VASOTOP P 5 Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Ramipril
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QC09AA
INN (Mezinárodní Name):
Ramipril (Ramiprilum)
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
ACE inhibitory, prostý
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937235 - 1 x 28 tableta - obal na tablety
Registrační číslo:
96/081/02-C
Datum autorizace:
2002-11-06

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vasotop P 1,25 mg tablety

Vasotop P 2,5 mg tablety

Vasotop P 5 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 105

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vasotop P 1,25 mg tablety

Vasotop P 2,5 mg tablety

Vasotop P 5 mg tablety

Ramiprilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vasotop P 1,25 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 1,25 mg/tableta

Béžové, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách

Vasotop P 2,5 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 2,5 mg/tableta

Pomocné látky

Žlutý oxid železitý (E 172) 0,50 mg/tableta

Žluté, oválné, ochucené tablety s půlící rýhou po obou stranách.

Vasotop P 5 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 5 mg/tableta

Pomocné látky

Červený oxid železitý (E 172) 0,250 mg/tableta

Růžové, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách

4.

INDIKACE

K léčbě městnavého srdečního selhání (podle klasifikace New York Heart Association (NYHA)

stupňů II, III a IV) způsobených nedostatečností chlopní kvůli chronickému degenerativnímu

onemocnění srdečních chlopní (endokardiosis) nebo kardiomyopatií, s nebo bez pomocné léčby

diuretikem (furosemid) a/nebo srdečními glykosidy (digoxin nebo methyldigoxin) u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat při hemodynamicky relevantních stenózách (např. stenóza aorty, stenóza mitrální chlopně)

nebo obstrukční hypertrofické kardiomyopatii.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Na začátku léčby inhibitory ACE nebo po zvýšení dávky se může v ojedinělých případech objevit

snížení krevního tlaku, což se může projevovat únavou, otupělostí nebo ataxií. V takových případech

by se léčba měla přerušit až do doby než se pacientův stav navrátí k normálu a teprve poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky. Vysoké dávky diuretik mohou také vést k poklesu krevního tlaku a

proto by se současnému podávání diuretik v počáteční fázi léčby ACE-inhibitory u těchto pacientů

mělo zabránit.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podává se jednou denně perorálně v léčebné dávce 0,125 mg ramiprilu / kg živé váhy (tj. Vasotop P

1,25 = 1 tableta / 10 kg ž.hm. , Vasotop 2,5 = 1 tableta/20 kg ž.hm.,Vasotop P 5 = 1 tableta/40 kg

ž.hm.).

Léčba se vždy začíná s nejnižší doporučenou dávkou. Dávka se zvyšuje pouze tehdy, jestliže pacient

neodpovídá na doporučenou počáteční dávku 0,125 mg ramiprilu / kg ž. hm..

Dávku lze podle závažnosti plicní kongesce u pacientů s kašlem nebo plicním edémem po 2 týdnech

zvýšit na 0,25 mg ramiprilu / kg ž. hm. / den (tj. Vasotop P 1,25 = 1 tableta / 5 kg, Vasotop P 2,5 = 1

tableta /10 kg, Vasotop P 5 = 1 tableta / 20 kg).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Po každém otevření znovu dobře zavřete víčko.

Neodstraňujte vysušující kapsli.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podání ACE-inhibitorů hypovolemickým nebo dehydratovaným psům (např. v důsledku léčby

diuretiky, zvracení nebo průjmu) může vést k akutní hypotenzi. V takových případech by se okamžitě

mělo u pacienta začít s obnovou rovnováhy tekutin a elektrolytů a léčbu s přípravkem Vasotop P

přerušit až do její stabilizace.

U pacientů s rizikem hypovolemie by se mělo s léčbou přípravkem Vasotop P začít postupně během

jednoho týdne (začínat s poloviční dávkou).

1-2 dny před a po zahájení léčby ACE-inhibitory by se měl vyšetřit stav hydratace pacienta a funkce

ledvin. Toto je také nezbytné, pokud se zvýšila dávka přípravku Vasotop P nebo pokud se současně

podávají diuretika. U pacientů léčených přípravkem Vasotop P a současně i furosemidem je možné

dávku diuretika snížit, aby se dosáhlo stejného diuretického účinku jako při samostatné léčbě

furosemidem.

U psů s potížemi s ledvinami by se měla monitorovat při léčbě přípravkem renální funkce.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že inhibitory ACE poškozují lidský plod během těhotenství.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Jestliže se během léčby přípravkem objeví příznaky jako otupělost nebo ataxie (možné příznaky

hypotenze), podávání přípravku by se mělo přerušit až po ustoupení příznaků a poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky.

Interakce

Diuretika a diety s nízkým obsahem draslíku potencují účinnost ACE-inhibitorů aktivací systému

renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). Během léčby ACE-Inhibitory by se proto mělo zamezit

podávání vysokých dávek diuretik a diet s nízkým obsahem draslíku, aby se předešlo hypotenzi (s

příznaky jako jsou otupělost, ataxie a zcela výjimečně krátká ztráta vědomí nebo akutní selhání

ledvin).

Kvůli riziku hyperkalémie by se mělo zabránit současnému podávání draslíku nebo draslík

zvyšujúcích diuretik.

Použití v průběhu březosti, laktace

Přípravek by se neměl používat u březích a kojících fen, protože údaje o jeho použití během březosti a

laktace nejsou k dispozici.

Registrované velikosti balení:

1 x 28 tablet

3 x 28 tablet

6 x 28 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vasotop P 5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Ramiprilum 5 mg

Pomocné látky:

Barvivo: Červený oxid železitý (E 172): 0,250 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Růžové, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Pes.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě městnavého srdečního selhání (podle klasifikace New York Heart Association (NYHA)

stupňů II, III a IV) způsobených nedostatečností chlopní kvůli chronickému degenerativnímu

onemocnění srdečních chlopní (endokardiosis) nebo kardiomyopatií, s nebo bez pomocné léčby

diuretikem (furosemid) a/nebo srdečními glykosidy (digoxin nebo methyldigoxin) u psů.

Stupeň

Klinické příznaky

Při zátěži dýchavičnost, kašel apod., které se zvýrazní, pokud

se běžná zátěž ještě zvýší. V tomto stupni možný výskyt

ascitu.

V klidu bez potíží, ale zátěžová kapacita je minimální.

Nezpůsobilost k zátěži. Klinické příznaky evidentní i v klidu.

U pacientů léčených přípravkem Vasotop P a současně i furosemidem je možné dávku diuretika snížit,

aby se dosáhlo stejného diuretického účinku jako při samostatné léčbě furosemidem.

4.3

Kontraindikace

Nepodávat při hemodynamicky relevantních stenózách (např. stenóza aorty, stenóza mitrální chlopně)

nebo obstrukční hypertrofické kardiomyopatii.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podání ACE-inhibitorů hypovolemickým nebo dehydratovaným psům (např. v důsledku léčby

diuretiky, zvracení nebo průjmu) může vést k akutní hypotenzi. V takových případech by se okamžitě

mělo u pacienta začít s obnovou rovnováhy tekutin a elektrolytů a léčbu s přípravkem Vasotop P

přerušit až do její stabilizace.

U pacientů s rizikem hypovolemie by se mělo s léčbou přípravkem Vasotop P začít postupně během

jednoho týdne (začínat s poloviční dávkou).

1-2 dny před a po zahájení léčby ACE-inhibitory by se měl vyšetřit stav hydratace pacienta a funkce

ledvin. Toto je také nezbytné, pokud se zvýšila dávka přípravku Vasotop P nebo pokud se současně

podávají diuretika.

U psů s potížemi s ledvinami by se měla monitorovat při léčbě přípravkem renální funkce.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že inhibitory ACE poškozují lidský plod během těhotenství.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek (viz bod 6.1) by se

měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Na začátku léčby inhibitory ACE nebo po zvýšení dávky se může v ojedinělých případech objevit

snížení krevního tlaku, což se může projevovat únavou, otupělostí nebo ataxií. V takových případech

by se léčba měla přerušit až do doby než se pacientův stav navrátí k normálu a teprve poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky. Vysoké dávky diuretik mohou také vést k poklesu krevního tlaku, a

proto by se současnému podávání diuretik v počáteční fázi léčby ACE-inhibitory u těchto pacientů

mělo zabránit.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek by se neměl používat u březích a kojících fen, protože údaje o jeho použití během březosti a

laktace nejsou k dispozici.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Diuretika a diety s nízkým obsahem draslíku potencují účinnost ACE-inhibitorů aktivací systému

renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). Během léčby ACE-inhibitory by se proto mělo zamezit

podávání vysokých dávek diuretik a diet s nízkým obsahem draslíku, aby se předešlo hypotenzi

(s příznaky jako jsou otupělost, ataxie a zcela výjimečně krátká ztráta vědomí nebo akutní selhání

ledvin).

Kvůli riziku hyperkalémie by se mělo zabránit současnému podávání draslíku nebo draslík zvyšujících

diuretik.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Podává se jednou denně perorálně v léčebné dávce 0,125 mg ramiprilu / kg živé váhy (tj. 1 tableta / 40

kg).

Léčba se vždy začíná s nejnižší doporučenou dávkou. Dávka se zvyšuje pouze tehdy, jestliže pacient

neodpovídá na doporučenou počáteční dávku 0,125 mg ramiprilu / kg ž. hm..

Dávku lze podle závažnosti plicní kongesce u pacientů s kašlem nebo plicním edémem po 2 týdnech

zvýšit na 0,25 mg ramiprilu / kg ž. hm. / den (tj. 1 tableta na 20 kg).

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Perorálně podanou dávku až 2,5 mg ramiprilu / kg ž. hm. (10-násobek doporučené nejvyšší dávky)

mladí, zdraví psi dobře snášeli.

Jestliže se během léčby přípravkem objeví příznaky jako otupělost nebo ataxie (možné příznaky

hypotenze), podávání přípravku by se mělo přerušit až do ustoupení příznaků a poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém, ACE inhibitory,

samotné.

ATCvet kód: QC09AA05

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Ramipril je v játrech hydrolyzován esterázami na jeho aktivní metabolit ramiprilát. Ramiprilát

inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I, nazývanou také angiotenzin konvertující enzym (ACE).

Tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na angiotenzin II v krevní plazmě a endotelu a

odbourávání bradykininu. Vzhledem k tomu, že angiotenzin II má silný vazokonstrikční účinek,

zatímco bradykinin je vazodilatátor, snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice odbourávání

bradykininu vede k vazodilataci.

Navíc plazmatický angiotenzin II vyvolává uvolňování aldosteronu (v systému renin-angiotenzin-

aldosteron – RAAS). Ramiprilát proto také snižuje sekreci aldosteronu. Toto vede ke zvýšení

koncentrace draslíku v séru.

Inhibice ACE ve tkáni způsobuje snížení lokálního angiotenzinu II, zejména v srdci, a zvyšuje

účinnost bradykininu. Angiotenzin II indukuje dělení buněk hladké svaloviny, zatímco bradykinin

vyvolává lokální zvýšení prostacyklinů (PGI

) a NO, což naopak inhibuje proliferaci hladké

svaloviny. Oba tyto synergické účinky lokální inhibice ACE vedou současně ke snížení myotropních

faktorů a vedou k výrazné redukci proliferace buněk hladké svaloviny srdečního svalu a krevních cév.

Ramipril tak předchází nebo výrazně snižuje myogenní hypertrofii při městnavém srdečním selhání

(congestive heart failure - CHF) a vede k redukci periferní rezistence.

Jako kritérium farmakodynamického působení ramiprilu se měřila plazmatická aktivita ACE. Po

perorálním podání přípravku došlo k rychlé a výrazné inhibici této aktivity, která se poté postupně

v době mezi podáváním opět zvyšovala a nakonec dosahovala až 50% původní hodnoty za 24 hodin

po podání.

Léčba ramiprilem zlepšuje hemodynamický stav pacienta s městnavým srdečním selháním, související

příznaky a prognózu. Navíc ramipril snižuje mortalitu pacientů s trvalým nebo přechodným srdečním

selháním po prodělaném akutním infarktu myokardu (člověk, pes).

5.2

Farmakokinetické údaje

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává v gastrointestinálním traktu a v játrech je

hydrolyzován na aktivní metabolit ramiprilát. Relativní biologická dostupnost tablet různých velikostí

se pohybovala od 87,9 do 97,7%.

Studie metabolizmu u psů s ramiprilem značeným

C prokázaly, že tato účinná látka se rychle a ve

velkém rozsahu šíří do různých tkání.

Po perorální aplikaci ramiprilu v tabletách psům v dávce 0,25 mg / kg ž. hm. dosahovaly maximální

koncentrace ramiprilátu v průměru za 1,2 hodiny. Průměr těchto maximálních koncentrací po podání

tablet je 18,1 ng/ml.

Nebyly pozorovány žádné účinky kumulace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hypromelosa

Předbobtnalý škrob

Mikrokrystalická celulosa

Umělé, práškové aroma hovězího masa

Natrium-stearyl-fumarát

Červený oxid železitý (E171)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Po každém otevření znovu dobře zavřete víčko.

Neodstraňujte vysušující kapsli.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 28 tablet v 15 ml nádobce z vysokohustotního polyetylenu v krabičce.

3 x 28 tablet v 15 ml nádobce z vysokohustotního polyetylenu v krabičce.

6 x 28 tablet v 15 ml nádobce z vysokohustotního polyetylenu v krabičce.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/081/02-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6. 11. 2002/ 20. 5. 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2018

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace