SUPERGESTRAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SUPERGESTRAN Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SUPERGESTRAN Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy, jalovice
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropin-uvolňující hormony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9994082 - 10 x 2 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/187/89-C
 • Datum autorizace:
 • 29-06-1989
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekční roztok

Lecirelinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, téměř bezbarvého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Lecirelinum 0,025 mg

Pomocné látky:

Chlorbutanol hemihydrát 2,0 mg

INDIKACE

Supergestran může být použit v těch případech, kde je indikován choriový gonadotropin. Při

podání choriového gonadotropinu je dodán exogenní LH, při aplikaci lecirelinu (analogu LHRH)

je vyvolána sekrece LH endogenního.

Terapeutické použití:

Cystózní degenerace ovarií u krav s průvodní anestrií nebo nymfomanií (za přítomnosti

perzistujících folikulů nebo cystózně změněných folikulů),

přebíhalky (nepravidelné a

prodloužené cykly, krátké a nevýrazné říje, prodloužené říje) kombinovaná terapie ovariálních

cyst.

Biotechnologické použití:

V chovech s vyspělou úrovní řízení reprodukce - zpřesnění ovulace u jalovic a krav v říji vyvolané

prostaglandinem F2 alfa (PGF2) nebo jeho analogem popř. při spontánní říji (po předchozím

zjištění folikulu na ovariu), jako prevence poruch ovulace, prevence syndromu ovariálních cyst v

anamnéze, k navození cyklu u krav s ovariální acyklií.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V provedených klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy, jalovice.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázové intramuskulární podání dávky 25-50-100

g léčivé látky (tj. 1-2-4 ml přípravku);

nepropichujte pryžovou zátku více než 10krát.

Vyšší dávka se používá zpravidla při léčbě v pozdějším poporodním stadiu a při výrazných ovariálních

poruchách.

Při cystózní degeneraci ovarií je nutno za 10 až 14 dnů po aplikaci provést kontrolní rektální vyšetření

a zjistit odezvu na vaječnících. V případě přetrvávání ovariálních cyst je třeba aplikaci zopakovat za

použití stejné dávky přípravku.

Pro zpřesnění termínu inseminace po úspěšné léčbě syndromu ovariálních cyst je vhodná následná

aplikace kloprostenolu (PGF2 alfa - po předchozí kontrole vaječníků (podmínkou je přítomnost

žlutého tělíska)). Při této kombinované léčbě se prostaglandin aplikuje za 10-14 dnů po podání

Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok. Ošetření přebíhalek se provádí 2-8 hodin před inseminací.

K zpřesnění ovulace v říji vyvolané prostaglandinem je nejvhodnější doba pro aplikaci Supergestranu

0,025 mg/ml injekční roztok u krav za 66 až 72 hodin, u jalovic za 58 až 65 hodin. K prevenci poruch

ovulace a výskytu ovariálních cyst se Supergestran 0,025 mg/ml injekční roztok podává jednorázově

intramuskulárně 14. až 20. den po porodu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tento přípravek by měl být podáván při dodržování obecných zásad hygieny a správné klinické praxe.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranné lhůty.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před světlem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek by neměly podávat

těhotné ženy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Farmakoterapeutická skupina: Gonadotropin-releasing hormony

ATCvet kód: QH01CA92

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velkost balení:

15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo:

99/187/89-C