SIMVAX 10, POR TBL FLM 28X10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
Hexal AG, Holzkirchen
ATC kód:
C10AA01
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28, Obal na tablety
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 011/02-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příloha č. 2 krozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls3884/2007, sukls3885/2007

sukls3887/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte sipříbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánVám,a protojejnedávejte žádnédalšíosobě. Mohl byjí ublížit, a

toi tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jsou přípravky SIMVAX 10, SIMVAX 20, SIMVAX 40 a kčemu se používají

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravkySIMVAX10,SIMVAX20nebo

SIMVAX 40 užívat

Jak se přípravky SIMVAX 10, SIMVAX 20 a SIMVAX 40 užívají

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravků SIMVAX 10, SIMVAX 20 a SIMVAX 40

Další informace

SIMVAX 10

SIMVAX 20

SIMVAX 40

potahované tablety

(Simvastatinum)

Léčivou látkou je:

SIMVAX 10:simvastatinum (simvastatin), 10 mg vjedné potahované tabletě

SIMVAX 20:simvastatinum (simvastatin), 20 mg vjedné potahované tabletě

SIMVAX 40: simvastatinum (simvastatin), 40 mg vjedné potahované tabletě

Pomocné látky:Všechny síly potahovaných tablet obsahují:

Předbobtnalýkukuřičnýškrob,monohydrátlaktosy,mikrokrystalickoucelulosu,butyrylhydroxyanisol

(E320),kyselinuaskorbovou,monohydrátkyselinycitronové,magnesium-stearát,hypromelosu

2506/5, hypromelosu 2506/15, mastek, oxid titaničitý.

Mimoto jednotlivé síly potahovaných tablet obsahují:

SIMVAX 10: Žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

SIMVAX 20: Žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

SIMVAX 40: Červený oxid železitý

Držitel registračního rozhodnutí

Kdo je odpovědný za prodej přípravku SIMVAX?

HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen , Německo

Výrobce

Kdo je odpovědný za výrobu přípravku SIMVAX?

SIMVAX 10, SIMVAX 20: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Dánsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

SIMVAX 40: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Dánsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

LEK S.A.,Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

1. CO JE PŘÍPRAVEK SIMVAX A KČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekSIMVAXjehypolipidemikum,inhibitorHMG-CoAreduktázy.Snižujetvorbucholesterolua

tímihladinucholesteroluvkrevníplazmě;takpomáháochraňovatcévypředaterosklerotickými

změnami.

Používásekléčbězvýšenéhladinycholesteroluvkrvi(primárníhyperchlesterolemieakombinované

dyslipidemie,atakéhomozygotnífamiliárníhypercholesterolemie)jakodoplněkdiety,pokudse

nepodařilodosáhnoutpřiměřenéhozlepšenídietouajinýmiopatřeními(např.tělesnýmcvičeníma

snížením hmotnosti).

Dálesejakodoplněkdietníchopatřenípoužívákprevenciporuchsrdečníchacévníchpřiischemické

choroběsrdečníapřiaterosklerózeupacientůsaterosklerotickýmonemocněnímsrdceacévanebo

sdiabetem, ať již snormálními anebo zvýšenými koncentracemi cholesterolu vkrevní plazmě.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKSIMVAX

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek SIMVAX

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na simvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku

SIMVAX .

jestližetrpítejaternímonemocněnímvaktivnífázianebomátesetrvalézvýšeníhodnot

sérových aminotransferáz nevyjasněného původu.

jestliže jste těhotná anebo kojíte.

jestližeprávěužíváteněkterýzléků,kterésilnětlumíúčinnostenzymuCYP3A4–jde

např.oitrakonazol,ketonazol,inhibitoryHIV-proteázy,erythromycin,klarithromycin,

telithromycin a nefazodon.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SIMVAX je zapotřebí

jestliže je Vám více než 70 let.

jestliže trpíte poruchou činnosti ledvin.

jestliže trpíte dosud plně nezvládnutým snížením činnosti štítné žlázy.

jestliže Vy anebo členové Vaší rodiny trpíte anebo jste trpěli dědičným onemocněním svalů.

jestližejsteněkdydříveutrpěl(a)poškozenísvalovéčinnostipřiužívánílékůzeskupinystatinů

nebo fibrátů.

jestliže požíváte větší množství alkoholu.

jestližetrpítetěmitodědičnýmiporuchamilátkovépřeměny:nesnášenlivostíglukózy,

deficitem Lapp-laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí.

přípravek SIMVAX se nesmí podávat dětem do 10 let věku.

JestližejeVámznámo,žeseVástýkákterýkoliztěchtobodůanebokterákoliskutečnostuvedenávýše

vodstavci„NeužívejtepřípravekSIMVAX“,oznamteto,prosím,svémulékařidříve,nežpřípravek

začnete užívat.

Dále vprůběhu léčby je zvýšené opatrnosti třeba

jestliže se u Vás objeví svalové bolesti, pocity citlivosti svalů, slabost svalů nebo křeče.

jestliže se objeví nutnost většího chirurgického výkonu.

jestliže se ukáže nutnost, abyste z nějakého důvodu podstoupil(a) větší chirurgický výkon.

jestližemáteužívatněkterýzléků,uvedenýchníževodstavci„Vzájemnépůsobenísdalšími

léčivými přípravky“.

Jakmilebystezjistil(a),žeseVáskterýkoliztěchtobodůtýká,oznamteto,prosím,neprodleněsvému

lékaři!

Děti a dospívající (věk 10–17 let)

Bezpečnost a účinnost byla hodnocena u chlapců a dívek, které začaly menstruovat nejméně před rokem,

vevěku10–17let(viz„JakpřípravekSimvastatin20mgpotahovanétabletyužívat“).Přípravek

Simvastatin20mgpotahovanétabletynebylzkoušenudětímladšíchnež10let.Ovíceinformací

můžete požádat svého lékaře.

Užívání přípravku SIMVAX sjídlem a pitím

PotahovanétabletypřípravkuSIMVAXpolykejtecelé,nerozkousané,spoluspřiměřenýmmnožstvím

vody. Přípravek můžete užívat jak nalačno, tak i po jídle.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek SIMVAX se vtěhotenství užívat nesmí.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Žena, která užívá přípravek SIMVAX, nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnostříditmotorovávozidlaaobsluhovatstrojesimvastatinneovlivňujevůbecanebojen

zanedbatelně.JenvzácněsepřiužívánípřípravkuSIMVAXmohouobjevitzávratě;pokudbyje

přípravek vyvolal i u Vás, nemůžete ovšem uvedené činnosti vykonávat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jináhyhoplipidemika,atozeskupinyfibrátů,např.gemfibrozil(alesvýjimkoufenofibrátu)anebo

kyselinanikotinovávdávkách1gdenněavyššíchzvyšujímožnostpoškozenísvalů(myopatie,

rabdomyolýzy) a případně i ledvin.Při současné léčbě těmito látkami nemá dávka simvastatinu překročit

10 mg denně.

Některáantibiotika(erythromycin,klarithromycin,telithromycin)achemoterapeutikaitrakonazol,

ketokonazol,inhibitoryHIV-proteázy)dalšílátky(psychofarmakumnefazodon)mohouvblokádou

látkovépřeměnysimvastatinupřisoučasnémpodávánísesimvastatinemnebezpečívznikumyopatie

silně a rabdomyolýzy silně zvýšit.

Takégrapefruitová šťáva,zejména ve větších množstvích, může tato nebezpečí silně zvýšit.

Antibiotikumcyklosporin,psychofarmakumdanazolzvyšujíhladinysimožnostnežádoucíchúčinků

simvastatinu;přisoučasnéléčběcyklosporinemnebodanazolemnemádávkasimvastatinupřekročit10

mgdenně.

Blokátorvápníkovýchkanálůverapamilaprostředekprotisrdečnímarytmiímamiodaronzvyšují

hladinyimožnostnežádoucíchúčinkůsimvastatinuoněcoslaběji;pokudjsoukombinacesniminutné,

nemádennídávkasimvastatinupřekročit20mg.Přikombinacisblokátoremvápníkovýchkanálů

diltiazememje vhodné nedosáhnout dávek 80 mg simvastatinu denně.

Simvastatimmírnězesilujeúčinkyperorálníchantikoagulancií(prostředkůužívanýchkesnížení

srážlivostikrvenapř.přitrombózách)typuwarfarinuaPelentanu.,atakovákombinacevyžaduje

zvýšenou kontrolu srážlivosti krve.

Přisoučasnéléčběpřípravky,zvyšujícímisekrecižluči,jetřebapodávatsimvastatinbuďvícenež2

hodiny před těmito léčivy anebo více než 4 hodiny po nich.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek SIMVAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejste jistý/á, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

BěhemléčbypřípravkemSIMVAXmusítenadálepokračovatvdietěurčenékesníženíhladiny

cholesterolu.

Vždyužívejtepřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtesesesvým

lékařem nebo lékárníkem.

Dávkysimvastatinusepodlepovahyonemocněnípohybujíod5mgdo80mgdenně,atoobvykle

vjediné denní dávce, podané večer.

Dávka80mgjedoporučována pouzeudospělýchpacientůsvelmivysokýmihladinami

cholesterolu a vysokýmrizikemkomplikacísrdečníchonemocnění.

Dennídávka80mgsimvastatinupředstavujenejvyššídoporučenédávkování,kteréserozhodněnemá

překročit.

Pokudjetřebavprůběhuléčbydávkováníměnitkterýmkolisměrem,nemajíbýtčasovéodstupymezi

změnami dávek kratší než 4 týdny.

Protožesedávkovánísimvastatinupohybujevrozmezí5–80mg,uvádímevtabulcepřehled,kolik

tablet kterého ze tří přípravků (SIMVAX 10, SIMVAX 20 a SIMVAX 40) odpovídá kolikamiligramům

simvastatinu.Vprvnívodorovné řádce tabulky si najdete početmiligramů simvastatinu, kterémáteužít;

vpříslušnémsvislémsloupcipodtoutodávkounajdeteodpovídajícípočettabletpříslušnéhopřípravku,

který užíváte. (Jednotlivé přípravky jsou uvedeny v levém sloupci tabulky.)

Dávka vmg→ 5 mg 10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 50 mg 60 mg 70 mg 80 mg

SIMVAX 10 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

SIMVAX 20 1/2 1 1a1/2 2 2a1/2 3 3a1/2 4

SIMVAX 40 1/4 1/2 3/4 1 1a1/4 1a1/2 1a3/4 2

Přípravek SIMVAX se obvykle užívá takto:

Hypercholesterolemie(tj.zvýšenáhladinacholesteroluvkrvi):Léčbasezahajujepřevedenímna

standardnídietuudržujícínízkýpřívodcholesterolu;jedůležité,abystetutodietupečlivědodržoval(a)

po celou dobuléčení.

Obvykládennídávkasimvastatinujepak10–20mgsimvastatinudenně(ktomujsouvhodnéjiné

přípravkysnižšímdávkovánímsimvastatinu).PokudVašeonemocněnívyžadujevyššídávkování,

zahajovacídávky bývají 20-40 mgdenně, avpřípaděnutnosti lzevystoupit ažna 80mgdenně, jednou

denně večer.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolemie:Obvyklédávkováníjebuď40mgsimvastatinujednou

denněvečer,anebo80mgsimvastatinudenně,rozdělenědotřídávek:20mgráno,20mgvpoledne,

40mgvečer.Ipřiléčběhomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiesedoporučuje,kombinovat

užívání simvastatinu sdalšími léčebnými postupy.

Prevenceporuchsrdečníchacévních:Obvykládávkasimvastatinuje20mgaž40mgjednoudenně

večer, pokud je u Vás vyšší riziko ischemické choroby srdeční–a to nezávisle na tom, jestli máte anebo

nemátevysokouhladinucholesteroluvkrvi.Pokudjenutnévprůběhuléčeníměnitdávkování

simvastatinu, je opět třeba dodržovat alespoň čtyřtýdenní odstupy mezi změnami dávek.

Dávkovánípřiporušečinnostiledvin:Ažpřitěžképorušečinnostiledvin–přikreatininovéclearanci

nižšínež30ml/min–jetřebadávkovánísimvastatinuznačněsnížitadávku10mgdenněpřekračovat

jen vmimořádně nutných případech.

Dávkování pacientům vyššího věku:stejné jakoupacientů středního věku.

Děti a dospívající (věk 10–17 let):U dětí a dospívajících (ve věku 10–17 let) je obvyklá úvodní dávka

10 mg podávaná jednou denněvečer. Nejvyšší doporučená dávka je 40 mg denně.

Podávání simvastatinu dětem a mladistvým do 18 let se nedoporučuje.

Jestližemátepocit,žeúčinekpřípravkuSIMVAXjepřílišsilnýnebopřílišslabý,řeknětetosvému

lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SIMVAX než jste měl(a)

Vtakovém případě o tom informujte svého lékaře a poraďte se snímo dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SIMVAX

Nezdvojujtenásledujícídávkuvesnazenahraditdávkuvynechanou.Užijtepříštíobvykloudávku

vpříští obvyklou dobu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekSIMVAXnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Nejzávažnějšíporuchupředstavujepostiženísvalstva,kdysevzácně(vméněnež0.1%případů)může

objevittzv.myopatiesezvýšenousvalovoucitlivostí,bolestivostíaslabostí,anení-livčaspodávání

simvastatinuukončeno,můžesepřípadněvyvinoutažrabdomyolýzastěžkýmpoškozenímsvalůa

možnýmpoškozenímledvin,avelmivzácněismrtícím.Protojetřebazvýšenéopatrnostiupacientů

spredisponujícímifaktoryvůčirabdomyolýze;tyjsouuvedenyvýševprvníčástiodstavceZvláštní

opatrnosti při použití přípravku SIMVAX je zapotřebí“.

Jakmilebystepřiléčběsimvastatinempocítil(a)zvýšenoucitlivostnebobolestivostsvalů,svalovou

slabost anebo křeče, ihned o tom, prosím, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Některé laboratorní změny se mohou objevit jako „neobvyklé“ (tj. u méně než 1% léčených pacientů, ale

uvícenež0,1%)až„vzácné“(uméněnež0,1%pacientů,aleuvícenež0,1‰pacientů):Zvýšení

laboratorníchhodnotjaterníchfunkčníchtestů,tj.aktivityjaterníchenzymůaminotransferáz,zvýšení

aktivity γ-glutamylpeptidyltransferázy, dále alkalické fosfatázy, svalové kreatinkinázy.

Vzácně,tj.vméněnež 0,1 % případů, ale častěji než v0,1 ‰, se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému:Chudokrevnost.

Poruchy nervového systému:Bolesti hlavy, mravenčení, neuropatie periferních nervů, závratě.

Poruchy trávicího ústrojí:Zácpa, bolesti vbřiše, nadýmání, nechutenství, nevolnost, zvracení, zánět

břišní slinivky.

Poruchy jater a žlučových cest:Žloutenka, zánět jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Zarudnutí, svědění, vypadávání vlasů.

Poruchy kosterního svalstva, pojiva a kostí:Bolesti svalů, myopatie, rabdomyolýza, křeče.

Celkové poruchy a poruchy vmístě podání:Slabost.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek–i takový, který není uveden vtéto příbalové informaci,

oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SIMVAX

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek SIMVAX uchovávejte při teplotách do 30oC.

Pokudmátebalenívblistrech,uchovávejtetabletyvblistruakrabičce,abybylpřípravekchráněnpřed

světlem.

Pokudmátebalenívpolyetylénovýchlahvičkách,uchovávejtetabletyvpůvodnímobalu,abybyl

přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení vblistrech i vlahvičkách: 28, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny druhy balení.

DalšíinformaceotomtopřípravkuzískáteumístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraciSandoz

s.r.o., Praha, office@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

7.4. 2010

Máte-li jakékoliv další otázky, poraďte se, prosím, se svýmlékařem nebo lékárníkem.

Příloha č. 3 krozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls3884/2007, sukls3885/2007

sukls3887/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SIMVAX 10

SIMVAX 20

SIMVAX 40

Potahované tablety

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

SIMVAX 10: Simvastatinum 10 mg vjedné potahované tabletě.

SIMVAX 20: Simvastatinum 20 mg vjedné potahované tabletě.

SIMVAX 40: Simvastatinum 40 mg vjedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku:

SIMVAX 10: Oválné světle růžové potahovanékonvexní tablety, na jedné straně spůlící rýhou, na druhé

straně vyraženo „SIM 10“.

SIMVAX20:Oválnékonvexníoranžovépotahovanétablety,najednéstraněspůlícírýhou,nadruhé

straně vyraženo „SIM 20“.

SIMVAX40:Oválnékonvexníčervenohnědépotahovanétablety,najednéstraněpodélněčtvrtícírýhy,

na druhé straně vyraženo „SIM 40“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

PřípravekSIMVAXsepoužívákterapiiněkterýchtypůhypercholesterolémieaksekundárníprevenci

koronárních příhod při ischemické chorobě srdeční.

Hypercholesterolémie:PřípravekSIMVAXsepoužívákesníženíkoncentracecelkovéhocholesterolu,

LDL-cholesterolu,apolipoproteinuBatriacylglycerolů(triglyceridů)vsérupacientůsprimární

hypercholesterolémií,sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolémiíaneboskombinovanou

hyperlipidémií, pokud dietou a jinými nemedikamentózními postupy (např. tělesným cvičením a snížením

tělesnéhmotnosti)nebylodosaženožádanéhoúčinku.SimvastatintakézvyšujekoncentraceHDL-

cholesterolu, takže snižuje poměr LDL/HDL a poměr celkový cholesterol/HDL-cholesterol.

Ischemickáchorobasrdeční:Simvastatinsepoužíváksekundárníprevencivážnýchkoronárníchpříhod

(např.fatálníchinefatálníchreinfarktů)akprofylaxikoronárníaterosklerózyupacientůsinfarktem

myokardu a hypercholesterolémií v anamnéze.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkovací rozsah je 5–80 mg denně, simvastatin se podává perorálně vjedné dávce denně večer. Pokud

jetřeba upravit dávkování, nemají být intervaly mezi změnami dávek kratší než 4 týdny, a to případně až

do dávkového maxima 80 mg denně, obvykle podaného vjediné dávce večer. Dávka 80 mg se doporučuje

jenom u pacientů stěžkou hypercholesterolemií a vysokýmrizikem kardiovaskulárních komplikací.

Hypercholesterolemie:Před zahájením terapie simvastatinem je třeba pacienta převést na standardní dietu

snižujícíhladinucholesteroluapacientnatétodietěmusísetrvatpoceloudobuléčbysimvastatinem.

Obvyklázahajovacídávkaje10-20mgdenně,podávanávjednédennídávcevečer.Upacientů

vyžadujících značné snížení koncentrace LDL-cholesterolu (více než 45 %) je možno zahájit dávkami 20-

40mg denně, podávanými vjediné denní dávce večer. Pokud je nutné upravovat dávkování, musí se to dít

podle údajů uvedených výše, tj. sodstupem minimálně čtyř týdnů mezi každou změnou dávkování.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolemie:Nazákladěvýsledkůkontrolovanéklinickéstudieje

dávkovánísimvastatinubuď40mg,jednoudenněvečer,anebo80mgdenně,atorozdělenědotří

jednotlivýchdávek20mg,20mgavečer40mg.Simvastatinsemáutěchtopacientůpoužívatjako

doplněkjinýchléčebnýchpostupůsnižujícíchkoncentracelipidů(např.plazmaferézyLDL)anebotam,

kde takové postupy nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních poruch:

Obvyklá dávka simvastatinu je 20 až 40 mg, podávaná jednou denněvečer pacientům svysokým rizikem

ischemickéchorobysrdeční(ICHS)shyperlipidemiíanebobezní.Současnějemožnézahájitterapii

dietou a cvičením. Pokud je nutné upravovat dávkování, musí se to dít podle výše uvedených údajů.

Průvodníterapie:Simvastatinjeúčinnýsamotnýivkombinacislátkamizvyšujícímisekrecižluči.

Simvastatin se podává buď více než 2 hodiny před těmito látkami nebo více než 4 hodiny po nich.

Upacientůléčenýchcyklosporinem,danazolem,gemfibrozilem,jinýmifibráty(svýjimkoufenofibrátu)

nebodávkaminiacinusnižujícímilipemii(≥1gniacinudenně)současněsesimvastatinem,nemádávka

simvastatinupřekročit10mgdenně.Upacientůužívajícíchsoučasněsesimvastatinemamiodaronnebo

verapamilnemádávkasimvastatinupřekročit20mgdenně(viz4.4,Zvláštníupozorněníazvláštní

opatření pro použití a 4.5, Interakce sjinými léčivýmipřípravky a jiné formy interakce).

Porucharenálníchfunkcí:Upacientůsestřednětěžkouinsuficiencíledvinnebývátřebaupravovat

dávkování.Upacientůstěžkouinsuficiencí(clearancekreatininu<30ml/min)jetřebadávkování

simvastatinu > 10 mg denně pečlivě rozvážit, a pokud se uznají za nezbytné, užívat opatrně.

Starší pacienti:Není třeba upravovat dávkování.

Použitíudětí:Protožebezpečnostaúčinnostsimvastatinuvdětskémvěkudo10letdosudnebyla

sledována, použití simvastatinu u dětí se nedoporučuje.

Použití u dětí a dospívajících:

U dětí a dospívajících (chlapci ve II. stádiu dle Tannera a vyspělejší a dívky, kterémají nejméně 1 rok po

začátkumenstruace,vevěku10–17let)sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolémiíjedoporučená

úvodnídávka10mgpodávanájednoudenněvečer.Udětíadospívajícíchjepřednasazenímléčby

simvastatinemnutnozavéststandardnídietnírežimzaměřenýnasníženíhladinycholesterolututodietu

musí pacient dodržovat po celou dobu léčby simvastatinem.

Doporučenérozmezídávkyje10–40mg/den;maximálnídoporučenádávkaje40mg/den.Dávkyje

nutnourčitindividuálnědledoporučovanéhocíleléčbynazákladědoporučeníproléčbupediatrických

pacientů (viz body 4.4 a 5.1). Úpravy dávkování by měly být prováděny vintervalu 4 týdnů či delším.

Zkušenosti sléčbou simvastatinem u dětí před pubertou jsou omezené.

Způsob podání:

Potahovanétabletysimvastatinusepolykajínerozkousané,azapíjejísepřiměřenýmmnožstvímvody.

Tablety je možno užívat jak nalačno, tak i po jídle)).

4.3 Kontraindikace

Přípravek SIMVAX jekontraindikován při přecitlivělosti vůčikterékoli složce přípravku; dále při aktivní

jaterníchoroběanebopřinevysvětlenémdlouhodobémzvýšeníaktivitysérovýchtransamináz;při

myopatii; v těhotenství a v období laktace.

SIMVAX se nedoporučuje podávat dětem do 10let.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatřenípro použití

Myopatie/rabdomyolýza

SimvastatintakjakoijinéinhibitoryHMG-CoAreduktázyobčasvyvolámyopatii,kteráseprojevuje

svalovýmibolestmi,citlivostíneboslabostísvalůa silnězvýšenouhladinoukreatinkinázy(CK)navíce

neždesetinásobekhorníhranicenormy(ULN,upperlimitofnormal).Myopatieseněkdyprojevíjako

rabdomyolýza s akutním selháním ledvin následkem myoglobinurie anebo i bez akutního selhání ledvin.,

avelmivzácnědošlokúmrtí.Nebezpečívznikumyopatiejezvýšenopřivysokéinhibičníplazmatické

aktivitě vůči HMG-CoA reduktáze.

Riziko vzniku myopatie je závislé na dávce. Vklinických studiích, v nichž byli pacienti pečlivě sledováni

a vnichž byly vyloučeno užívání některých přípravků vyvolávajících interakce, byla incidence myopatie

přibližně 0,03% při denní dávce 20 mg simvastatinu, 0,08% při dávce 40 mg a 0,4% při dávce 80 mg.

Stanovování kreatinkinázy

Kreatinkináza(CK)senesmístanovovatpovyčerpávajícímcvičeníanebozajakékolijinésituace,která

bymohlavyvolatzvýšeníhodnotCK,protožepakseztěžujehodnocenínalezenýchvýsledků.Jestliže

jsou bazální hodnoty CK významně zvýšeny (> 5 x ULN), je třeba pro ověření výsledku opakovat měření

po pěti až sedmi dnech.

Před zahájením léčby

Všechny pacienty je před zahájením léčby nebo před zvýšením dávky třeba informovat o riziku myopatie

a poučit je, že mají urychleně ohlásit jakoukoli neočekávanou bolestivost, citlivost nebo slabost svalů.

Opatrnostijetřebaupacientůspredispozičnímifaktoryvůčirabdomyolýze.Abysestanovilareferenční

bazální hodnota, je nutno před zahájením léčby změřit hladinu CK vtěchto případech:

U starších pacientů (> 70 let)

Při poruše renálních funkcí

Při nekompenzované hypotyreóze

Při hereditárních svalových onemocněních vosobní nebo rodinné anamnéze

Při toxickém poškození svalů statinem nebo fibrátem vanamnéze

Při abúzu alkoholu

Vtěchto případechje třeba uvážitmíru rizika terapie a očekávaného prospěchu, a doporučuje se klinické

monitorování.Jestližeseupacientajiždříveobjevilopostiženísvalůpřiterapiifibrátemnebostatinem,

jetřebaléčbujinýmčlenemskupinyzahájitjensopatrností.Jestližejsouvýznamnězvýšenybazální

hodnoty CK (> 5x ULN), terapie se nezahájí.

Vprůběhu léčby

Jestližesevyvinousvalovébolesti,slabostinebokřečevdobě,kdypacientužívástatin,jetřebazměřit

hladinuCK.Jestližesebezpředchozíusilovnésvalovéčinnostinajdevýznamnězvýšenéhodnoty(>5x

ULN),jetřebaterapiiukončit.Jestližesvalovépříznakyjsoutěžkéapůsobíkaždodenníobtíže,třebaže

hladiny CK < 5 x ULN, je třeba uvážit přerušení léčby. Léčbu je také nutno přerušit, jestližejepodezření

na myopatii zjakéhokoli jiného důvodu.

JestližepříznakyustoupíahladinyCKsenavrátíknormě,jemožnéuvažovatoopětnémzahájeníléčby

tímtéž nebo jiným statinem vnejnižší dávce a za pečlivého monitorování.

Léčbusimvastatinemjetřebadočasněpřerušitněkolikmálodnípředplánovanýmvětšímchirurgickým

výkonem,aneboobjeví-lisenáhlevýznamnějšíokolnostvyžadujícíchirurgickýnebojinýlékařský

zásah.

Opatření snižující riziko myopatie, vyvolané interakcemi sjinými léčivy ( viz také 4.5, Interakce sjinými

léčivými přípravky a jiné formy interakce).Riziko vzniku myopatie a rabdomyolýzy je významně zvýšeno

přiužívánísimvastatinusoučasněsesilnýmiinhibitoryCYP3A4(jakonapř.itrakonazolem,

ketokonazolem,erythromycinem,klarithromycinem,telithromycinem,inhibitoryHIV-proteázy,

nefazodonem) a stejně i gemfibrozilem a cyklosporinem (viz 4.2, Dávkování azpůsob podání).

Rizikomyopatiea rabdomyolýzyjetakézvýšenopřisoučasnémužíváníjinýchfibrátů,nebopřiužívání

niacinuvdávkáchsnižujícíchlipemii(>1gdenně)anebopřiužíváníamiodaronuneboverapamilu

současněsvyššímidávkamisimvastatinu(viz4.2,Dávkovánía způsobpodání,a 4.5 Interakcesjinými

léčivýmipřípravkyajinéformyinterakce).Rizikojemírnězvýšenotaképřisoučasnémužívání

diltiazemu a simvastatinu vdávce 80 mg.

PokudjdeoinhibitoryCYP3A4,jeprotosoučasnépoužitíitrakonazolu,ketokonazolu,inhibitorůHIV-

proteázy,erythromycinu,klarithromycinu,telithromycinuanefazodonuspolečněsesimvastatinem

kontraindikováno(viz4.3,Kontraindikacea4.5,Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformy

interakce).Jestližejeterapieitrakonazolem,ketokonazolem,erythromycinem,klarithromycinemnebo

telithromycinemnevyhnutelná,jetřebaléčbusimvastatinemnadobupodávánítěchtolátekpřerušit.

Mimotojenutnáopatrnostpřikombinacisimvastatinusjinými,méněmohutnýmiinhibitoryCYP3A4:

cyklosporinem, verapamilem,diltiazemem (viz 4.2, Dávkování a způsob podání, a 4.5, Interakce sjinými

léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Opatrnostijetřebapřipředepisovánífenofibrátuspolusesimvastatinem,protoževyvolatmyopatiimůže

každá ztěchto látek i podána samotná.

Kombinovanémupodávánísimvastatinuvdávkáchvyššíchnež20mgdenněspolusamiodaronemnebo

verapamilemjetřebasevyhnout,pokudbynebylopravděpodobné,žeklinickýprospěchpřevážínad

rizikem myopatie (viz 4.2, Dávkování a způsob podání a 4.5, Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce).

Ovlivněníjater:Vklinickýchstudiíchseobjevilosetrvávajícízvýšenísérovýchaminotransferáz(na>3

xULN)uněkolikadospělýchpacientů,kteříužívalisimvastatin.Popřerušeníneboukončeníaplikace

simvastatinusekoncentraceaminotransferázutěchtopacientůpomalunavrátilykvýchozímhodnotám

před zahájením terapie.

Doporučujeseprovéstjaternífunkčnítestypředzahájenímterapie,apotomkdykolitojeklinicky

indikováno.Upacientů,kteřípostupněvystupujíažnadávku80mgsimvastatinu,semáprovéstdalší

testyještěpředzačátkemzvyšovánídávek,pakza3měsícepodosaženídávky80mg,apotom

pravidelně(např.pololetně)poprvnírokterapie.Zvláštnípozornostjetřebavěnovatpacientům,unichž

došlokezvýšeníhodnotsérovýchaminotransferáz;utěchtopacientůjetřebaměřeníurychleně

zopakovatapakprovádětvkrátkýchintervalech.Jestližeaktivitaaminotransferázmátendencise

zvyšovat, a zejména zvýší-li se na 3 x ULN a setrvává vysoká, je nutno léčbu simvastatinem přerušit.

Přípravek je třeba používat opatrně u pacientů, konzumujících podstatná množství alkoholu.

Takjakopoterapiijinýmihypolipidemiky,bylypopsánypřípadystředněvýraznéhozvýšenísérových

aminotransferáz (< 3 x ULN) také po léčbě simvastatinem. Tyto změny se objevily brzy po zahájení léčby

simvastatinem,bylyčastopřechodné,nebylyprovázenyžádnýmidalšímipříznakya nebylotřebaterapii

přerušit.

Pacientishereditárnímiproblémyintolerancegalaktózy,deficitemLapp-laktázyanebosglukózo-

galaktózovou malabsorpcí tento přípravek užívat nemají.

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 10–17 let)

Bezpečnostaúčinnostsimvastatinuupacientůvevěku10–17letsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolémiíbylahodnocenavkontrolovanéklinickéstudiinadospívajícíchchlapcíchveII.

stádiudleTanneraavyspělejšíchadívek,kterémělynejméně1rokpozahájenímenstruace.Pacienti

léčenísimvastatinemměliprofilnežádoucíchúčinkůobecněpodobnýjakopacientiléčeníplacebem.

Vtétopopulacinebylyzkoušenydávkynad40mg.Vtétoomezenékontrolovanéstudiinebylzjištěn

účineknarůstčisexuálnídospíváníudospívajícíchchlapcůadíveknebovlivnadélkumenstruačního

cykluudívek(vizbod4.2,4.8a5.1).Dospívajícímdívkámbymělabýtdoporučenavhodná

antikoncepčnímetodapodobuléčbysimvastatinem(vizbody4.3a4.6).Upacientůdo18letnebyla

účinnost a bezpečnost sledována po dobu delší než 48 týdnů a dlouhodobé účinky na tělesné, intelektuální

asexuálnízránínejsoutudížznámy.Simvastatinnebylhodnocenupacientůdo10letaudětípřed

pubertou a dívek, které dosud nemenstruují.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce

Farmakodynamické interakce

Interakce stakovými hypolipidemiky, která sama mohou vyvolat myopatii.

Rizikomyopatievčetněrabdomyolýzyjezvýšenovprůběhusoučasnéhopodávánísimvastatinusfibráty

a niacinem (nikotinovou kyselinou) (≥1 g denně).

Mimotoexistujefarmakokinetickáinterakcesgemfibrozilem,kterávedekezvýšeníkoncentrací

simvastatinuvplazmě(vizníže,Farmakokinetickéinterakce,a4.2,Dávkováníazpůsobpodánía4.4,

Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípropoužití).Jestližesepodávajíspolečněsimvastatina

fenofibrát,nejsoupodkladyprozávěr,žebyrizikomyopatiepřekročilosoučetmíryrizikoboulátek

podávaných samostatně. Pro kombinace sjinými fibráty nejsou kdispozici údaje o farmakovigilanci anio

farmakokinetice.

Farmakokinetické interakce

Účinky jiných přípravků na simvastatin

Interakce se vztahem kCYP3A4

SimvastatinjesubstrátprocytochromP4503A4.SilnéinhibitorycytochromuP4503A4zvyšujíriziko

myopatiearabdomyolýzytím,ževprůběhuterapiesimvastatinemzvýšenímjehokoncentracevplazmě

zvyšujíinhibičníaktivituplazmyvůčiHMG-CoA-reduktáze.TakovéinhibitoryP5403A4jsounapř.

itrakonazol,ketokonazol,erythromycin,klarithromycin,telithromycin,inhibitoryHIV-proteázya

nefazodon.Současnáaplikaceitrakonazoludesetinásobnězvýšilaexpozicisimvastatinovékyselině

(aktivnímu beta-hydroxylovanému metabolitu simvastatinu). Telithromycin ji zvýšil jedenáctinásobně.

Protojsoukombinacesitrakonazolem,ketokonazolem,inhibitoryHIV-proteázy,erythromycinem,

klarithromycinem,telithromycinemanefazodonemkontraindikovány.Jestližejeterapieitrakonazolem,

ketokonazolem,erythromycinem,klarithromycinemnebotelithromycinemnevyhnutelná,musíseléčba

simvastatinemvpodobuaplikacekterékoliztěchtolátekpřerušit.Opatrnostijetřebapřikombinaci

simvastatinusněkterýmiméněúčinnýmiinhibitoryCYP3A4:scyklosporinem,verapamilem,

diltiazemem,(viz4.2,Dávkováníazpůsobpodánía4.4,Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípro

použití).

Cyklosporin

Rizikomyopatie/rabdomyolýzyjezvýšenopřisoučasnémpodávánícyklosporinuzejménasvyššími

dávkami simvastatinu (viz 4.2, Dávkování a způsob podání a 4.4, Zvláštní upozornění a zvláštníopatření

pro použití).

Upacientůléčenýchcyklosporinemprotodennídávkasimvastatinunemápřekročit10mg.Cyklosporin

zvyšujeAUCsimvastatinovékyselinyzčástiasiinhibicíCYP3A4,mechanismusinterakcevšakdosud

není plně objasněn.

Danazol

Rizikomyopatie/rabdomyolýzyjezvýšeno při současném podávánídanazolu zejména svyššímidávkami

simvastatinu(viz4.2,Dávkováníazpůsobpodánía4.4,Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípro

použití).

Gemfibrozil

GemfibrozilzvyšujeAUCsimvastatinovékyselinyzhruba1,9-násobně,atopravděpodobněinhibicí

glukuronidace(viz4.2,Dávkováníazpůsobpodánía4.4,Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípro

použití).

Amiodaron a verapamil

Rizikomyopatiearabdomyolýzyjezvýšenosoučasnýmpodávánímsimvastatinusamiodaronemnebo

verapamilempřivyššímdávkovánísimvastatinu(viz4.2,Dávkováníazpůsobpodánía4.4,Zvláštní

upozornění a zvláštní opatření pro použití).

Vdosudpokračujícíklinickéstudiisemyopatieobjevilau6%pacientů,kteřídostávali80mg

simvastatinu a amiodaron.

Analýzadostupnýchklinickýchstudiíukázalapřibližně1%incidencimyopatieupacientůléčených

simvastatinemvdávkách 40mg a 80mgspolu sverapamilem.Vjedné farmakokinetické studii současné

podávánísimvastatinusverapamilemzvýšiloexpozicisimvastatinovékyselině2-3násobně,ato–

pravděpodobněalespoňzčásti–inhibicíCYP3A4.Upacientůléčenýchsoučasněamiodaronemnebo

verapamilemprotodennídávkasimvastatinunemápřekročit20mg,pokudočekávanýklinický

prospěch nepřeváží nad rizikem myopatie a rabdomyolýzy.

Diltiazem

Analýzadostupnýchklinickýchstudiíukázala1%incidencimyopatieupacientů,kteřídostávali80mg

simvastatinudenněasoučasnědiltiazem.Upacientů,kteříužívali40mgsimvastatinudenně,riziko

myopatiesoučasnýmužívánímdiltiazemuzvýšenonebylo(viz4.4,Zvláštníupozorněníazvláštní

opatření pro použití).

Vefarmakokinetickéstudiivyvolalosoučasnépodávánídiltiazemu2,7-násobnézvýšeníexpozici

simvastatinovékyselině,atopravděpodobněinhibicíCYP3A4.Upacientůléčenýchsoučasně

diltiazemem proto denní dávka simvastatinu nemá překročit 40 mg, pokud očekávaný klinický prospěch

nepřeváží nad rizikem myopatie a rabdomyolýzy.

Grapefruitová šťáva

Grapefruitová šťáva inhibuje cytochrom P450 3A4. Pitívelkých dávek (vícenež 1 ldenně)grapefruitové

šťávypřisoučasnémužívánísimvastatinuvyvolalosedminásobnézvýšeníexpozicesimvastatinové

kyselině.Pití240mlgrapefruitovéšťávyzpůsobilo1,9-násobnézvýšení.Upacientůléčených

simvastatinem je proto třeba vyhnout segrapefruitovéšťávě.

Perorální antikoagulancia

Vedvoustudiích–jednésezdravýmidobrovolníkyadruhéshypercholesterolemickýmipacienty–

simvastatinvdávkách20-40mgdenněmírnězesilovalúčinekkumarinovýchantikoagulancií:

protrombinový čas hodnocený jako INR (International Normalized Ratio) se zvýšil ze základních hodnot

uzdravýchdobrovolníkůz1,7na1,8aupacientůz2,6na3,4.PřípadyzvýšeníINRbylypopsányjen

velicevzácně.Upacientůužívajícíchkumarinováantikoagulanciajetřebastanovitprotrombinovýčas

předzahájenímterapiesimvastatinem,a potomvprůběhuterapiedostatečněčasto,abysezajistilo,žese

nevyvinevýznamnáalteraceprotrombinovéhočasu.Kdyžsejižpodařilodokumentovatstabilní

protrombinovýčas,jemožnéprovádětjehodalšímonitorovánívintervalechobvykledoporučovaných

propacienty,užívajícíkumarinováantikoagulancia.Jestližesedávkovánísimvastatinuměníanebo

přerušuje,jetřebaopakovattentýžpostup.Upacientů,kteříantikoagulancianeužívají,nebylaterapie

simvastatinem spojena skrvácením ani se změnami protrombinového času.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jiných přípravků

Simvastatin nemá inhibiční účinek na cytochrom P450 3A4. Proto není pravděpodobné, že by simvastatin

ovlivňoval plazmatické koncentrace látek, metabolizovaných cytochromem P450 3A4.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství:Simvastatin je v těhotenství kontraindikován (viz 4.3, Kontraindikace)

Bezpečnostsimvastatinuutěhotnýchžennebylastanovena.Utěhotnýchženneproběhlyžádné

kontrolovanéklinickéstudiesesimvastatinem.Existujívzácnéúdajeokongenitálníchabnormalitáchpo

nitroděložníexpoziciinhibitorůmHMG-CoAreduktázy.Vanalýzepřibližně200prospektivně

sledovanýchtěhotenství,vystavenýchvprvnímtrimestrusimvastatinuanebojinémublízcepříbuznému

inhibitoru HMG-CoA reduktázy, však incidence kongenitálních abnormalit byla srovnatelná shodnotami,

pozorovanými u běžné populace. Počet těhotenství byl statisticky dostačující, že dokázal vyloučit zvýšení

výskytu kongenitálních abnormalit na 2-6násobek obvyklé incidence anebo výše.

Ačkolinejsoudoklady,žebyseincidencekongenitálníchabnormalitdětípacientek,užívajících

simvastatinanebojinýblízcepříbuznýinhibitorHMG-CoAreduktázy,lišilaodincidencevběžné

populaci,můželéčenímatkysimvastatinemsnížitvploduhladinymevalonátu,kterýjeprekurzorempři

biosyntéze cholesterolu.

Aterosklerózapředstavujechronickýproces,apřerušeníléčbyhypolipidemikyvdobětěhotenstvíby

mělo mít obvykle jen malý dopad na dlouhodobé riziko spojené sprimární hypercholesterolemií. Proto se

simvastatinnemápodávataniženámtěhotným,aniženám, kterésiotěhotnětpřejí,aniženám,unichžje

těhotenstvísuspektní.Terapiisimvastatinemjetřebapřerušitpodobutěhotenstvíanebododoby,kdyse

prokáže, že žena těhotná není (viz 4.3, Kontraindikace).

Kojení:Neníznámo,zdasesimvastatinanebojehometabolityvylučujímateřskýmmlékem.Protože

mnoholéčivsemateřskýmmlékemvylučujeaprotožebymohlynastatvážnénežádoucíúčinky,ženy

užívající simvastatin nesmějí kojit (viz 4.2, Kontraindikace).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnostříditmotorovávozidlaaobsluhovatstrojesimvastatinneovlivňujevůbecanebojen

zanedbatelně.Přiřízenímotorovýchvozidelapřiobsluzestrojůjevšaktřebamítnamysli,že

postmarketingové zkušenosti vzácně referovaly o výskytu závratí.

4.8 Nežádoucí účinky

Frekvencenežádoucíchúčinků,uváděnýchníže,vycházízúdajůohlášenýchvprůběhuklinickýchstudií

a/nebopostmarketingovéhopoužíváníauvádísevkategoriíchpodlečetnostijejichvýskyturozsáhlých,

dlouhodobých,placebemkontrolovanýchklinickýchstudiívčetněstudií„HPS“ a„4S“s20.536 a4.444

pacienty.VestudiiHPSsezaznamenávalypouzezávažnénežádoucíúčinkyamyalgie,zvýšeníaktivity

sérových aminotransferáz a CK. Vestudii 4S se zaznamenávalyveškerénežádoucí účinky uváděnéníže.

Jestliževtěchtostudiíchbylamíraincidencenežádoucíhoúčinkuposimvastatinunižšínežpoplacebu

anebopodobnájakopoplacebu,ajestližepřitomexistovalypodobnéispontánníúdajeonežádoucích

účincíchslogickyzdůvodněnoupříčinnousouvislostísléčením,paksetytonežádoucíúčinky

klasifikovaly jako „vzácné“.

VestudiiHPS(viz5.1,Farmakodynamickévlastnosti)s20.536pacienty,kterýmsepodávalbuď

simvastatinvdennídávce40mg(n=10.269)anebopřípravekplaceba(n=10.267)bylypocelou

střednídobusledování,tj.po5let,bezpečnostníprofilyupacientůse40mgsimvastatinusrovnatelné

sprofilyupacientů,kteřídostávaliplacebo.Podílpřerušeníléčbypronežádoucíúčinkybylsrovnatelný

(4,8%upacientůse40mgsimvastatinua5,1%upacientůsplacebem).Incidencemyopatiebylau

pacientůléčených40mgsimvastatinu<0,1%.Zvýšeníaktivityaminotransferáz(>3xULN,potvrzeno

opakovanýmstanovením)seobjevilou0,21%(n=21)pacientůléčených40mgsimvastatinuve

srovnání s 0,09 % (n = 9) pacientů, kteří dostávali placebo.

VZÁCNĚ (> 1/10.000, < 1/1.000)

Poruchy krve a lymfatického systému Anémie

Poruchy nervového systému Bolesti hlavy

Parestézie

Periferní neuropatie

Závratě

Poruchy trávicího ústrojí Obstipace

Bolesti vbřiše

Flatulence

Dyspepsie

Nauzea

Zvracení

Pankreatitida

Hepatobiliární poruchy Ikterus

Hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně Rash

Pruritus

Alopecie

Poruchy kosterního svalstva, pojiva a kostí Myopatie

Rabdomyolýza (viz 4.4, Zvláštní upozornění

a zvláštní opatření pro použití)

Myalgie

Křeče

Celkové poruchy a poruchy vmístě podání Astenie

Laboratorní změny Zvýšení aktivity sérových aminotransferáz

(alaninaminotransferázy,ALT,

aspartátaminotransferázy, AST, γ-glutamyl-

peptidyltransferázy)(viz 4.4, Zvláštní

upozornění a zvláštní opatření pro použití,

Ovlivnění jater)

Zvýšení aktivity alkalické fosfatázy

Zvýšení aktivity CK vséru (viz 4.4, Zvláštní

upozornění a zvláštní opatření pro použití)

Vzácněbylpopsánzřetelnýprojevpřecitlivělosti.Bylspojenstěmitopříznaky:angioneurotickýedém,

„lupus-like“syndrom,revmatickápolymyalgie,dermatomyozitida,vaskulitida,trombocytopenie,

eosinofilie,zvýšeníESR,artritidaaartralgie,urtikarie,fotosenzitivita,horečka,flush,dyspneaa

malátnost.

Děti a dospívající (ve věku 10–17 let)

V48týdennístudiizahrnujícídětiadospívající(chlapciveII.stádiudleTanneraavyspělejšíadívky,

kterémajínejméně1rokpozačátkumenstruace)vevěku10–17letsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolémií(n=175)bylprofilnežádoucíchúčinkůveskupiněléčenésimvastatinemobecně

podobný jako ve skupině léčené placebem.

Dlouhodobéúčinkynatělesné,intelektuálníasexuálnízránínejsouznámy.Vsoučasnédoběnejsou

kdispozici údaje o léčbě delší než jeden rok (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

4.9 Předávkování

Dosud bylo popsáno jen málo případů předávkování; nejvyšší požitá dávka byla 3,6 g. Všichni pacienti se

beznásledkůzotavili.Specifickáterapiepředávkováníneníznáma.Připředávkováníjetřebapoužít

symptomatickou a podpůrnou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10A A01

Inaktivnílaktonsimvastatinsepoperorálnímpožitívjátrechhydrolyzujenapříslušnouaktivníbeta-

hydroxykyselinu,kterájevelmiúčinnýinhibitorHMG-CoAreduktázy(3-hydroxy-3-methylglutaryl

CoAreduktázy).TentoenzymkatalyzujekonverziHMGCoAnamevalonát,časnýlimitujícístupeň

vbiosyntéze cholesterolu.

Ukázalose,žesimvastatinsnižujejaknormální,takizvýšenékoncentraceLDL-cholesterolu.LDL

(lipoproteiny snízkoudenzitou) se tvořízVLDL (lipoproteinů svelminízkoudenzitou) akatabolizují se

převážněpůsobenímvysoceúčinnýchLDL-receptorů.Mechanismusúčinku,jímžsimvastatinsnižuje

koncentraceLDL,snadzahrnujejaksníženíkoncentraceVLDL-cholesterolu,takindukcitvorbyLDL-

receptorů,takžesnižujeprodukciazvyšujekatabolismusLDL-cholesterolu.Přiterapiisimvastatinem

podstatněklesáikoncentraceapolipoproteinuC.MimotosimvastatinmírnězvyšujekoncentraciHDL-

cholesteroluasnižujehladinuplazmatickýchtriacylglycerolů.Vdůsledkutěchtozměnsesnižujípodíly

celkového cholesterolu kHDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu kHDL-cholesterolu.

Zvýšené riziko vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) nebo zhoršení stávající koronární insuficience

Studie„HPS“(HeartProtectionStudy)sledovalaúčinkyterapiesimvastatinemu20.536pacientů(věku

40-80let),shyperlipidemiíanebobezní,asischemickouchorobousrdeční,sjinýmiokluzivními

chorobamiarteriíanebosdiabetem.Vtétostudiibylo10.269pacientůléčenosimvastatinemvdenní

dávce 40mga 10.267 pacientůdostávalo placebo, střední doba trvání studie byla 5 let. Na začátku studie

6.793pacienti(33%)měloLDLnižšínež3,0mmol/l(116mg/100ml);5.063pacienti(25%)mělo

hladinymezi3,0mmol/l(116mg/100ml)a 3,5 mmlo/l(135mg/100ml) a 8.680 pacientů(42%)mělo

hladiny vyšší než 3,5 mmol/l (135 mg/100 ml).

Terapiesimvastatinemvdávkách40mgdenněvesrovnánísplacebemvýznamněsnížilarizikovšech

příčinmortality(1328[12,9%]upacientůléčenýchsimvastatinem,oproti1507[14,7%]upacientů

splacebem;p=0,0003);tobylodáno18%sníženímúmrtnostizpůsobenékoronárnísmrtí (587[5,7%]

oproti 707 [6,9 %]; p = 0,0005; absolutní riziko se snížilo o 1,2 %). Snížení úmrtnosti z příčin jiných než

cévních nedosáhlo statistické významnosti.Simvastatin také snížil riziko významných koronárních příhod

(celkovékonečnéhodnotynesmrtícíchinfarktůmyokarduneboúmrtínaICHS)o27%(p=0,0001).

Simvastatinsnížilnutnostpodstoupitkoronárnírevaskularizačnípostupy(včetněkoronárníhobypassu

neboperkutánnítransluminálníkoronárníangioplastiky)aperiferníajinérevaskularizačníproceduryo

30 % (p = 0,0001) resp.o16 % (p = 0,006). Simvastatin snížil riziko iktuo25 % ( p < 0,001), což sedá

přičísttřicetiprocentnímusníženíincidenceiktuzischemie(p<0,0001).Mimotoveskupinědiabetiků

simvastatinsnížilrizikovznikumakrovaskulárníchkomplikací,včetněnutnostiperiferních

revaskularizačníchvýkonů(chirurgickýchneboangioplastických)),amputacídolníchkončetin,anebo

vředůdolníchkončetino21%(p=0,0293).Poměrsníženíincidencíjednotlivýchtypůpříhodbyl

podobnývevšechpodskupináchsledovanýchpacientů,včetnětěch,kteřínetrpělikoronárním

onemocněním,aleonemocněnímmozkovýchaneboperiferníchcév,mužůižen,včetněpacientů

mladšíchistarších než 70 let přivstupu do studie, shypertenzí anebo bezní, a–což zaslouží upozornění

–i těch, kteří při zahájení studie měli hladinu LDL nižší než 3,0 mmol/l (116 mg/100 ml).

Vestudii4S(ScandinavianSimvastatinSurvivalStudy)seúčinekterapiesimvastatinemnacelkovou

mortalitusledovalu4.444pacientůsICHSaskoncentracícelkovéhocholesterolu212-309mg/100ml

(5,5-8,0mmol/l).Vtétomulticentrické,randomizované,dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudii

pacienti sanginou pektoris nebo předchozím infarktem myokardu (IM) byli léčeni dietou, standardní péčí,

adostávalibuďsimvastatinvdávce20-40mgdenně(n=2.221)aneboplacebo(n=2.223)postřední

dobu sledování 5,4 roku. Simvastatin snížil riziko úmrtí o 30 % (absolutní snížení rizika o 3,3 %). Riziko

úmrtínaICHSbylosníženoo42%(absolutnísníženírizikao3,5%).Simvastatintakésnížilriziko

vzniku významných koronárních příhod (úmrtína ICHS plus vnemocnici potvrzenéněmé nesmrtící IM)

o 34 %. Nadto simvastatin významně snížil riziko fatálních i nefatálních cerebrovaskulárních příhod (iktu

atransientníchischemickýchatak,TIA)o28%.Pokudjdeomortalitunikolikardiovaskulární,nebyly

mezi skupinami statisticky významnérozdíly.

Primární hypercholesterolemie a kombinovaná dyslipidemie

Vestudiíchsledujícíchúčinnostabezpečnostsimvastatinuvdávkách10,20,40a80mgdenněu

pacientůshypercholesterolemiíbylaprůměrnásníženíLDL-cholesterolu30,38,41a47%.Vestudiích

spacientyskombinovanouhyperlipidemiíléčenýmisimvastatinemvdávkách40mga80mgbylatato

průměrná snížení 28 % a 33 % (po placebu 2 %). , a průměrný vzestup koncentrace HDL-cholesterolu byl

13 % a 16 % (po placebu 3 %).

Klinické studieudětí a dospívajících (ve věku 10–17 let)

Vedvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudiibylo175pacientů(99chlapcůveII.stádiudle

Tannera a vyspělejších a 76 dívek,kterémělynejméně 1 rok po začátkumenstruace)vevěku 10–17 let

(průměrnývěk14,1roku)sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolémiírandomizovánokléčbě

simvastatinemčiplacebemnadobu24týdnů(základnístudie).Kzařazenídostudiebylavyžadována

hladinaLDL-C160až400mg/dlanejméněujednohorodičehladinaLDL-C>189mg/dl.Dávka

simvastatinu (podávanájednoudenněvečer) byla 10mg prvních 8 týdnů, 20mgdruhých 8 týdnů, a dále

40 mg. Během 24týdenního prodloužení se 144 pacientů rozhodlo pokračovat vléčbě a užívat simvastatin

vdávce 40 mg nebo placebo.

Simvastatin signifikantně snížil plazmatické hladiny LDL-C, TG a Apo-B. Výsledky zprodloužení studie

po48týdnechbylysrovnatelnésvýsledkypozorovanýmivzákladnístudii.Po24týdnechléčbybyly

průměrnédosaženéhladinyLDL-C124,9mg/dl(rozmezí64,0–289,0mg/dl)veskupiněléčené

simvastatinem vdávce 40 mg se srovnání s207,8 mg/dl (rozmezí 128,0–334,0 mg/dl) ve skupině léčené

placebem.

Po24týdnechléčbysimvastatinem(sdávkamizvyšujícímiseod10,20aždo40mgv8týdenních

intervalech)simvastatinsnížilprůměrnouhladinuLDL-Co36,8%(placebo:zvýšenío1,1%proti

počátku), hladinu Apo-B o 32,4 % (placebo o 0,5 %) a průměrné hladiny TG o 7,9 % (placebo o 3,2 %), a

zvýšilprůměrnéhladinyHDL-Co8,3%(placeboo3,6%).Dlouhodobéúčinkysimvastatinuna

kardiovaskulární příhody u dětí heFH nejsou známy.

Bezpečnostaúčinnostdáveknad40mgdenněnebylaudětísheterozygotnífamiliární

hypercholesterolémiíhodnocena. Dlouhodobá účinnost léčby simvastatinem u dětína sníženímorbidity a

mortality vdospělosti nebyla stanovena.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatinjefarmakodynamickyinaktivnílakton,kterýseinvivosnadnohydrolyzujenaodpovídající

beta-hydroxykyselinu,kterájemohutnýinbitorHMG-CoAreduktázy,Hydrolýzaprobíháhlavně

vjátrech; hydrolýza vlidské plazmě je velice pomalá.

Farmakokinetickévlastnostibylyzjišťoványudospělých.Farmakokinetickéúdajeudětíadospívajících

nejsou kdispozici.

Absorpce:Učlověka se simvastatin dobře absorbuje a podléhá rozsáhlé first-pass extrakcivjátrech. Tato

extrakcevjátrechjezávislánaprůtokukrvejátry.Játrapředstavujíprimárnímístoúčinkuaktivníformy

simvastatinu.Bylozjištěno,žebiologickádostupnostbeta-hydroxykyselinyvsystémovécirkulaci

vpoměrukpodanéperorálnídávcesimvastatinujenižšínež5%.Maximálníkoncentraceaktivního

inhibitoru vplazmě je dosaženo přibližně za 1-2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem potravy

absorpci neovlivňuje.

Farmakokinetickéstudiepojednorázovémaopakovanémpodánísimvastatinuukázaly,žepo

opakovaném podávání nedochází ke kumulaci přípravku.

Distribuce:Vazba simvastatinu a jeho aktivního metabolitu na proteiny je > 90 %.

Eliminace:Simvastatin je substrát izoenzymu CYP3A4 (viz 4.3, Kontraindikace, a4.5, Interakce sjinými

léčivými přípravky a jiné formy interakce). Hlavní metabolity simvastatinu přítomné vlidské plazmě jsou

odpovídajícíbeta-hydroxykyselinaačtyřidalšíúčinnémetabolity.Poperorálnímpodáníradioaktivně

značenéhosimvastatinučlověkuse13%radioaktivityvyloučilomočía60%stolicíběhem96hodin.

Množstvínalezenévestolicireprezentujeabsorbovanémnožstvílátkyvyloučenéžlučíineabsorbovaný

podíllátky.Pointravenózníinjekcibeta-hydroxykyselinovéhometabolitujepoločasmetabolitu

vprůměru 1.9 hodin. Průměrně jenom 1.3 % i.v. podané dávky se vyloučilo močí ve formě inhibitorů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nazákladěkonvenčníchstudií,provedenýchna zvířatechofarmakodynamice,toxicitěpřiopakovaném

podávání,genotoxicitěakarcinogenitějemožnéuzavřít,ženejsoupropacientyjinárizikanežta,která

lzeočekávatnazákladěfarmakodynamickéhomechanismuúčinku.Přimaximálněsnášenýchdávkách

nezpůsobilsimvastatinaniukrys,aniukrálíkůfetálnímalformaceaneovlivnilfertilitu,reprodukční

funkce ani neonatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Všechny síly potahovaných tablet obsahují:

Předbobtnalýškrob,monohydrátlaktosy,mikrokrystalickoucelulosu,butylhydroxyanisol,kyselinu

askorbovou,monohydrátkyselinycitrónové,magnesium-stearát,hypromelosu2506/5,hypromelosu

2506/15, mastek, oxid titaničitý.

Mimoto jednotlivé síly potahovaných tablet obsahují:

SIMVAX 10 mg: Žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.

SIMVAX 20 mg: Žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.

SIMVAX 40 mg: Červený oxid železitý.

6.2 Inkompatibility

Bezvýznamné.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotách do 30oC.

Blistry: potahované tablety uchovávejte vblistru a krabičce.

PE lahvičky: potahované tablety uchovávejte vpůvodním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Pro všechny síly:

Obal:

a/Al/PVC blistry, krabička.

b/PE lahvička uvnitř sodtržitelným krytem, PE šroubovacíuzávěr, krabička.

Balení:

Vblistrech i lahvičkách: 28, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

6.6 Návod kpoužití přípravku, zacházení snímakjeho likvidaci

Perorální podání.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

SIMVAX 10:31/011/02-C

SIMVAX 20:31/012/02-C

SIMVAX 40:31/013/02-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.7.2002/ 7.4. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

7.4. 2010

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace