SELEVIT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SELEVIT Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SELEVIT Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • jehňata, telata, mladý skot, hříbata, krávy, selata
 • Terapeutické oblasti:
 • Selen
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902719 - 1 x 100 ml - lahvička; 9990269 - 100 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 86/283/70-S/C
 • Datum autorizace:
 • 01-01-1970
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SELEVIT injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NEZHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SELEVIT injekční roztok

Tocoferoli acetas

Natrii selenis

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivé látky:

Tocoferoli acetas

25 mg

Natrii selenis

2,2 mg

Čirý žlutozelený injekční roztok, může vykazovat opalescenci až slabý zákal.

4. INDIKACE

Prevence a terapie svalové dystrofie u mláďat hospodářských zvířat, onemocnění související

s karencí vitaminu E a selenu. Prevence výskytu retence sekundin u krav.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Možnost vzniku anafylaktického šoku. Při alergických projevech je nutno aplikovat antihistaminikum,

popřípadě injekční kalciový přípravek.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Jehňata, telata, mladý skot, hříbata, krávy, selata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Zvíře

preventivně

léčebně

jehně do 3 týdnů

1 ml

2 ml

jehně od 3 týdnů

2 ml

4 ml

tele, mladý skot a hříbě

10 ml /100 kg ž.hm. 20 ml /100 kg ž.hm.

kráva (3 týdny před otelením)

20 ml pro toto

sele

1 ml / 10 kg ž.hm. 2 ml / 10 kg ž.hm.

Podle potřeby je možno aplikaci po 5 dnech opakovat.

Způsob podání

Podání subkutánní za lopatku nebo intramuskulární do krku po předcházející dokonalé dezinfekci

místa injekčního podání.

Podle potřeby je možné podání po 5 dnech opakovat.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dávkování je nutno přesně dodržovat. Před hromadnou aplikací je třeba provést zkoušku snášenlivosti

u 20 % zvířat ze stáda. Pozorovací doba je 24 hodin.

Před aplikací je třeba prověřit předcházející léčbu (Combinal - Selevit, lízy s obsahem selenu apod.),

aby nedošlo ke kumulaci selenu.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 1 den.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dní.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

Náhodná intravenózní aplikace může být nebezpečná, zejména ve větších dávkách, protože může

vyvolat anafylaktické reakce různého stupně nebo při větší dávce i otravu selenem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři

Vyvarujte

kontaktu

přípravku

očima.

Pokud

dojde

zasažení

očí,

okamžitě

je vypláchněte vodou. V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce

Nejsou známy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

1 x 100 ml.

Registrační číslo

86/283/70-S/C