Volibris

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ambrisentan
Dostupné s:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC kód:
C02KX02
INN (Mezinárodní Name):
ambrisentan
Terapeutické skupiny:
Antihypertenziva,
Terapeutické oblasti:
Hypertenze, plicní
Terapeutické indikace:
Volibris is indicated for treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in adult patients of WHO Functional Class (FC) II to III, including use in combination treatment (see section 5.  Efficacy has been shown in idiopathic PAH (IPAH) and in PAH associated with connective tissue disease. Volibris is indicated for treatment of PAH in adolescents and children (aged 8 to less than 18 years) of WHO Functional Class (FC) II to III including use in combination treatment. Efficacy has been shown in IPAH, familial, corrected congenital and in PAH associated with connective tissue disease (see section 5.
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000839
Datum autorizace:
2008-04-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/000839

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

16-07-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

16-07-2019

Přečtěte si celý dokument

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Volibris 5 mg potahované tablety

ambrisentanum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ambrisentanum 5 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu, sójový lecithin (E322) a hlinitý lak červeně Allura AC (E129). Další informace viz

příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahovaná tableta

1 potahovaná tableta

1 potahovaná tableta

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/451/001 10 potahovaných tablet

EU/1/08/451/002 30 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

volibris 5 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Volibris 5

mg tablety

ambrisentanum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GSK (Ireland) Ltd

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Volibris 10 mg potahované tablety

ambrisentanum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ambrisentanum 10 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu, sójový lecithin (E322) a hlinitý lak červeně Allura AC (E129). Další informace viz

příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahovaná tableta

10×1 potahovaná tableta

30×1 potahovaná tableta

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/451/003 10 potahovaných tablet

EU/1/08/451/004 30 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

volibris 10 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Volibris 10 mg tablety

ambrisentanum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GSK (Ireland) Ltd

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Volibris 2,5

mg potahované tablety

Volibris 5 mg potahované tablety

Volibris 10 mg potahované tablety

ambrisentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Volibris a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volibris užívat

Jak se přípravek Volibris užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Volibris uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Volibris a k čemu se používá

Přípravek Volibris obsahuje léčivou látku ambrisentan. Ten patří do skupiny léků nazývaných další

antihypertenziva (používají se k léčbě vysokého krevního tlaku).

Užívá se k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 8 let a

starších. PAH je vysoký krevní tlak v cévách (plicních tepnách), které přivádějí krev ze srdce do plic.

U lidí s PAH jsou tyto tepny zúžené, takže je pro srdce obtížnější vhánět krev do těchto tepen.

Důsledkem může být pocit únavy, závratě a dušnost.

Volibris rozšiřuje postižené plicní tepny, a tím usnadňuje vhánění krve srdcem do těchto tepen. Tak

dochází ke snížení krevního tlaku a k úlevě od obtíží.

Volibris může být také užíván v kombinaci s jinými léky k léčbě PAH.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volibris užívat

Neužívejte přípravek Volibris:

jestliže jste

alergický(á)

na ambrisentan, sóju nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste těhotná,

jestliže

plánujete těhotenství

nebo jestliže

byste mohla otěhotnět

protože nepoužíváte vhodnou antikoncepční metodu (antikoncepci). Přečtěte si prosím

informaci v bodě „Těhotenství“;

jestliže

kojíte

. Přečtěte si informaci v bodě „Kojení“;

jestliže

máte onemocnění jater

. Oznamte to svému lékaři, který rozhodne, zda je pro Vás léčba

tímto přípravkem vhodná;

jestliže máte

plicní fibrózu

z neznámé příčiny (tzv. idiopatickou plicní fibrózu).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Volibris se poraďte s lékařem:

jestliže máte problémy s játry;

jestliže máte anemii (snížený počet červených krvinek);

jestliže máte otoky rukou, kotníků nebo nohou způsobené zadržováním tekutin (

periferní edém

jestliže máte plicní onemocnění, při kterém jsou blokovány cévy v plicích (

plicní venookluzivní

nemoc

→ lékař

rozhodne, zda je pro Vás přípravek Volibris vhodný.

V průběhu léčby Vám budou prováděny pravidelné krevní testy

Před zahájením léčby přípravkem Volibris a dále v průběhu léčby Vám bude lékař provádět

v pravidelných intervalech krevní testy, aby zjistil:

zda nemáte anemii;

zda máte v pořádku játra.

Je důležité, aby Vám byly pravidelně prováděny tyto krevní testy po celou dobu užívání přípravku

Volibris.

Známky možné poruchy jater zahrnují:

sníženou chuť k jídlu;

pocit na zvracení (nauzeu);

zvracení;

vysokou tělesnou teplotu (horečku);

bolest žaludku (břicha);

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenku);

tmavou moč;

svědění kůže.

Pokud zaznamenáte některou z výše uvedených známek:

→ Oznamte to okamžitě svému lékaři.

Děti

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 8 let, protože jeho bezpečnost a účinnost v této věkové

skupině nejsou známy.

Další léčivé přípravky a přípravek Volibris

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Začnete-li užívat

cyklosporin A

(lék užívaný po transplantaci, nebo k léčbě psoriázy), lékař možná

bude muset upravit dávku přípravku Volibris.

Pokud užíváte

rifampicin

(antibiotikum k léčbě závažných infekcí), bude Vás lékař pravidelně

kontrolovat, pokud začínáte užívat přípravek Volibris poprvé.

Pokud užíváte jiné léky k léčbě PAH (např. iloprost, epoprostenol, sildenafil), bude Vás lékař pečlivě

sledovat.

→ Informujte svého lékaře nebo lékárníka

, pokud užíváte kterýkoliv z těchto léků.

Těhotenství

Přípravek Volibris může poškodit nenarozené dítě, pokud došlo k těhotenství před léčbou, v průběhu

léčby nebo brzy po ukončení léčby.

→ Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte v průběhu léčby přípravkem Volibris

účinnou antikoncepční metodu

(antikoncepci). Poraďte se o tom se svým lékařem.

→ Neužívejte přípravek Volibris, jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství.

→ Pokud v průběhu léčby přípravkem Volibris otěhotníte nebo si myslíte, že byste mohla být

těhotná

oznamte to okamžitě svému lékaři.

Ženy, které by mohly otěhotnět, lékař požádá, aby podstoupily těhotenský test

ještě před

zahájením léčby přípravkem Volibris a dále pak v pravidelných intervalech v průběhu léčby tímto

přípravkem.

Kojení

Není známo, zda se léčivá látka přípravku Volibris vylučuje do lidského mateřského mléka.

→ V průběhu léčby přípravkem Volibris nekojte.

Poraďte se o tom se svým lékařem.

Fertilita

U mužů užívajících přípravek Volibris může dojít ke snížení počtu spermií. Máte-li jakékoli otázky

nebo máte-li nějaké obavy související s touto skutečností, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Volibris může způsobit nežádoucí účinky jako nízký krevní tlak, závrať a únavu (viz bod 4),

které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Příznaky spojené s Vaším onemocněním

mohou také nepříznivě ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

→ Pokud se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Volibris obsahuje laktózu

Tablety přípravku Volibris obsahují malé množství cukru nazývaného laktóza. Pokud Vám lékař

sdělil, že nesnášíte některé cukry:

→ Poraďte se se svým lékařem

, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Volibris obsahuje lecithin získaný ze sóji

Pokud jste alergický(á) na sóju, neužívejte tento léčivý přípravek (viz bod 2 „Neužívejte přípravek

Volibris“).

Tablety přípravku Volibris 5 mg and 10 mg obsahují azobarvivo hlinitý lak červeně Allura

(E129)

To může vyvolat alergickou reakci (viz bod 4).

Přípravek Volibris obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Volibris užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Volibris se užívá

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku Volibris je jedna 5mg tableta užívaná jedenkrát denně. Lékař může zvýšit

dávku na 10 mg jedenkrát denně.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Volibris 2,5 mg potahované tablety

Volibris 5 mg potahované tablety

Volibris 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Volibris 2,5 mg potahované tablety

Jedna tableta obsahuje ambrisentanum 2,5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje přibližně 92,6 mg laktózy (ve formě monohydrátu) a přibližně 0,25 mg

sójového lecithinu (E322).

Volibris 5 mg potahované tablety

Jedna tableta obsahuje ambrisentanum 5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje přibližně 90,3 mg laktózy (ve formě monohydrátu), přibližně 0,25 mg sójového

lecithinu (E322) a přibližně 0,11 mg hlinitého laku červeně Allura AC (E129).

Volibris 10 mg potahované tablety

Jedna tableta obsahuje ambrisentanum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje přibližně 85,5 mg laktózy (ve formě monohydrátu), přibližně 0,25 mg sójového

lecithinu (E322) a přibližně 0,45 mg hlinitého laku červeně Allura AC (E129).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Volibris 2,5 mg potahované tablety

Bílé, oválné, vypouklé potahované tablety o průměru 7 mm s vyraženým „GS“ na jedné straně

a „K11“ na straně druhé.

Volibris 5 mg potahované tablety

Světle růžové, čtvercovité, vypouklé potahované tablety o velikosti 6,6 mm s vyraženým „GS“

na jedné straně a "K2C" na straně druhé.

Volibris 10 mg potahované tablety

Tmavě růžové, oválné, vypouklé potahované tablety o velikosti 9,8 mm × 4,9 mm s vyraženým „GS“

na jedné straně a „KE3“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Volibris je indikován k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) II. až III. funkční třídy (FC) dle

klasifikace WHO u dospělých pacientů včetně použití v kombinované terapii (viz bod 5.1). Účinnost

byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH) a PAH spojené s onemocněním pojivové tkáně.

Volibris je indikován k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) II. až III. funkční třídy (FC) dle

klasifikace WHO u dospívajících a dětí (ve věku od 8 do 18 let) včetně použití v kombinované terapii.

Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH), familiární a korigované vrozené PAH a PAH

spojené s onemocněním pojivové tkáně (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou PAH.

Dávkování

Dospělí

Ambrisentan v monoterapii

Volibris se užívá perorálně v počáteční dávce 5 mg jedenkrát denně a dávka může být zvýšena na

10 mg denně v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti.

Ambrisentan v kombinaci s tadalafilem

Při užívání v kombinaci s tadalafilem má být Volibris titrován do dávky 10 mg jednou denně.

Ve studii AMBITION pacienti užívali 5 mg ambrisentanu denně po dobu prvních 8 týdnů před

zvýšením až na 10 mg, v závislosti na snášenlivosti (viz bod 5.1). Při užívání v kombinaci

s tadalafilem, pacienti začínali s 5 mg ambrisentanu a 20 mg tadalafilu. V závislosti na snášenlivosti

byla dávka tadalafilu zvýšena po 4 týdnech na 40 mg a dávka ambrisentanu byla zvýšena po 8 týdnech

na 10 mg. Tohoto dosáhlo více než 90 % pacientů. Dávky také mohly být sníženy v závislosti na

snášenlivosti.

Na základě omezených údajů lze usuzovat, že náhlé přerušení léčby ambrisentanem není spojeno

s opětovným zhoršením PAH.

Ambrisentan v kombinaci s cyklosporinem A

Pokud je u dospělých ambrisentan podáván společně s cyklosporinem A, má být jeho dávka omezena

na 5 mg jednou denně a pacient má být pečlivě monitorován (viz body 4.5 a 5.2).

Pediatričtí pacienti ve věku od 8 do méně než 18 let

Ambrisentan v monoterapii nebo v kombinaci s jinými léčebnými režimy k léčbě PAH

Volibris se užívá perorálně podle níže uvedeného dávkovacího schématu:

Tělesná hmotnost (kg)

Počáteční dávka jednou

denně (mg)

Následná titrace dávky

podávané jednou denně

(mg)

≥ 50

≥ 35 až < 50

≥ 20 až < 35

a = v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti (viz bod 5.1)

Ambrisentan v kombinaci s cyklosporinem A

U pediatrických pacientů při současném podávání s cyklosporinem A má být dávka ambrisentanu u

pacientů s tělesnou hmotností ≥ 50 kg omezena na 5 mg jednou denně nebo u pacientů s tělesnou

hmotností ≥ 20 až < 50 kg na 2,5 mg jednou denně. Pacient má být pečlivě monitorován (viz body 4.5

a 5.2).

Zvláštní populace

Starší pacienti

U pacientů nad 65 let věku není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2). U jedinců

s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) jsou s podáváním ambrisentanu

jen omezené zkušenosti; proto u této skupiny pacientů musí být léčba zahajována s opatrností

a zvláštní opatrnost je nezbytná zejména při zvýšení dávky ambrisentanu na 10 mg.

Pacienti s poruchou funkce jater

Ambrisentan nebyl hodnocen u jedinců s poruchou funkce jater (s cirhózou nebo bez cirhózy).

Vzhledem k tomu, že hlavní metabolickou cestou ambrisentanu je glukuronidace a oxidace

s následným vylučováním žlučí, lze předpokládat, že jaterní poškození může zvýšit expozici (C

a AUC) ambrisentanu. Léčba ambrisentanem se nesmí zahajovat u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater nebo s klinicky významně zvýšenými hodnotami jaterních aminotransferáz (více než trojnásobek

horního limitu normálních hodnot (> 3x ULN); viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ambrisentanu u dětí mladších než 8 let nebyly stanoveny. Nejsou dostupné

žádné klinické údaje (údaje dostupné pro juvenilní zvířata viz bod 5.3).

Způsob podání

Přípravek Volibris je určen k perorálnímu podání. Doporučuje se užívat tablety celé, nalačno nebo

s jídlem. Doporučuje se, aby tableta nebyla dělena, drcena ani žvýkána.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, sóju nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Těhotenství (viz bod 4.6).

Ženy ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci (viz body 4.4 a 4.6).

Kojení (viz bod 4.6).

Těžká porucha funkce jater (s cirhózou nebo bez cirhózy) (viz bod 4.2).

Výchozí hodnoty jaterních aminotransferáz (aspartátaminotransferázy (AST) a/nebo

alaninaminotransferázy (ALT) > 3x ULN (viz body 4.2 a 4.4).

Idiopatická plicní fibróza (IPF) se sekundární plicní hypertenzí nebo bez ní (viz bod 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ambrisentan nebyl hodnocen u dostatečného množství pacientů, aby bylo možno určit poměr

prospěchu/rizika u pacientů s IPAH. funkční třídy dle klasifikace WHO.

U pacientů s PAH IV. funkční třídy dle klasifikace WHO nebyla účinnost ambrisentanu v monoterapii

hodnocena. Při zhoršení klinického stavu má být zvážena léčba, která se doporučuje při těžkém stadiu

tohoto onemocnění (např. epoprostenol).

Jaterní funkce

S PAH bývají spojeny poruchy jaterních funkcí. Při léčbě ambrisentanem byly zaznamenány případy

odpovídající autoimunitní hepatitidě, včetně možné exacerbace již existující autoimunitní hepatitidy,

poškození jater a zvýšené hodnoty jaterních enzymů vznikající v možné souvislosti s léčbou (viz

body 4.8 a 5.1). Před zahájením léčby ambrisentanem mají proto být posouzeny jaterní

aminotransferázy (ALT a AST) a léčba nesmí být zahájena u pacientů s výchozími hodnotami ALT

a/nebo AST > 3x ULN (viz bod 4.3).

Pacienti mají být sledováni s ohledem na známky poškození jater a doporučuje se monitorovat

hodnoty ALT a AST každý měsíc. Pokud dojde u pacienta k rozvoji přetrvávajícího, nejasného,

klinicky významného zvýšení hodnot ALT a/nebo AST nebo je-li zvýšení hodnot ALT a/nebo AST

spojeno se známkami nebo příznaky jaterního poškození (např. žloutenka), má být terapie

ambrisentanem přerušena.

U pacientů bez klinických příznaků jaterního poškození nebo žloutenky může být po úpravě hodnot

jaterních enzymů zváženo opětovné zahájení léčby ambrisentanem. Doporučuje se konzultace

s hepatologem.

Koncentrace hemoglobinu

Při léčbě antagonisty receptorů pro endotelin (ERA), včetně ambrisentanu, byly zaznamenány snížené

koncentrace hemoglobinu a snížení hematokritu. K tomuto snížení došlo většinou v průběhu prvních

4 týdnů léčby a později se hodnoty hemoglobinu obvykle stabilizovaly. Střední snížení koncentrace

hemoglobinu od výchozích hodnot (v rozmezí od 0,9 do 1,2 g/dl) přetrvávalo po dobu až 4 let během

léčby ambrisentanem v dlouhodobém otevřeném rozšíření pivotních klinických studiích fáze 3.

V období po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy anemie vyžadující krevní transfuzi (viz

bod 4.8).

U pacientů s klinicky významnou anemií se zahájení léčby ambrisentanem nedoporučuje. Doporučuje

se, aby byly v průběhu léčby ambrisentanem hodnoty hemoglobinu a/nebo hematokritu monitorovány,

např. v 1. měsíci, ve 3. měsíci a dále v pravidelných intervalech v souladu s klinickou praxí. Pokud je

zaznamenán klinicky významný pokles hemoglobinu nebo hematokritu a jiné příčiny tohoto poklesu

jsou vyloučeny, má být zváženo snížení dávky nebo přerušení léčby. Výskyt anemie se zvýšil, když

byl ambrisentan podáván v kombinaci s tadalafilem (frekvence výskytu nežádoucích účinků 15 %)

v porovnání s výskytem anemie, kdy byly ambrisentan a tadalafil podávány samostatně jako

monoterapie (7 % a 11 %).

Retence tekutin

Při užívání antagonistů receptorů pro endotelin (ERA), včetně ambrisentanu, byl zaznamenán periferní

edém. Periferní edém zaznamenaný v klinických studiích s ambrisentanem byl ve většině případů

mírný až středně závažný, je však možné, že se vyskytoval častěji a že byl závažnější u pacientů

≥ 65 let. Periferní edém byl hlášen častěji při užívání dávky 10 mg ambrisentanu v krátkodobých

klinických studiích (viz bod 4.8).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy retence tekutin, ke kterým došlo během několika

týdnů po zahájení léčby ambrisentanem. V některých případech bylo k obnovení rovnováhy tekutin

nebo u dekompenzovaného srdečního selhání nutné podání diuretik nebo hospitalizace. Pokud je

u pacientů zaznamenána již existující zvýšená retence tekutin, je třeba ji vhodným způsobem řešit

ještě před zahájením léčby ambrisentanem.

Dojde-li během léčby ambrisentanem k rozvoji klinicky významné retence tekutin (s nárůstem tělesné

hmotnosti nebo bez něj), je nutno posoudit příčinu tohoto stavu, kterou může být léčba ambrisentanem

nebo již existující srdeční selhávání, a je třeba zvážit možnost eventuální specifické léčby nebo

přerušení léčby ambrisentanem. Výskyt periferního edému se zvýšil, když byl ambrisentan podáván

v kombinaci s tadalafilem (frekvence výskytu nežádoucího účinků 45 %), v porovnání s výskytem

periferního edému, kdy byly ambrisentan a tadalafil podávány jako monoterapie (38 % a 28 %).

Výskyt periferního edému byl nejvyšší během prvního měsíce po zahájení léčby.

Ženy ve fertilním věku

Léčba přípravkem Volibris může být u žen ve fertilním věku zahájena pouze v případě, že je výsledek

jejich těhotenského testu provedeného před zahájením léčby negativní a pouze při používání účinné

antikoncepce. V případě pochybností, jakou antikoncepci doporučit konkrétní pacientce, má být

zvážena konzultace s gynekologem. V průběhu léčby ambrisentanem se doporučuje provádět jednou

měsíčně těhotenské testy (viz body 4.3 a 4.6).

Plicní venookluzivní nemoc

U pacientů s plicní venookluzivní nemocí byly při užívání vazodilatačních léčivých přípravků, jako

jsou například ERA, hlášeny případy vzniku edému plic. Tudíž dojde-li při léčbě ambrisentanem

u pacientů s PAH ke vzniku akutního edému plic, musí být zvažována možnost přítomnosti

venookluzivní nemoci.

Současné podávání s jinými léčivými přípravky

Pacienti, kterým je podáván ambrisentan, musí být po zahájení léčby rifampicinem pečlivě sledováni

(viz body 4.5 a 5.2).

Pomocné látky

Volibris 2,5 mg, 5 mg a 10 mg potahované tablety

Laktóza

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

Sojový lecitin

Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin získaný ze sóji. Pokud je pacient alergický na sóju, nesmí

ambrisentan užívat (viz bod 4.3).

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Volibris 5 mg a 10 mg potahované tablety

Hlinitý lak červeně Allura AC

Tablety Volibris 5 mg a 10 mg obsahují azobarvivo, hlinitý lak červeně Allura AC (E129), které může

způsobit alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ambrisentan neinhibuje ani neindukuje enzymy I. fáze nebo II. fáze metabolické přeměny léčiva

v klinicky významných koncentracích v předklinických studiích

in vitro

in vivo

. Z této skutečnosti

lze usuzovat na nízký potenciál ambrisentanu k ovlivnění profilu léčivých přípravků

metabolizovaných touto cestou.

Možná indukce aktivity CYP3A4 způsobená ambrisentanem byla hodnocena u zdravých

dobrovolníků. Výsledky tohoto hodnocení nenasvědčují tomu, že by měl ambrisentan indukční účinek

na izoenzym CYP3A4.

Cyklosporin A

Společné podávání ambrisentanu a cyklosporinu A u zdravých dobrovolníků vedlo v rovnovážném

stavu ke dvojnásobnému zvýšení expozice ambrisentanu. To může být v důsledku cyklosporinem A

způsobené inhibice transportérů a metabolických enzymů zahrnutých do farmakokinetiky

ambrisentanu. Proto při současném podávání s cyklosporinem A má být dávka ambrisentanu u

dospělých nebo pediatrických pacientů s tělesnou hmotností ≥ 50 kg omezena na 5 mg jednou denně;

u pediatrických pacientů s tělesnou hmotností ≥ 20 až < 50 kg má být dávka omezena na 2,5 mg

jednou denně (viz bod 4.2). Mnohočetné dávky ambrisentanu neměly na expozici cyklosporinu A vliv,

a proto není úprava dávky cyklosporinu A nutná.

Rifampicin

Současné podávání rifampicinu (inhibitor transportního proteinu pro organické anionty [OATP], silný

induktor CYP3A a 2C19 a induktor P-gp a uridindifosfát glukuronosyltransferáz [UGT])

s ambrisentanem bylo spojeno s přechodným (přibližně dvojnásobným) zvýšením expozice

ambrisentanu po počátečních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům. Do osmého dne se však

hladina upravila a podávání rifampicinu v ustáleném stavu nemělo žádný klinicky relevantní vliv na

expozici ambrisentanu. Pacienti, kterým je podáván ambrisentan, musí být po zahájení léčby

rifampicinem pečlivě sledováni (viz body 4.5 a 5.2).

Inhibitory fosfodiesterázy

Současné podávání ambrisentanu s inhibitory fosfodiesterázy, a to se sildenafilem nebo tadalafilem

(obě látky jsou substráty pro CYP3A4) zdravým dobrovolníkům nemělo významný vliv na

farmakokinetiku inhibitorů fosfodiesterázy nebo ambrisentanu (viz bod 5.2).

Další cílená léčba PAH

Účinnost a bezpečnost ambrisentanu při současné další léčbě PAH (např. prostanoidy a stimulátory

rozpustné guanylátcyklázy) nebyly v kontrolovaných klinických studiích u pacientů s PAH specificky

hodnoceny (viz bod 5.1). Žádné specifické interakce mezi ambrisentanem a stimulátory rozpustné

guanylátcyklázy nebo prostanoidy se neočekávají na základě známých dat o biotransformaci (viz

5.2). Nicméně, studie specifických interakcí s těmito léčivými přípravky nebyly provedeny. Proto

se při současném užívání těchto léčiv doporučuje postupovat s opatrností.

Perorální antikoncepce

V klinické studii se zdravými dobrovolníky neovlivnilo podávání ambrisentanu v dávce 10 mg

jedenkrát denně v ustáleném stavu významně farmakokinetiku složek kombinované perorální

antikoncepce - ethinylestradiolu a norethisteronu - po jednorázovém podání (viz bod 5.2). Na základě

této farmakokinetické studie se nepředpokládá, že by ambrisentan významně ovlivňoval expozici

antikoncepčním přípravkům s obsahem estrogenu nebo progestinu.

Warfarin

Ve studii se zdravými dobrovolníky neměl ambrisentan žádný vliv na farmakokinetiku warfarinu

v ustáleném stavu ani na antikoagulační aktivitu warfarinu (viz bod 5.2). Podobně warfarin neměl

klinicky signifikantní vliv na farmakokinetiku ambrisentanu. Navíc u pacientů neměl ambrisentan

celkově žádný vliv na týdenní dávku antikoagulancií typu warfarinu, protrombinový čas (PT) ani na

mezinárodní normalizovaný poměr (INR).

Ketokonazol

Podávání ketokonazolu (silného inhibitoru CYP3A4) v rovnovážném stavu nevedlo ke klinicky

významnému zvýšení expozice ambrisentanu (viz bod 5.2).

Vliv ambrisentanu na xenobiotické transportéry

In vitro

ambrisentan při klinicky relevantních koncentracích u lidí neinhibuje transportéry, včetně

P-glykoproteinu (Pgp), proteinu resistence karcinomu prsu (BCRP), izoformy 2 proteinu mnohočetné

lékové rezistence (MRP2), exportní pumpu žlučových kyselin (BSEP), polypeptidy transportující

organické ionty

(OATP1B1 and OATP1B3)

a na sodíku závislý kotransportér taurocholátu sodného

(NTCP).

Ambrisentan je substrátem pro eflux zprostředkovaný Pgp.

In vitro

studie prováděné na potkaních hepatocytech taktéž prokázaly, že ambrisentan neindukuje

expresi proteinů Pgp, BSEP ani MRP2.

Podávání ambrisentanu nemělo v ustáleném stavu žádný klinicky významný účinek na

farmakokinetiku digoxinu (substrátu Pgp) po jeho jednorázovém podání (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Léčba ambrisentanem může být u žen ve fertilním věku zahájena pouze v případě, že je výsledek

jejich těhotenského testu provedeného před zahájením léčby negativní a pouze při používání účinné

antikoncepce. V průběhu léčby přípravkem Volibris se doporučuje provádět jednou měsíčně

těhotenské testy.

Těhotenství

Ambrisentan je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Ve studiích na zvířatech byla prokázána

teratogenita ambrisentanu. S podáváním u lidí nejsou žádné zkušenosti.

Ženy užívající ambrisentan musí být upozorněny na riziko poškození plodu a pokud dojde

k otěhotnění, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3, 4.4 a 5.3).

Kojení

Není známo, zda je ambrisentan vylučován do lidského mateřského mléka. Vylučování ambrisentanu

do mléka nebylo u zvířat hodnoceno. Z tohoto důvodu je u pacientek užívajících ambrisentan kojení

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita u mužů

Dlouhodobé podávání antagonistů receptorů pro endotelin (včetně ambrisentanu) u samců

laboratorních zvířat bylo spojeno s rozvojem tubulární atrofie varlat (viz bod 5.3). Ačkoli nebyl ve

studii ARIES-E nalezen žádný zřejmý důkaz škodlivého vlivu dlouhodobé expozice ambrisentanu na

počet spermií, chronické podávání ambrisentanu bylo spojováno se změnami markerů

spermatogeneze. Bylo pozorováno snížení plazmatických koncentrací inhibinu B a zvýšení

plazmatických koncentrací FSH. Vliv na fertilitu u mužů není znám, ale narušení spermatogeneze

nelze vyloučit. V klinických studiích nebylo dlouhodobé užívání ambrisentanu spojeno se změnami

plazmatických hladin testosteronu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ambrisentan má mírný nebo středně významný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při

zvažování schopnosti pacienta provádět činnosti, které vyžadují rozhodovací, motorické a kognitivní

schopnosti je třeba vzít v úvahu klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků ambrisentanu (jako

je hypotenze, závrať, astenie a únava) (viz bod 4.8). Pacienti mají být před řízením a obsluhou strojů

upozorněni, jak je může ambrisentan ovlivnit.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky v souvislosti s léčbou ambrisentanem byly periferní

edém (37 %) a bolest hlavy (28 %). Vyšší dávky (10 mg) byly spojovány s vyšší incidencí těchto

nežádoucích účinků a periferní edém měl u pacientů nad 65 let věku závažnější projevy

v krátkodobých klinických studiích (viz bod 4.4).

Mezi závažné nežádoucí účinky spojené s užíváním ambrisentanu patří anemie (pokles hemoglobinu,

pokles hematokritu) a hepatotoxicita.

Při léčbě antagonisty receptorů pro endotelin (ERA), včetně ambrisentanu, byly zaznamenány snížené

koncentrace hemoglobinu a snížení hematokritu (10%). K tomuto snížení došlo většinou v průběhu

prvních 4 týdnů léčby a později se hodnoty hemoglobinu obvykle stabilizovaly (viz bod 4.4).

Při léčbě ambrisentanem byly zaznamenány případy zvýšené hodnoty jaterních enzymů (2 %),

poškození jater a autoimunitní hepatitidy (včetně exacerbace již existujícího onemocnění) (viz body

4.4 a 5.1).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Skupiny frekvencí jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až

< 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné

(< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). U nežádoucích účinků závislých na dávce

je uváděna skupina frekvencí odpovídající vyšší dávce ambrisentanu. V každé skupině frekvencí jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté

Anemie (pokles hemoglobinu, pokles

hematokritu)

Poruchy imunitního systému

Časté

Hypersenzitivní reakce (např. angioedém,

vyrážka, pruritus)

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy (včetně bolesti sinusů, migrény)

závrať

Poruchy oka

Časté

Rozmazané vidění, poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinitus

Méně časté

Náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

Velmi časté

Palpitace

Časté

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Velmi časté

Návaly horka/zrudnutí

Časté

Hypotenze, synkopa

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Dyspnoe

, kongesce horních cest dýchacích

(včetně nosu a vedlejších nosních dutin)

nazofaryngitida

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí účinek

Časté

Epistaxe, rinitida

, sinusitida

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, průjem, zvracení

Časté

Bolest břicha, zácpa

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Zvýšení jaterních aminotransferáz

Méně časté

Poškození jater (viz bod 4.4), autoimunitní

hepatitida (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté

Vyrážka

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi časté

Periferní otok, retence tekutin, bolest/hrudní

diskomfort

, únava

Časté

Astenie

Viz bod „

Popis vybraných nežádoucích účinků

“.

Bolesti hlavy se objevují častěji při užívání ambrisentanu v dávce 10 mg.

Výskyt byl pozorován pouze v placebem kontrolované klinické studii hodnotící podávání

ambrisentanu v kombinaci s tadalafilem.

Většina hlášených případů srdečního selhání byla spojena s retencí tekutin.

Uváděné frekvence výskytu byly pozorovány v placebem kontrolované klinické studii hodnotící

podávání ambrisentanu v kombinaci s tadalafilem. Při monoterapii ambrisentanem byl

pozorován nižší výskyt.

Krátce po zahájení léčby ambrisentanem byly hlášeny případy zhoršení dyspnoe nejasné

etiologie.

Incidence nazální kongesce byla v průběhu léčby ambrisentanem závislá na dávce.

Vyrážka včetně erytematózní vyrážky, generalizované vyrážky, papulární vyrážky a svědivé

vyrážky.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Snížení hodnot hemoglobinu

V období po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy anemie, které vyžadovaly podání krevní

transfuze (viz bod 4.4). Snížení hodnot hemoglobinu (anemie) bylo častější při užívání ambrisentanu

v dávce 10 mg. Ve 12týdenních placebem kontrolovaných klinických studiích fáze 3 došlo ve skupině

pacientů užívající ambrisentan ke snížení průměrných koncentrací hemoglobinu a toto snížení bylo

zaznamenáno již ve 4. týdnu léčby (snížení o 0,83 g/dl). Průměrné změny oproti výchozímu stavu se

stabilizovaly v průběhu následujících 8 týdnů. Celkem u 17 pacientů (6,5 %) ve skupině léčené

ambrisentanem došlo ke snížení hemoglobinu o ≥ 15 % ve srovnání s výchozími hodnotami, což byl

pokles pod dolní hranici normálních hodnot.

Pediatrická populace

Bezpečnost ambrisentanu byla hodnocena u 41 pediatrických pacientů s PAH ve věku od 8 do méně

než 18 let, kteří byli v rámci otevřené studie fáze 2b probíhající po dobu 24 týdnů léčeni

ambrisentanem v dávce 2,5 mg nebo 5 mg podávaným jednou denně (skupina s nízkou dávkou) nebo

ambrisentanem v dávce 2,5 mg nebo 5 mg podávaným jednou denně titrovaným na 5 mg, 7,5 mg nebo

10 mg podle tělesné hmotnosti (skupina s vysokou dávkou) samostatně nebo v kombinaci s jinými

léčivými přípravky pro léčbu PAH. U 38 z uvedených 41 dětí byla bezpečnost dále hodnocena v rámci

probíhající dlouhodobé návazné studie. Pozorované nežádoucí účinky, které byly vyhodnoceny jako

související s ambrisentanem, odpovídaly nežádoucím účinkům pozorovaným v kontrolovaných

studiích u dospělých pacientů, přičemž nejčastěji se vyskytovaly bolesti hlavy (15 %, 6/41 dětí během

24týdenní otevřené studie fáze 2b a 8 %, 3/38 dětí během dlouhodobé návazné studie) a nosní

kongesce (8 %, 3/41 dětí během 24týdenní otevřené studie fáze 2b).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/178169/2019

EMEA/H/C/000839

Volibris (ambrisentanum)

Přehled pro přípravek Volibris a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Volibris a k čemu se používá?

Přípravek Volibris je léčivý přípravek, který se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými

přípravky k léčbě dospělých s plicní arteriální hypertenzí.

Plicní arteriální hypertenze je abnormálně vysoký krevní tlak v plicních tepnách. Přípravek Volibris se

používá u pacientů s onemocněním II. nebo III. třídy. Označení „třída“ udává závažnost onemocnění,

„II. třída“ představuje mírné omezení fyzické aktivity a „III. třída“ významné omezení fyzické aktivity.

Bylo prokázáno, že přípravek Volibris je účinný při léčbě plicní arteriální hypertenze bez zjištěné příčiny

a plicní arteriální hypertenze způsobené onemocněním pojivové tkáně.

Přípravek Volibris obsahuje léčivou látku ambrisentan.

Jak se přípravek Volibris používá?

Výdej přípravku Volibris je vázán na lékařský předpis. Léčbu musí zahájit lékař, který má zkušenosti

s léčbou plicní arteriální hypertenze.

Přípravek Volibris je k dispozici ve formě tablet (5 mg a 10 mg). Léčba se zahajuje dávkou 5 mg

jednou denně, přičemž lékař ji může zvýšit na 10 mg denně v závislosti na reakci a nežádoucích

účincích, které se u pacienta vyskytnou. Zvýšená 10mg dávka se doporučuje při použití přípravku

s tadalafilem (jiným léčivem na plicní arteriální hypertenzi). Při použití přípravku Volibris

s cyklosporinem (léčivem, které snižuje aktivitu imunitního systému) by se měla podávat dávka 5 mg

denně a pacient by měl být pečlivě sledován lékařem.

Více informací o používání přípravku Volibris naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Volibris působí?

Plicní arteriální hypertenze je zeslabující onemocnění, při němž dochází k závažnému zúžení krevních

cév v plicích. Způsobuje vysoký krevní tlak v cévách, které přivádějí krev ze srdce do plic, a snižuje

Volibris (ambrisentanum)

EMA/178169/2019

strana 2/3

přítok krve do plic. V důsledku toho je omezeno množství kyslíku, který se v plicích může dostat do

krve, což ztěžuje fyzickou aktivitu. Léčivá látka v přípravku Volibris, ambrisentan, blokuje receptory

hormonu zvaného endothelin, který způsobuje zúžení krevních cév. Blokováním účinku endothelinu

přípravek Volibris umožňuje rozšíření krevních cév, což přispívá ke snížení krevního tlaku a zmírnění

příznaků onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Volibris byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Volibris podávaný v různých dávkách (2,5 mg, 5 mg a 10 mg) byl srovnáván s placebem

(neúčinným přípravkem) ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 394 pacientů

s plicní arteriální hypertenzí. U většiny z nich se jednalo o onemocnění II. nebo III. třídy, u něhož

nebyla známa příčina nebo jež bylo způsobeno onemocněním pojivové tkáně. Z výsledků vyplynulo, že

přípravek Volibris je v rámci zlepšování zátěžové kapacity (schopnosti vykonávat fyzickou aktivitu)

účinnější než placebo. Hlavním měřítkem účinnosti byla změna ve vzdálenosti, kterou byli pacienti po

12 týdnech léčby schopni ujít během 6 minut.

Celkově byli pacienti na začátku obou studií schopni během 6 minut ujít v průměru přibližně 345 m.

Pacienti užívající přípravek Volibris v dávce 5 mg jednou denně byli po 12 týdnech léčby schopni ujít

v průměru o 36 m více, zatímco pacienti užívající placebo o 9 m méně. U pacientů s onemocněním

III. třídy a u pacientů s plicní arteriální hypertenzí způsobenou onemocněním pojivové tkáně

vykazovala 10mg dávka významnější přínos než 5mg dávka.

Dále byla porovnávána léčba kombinací přípravku Volibris (10 mg) a tadalafilu s léčbou pouze

přípravkem Volibris, nebo tadalafilem, a to v další hlavní studii, do které bylo zařazeno 605 pacientů

s plicní arteriální hypertenzí. Hlavním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů, kteří zemřeli nebo u nichž

došlo ke zhoršení onemocnění. Z výsledků vyplynulo, že k úmrtí nebo ke zhoršení onemocnění došlo

u 18 % (46 z 253) pacientů, kterým byla podávána kombinace obou léčivých přípravků, v porovnání

s 31 % (77 z 247) pacientů, kterým byl podáván pouze přípravek Volibris, nebo tadalafil. Riziko

zhoršení onemocnění nebo úmrtí během jednoho roku bylo u pacientů léčených kombinací obou

léčivých přípravků 11 % a u pacientů, kterým byl podáván pouze jeden léčivý přípravek (přípravek

Volibris, nebo tadalafil), 24 %. Riziko zhoršení onemocnění v průběhu tří let bylo u kombinace obou

léčivých přípravků 32 % a u léčby pouze jedním z nich 44 %.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Volibris?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Volibris (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

bolest hlavy (včetně bolesti hlavy v důsledku sinusitidy (zánětu vedlejších nosních dutin) a migrény),

periferní edém (otok, zejména kotníků a chodidel) a zadržování tekutin. Úplný seznam nežádoucích

účinků přípravku Volibris je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Volibris nesmí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na sóju, ambrisentan nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku. Jelikož přípravek Volibris by mohl způsobit poškození plodu, nesmí jej

užívat těhotné ženy ani ženy, které by mohly otěhotnět, pokud nepoužívají spolehlivou antikoncepci.

Přípravek dále nesmí užívat kojící pacientky, pacienti s těžkým onemocněním jater ani pacienti

s vysokými hladinami jaterních enzymů v krvi. Přípravek nesmí užívat pacienti s idiopatickou plicní

fibrózou (dlouhodobým onemocněním, při němž se v plicích neustále vytváří tvrdá fibrózní tkáň) se

sekundární plicní hypertenzí (vysokým krevním tlakem v plicích) nebo bez ní.

Volibris (ambrisentanum)

EMA/178169/2019

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Volibris schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Volibris převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Volibris?

Společnost, která přípravek Volibris dodává na trh, poskytne kartu pacienta s důležitými informacemi

o nežádoucích účincích přípravku a nutnosti zabránit otěhotnění v průběhu léčby.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Volibris, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Volibris průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Volibris jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Volibris

Přípravek Volibris obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 21. dubna 2008.

Další informace k přípravku Volibris jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/volibris

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 02-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace