SIMVASTATIN TEVA 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 90X10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
C10AA01
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 103/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls71060/2010, sukls71061/2010asukls71062/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SIMVASTATIN TEVA10mgpotahované tablety

SIMVASTATIN TEVA20mgpotahované tablety

SIMVASTATIN TEVA 40mgpotahované tablety

simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, aproto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

ato itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je SIMVASTATIN TEVA akčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SIMVASTATIN TEVA užívat

Jak se SIMVASTATIN TEVA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak uchovávat přípravek SIMVASTATIN TEVA

Další informace

1. CO JE SIMVASTATIN TEVA AKČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek SIMVASTATIN TEVA je lékem používaným ke snížení hladin celkového cholesterolu,

“špatného” cholesterolu (LDL cholesterol) atukovýchlátek nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho

přípravek SIMVASTATIN TEVA zvyšuje hladiny “dobrého” cholesterolu (HDL cholesterol). Během

užívání tohoto léčivého přípravku musíte dodržovat dietu snižující cholesterol. Přípravek

SIMVASTATIN TEVA je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

Přípravek SIMVASTATIN TEVA se používá spolu sdietou pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémie) nebo zvýšené hladiny

tuků v krvi (smíšená hyperlipidémie)

dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolémii), která zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby.

ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebopokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte

cukrovku nebo máte vanamnéze mrtvici nebo jinou cévní chorobu). Přípravek SIMVASTATIN

TEVA může prodloužit život snížením rizika problémů se srdeční chorobou, bez ohledu na

množství cholesterolu vkrvi.

Uvětšiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může

cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte svůj

cholesterol asvé cíle probírejte se svým lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIMVASTATIN TEVA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek SIMVASTATIN TEVA

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku přípravku

SIMVASTATIN TEVA (viz bod 6. Další informace).

jestliže máte vsoučasnosti problémy s játry.

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

jestliže užíváte jeden či více následujících léků současně:

oitrakonazol, ketokonazol nebo posaconazol (léky proti houbovým infekcím),

oerythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím),

oinhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory

HIV proteázy se používají kléčbě infekcí HIV),

onefazodon (lék proti depresi).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SIMVASTATIN TEVAje zapotřebí

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.

Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy vminulosti měl/a onemocnění jater. Přípravek

SIMVASTATIN TEVA pro Vás nemusí být vhodný.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání

přípravku SIMVASTATIN TEVA na krátký čas vysadil/a.

Lékař musí provést krevní test předtím, než začnete přípravek SIMVASTATIN TEVA užívat. Tento

test je určen ke kontrole funkce jater.

Lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil/a krevní testy ke kontrole, jak Vaše játra fungují poté, co

začnete přípravek SIMVASTATIN TEVA užívat.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte těžkou plicníchorobou.

Pokud se u Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů,citlivostsvalůnebo svalová slabost, ihned

se obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly

závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího kpoškození ledvin; přičemž velmi vzácně došlo

kúmrtím.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku SIMVASTATIN TEVA a je větší

uurčitých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje některá znásledujících záležitostí, proberte je se svým

lékařem:

požíváte velkámnožství alkoholu

máteproblémy s ledvinami

máteproblémy se štítnou žlázou

jeVám65 let a více

jste žena

kdykoli vminulosti jste měl/a během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny”

nebo fibráty problémy se svaly

Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Jezvláštědůležité,abystesvéholékařeinformoval/apokudužívátekterýkoliznásledujícíchléků.

UžívánípřípravkuSIMVASTATINTEVAskterýmkoliztěchtolékůmůžezvýšitrizikosvalových

problémů(některéznichjižbylyuvedenyvýševčásti“NeužívejtepřípravekSIMVASTATIN

TEVA”).

cyklosporin (lék často používaný u pacientů stransplantovaným orgánem)

danazol (umělý hormon používaný kléčbě endometriózy)

léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky proti houbovým

infekcím)

fibráty jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)

erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky kléčbě

bakteriálních infekcí)

inhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky proti AIDS)

nefazodon (lék proti depresi)

amiodaron (lék kléčbě nepravidelného tepu)

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky na vysoký krevní tlak, bolest na hrudi související

se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)

kolchicin (lék kléčbědny).

Stejně jako uvýše uvedených léků svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte nebo jste

vnedávné době užíval/a jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli znásledujících léků:

léky kzabránění srážení krve, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol

(antikoagulancia)

fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu)

niacin (další lék ke snížení cholesterolu)

rifampicin (lék používaný kléčbě tuberkulózy).

Rovněž informujte svého lékaře vpřípadě užívání niacinu (kyseliny nikotinové) nebo produktů, které

obsahují kyselinu nikotinovou a jste čínské národnosti.

Užívání přípravku SIMVASTATIN TEVA spolu sjídlemapitím

Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně

přípravku SIMVASTATIN TEVA. Proto je nutno vyvarovat se konzumace grepové šťávy.

Těhotenství a kojení

Přípravek SIMVASTATIN TEVA neužívejte pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokudsi

myslíte, že byste mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku SIMVASTATIN

TEVA, ihned jej přestaňte užívat aobraťte se na svého lékaře. Přípravek SIMVASTATINTEVA

neužívejte pokud kojíte, protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Děti

Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň

jeden rok menstruují (viz JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVASTATIN TEVA UŽÍVÁ). Přípravek

SIMVASTATIN TEVA nebyl hodnocen na dětech mladších 10 let věku. Více informací Vám

poskytne Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků aobsluha strojů

Nepředpokládáse,žebypřípravekSIMVASTATINTEVAmělvlivnaVašischopnostříditnebo

obsluhovatstroje.Jevšaknutnovzítvúvahu,ženěkteřílidémohoumítpoužitípřípravku

SIMVASTATIN TEVA závrať.

Důležité informace oněkterých složkách přípravku SIMVASTATIN TEVA

Tablety přípravku SIMVASTATIN TEVA obsahují cukr nazývaný laktóza. Pokud Vám lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVASTATIN TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek SIMVASTATIN TEVA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku SIMVASTATIN TEVA musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávka je 1tableta přípravku SIMVASTATIN TEVA 10mg, 20mg nebo40mg denně požitá ústy.

U dětí (10 až 17let věku) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 10mg za den podávaná večer.

Maximální doporučená dávka je 40mgza den.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům svelmivysokými hladinami cholesterolu

asvysokým rizikem problémů se srdeční chorobou.

Ošetřující lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to vzávislosti na Vašem stavu, současné léčbě

aosobním stavu rizika.

Přípravek SIMVASTATIN TEVA užívejte večer. Můžete jej užívat sjídlemnebo bez jídla. Obvyklá

zahajovací dávka je 10, 20 nebo vněkterých případech 40mg denně. Lékař může dávku upravit

nejméně po 4týdnech na maximálně 80mgdenně. Neužívejte více než 80mgdenně. Lékař může

předepsat nižší dávky, zejména pokud užíváte některý zléčivých přípravků uvedených výše nebo

pokud máte určité onemocnění ledvin. Přípravek SIMVASTATIN TEVA užívejte dokud Vám lékař

neřekne, že máteléčbu ukončit.

Pokud lékař předepsal přípravek SIMVASTATIN TEVA spolu sjakýmkoli sekvestrantem žlučových

kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek SIMVASTATIN TEVA užívat alespoň 2 hodiny

před nebo 4hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestližejste užil/a více přípravku SIMVASTATIN TEVA než jste měl/a

obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek SIMVASTATIN TEVA

neužívejte dodatečnou dávku, prostě další den užijte obvyklé množství přípravku

SIMVASTATIN TEVA vobvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek SIMVASTATIN TEVA

cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SIMVASTATIN TEVA nežádoucí účinky, které se

alenemusí vyskytnout ukaždého.

Následující pojmy se používají kpopisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:

vzácné (vyskytují se u1až 10 pacientůz 10000léčených pacientů)

velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z10000 léčených pacientů)

četnost není známa.

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli ztěchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat

aihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

svalová bolest,citlivostsvalů, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech

mohou tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího kpoškození

ledvin, přičemž velmi vzácně došlo kúmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otokuobličeje, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání

silné bolesti svalů, obvykle vramenou a kyčlích

vyrážky se slabostí vkončetinách a svalech krku

bolesti nebo zánětu kloubů

zánětu cév

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku kůže, kopřivky, citlivosti kůže na

slunce, horečky, zarudnutí

dušnosti a pocitu nevolnosti

obrazu choroby připomínajícílupus(včetně vyrážky, poruch kloubů aúčinků na

krvinky)

zánět jater se zežloutnutím kůže abělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou

stolicí, selháním jater (velmi vzácné)

zánět slinivky břišní často stěžkými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:

nízký početčervených krvinek (anémie)

necitlivost nebo slabost vpažích a nohou

bolest hlavy, pocitbrnění, závrať

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, poruchy trávení, průjem, pocit nevolnosti,

zvracení)

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů

slabost

neklidný spánek (velmi vzácně)

slabá paměť (velmi vzácně).

Následující nežádoucí účinky byly též hlášeny, ale četnost výskytu nelze odhadnout zdostupných dat

(četnost není známa):

erektilní dysfunkce

deprese

zánět plic vedoucí kproblémům sdýcháním včetně trvalého kašle a/nebo dušnosti či horečky.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánkuvčetně nočních můr, ztráta paměti, potíže v sexu

Laboratorní hodnoty

Byla pozorována zvýšení určitých laboratorních krevních testůna posouzeníjaterní funkce

asvalového enzymu (kreatinkináza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SIMVASTATIN TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25º C.

Přípravek SIMVASTATIN TEVA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedenéuvedené na

blistru a krabičce za nápisempoužitelné do (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co SIMVASTATIN TEVA obsahuje

Léčivou látkou jesimvastatinum (10, 20, 40 mg).

Pomocnými látkamijsoumonohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý

kukuřičnýškrob,butylhydroxyanisol (E320),magnesium-stearát, kyselina askorbová a

monohydrát kyselinycitronové, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol, triacetin, červený oxid

železitý.

10mg a 20mg tablety rovněž obsahují žlutý oxid železitý.

Jak přípravek SIMVASTATIN TEVA vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.

SIMVASTATIN TEVA 10 mgpotahované tablety: světle růžovákonvexnípotahovaná tableta,

značená"7153" na jedné straně a "93" na straně druhé.

SIMVASTATIN TEVA 20 mgpotahované tablety:žlutohnědá konvexnípotahovaná tableta,

značená"7154" na jedné straně a "93" na straně druhé.

SIMVASTATIN TEVA 40 mgpotahované tablety:růžovákonvexnípotahovaná tableta,

značená"7155" na jedné straně a "93" na straně druhé.

Velikostibalení:10,20,28,30,50,60,84,90,98nebo100potahovanýchtabletaklinickébalení

50x1 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem,Nizozemsko

Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francie

Teva Pharmaceutical Works plc, Palagi út. 13, H-4042 Debrecen, Maďarsko

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Teva Pharma S.L.U., C/C, n°4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza,Španělsko

Tato příbalová informace byla schválena:

8.2.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls71060/2010, sukls71061/2010asukls71062/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SIMVASTATIN TEVA10mgpotahované tablety

SIMVASTATIN TEVA20mgpotahované tablety

SIMVASTATIN TEVA40mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

10 mg:jedna potahovaná tabletaobsahuje simvastatinum10mg.

20 mg: jedna potahovaná tabletaobsahuje simvastatinum20mg.

40 mg: jedna potahovaná tabletaobsahuje simvastatinum40mg.

Pomocné látky:

10 mg: jedna potahovaná tabletaobsahuje71,64 mgmonohydrátu laktosy.

20 mg: jedna potahovaná tabletaobsahuje142,86 mgmonohydrátu laktosy.

40 mg: jedna potahovaná tabletaobsahuje285,76 mgmonohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

10mg:světlerůžovákonvexnípotahovanátabletaoprůměru7mm, značená"7153"najednéstraněa

"93" na straně druhé.

20mg:žlutohnědákonvexnípotahovanátabletaoprůměru9mm,značená"7154"najednéstraněa

"93" na straně druhé.

40mg:růžovákonvexnípotahovanátabletaoprůměru11mm, značená"7155"najednéstraněa "93"

na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolémie

Léčba primárníhypercholesterolémienebo smíšenédyslipidémie,jakodoplněkdiety vpřípadech, kdy

jeodpověďnadietuajinénefarmakologickéformyléčby(např.cvičení,sníženítělesnéhmotnosti)

nedostatečná.

Léčbahomozygotnífamiliárníhypercholesterolémiejakodoplněkdietyajinýchforem

hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo vpřípadech,kdy tato forma léčby není vhodná.

Kardiovaskulární prevence

Sníženíkardiovaskulárnímortalityamorbidityupacientůsmanifestnímaterosklerotickým

kardiovaskulárnímonemocněnímnebosdiabetemmellitus,přinormálníchnebozvýšených

koncentracích cholesterolu, jakodoplněkkekorekci jiných rizikových faktorů ajinékardioprotektivní

terapii (viz bod5.1).

4.2 Dávkování azpůsob podání

Dávkovérozmezíje5–80mg/den,podávanýchperorálněvjednédávcevečer.Úpravudávkováníje

vpřípaděpotřebynutnoprovádětvodstupuminimálně4týdnů,namaximálníhodnotu80mg/den,

podávanouvjednédávcevečer.Dávka80mgsedoporučujepouzeunemocnýchstěžkou

hypercholesterolémiíavysokýmrizikemkardiovaskulárníchkomplikací,kteřínedosáhli

uspokojujícíchléčebnýchvýsledkůzapomocinižšíchdávekapokudseočekává,žebenefitzterapie

převáží potenciální rizika (viz bod4.4 a5.1).

Hypercholesterolémie

Pacientbymělmítstandardnídietnírežimzaměřenýnasníženíhladinycholesterolututodietumusí

pacientdodržovatpoceloudobuléčbysimvastatinem.Obvyklápočátečnídávkaje10–20mg/den

podávanájednorázověvečer.Upacientů,unichžjenutnodosáhnoutvětšíhosníženíLDL-C(přes

45%),lzezačítsdávkou20–40mg/den,podávanoujednorázověvečer.Úpravydávekvpřípadě

potřeby je nutno provádět, jak je uvedeno výše.

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

Nazákladěvýsledkůkontrolovanéklinickéstudiejedoporučenádávkasimvastatinu40mg/denvečer

nebo80mg/denvetřechdílčíchdávkách20mg,20mgavečernídávce40mg.Simvastatinjenutno

uvýšeuvedenéhotypupacientůužívatjakopřídatnýzpůsobléčbykjinýmformámléčby(např.

aferéza LDL) nebo vpřípadech, kdy nejsou tyto formy léčby kdispozici.

Kardiovaskulární prevence

Obvykládávkaupacientůsvysokýmrizikemischemickéchorobysrdeční(ICHSshyperlipidémií

nebobezní)je20–40mg/densimvastatinupodávanávjednédávcevečer.Farmakoterapiilzezahájit

současněsúpravoustravyacvičením.Úpravydávekvpřípaděpotřebyjenutnoprovádět,jakje

uvedeno výše.

Současná terapie

Simvastatinjeúčinnývmonoterapiinebovkombinovanéterapiispolusesekvestrantyžlučových

kyselin.Dávkováníjenutnoprovádět>2hodinypřed,nebo>4hodinypopodánísekvestrantu

žlučových kyselin.

Upacientůužívajícíchcyklosporin,danazol,gemfibrozilnebojinéfibráty(kroměfenofibrátu)

současněsesimvastatinem,nesmídávkasimvastatinupřekročit10mg/den.Upacientůužívajících

současněsesimvastatinemamiodaron nebo verapamil nesmídávka simvastatinupřekročit 20mg/den.

U pacientů současně užívajícíchse simvastatinemdiltiazemnebo amlodipinnesmí dávkasimvastatinu

přesáhnout 40mg/den (viz body4.4 a4.5).

Dávkování při renální insuficienci

Upacientůsestřednězávažnourenálnínedostatečnostínenínutnoprovádětžádnéúpravydávky.

Upacientůstěžkourenálnínedostatečností(clearancekreatininu<30ml/min)jenutnodávkynad

10mg/den pečlivě zvážit ajsou-li nutné, podávat je opatrně.

Použití ustarších pacientů

Úprava dávky není nutná.

Použití udětí adospívajících(10 až 17 let věku)

Udětí a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, kteréjsou alespoň jeden rok po

prvnímenstruaci,10až17letvěku)sheterozygotnífamilárníhypercholesterolémiíjeobvyklá

doporučenávýchozídávka10mgdenněpodávanávevečernídávce. Dětemadospívajícímmusíbýt

předzahájenímléčbysimvastatinempředepsánastandardnídietasnižujícícholesterol;tutodietuje

nutno dodržovat i vprůběhu léčby simvastatinem.

Doporučené rozmezídávek je 10 až 40mg/den;maximálnídoporučená dávka je 40mg/den. Dávkyje

nutnoindividualizovatpodledoporučenéhocíleléčbyvsouladuspediatrickýmiterapeutickými

doporučeními (viz body4.4a5.1). Úpravy dávek je nutno činit vintervalech 4 týdnů nebo delších.

Zkušenostisesimvastatinemu prepubertálních dětí jsou omezené.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na simvastatin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Těhotenství akojení (viz bod4.6).

SoučasnépodáváníúčinnýchinhibitorůCYP3A4(např.itrakonazolu,ketokonazolu,

posakonazolu,inhibitorůproteázHIV(např.nelfinavir),erythromycinu,klarithromycinu,

telithromycinuanefazodonu) (viz bod4.5).

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující se

bolestísvalůnebojejichcitlivostíaslabostí,přičemžhodnotykreatinkinázy(CK)jsouvyššínež

10násobek horní hranice normálu (upper limit of normal, ULN).

Někdymůžedojítažkrhabdomyolýzesakutnímrenálnímselhánímnebobezněj,sesekundární

myoglobinurií;velmivzácněsevyskytlyipřípadyúmrtí.Rizikomyopatiesezvyšujesezvyšováním

inhibiční aktivityHMG-CoA reduktázyvplasmě.

JakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázyzávisírizikomyopatie/rhabdomyolýzynadávce.

Vdatabáziklinickýchstudií,vekterýchbyloléčeno41413pacientůsimvastatinem,znichž24747

(přibližně60%)bylozařazenodostudiísmediánemdobysledovánínejméně4roky,bylvýskyt

myopatiepřibližně0,03%,0,08%a0,61%u20,40a80mg/denvuvedenémpořadí.Vtěchto

studiíchbylipacientipečlivěsledovánianěkterévzájemněseovlivňujícíléčivépřípravkybyly

vyřazeny.

Vklinických studiích, ve kterýchbylipacienti sinfaktem myokardu vanamnézeléčeni simvastatinem

vdávce80mg/den(průměrnádobasledování6,7let),bylaincidencemyopatiepřibližně1,0%ve

srovnánís0,02%upacientůnadávce20mg/den.Přibližněpolovinatěchtopřípadůmyopatiese

vyskytlaběhemprvníhorokuléčby.Incidencemyopatieběhemkaždéhonáslednéhorokuléčbybyla

přibližně 0,1%(viz bod 4.8 a 5.1).

Měřeníkreatinkinázy

Hodnotykreatinkinázy(CK)senesmíměřitponáročnémfyzickémzatíženíanivpřítomnostimožné

alternativnípříčinyzvýšeníhodnotCK,protoževtakovémpřípadějeinterpretacehodnotobtížná.

PokudjsouvýchozíhodnotyCKzvýšené(>5xULN),jenutnohodnotypo5–7dnechpřeměřit

avýsledkytakpotvrdit.

Před léčbou

Všechnypacientyzahajujícíterapiisimvastatinem,neboty, unichžsezvyšujedávkasimvastatinu,je

nutnopoučitorizikumyopatieaupozornitje,abyokamžitěohlásilijakoukolinevysvětlitelnoubolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost.

Zvláštnípozornostjetřebavěnovatpacientůmspredispozicíkrhabdomyolýze.Abybylastanovena

referenční hodnota, měla by býtCKzměřena před začátkem léčby vnásledujících případech:

starší pacienti (≥65let)

ženy

porucha funkce ledvin

nekontrolovaný hypothyroidismus

dědičné onemocnění svalů vosobní či rodinné anamnéze

svalová toxicitapři použití statinu nebofibrátu v anamnéze

závislostna alkoholu

Vuvedenýchpřípadechbymělbýtzváženpoměrprospěchuzléčbykjehorizikuadoporučeno

klinickésledování.Jestližeseupacientajiždřívevyskytlosvalovéonemocněnípřiužívánístatinůči

fibrátůnebopřiléčbějinýmizástupcitétoskupiny,smíbýtléčbazahájenapouzesezvýšenou

opatrností.JestližehodnotaCKvýrazněpřekračujenormálníhodnotu(>5xULN),léčbanesmíbýt

zahájena.

Během léčby

Jestliže se běhemléčby statinyobjeví bolest, slabost nebo křeče svalů,musíbýt změřena hodnotaCK.

Jestliže se tato hodnota bez náročného fyzického zatížení výrazně zvýšila (>5xULN), léčba musíbýt

zastavena.Jestližejsousvalovésymptomyzávažnéazpůsobujídennídyskomfort,můžebýt

rozhodnutoopřerušeníléčbyipřesto,žejehodnotaCK<5xULN.. Jestližejepodezřenínamyopatii

zjinýchpříčin, léčba musíbýt přerušena.

JestližesymptomyodezníaCKsevrátíknormálu,můžeseuvažovatoznovuužívánístatinuči

zavedení léčby jiným statinem vnižší dávce aza pečlivého sledování.

Myopatiebylavevyššímířepozorovánaupacientůsdávkou80mgsimvastatinu(vizbod5.1).

OpakovanáměřeníCKjsoudoporučována,neboťnapomáhajíidentifikacisubklinickýchpřípadů

myopatie. Přesto není jistota, že toto monitorování zabrání vzniku myopatie.

Léčbasimvastatinembymělabýtdočasněpřerušenaněkolikdnípředplánovanouvětšíoperacía

vpřípadě, že nastane významný zdravotní či chirurgický problém.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobené interakcemi léčivých přípravků(viz také bod 4.5)

Rizikomyopatiearhabdomyolýzysezvyšujesoučasnýmužívánímsimvastatinusesilnýmiinhibitory

CYP3A4 (jako je itrakonazol, ketokonazol,posakonazol,erythromycin, klarithromycin, telithromycin,

inhibitoryproteázHIV(např.nelfinavir),nefazodon),stejnějakosgemfibrozilem,cyklosporinem

adanazolem (viz bod4.2).

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjetakézvýšenésoučasnýmužívánímdalšíchfibrátůnebo

současnýmužívánímamiodaronuneboverapamiluspolusvyššímidávkamisimvastatinu(viz

body4.2a4.5).Totorizikojezvýšeno,pokudsesesimvastatinemvdávce80mgužívádiltiazem

neboamlodipin(vizbody4.2a4.5).Rizikomyopatie,včetněrhabdomyolýzy,můžebýtzvýšenopři

současném užívání kyselinyfusidovésesimvastatinem (viz bod4.5).

Proto,pokudsetýkáinhibitorůCYP3A4,jesoučasnéužívánísimvastatinusitrakonazolem,

ketokonazolem,posakonazolem,inhibitoryproteázHIV(např.nelfinavir),erythromycinem,

klarithromycinem, telithromycinem anefazodonem kontraindikováno (viz body4.3 a4.5).

Pokudjeléčbaitrakonazolem,ketokonazolem,posakonazolem,erythromycinem,klarithromycinem

nebo telithromycinemnezbytná,musí se podobuléčby přerušit terapie simvastatinem.Navícjenutná

opatrnost při současném užívání simvastatinu sněkterými dalšími méně účinnými inhibitory CYP3A4:

flukonazolem,cyklosporinem,verapamilem,diltiazemem(vizbody4.2a4.5).Jenutnosevyvarovat

současného užívání grepefruitové šťávy asimvastatinu.

Dávkasimvastatinunesmíupacientůsoučasněužívajícíchcyklosporin,danazolnebogemfibrozil

překročit10mgdenně.Kombinovanéhoužívánísimvastatinuspolusgemfibrozilemjenutnose

vyvarovat,pokudpředpokládanýpřínosnepřevážízvýšenérizikotétolékovékombinace.Přínos

kombinovanéhopoužitísimvastatinuvdávce10mgdenněsjinýmifibráty(kroměfenofibrátu),

cyklosporinemnebodanazolemjenutnodůkladnězvážitvesvětlemožnýchriziktěchtokombinací

(viz body4.2 a4.5).

Při předepisování fenofibrátu spolu se simvastatinem je nutná opatrnost, protože oba přípravky mohou

při samostatném podání vyvolávat myopatii.

Kombinovanéhoužívánísimvastatinuvdávkáchvyššíchnež 20mgdenně spolu samiodaronemnebo

verapamilemjenutnosevyvarovat,pokudklinickýpřínosnepřevážízvýšenérizikomyopatie(viz

body4.2 a4.5).

Kombinovanéhoužívánísimvastatinuvdávkáchvyššíchnež40mgdenněspolusdiltiazenemnebo

amlodipinemjenutnosevyvarovat,pokudklinickýpřínosnepřevážízvýšenérizikomyopatie(viz

body4.2 a4.5).

Vzácnépřípadymyopatie/rhabdomyolýzybylyspojoványsesoučasnýmpodáváníminhibitorů

HMG-CoAreduktázyalipidy-upravujícídávky(≥1g/den)niacinu(kyselinynikotinové),každá

znich může při samostatném podání způsobit myopatii.

Lékaři,kteřízvažujíkombinovanouterapiipomocísimvastatinuahypolipidemickýchdávek

(1g/den)niacinu(kyselinanikotinová)neboproduktů,kteréniacinobsahují,bymělipečlivě

posoudit potenciální přínosy a rizika a měli by u pacientů pečlivě sledovat výskytvšech známeknebo

příznakůbolestisvalů,citlivostinadotekneboslabosti,atozejména běhemprvníchměsícůterapiea

vdobě, kdy se dávka jednoho léčivého přípravku zvyšuje.

Vpředběžnéanalýzeprobíhajícístudieklinickýchvýsledkůzjistilanezávislákomiseprokontrolu

bezpečnosti, žeu čínských pacientů užívajících simvastatin 40mga kyselinunikotinovou/laropiprant

2000mg/40mgdocházíkvyššímuvýskytumyopatie,nežseočekávalo.Přiléčběčínskýchpacientů

simvastatinem(zejménavdávkách40mgavyšších)podávanéhospolečněshypolipidemickými

dávkami(1g/den)niacinu(kyselinanikotinová)nebosprodukty,kteréniacinobsahují,byseproto

mělodbát opatrnosti. Protože rizikomyopatie se u statinůodvíjíod podávanédávky,nedoporučuje se

učínskýchpacientůužívatsimvastatin80mgspolečněshypolipidemickýmidávkami(1g/den)

niacinu(kyselinanikotinová)nebosprodukty,kteréniacinobsahují.Neníznámo,zdazvýšenériziko

myopatiehrozíiujinýchpacientůzAsie,kterýmsepodávásimvastatinspolečněs

hypolipidemickýmidávkami(1g/den)niacinu(kyselinanikotinová)neboprodukty,kteréniacin

obsahují.

Pokudseukáženezbytnosttétokombinace,pacientiužívajícíkyselinufusidovouasimvastatinmusí

být pečlivě sledováni (viz bod4.5). Může se zvážit dočasné přerušení léčby simvastatinem.

Účinky na játra

Vklinickýchstudiíchbylouněkolikadospělýchpacientů,jimžbylpodávánsimvastatin,pozorováno

výrazné přetrvávajícízvýšení(>3xULN=trojnásobekhorníhranicenormálu) sérových transamináz.

Po přerušení nebo ukončení léčby simvastatinem utěchto jedincůobvyklehladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučujeseprovádětjaternítestypředzahájenímléčbyapotévždy,kdyžjetozklinického

hlediskatřeba.Pacienti,unichžsedávkazvýšína80mg,musípodstoupitpředzvýšenímdávky,

3měsíce pozvýšenídávkyna 80mganásledně periodicky (např. každého půl roku) podobu prvního

rokuléčbydodatečnévyšetření.Zvláštnípozornostjenutnověnovatpacientům,unichždojdeke

zvýšeníhladinsérovýchtransaminázutěchtopacientůjenutnévyšetřenízopakovatačastěji

kontrolovat.Jestližehladinytransaminázvykazujíprogresi,zvláštěpokudsezvýšína3xULN

apřetrvávají, musísesimvastatinvysadit.

Simvastatinmusíbýt užíván sopatrností upacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejnějakovpřípaděostatníchhypolipidemickýchpřípravků,bylopoterapiisimvastatinemhlášeno

střednězávažné(<3xULN)zvýšeníhladinsérovýchtransamináz.Tytozměnyseobjevilybrzy

pozahájeníterapiesimvastatinem,bylyčastopřechodnéhorázu,nebylydoprovázenyžádnými

symptomy aléčbu nebylo nutno přerušit.

Intersticiální plicní choroba

Uněkterýchstatinůbylyhlášenyvýjimečnépřípadyintersticiálníplicníchoroby,zvláštěpři

dlouhodobéléčbě(vizbod4.8).Příznakymohouzahrnovatdušnost,neproduktivníkašelacelkové

zhoršenízdravotníhostavu(únava,úbyteknavázeahorečka).Je-lipodezření,žeseupacienta

vyvinula instersticiální plicní choroba,je nutno léčbustatiny ukončit.

Použití u dětí a dospívajících (10 až 17letvěku)

Bezpečnostaúčinnostsimvastatinuupacientůvevěku10až17letsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolémiíbylahodnocenavkontrolovanéklinickéstudiinadospívajícíchchlapcích

Tannerova stupně II a vyššího a na dívkách, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci. Pacienti

léčenísimvastatinemměliprofilnežádoucíchúčinkůobecněpodobnýprofilupacientůléčených

placebem.Dávky vyššínež 40mgnebylyutétopopulace studovány.Vtétoomezenékontrolované

studiinebyl udospívajících chlapců adívek zjištěnžádnýdetekovatelný účinekna růst nebo pohlavní

zrání,anižádnýúčineknadélkumenstruačníhocykluudívek(vizbody4.2,4.8a5.1.).Dospívající

dívky jenutno poučitovhodných antikoncepčníchmetodách prodobu léčby simvastatinem (viz body

4.3a4.6).Upacientůvevěku<18letnebylabezpečnostaúčinnoststudovánaudobyléčení>48

týdnů,přičemždlouhodobéúčinkynatělesné,duševníapohlavnízránínejsouznámy.Simvastatin

nebyl studován u pacientů mladších 10let, aniu prepubertálních dětí adívek před první menstruací.

Pomocná látka

Tentopřípravekobsahujelaktózu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysnesnášenlivostí

galaktózy,svrozenýmdeficitemlaktázynebosmalabsorpcíglukózy-galaktózynesmějítento

přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinýmiléčivými přípravky ajiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Farmakodynamické interakce

Interakce shypolipidemiky, které mohou vpřípadě samostatného podávání vyvolat myopatii

Rizikomyopatievčetněrhabdomyolýzyjezvýšenépřisoučasnémpodávánífibrátů.Navícdochází

kfarmakokinetickéinterakcisgemfibrozilem,výsledkemjsouzvýšenéplasmatickékoncentrace

simvastatinu (viz dáleFarmakokinetické interakceabody 4.2 a4.4). Pokud se simvastatin afenofibrát

podávajísoučasně,nejsoukdispozicidůkazyotom,žebyrizikomyopatiepřekračovalosouhrn

jednotlivýchrizikprokaždýpřípravek.Proostatnífibrátynejsoukdispoziciodpovídajícíúdaje

farmakovigilance afarmakokinetiky.

Vzácnépřípadymyopatie/rhabdomyolýzybylyspojoványsesoučasnýmpodávánímsimvastatinu

spolu s lipidy-upravujícími dávkami(≥1g/den)niacinu (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Předepsanádoporučeníprointeragujícíléčivajsoushrnutyvtabulceníže(dalšípodrobnostijsou

uvedeny vtextu; viz také body 4.2, 4.3 a4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující léčiva Předepsaná doporučení

Účinné inhibitory CYP3A4:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

InhibitoryproteázHIV(např.

nelfinavir)

Kontraindikováno podávání se

simvastatinem

Gemfibrozil Vyvarovatsepodávání,alepokudjeto

nezbytné,nepřekročitdávku10mg

simvastatinu denně

Cyklosporin

Danazol

Další fibráty (kromě fenofibrátu) Nepřekročitdávku10mgsimvastatinu

denně

Amiodaron

Verapamil Nepřekročitdávku20mgsimvastatinu

denně

Diltiazem

Amlodipin Nepřekročitdávku40mgsimvastatinu

denně

Kyselina fusidová Pacientimusíbýtpečlivěsledováni.

Můžesezvážitdočasnépřerušeníléčby

simvastatinem.

Grepová šťáva Vyvarovatsepožitígrepfruitovéšťávy

během podávání simvastatinu

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Interakce zahrnující CYP3A4

SimvastatinjesubstrátemcytochromuP4503A4.ÚčinnéinhibitorycytochromuP4503A4zvyšují

rizikorozvojemyopatiearhabdomyolýzytím,žeběhemterapiesimvastatinemzvyšujíkoncentrace

aktivityinhibujícíreduktázuHMG-CoA vplasmě. Mezi tyto inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol,

posakonazol,erythromycin,klarithromycin,telithromycin,inhibitoryproteázHIV(např.nelfinavir)

anefazodon.Současnépodáváníitrakonazoluvedlokvíceneždesetinásobnémuzvýšeníexpozice

kyseliněsimvastatinové(cožjeaktivníbeta-hydroxykyselinovýmetabolit).Telithromycinvedl

k11násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové.

Kombinacesitrakonazolem,ketokonazolem,posakonazolem,inhibitoryproteázHIV(např.

nelfinavir) erythromycinem,klarithromycinem,telithromycinemanefazodonemjsouproto

kontraindikovány.Pokudjeléčbaitrakonazolem,ketokonazolem,posakonazolem,erythromycinem,

klarithromycinemnebotelithromycinemnevyhnutelná,jenutnoběhemléčbyterapiisimvastatinem

vysadit. Při kombinování simvastatinu sněkterými méně účinnými inhibitory CYP3A4:flukonazolem,

cyklosporinem, verapamilem, diltiazemem,jenutno postupovat opatrně(viz body4.2 a4.4).

Flukonazol

Vespojitostisesoučasnýmpodávánímsimvastatinuaflukonazolubylypozoroványvzácnépřípady

rhabdomyolýzy.(vizbod4.4).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je při současném podávání cyklosporinuzvýšené, zvláštěpři vyšších

dávkáchsimvastatinu(vizbody4.2a4.4).Dávkasimvastatinuprotoupacientůléčených

cyklosporinemnesmípřekročit10mgdenně.Přestožemechanismusnenízcelaprozkoumán,bylo

prokázáno,žecyklosporinzvýšujehodnotyAUCinhibitorůHMG-CoAreduktázy.Kezvýšení

hodnoty AUC kyseliny simvastatinové dochází nejspíše částečně vdůsledku inhibice CYP3A4.

Danazol

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjepřisoučasnémpodávánídanazolusvyššímidávkami

simvastatinuzvýšeno (viz body4.2 a4.4).

Gemfibrozil

GemfibrozilzvyšujehodnotuAUCkyselinysimvastatinové1,9násobně,nejspíševdůsledkuinhibice

glukuronidační dráhy (viz body4.2 a4.4).

Amiodaron

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjepřisoučasnémpodáváníamiodaronuavyššíchdávek

simvastatinuzvýšeno(vizbod4.4).Vprobíhajícíklinickéstudiibylamyopatiepopsánau6%

pacientůsesimvastatinemvdávce80mgspolusamiodaronem.Dávkasimvastatinuprotonesmí

upacientůskombinovanouterapiísamiodaroenmpřekročit20mgdenně,pokudklinickýpřínos

nepřeváží zvýšené riziko myopatie arhabdomyolýzy.

Blokátory vápníkového kanálu

Verapamil

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjepřisoučasnémpodáváníverapamiluasimvastatinuvdávce40

mgnebo 80 mgzvýšeno (viz bod4.4).

Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání sverapamilem k 2,3násobnému zvýšení expozice

kyselině simvastatinové, nejspíše vdůsledku inhibice CYP3A4.

Dávkasimvastatinuprotonesmíupacientůskombinovanouterapiísverapamilempřekročit20mg

denně, pokud klinický přínos nepřeváží zvýšené riziko myopatie arhabdomyolýzy.

Diltiazem

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjepřisoučasnémpodávánídiltiazemuasimvastatinuvdávce80

mgzvýšeno (viz bod4.4).

Rizikomyopatiearhabdomyolýzynenípřisoučasnémpodávánídiltiazemuasimvastatinuvdávce

40 mgzvýšeno (viz bod4.4).

Vefarmakokinetickéstudiivedlosoučasnépodávánídiltiazemuk2,7násobnémuzvýšeníexpozice

kyselině simvastatinové, nejspíše vdůsledku inhibice CYP3A4.

Dávkasimvastatinuprotonesmípřekročit40mgdenněupacientůskombinovanouterapií

diltiazemem,pokud klinický přínos nepřeváží zvýšené riziko myopatie arhabdomyolýzy.

Amlodipin

Rizikomyopatiejepřisoučasnémpodáváníamlodipinuasimvastatinuvdávce80mgzvýšeno(viz

bod4.4).

Rizikomyopatienenípřisoučasnémpodáváníamlodipinuasimvastatinuvdávce40mgzvýšeno

(viz bod4.4).

Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávánís amlodipinemk1,6násobnému zvýšení expozice

kyselině simvastatinové.

Dávkasimvastatinuprotonesmíupacientůskombinovanouterapiísamlodipinempřekročit40mg

denně, pokud klinický přínos nepřeváží zvýšené riziko myopatie arhabdomyolýzy.

Niacin (kyselina nikotinová)

Podávánísimvastatinuspolečněshypolipidemickýmidávkami(1g/den)niacinu(kyselina

nikotinová)neboprodukty,kteréniacinobsahují,jespojenosevzácnýmipřípady

myopatie/rhabdomyolýzy.Farmakokinetickástudieukázala,žepřisoučasnémpodáníjednédávky

kyselinynikotinové2gspostupnýmuvolňovánímasimvastatinu20mgdošlokmírnémunárůstu

hladinyAUCsimvastatinuakyselinysimvastatinovéakmírnémunárůstuC

plazmatické

koncentrace kyseliny simvastatinové.

Kyselina fusidová

Přisoučasnémužíváníkyselinyfusidovésestatiny,včetněsimvastatinu,můžebýtzvýšenoriziko

myopatie.Přiužívánísimvastatinubylyhlášenyojedinělépřípadyrhabdomyolýzy.Můžesezvážit

dočasnépřerušeníléčbysimvastatinem.Pokudseukáženezbytnosttétokombinace,pacientiužívající

kyselinu fusidovou a simvastatin musíbýt pečlivě sledováni (viz bod4.4).

Grepefruitová šťáva

GrepefruitovášťávainhibujecytochromP4503A4.Současnýpříjemvelkýchmnožství(vícenežlitr

denně)grepefruitovéšťávyasimvastatinuvedlok7násobnémuzvýšeníexpozicekyselině

simvastatinové.Příjem240mlgrepefruitovéšťávyránoasimvastatinuvečertakévedl

k1,9násobnémuzvýšení.Protojenutnosekonzumacegrepefruitovéšťávyběhemléčby

simvastatinemvyvarovat.

Kolchicin

Přisoučasnémpodáníkolchicinuasimvastatinujeupacientůsnedostatečnoufunkcíledvinhlášen

výskytmyopatie a rhabdomyolýzy. Pacienty s touto lékovou kombinací jevhodné podrobit pečlivému

klinickému sledování.

Rifampicin

RifampicinjepotentníinduktorCYP3A4,protomůžeupacientů,kteřípodstupujídlouhodobou

terapiirifampicinem(např.léčbatuberkolózy),dojítkeztrátěúčinnostisimvastatinu.

Farmakokinetickástudienanormálníchdobrovolnícíchukázala,žeoblastpodkřivkouplazmatických

koncentrací (AUC)u kyseliny simvastatinové se snížila při současném podání rifampicinu o 93 %.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jinýchléčiv

SimvastatinnemáinhibičníúčineknacytochromP4503A4.Neočekáváseproto,žebysimvastatin

ovlivňovalplasmatické koncentrace látekmetabolizovaných prostřednictvím cytochromu P4503A4.

Perorální antikoagulancia

Vedvouklinickýchstudiích,jednéprovedenéuzdravýchdobrovolníkůadruhéupacientů

shypercholesterolémií,simvastatinvdávce20–40mg/denmírněpotencovalúčinekkumarinových

antikoagulancií:protrombinovýčas,uváděnýjakomezinárodnínormalizovanýpoměr(International

NormalizedRatio,INR),sezvýšilzvýchozíhodnoty1,7na1,8az2,6na3,4vestudiích

sdobrovolníkyapacienty.BylypopsányvelmivzácnépřípadyzvýšenýchhodnotINR.Upacientů

užívajícíchkumarinováantikoagulanciajenutnoprotrombinovýčasstanovitještěpředzahájením

léčbysimvastatinemavčasnéfáziléčbydostatečněčastonato,abysevyloučilavýznamnázměna

protrombinovéhočasu.Přizjištěnístabilníchhodnotprotrombinovéhočasulzeprotrombinovýčas

monitorovatvintervalech,kteréjsouobvykledoporučenépropacientyužívajícíkumarinová

antikoagulancia.Pokudsedávkasimvastatinuzměnínebovysadí,jenutnopostupopakovat.Terapie

simvastatinemnebylaspojenaskrvácenímanisezměnamiprotrombinovéhočasupacientů,kteří

neužívali antikoagulancia.

4.6 Těhotenství akojení

Těhotenství

Simvastatinje během těhotenství kontraindikován (viz bod4.3).

Bezpečnost utěhotných žennebyla stanovena. Utěhotných žennebyly provedeny žádnékontrolované

klinickéstudiesesimvastatinem.Bylyzískányojedinělézprávyovrozenýchanomáliíchpo

nitroděložníexpoziciinhibitorůmreduktázyHMG-CoA.Vanalýzepřibližně200prospektivně

sledovaných těhotenství, unichž došlovprvním trimestru kexpozicisimvastatinemnebo jinýmvelmi

podobnýminhibitoremreduktázyHMG-CoA,všakbylaincidencevrozenýchanomáliísrovnatelná

shodnotouzjištěnouvevšeobecnépopulaci.Tentopočettěhotenstvíbylzestatistickéhohlediska

dostatečnýkvyloučení2,5násobnéhonebovětšíhonárůstuvrozenýchanomáliívůčizákladníhodnotě

incidence.

Ikdyžnejsoukdispozicidůkazyotom,žebyseincidencevrozenýchanomáliíupotomkůpacientů

užívajícíchsimvastatinnebojinývelmipodobnýinhibitorreduktázyHMG-CoAlišilaodhodnoty

pozorovanévevšeobecnépopulaci,můželéčbamatkysimvastatinemsnížitkoncentracemevalonátu,

kterýjeprekurzorembiosyntézycholesterolu,uplodu.Aterosklerózajechronickýprocesavysazení

hypolipidemikběhemtěhotenstvíbyobvyklenemělomítvelkýdopadnadlouhodobériziko

vsouvislostisprimárníhypercholesterolémií.Ztěchtodůvodůsesimvastatinnesmípodávat

těhotnýmženámaženám,kterésesnažíotěhotnětnebounichlzetěhotenstvípředpokládat.Léčbu

simvastatinemjenutnopodobutěhotenstvínebodovyloučenítěhotenstvípřerušit(vizbody4.3a

5.3).

Kojení

Neníznámo,zdasesimvastatinnebojehometabolityvylučujídomateřskéhomléka.Vzhledem

ktomu, žedomateřskéhomléka se vylučuje mnoholéčivýchlátek asohledem napotenciální závažné

nežádoucí reakce, nesmějíženy užívajícísimvastatinsvé děti kojit (viz bod4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit aobsluhovat stroje

Simvastatinnemá žádný nebomázanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla aobsluhovat stroje. Při

řízenívozidelneboobsluzestrojůjevšaknutnovzítvúvahuskutečnost,ževzácněbylypouvedení

přípravku na trh popsány závratě.

4.8 Nežádoucí účinky

Četnostnásledujícíchnežádoucíchúčinků,kterébylypopsányběhemklinickýchstudiía/nebo

pouvedenípřípravkunatrh,seuvádípodlejejichvýskytuvevelkých,dlouhodobých,placebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchvčetněstudiíHPSa4Szahrnujících20536(HPS)

a4444pacientů (4S) (viz bod5.1).

VpřípaděstudieHPSbylyzaznamenánypouzezávažnénežádoucípříhody,myalgie,zvýšení

sérovýchtransaminázaCK.Vpřípaděstudie4Sbylyzaznamenányvšechnynežádoucípříhody

uvedenédále.Pokudbylvtěchtostudiíchvýskytnežádoucíchpříhodpřipodávánísimvastatinunižší

nežpřiplacebunebostejnýjakopřiplacebu,apokudzdebylyspontánněhlášenypodobnépříhody

vpříčinné souvislosti, jsou tyto příhody klasifikovány jako “vzácné”.

VestudiiHPS(vizbod5.1)zahrnující20536pacientůužívajícíchsimvastatinvdávce40mg/den

(n=10269)neboplacebo(n=10267)bylyprofilybezpečnostiupacientůléčenýchsimvastatinemv

dávce40mgapacientůužívajícíchplacebopostředníhodnotudoby5letstudiesrovnatelné.Četnost

vysazenívdůsledkunežádoucíchúčinkůbylasrovnatelná(4,8%upacientůužívajícíchsimvastatinv

dávce40mgvesrovnánís5,1%upacientůužívajícíchplacebo).Incidencemyopatieupacientů

užívajícíchsimvastatinvdávce40mgbyla<0,1%.Kezvýšenítransamináz(>3xULNpotvrzená

opakovanýmvyšetřením)došlou0,21%(n=21)pacientůužívajícíchsimvastatinvdávce40mgve

srovnání s 0,09% (n=9) pacientů užívajících placebo.

Frekvencenežádoucích účinků je řazena následujícímzpůsobem: velmi časté (>1/10), časté (≥1/100,

<1/10),máločasté(≥1/1000,<1/100),vzácné(≥1/10000,<1/1000),velmivzácné(<1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve alymfatického systému:

Vzácné:anémie

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné:nespavost

Četnost neznámá:deprese

Poruchy nervového systému:

Vzácné:bolesti hlavy, parestezie, závrať, periferní neuropatie

Velmi vzácné:zhoršenípaměti

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy

Četnost neznámá:intersticiálníplicníonemocnění(viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy:

Vzácné:zácpa, bolest břicha, flatulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné:hepatitida/žloutenka

Velmi vzácné:jaterní selhání

Poruchy kůže apodkožní tkáně:

Vzácné:vyrážka, svědění, alopecie

Poruchy svalovéa kosternísoustavy a pojivovétkáně:

Vzácné:myopatie*(včetněmyositidy), rhabdomyolýza s nebo bez akutního renálního selhání(viz

bod 4.4), myalgie, svalovékřeče.

*Vklinickýchstudiíchsemyopatieobvyklevyskytlaupacientůléčenýchsimvastatinemvdávce80

mg/den, ve srovnání spacienty léčenýmidávkou 20 mg/den (1,0 % vs 0,02 %).

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Četnost neznámá:erektilnídysfunkce

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace:

Vzácné:astenie

Vzácněbylpopsánzjevnýsyndrompřecitlivělosti,kterýzahrnovalněkteréznásledujícíchprojevů:

angioedém,syndrompřipomínajícílupus,polymyalgiarheumatica,dermatomyozitida,vaskulitida,

trombocytopenie,eozinofilie,zvýšeníhodnotESR,artritidaaartralgie,kopřivka,fotosenzitivita,

horečka, návaly horka, dušnostapocit nevolnosti.

Vyšetření:

Vzácné:zvýšenísérovýchtransamináz(alaninaminotransferázy,aspartátaminotransferázy,

-glutamyltranspeptidázy)(vizbod4.4Účinkynajátra),zvýšeníalkalickéfosfatázy;zvýšeníhodnot

kreatinkinázy v séru (viz bod4.4).

U některých statinů byly hlášenydalšínásledující nežádoucí příhody:

poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr

ztráta paměti

sexuálnídysfunkce.

Děti a dospívající (10 až 17let věku)

Ve48týdennístudiinadětechadospívajících(chlapciTannerovastupněIIavyššíhoadívky,které

bylyalespoňjedenrokpoprvnímenstruaci,10až17letvěku)sheterozygotnífamilární

hypercholesterolémií (n=175) byl profil bezpečnosti a snášenlivostiveskupině léčenésimvastatinem

obecněpodobnýprofiluveskupiněléčenéplacebem.Dlouhodobéúčinkynatělesné,duševnía

pohlavnízránínejsouznámy.Oléčbědelšínež1roknejsouvsoučasnostikdispozicižádnéúdaje.

(Viz body 4.2,4.4a5.1.)

4.9 Předávkování

Dosudbylohlášenoněkolikpřípadůpředávkování;maximálnípřijatádávkabyla3,6g.Všichni

pacienti se zotavili beznásledků. Připředávkováníneníkdispozici žádná konkrétníléčba. Vtakovém

případě je nutno přijmout symptomatická apodpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:lipidy-upravující látka,inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA01

Poperorálnímpodáníjesimvastatin,cožjeinaktivnílakton,hydrolyzovánvjátrechnapříslušnou

formuaktivní-hydroxykyseliny,kteráúčinněinhibujeHMG-CoAreduktázu(3-hydroxy-

3-methylglutarylkoenzymAreduktázu).TentoenzymkatalyzujekonverziHMG-CoAnamevalonát,

což je časný arychlost určující krok vbiosyntéze cholesterolu.

Ukázalose,žesimvastatinsnižujenormálníizvýšenéhladinyLDL-C.LDLsetvořízlipoproteinu

ovelminízkéhustotě (VLDL) akjehokatabolizmudochází převážně prostřednictvímLDL receptorů

svysokouafinitou.MechanizmussnižováníhladinLDLsimvastatinemmůžezahrnovatjaksnižování

hladinVLDLcholesterolu(VLDL-C),takiindukcireceptoruLDLsvýslednýmsníženímprodukce

azvýšenýmkatabolizmemLDL-C.Běhemléčbysimvastatinemdocházíikpodstatnémusnížení

hladinapolipoproteinuB.KromětohosimvastatinmírnězvyšujehladinyHDL-Casnižuje

plasmatickéhladinyTG.Vdůsledkutěchtozměndocházíkesníženípoměrůtotal-C/HDL-C

aLDL-C/HDL-C.

Vysoké riziko ischemické choroby srdeční nebo stávající ischemická choroba srdeční

VestudiiHPS(HeartProtectionStudy)bylúčinekléčbysimvastatinemhodnocenu20536pacientů

(vevěku40–80let),bezhyperlipidémienebosní,asischemickouchorobousrdeční,jiným

okluzivnímtepennýmpostiženímnebosdiabetemmellitus.Vtétostudiibylo10269pacientůléčeno

simvastatinemvdávce40mg/dena10267nemocnýchdostávaloplacebopostředníhodnotudoby

5let. Při výchozím vyšetření vykázalo 6793 pacientů (33%) koncentrace LDL-C nižší než 116mg/dl;

5063 (25%) hodnoty mezi 116 a135mg/dl a 8680 pacientů (42%) hodnoty nad 135mg/dl.

Léčbasimvastatinemvdávce 40mg/denve srovnání splacebemvýznamně snížila rizikomortalityze

všechpříčin(1328[12,9%]upacientůléčenýchsimvastatinemversus1507[14,7%]upacientů

splacebem;p=0,0003),atovdůsledku18%sníženíkoronárnísmrti(587[5,7%]versus707

[6,9%];sníženíabsolutníhorizikao1,2%).Poklesvýskytusmrtiznevaskulárníchpříčinnedosáhl

statistickévýznamnosti.Simvastatintakésnížilrizikozávažnýchkoronárníchpříhod(souhrnný

hodnocenýparametrnefatálníhoIMnebosmrtivdůsledkuICHS)o27%(p<0,0001).Simvastatin

snížilpotřebukoronárnírevaskularizace(včetněkoronárníhobypassuneboperkutánnítransluminální

koronárníangioplastiky)aperiferníchajinýchnekoronárníchrevaskularizačníchvýkonůo30%

(p<0,0001)a16%(p=0,006)(vuvedenémpořadí).Simvastatinsnížilrizikocévníchmozkových

příhodo25%(p<0,0001),tentovýsledeklzepřipsat30%sníženívýskytuischemickýchcévních

mozkovýchpříhod(p<0,0001).Navícvpodskupiněpacientůsdiabetemsnížilsimvastatinriziko

rozvojemakrovaskulárníchkomplikacívčetněperiferníchrevaskularizačníchprocedur(operacenebo

angioplastika),amputacídolníchčástíkončetinnebovředůnadolníchkončetinácho21%

(p=0,0293).Úměrnésníženívýskytupříhodbylovkaždépodskupiněpacientůpodobné,včetně

podskupinyjedincůbezischemickéchorobysrdeční,alespostiženímcerebrovaskulárníchnebo

periferníchtepen,mužůižen,atojedincůvevěkupodinad70letpřivstupudostudie,shypertenzí

nebo bez ní, ahlavnějedinců se vstupní koncentrací LDL cholesterolu pod 3,0mmol/l.

VestudiiScandinavianSimvastatinSurvivalStudy(4S)bylhodnocenúčinekléčbysimvastatinemna

celkovoumortalituu4444pacientůsICHSavýchozíhodnotoucelkovéhocholesterolu212–

309mg/dl(5,5–8,0mmol/l).Vtétomulticentrické,randomizované,dvojitěslepé,placebem

kontrolované studii byli nemocní sanginou pectoris nebo prodělaným infarktem myokardu (IM) léčeni

dietou,standardnípéčíabuďsimvastatinem20–40mg/den(n=2221)neboplacebem(n=2223)s

mediánemtrvání5,4roku.Simvastatinsnížilrizikosmrtio30%(absolutnísníženírizikao3,3%).

RizikosmrtiproICHSsesnížiloo42%(absolutnísníženírizikao3,5%).Simvastatinrovněž

snižovalrizikovýznamnýchkoronárníchpříhod(smrtvdůsledkuischemickéchorobysrdečníplus

vnemocniciověřený a tichý nefatální infarkt myokardu) o 34%. Dálesimvastatinvýznamněsnižoval

rizikofatálníchanefatálníchcerebrovaskulárníchpříhod(mrtviceapřechodnýchischemických

příhod)o28%.Unekardiovaskulárnímortalitynebylmeziskupinamižádnýstatistickyvýznamný

rozdíl.

Studieúčinnostipřídatnéhosníženícholesteroluahomocysteinu(SEARCH)hodnotila,jakéúčinky

máléčbasimvastatinem80mga20mg(mediándobysledování6,7let)navýznamnévaskulární

příhody (definovanéjako fatální ICHS,nefatální infarktmyokardu,koronární revaskularizačnívýkon,

nefatálnínebofatálnícévnímozkovápříhodaneboperifernírevaskularizačnívýkon)

u12064pacientůsinfarktemmyokarduvanamnéze.Vevýskytuvýznamnýchvaskulárníchpříhod

nebyl mezi dvěma skupinami zásadní rozdíl;simvastatin 20mg (n=1553; 25,7%) oprotisimvastatinu

80mg(n=1477;24,5%);RR94,95%CI:0,88až1,01.AbsolutnírozdílvLDL-cholesterolumezi

dvěma skupinami se během studie pohybovalna 0,35±0,01mmol/L.Profily bezpečnosti byly u obou

skupinpodobné,kroměvýskytumyopatie,kterýupacientůnasimvastatinu80mgčinilpřibližně

1,0%,zatímcoupacientůnasimvastatinu20mgčinil0,02%.Přibližněpolovinatěchtopřípadů

myopatienastalavprvnímroceléčby.Výskytmyopatiesevkaždémdalšímroceléčbypohyboval

okolo 0,1%.

Primární hypercholesterolémie a kombinovaná hyperlipidémie

Vestudiíchsrovnávajícíchúčinnostabezpečnostsimvastatinuvdávce10mg,20mg,40mga80mg

denněupacientůshypercholesterolémiíbylodosaženostředníchhodnotsníženíLDL-Co30%,

38%, 41% a47%. Ve studiích spacienty skombinovanou (smíšenou)hyperlipidémií,kteřídostávali

simvastatinvdávce40mga80mg,mediánsníženítriglyceridůbyl28,respektive33%(uplaceba

o2%). Střední hodnoty zvýšení hladin HDL-C byly 13, respektive16% (uplaceba 3%).

Klinické studie na dětech a dospívajících (10 až 17let věku)

Ve dvojitě zaslepené, placebemkontrolované studii bylo 175pacientů (99chlapců Tannerova stadia II

a vyššíhoa 76dívek,kterébylyalespoňjedenrokpoprvnímenstruaci)vevěku10až17let(střední

hodnotavěku14,1roku)sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolémií(heFH)randomizovánodo

skupinyléčenésimvastatinemneboplacebempodobu24týdnů(základnístudie).Zařazenídostudie

vyžadovalovýchozíhodnotyLDL-Cmezi160a400mg/dlaalespoňjednohorodičeshladinou

LDL-C >189mg/dl. Dávkování simvastatinu (jednou denněvečer) bylo 10mg prvních 8 týdnů, 20mg

druhých8týdnůanásledně40mg.Ve24týdennímpokračovánísipokračovánívléčbězvolilo144

pacientů, kterým bylo podáváno 40mg simvastatinu nebo placebo.

SimvastatinvýznamněsnižovalplazmatickéhladinyLDL-C, TG,aApoB.Výsledkypokračovánípo

48týdnechbylysrovnatelnésvýsledkyzákladnístudie.Po24týdnechléčbybylastředníhodnota

dosaženýchhodnotLDL-C124,9mg/dl(rozpětí:64,0až289,0mg/dl)veskupiněléčené

simvastatinemvdávce40mgvporovnánís207,8mg/dl(rozpětí:128,0až334,0mg/dl)veskupině

léčené placebem.

Po 24 týdnech léčby simvastatinem (sezvyšováním dávky z10 a 20mgna 40mgdenněv8týdenních

intervalech)simvastatinsnižovalstředníhodnotyLDL-Co36,8%(placebo:1,1%vzestupvýchozích

hodnot),ApoBo32,4%(placebo:0,5%)amediánhladinTGo7,9%(placebo:3,2%)azvyšoval

středníhodnotyhladinHDL-Co8,3%(placebo:3,6%).Dlouhodobépřínosypřípravku

SIMVASTATIN TEVAna kardiovaskulární příhody u dětí s heFH nejsou známy.

Bezpečnostaúčinnostdáveknad40mgdenněnebylyudětísheterozygotnífamiliární

hypercholesterolémiístudovány.Dlouhodobáúčinnostléčbysimvastatinemvdětstvínasnížení

morbidity a mortality vdospělosti nebyla zjišťována.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatinjeinaktivnílakton,kterýseinvivosnadnohydrolyzujenaodpovídající

beta-hydroxykyselinu,účinnýinhibitorHMG-CoAreduktázy.Khydrolýzedocházíhlavněvjátrech,

tempo hydrolýzy vlidsképlasměje velmi pomalé.

Farmakokinetickévlastnostibylyhodnocenyudospělých.Farmakokinetickéúdajeudětí

adospívajících nejsou k dispozici.

Vstřebávání

Ulidísesimvastatindobřevstřebáváaprocházírozsáhloubiotransformacívjátrechpřiprvním

průchodu.Metabolismusvjátrechzávisínaprůtokukrvejátry.Játrajsouprimárnímmístempřeměny

aktivní formy. Dostupnost beta-hydroxykyseliny vsystémovém oběhu po perorální dávce simvastatinu

dosáhlaméněnež5%dávky.Maximálníplasmatickékoncentraceaktivníchinhibitorůjedosaženo

přibližně 1–2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem jídla vstřebávání neovlivňuje.

Farmakokinetikajednorázovýchaopakovanýchdáveksimvastatinuneprokázalahromaděnílékupo

opakovaných dávkách.

Distribuce

Vazba simvastatinu ajeho aktivního metabolitu na bílkoviny je více než 95%.

Vylučování

SimvastatinjesubstrátemCYP3A4(vizbod4.3a4.5).Hlavnímimetabolitysimvastatinuvlidské

plasmějsoubeta-hydroxykyselinaačtyřidalšíaktivnímetabolity.Poperorálnídávceradioaktivního

simvastatinupodanéčlověkusedo96hodin13%radioaktivityvyloučilomočía60%stolicí.

Množstvízachycenévestolicipředstavujeekvivalentvstřebanéholékuvyloučenéhodožluči

inevstřebanýlék.Pointravenózníinjekcibeta-hydroxykyselinovéhometabolitujepoločas1,9hodin.

Vmoči se vyloučilo ve formě inhibitorů průměrně pouze 0,3% i.v. dávky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti přípravku

Nazákladěklasickýchstudiífarmakodynamiky,toxicitypřiopakovanýchdávkách,genotoxicity

akancerogenityuzvířatbylozjištěno,žeupacientůnenínutnozhlediskafarmakologických

mechanismůpředpokládatdalšírizika.Přimaximálnětolerovanýchdávkáchupotkanaakrálíka

nevedlopodávánísimvastatinukmalformacímplodu,neměložádnývlivnaplodnost,anina

reprodukční funkci avývoj novorozenců.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Předbobtnalýkukuřičnýškrob

Butylhydroxyanisol (E320)

Magnesium-stearát

Kyselina askorbová

Monohydrát kyseliny citronové.

Potah tablety:

Všechny síly:

Hypromelosa (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Triacetin

Červený oxid železitý (E172).

Síla 10 mg a 20 mg:

Žlutý oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do25º C.

6.5 Druh obalu avelikost balení

10mg:10,20,28,30,50,60,84,90,98a100tbl,klinickébalení50x1tbl.vbílémneprůhledném

PVC/PE/PVDC/Al blistruv krabičce.

20mg:10,20,28,30,50,60,84,90,98a100tbl,klinickébalení50x1tbl.vbílémneprůhledném

PVC/PE/PVDC/Al blistruv krabičce.

40mg:10,20,28,30,50,60,84,90,98a100tbl,klinickébalení50x1tbl.vbílémneprůhledném

PVC/PE/PVDC/Al blistruv krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu s místními požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SIMVASTATIN TEVA10mgpotahované tablety:31/103/12-C

SIMVASTATIN TEVA20mgpotahované tablety:31/104/12-C

SIMVASTATIN TEVA40mgpotahované tablety:31/105/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.2.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.2.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace