SIMVASTATIN RATIOPHARM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
ratiopharm GmbH, Ulm
ATC kód:
C10AA01
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 20; 100; 30; 98; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN
Přehled produktů:
SIMVASTATIN RATIOPHARM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 286/02-C
Datum autorizace:
2010-10-04

sp.zn. sukls72137/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

-

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Simvastatin ratiopharm 10 mg

potahované tablety

Simvastatin ratiopharm 20 mg

potahované tablety

Simvastatin ratiopharm 40 mg

potahované tablety

Simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

1. Co je přípravek Simvastatin ratiopharm a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Simvastatin ratiopharm užívat

3. Jak se přípravek Simvastatin ratiopharm užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Simvastatin ratiopharm uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek Simvastatin

ratiopharm a k

čemu se používá

Přípravek Simvastatin ratiopharm je lékem používaným ke snížení hladin celkového cholesterolu,

“špatného” cholesterolu (LDL cholesterol) a mastných látek nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě

toho přípravek Simvastatin ratiopharm zvyšuje hladiny “dobrého” cholesterolu (HDL cholesterol).

Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dodržovat dietu snižující cholesterol. Přípravek

Simvastatin ratiopharm je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

Přípravek Simvastatin ratiopharm se používá spolu s dietou, pokud máte:

-zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémie) nebo zvýšené hladiny tuků v

krvi (smíšená hyperlipidémie)

-dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolémie), která zvyšuje hladinu cholesterolu

v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby.

-ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte cukrovku

nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jinou cévní chorobu). Přípravek Simvastatin ratiopharm může

prodloužit život snížením rizika problémů se srdeční chorobou, bez ohledu na množství cholesterolu v

krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může

cholesterol

změřit

jednoduchým

krevním

testem.

Lékaře

navštěvujte

pravidelně,

sledujte

svůj

cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek Simvastatin

ratiopharm

užívat

Neužívejte přípravek

Simvastatin ratiopharm:

jestliže jste alergický(á) na simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte v současnosti problémy s játry.

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

jestliže současně užíváte jeden nebo více z následujících léků:

itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým infekcím),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím),

inhibitory HIVproteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory

HIVproteázy se používají k léčbě infekcí HIV),

nefazodon (lék proti depresi),

gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu),

cyklosporin (lék často užívaný u pacientů s transplantovaným orgánem),

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy),

jestliže užíváte, nebo jste v posledních 7 dnech užíval (a), nebo Vám byl podán lék nazvaný

kyselina fusidová (užívaný k léčbě bakteriální infekce).

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým

lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Simvastatin ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.

Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Přípravek

Simvastatin ratiopharm pro Vás nemusí být vhodný.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání

přípravku Simvastatin ratiopharm na krátký čas přerušil(a).

Váš lékař musí předtím, než začnete přípravek Simvastatin ratiopharm užívat, provést krevní

test. Tento test je určen ke kontrole funkce jater.

Váš lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil(a) krevní testy ke kontrole, jak fungují Vaše

játra poté, co začnete přípravek Simvastatin ratiopharm užívat.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte

nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik

diabetu.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte závažným onemocněním plic.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává.

Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Pokud se u Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost svalů nebo svalová slabost, ihned

se obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly

závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin; a velmi vzácně došlo k úmrtím.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Simvastatin ratiopharm, zejména při

dávce 80 mg. Riziko rozpadu svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje

jakákoliv z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:

požíváte velká množství alkoholu

máte problémy s ledvinami

máte problémy se štítnou žlázou

je Vám 65 let a více

jste žena

kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny”

nebo fibráty problémy se svaly

Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů.

Děti

Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň

jeden rok menstruují. Více informací Vám poskytne Váš lékař. Simvastatin nebyl hodnocen u dětí

mladších 10 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek

Simvastatin ratiopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval(a) pokud užíváte kterýkoli z následujících léků.

Užívání přípravku Simvastatin ratiopharm s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových

problémů

(některé

nich

již

byly

uvedeny

výše

části

“Neužívejte

přípravek

Simvastatin

ratiopharm”).

cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci)

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy)

léky

jako

itrakonazol,

ketokonazol,

flukonazol

nebo

posakonazol

(léky

proti

plísňovým

infekcím)

fibráty jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)

erythromycin,

klarithromycin,

telithromycin

nebo

kyselina

fusidová

(léky

léčbě

bakteriálních infekcí). Neužívejte kyselinu fusidovou, pokud užíváte tento lék. Viz také bod 4

této příbalové informace.

inhibitory HIVproteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky proti AIDS)

antivirotika na hepatitidu typu C, jako boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir (léky

k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (lék proti depresi)

amiodaron (lék k léčbě nepravidelného tepu)

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky na vysoký krevní tlak, bolesti na hrudi související

se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)

kolchicin (lék proti dně).

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

léky

zabránění

srážení

krve,

jako

warfarin,

fenprokumon

nebo

acenokumarol

(antikoagulancia)

fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu)

niacin (další lék ke snížení cholesterolu)

rifampicin (lék proti tuberkulóze).

Svého

lékaře

rovněž

informujte,

pokud

užíváte

niacin

(kyselinu

nikotinovou)

nebo

přípravek

obsahující niacin a pocházíte z čínské populace.

O tom, že užíváte přípravek Simvastatin ratiopharm rovněž musíte informovat každého lékaře, který

Vám bude předepisovat nový lék.

Přípravek

Simvastatin

ratiopharm s jídlem a pitím

Přípravek lze užívat nezávisle na jídle. Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou.

Přípravek se nesmí užívat s grapefruitovou šťávou a po dobu léčby se nedoporučuje pít větší

množství této šťávy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek nesmí být užíván v době těhotenství. Ženy v produktivním věku by měly přípravek

Simvastatin

ratiopharm

užívat

případě,

otěhotnění

nepravděpodobné.

Když

máte

podezření, že jste těhotná, přestaňte užívat přípravek až do doby, než se Vaše podezření vyloučí.

Otěhotníte

-

li během užívání přípravku Simvastatin

ratiopharm, přestaňte jej užívat a ihned se

spojte s lékařem.

Přípravek nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Simvastatin ratiopharm měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje. Je však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Simvastatin

ratiopharm závrať.

Přípravek

Simvastatin ratiopharm obsahuje butylhydroxyanisol, který dráždí oči, kůži a sliznice.

Přípravek

Simvastatin ratiopharm obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. J

ak se přípravek

Simvastatin ratiopharm

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku Simvastatin ratiopharm musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Simvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80

mg denně požitá ústy.

U dětí (ve věku 10 až 17 let) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 10 mg za den podávaná večer.

Maximální doporučená dávka je 40 mg za den.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s

vysokým

rizikem

problémů

srdeční

chorobou,

nichž

nedosáhlo

požadované

hladiny

cholesterolu při nižších dávkách.

Váš lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to v závislosti na Vašem stavu, souběžné léčbě a podle toho,

jaké jsou u Vás přítomny rizikové faktory.

Přípravek Simvastatin ratiopharm užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Obvyklá

zahajovací dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař může dávku upravit po

uplynutí nejméně 4 týdnů na maximálně 80 mg denně. Neužívejte více než 80 mg denně. Lékař může

předepsat nižší dávky, zejména pokud užíváte některý z léčivých přípravků uvedených výše nebo

pokud máte určité onemocnění ledvin. Přípravek Simvastatin ratiopharm užívejte, dokud Vám lékař

neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek Simvastatin ratiopharm spolu s jakýmkoli sekvestrantem žlučových

kyselin (léky snižující cholesterol), musíte přípravek Simvastatin ratiopharm užívat alespoň 2 hodiny

před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Simvastatin

ratiopharm, než jste měl(a),

nebo při předávkování

nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Simvastatin ratiopharm

Užívejte přípravek podle předpisu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užívejte přípravek podle

předpisu, pokračujte v předepsaném dávkování.

Jestliže jste přestal(a)

užívat přípravek Simvastatin

ratiopharm

Užívejte

přípravek

podle

doporučení

lékaře

léčbu

bezdůvodně

nepřerušujte.

Když

přestanete

přípravek užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupnout.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů) závažné

nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a

ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto

problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, přičemž

velmi vzácně došlo k úmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání (angioedém)

závažné alergické reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať (anafylaxe)

– hlášeno velmi vzácně (vyskytuje se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku

bolesti nebo zánětu kloubů

zánětu cév

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku, kopřivky, citlivosti kůže na

slunce, horečky, zarudnutí

dušnosti a pocitu nepohody

obrazu choroby připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků

na krvinky)

zánět jater se zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou

stolicí, selháním jater (velmi vzácné- vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených

pacientů):

nízký počet červených krvinek (anémie)

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou

bolest hlavy, pocit lechtání, závrať

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit nevolnosti,

zvracení)

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů

slabost

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny velmi vzácně (vyskytují se u méně než 1 z 10 000

pacientů):

neklidný spánek

špatná paměť

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost nelze z dostupných údajů

určit (četnost není známa):

erektilní dysfunkce

deprese

zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo

k horečce

problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy

svalová slabost, která přetrvává

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr

ztráta paměti

potíže s pohlavním životem

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v

krvi,

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Laboratorní hodnoty

Byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo jaterních funkcí a svalového

enzymu (kreatinkináza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo

zdravotní sestře.

Stejně postupujte

v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku

5. J

ak přípravek

Simvastatin ratiopharm

uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Simvastatin ratiopharm obsahuje

Léčivou látkou je simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný

škrob,

butylhydroxyanisol

(E320),

magnesium-stearát,

kyselina

askorbová,

monohydrát

kyseliny

citronové.

Potahová vrstva:

potahová

soustava

Opadry

33G24690

růžová-hypromelóza,

monohydrát

laktózy,

oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)

20 mg: potahová soustava Opadry 33G27286 žlutohnědá- hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)

potahová

soustava

Opadry

33G24687

růžová-

hypromelóza,

monohydrát

laktózy,

oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek Simvastatin

ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Simvastatin ratiopharm 10 mg: Světle růžové, oválné, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné

straně.

Simvastatin ratiopharm 20 mg: Žlutohnědé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Simvastatin ratiopharm 40 mg: Růžové, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky

Blistr (PVC/PE/PVDC- Aluminium), krabička

Velikost balení:

Simvastatin ratiopharm 10 mg: 20, 28, 30, 50, 98 a 100 potahovaných tablet.

Simvastatin ratiopharm 20 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Simvastatin ratiopharm 40 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

VÝROBCE

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24. 4. 2019

sp.zn. sukls72137/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Simvastatin ratiopharm 10 mg

potahované tablety

Simvastatin ratiopharm 20 mg

potahované tablety

Simvastatin ratiopharm 40 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Simvastatin

ratiopharm

Simvastatinum

71,55

monohydrátu

laktózy

potahované tabletě.

Simvastatin

ratiopharm 20

mg: Simvastatinum

142,86 mg

monohydrátu

laktózy

v 1

potahované tabletě.

Simvastatin

ratiopharm 40

mg: Simvastatinum

285,76 mg

monohydrátu laktózy

v 1

potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Popis přípravku

Simvastatin ratiopharm 10 mg: Světle růžové, oválné, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné

straně.

Simvastatin ratiopharm 20 mg: Žlutohnědé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Simvastatin ratiopharm 40 mg: Růžové, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické ind

ikace

Hypercholesterolémie

Léčba primární hypercholesterolémie nebo smíšené dyslipidémie, jako adjuvans k dietě, pokud

odpověď na samotnou dietu a jiná nefarmakologická opatření (např. cvičení, redukce hmotnosti) jsou

nedostatečná.

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie jako adjuvans k dietě a další léčbě snižující lipidy

(např. aferéza LDL) nebo pokud takové způsoby léčby nejsou vhodné.

Kardiovaskulární prevence

Redukce kardiovaskulární mortality a morbidity u pacientů s manifestním aterosklerotickým

kardiovaskulárním

onemocněním

nebo

diabetem

mellitem

normální

nebo

zvýšenou

hladinou

cholesterolu, jako adjuvans ke korekci dalších rizikových faktorů a ke kardioprotektivní léčbě (viz

odst. 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkovací rozmezí je 5-80 mg/den podaných perorálně v jedné dávce večer. Úprava dávky, pokud je

nezbytná, by měla být prováděna v intervalech nejméně 4 týdny až do maximální denní dávky 80

mg/den podané v jedné dávce večer. Dávka 80 mg je doporučená pouze u pacientů s vážnou

hypercholesterolémií a vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných

cílů dosaženo pomocí nižších dávek a pokud se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními

riziky (viz body 4.4 a 5.1).

Hypercholesterolémie

U pacienta by měl být zaveden standardní dietní režim snižující cholesterol a v této dietě by měl

pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Simvastatin ratiopharm. Obvyklá počáteční dávka je 10-20

mg denně podaných v jedné dávce večer. U pacientů, u kterých je žádoucí větší snížení hladiny LDL

cholesterolu (více než 45 %), může být počáteční dávka 20-40 mg denně v jedné dávce večer. Úprava

dávkování, pokud je nezbytná, by měla být prováděna, jak je popsáno výše.

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

Na základě výsledků kontrolované klinické studie je doporučená dávka simvastatinu 40 mg/den užitá

jednorázově večer. Simvastatin se užívá jako přídatný způsob léčby k jiným formám hypolipidemické

léčby (např. aferéza LDL) u těchto pacientů nebo v případech, kdy nejsou tyto formy léčby k

dispozici.

Kardiovaskulární prevence

U pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS, s nebo bez hyperlipidémie) je

obvyklá dávka 20-40 mg denně podaná jednorázově večer. Tato léčba může být zahájena současně s

dietou a cvičením. Úprava dávkování, pokud je nezbytná, by měla být prováděna, jak je popsáno výše.

Současná léčba

Simvastatin je účinný v monoterapii nebo v kombinované terapii spolu se sekvestranty žlučových

kyselin. Časový odstup je buď více než 2 hodiny před nebo více než 4 hodiny po užití sekvestrantů

žlučových kyselin.

U pacientů

užívajících

simvastatin

současně

fibráty

(kromě

gemfibrozilu

(viz

bod 4.3)

nebo

fenofibrátu)

nesmí

dávka

simvastatinu

překročit

10 mg/den.

U pacientů

užívajících

současně

simvastatinem amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir nebo

grazoprevir nesmí dávka simvastatinu překročit 20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5.).

Dávkování při poruše funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin není úprava dávky nezbytná. U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) je nutné podávání dávek simvastatinu

vyšších než 10 mg/den pečlivě zvážit, a jsou-li nutné, podávat je opatrně.

Užití u starších pacientů

Úprava dávky není nutná.

Pediatrická populace

Použití u dětí a dospívajících (10 až 17 let věku)

U dětí a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které jsou alespoň jeden rok po

první menstruaci, ve věku 10 až 17 let) s heterozygotní familární hypercholesterolémií je obvyklá

doporučená výchozí dávka 10 mg jednou denně večer. Dětem a dospívajícím musí být před zahájením

léčby simvastatinem předepsána standardní dieta snižující cholesterol; tuto dietu je nutno dodržovat

i v průběhu léčby simvastatinem.

Doporučené rozmezí dávek je 10 až 40 mg/den; maximální doporučená dávka je 40 mg/den. Dávky je

nutno

individualizovat

podle doporučeného cíle

léčby

v souladu s

pediatrickými terapeutickými

doporučeními (viz body 4.4 a 5.1). Úpravy dávek je nutno činit v intervalech 4 týdnů nebo delších.

Zkušenosti se simvastatinem u prepubertálních dětí jsou omezené.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

- Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

- Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

- Současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu,

inhibitorů

HIVproteázy

(např.

nelfinaviru),

erythromycinu,

klarithromycinu,

telithromycinu

nefazodonu) (viz body 4.4 a 4.5).

-Současné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/rhabdom

yolýza

Simvastatin, stejně jako další inhibitory HMG-CoA reduktázy mohou občas vyvolat myopatii, která se

manifestuje bolestí svalů, citlivostí nebo slabostí svalů a výrazným zvýšením kreatinkinázy (>10krát

vyšší než horní hranice normálu (ULN)). Zřídka se myopatie může manifestovat jako rhabdomyolýza

s nebo bez sekundárního renálního selhání vyvolaného myoglobinúrií a ojediněle se objevily fatální

případy.

Riziko myopatie je zvýšeno při vysokých hladinách inhibitorů aktivity HMG-CoA reduktázy.

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je závislé na dávce. Incidence pozorovaná v klinických studiích, ve

kterých byli pacienti pečlivě monitorováni a byly vyloučeny některé přípravky kvůli interakcím, byla

přibližně 0,03 % při dávce 20 mg, 0,08 % při dávce 40 mg a 0,4 % při dávce 80 mg.

V těchto studiích byli pacienti pečlivě sledováni a některé vzájemně se ovlivňující léčivé přípravky

byly vyřazeny.

V klinickém hodnocení, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni simvastatinem

80 mg/den

(střední hodnota

doby

sledování

6,7 roku),

byla

incidence

myopatie

přibližně

1,0 %

v porovnání s 0,02 % u pacientů léčených dávkou 20 mg/den. Přibližně polovina těchto případů

myopatie se vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího

roku léčby byla přibližně 0,1 % (viz body 4.8 a 5.1).

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

simvastatinem v dávce 80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDLC je podobná. Proto se

dávka 80 mg smí používat pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolémií a s vysokým rizikem

kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných cílů dosaženo při nižších dávkách a tam,

kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky. U pacientů užívajících simvastatin v

dávce 80 mg, u nichž je potřebné interagující léčivo, se musí použít nižší dávka simvastatinu nebo

alternativní režim založený na statinech s nižším potenciálem k lékovým interakcím (viz dále

Opatření

ke snížení rizika myopatie způsobeného

interakcemi léčivých přípravků

a body 4.2, 4.3 a 4.5).

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými

statiny

hlášen

velmi

vzácně.

Klinicky

IMNM

charakterizována

perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny.

Sledování hladin kreatinkinázy (CK)

Hladina CK by neměla být měřena bezprostředně po namáhavém cvičení nebo v případě jiného

možného důvodu zvýšení hladin CK, jelikož interpretace výsledku by mohla být sporná. Pokud jsou

hladiny CK signifikantně zvýšené (více než 5x ULN), je třeba měření zopakovat během 5-7 dnů, aby

se výsledky potvrdily.

Před zahájením léčby

Všichni pacienti, kteří začínají užívat simvastatin, nebo u kterých je třeba dávku zvýšit, by měli být

poučeni o riziku myopatie a nutnosti neprodleně oznámit lékaři jakékoliv nevysvětlitelné svalové

bolesti, citlivost nebo slabost svalů.

Opatrnosti je třeba u pacientů s predispozičními faktory rhabdomyolýzy. Před zahájením léčby

simvastatinem je nezbytné změřit bazální hladiny CK v následujících případech:

starší pacienti (≥ 65 let)

ženské pohlaví

porucha funkce ledvin

nekontrolovaný hypothyreoidismus

dědičné svalové poruchy v osobní nebo rodinné anamnéze

svalové poškození způsobené statiny nebo fibráty v anamnéze

abusus alkoholu

V takových případech je nutno zvážit poměr prospěchu z léčby k jeho riziku, přičemž se doporučuje

klinické sledování. Jestliže se u pacienta při užívání statinů či fibrátů již vyskytlo svalové onemocnění,

léčba jinými zástupci této skupiny se smí zahájit pouze se zvýšenou opatrností. Jestliže hodnota CK

výrazně překračuje normální hodnotu (> 5 x ULN), léčba se nesmí zahájit.

Během léčby

Jestliže se během léčby statinem objeví bolesti, slabost nebo křeče svalů, musí se změřit hodnota CK.

Jestliže se tato hodnota bez náročné fyzické zátěže výrazně zvýšila (> 5 x ULN), léčba se musí

ukončit. Jestliže jsou svalové symptomy závažné a způsobují denní obtíže, i pokud je hodnota CK < 5

x ULN, může se zvážit přerušení léčby. Jestliže je podezření na myopatii z jakýchkoli jiných příčin,

musí se léčba ukončit.

Jestliže symptomy odezní a CK se vrátí k normálu, může se uvažovat o opětovném nasazení statinu či

zavedení léčby jiným statinem v nejnižší dávce a za pečlivého sledování.

pacientů titrovaných

dávku 80 mg

pozorován

vyšší výskyt

myopatie

(viz

bod 5.1).

Doporučuje se pravidelné stanovování kreatinkinázy, protože to může být užitečné při zjišťování

subklinických případů myopatie. Neexistuje však žádná záruka, že takové sledování vzniku myopatie

zabrání.

Terapie simvastatinem má být dočasně přerušena na několik dnů před plánovaným chirurgickým

zákrokem nebo pokud nastane jakýkoli závažný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobené interakcemi léčivých přípravků (viz také bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se zvyšuje současným užíváním simvastatinu se silnými inhibitory

CYP3A4 (jako je itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin,

inhibitory HIVproteázy (např. nelfinavir), nefazodon), stejně jako s gemfibrozilem, cyklosporinem a

danazolem. Použití těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je také zvýšeno současným užíváním amiodaronu, amlodipinu,

verapamilu nebo diltiazemu spolu s určitými dávkami simvastatinu (viz body 4.2 a 4.5). Riziko

myopatie, včetně rhabdomyolýzy, může být zvýšeno při současném užívání kyseliny fusidové se

statiny (viz bod 4.5).

Proto,

pokud

týče

inhibitorů

CYP3A4,

současné

užívání

simvastatinu

itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

inhibitory

HIVproteázy

(např.

nelfinavirem),

erythromycinem,

klarithromycinem, telithromycinem a nefazodonem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je

léčba

itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

erythromycinem,

klarithromycinem

nebo

telithromycinem nezbytná, musí se po dobu léčby přerušit terapie simvastatinem. Navíc je při

současném

užívání

simvastatinu

některými

dalšími

méně

účinnými

inhibitory

CYP3A4:

flukonazolem, verapamilem, diltiazemem, nutná opatrnost (viz body 4.2 a 4.5). Je nutno se vyvarovat

současného užívání grepové šťávy a simvastatinu.

Podávání simvastatinu s gemfibrozilem je kontraindikováno (viz bod 4.3). Vzhledem ke zvýšenému

riziku myopatie a rhabdomyolýzy, dávka simvastatinu nesmí u pacientů současně užívajících fibráty s

výjimkou fenofibrátu překročit 10 mg denně (viz body 4.2 a 4.5.). Při předepisování fenofibrátu spolu

se simvastatinem je nutná opatrnost, protože obě látky mohou při samostatném podání vyvolávat

myopatii.

Kombinovaného použití simvastatinu v dávkách vyšších než 20 mg denně spolu s amiodaronem,

amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat (viz body 4.2 a 4.5).

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více. Pokud se simvastatin

podává se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně 2- až 5násobně),

může být nutná úprava dávky simvastatinu. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např.

diltiazemu, se doporučuje maximální dávka simvastatinu 20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Současné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Současné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně u pacientů se současnou léčbou přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka simvastatinu přesáhnout 20 mg denně (viz bod 4.5).Ve

vzácných

případech

byla

myopatie/rhabdomyolýza

spojena

současným

podáváním

inhibitorů

HMGCoA reduktázy a niacinu (kyselina nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (

1 g/den),

přičemž každá z těchto látek může sama o sobě způsobit myopatii.

Lékaři uvažující o kombinované léčbě spočívající v

podávání

simvastatinu a

niacinu (kyselina

nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (

1 g/den) nebo přípravků obsahujících niacin musí

pečlivě uvážit potenciální přínosy a rizika a musí pacienty pečlivě sledovat s ohledem na výskyt

jakýchkoli známek a symptomů bolesti, citlivosti nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců

léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z léčiv.

V předběžné analýze probíhající studie klinických výsledků nezávislý výbor sledující bezpečnost

zjistil vyšší, než očekávanou incidenci myopatie u čínských pacientů užívajících simvastatin v dávce

40 mg a kyselinu nikotinovou/laropiprant 2 000 mg/40 mg. Proto je při léčení čínských pacientů

simvastatinem (zejména v dávkách 40 mg nebo vyšších) a niacinem (kyselina nikotinová) v dávkách

modifikujících lipidy (

1 g/den) nebo přípravky obsahujícími niacin potřebná opatrnost. Jelikož riziko

myopatie

závislé

dávce,

používání

simvastatinu

dávce

kombinaci

lipidy

modifikujícími dávkami (

1 g/den) niacinu (kyselina nikotinová) nebo s přípravky obsahujícími

niacin se u čínských pacientů nedoporučuje. Zda je riziko myopatie při kombinovaném podávání

simvastatinu s lipidy modifikujícími dávkami (

1 g/den) niacinu (kyselina nikotinová) nebo s

přípravky obsahujícími niacin zvýšeno i u jiných asijských pacientů, není známo.

Nedoporučuje se současné užití simvastatinu a kyseliny fusidové, proto má být zváženo dočasné

vysazení simvastatinu během léčby kyselinou fusidovou (viz bod „Interakce s jinými léčivými látkami

a jiné formy interakce“).

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykémii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až

6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Účinky na játra

V klinických studiích bylo u několika dospělých pacientů, jimž byl podáván simvastatin, pozorováno

výrazné přetrvávající zvýšení (> 3 x ULN = trojnásobek horní hranice normálu) sérových transamináz.

Po přerušení nebo ukončení léčby simvastatinem u těchto jedinců obvykle hladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provádět jaterní testy před zahájením léčby a poté vždy, když je to z klinického

hlediska třeba. Pacienti, u nichž se dávka zvýší na 80 mg, musí před zvýšením dávky, 3 měsíce po

zvýšení dávky na 80 mg a následně periodicky (např. každého půl roku) po dobu prvního roku léčby

podstoupit dodatečné vyšetření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pacientům, u nichž dojde ke

zvýšení hladin sérových transamináz. U těchto pacientů je nutné vyšetření urychleně zopakovat a poté

častěji kontrolovat. Jestliže hladiny transamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýší na 3 x ULN

a přetrvávají, musí se simvastatin vysadit. Mějte na paměti, že ALT může pocházet ze svalů a proto

její zvýšení spolu s kreatinkinázou může ukazovat na myopatii (viz výše Myopatie/rhabdomyo

lýza

Přípravek by měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejně jako v případě ostatních hypolipidemických přípravků, bylo po terapii simvastatinem hlášeno

středně závažné (< 3 x ULN) zvýšení hladin sérových transamináz. Tyto změny se objevily brzy po

zahájení terapie simvastatinem, byly často přechodného rázu, nebyly doprovázeny žádnými symptomy

a léčbu nebylo nutno přerušit.

Intersticiální plicní nemoc

U některých statinů, včetně simvastatinu, byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Projevy mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení

celkového

zdravotního

stavu

(únava,

úbytek na

váze

horečka). Pokud

vznikne

podezření na

intersticiální plicní nemoc, musí se léčba statinem ukončit.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost simvastatinu u pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolémií

byla

hodnocena

v kontrolované

klinické

studii

dospívajících

chlapcích

Tannerova stupně II a vyššího a na dívkách, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci. Pacienti

léčení simvastatinem měli profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu pacientů léčených

placebem. Dávky vyšší než 40 mg nebyly u této populace studovány. V této omezené kontrolované

studii nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný detekovatelný účinek na růst nebo pohlavní

zrání, ani žádný účinek na délku menstruačního cyklu u dívek (viz body 4.2, 4.8 a 5.1.). Dospívající

dívky je nutno poučit o vhodných antikoncepčních metodách pro dobu léčby simvastatinem (viz body

4.3 a 4.6). U pacientů ve věku < 18 let nebyla bezpečnost a účinnost studována u doby léčení > 48

týdnů, přičemž dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a pohlavní zrání nejsou známy. Simvastatin

nebyl studován u pacientů mladších 10 let, ani u prepubertálních dětí a dívek před první menstruací.

Pomocné látky

Tablety obsahují malé množství butyl hydroxyanisolu (E320), který dráždí spojivky, kůži a sliznice.

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení

funkce

jaterních

OATP

transportních

proteinů

může

zvyšovat

systémovou

expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %. Na

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou

léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15 %, zatímco u

heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT) (viz bod

5.2) je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení individuálních

přínosů a rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické vyšetření na

přítomnost alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit. Nepřítomnost

tohoto genu při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může vyskytnout.

4.5 Interakce s jinými léčivými látkami a jiné formy

interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Farmakodynamické interakce

Interakce s hypolipidemiky, která mohou při samostatném podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání s fibráty. Navíc dochází k

farmakokinetické interakci s gemfibrozilem, jejímž výsledkem jsou zvýšené plazmatické koncentrace

simvastatinu (viz dále

Farmakokinetické interakce

a body 4.3 a 4.4). Pokud se současně podává

simvastatin a fenofibrát, nejsou k dispozici důkazy o tom, že by riziko myopatie překračovalo souhrn

jednotlivých rizik pro každý přípravek. Pro ostatní fibráty nejsou k dispozici odpovídající údaje

farmakovigilance a farmakokinetiky. Při současném podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími

dávkami niacinu (≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Preskripční doporučení ohledně

interagujících

látek

jsou shrnuta

v níže

uvedené

tabulce

(další

podrobnosti jsou uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem

myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující látky

Preskripční doporučení

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIVproteázy (např.

nelfinavir)

Nefazodon

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Kontraindikováno se simvastatinem.

Další fibráty (kromě fenofibrátu)

Nepřekračovat

dávku

simvastatinu denně.

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Elbasvir

Grazoprevir

Nepřekračovat

dávku

simvastatinu denně.

Kyselina fusidová

Simvastatin se nesmí podávat současně

s kyselinou fusidovou

Grepová šťáva

Během

podávání

simvastatinu

vyvarovat požívání grepové šťávy.

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Int

erakce zahrnující inhibitory CYP3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4. Silné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují

riziko rozvoje myopatie a rhabdomyolýzy tím, že během terapie simvastatinem zvyšují koncentrace

inhibiční aktivity reduktázy HMG-CoA v plazmě. Mezi tyto inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol,

posakonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIVproteázy (např. nelfinavir) a

nefazodon. Současné podávání itrakonazolu vedlo k více než desetinásobnému zvýšení expozice

kyselině simvastatinové (což je aktivní beta-hydroxykyselinový metabolit). Telithromycin vedl k

11násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, inhibitory HIVproteázy (např.

nelfinavirem), erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem a nefazodonem, stejně jako s

gemfibrozilem, cyklosporinem a danazolem jsou kontraindikovány (viz bod 4.3). Pokud je léčba

itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, erythromycinem, klarithromycinem nebo

telithromycinem nevyhnutelná, je nutno během léčby terapii simvastatinem vysadit. Při kombinování

simvastatinu s některými méně účinnými inhibitory CYP3A4: flukonazolem, verapamilem nebo

diltiazemem (viz body 4.2 a 4.4), je nutno postupovat opatrně.

Flukonazol

Při současném podávání simvastatinu a flukonazolu byly hlášeny vzácné případy rhabdomyolýzy (viz

bod 4.4).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je při současném podávání cyklosporinu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s cyklosporinem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Přestože mechanismus není

zcela prozkoumán, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje hodnoty AUC inhibitorů HMG-CoA

reduktázy. Ke zvýšení hodnoty AUC kyseliny simvastatinové dochází nejspíše částečně v důsledku

inhibice CYP3A4.

Danazol

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání danazolu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s danazolem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje hodnotu AUC kyseliny simvastatinové 1,9násobně, nejspíše v důsledku inhibice

glukuronidační dráhy (viz body 4.3 a 4.4). Současné podávání s gemfibrozilem je kontraindikováno.

Amiodaron

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání amiodaronu se simvastatinem zvýšeno

(viz bod 4.4). V klinické studii byla myopatie popsána u 6 % pacientů se simvastatinem v dávce 80 mg

spolu s amiodaronem. Proto dávka simvastatinu nesmí u pacientů léčených současně amiodaronem

překročit 20 mg denně.

Blokátory vápníkového kanálu

Verapamil

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání verapamilu a simvastatinu v dávce 40

nebo 80 mg zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání s

verapamilem k 2,3násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše v důsledku inhibice

CYP3A4. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených verapamilem překročit 20

mg denně.

Diltiazem

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání diltiazemu a simvastatinu v dávce 80

mg zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání diltiazemu k

2,7násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše v důsledku inhibice CYP3A4.

Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených diltiazemem překročit 20 mg denně.

Amlodipin

Pacienti léčení amlodipinem současně se simvastatinem mají zvýšené riziko myopatie. Ve

farmakokinetické studii způsobilo podávání amlodipinu 1,6násobné zvýšení expozice kyselině

simvastatinové. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených amlodipinem překročit

20 mg denně.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více.

Inhibitory transportního proteinu OATP1B1

Kyselina simvastatinová je substrát transportního proteinu OATP1B1. Současné podávání léčivých

přípravků, které jsou inhibitory transportního proteinu OATP1B1, může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím kyseliny simvastatinové a ke zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.3 a

4.4).

Inhibitory BCRP (Breast Cancer Resistant Protein)

Současné podávání léčivých přípravků, které jsou inhibitory BCRP, včetně přípravků obsahujících

elbasvir nebo grazoprevir, může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému

riziku myopatie (viz body 4.2 a 4.4).

Niacin (kyselina nikotinová)

Při současném podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími dávkami niacinu (kyseliny nikotinové)

(≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy. Ve farmakokinetické studii

vedlo současné podání jediné 2g dávky kyseliny nikotinové s prodlouženým uvolňováním spolu se

simvastatinem v dávce 20 mg k mírnému zvýšení AUC simvastatinu a kyseliny simvastatinové a C

kyseliny simvastatinové v plazmě.

Kyselina fusidová

Simvastatin

nesmí

být

současně

podáván

s kyselinou

fusidovou.

pacientů

dostávajících

tuto

kombinaci byla hlášena rhabdomyolýza (včetně smrtelných případů). U pacientů, kde je systémové

užití kyseliny fusidové považováno za nezbytné, by měla být léčba statiny přerušena po dobu léčby

kyselinou fusidovou. Pacientům má být doporučeno vyhledat lékařskou pomoc okamžitě, pokud se

objeví příznaky svalové slabosti, bolesti nebo zvýšené citlivosti.

Léčba statiny smí být znovu zahájena sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Ve výjimečných

případech, kdy je potřeba dlouhodobá léčba kyselinou fusidovou, např. při léčbě závažných infekcí, by

měla být současná léčba simvastatinem a kyselinou fusidovou zvážena případ od případu a pod

přísným lékařským dohledem.

Grepová šťáva

Grepová šťáva inhibuje cytochrom P450 3A4. Současné podávání velkých množství (více než litr

denně) grepové šťávy a simvastatinu vedlo k 7násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové.

Příjem 240 ml grepové šťávy ráno a podání simvastatinu večer také vedlo k 1,9násobnému zvýšení.

Proto je nutno se během léčby simvastatinem vyvarovat konzumace grepové šťávy.

Kolchicin

Existují

hlášení

myopatie

rhabdomyolýzy

při

současném

podávání

kolchicinu

simvastatinu

pacientům s nedostatečnou funkcí ledvin. U pacientů užívajících tuto kombinaci se doporučuje pečlivé

klinické sledování.

Rifampicin

Jelikož

rifampicin

silným

induktorem

CYP3A4,

může

pacientů

dlouhodobě

léčených

rifampicinem (např. léčba tuberkulózy) objevit ztráta účinnosti simvastatinu. Ve farmakokinetické

studii na normálních dobrovolnících byla hodnota plochy pod křivkou průběhu koncentrace (AUC)

kyseliny simvastatinové při současném podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jiných léčiv

Simvastatin nemá inhibiční účinek na cytochrom P450 3A4. Neočekává se proto, že by simvastatin

ovlivňoval plazmatické koncentrace látek biotransformovaných prostřednictvím cytochromu P450

3A4.

Perorální antikoagulancia

dvou klinických

studiích, jedné provedené

zdravých

dobrovolníků

druhé

pacientů

hypercholesterolémií, simvastatin v dávce 20 až 40 mg/den mírně potencoval účinek kumarinových

antikoagulancií: protrombinový čas, uváděný jako mezinárodní normalizovaný poměr (International

Normalized Ratio, INR), se ve studiích s dobrovolníky a pacienty zvýšil z výchozí hodnoty 1,7 na 1,8,

respektive z 2,6 na 3,4. Byly popsány velmi vzácné případy zvýšených hodnot INR. U pacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia je nutno protrombinový čas stanovit ještě před zahájením

léčby simvastatinem a v časné fázi léčby dostatečně často na to, aby se vyloučila významná změna

protrombinového času. Jakmile se zjistí stabilní hodnoty protrombinového času, lze protrombinový

čas monitorovat v intervalech, které jsou obvykle doporučené pro pacienty užívající kumarinová

antikoagulancia. Pokud se dávka simvastatinu změní nebo vysadí, je nutno postup opakovat. Terapie

simvastatinem nebyla spojena s krvácením ani se změnami protrombinového času pacientů, kteří

neužívali antikoagulancia.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Simvastatin ratiopharm je během těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Bezpečnost

přípravku u těhotných žen nebyla stanovena, jelikož nebyly prováděny žádné kontrolované klinické

studie se simvastatinem. Jsou k dispozici pouze ojedinělá hlášení vrozených anomálií plodu po

intrauterinní expozici inhibitorům HMG-CoA reduktázy. Přesto byla incidence vrozených anomálií

popsaná v analýze cca 200 prospektivně sledovaných těhotenství, exponovaných v prvním trimestru

simvastatinu nebo jiným látkám příbuzným inhibitorům HMG-CoA reduktázy, srovnatelná s běžnou

populací. Tento počet těhotenství byl ze statistického hlediska dostatečný k vyloučení 2,5násobného

nebo většího nárůstu vrozených anomálií vůči základní hodnotě incidence.

Rovněž není prokázáno, že by se incidence vrozených anomálií u potomstva pacientů, užívajících

simvastatin nebo jiné látky příbuzné inhibitorům HMG-CoA reduktázy, lišila od běžné populace.

Léčba matky simvastatinem může redukovat fetální hladiny mevalonátu, což je prekurzor biosyntézy

cholesterolu.

Ateroskleróza je chronický proces a pouhé vysazení hypolipidemik během těhotenství by nemělo mít

velký dopad na dlouhodobé riziko spojené s primární hypercholesterolémií. Z těchto důvodů se

simvastatin nesmí podávat těhotným ženám, ženám, které se snaží otěhotnět nebo u nichž lze

těhotenství předpokládat. Léčbu simvastatinem je nutno po dobu těhotenství nebo do vyloučení

těhotenství přerušit (viz body 4.3 a 5.3).

Kojení

Není známo, zda se simvastatin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Protože

do lidského mateřského mléka se vylučuje mnoho látek a s ohledem na potenciální závažné nežádoucí

reakce nesmějí ženy užívající simvastatin své děti kojit (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu skutečnost, že vzácně byly po

uvedení přípravku na trh popsány závratě.

4.8 Nežádoucí účinky

Četnosti následujících nežádoucích účinků, které byly popsány během klinických studií a/nebo po

uvedení přípravku na trh, se uvádějí podle jejich výskytu ve velkých, dlouhodobých, placebem

kontrolovaných klinických studiích včetně studií HPS a 4S zahrnujících 20 536 (HPS) a 4 444

pacientů (4S) (viz bod 5.1). V případě studie HPS byly zaznamenávány pouze závažné příhody jako je

myalgie, zvýšení sérových transamináz a CK. V případě studie 4S byly zaznamenávány všechny

nežádoucí příhody uvedené dále. Pokud byl v těchto studiích výskyt nežádoucích příhod při podávání

simvastatinu nižší než u placeba nebo stejný jako u placeba, a pokud byly s rozumnou mírou příčinné

souvislosti spontánně hlášeny podobné příhody, jsou tyto příhody klasifikovány jako “vzácné”.

Ve studii HPS (viz bod 5.1) zahrnující 20 536 pacientů užívajících simvastatin v dávce 40 mg/den (n =

10 269) nebo placebo (n = 10 267) byly profily bezpečnosti u pacientů léčených simvastatinem 40 mg

a pacientů užívajících placebo po střední hodnotu doby 5 let studie srovnatelné. Četnost vysazení v

důsledku nežádoucích účinků byla srovnatelná (4,8 % u pacientů užívajících simvastatin 40 mg ve

srovnání

pacientů

užívajících

placebo).

Incidence

myopatie

pacientů

užívajících

simvastatin 40 mg byla < 0,1 %. Ke zvýšení transamináz (> 3 x ULN potvrzená opakovaným

vyšetřením) došlo u 0,21 % (n = 21) pacientů užívajících simvastatin 40 mg ve srovnání s 0,09 % (n =

9) pacientů užívajících placebo.

Četnosti nežádoucích účinků jsou řazeny následujícím způsobem: velmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100,

< 1/10), méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Vzácné:

anemie

Poruchy imunitního systému:

Velmi vzácné:

anafylaxe

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné

: nespavost

Není známo:

deprese

Poruchy nervového systému:

Vzácné:

bolest hlavy, parestezie, závrať, periferní neuropatie

Velmi vzácné:

poruchy paměti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Není známo:

intersticiální plicní nemoc (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy:

Vzácné:

zácpa, bolest břicha, flatulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné:

hepatitida/žloutenka

Velmi vzácné:

jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Vzácné:

vyrážka, svědění, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Vzácné:

myopatie* (včetně myositidy), rhabdomyolýza s akutním selháním ledvin nebo bez něj (viz

bod 4.4), myalgie, svalové křeče

* V klinickém hodnocení se myopatie vyskytovala s četností „časté“ u pacientů léčených

simvastatinem 80 mg/den v porovnání pacienty léčenými dávkou 20 mg/den (1,0 %, respektive 0,02

%) (viz body 4.4 a 4.5).

Není známo:

tendinopatie, někdy komplikovaná rupturou, imunitně zprostředkovaná nekrotizující

myopatie (viz bod 4.4)

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Není známo:

erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Vzácné:

astenie

Vzácně byl popsán zjevný syndrom přecitlivělosti, který zahrnoval některé z následujících projevů:

angioedém, syndrom připomínající lupus, polymyalgia rheumatica, dermatomyozitida, vaskulitida,

trombocytopenie, eozinofilie, zvýšení hodnot ESR, artritida a artralgie, kopřivka, fotosenzitivita,

horečka, návaly horka, dušnost a malátnost.

Vyšetření:

Vzácné

: zvýšení sérových transamináz (alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy,

-glutamyltranspeptidázy) (viz bod 4.4

Účinky na játra

), zvýšení alkalické fosfatázy; zvýšení hodnot

kreatinkinázy v séru (viz bod 4.4).

U některých statinů byly hlášeny další nežádoucí účinky:

Poruchy spánku, včetně nočních můr

Ztráta paměti

Sexuální dysfunkce

Diabetes mellitus: Frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti nebo absenci rizikových faktorů

(glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze v anamnéze).

Pediatrická populace

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)

Ve 48týdenní studii na dětech a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které

byly alespoň jeden rok po první menstruaci, 10 až 17 let věku) s heterozygotní familární

hypercholesterolémií (n = 175) byl profil bezpečnosti a snášenlivosti ve skupině léčené simvastatinem

obecně podobný profilu ve skupině léčené placebem. Dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a

pohlavní zrání nejsou známy. O léčbě delší než 1 rok nejsou v současnosti k dispozici dostatečné údaje

(viz body 4.2, 4.4 a 5.1.).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování. Maximální užitá dávka byla 3,6 g simvastatinu. Všichni

pacienti se zotavili bez následků.

Specifická léčba neexistuje, v případě předávkování by měla být přijata symptomatická a podpůrná

opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitor HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA01

Po perorálním podání je simvastatin, což je inaktivní lakton, hydrolyzován v játrech na odpovídající

beta-hydroxy

kyselinu

silnou

aktivitou

inhibici

reduktázy

HMG-CoA

(3-hydroxy-3

methylglutaryl CoA reduktáza).Tento enzym katalyzuje konverzi HMG-CoA na mevalonát, časný a

rychlost určující krok v biosyntéze cholesterolu.

Simvastatin snižuje normální i zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu. LDL je vytvářen z VLDL a je

katabolizován hlavně přes LDL-receptory.

Mechanismus účinku snižování LDL-cholesterolu simvastatinem pravděpodobně zahrnuje jak snížení

koncentrace VLDL-cholesterolu, tak i indukci LDL-receptorů, což vede ke snížení tvorby a také ke

zvýšení katabolismu LDL-cholesterolu. Koncentrace apolipoproteinu B se během léčby simvastatinem

také snižuje. Simvastatin vyvolává mírné zvýšení HDL-cholesterolu a snížení triglyceridů v plazmě. V

souhrnu tyto změny vedou ke snížení poměru celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu a LDL-

cholesterolu k HDL-cholesterolu.

Vysoké riziko ischemické choroby srdeční nebo stávající ischemická choroba srdeční

Ve studii HPS (Heart Protection Study) byl účinek léčby simvastatinem hodnocen u 20 536 pacientů

(ve věku 40 až 80 let), bez hyperlipidémie nebo s ní, a s ischemickou chorobou srdeční, jiným

okluzivním tepenným postižením nebo s diabetem mellitus. V této studii bylo 10 269 pacientů léčeno

simvastatinem v dávce 40 mg/den a 10 267 nemocných dostávalo placebo po střední hodnotu doby

5 let. Při výchozím vyšetření vykázalo 6 793 pacientů (33 %) koncentrace LDL-C nižší než 116 mg/dl;

5 063 (25 %) hodnoty mezi 116 a 135 mg/dl a 8 680 pacientů (42 %) hodnoty nad 135 mg/dl.

Léčba simvastatinem v dávce 40 mg/den ve srovnání s placebem významně snížila riziko mortality ze

všech příčin (1 328 [12,9 %] u pacientů léčených simvastatinem versus 1 507 [14,7 %] u pacientů

s placebem; p = 0,0003), a to v důsledku 18% snížení koronární smrti (587 [5,7 %] versus 707

[6,9 %]; snížení absolutního rizika o 1,2 %). Pokles výskytu smrti z nevaskulárních příčin nedosáhl

statistické

významnosti.

Simvastatin

také

snížil

riziko

závažných

koronárních

příhod (souhrnný

hodnocený parametr nefatálního IM nebo smrti v důsledku ICHS) o 27 % (p < 0,0001). Simvastatin

snížil potřebu koronární revaskularizace (včetně koronárního bypassu nebo perkutánní transluminální

koronární angioplastiky) a periferních a jiných nekoronárních revaskularizačních výkonů o 30 %

(p < 0,0001) a 16 % (p = 0,006) (v uvedeném pořadí). Simvastatin snížil riziko cévních mozkových

příhod o 25 % (p < 0,0001), tento výsledek lze připsat 30% snížení výskytu ischemických cévních

mozkových příhod (p < 0,0001). Navíc v podskupině pacientů s diabetem snížil simvastatin riziko

rozvoje makrovaskulárních komplikací včetně periferních revaskularizačních procedur (operace nebo

angioplastika), amputací dolních končetin nebo vředů na dolních končetinách o 21 % (p = 0,0293).

Úměrné snížení výskytu příhod bylo v každé podskupině pacientů podobné, včetně podskupiny bez

jedinců ischemické choroby srdeční, ale s postižením cerebrovaskulárních nebo periferních tepen,

mužů i žen, a to jedinců ve věku pod i nad 70 let při vstupu do studie, s hypertenzí nebo bez ní,

a hlavně jedinců se vstupní koncentrací LDL-cholesterolu pod 3,0 mmol/l.

Ve studii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) byl hodnocen účinek léčby simvastatinem na

celkovou mortalitu u 4 444 pacientů s ICHS a výchozí hodnotou celkového cholesterolu 212 až

309 mg/dl (5,5 až 8,0 mmol/l). V této multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem

kontrolované studii byli nemocní s anginou pectoris nebo prodělaným infarktem myokardu (IM) léčeni

dietou, standardní péčí a buď simvastatinem 20 až 40 mg/den (n = 2 221) nebo placebem (n = 2 223) s

mediánem trvání 5,4 roku. Simvastatin snížil riziko smrti o 30 % (absolutní snížení rizika o 3,3 %).

Riziko smrti pro ICHS se snížilo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3,5 %). Simvastatin snižoval riziko

smrti o 30 % (absolutní snížení rizika o 3,3 %). Riziko smrti v důsledku ischemické choroby srdeční

bylo sníženo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3,5 %). Simvastatin rovněž snižoval riziko velké

koronární příhody (smrt v důsledku ischemické choroby srdeční plus v nemocnici ověřený a tichý

nefatální infarkt myokardu) o 34 %. Dále simvastatin významně snižoval riziko fatálních a nefatálních

cerebrovaskulárních příhod (mrtvice a přechodná ischemická příhoda) o 28 %. U nekardiovaskulární

mortality nebyl mezi skupinami žádný statisticky významný rozdíl.

Studie

Study

Effectiveness

Additional

Reductions

Cholesterol

Homocysteine

(SEARCH) hodnotila účinky léčby simvastatinem v dávce 80 mg v porovnání s 20 mg (medián doby

pozorování 6,7 roku) na velké cévní příhody (major vascular events

MVEs; definované jako fatální

ischemická choroba srdeční, nefatální infarkt myokardu, koronární revaskularizace, nefatální nebo

fatální mrtvice nebo periferní revaskularizace) u 12 064 pacientů s infarktem myokardu v anamnéze. V

incidenci MVEs mezi těmito dvěma skupinami nebyl žádný významný rozdíl; simvastatin v dávce

20 mg (n = 1 553; 25,7 %) vs. simvastatin v dávce 80 mg (n = 1 477; 24,5 %); RR 0,94, 95% interval

spolehlivosti: 0,88 až 1,01. Absolutní rozdíl v LDL

C mezi těmito dvěma skupinami byl v průběhu

studie 0,35 ± 0,01 mmol/litr. Bezpečnostní profily byly v obou skupinách podobné s tou výjimkou, že

incidence

myopatie

byla

přibližně

1,0 %

pacientů

léčených

simvastatinem

v dávce

80 mg

porovnání s 0,02 % u pacientů na dávce 20 mg. Přibližně polovina těchto případů myopatie se

vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího roku léčby byla

přibližně 0,1 %.

Primární hypercholesterolémie a kombinovaná hyperlipidémie

Ve studiích srovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinu v dávce 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg

denně u pacientů s hypercholesterolémií bylo dosaženo středních hodnot snížení LDL-C o 30 %,

38 %, 41 % a 47 %. Ve studiích s pacienty s kombinovanou (smíšenou) hyperlipidémií, kteří dostávali

simvastatin v dávce 40 mg a 80 mg, medián snížení triglyceridů byl 28, respektive 33 % (u placeba

o 2 %). Střední hodnoty zvýšení hladin HDL-C byly 13, respektive 16 % (u placeba 3 %).

Klinické studie u dětí a dospívajících (10 až 17 let věku)

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii bylo 175 pacientů (99 chlapců Tannerova stadia II

a vyššího a 76 dívek, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci) ve věku 10 až 17 let (střední

hodnota věku 14,1 roku) s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (heFH) randomizováno do

skupiny léčené simvastatinem nebo placebem po dobu 24 týdnů (základní studie). Zařazení do studie

vyžadovalo výchozí hodnoty LDL-C mezi 160 a 400 mg/dl a alespoň jednoho rodiče s hladinou

LDL-C > 189 mg/dl. Dávkování simvastatinu (jednou denně večer) bylo 10 mg prvních 8 týdnů,

20 mg druhých 8 týdnů a následně 40 mg. Ve 24týdenním prodloužení studie, si pokračování v léčbě

zvolilo 144 pacientů, kterým bylo podáváno 40 mg simvastatinu nebo placebo.

Simvastatin významně snižoval plazmatické hladiny LDL

C, TG, a Apo B. Výsledky pokračování po

48 týdnech byly srovnatelné s výsledky základní studie. Po 24 týdnech léčby byla střední hodnota

dosažených hodnot LDL

C 124,9 mg/dl (rozpětí: 64,0 až 289,0 mg/dl) ve skupině léčené

simvastatinem v dávce 40 mg v porovnání s 207,8 mg/dl (rozpětí: 128,0 až 334,0 mg/dl) ve skupině

léčené placebem.

Po 24 týdnech léčby simvastatinem (se zvyšováním dávky z 10 na 20 mg až na 40 mg denně

v 8týdenních intervalech) simvastatin snižoval střední hodnoty LDL-C o 36,8 % (placebo: 1,1%

vzestup výchozích hodnot), Apo B o 32,4 % (placebo: 0,5 %) a medián hladin TG o 7,9 % (placebo:

3,2 %) a zvyšoval střední hodnoty hladin HDL-C o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Dlouhodobé přínosy

simvastatinu na kardiovaskulární příhody u dětí s heFH nejsou známy.

Bezpečnost a účinnost dávek nad 40 mg denně nebyly u dětí s heterozygotní familiární

hypercholesterolémií studovány. Dlouhodobá účinnost léčby simvastatinem v dětství na snížení

morbidity a mortality v dospělosti nebyla zjišťována.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatin je inaktivní lakton, který je in vivo snadno hydrolyzován na odpovídající beta-hydroxy

kyselinu, účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy. Hydrolýza probíhá zejména v játrech, rychlost

hydrolýzy v plazmě je velmi nízká.

Farmakokinetické

vlastnosti

byly

hodnoceny

dospělých.

Farmakokinetické

údaje

dětí

a dospívajících nejsou k dispozici.

Absorpce

Simvastatin je dobře absorbován a podléhá extenzivnímu efektu prvního průchodu játry (first-pass

effect). Vychytávání játry je závislé na průtoku krve játry. Játra jsou prvním místem účinku aktivní

formy. Dostupnost beta-hydroxy kyseliny simvastatinu v systémovém oběhu po perorální dávce je

méně než 5 % podané dávky. Maximální plazmatické koncentrace aktivních metabolitů je dosaženo

přibližně 1-2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem potravy neovlivňuje absorpci.

Farmakokinetika jednotlivé ani opakovaných dávek simvastatinu neprokazuje akumulaci látky ani po

opakovaném podávání.

Farmakokinetika jednorázových a opakovaných dávek simvastatinu neprokázala hromadění léku po

opakovaných dávkách.

Distribuce

Vazba simvastatinu a jeho aktivních metabolitů na plazmatické bílkoviny je více než 95 %.

Eliminace

Simvastatin je substrátem CYP3A4 (viz bod 4.3 a 4.5). Nejvýznamnějším metabolitem simvastatinu

přítomným v lidské plazmě je beta-hydroxy kyselina a 4 další aktivní metabolity. Po perorálním

podání radioaktivně značeného simvastatinu bylo 13 % radioaktivity vyloučeno močí a 60 % stolicí do

hodin.

Množství

vyloučené

stolicí

reprezentuje

množství

simvastatinu

vyloučeného

žlučí

množství neabsorbované látky. Po intravenózní injekci beta-hydroxy kyseliny simvastatinu je jeho

poločas 1,9 hodiny. V průměru pouze 0,3 % i.v. dávky bylo vyloučeno močí ve formě inhibitorů.

Simvastatin je aktivně vychytáván do hepatocytů transportérem OATP1B1.

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP.

Zvláštní populace

Nosiči genu SLCO1B1, alely c.521T>C, mají nižší aktivitu OATP1B1. Průměrná expozice (AUC)

hlavního aktivního metabolitu kyseliny simvastatinové je 120 % u heterozygotních nosičů alely C

(CT) a 221 % u homozygotních nosičů (CC) v porovnání s pacienty, kteří mají nejčastěji se

vyskytující genotyp (TT). Alela C má v evropské populaci frekvenci výskytu 18 %. U pacientů s

polymorfismem SLCO1B1 je riziko zvýšené expozice simvastatinu, což může vést ke zvýšenému

riziku rabdomyolýzy (viz bod 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na základě výsledků konvenčních studií na zvířatech sledujících farmakodynamiku, toxicitu po

opakovaném podání, genotoxicitu a kancerogenitu nelze očekávat další rizika pro pacienty, jež mohou

vyplývat z farmakologického mechanizmu účinku simvastatinu.

V maximálních tolerovaných dávkách simvastatin nezpůsoboval u potkanů ani u králíků žádné

malformace plodu a neměl vliv na fertilitu, reprodukční funkce a vývoj novorozence.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Simvastatin ratiopharm 10 mg, Simvastatin ratiopharm 20 mg a Simvastatin ratiopharm 40 mg:

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, butylhydroxyanisol

(E320), magnesium-stearát, kyselina askorbová, monohydrát kyseliny citronové,

Potahová vrstva:

potahová

soustava

Opadry

33G24690

růžová-hypromelóza,

monohydrát

laktózy,

oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)

20 mg: potahová soustava Opadry 33G27286 žlutohnědá- hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)

potahová

soustava

Opadry

33G24687

růžová-

hypromelóza,

monohydrát

laktózy,

oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, triacetin, červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Blistr (PVC/PE/PVDC-Aluminium)/, krabička.

Velikost balení:

Simvastatin ratiopharm 10 mg: 20, 28, 30, 50, 98 a 100 potahovaných tablet.

Simvastatin ratiopharm 20 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Simvastatin ratiopharm 40 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Simvastatin ratiopharm 10 mg: 31/286/02-C

Simvastatin ratiopharm 20 mg: 31/287/02-C

Simvastatin ratiopharm 40 mg: 31/288/02-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

06.11.2002 / 22.1.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

24. 4. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace