udført nogen fertilitetsundersøgelser. In vitro analyser af humane cotyledon

modeller har vist, at der ikke sker transplacental transport af desmopressin, når det gives i

den terapeutiske koncentration, der svarer til den normale rekommanderede dosis.

Amning

Resultater fra analyser udført på mælk fra ammende mødre behandlet med høj dosis

desmopressin (300 µg intranasal) viser, at mængden af desmopressin, der kan overføres til

barnet, er væsentligt mindre end den mængde, der skal til for at påvirke diuresen.

Desmopressin kan anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Desmopressin har ingen kendt påvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

56618_spc.doc

Side 4 af 11

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Desmopressins mest alvorlige bivirkning er hyponatriæmi. Den kan forårsage hovedpine,

mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning, svimmelhed, konfusion, utilpashed,

glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde kramper og koma. Den største del af

voksne, som er i behandling for nocturi og som udvikler hyponatriæmi, har udviklet lav

serumnatriumkoncentration efter tre dages behandling. Hos voksne øges risikoen for

hyponatriæmi med øget dosis af desmopressin, og undersøgelser har vist, at risikoen er

mere fremtrædende hos kvinder.

Hos voksne patienter er den hyppigst rapporterede bivirkning i forbindelse med behandling

hovedpine (12 %). Andre almindelige bivirkninger er hyponatriæmi (6 %), svimmelhed (3

%), hypertension (2 %), og gastrointestinale lidelser (kvalme (4 %), opkastninger (1 %),

mavesmerter (3 %), diarré (2 %), og forstoppelse (1 %)). Mindre almindeligt er

søvnforstyrrelser/bevidsthedsforstyrrelser, så som søvnløshed (0,96 %), somnolens (0,4 %)

eller asteni (0,06 %). Der er ikke set anafylaktiske reaktioner i kliniske undersøgelser, dog

er enkelte rapporter modtaget.

Hos børn er den mest almindelige bivirkning i forbindelse med behandling hovedpine (1

%), mindre almindeligt var psykiske forstyrrelser (affektlabilitet (0,1 %), aggression (0,1

%), angst (0,05 %), humørsvingninger (0,05 %), mareridt (0,05 %)) som generelt ophørte

efter behandlingsseponering og gastrointestinale forstyrrelser (mavesmerter (0,65 %),

kvalme (0,35 %), opkastninger (0,2 %) og diarré (0,15 %)). Der er ikke set anafylaktiske

reaktioner i kliniske undersøgelser, dog er enkelte rapporter modtaget.

Opsummering af bivirkninger

Voksne

Baseret på forekomsten af bivirkninger i kliniske undersøgelser med oral desmopressin for

nocturi hos voksne (n=1557) kombineret med erfaring efter markedsføring med alle

indikationer til voksne (diabetes insipidus inkluderet). Bivirkninger der kun er rapporteret

efter markedsføring findes i kolonnen "ikke kendt", da frekvensen ikke kan estimeres ud

fra forhåndenværende data.

56618_spc.doc

Side 5 af 11

MedDRA System-

organklasser

Meget

almindelig

(>10 %)

Almindelig

(1-10 %)

Ikke almindelig

(0,1-1 %)

Sjælden

(0,1-0,01 %)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres

ud fra forhånden-

værende data)

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hyponatriæmi*

Dehydrering**,

Hypernatriæmi**

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Konfusion*

Nervesystemet

Hovedpine*

Svimmelhed*

Somnolens,

Paræsthesi

Kramper*,

Asteni**,

Koma *

Øjne

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Vertigo*

Hjerte

Palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme*

Mavesmerter*,

Diarré,

Forstoppelse

Opkastninger*,

Dyspepsi,

Flatulens,

Oppustethed

Hud og

subkutane væv

Svedetendens,

Kløe,

Udslæt,

Nældefeber

Allergisk

dermatitis

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Myalgi

Nyrer og

urinveje

Symptomer fra

blære og

urinveje

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedets

Ødem,

Træthed

Utilpashed*,

Brystsmerter,

Influenzalignende

symptomer

Undersøgelser

Vægtøgning*,

Stigning i

leverenzymer,

Hypokaliæmi

Hyponatriæmi kan forårsage hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning,

svimmelhed, konfusion, utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde kramper og

koma.

** Kun set i diabetes insipidus indikationen.

56618_spc.doc

Side 6 af 11

Børn og unge

Baseret på forekomsten af bivirkninger i kliniske undersøgelser med oral desmopressin til

behandling af enuresis nocturna hos børn og unge (n=1923). Bivirkninger der kun er

rapporteret efter markedsføring findes i kolonnen "ikke kendt", da frekvensen ikke kan

estimeres ud fra forhåndenværende data.

MedDRA System-

organklasser

Meget

almindelig

(>10 %)

Almindelig

(1-10 %)

Ikke almindelig

(0,1-1 %)

Sjælden

(0,1-0,01 %)

Ikke kendt

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hyponatriæmi*

Psykiske

forstyrrelser

Affektlabilitet**

Aggressivitet***

(HLT)

Angstsymptomer

Mareridt*

Humør-

svingninger****

Abnormal

adfærd

Emotionelle

forstyrrelser

Depression

Hallucinationer

Søvnløshed

Nervesystemet

Hovedpine*

Somnolens,

Koncentrations-

forstyrrelser,

Psykomotorisk

hyperaktivitet,

Kramper*

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Næseblod

Mave-tarm-kanalen

Kvalme*

Mavesmerter*,

Diarré,

Opkastninger*,

Hud og subkutane

væv

Allergisk

dermatitis

Svedetendens

Udslæt

Nældefeber

Nyrer og urinveje

Symptomer fra blære

og urinveje

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedets

Perifert ødem

Træthed

Irritation

Bivirkninger kun set i forbindelse med diabetes insipidus

*** Hyponatreæmi kan forårsage hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger,

vægtøgning, svimmelhed, forvirring, utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og

kramper.

Hyponatriæmi kan forårsage hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger,

vægtøgning, svimmelhed, konfusion, utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i

alvorlige tilfælde kramper og koma.

Rapporteret efter markedsføring lige ofte hos børn og unge (under 18 år)

56618_spc.doc

Side 7 af 11

*** Rapporteret efter markedsføring, hovedsageligt (17-18 tilfælde) hos børn og unge

(under 18 år)

****Rapporteret efter markedsføring hovedsageligt hos børn (under 12 år)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Den alvorligste bivirkning i forbindelse med desmopressin er hyponatriæmi, hvilket kan

give hovedpine, mavesmerter, kvalme, opkastninger, vægtøgning, svimmelhed, forvirring,

utilpashed, glemsomhed, vertigo, fald og i alvorlige tilfælde kramper og koma. Årsagen til

den potentielle hyponatriæmi er den forventede antidiuretiske effekt. Hyponatriæmi er

reversibel, og hos børn ses det ofte, at den forekommer i relation til ændringer i daglige

rutiner, som påvirker væskeindtaget og/eller svedtendens. Hos voksne forsøgspersoner

behandlet for nocturi, udviklede størstedelen af de patienter, som fik lavt serumnatrium,

dette i løbet af de første dage af behandlingen eller i forbindelse med en dosisøgning. Hos

både børn og voksne bør der udvises særlig forsigtighed, som beskrevet i pkt. 4.4.

Andre patientgrupper

Ældre patienter og patienter med serumnatrium i den lave ende af normalområdet kan have en

øget risiko for at udvikle hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Overdosering fører til en forlænget virkning og øger risikoen for væskeretention og

hyponatriæmi.

Symptomer ved alvorlig væskeretention

Kramper og bevidstløshed.

Behandling

Behandling af hyponatriæmi bør individualiseres, men følgende generelle retningslinier

kan gives: Hyponatriæmi behandles ved at seponere desmopressin behandlingen, begrænse

væskeindtaget, samt symptomatisk behandling såfremt dette er nødvendigt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: H 01 BA 02. Vasopressin og analoger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Desmopressin er en syntetisk analog til det naturlige hormon argininvasopressin. Desmopres-

sin adskiller sig ved 2 kemiske forskelle fra det naturlige hormon. En deaminering af 1-

cystein og en substitution af 8-L-arginin med 8-D-arginin. Denne ændring resulterer i en

væsentlig forlænget virkningsvarighed af den antidiuretiske effekt og en næsten elimineret

pressoreffekt ved terapeutiske doser. Desmopressin er et potent middel med en EC

værdi på

1,6 pg/mL for den antidiuretiske effekt. Efter oral administration kan der forventes en effekt,

der varer 6-14 timer eller mere

Kliniske studier med desmopressin tabletter mod nocturi viste følgende:

56618_spc.doc

Side 8 af 11

39 % af patienterne opnåede en reduktion af natlige toiletbesøg på mindst 50 %.

Tilsvarende reduktion for patienterne i placebobehandling var 5 % (p< 0,0001).

Det gennemsnitlige antal natlige toiletbesøg blev reduceret med 44 % i

desmopressingruppen sammenlignet med 15 % i placebogruppen (p< 0,0001).

Middelvarigheden af den første uforstyrrede søvnperiode øgedes med 64 % i

desmopressingruppen sammenlignet med 20 % i placebogruppen (p< 0,0001).

Den gennemsnitlige varighed af den første uforstyrrede søvnperiode steg med to timer

med desmopressin sammenlignet med 31 minutter ved placebo (p< 0,0001).

Effekten af 3 ugers behandling med perorale doser af desmopressin fra 0,1 mg til 0,4 mg

sammenlignet med placebo (pooled data).

Desmopressin

Placebo

Statistical

signifikans

sammen-

lignet med

placebo

Variabel

Gennem-

snitlig basal

værdi

Gennemsnit

over 3 ugers

behandling

Gennem-

snitlig basal

værdi

Gennemsnit

over 3 ugers

behandling

Antal

natlige

toiletbesøg

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

P< 0,0001

Natlig

diurese rate

(ml/min)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

P< 0,0001

Varighed af

første ufor-

styrrede

søvnperiode

(min)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

P< 0,0001

8 % af patienterne ophørte med behandling pga. bivirkninger i dosistitreringsfasen og 2 % i

den efterfølgende dobbelt blinde periode (0,63 % i desmopressingruppen og 1,45 % i

placebogruppen).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den gennemsnitlige biotilgængelighed af desmopressin efter sublingual administration af

Miririn frysetørrede tabletter med doser på 200 mikrogram, 400 mikrogram og 800

mikrogram er 0,25 % med et 95 % konfidensinterval på 0,21 – 0,31 %. C

var 14, 30 og

65 pg/mL efter administration af 200 mikrogram, 400 mikrogram og 800 mikrogram

respektivt. T

blev observeret til 0,5 – 2,0 timer efter administration.

56618_spc.doc

Side 9 af 11

Korrelationstabel mellem Adin tabletter og Adin frysetørrede tabletter:

Adin tabletter

Adin tabletter

Adin frysetørrede

tabletter

Adin frysetørrede

tabletter

Desmopressin acetat

Desmopressin, fri

base

Desmopressin, fri

base

Desmopressin acetat

0,1 mg

89 mikrogram

60 mikrogram

Ca. 67 mikrogram*

0,2 mg

178 mikrogram

120 mikrogram

Ca. 135 mikrogram*

0,4 mg

356 mikrogram

240 mikrogram

Ca. 270 mikrogram*

* udregnet til sammenligning

Distribution: Desmopressins fordeling beskrives bedst med en to-kompartment model,

hvor fordelingsvolumen under elimineringsfasen er 0,3-0,5 l/kg.

Metabolisme

In vivo-metabolismen for desmopressin er ikke undersøgt. In vitro-metabolismestudier med

desmopressin i humane levermikrosomer har vist, at der ikke metaboliseres nogen signifikant

mængde i leveren via cytokrom P450-systemet. Det er derfor usandsynligt, at desmopressin

metaboliseres in vivo via cytokrom P450-systemet i leveren hos mennesker. Desmopressins

effekt på andre lægemidlers farmakokinetik er sandsynligvis minimal da desmopressin ikke

har hæmmende virkning på det lægemiddelmetaboliserende cytokrom P450-system.

Elimination

Desmopressins total clearance er kalkuleret til 7,6 l/time.

Desmopressins estimerede terminelle halveringstid er 2,8 timer.

Hos raske frivillige forsøgspersoner er uændret udskilt desmopressin 52 % (44-60 %).

Efter iv administration kan 45 % af desmopressinmængden findes i urinen indenfor 24 timer.

Linearitet/non-linearitet

Der er ingen tegn på ikke-linearitet blandt nogen af desmopressins farmakokinetiske

parametre.

Karakteristika i andre patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Afhængigt af hvor meget nyrefunktionen er nedsat, øges AUC og halveringstid med øget

sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion. Desmopressin er kontraindiceret hos patienter med

moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 50 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen undersøgelser foretaget af dette.

Børn

Populationsfarmakokinetiske egenskaber blev undersøgt hos børn med enuresis nocturna

(PNE) der fik Adin tabletter, og der blev ikke fundet signifikant forskel på børn og voksne.

56618_spc.doc

Side 10 af 11

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet.

Karcinogenicitet studier er ikke foretaget med desmopressin, da dets egenskaber ligger

meget tæt på naturligt forekommende peptidhormon.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Gelatine

Mannitol (E421)

Citronsyre vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

10 frysetørrede tabletter i aluminium/aluminium blister.

Pakningsstørrelser: 10, 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Lægemidler A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

60 mikrogram:

56618

120 mikrogram:

56627

240 mikrogram:

56628

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. juli 2005 (tabletter)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. november 2016

56618_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information