Translarna

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Ataluren
Dostupné s:
PTC Therapeutics International Limited
ATC kód:
M09AX03
INN (Mezinárodní Name):
ataluren
Terapeutické skupiny:
Jiné léky na poruchy muskuloskeletálního systému
Terapeutické oblasti:
Svalová dystrofie, Duchenne
Terapeutické indikace:
Translarna je indikován pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie vyplývající z nesmyslné mutace v dystrofinovém genu, u chodících pacientů ve věku 2 let a starší. Účinnost dosud nebyla prokázána u non-ambulantní pacienti. Přítomnost nonsense mutace v dystrofinovém genu, by měly být stanoveny pomocí genetického testování.
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002720
Datum autorizace:
2014-07-31
EMEA kód:
EMEA/H/C/002720

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

05-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

05-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

05-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

05-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

31-08-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Translarna 125 mg granule pro perorální suspenzi

Translarna 250 mg granule pro perorální suspenzi

Translarna 1 000 mg granule pro perorální suspenzi

atalurenum

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Translarna a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Translarna užívat

Jak se přípravek Translarna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Translarna uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Translarna a k čemu se používá

Translarna je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku ataluren.

Přípravek Translarna se používá k léčbě Duchennovy svalové dystrofie způsobené specifickým

genetickým defektem, který ovlivňuje normální funkci svalů.

Přípravek Translarna se používá k léčbě pacientů ve věku od 2 let, kteří jsou schopni chůze.

Aby se potvrdilo, že tento léčivý přípravek je pro léčbu Vašeho onemocnění vhodný, před zahájením

léčby přípravkem Translarna budete Vy nebo Vaše dítě svým lékařem testováni.

Jak přípravek Translarna působí?

Duchennova svalová dystrofie je způsobena genetickými změnami, které vedou k abnormalitě

u svalového proteinu zvaného dystrofin, který je nutný pro správné fungování svalů. Přípravek

Translarna umožňuje tvorbu funkčního dystrofinu a napomáhá správnému fungování svalů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Translarna užívat

Neužívejte přípravek Translarna

jestliže jste alergický(á) na ataluren nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

jestliže jste léčen určitými antibiotiky, např. gentamycinem, tobramycinem nebo streptomycinem

podávanými injekčně do žíly.

Upozornění a opatření

Lékař Vám musí provést krevní test potvrzující, že Vaše onemocnění je vhodné léčit přípravkem

Translarna. Jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat ledvinné

funkce.

Pokud máte závažné problémy s ledvinami (eGFR < 30 ml/min) nebo pokud podstupujete dialýzu

kvůli nedostatečnému fungování Vašich ledvin (konečné stadium onemocnění ledvin), Váš lékař

rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Translarna vhodná.

Váš lékař u Vás bude testovat hladiny lipidů (tuků, např. cholesterolu a triglyceridů) v krvi a Vaše

ledvinné funkce každých 6 až 12 měsíců. Jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny kortikosteroidů,

bude Váš lékař každých 6 měsíců sledovat Váš krevní tlak.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 2 let nebo s hmotností nižší než 12 kg, protože

u této skupiny pacientů nebyl testován.

Další léčivé přípravky a přípravek Translarna

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Přípravek Translarna neužívejte zejména s injekčně podávanými antibiotiky

gentamycinem, tobramycinem nebo streptomycinem. Mohlo by dojít k ovlivnění Vašich ledvinných

funkcí.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

Léčivý přípravek

Obvyklý důvod předepsání

acyklovir

léčba planých neštovic [varicelly]

adefovir

léčba chronické hepatitidy (žloutenky) B a/nebo HIV

atorvastatin

snižování hladin tuků v krvi

benzylpenicilin

závažné infekce

bumetanid

léčba nebo prevence městnavého srdečního selhání

kaptopril

léčba nebo prevence městnavého srdečního selhání

ciprofloxacin

léčba infekcí

famotidin

léčba aktivního dvanáctníkového vředu, gastroezofageální refluxní

nemoci (zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu)

furosemid

léčba nebo prevence městnavého srdečního selhání

metotrexát

revmatoidní artritida, lupénka

olmesartan

esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých

oseltamivir

prevence chřipky

fenobarbital

navození spánku, prevence epileptických záchvatů

pitavastatin

snižování hladin tuků v krvi

pravastatin

snižování hladin tuků v krvi

rifampicin

léčba tuberkulózy

rosuvastatin

snižování hladin tuků v krvi

sitagliptin

diabetes typu 2 (cukrovka)

valsartan

léčba nebo prevence městnavého srdečního selhání

Některá z těchto léčiv nebyla s přípravkem Translarna testována a Váš lékař se může rozhodnout Vás

proto pečlivě sledovat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jestliže při užívání přípravku Translarna

otěhotníte, poraďte se okamžitě se svým lékařem, protože během těhotenství nebo kojení se užívání

přípravku Translarna nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestliže pociťujete závrať, neřiďte, nejezděte na kole nebo neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek Translarna užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Translarna je dostupný v sáčcích v následujících silách: 125 mg, 250 mg a 1 000 mg

atalurenu v jednom sáčku. Váš lékař či lékárník Vám řekne, jaký počet sáčků o jaké síle máte pokaždé

užívat.

Vaše dávka přípravku Translarna závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučená dávka přípravku je

10 mg/kg tělesné hmotnosti ráno, 10 mg/kg tělesné hmotnosti v poledne a 20 mg/kg tělesné hmotnosti

večer (pro dosažení celkové denní dávky 40 mg/kg tělesné hmotnosti).

Léčivý přípravek se užívá perorálně v podobě směsi s tekutinou nebo polotekutou stravou.

Sáček otevírejte až v době užívání léčivého přípravku a použijte celý obsah sáčku. Celý obsah sáčku

promíchejte nejméně s 30 ml tekutiny (vody, mléka, ovocného džusu) nebo 3 lžícemi polotekuté

stravy (jogurtu nebo jablečného protlaku). Připravenou dávku před užitím dobře promíchejte.

Množství tekutin nebo polotekuté stravy lze zvýšit podle Vašich preferencí.

Tabulka dávkování

Rozmezí

tělesné

hmotnosti

(kg)

Počet sáčků

Ráno

V poledne

Večer

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

Přípravek Translarna užívejte perorálně 3krát denně, ráno, v poledne a večer. Mezi ranní a polední

dávkou má být interval 6 hodin, mezi polední a večerní dávkou interval 6 hodin a mezi večerní dávkou

a první dávkou následujícího dne interval 12 hodin. Přípravek Translarna můžete např. užívat v 7

hodin ráno spolu se snídaní, ve 13 hodin spolu s obědem a opět přibližně v 19 hodin spolu s večeří.

Aby při užívání přípravku Translarna nedocházelo k dehydrataci, pijte pravidelně vodu či jiné

tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Translarna, než jste měl(a)

Jestliže užijete více přípravku Translarna, než je doporučená dávka, obraťte se na svého lékaře.

Může u Vás dojít k mírné bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení či průjmu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Translarna

Jestliže se při užívání přípravku Translarna opozdíte o méně než 3 hodiny při podání ranní nebo

polední dávky nebo o méně než 6 hodin při podání večerní dávky, dávku si vezměte. Nezapomeňte si

příští dávku vzít včas.

Jestliže se při užívání přípravku Translarna opozdíte o více než 3 hodiny při podání ranní nebo polední

dávky nebo o více než 6 hodin při podání večerní dávky, dávku neužívejte. Další dávku si nicméně

vezměte včas.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Je důležité užít správnou

dávku. Jestliže užijete více, než je doporučená dávka, nemusí být přípravek Translarna u Vás tak

účinný při léčbě příznaků onemocnění.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Translarna

Nepřestávejte užívat přípravek Translarna bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Po užívání přípravku Translarna se u Vás může objevit jeden nebo více

nežádoucích účinků:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

zvracení.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

snížená chuť k jídlu,

vysoké hadiny triglyceridů (tuků) v krvi,

bolest hlavy,

nevolnost,

úbytek tělesné hmotnosti,

vysoký krevní tlak,

kašel,

krvácení z nosu,

zácpa,

nadýmání,

nepříjemný pocit v břiše,

bolest břicha,

vyrážka,

bolest horních nebo dolních končetin,

bolest na hrudi,

nechtěný únik moči,

krev v moči,

horečka.

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):

zvýšení hladin lipidů v krvi,

zvýšení hodnot testů hodnotících funkci ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Translarna uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Každou připravenou dávku užijte bezprostředně po přípravě. Jestliže připravenou dávku neužijete do

24 hodin při skladování v chladničce (2 – 8 °C) nebo do 3 hodin při pokojové teplotě (15 – 30 °C),

dávku zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Translarna obsahuje

Přípravek Translarna je dostupný ve třech silách s obsahem 125 mg, 250 mg a 1 000 mg léčivé látky

zvané atalurenum. Dalšími složkami jsou: polydextróza (E1200), makrogol, poloxamery, mannitol

(E421), krospovidon, hyetelóza, umělé vanilkové aroma (maltodextrin, umělé aroma

a propylenglykol), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát.

Jak přípravek Translarna vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Translarna jsou bílé až téměř bílé granule pro perorální suspenzi v sáčku.

Přípravek Translarna je dostupný v balení obsahujícím 30 sáčků.

Držitel rozhodnutí o registraci

PTC Therapeutics International Limited

5th Floor

3 Grand Canal Plaza

Grand Canal Street Upper

Dublin 4

D04 EE70

Irsko

Výrobce

Almac Pharma Services

22 Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5QD

Velká Británie

PTC Therapeutics International Limited

5th Floor

3 Grand Canal Plaza

Grand Canal Street Upper

Dublin 4

D04 EE70

Irsko

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth, A91 P9KD

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, EL, ES,

HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO,

PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK (NI)

PTC Therapeutics International Ltd. (Irsko)

+353 (0)1 447 5165

medinfo@ptcbio.com

FR

PTC Therapeutics France

Tel: +33(0)1 76 70 10 01

medinfo@ptcbio.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace

o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto

léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Translarna 125 mg granule pro perorální suspenzi

Translarna 250 mg granule pro perorální suspenzi

Translarna 1 000 mg granule pro perorální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Translarna 125 mg granule pro perorální suspenzi

Jeden sáček obsahuje atalurenum 125 mg.

Translarna 250 mg granule pro perorální suspenzi

Jeden sáček obsahuje atalurenum 250 mg.

Translarna 1 000 mg granule pro perorální suspenzi

Jeden sáček obsahuje atalurenum 1 000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Granule pro perorální suspenzi.

Bílé až téměř bílé granule.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Translarna je indikován k léčbě Duchennovy svalové dystrofie vzniklé v důsledku nonsense

mutace v genu pro dystrofin u chodících pacientů ve věku od 2 let (viz bod 5.1).

Přítomnost nonsense mutace v genu pro dystrofin má být stanovena genetickými testy (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Translarna má zahajovat pouze specializovaný lékař se zkušenostmi s léčbou

Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie.

Dávkování

Ataluren se podává perorálně každý den ve 3 dávkách.

První dávka se užívá ráno, druhá v poledne a třetí večer. Doporučené intervaly mezi dávkami jsou 6

hodin mezi ranní a polední dávkou, 6 hodin mezi polední a večerní dávkou a 12 hodin mezi večerní

dávkou a první dávkou podanou následující den.

Doporučená dávka přípravku je 10 mg/kg tělesné hmotnosti ráno, 10 mg/kg tělesné hmotnosti

v poledne a 20 mg/kg tělesné hmotnosti večer (pro dosažení celkové denní dávky 40 mg/kg tělesné

hmotnosti).

Přípravek Translarna je dostupný v sáčcích obsahujících 125 mg, 250 mg nebo 1 000 mg atalurenu.

Následující tabulka poskytuje informace, kolik sáčků o určité síle je třeba použít při přípravě

doporučené dávky pro dané rozmezí tělesné hmotnosti.

Rozmezí

tělesné

hmotnosti

(kg)

Počet sáčků

Ráno

V poledne

Večer

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

125mg

sáčky

250mg

sáčky

1 000mg

sáčky

Opožděná nebo vynechaná dávka

Jestliže zpoždění při podání atalurenu činí méně než 3 hodiny po ranní či polední dávce nebo méně

než 6 hodin po večerní dávce, dávka by měla být užita beze změny následujícího dávkovacího

schématu. Jestliže je zpoždění delší než 3 hodiny po ranní nebo polední dávce nebo delší než 6 hodin

po večerní dávce, neměla by se dávka užívat a pacient by měl pokračovat podle obvyklého

dávkovacího schématu. V případě vynechání dávky by pacienti neměli dávku zdvojnásobovat ani

užívat dávku navíc. Je důležité podávat správnou dávku. Zvýšení doporučené dávky může být spojeno

se snížením účinnosti.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost atalurenu u pacientů ve věku 65 let a starších nebyla dosud stanovena (viz

bod 5.2.)

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin se nevyžaduje žádná úprava

dávkování. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/min) nebo v terminálním

stadiu onemocnění ledvin se léčba nedoporučuje (viz body

4.4 a

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater se nevyžaduje žádná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Léčba pediatrických pacientů s tělesnou hmotností ≥ 12 kg se řídí doporučeními podle rozmezí tělesné

hmotnosti (viz výše uvedená tabulka dávkování). Doporučená dávka je stejná pro všechna věková

rozmezí, tj. 10 mg/kg tělesné hmotnosti ráno, 10 mg/kg tělesné hmotnosti v poledne a 20 mg/kg

tělesné hmotnosti večer (pro dosažení celkové denní dávky 40 mg/kg tělesné hmotnosti).

Bezpečnost a účinnost přípravku Translarna u dětí <12 kg a ve věku od 6 měsíců do 2 let nebyly dosud

stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Translarna se užívá perorálně po smísení do formy suspenze v tekutině nebo v polotekuté

stravě. Sáčky se mají otevírat až v době přípravy dávky. Celý obsah každého sáčku by se měl smísit

s minimálně 30 ml tekutiny (vody, mléka, ovocného džusu), nebo 3 lžícemi polotekuté stravy (jogurtu

nebo jablečného protlaku). Připravená dávka by se před podáním měla dobře promísit. Množství

tekutin nebo polotekuté stravy lze zvýšit podle preferencí pacienta. Pacienti by měli užít celou dávku.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžné užívání intravenózních aminoglykosidů (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti, kteří nenesou nonsense mutaci

Onemocnění pacientů musí být založeno na nosičství nonsense mutace v genu pro dystrofin, stanovené

genetickými testy. Pacientům, kteří nonsense mutaci nenesou, nemá být ataluren podáván.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/min) byla hlášena zvýšená expozice

atalurenu a zvýšená hladina metabolitů atalurenu. Toxicita metabolitů není známá. Vyšší expozice

atalurenu byla spojována s potenciálním poklesem účinnosti. Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin

nebo v terminálním stadiu onemocnění ledvin proto mají být léčeni atalurenem pouze v případě, že

očekávaný klinický přínos převyšuje potenciální riziko, a mají být pečlivě sledováni s ohledem na

možnou toxicitu metabolitů a pokles účinnosti. Má se zvážit nižší dávka atalurenu.

Léčba se nemá zahajovat u dříve neléčených pacientů s eGFR < 30 ml/min (viz body 4.2 a 5.2).

Změny lipidového profilu

Protože u některých pacientů v klinických studiích byly hlášeny změny lipidového profilu (zvýšené

triglyceridy a cholesterol), u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií s nonsense mutací

(nmDMD), kterým je podáván ataluren, se doporučuje každoročně nebo podle klinického stavu

pacienta i častěji monitorovat celkový cholesterol, LDL, HDL a triglyceridy.

Hypertenze při současném užívání systémových kortikosteroidů

Protože v klinických studiích byla u některých pacientů při současném užívání systémových

kortikosteroidů hlášena hypertenze, u pacientů s DMD s nonsense mutací, kterým je podáván

ataluren souběžně s kortikosteroidy, se doporučuje každých 6 měsíců nebo podle klinického stavu

pacienta i častěji monitorovat klidový systolický a diastolický krevní tlak.

Monitorování renálních funkcí

Protože v kontrolovaných studiích nonsense mutace v genu pro dystrofin byl pozorován mírný vzestup

průměrné hodnoty sérového kreatininu, dusíku močoviny (BUN) v krvi a cystatinu C, u pacientů

s DMD s nonsense mutací, kterým je podáván ataluren, se doporučuje každých 6 až 12 měsíců nebo

podle klinického stavu pacienta i častěji monitorovat hladiny sérového kreatininu, BUN a cystatinu C.

Možné interakce s jinými léčivými přípravky

Při současném podávání atalurenu s léčivými přípravky, které jsou induktory UGT1A9 nebo substráty

OAT1 nebo OAT3 (viz bod 4.5), je zapotřebí opatrnosti.

Aminoglykosidy

Bylo prokázáno, že aminoglykosidy snižují čtecí aktivitu atalurenu

in vitro

. Bylo navíc zjištěno, že

ataluren zvyšuje nefrotoxicitu intravenózních aminoglykosidů. Je nutné se vyvarovat současného

podávání těchto léčivých přípravků s atalurenem (viz bod 4.3). Protože není znám mechanismus,

kterým ataluren zvyšuje nefrotoxicitu intravenózních aminoglykosidů, souběžné použití jiných

nefrotoxických léčivých přípravků s atalurenem se nedoporučuje. Pokud se této situaci nelze vyhnout

(např. vankomycin k léčbě MRSA), doporučuje se pečlivé monitorování renálních funkcí (viz

bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aminoglykosidy

Ataluren by neměl být podáván současně s intravenózními aminoglykosidy, protože v klinické studii

u pacientů s nmCF byly zjištěny případy snížených renálních funkcí (viz bod 4.3).

U několika pacientů s nmCF léčených atalurenem a intravenózními aminoglykosidy spolu s dalšími

antibiotiky z důvodu exacerbace cystické fibrózy došlo ke zvýšení hladin sérového kreatininu. Zvýšení

sérového kreatininu ve všech případech ustoupilo při ukončení podávání intravenózních

aminoglykosidů bez ohledu na pokračování nebo přerušení podávání přípravku Translarna. Tato

zjištění naznačují, že současné podávání přípravku Translarna a intravenózních aminoglykosidů může

zvyšovat nefrotoxický účinek aminoglykosidů. Proto je-li nezbytná léčba intravenózními

aminoglykosidy, měla by být léčba přípravkem Translarna přerušena a poté znovu zahájena 2 dny po

ukončení podávání aminoglykosidů. Účinek současného podávání atalurenu s jinými nefrotoxickými

léčivými přípravky není znám.

V některých z těchto případů může být přispívajícím faktorem dehydratace. Pacienti by měli při

užívání atalurenu zachovávat dostatečnou hydrataci (viz bod 4.4).

Účinek jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku atalurenu

Studie

in vitro

ukázaly, že ataluren je substrátem UGT1A9. Současné podávání rifampicinu, který je

silným induktorem metabolických enzymů včetně UGT1A9, snížilo expozici atalurenu o 29 %.

Význam těchto nálezů pro člověka není známý. Při současném podávání atalurenu s léčivými

přípravky, které jsou induktory UGT1A9 (např. s rifampicinem), je zapotřebí opatrnosti.

Účinek atalurenu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Studie

in vitro

ukázaly, že ataluren má potenciál inhibovat UGT1A9, OAT1 (transportéru organických

aniontů 1), OAT3 (transportéru organických aniontů 3) a OATP1B3 (transportního polypeptidu

organických aniontů). Současné podávání atalurenu s mofetil-mykofenolátem zdravým subjektům

nemělo žádný vliv na expozici jeho aktivnímu metabolitu, kyselině mykofenolové (substrátu

UGT1A9). Jestliže je ataluren podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty UGT1A9,

není potřebná žádná úprava dávkování.

V klinické studii hodnotící potenciál atalurenu inhibovat transportní systém OATP1B3 při podání

jedné dávky 80 mg telmisartanu,

in vitro

selektivního substrátu OATP1B3, zvýšil ataluren expozici

telmisartanu o 28 %. Tento účinek se nepovažuje za klinicky relevantní. Nicméně, rozsah tohoto

účinku může být větší pro 40mg dávku telmisartanu. Pokud je tedy ataluren podáván současně

s léčivými přípravky, které jsou substráty OAT1 nebo OATP1B3 (např. oseltamivirem, acyklovirem,

kaptoprilem, furosemidem, bumetanidem, valsartanem, pravastatinem, rosuvastatinem, atorvastatinem,

pitavastatinem), je zapotřebí opatrnosti vzhledem k riziku zvýšení koncentrace těchto léčivých

přípravků.

Opatrnosti je zapotřebí rovněž, když je ataluren podáván současně se substráty OAT3 (např.

ciprofloxacinem), a to obzvláště s těmi substráty OAT3, které mají úzké terapeutické okno. V klinické

studii byla míra expozice ciprofloxacinu o 32 % vyšší v přítomnosti atalurenu. V samostatné klinické

studii byla míra expozice adefoviru o 60 % vyšší v přítomnosti atalurenu. Při současném podávání

atalurenu s adefovirem je zapotřebí opatrnosti.

Na základě studií

in vitro

se očekává, že ataluren není inhibitorem ani p-gp mediovaného transportu

ani metabolismu zprostředkovaného cytochromem P450. Podobně se očekává, že ataluren není

in vivo

induktorem izoenzymů cytochromu P450.

Současné podávání kortikosteroidů (deflazakortu, prednisonu nebo prednisolonu) s atalurenem

neovlivňuje plazmatické koncentrace atalurenu. Při současném podávání atalurenu nebyla pozorována

klinicky významná změna plazmatických koncentrací kortikosteroidů. Tyto údaje nenaznačují zjevnou

interakci léčivo-léčivo mezi kortikosteroidy a atalurenem a není nutná úprava dávky.

Léčivé přípravky, které postihují transportér p-glykoprotein

In vitro

ataluren není substrátem transportéru p-glykoprotein. Farmakokinetika atalurenu

pravděpodobně není ovlivněna léčivými přípravky, které inhibují transportér p-glykoprotein.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Není k dispozici dostatek údajů o použití atalurenu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu pouze v dávkách, které jsou toxické pro matku (viz bod 5.3).

Jako preventivní opatření se doporučuje vyhnout se použití atalurenu během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se ataluren/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování atalurenu/metabolitů do mléka

(viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence/kojence nelze vyloučit.

Kojení má být během léčby atalurenem přerušeno.

Fertilita

Neklinické údaje na základě standardní studie samčí a samičí toxicity u potkanů neodhalily riziko pro

člověka (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinek atalurenu na řízení, na jízdu na kole nebo na obsluhu strojů nebyl testován. Pacienti, u kterých

dochází k závratím, by měli být při řízení, jízdě na kole nebo při obsluze strojů opatrní.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil atalurenu je založen na sdružených údajích ze dvou randomizovaných dvojitě

zaslepených, placebem kontrolovaných, 48týdenních studií prováděných celkem na 232

mužských pacientech s Duchennovou svalovou dystrofií způsobenou nonsense mutací (nmDMD) ,

kteří byli léčeni doporučenou dávkou 40 mg/kg/den (10, 10, 20 mg/kg; n=172) nebo dávkou

80 mg/kg/den (20, 20, 40 mg/kg, n=60) ve srovnání s pacienty léčenými placebem (n=172).

Nejčastějšími nežádoucími účinky ve 2 placebem kontrolovaných studiích byly zvracení, průjem

nauzea, bolest hlavy, bolest v nadbřišku a plynatost, vše se vyskytovalo u ≥5 % všech pacientů

léčených atalurenem. V obou studiích 1/232 (0,43 %) pacientů léčených atalurenem přerušil léčbu

kvůli nežádoucímu účinku zácpě a 1/172 (0,58 %) pacientů na placebu přerušil léčbu kvůli

nežádoucímu účinku progrese onemocnění (ztráta schopnosti chůze).

Byla provedena otevřená studie, která zahrnovala pacienty ve věku 2–5 let (n = 14) a která hodnotila

farmakokinetiku (FK) a bezpečnost atalurenu. U pacientů ve věku 2–5 let byla hlášena vyšší četnost

malátnosti (7,1 %), pyrexie (42,9 %), infekce ucha (28,6 %) a vyrážky (21, 4 %) než u pacientů ve

věku 5 let a starších. Tyto účinky jsou však celkově častěji hlášeny u mladších dětí. Údaje týkající se

bezpečnosti po 28 týdnech léčby vykázaly podobný bezpečnostní profil atalurenu u pacientů ve věku

2–5 let v porovnání s pacienty ve věku 5 let a staršími.

Nežádoucí účinky byly všeobecně mírné nebo středně závažné a nebyly hlášeny žádné závažné

nežádoucí příhody související s léčbou, které by se týkaly pacientů léčených v těchto 2 studiích

atalurenem.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s nmDMD léčených doporučenou denní dávkou 40 mg/kg/den

atalurenu ve 2 placebem kontrolovaných studiích jsou uvedeny v tabulce 1. Nežádoucí účinky hlášené

u >1 pacienta ve skupině 40 mg/kg/den při vyšší frekvenci než u skupiny s placebem, jsou uvedeny

podle tříd orgánových systémů MedDRA, upřednostňovaných termínů a frekvence. Skupiny frekvencí

jsou definovány podle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10) a časté (≥ 1/100 až < 1/10).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u > 1 pacientů léčených atalurenem a nmDMD při vyšší

frekvenci než u placeba ve 2 placebem kontrolovaných studiích (sdružená analýza)

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Frekvence neznámá

Poruchy metabolismu a výživy

Snížená chuť k jídlu,

hypertriglyceridémie

Změna lipidového

profilu (zvýšené

triglyceridy

a cholesterol)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Hypertenze

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Kašel, epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Zvracení

Nauzea, bolest v

nadbřišku, břišní

diskomfort, zácpa

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Erytematózní

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Bolest končetin,

muskuloskeletální

bolest hrudníku

Poruchy ledvin a močových

cest

Hematurie, enuréza

Změna testů

renálních funkcí

(zvýšený kreatinin,

dusík močoviny

v krvi, cystatin C)

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Pyrexie, snížení

tělesné hmotnosti

Ve 48týdenní otevřené prodloužené studii s pacienty s nmDMD byl zjištěn podobný bezpečnostní

profil u pacientů léčených ambulantně i u pacientů léčených neambulantně. Údaje o dlouhodobé

bezpečnosti nejsou dostupné.

Popis vybraných nežádoucích účinků (abnormálních laboratorních hodnot)

Sérové lipidy

Bylo pozorováno zvýšení sérových lipidů, tj. cholesterolu a triglyceridů. Byly hlášeny případy, kdy

tyto abnormálně zvýšené hodnoty byly pozorovány již po 4 týdnech.

Testy renálních funkcí

Během randomizovaných, placebem kontrolovaných studií nmDMD byl pozorován mírný vzestup

průměrných hodnot sérového kreatininu, BUN a cystatinu C. Hodnoty se v časné fázi studie obvykle

stabilizovaly a při pokračování léčby se dále nezvyšovaly.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V*.

4.9

Předávkování

U zdravých dobrovolníků, kterým byla podána jedna perorální dávka 200 mg/kg atalurenu, došlo

k přechodným, málo intenzivním symptomům bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení a průjmu. U těchto

subjektů nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky. V případě podezření na předávkování

by měla být poskytnuta podpůrná lékařská péče včetně konzultace se zdravotnickým pracovníkem

a pečlivého sledování klinického stavu pacienta.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému,

ATC kód: M09AX03

Mechanismus účinku

Nonsense mutace v DNA má za následek předčasný stop kodon v mRNA. Tento předčasný stop kodon

v mRNA způsobuje onemocnění tím, že ukončuje translaci ještě před vytvořením proteinu o plné

délce. Ataluren umožňuje ribozomální čtení mRNA obsahující tento předčasný stop kodon, které vede

k tvorbě proteinu o plné délce.

Farmakodynamické účinky

Neklinické experimenty

in vitro s

buňkami a rybími larvami s nonsense mutacemi pěstovanými

v roztoku atalurenu ukázaly, že ataluren umožňuje ribozomální čtení, přičemž křivka závislosti

odpovědi na koncentraci má zvonovitý tvar (tvar obráceného písmene U). Existují hypotézy, že

in vivo

může být křivka závislosti odpovědi na dávce také zvonovitá, údaje

in vivo

jsou ale příliš omezené na

to, aby tuto hypotézu bylo možné potvrdit u myšího modelu DMD s nonsense mutací a u člověka.

Neklinické studie

in vitro

naznačují, že kontinuální expozice atalurenu může být důležitá z hlediska

maximalizace aktivity a že účinky léčivé látky na ribozomální čtení kodonů předčasného ukončení

vymizí krátce po vysazení atalurenu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku Translarna byla hodnocena ve 2 randomizovaných dvojitě

zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií u nmDMD Primárním cílovým parametrem

účinnosti v obou klinických studiích byla změna vzdálenosti, kterou pacient ujde během 6minutového

testu chůze (6MWD) ve 48. týdnu. Ostatními cílovými parametry zahrnutými do obou klinických

studií byly doba do přetrvávajícího 10% zhoršení 6MWD, změna doby pro uběhnutí/ujití 10 metrů ve

48. týdnu, změna doby výstupu do 4 schodů ve 48. týdnu a změna doby sestupu ze 4 schodů ve 48.

týdnu. U pacientů muselo být také zdokumentováno potvrzení přítomnosti nonsense mutace v genu

pro dystrofin zjištěné pomocí genového sekvenování.

Studie 1 hodnotila 174 pacientů mužského pohlaví ve věku 5 až 20 let. Bylo nutné, aby všichni

pacienti byli schopni ujít během screeningového 6minutového testu chůze (6MWT) ≥ 75 metrů bez

podpůrných pomůcek. Většina pacientů (90 %) ve všech léčených skupinách byli běloši. Pacienti byli

randomizováni v poměru 1:1:1 a dostávali 3krát denně (ráno, v poledne, večer) ataluren nebo placebo,

přičemž 57 pacientů dostávalo placebo, 57 pacientů dostávalo ataluren v dávce 40 mg/kg/den (10, 10,

20 mg/kg) 60 pacientů dostávalo ataluren v dávce 80 mg/kg/den (20, 20, 40 mg/kg).

Ve studii 1

post hoc

analýza primárního cílového parametru ukázala, že u pacientů dostávajících

40 mg/kg/den atalurenu došlo mezi výchozím bodem a 48. týdnem k poklesu vzdálenosti 6MWD

průměrně o 12,9 metrů, zatímco u pacientů dostávajících placebo došlo k poklesu této vzdálenosti

průměrně o 44,1 metrů (Obr. 1). Průměrná změna vzdálenosti 6MWD mezi výchozím bodem

a 48. týdnem byla tedy v rameni s atalurenem 40 mg/kg/den o 31,3 metrů lepší než v rameni

s placebem (p=0,056). Ve statistickém modelu odhadu byl průměrný rozdíl 31,7 metru (upravená

hodnota p=0,0367). Mezi atalurenem v dávce 80 mg/kg/den a placebem nebyly rozdíly.

Tyto výsledky ukazují, že ataluren v dávce 40 mg/kg/den snižuje u pacientů s nmDMD ztrátu

schopnosti chůze.

Obrázek 1. Průměrná změna vzdálenosti, kterou pacient ujde za 6 minut (studie 1)

Post hoc

analýza doby do trvalého zhoršení vzdálenosti 6MWD o 10 % ukázala, že v rameni

s atalurenem 40 mg/kg/den došlo do 48. týdne k progresi u 26 % pacientů oproti 44 % pacientů ve

skupině s placebem (p=0,0652) (obrázek 2). Mezi atalurenem v dávce 80 mg/kg/den a placebem

nebyly rozdíly. Tyto výsledky ukazují, že za 48 týdnů došlo ke zhoršení vzdálenosti 6MWD u nižšího

počtu pacientů dostávajících ataluren 40 mg/kg/den.

TRANSLARNA 10, 10, 20 mg/kg (N=57)

Placebo (n=57)

Týdny

Výchozí bod

Změna 6MWD (průměr ± SD, metry)

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/423254/2018

EMEA/H/C/002720

Translarna (atalurenum)

Přehled pro přípravek Translarna a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Translarna a k čemu se používá?

Translarna je léčivý přípravek, který se používá k léčbě pacientů ve věku od 2 let s Duchenneovou

svalovou dystrofií, kteří jsou schopni chůze. Duchenneova svalová dystrofie je genetické onemocnění,

které postupně způsobuje oslabení a ztrátu svalové funkce. Přípravek Translarna se používá u malé

skupiny pacientů, jejichž onemocnění je způsobeno specifickým genetickým defektem (zvaným

„nonsense mutace“) v genu pro dystrofin.

Duchenneova svalová dystrofie je vzácné onemocnění a přípravek Translarna byl stanoven dne

27. května 2005 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Více informací o postupu stanovení

léčivých přípravků pro vzácná onemocnění naleznete zde:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Jak se přípravek Translarna používá?

Výdej léčivého přípravku Translarna je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit specializovaný

lékař se zkušenostmi s léčbou Duchenneovy/Beckerovy svalové dystrofie.

Před zahájením léčby přípravkem Translarna se pacientům provede genetický test s cílem potvrdit, že

jejich onemocnění je způsobeno nonsense mutací, a léčba přípravkem Translarna je tedy u nich

vhodná.

Přípravek Translarna je dostupný ve formě granulí (125, 250 a 1 000 mg) k podání ústy po smísení

s tekutinou nebo polotekutou stravou (například jogurtem). Přípravek Translarna se užívá třikrát denně

a doporučená dávka je 10 mg/kg (10 mg na kilogram tělesné hmotnosti) ráno, 10 mg/kg v poledne

a 20 mg/kg večer (celková denní dávka tedy činí 40 mg/kg).

Více informací o používání přípravku Translarna naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Translarna (atalurenum)

EMA/423254/2018

strana 2/3

Jak přípravek Translarna působí?

Pacientům s Duchenneovou svalovou dystrofií chybí normální dystrofin, což je protein (bílkovina)

nacházející se ve svalech. Jelikož tento protein pomáhá chránit svaly při jejich stahování a uvolňování

před zraněním, u pacientů s Duchenneovou svalovou dystrofií dochází k poškození svalů a v konečném

důsledku k jejich nefunkčnosti.

Duchenneova svalová dystrofie může být způsobena celou řadou genetických abnormalit. Přípravek

Translarna je určen k použití u pacientů, jejichž onemocnění je způsobeno přítomností určitých defektů

(zvaných nonsense mutace) v genu pro dystrofin, jež předčasně zastavují tvorbu normálního proteinu

dystrofinu, což vede ke vzniku zkráceného proteinu, který nefunguje správně. Přípravek Translarna

působí u těchto pacientů tak, že buněčnému mechanismu tvorby proteinů umožňuje tento defekt

obejít, čímž buňkám umožňuje vyrábět funkční protein dystrofin.

Jaké přínosy přípravku Translarna byly prokázány v průběhu studií?

Dvě dávky přípravku Translarna (40 mg/kg denně a 80 mg/kg denně) byly porovnávány s placebem

(léčba neúčinným přípravkem) v jedné hlavní studii zahrnující 174 pacientů ve věku od 5 do 20 let

s Duchenneovou svalovou dystrofií, kteří byli schopni chůze. Hlavním měřítkem účinnosti byla změna

vzdálenosti, již byl pacient schopen ujít za šest minut, hodnocená po 48 týdnech léčby.

Ačkoliv počáteční analýza všech výsledných údajů ze studie neprokázala významný rozdíl ve

vzdálenosti, kterou byli pacienti ve skupině s přípravkem Translarna a ve skupině s placebem schopni

ujít, další analýzy ukázaly, že ve skupině užívající 40 mg/kg přípravku Translarna denně se schopnost

chůze zhoršila v menší míře než ve skupině užívající placebo: po 48 týdnech léčby byli pacienti užívající

40 mg/kg přípravku Translarna denně schopni ujít v průměru o 32 metrů více než pacienti užívající

placebo. Výraznější účinek byl pozorován u podskupiny pacientů, jejichž schopnost chůze se

zhoršovala, v rámci níž byli pacienti, kteří užívali 40 mg/kg přípravku Translarna denně, schopni ujít

v průměru o 50 metrů více než pacienti užívající placebo. Příznivý účinek nižší dávky byl také podložen

zlepšením dalších měřítek účinnosti, včetně měřítek přímo souvisejících s každodenními aktivitami

pacientů. U vyšší dávky (80 mg/kg denně) nebylo pozorováno žádné zlepšení.

Další studie, do které bylo zařazeno 230 pacientů ve věku od 7 do 14 let, u nichž se schopnost chůze

zhoršovala, byla dokončena po prvním schválení, její výsledky však nebyly považovány za přesvědčivé.

Z údajů nicméně vyplývá, že přípravek Translarna měl pozitivní účinek na výsledky různých měření,

například na čas potřebný k uběhnutí nebo ujití 10 metrů, čas na vyjití a sejití 4 schodů a na dobu do

ztráty schopnosti chůze. V obou studiích se podle všeho příznivé účinky přípravku Translarna

projevovaly výrazněji u pacientů se středně závažným zhoršením onemocnění.

Menší studie u dětí ve věku od 2 do 5 let s Duchenneovou svalovou dystrofií zjistila, že obvyklá dávka

přípravku Translarna, tj. 40 mg/kg denně, byla dostatečná. Přípravek Translarna se zdál účinný při

hodnocení fyzické aktivity u 12 pacientů ve srovnání s předchozími záznamy od 11 pacientů podobného

věku, kteří nebyli léčeni přípravkem Translarna.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Translarna?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Translarna (které mohou postihnout více než 5 osob ze

100) jsou zvracení, průjem, nauzea (pocit nevolnosti), bolest hlavy, bolest břicha a nadýmání.

Přípravek Translarna se nesmí užívat současně s aminoglykosidovými antibiotiky podávanými injekcí

nebo infuzí (kapáním) do žíly.

Translarna (atalurenum)

EMA/423254/2018

strana 3/3

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Translarna a úplný seznam

omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Translarna registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Translarna převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU.

I přes potřebu dalších údajů agentura usoudila, že existují důkazy svědčící o tom, že přípravek

Translarna zpomaluje postup onemocnění a že jeho bezpečnostní profil nevyvolává závažné obavy.

Agentura uznala, že u pacientů s Duchenneovou svalovou dystrofií existuje nenaplněná potřeba léčby

tohoto závažného onemocnění.

Přípravku Translarna byla udělena „podmíněná registrace“. Znamená to, že se očekávají další poznatky

o tomto léčivém přípravku, které je společnost povinna poskytnout. Evropská agentura pro léčivé

přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento přehled bude podle potřeby

aktualizován.

Jaké informace o přípravku Translarna nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravku Translarna byla udělena podmíněná registrace, společnost, která přípravek Translarna

dodává na trh, předloží výsledky nové studie, která porovná přípravek Translarna s placebem a potvrdí

jeho účinnost a bezpečnost.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Translarna?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Translarna, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Translarna jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Translarna jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Translarna

Přípravek Translarna obdržel podmíněné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 31. července

2014.

Další informace k přípravku Translarna jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace