SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HUSTÝ KONOPNÝ EXTRAKT (CANNABINIS SATIVAE EXTRACTUM SPISSUM)
Dostupné s:
GW Pharma Ltd, Salisbury
ATC kód:
N02BG10
INN (Mezinárodní Name):
HUSTÝ KONOPNÝ EXTRAKT (CANNABINIS SATIVAE EXTRACTUM SPISSUM)
Léková forma:
Orální sprej
Podání:
Orální podání
Jednotky v balení:
1X5,5ML Lahev
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KANABINOIDY
Přehled produktů:
SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
63/ 256/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls191431/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Sativex oromucosal spray

Orální sprej

( delta-9-tetrahydrocannabinolum

a cannabidiolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Máte-li jakékoli další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Sativex oromucosal spray a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sativex oromucosal spray užívat

Jak se Sativex oromucosal spray užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Sativex oromucosal spray uchovávat

Obsah balení a další informace

1

1.

Co je Sativex oromucosal spray a k čemu se používá

Co je přípravek Sativex oromucosal spray

Sativex oromucosal spray je ústní sprej, který obsahuje extrakty (výtažky) z konopí

setého zvané kanabinoidy.

K čemu se Sativex oromucosal spray používá

Sativex oromucosal spray se používá při roztroušené skleróze (RS) ke zlepšení

příznaků spojených se svalovou ztuhlostí. Ta se rovněž nazývá spasticita.

Spasticita znamená, že dochází ke zvýšení „svalového napětí“, což způsobuje, že se

svaly zdají ztuhlejší a tužší. To znamená, že pohyb svalů je obtížnější, než je obvyklé.

Sativex

oromucosal

spray

používá,

když

jiné

přípravky

uvolnění

svalové

ztuhlosti nepomohly.

Čtyřtýdenní zkušební léčba přípravkem Sativex oromucosal spray

Léčbu přípravkem Sativex oromucosal spray může zahájit pouze odborný lékař.

Než začnete Sativex oromucosal spray užívat, odborný lékař provede vyšetření.

Při něm zjistí, nakolik je svalová ztuhlost závažná. Také posoudí, jak účinkovala

předchozí léčba.

Poté zahájíte čtyřtýdenní zkušební léčbu přípravkem Sativex oromucosal spray.

odborný

lékař

provede

další

vyšetření,

zjistil,

Vám

Sativex

oromucosal spray pomáhá.

V léčbě přípravkem Sativex oromucosal spray budete pokračovat, pouze pokud se

po těchto 4 týdnech příznaky spojené se spasticitou výrazně zlepší.

Čtyřtýdenní2. Before you use

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sativex oromucosal spray

užívat

Neužívejte přípravek Sativex oromucosal spray:

Jestliže jste alergický/á na výtažky z konopí setého nebo kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte, nebo kdokoli v přímém příbuzenském poměru k Vám má, duševní

problémy jako je schizofrenie, psychóza či jiná závažná psychiatrická porucha.

Toto se netýká deprese způsobené roztroušenou sklerózou.

Jestliže kojíte.

Neužívejte tento přípravek, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedených bodů. Jestliže

si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře či lékárníka dříve, než začnete Sativex

oromucosal spray užívat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Satives oromucosal spray se poraďte se svým lékařem či

lékárníkem:

Jestliže jste těhotná či těhotenství plánujete. Bez ohledu na to, zda jste muž nebo

žena, musíte při užívání tohoto léku používat spolehlivou metodu antikoncepce

(viz rovněž „Těhotenství, kojení a antikoncepce (muži a ženy)“ níže).

Jestliže jste mladší 18 let.

Jestliže trpíte epilepsií či často se opakujícími záchvaty (křečemi).

Jestliže trpíte chorobou jater či ledvin.

Jestliže trpíte závažnou srdeční chorobou, jako je angina pectoris, prodělaný

srdeční infarkt, špatně kontrolovaný vysoký krevní tlak nebo potížemi s tepovou

frekvencí nebo srdeční akcí.

Jestliže jste starší osoba, zejména pokud máte potíže při každodenních činnostech,

jako je příprava teplého jídla a nápojů.

Jestliže jste v minulosti užíval(a) drogy či jakékoli návykové látky.

Pokud se Vás týká kterýkoli z uvedených bodů (či pokud si nejste jistý/á), poraďte se

se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete Sativex oromucosal spray užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Sativex oromusosal spray

Informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Sativex oromucosal spray totiž může

ovlivnit

účinek

jiných

léčivých

přípravků.

Rovněž

jiné

léčivé

přípravky

mohou

ovlivnit působení přípravku Sativex oromucosal spray.

Zejména

byste

měl(a)svému

lékaři

lékárníkovi

sdělit,

užíváte

některý

z následujících léků:

Léky ke snížení úzkosti (sedativa) nebo k navození lepšího spánku (hypnotika).

Tyto léky mohou zvyšovat nežádoucí účinky Sativexu a mohou zvyšovat riziko

pádů a jiných úrazů.

Léky určené k uvolnění svalů, jako je baklofen nebo diazepam. Užívání přípravku

Sativex oromucosal spray v kombinaci s těmito léky může zvyšovat riziko pádu.

Pokud se Vás týká kterýkoli z uvedených bodů (či pokud si nejste jistý/á), poraďte se

se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete Sativex oromucosal spray užívat.

Pokud navštívíte jiného lékaře či budete hospitalizován(a), informujte zdravotnický

personál o všech lécích, které užíváte.

Sativex oromucosal spray s jídlem, pitím a alkoholem

Obecně

byste

měl(a)

užívání

alkoholických

nápojů

při

užívání

Sativexu

vyvarovat, zvláště na začátku léčby a při změně dávky. Pokud pijete alkohol při

užívání

přípravku

Sativex

oromucosal

spray,

pamatujte,

žívání

přípravku

Sativex oromucosal spray v kombinaci s alkoholem může zvýšit jejich účinky

(například ztráta rovnováhy nebo schopnosti rychle reagovat).

Sativex oromucosal spray lze užívat s jídlem i bez jídla (ale podívejte se na bod 3

„Jak se Sativex užívá“).

Těhotenství, kojení a antikoncepce (muži a ženy)

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než

začnete

tento

přípravek

užívat.

Neužívejte

Sativex

oromucosal

spray

během

těhotenství, pokud Vám to nedoporučil lékař.

Bez ohledu na to, zda jste muž či žena, je nezbytné, abyste v době užívání tohoto

léku

používal(a)

spolehlivou

metodu

antikoncepce.

pokračujte

ještě

nejméně 3 měsíce po skončení léčby.

Neužívejte Sativex, pokud kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, vždy se poraďte se svým lékařem dříve, než začnete

užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní

prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl(a) k ustálené

denní dávce.

Sativex oromucosal spray může způsobit pocity ospalosti či závratě, které mohou

narušit Vaši schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Zřídka byly

také zaznamenány případy krátkodobé ztráty vědomí.

I když jste si již zvykl(a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky,

které užíváte, jsou ustálené, neměl(a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani

obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete

ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti.

Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Cesty do zahraničí a Sativex oromucosal spray

Dříve, než budete cestovat do zahranicí, se ujistěte, že je legální vzít tento lék s sebou.

Týká se to izemí, jimiž projíždíte.

Sativex oromucosal spray je na seznamu kontrolovaných léčiv a jeho právní

postavení se v různých zemích liší.

Řízení dopravních prostředků po užití přípravku Sativex oromucosal spray může

být v některých zemích nelegální.

Sativex oromucosal spray obsahuje etanol a propylenglykol

Sativex oromucosal spray obsahuje 50 % v/v etanolu (alkohol), tj. až 40 mg

v jedné dávce. Množství alkoholu v maximální denní dávce pro většinu osob (12

střiků) se rovná přibližně dvěma čajovým lžičkám (10 ml) piva a přibližně jedné

čajové lžičce (5 ml) vína. Tento přípravek může být škodlivý pro osoby trpící

alkoholismem.

Sativex obsahuje propylenglykol, který může způsobovat podráždění.

3.

Jak se Sativex oromucosal spray užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně tak, jak je popsáno v této příbalové informaci,

nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

či lékárníkem.

Používejte Sativex oromucosal spray výhradně do úst – aplikujte sprej na vnitřní

stranu tváře nebo pod jazyk.

Sativex můžete užívat s jídlem i bez jídla. Užívání Sativexu s jídlem však

může ovlivnit množství, které se vstřebá do těla. Pokud to je možné, pokuste se užívat

Sativex pokaždé ve stejném vztahu k jídlu, abyste pokaždé docílil(a) stejného účinku.

Otevření nádobky se sprejem a příprava pro použití

Vyjměte nádobku se sprejem z chladničky (viz bod 5 – Důležité informace

o uchovávání přípravku Sativex oromucosal spray).

Na štítek vložený na zadní straně příbalové informace napište datum, kdy byla

nádobka se sprejem otevřena. Štítek nalepte na nádobku se sprejem, abyste si

mohl(a) datum kontrolovat. Nepoužívejte sprej, pokud od doby jeho otevření

uplynulo více než 6 týdnů (42 dní).

Nádobku se sprejem před použitím opatrně protřepejte.

Sejměte ochranný uzávěr.

Uchopte nádobku se sprejem mezi palec a prostředník. Ukazovák položte na

trysku.

Držte nádobku se sprejem ve svislé poloze a cvičně stříkněte dvakrát či třikrát

do kapesníku, dokud se neobjeví jemná sprška tekutiny.

Tyto střiky nasají léčivý přípravek do pumpičky a zajistí její správnou funkci.

Nádobka

sprejem

nyní

připravena

k použití.

otevření

nové

nádobky už nebudete muset provádět nasávací střiky.

Jak sprej používat

Uchopte nádobku se sprejem mezi palec a prostředník. Ukazovák položte na

trysku.

Držte nádobku ve svislé poloze a zamiřte do úst. Trysku nasměrujte pod jazyk

nebo na vnitřní stranu tváře. Při každém použití zvolte pro střik jinou oblast

v ústech. Předejdete tak vzniku nepříjemného pocitu na jednom místě.

Pevně stlačte trysku. Při každém použití stlačte trysku pouze jednou, dokonce

i když máte pocit, že množství spreje bylo malé.

Uzavřete nádobku ochranným uzávěrem.

Pokud sprej náhodou vnikne do očí, vypláchněte je co nejrychleji vodou.

Sprej nevdechujte.

Nepoužívejte sprej v blízkosti dětí nebo zvířat.

Nepoužívejte sprej v blízkosti otevřeného ohně nebo tepelných zdrojů.

Jak zjistit, kolik spreje užívat

Počet střiků, které každý den potřebujete, je individuální. Každý člověk potřebuje jiný

počet

střiků,

bylo

dosaženo

největší

úlevy

svalové

ztuhlosti

při

nejmenším možném množství nežádoucích účinků.

Když zahajujete užívání přípravku Sativex oromucosal spray, je třeba, abyste se

řídil(a) rozpisem dní a časů podle přiložené tabulky, dokud nezjistíte, kolik střiků

je pro Vás nejvhodnějších.

Jakmile zjistíte, jaký počet je pro Vás nejvhodnější, přestaňte množství střiků

zvyšovat. To může trvat pouze několik dní nebo až 2 týdny. Snažte se užívat tento

počet střiků každý den. Poté můžete aplikaci spreje rozložit rovnoměrně do celého

dne.

Při každém použití aplikujte pouze jeden střik. Mezi střiky vždy ponechejte

alespoň 15minutový interval.

prvních

dvou

dnech

užívání

přípravku

Sativex

oromucosal

spray

nepřepínejte, dokud nezjistíte, jaké účinky na Vás Sativex oromucosal spray má.

Pokud začnete pociťovat nežádoucí účinky (obvykle závratě), užívejte o jeden

střik

denně

méně,

dokud

nedosáhnete

největší

úlevy

příznaků

nejmenšími nežádoucími účinky.

Když zjistíte, jaký počet střiků je pro Vás nejlepší, snažte se jej každý den

dodržovat. Poté můžete aplikaci spreje rozložit rovnoměrně do celého dne tak, jak

Vám

vyhovuje.

Stále

dodržujte

alespoň

patnáctiminutové

intervaly

mezi

jednotlivými střiky.

Počet střiků

Ráno

(mezi probuzením a

12. hodinou)

Večer

(mezi 16. hodinou a

časem uléhání ke spánku

Celkový počet

střiků každý

den

1. den

1

2. den

1

3. den

2

4. den

2

5. den

3

6. den

4

7. den

5

8. den

6

9. den

7

10. den

8

11. den

9

12. den

10

13. den

11

14. den

12

Nepoužívejte více než 12 střiků v jednom dni, pokud Vám tak neřekl lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sativex oromucosal spray, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením užijete více tohoto léku než obvykle, můžete

vidět a slyšet věci, jež nejsou skutečné (halucinace),

pociťovat závratě, ospalost nebo zmatenost,

pociťovat změny tepové frekvence.

Pokud užijete více přípravku Sativex oromucosal spray, než jste měl(a), sdělte to,

prosím, svému lékaři či lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sativex oromucosal spray

Pokud zapomenete užít dávku v obvyklou dobu, aplikujte sprej ihned, jakmile si

vzpomenete, nebo když cítíte, že dávku potřebujete.

Neaplikujte dva střiky najednou, abyste nahradil(a) vynechaný střik.

Jak zjistit, že nádobka se sprejem je téměř prázdná

Po 3 nasávacích střicích obsahuje nádobka se sprejem až 90 odměřených střiků. Když

se nádobka vyprazdňuje, zvuk vydávaný při střiku se může změnit, stejně jako se

může změnit pocit ze střiku v ústech. To je znamení, že nádobka je téměř prázdná.

Když k tomu dojde, měl(a) byste otevřít nádobku novou.

Jestliže jste přestal(a) užívat Sativex

Pokud jste se z jakéhokoli důvodu rozhodl(a) přestat užívat Sativex oromucosal spray,

sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Pokud náhle přestanete užívat tento lék, může to

na krátkou dobu ovlivnit Váš spánek, chuť k jídlu či Vaše pocity. Svalová ztuhlost se

po ukončení užívání přípravku Sativex oromucosal spray obvykle postupně vrací.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípraveknežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytovat u každého. Je mnohem pravděpodobnější, že se tyto účinky

projeví na začátku léčby. Ve většině případů jsou nežádoucí účinky mírné a obvykle

odezní během několika dní.

Pokud pocítíte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, omezte počet střiků

nebo přestaňte Sativex oromucosal spray užívat, dokud se nebudete opět cítit

normálně.

Až začnete užívat léčivý přípravek znovu, vraťte se k počtu střiků, při kterém jste

nepociťoval(a) tyto nežádoucí účinky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Velmi časté (projevující se u více než 1 z 10 osob)

Pocity závratě nebo únava.

Časté (projevující se u méně než 1 z 10 osob)

Pocity deprese či zmatenosti.

Pocity předrážděnosti či ztráty kontaktu s realitou.

Potíže s pamětí nebo koncentrací.

Pocity ospalosti či závratě.

Rozmazané vidění.

Potíže s řečí.

Konzumace většího či menšího množství jídla než je obvyklé.

Změny chuti či sucho v ústech.

Zácpa či průjem.

Nevolnost či zvracení.

Potíže s ústy, včetně pálení, bolesti nebo vředů v ústech.

Nedostatek energie, pocity slabosti nebo celkové nevole.

Pocity nenormálnosti nebo opilosti.

Ztráta rovnováhy nebo pády.

Méně časté (projevující se u méně než 1 ze 100 osob)

Vidění a slyšení věcí, jež nejsou skutečné (halucinace).

Uvěření myšlenkám, jež nejsou pravdivé.

Pocity, že ostatní lidé jsou proti Vám.

Sebevražedné myšlenky.

Mdloby.

Změny pulsu, tepové frekvence či krevního tlaku.

Bolesti v krku či podráždění krku.

Bolesti břicha.

Změna barvy úst či zubů.

Podráždění v místě vstřiku přípravku Sativex oromucosal spray.

Zarudlá a oteklá ústa nebo loupající se sliznice v ústech. Nestříkejte sprej na tato

místa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo –na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Sativex oromucosal spray uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

přípravku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte neotevřené nádobky přípravku Sativex oromucosal spray ve svislé

poloze v původním obalu v chladničce (2 °C až 8 °C). Pokud není Sativex

oromucosal spray uchováván v chladničce, stává se nestálým a pravděpodobně

nebude účinkovat.

Uchovávejte otevřené nádobky přípravku Sativex oromucosal spray ve svislé

poloze při teplotě do 25 °C.

Neužívejte Sativex oromucosal spray, pokud od jeho otevření uplynulo více než

42 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Sativex oromucosal spray obsahuje

Jeden mililitr obsahuje:

38-44 mg Cannabinis sativae folii cum flore extractum spissum, odpovídá 27 mg

delta-9-tetrahydrocannabinolum, extrahováno tekutým oxidem uhličitým

35-42

g Cannabinis sativae folii cum flore extractum spissum, odpovídá 25 mg

cannabidiolum,extrahováno tekutým oxidem uhličitým.

Sto mikrolitrů spreje obsahuje 2,7 mg THC a 2,5 mg CBD.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou ethanol, propylenglykol a silice máty

peprné.

Jak Sativex oromucosal spray vypadá a co obsahuje toto balení

Sativex oromucosal spray je žlutohnědá tekutina ve skleněných nádobkách o objemu

10 ml s pumpičkou. Pumpička je chráněna uzávěrem z plastické hmoty.

V nádobce je 90 odměřených střiků (po 3 nasávacích střicích).

Sativex oromucosal spray je dodáván v balení po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 nebo 12

nádobkách v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GW Pharma Limited, Histon, Cambridge, Velká Británie, CB24 9BZ

Cesty do zahraničí, pokud užíváte Sativex oromucosal spray

Ujistěte se, že je legální vzít s sebou tento lék do zemí, kam cestujete, i do zemí, jimiž

projíždíte. Sativex oromucosal spray je na seznamu kontrolovaných léčiv a jeho

právní postavení se v různých zemích liší.

Řízení dopravních prostředků po užití přípravku Sativex oromucosal spray může být

v některých zemích nelegální.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: březen 2016

Arch se štítky jako součást PIL.

Pro balení obsahující tři nádobky se sprejem o objemu 10 ml:

Pokyny pro

pacienty

[Logo GW]

Arch se štítky pro přípravek Sativex oromucosal spray

Pro každou nádobku se sprejem je určen jeden štítek.

Na jeden z vložených štítků napište datum, kdy byl sprej otevřen.

Štítek nalepte na nádobku, abyste mohl(a) datum zkontrolovat.

Pro každou nádobku se sprejem:

Nepoužívejte sprej, pokud uplynulo více než 6 týdnů (42 dní) od

jeho otevření, a uchovávejte ho při teplotě do 25°C.

Štítky

Spotřebujte do 42 dnů po otevření.

Datum otevření:

___Den/Měsíc____

Spotřebujte do 42 dnů po otevření.

Datum otevření:

___Den/Měsíc____

Spotřebujte do 42 dnů po otevření.

Datum otevření:

___Den/Měsíc____

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls58550/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sativex oromucosal spray

Orální sprej

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 mikrolitrů spreje obsahuje:

Delta-9-tetrahydrocannabinolum (THC) 2,7 mg a cannabidiolum (CBD) 2,5 mg.

Jeden mililitr obsahuje:

Cannabinis sativae folii cum flore extractum spissum 38-44 mg, odpovídá delta-9-

tetrahydrocannabinolum 27 mg, extrahováno tekutým oxidem uhličitým

Cannabinis sativae folii cum flore extractum spissum 35-42 mg, odpovídá cannabidiolum 25

mg,extrahováno tekutým oxidem uhličitým.

Pomocné látky se známým účinkem: 100 mikrolitrů spreje obsahuje až 0,04 g ethanolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Orální sprej.

Žlutohnědý roztok v rozprašovači.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Sativex oromucosal spray je indikován jako léčba ke zlepšení symptomů u dospělých pacientů se

středně těžkou až těžkou spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou (RS), kteří nedostatečně

reagovali na jinou léčbu spasticity, a u kterých bylo v průběhu počáteční zkušební léčby prokázáno

klinicky významné zlepšení symptomů souvisejících se spasticitou.

4.2

Dávkování a způsob podání

Sativex oromucosal spray je určen pouze k orálnímu podání.

Sativex je indikován k použití jako přídatná léčba k běžné léčbě spasticity.

Léčba musí být zahájena a kontrolována lékařem s odbornou specializací v léčbě těchto pacientů.

Dospělí:

Nádobku se sprejem je třeba před použitím protřepat a sprej je třeba směřovat na různá místa ústní

sliznice; místa aplikace se mají měnit při každém užití tohoto přípravku.

Pacienty je třeba poučit, že dosažení optimální dávky může trvat až dva týdny, a že se během této

doby mohou objevit nežádoucí účinky, z nichž nejčastější jsou závratě. Tyto nežádoucí účinky jsou

obvykle mírné a odezní během několika dní. Lékař by přesto měl zvážit udržení současné dávky,

snížení dávky či alespoň dočasné přerušení léčby v závislosti na závažnosti a intenzitě potíží.

Aby se minimalizovala variabilita biologické dostupnosti u každého jednotlivého pacienta, je třeba

podávání Sativexu standardizovat v souvislosti s příjmem potravy, jak nejlépe je to možné (viz bod

4.5). Kromě toho může nasazení či vysazení souběžných léčivých přípravků vyžadovat novou titraci

dávky (viz bod 4.5).

Titrační období:

K dosažení optimální dávky je potřebné období titrace. Počet a načasování střiků se bude

u jednotlivých pacientů lišit.

Počet střiků se má každý den zvyšovat podle vzorce v níže uvedené tabulce. Odpolední/večerní dávka

se má aplikovat kdykoli mezi 16. hodinou a dobou, kdy jde pacient spát. Pokud se podávají ranní

dávky, mají se aplikovat kdykoli mezi probuzením a polednem. Pacient může postupně dávky

zvyšovat o jeden střik denně a to až k maximálnímu počtu 12 střiků za den, dokud nedojde k dosažení

optimální úlevy od symptomů. Mezi střiky je nutné dodržovat alespoň 15 minutové intervaly.

Počet střiků

ráno

Počet střiků

večer

(Celkový

počet střiků

za den)

0

1

0

1

0

2

0

2

1

2

1

3

1

4

2

4

2

5

3

5

3

6

4

6

4

7

5

7

Udržovací období:

Po uplynutí titračního období se pacientům doporučuje dodržovat optimální dosaženou dávku. Při

klinických hodnocení pacientů s roztroušenou sklerózou byla střední dávka osm střiků za den. Jakmile

dojde k dosažení optimální dávky, mohou si pacienti rozložit jednotlivé dávky během dne podle své

individuální odpovědi a snášenlivosti. Opakované zahájení titrace se zvýšením či snížením dávek

může být vhodné, pokud dojde k jakýmkoli změnám závažnosti stavu pacienta, změnám souběžně

podávaných léků či pokud se rozvinou obtěžující nežádoucí účinky. Dávky vyšší než 12 střiků za den

se nedoporučují.

Přezkoumání lékařem

Před zahájením léčby je třeba provést důkladné posouzení závažnosti symptomů souvisejících se

spasticitou a reakce na standardní léčbu spasticity. Sativex je indikován pouze u pacientů se středně

těžkou až těžkou spasticitou, kteří nedostatečně reagovali na jinou léčbu spasticity. Odpověď pacienta

na Sativex oromucosal spray by měla být znovu zhodnocena po čtyřech týdnech léčby. Pokud během

této úvodní zkušební léčby nedojde ke klinicky významnému zlepšení symptomů souvisejících se

spasticitou, léčba by měla být zastavena. Toto zlepšení bylo v klinických hodnoceních definováno

jako alespoň 20% zlepšení symptomů souvisejících se spasticitou na pacientem uváděné hodnotící

číselné škále od 0 do 10 (viz bod 5.1). Přínos dlouhodobé léčby je třeba pravidelně opakovaně

hodnotit.

Děti

Sativex oromucosal spray se nedoporučuje k užití u dětí ani dospívajících mladších 18 let z důvodu

nedostatku údajů o účinnosti a bezpečnosti.

Starší pacienti

U starších pacientů nebyly provedeny žádné specifické studie, do klinických hodnocení však byli

zahrnuti pacienti do 90 let. Protože jsou však starší pacienti náchylnější k rozvoji určitých nežádoucích

účinků na CNS, je třeba s ohledem na osobní bezpečnost (např. příprava teplého jídla a nápojů)

postupovat s opatrností.

Pacienti s významnou poruchou funkce jater nebo ledvin

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nejsou k dispozici žádné studie. U této skupiny

pacientů však mohou být účinky přípravku Sativex zesílené nebo prodloužené. U této populace

pacientů se doporučuje časté klinické hodnocení lékařem (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Sativex oromucosal spray je kontraindikován u pacientů/pacientek:

s přecitlivělostí na kanabinoidy nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku uvedených

v bodě 6.1.

s anamnézou (osobní nebo rodinnou) schizofrenie nebo s podezřením na schizofrenii či jiné

psychotické onemocnění; anamnézou těžké poruchy osobnosti či jiného závažného

psychiatrického onemocnění s výjimkou deprese související s jejich základním

onemocněním.

které kojí (s ohledem na značné množství kanabinoidů, které se mohou objevit v mateřském

mléku, a na možné nežádoucí účinky na vývoj kojenců).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Často jsou hlášeny mírné nebo středně těžké závratě. Ty se nejčastěji objevují během několika

prvních týdnů léčby.

Sativex oromucosal spray se nedoporučuje k užití u dětí či dospívajících mladších 18 let z důvodu

nedostatku údajů o účinnosti a bezpečnosti.

Po aplikaci úvodních dávek byly pozorovány změny tepové frekvence a krevního tlaku, proto je

nezbytná opatrnost při podání úvodní titrační dávky. Při užívání přípravku Sativex oromucosal spray

byly zaznamenány případy mdlob. Užívání přípravku Sativex oromucosal sprayu se nedoporučuje

pacientům s těžkým kardiovaskulárním onemocněním. Když však byl Sativex oromucosal spray

podáván zdravým dobrovolníkům v dávkách dosahujících až 18 střiků dvakrát denně, neobjevily se

žádné klinicky významné změny délky QTc, PR ani QRS intervalu, tepové frekvence ani krevního

tlaku.

Dokud nebudou k dispozici další informace, je třeba při léčbě pacientů s anamnézou epilepsie či

opakujících se záchvatů postupovat s opatrností.

V průběhu léčby přípravkem Sativex oromucosal spray byly pozorovány psychiatrické symptomy,

jako je úzkost, iluze, změny nálady a paranoidní myšlenky. Tyto jsou pravděpodobně důsledkem

přechodných účinků na CNS; jejich intenzita je obecně mírná až středně těžká a jsou dobře snášeny. Je

pravděpodobné, že ustoupí po snížení či přerušení léčby přípravkem Sativex oromucosal spray.

Zaznamenány byly také dezorientace (či zmatení), halucinace a bludy či přechodné psychotické

poruchy a v několika případech nelze vyloučit kauzální souvislost mezi podáváním přípravku Sativex

oromucosal spray a sebevražednými myšlenkami. Za takových okolností by mělo být podávání

přípravku Sativex oromucosal spray okamžitě zastaveno a pacient by měl být sledován, dokud

uvedené symptomy zcela neodezní.

U pacientů s významnou poruchou funkce jater nebo ledvin nebyly provedeny žádné specifické

studie.THC a CBD jsou metabolizovány v játrech a přibližně jedna třetina původních látek a jejich

metabolitů je vylučována močí (zbytek stolicí). Několik metabolitů THC může být psychoaktivních.

Systémová expozice a účinky Sativexu jsou tedy závislé na renálních i jaterních funkcích a u pacientů

s významnou poruchou funkce jater nebo ledvin může být účinek Sativexu zesílen nebo prodloužen.

U této populace pacientů se doporučuje časté klinické hodnocení lékařem.

Sativex oromucosal spray obsahuje přibližně 50% v/v etanolu. Při každém stříknutí je v dávce

obsaženo až 0,04 g etanolu. Malá sklenice vína (125 ml) s nominálním obsahem alkoholu 12% v/v by

obsahovala přibližně 12 g etanolu. Většina pacientů reaguje pozitivně na dávky do 12 střiků za den

včetně, které by obsahovaly méně než 0,5 g etanolu.

U pacientů, jejichž spasticita se snížila a jejichž svalová síla nedostačuje k udržení správné pozice těla

nebo chůze, existuje zvýšené riziko pádu. Kromě zvýšeného rizika pádu mohou mít nežádoucí účinky

přípravku Sativex oromucosal spray na CNS, zejména u starších pacientů, dopad na různé aspekty

osobní bezpečnosti, například při přípravě jídla a teplých nápojů.

Přestože existuje teoretické riziko aditivních účinků při užívání spolu s přípravky na uvolnění svalstva,

jako jsou baklofen a benzodiazepiny, projevující se zvýšením rizika pádu, během klinických

hodnocení přípravku Sativex oromucosal spray toto nebylo zaznamenáno. Pacienty je však třeba na

tuto možnost upozornit.

Přestože nebyl zaznamenán žádný účinek na fertilitu, nezávislý výzkum provedený se zvířaty

prokázal, že kanabinoidy ovlivňují spermatogenezi. Pacientky ve fertilním věku a pacienti, kteří mají

partnerky ve fertilním věku, by měli zajistit, aby po celou dobu léčby a tři měsíce po jejím ukončení

používali spolehlivou metodu antikoncepce (viz bod 4.6).

Pacienti, kteří v minulosti zneužívali návykové látky, mohou být náchylnější také ke zneužití

přípravku Sativex oromucosal spray (viz bod 5.1).

Náhlé ukončení dlouhodobé léčby přípravkem Sativex oromucosal spray nevedlo ke konzistentnímu

vzorci ani časovému profilu abstinenčních příznaků a pravděpodobné důsledky budou u některých

pacientů omezeny na přechodné poruchy spánku, emoční poruchy a poruchy chuti. Při dlouhodobém

užívání nebylo zaznamenáno zvyšování denních dávek a subjektem udávaná hladina ‘intoxikace’ byla

nízká. Závislost na přípravku Sativex oromucosal spray je z těchto důvodů nepravděpodobná.

Byly zaznamenány také nežádoucí účinky, které by mohly být spojeny se způsobem podávání tohoto

léku. Reakce spojené s místem aplikace zahrnovaly převážně mírné až středně silné pálení v době

aplikace přípravku Sativex oromucosal spray. Časté reakce spojené s místem aplikace zahrnovaly

bolest v místě aplikace, bolest a dyskomfort v dutině ústní, dysgeuzii, vředy v dutině ústní

a glosodynii. Byly zaznamenány dva případy možné leukoplakie, ale ani jeden nebyl potvrzen

histologicky; třetí případ neměl s přípravkem Sativex oromucosal spray souvislost. Z tohoto pohledu

je pacientům, kteří pozorují dyskomfort nebo vředy v místě aplikace léku, doporučováno měnit místa

aplikace v dutině ústní a neaplikovat sprej na bolavou či zanícenou sliznici. Při dlouhodobém

podávání se rovněž doporučují pravidelné kontroly ústní sliznice. Pokud se objeví léze nebo

přetrvávající bolestivost, podávání přípravku je třeba přerušit až do úplného odeznění potíží.

Pacienty je třeba poučit, že v případě cesty do zahraničí nemusí být legální vzít si tento lék s sebou do

některých zemí. Pacienty je třeba vyzvat, aby si ověřili, zda je v příslušné zemi Sativex legální dříve,

než s ním do zahraničí vycestují.

Těhotenství a kojení – viz bod 4.6.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dvě hlavní složky přípravku Sativex oromucosal spray, delta-9-tetrahydrokanabinol (THC)

a kanabidiol (CBD), jsou metabolizovány enzymatickým systémem cytochromu P

Inhibiční účinky přípravku Sativex oromucosal spray na hlavní enzymy cytochromu P

, CYP3A4

a CYP2C19, pozorované in vitro byly zaznamenány pouze při expozicích přípravku Sativex

oromucosal spray podstatně vyšších, než byly maximální expozice pozorované v klinických

hodnoceních. Interakce s rizikovými substráty CYP3A4 nejsou očekávány.

Ve studii in vitro provedené s THC a CBD (látky rostlinného původu) v poměru 1:1% (v/v) nebyla při

dávkách až 1µmol (314 ng/ml) zaznamenána u enzymů CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4

žádná významná indukce enzymů cytochromu P

v lidských hepatocytech.

Souběžná léčba inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem vedla ke zvýšení hodnot C

a AUC uTHC (1,2

resp. 1,8násobek), a jeho primárního metabolitu (3 resp. 3,6násobek) i u CBD (2 resp. 2násobek).

Proto pokud během léčby Sativexem dojde k zahájení nebo ukončení současné léčby inhibitory

CYP3A4 (např. itrakonazol, ritonavir, klarithromycin), může být nutná nová titrace dávky (viz bod

4.2).

Po léčbě induktorem enzymu CYP3A4 rifampicinem bylo zaznamenáno snížení hodnot C

a AUC

u THC (40% resp. 20% snížení), a jeho primárního metabolitu (85% resp. 87% snížení) a u CBD

(50% resp. 60% snížení). Proto má být upuštěno od současné léčby silnými induktory enzymů (např.

rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), pokud je to možné. Pokud je

současná léčba považována za nezbytnou, doporučuje se pečlivá titrace dávky, zejména během dvou

týdnů po vysazení induktoru..

Při užití hypnotik, sedativ a léků s potenciálními sedativními účinky je třeba postupovat opatrně,

protože mohou mít přídavné sedativní a myorelaxační účinky.

Přestože nebyl zaznamenán vyšší výskyt nežádoucích účinků u pacientů, kteří již užívali antispastické

přípravky v kombinaci s přípravkem Sativex oromucosal spray, je potřeba opatrnosti při podávání

přípravku Sativex oromucosal spray v kombinaci s takovými přípravky, neboť může dojít ke snížení

svalového napětí a svalové síly, a tím zvýšení rizika pádu.

Sativex oromucosal spray může vzájemně reagovat s alkoholem a tím ovlivnit koordinaci, koncentraci

a schopnost rychle reagovat. Při užívání přípravku Sativex je třeba se vyvarovat konzumaci

alkoholických nápojů, zvláště na začátku léčby a při změnách dávky. Pacienty je třeba poučit, že

pokud při léčbě Sativexem konzumují alkohol, jeho aditivní účinky na CNS mohou narušit schopnost

řídit či obsluhovat stroje a zvyšovat riziko pádu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

K dipozici není dostatek údajů týkajících se účinků přípravku Sativex oromucosal spray na reprodukci

u člověka. Proto mají muži i ženy ve fertilním věku během léčby a tři měsíce po jejím ukončení

používat spolehlivou metodu antikoncepce.

Těhotenství

Sativex oromucosal spray by se neměl užívat během těhotenství, pokud se nepředpokládá, že

potenciální rizika pro plod a/nebo embryo budou převážena přínosem léčby.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje získané u zvířat ukazují, že metabolity přípravku

Sativex oromucosal spray se vylučují do mateřského mléka (podrobnosti viz bod 5.3).

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Sativex je kontraindikován během kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Ve studiích fertility u hlodavců se neprojevil vliv léčby přípravkem Sativex na samce či samice.

U potomků matek léčených přípravkem Sativex se neprojevil vliv na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sativex oromucosal spray může způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou závratě a somnolence, které

mohou zhoršit úsudek a vykonávání kvalifikovaných činností. Pacienti by neměli řídit, obsluhovat

stroje ani se zapojovat do jakékoli riskantní činnosti, pokud se u nich objeví jakékoli významné

nežádoucí účinky na CNS, jako jsou závratě či somnolence. Pacienti by si měli být vědomi, že Sativex

oromucosal spray způsobil v několika případech ztrátu vědomí.

4.8

Nežádoucí účinky

Do klinického programu hodnotícího účinky přípravku Sativex oromucosal spray bylo doposud

zapojeno více než 1 500 pacientů s RS v placebem kontrolovaných hodnoceních a dlouhodobých

otevřených studiích, během kterých někteří pacienti užívali až 48 střiků denně.

K nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům v průběhu prvních čtyř týdnů expozice patřily závratě,

které se objevovaly zejména v počátečním titračním období, a únava. Tyto nežádoucí účinky byly

obvykle mírné až středně těžké a odezněly během několika dní, dokonce i když léčba pokračovala (viz

bod 4.2). Při zachování doporučeného rozpisu dávek pro titrační období byl výskyt závratí a únavy

v prvních čtyřech týdnech značně zredukován.

Údaje o četnosti nežádoucích účinků s pravděpodobnou vazbou na užívání přípravku Sativex

oromucosal spray, získané z placebem kontrolovaných hodnocení u pacientů s RS a zaznamenané

podle tříd orgánových systémů, jsou uvedeny níže (některé z těchto nežádoucích účinků mohou být

součástí základního onemocnění).

Třídy orgánových

systémů (podle

MedDRa)

Velmi časté

1/10

Časté

1/100 až

1/10

Méně časté

1/1000 až

1/100

Infekce a infestace

faryngitida

Poruchy metabolismu a

výživy

anorexie (včetně snížené chuti

k jídlu), zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

deprese, dezorientace,

disociace, euforická nálada

halucinace (nespecifikované,

sluchové, zrakové), iluze,

paranoia, sebevražedné

myšlenky, bludy*

Poruchy nervového

systému

závrať

amnézie, poruchy rovnováhy,

poruchy pozornosti, dysartrie,

dysgeuzie, letargie, poruchy

paměti, somnolence

synkopa

Poruchy oka

rozmazané vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

vertigo

* údaje získané v dlouhodobých otevřených studiích:

Byl hlášen ojedinělý případ ventrikulární bigeminie, i když v souvislosti s akutní alergií na ořechy.

Viz také body 4.4, 4.5 a 4.7.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

S úmyslným předávkováním Sativexem u pacientů nejsou žádné zkušenosti. Přesto byly v důkladné

studii hodnotící vliv přípravku Sativex oromucosal spray na QT interval u 257 subjektů při užívání 18

střiků během 20minutového období dvakrát denně pozorovány subjektivní a objektivní příznaky

předávkování/otravy. Ty sestávaly z reakcí typu akutní intoxikace, které zahrnovaly závrať,

halucinace, iluze, paranoiu, tachykardii či bradykardii s hypotenzí. U tří ze 41 subjektů, užívajících

dávku 18 střiků dvakrát denně, se toto projevilo jako přechodná toxická psychóza, která odezněla po

ukončení léčby. Dvacet dva subjektů, kterým byly tyto dávky, které mnohonásobně převyšovaly

doporučenou dávku, podávány, úspěšně dokončilo toto 5denní období studie.

V případě předávkování by léčba měla být symptomatická a podpůrná.

Srdeční poruchy

palpitace, tachykardie

Cévní poruchy

hypertenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

podráždění v krku

Gastrointestinální

poruchy

zácpa, průjem, sucho v ústech,

glosodynie, vředy v dutině

ústní, nauzea, orální

dyskomfort, bolest v dutině

ústní, zvracení

bolesti břicha (horní část),

zbarvení ústní sliznice*,

poruchy ústní sliznice,

exfoliace sliznice dutiny

ústní*, stomatitida, zbarvení

zubů

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

únava

bolest v místě aplikace,

astenie, abnormální pocity,

pocity opilosti, malátnost,

pocit neklidu

podráždění v místě aplikace

Poranění, otrava a

procedurální

komplikace

pád

5.1

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná analgetika a antipyretika

ATC kód: N02BG10

Evropská agentura pro léčivé přípravky odložila závazek předložit výsledky studií Sativexu u jedné či

více podskupin pediatrické populace se spasticitou. Informace o pediatrickém použití viz bod 4.2.

Mechanismus účinku

Jako součást endokanabinoidního systému člověka (ECS) se kanabinoidní receptory CB

a CB

vyskytují převážně na nervových zakončeních, kde hrají důležitou roli při retrográdní regulaci

synaptických funkcí. THC účinkuje na receptorech CB

i CB

jako částečný agonista, imitující účinek

endokanabinoidů, což může vést ke změnám účinku neurotransmiterů (například snížení účinků

excitačních neurotransmiterů jako je glutamát).

U zvířecích modelů RS a spasticity bylo prokázáno, že agonisté receptorů CB zlepšují ztuhlost

končetin a zlepšují motorické funkce. Těmto účinkům zabraňují antagonisté CB a u CB

(knockout) myší byla zaznamenána těžší spasticita. U myšího modelu chronické relabující

experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (CREAE) vedl Sativex ke snížení ztuhlosti zadních

končetin v závislosti na dávce.

Klinické zkušenosti

Účinky přípravku Sativex oromucosal spray byly hodnoceny při dávkách až 48 střiků za den

v kontrolovaných klinických hodnoceních o délce až 19 týdnů u více než 1500 pacientů s RS.

V pivotních studiích, jejichž cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost přípravku Sativex oromucosal

spray pro zlepšení symptomů u pacientů se středně těžkou až těžkou spasticitou způsobenou

roztroušenou sklerózou (RS), byla primárním měřítkem účinnosti desetistupňová numerická škála

(NRS, Numeric Rating Scale), na níž pacienti zaznamenávali průměrnou intenzitu symptomů

souvisejících se spasticitou v průběhu uplynulých 24 hodin, kdy 0 představovala žádnou spasticitu

a 10 nejhorší možnou spasticitu.

V prvním placebem kontrolovaném hodnocení fáze 3 hodnotícím 6týdenní období léčby bylo

dosaženo statistické významnosti rozdílu oproti placebu, ale rozdíl 0,5 až 0,6 bodů na desetistupňové

numerické škále NRS mezi jednotlivými skupinami léčby má sporný klinický význam. Z analýzy

pacientů, kteří reagovali na léčbu, vyplynulo, že 40% pacientů (respondérů) ze skupiny užívající

Sativex oromucosal spray a 22% pacientů (respondérů) ze skupiny užívající placebo reagovalo na

léčbu, pokud jako kritérium použijeme více jak 30% snížení na škále NRS.

Druhá, čtrnáctitýdenní studie fáze 3 neprokázala významný léčebný účinek. Rozdíl oproti placebu byl

na škále NRS 0,2 bodů.

Byl vysloven předpoklad, že klinicky významné účinky léčby mohly být u některých pacientů

v analýzách středních změn částečně překryty údaji od pacientů, kteří na léčbu nereagovali.

V analýzách srovnávajících údaje ze škály NRS s celkovým vnímáním změn pacientem (PGI) bylo

odhadnuto, že 19% NRS odpovědí reprezentovalo na škále PGI klinicky významné zlepšení a 28%

odpovědí reprezentovalo na škále PGI odpověď ‘mnohem lepší’. Během post-hoc exploratorních

kombinovaných analýz dvou výše uvedených studií se ukázalo, že 4týdenní zkušební období a 20%

práh NRS odpovědi naznačují výslednou odpověď definovanou jako 30% snížení.

Třetí hodnocení fáze 3 zahrnovalo formalizované 4týdenní zkušební léčebné období předcházející

randomizaci. Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit přínos pokračující léčby pro pacienty, u nichž

byla na začátku léčby zaznamenána pozitivní odpověď. Každému z 572 pacientů s RS a refrakterní

spasticitou byl po čtyři týdny aplikován Sativex oromucosal spray v jednoduše zaslepené studii. Po

čtyřech týdnech aktivní léčby dosáhlo 273 pacientů snížení symptomů spasticity na škále NRS

o nejméně 20%, z nichž 241 dosáhlo vstupních kritérií pro randomizaci, s průměrnou změnou od

počátku léčby o -3,0 body na desetibodové škále NRS. Tito pacienti byli poté randomizováni, aby ve

12týdenní dvojitě zaslepené fázi buď pokračovali v užívání léčivé látky nebo byli převedeni na

placebo; to ve výsledku znamenalo celkem 16 týdnů léčby.

V průběhu dvojitě zaslepené fáze zůstala NRS skóre u pacientů užívajících Sativex oromucosal spray

stabilní (průměrná změna od randomizace byla na škále NRS -0,19), zatímco u pacientů, kteří přešli na

placebo, se zvýšila (průměrná změna na škále NRS činila +0,64 a střední změna činila +0,29).

Rozdíl* mezi oběma léčebnými skupinami byl 0,84 (95% CI – 1,29–0,40).

*Rozdíl upraven pro střed, výchozí NRS a ambulantní stav

Z pacientů, kteří ve 4. týdnu dosáhli na škále NRS 20% snížení oproti screeningu a pokračovali ve

studii a randomizované léčbě, dosáhlo 74% (Sativex oromucosal spray) a 51% (placebo) pacientů

v 16. týdnu 30% snížení.

Výsledky 12týdenní randomizované fáze pro sekundární koncové parametry jsou uvedeny níže.

U většiny sekundárních koncových parametrů byl prokázán podobný vzorec jako u NRS skóre, kdy si

pacienti pokračující v užívání přípravku Sativex oromucosal spray udrželi zlepšení zaznamenané

v úvodním 4týdenním léčebném období, zatímco stav pacientů, kteří přešli na užívání placeba, se

zhoršil.

Modifikovaná Ashworthova škála

Sativex oromucosal spray -0,1 ; Placebo +1,8

pro spasticitu:

Korigovaný rozdíl -1,75 (95% CI -3,80, 0,30)

Frekvence výskytu křečí (za den)

Sativex oromucosal spray -0,05 ; Placebo +2,41

Korigovaný rozdíl -2,53 (95% CI -4,27, -0,79)

Poruchy spánku v důsledku spasticity

Sativex oromucosal spray -0,25 ; Placebo +0,59 ;

(desetistupňová škála NRS)

Korigovaný rozdíl -0,88 (95% CI -1,25, -0,51)

Chůze na 10 metrů na čas

Sativex oromucosal spray -2,3; Placebo +2,0;

(sekundy)

Korigovaný rozdíl -3,34 (95% CI -6,96, 0,26)

Index hybnosti (ruce a nohy)

Mezi léčebnými skupinami nebyly zaznamenány žádné

rozdíly.

Barthelové index

Poměr šancí (odds ratio) na zlepšení: 2,04

(Barthel Activities of Daily Living)

Celkové vnímání změn subjektem (OR=1,71), celkové vnímání změn pečovatelem (OR=2,40)

a celkové vnímání změn lékařem (OR=1,96) prokázaly statisticky významnou superioritu přípravku

Sativex oromucosal spray nad placebem.

Přínos pokračující léčby z dlouhodobého hlediska byl hodnocen v placebem kontrolované

randomizované studii paralelních skupin zaměřené na zjištění abstinenčních příznaků u subjektů

užívajících Sativex oromucosal spray dlouhodobě. Třicet šest pacientů, kteří před počátkem hodnocení

užívali Sativex oromucosal spray v průměru 3,6 let, bylo randomizováno buď k pokračování v léčbě

přípravkem Sativex oromucosal spray nebo k přechodu na placebo po dobu 28 dnů. Primárním

koncovým parametrem byla doba do selhání léčby, definovaná jako období od prvního dne

randomizované léčby do momentu 20% zvýšení na škále NRS nebo předčasného odstoupení

z randomizované léčby. Selhání léčby bylo zaznamenáno u 44% pacientů užívajících Sativex

oromucosal spray a 94% pacientů užívajících placebo, s poměrem rizika 0,335 (95% CI 0,16, 0,69),.

Ve studii zaměřené na zjištění možností zneužití přípravku Sativex oromucosal spray se tento

přípravek při dávce 4 střiků aplikovaných najednou nijak významně nelišil od placeba. Vyšší dávky

přípravku Sativex oromucosal spray (8 do 16 střiků) aplikované najednou prokázaly možnosti zneužití

srovnatelné s ekvivalentními dávkami syntetického THC dronabinolu. Ve studii zaměřené na

zachycení změn intervalu QTc byla dávka přípravku Sativex oromucosal spray 4 střiky během 20

minut dvakrát denně dobře snášena, avšak výrazně supraterapeuticka dávka 18 střiků během 20 minut

dvakrát denně vedla ke značnému zhoršení psychoaktivních i kognitivních funkcí.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po podání přípravku Sativex oromucosal spray (4 střiků) se THC i CBD absorbují poměrně rychle

a v plazmě se objevují během 15 minut po jednotlivé orální aplikaci. U pacientů užívajících Sativex

oromucosal spray bylo dosaženo střední hodnoty C

okolo 4 ng/ml přibližně 45 až 120 minut po

podání jednotlivé dávky 10,8 mg THC; obecně byla dávka dobře snášena bez větších příznaků

významné psychoaktivity.

Pokud se Sativex oromucosal spray podává s jídlem, střední hodnota C

THC byla 1,6násobně vyšší

a AUC THC pak 2,8násobně vyšší ve srovnání s hodnotami nalačno. Odpovídající hodnoty pro CBD

byly 3,3 a 5,1násobně vyšší.

U farmakokinetických parametrů existuje mezi pacienty vysoký stupeň variability. Po podání

jednotlivé dávky přípravku Sativex oromucosal spray (4 střiků) nalačno byla střední plasmatická

hladina THC 57,3 % CV pro C

(rozmezí 0,97-9,34 ng/ml) a 58,5% CV pro AUC (rozmezí 4,2-

30,84 h *ng/ml). Podobně % CV pro CBD bylo 64,1% (rozmezí 0,24-2,57 ng/ml) a 72,5% (rozmezí

2,18-14,85 ng/ml) pro stejné parametry. Po devíti za sebou jdoucích dnech podávání byly % hodnoty

CV u stejných parametrů 54,2% (rozmezí C

= 0,92-6,37) a 37,4% (AUC

= 5,34-15,01 h*ng/ml)

pro THC a 75,7% (rozmezí C

0,34-3,39 ng/ml) a 46,6% (AUC

= 2,40-13,19 h*ng/ml) pro CBD.

U farmakokinetických parametrů existuje značný stupeň variability mezi pacienty po jednotlivém

i opakovaném podání. Z 12 subjektů, kterým byly podány 4 střiky přípravku Sativex oromucosal spray

jako jednotlivá dávka, došlo u osmi subjektů po devíti dnech opakovaných aplikací ke snížení hodnot

, zatímco u tří subjektů došlo ke zvýšení (1 osoba odstoupila). U CBD bylo po opakovaném

podání zaznamenáno sedm snížení hodnot C

, zatímco u čtyř pacientů došlo ke zvýšení.

Pokud je Sativex oromucosal spray aplikován orálně, hladina THC a dalších kanabinoidů v plazmě je

nižší ve srovnání s hladinami dosaženými po inhalaci kanabinoidů v podobné dávce. Dávka 8 mg

vaporizovaného extraktu THC, aplikovaná inhalací, vedla ke zvýšení střední plasmatické hodnoty C

o více než 100 ng/ml během několika minut od podání, s významným psychoaktivním účinkem.

Tabulka uvádějící farmakokinetické parametry přípravku Sativex oromucosal spray,

vaporizovaného extraktu THC a kouřeného konopí

*Huestis et al, Journal of Analytical Toxicology 1992; 16: 276-82.

ng/ml

minuty

(0-t)

ng/ml/min

Sativex oromucosal spray

(uvolňující 21,6 mg THC)

5,40

1362

Inhalovaný vaporizovaný

extrakt THC (uvolňující 8

mg THC)

118,6

17,0

5987,9

Kouřené konopí*

(uvolňující 33,8 mg THC)

162,2

Údaje nejsou k

dispozici

Distribuce

Protože kanabinoidy jsou vysoce lipofilní, jsou rychle absorbovány a distribuovány do tělesného tuku.

Výsledné koncentrace kanabinoidů v krvi po orální aplikaci přípravku Sativex oromucosal spray jsou

nižší než při inhalaci totožné dávky THC, neboť absorpce je pomalejší a redistribuce do tukových

tkání rychlá. Navíc část THC prochází jaterním metabolismem prvního průchodu a mění se na 11-OH-

THC, primární metabolit THC; podobně se CBD mění na 7-OH-CBD. Vazba THC na proteiny je

vysoká (~97%). THC a CBD se mohou po dobu až čtyř týdnů udržovat v tukových tkáních, z nichž se

pozvolna uvolňují v subterapeutickém množství zpět do krevního oběhu, poté jsou metabolizovány

a vyloučeny močí a stolicí.

Metabolizmus

THC a CBD jsou metabolizovány v játrech. Navíc část THC se v rámci metabolismu prvního

průchodu mění na 11-OH-THC, primární metabolit THC, a podobně CBD se mění na 7-OH-CBD.

Lidský jaterní isoenzym P

2C9 katalyzuje tvorbu primárního metabolitu 11-OH-THC, který se dále

metabolizuje v játrech na další sloučeniny včetně 11- nor-carboxy-

-THC (THC-COOH),

nejpočetnějšího metabolitu v lidské plazmě a moči. Podskupina 3A cytochromu P

katalyzuje tvorbu

dalších hydroxylovaných, méně významných metabolitů. CBD je rozsáhle metabolizován a v moči

bylo identifikováno více než 33 jeho metabolitů. Hlavní metabolickou cestou je hydroxylace a oxidace

na C-7, následovaná další hydroxylací v pentylové a propenylové skupině. Hlavním identifikovaným

oxidovaným metabolitem je kyselina kanabidiolová (CBD-7) s hydroxyethylovým postranním

řetězcem.

Pro informace o lékových interakcích a metabolizmu enzymovým systémem cytochromu P

viz bod

4.5.

Eliminace

Při klinických studiích s přípravkem Sativex oromucosal spray bylo nekompartmentovou

farmakokinetickou analýzou prokázáno, že terminální eliminační poločas prvého řádu v plazmě je

1,94, 3,72 a 5,25 hodin pro THC a 5,28, 6,39 a 9,36 hodin pro CBD po aplikaci 2, 4 nebo 8 střiků.

Literatura uvádí, že eliminace perorálně podávaných kanabinoidů z plazmy je dvoufázová

s počátečním poločasem přibližně čtyři hodiny a terminálními eliminačními poločasy pohybujícími se

od 24 do 36 hodin či déle. Kanabinoidy jsou distribuovány po celém těle, jsou vysoce rozpustné

v tucích a hromadí se v tukových tkáních. Uvolňování kanabinoidů z tukových tkání je příčinou

delšího terminálního eliminačního poločasu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V neklinických studiích byly pozorovány nežádoucí účinky pouze při expozicích takovému množství

přípravku, které bylo považováno za dostatečně přesahující maximální úroveň expozice u člověka, což

mělo jen nepatrný význam pro klinické využití.

Studie reprodukční toxicity provedené s extrakty THC a CBD obsaženými v přípravku Sativex

oromucosal spray neprokázaly žádné nežádoucí účinky na plodnost samců ani samic ve smyslu počtu

páření zvířat, počtu plodných samců a samic či ukazatelů páření nebo plodnosti. Bylo zaznamenáno

snížení absolutní hmotnosti nadvarlat; dávka, při které nedochází k nežádoucím účinkům (‘no-effect’

level), byla pro plodnost samců stanovena na 25 mg/kg/den (150 mg/m

). Dávka, při které nedochází

k nežádoucím účinkům na časné embryonální a fetální, přežití, byla ve studiích s potkany stanovena

přibližně na 1 mg/kg/den (6 mg/m

), což je blízko hodnotě či méně, než je pravděpodobná maximální

úroveň dávek přípravku Sativex oromucosal spray pro člověka. Nic nenaznačovalo tomu, že by

docházelo k jakékoli teratogenní aktivitě u potkanů nebo králíků při dávkách podstatně vyšších, než je

pravděpodobná maximální dávka pro člověka. V pre- a postnatálních studiích s potkany však bylo

zaznamenáno snížení počtu přeživších mláďat a oslabení pečovatelského chování při dávkách 2 a 4

mg/kg/den (respektive 12 a 24 mg/m

). Údaje uváděné v literatuře ukazují na negativní účinek THC

a/nebo CBD na počet spermií a jejich motilitu.

Jak se očekávalo, ve studiích se zvířaty byla kvůli lipofilní povaze kanabinoidů zjištěna jejich vysoká

hladina v mateřském mléku. Po opakovaném podání dávek se kanabinoidy v mateřském mléku

koncentrují (40 až 60násobek hladin v plazmě). Dávky přesahující normální klinické dávky mohou

ovlivnit tempo růstu kojených dětí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

Silice máty peprné

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto tento léčivý přípravek nesmí být míchán s žádnými

dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Stabilita po prvním otevření:

Lahvička 10 ml:

42 dní od data otevření

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 až 8 °C).

Po otevření nádobky a zahájení užívání není nutné přípravek uchovávat v chladničce, ale neměl by být

uchováván při teplotě vyšší než 25 °C.

Uchovávejte ve svislé poloze.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Sprejová nádoba z hnědého skla typu I (10 ml nádoba je z hnědého skla potaženého plastem) opatřená

dávkovací pumpou s polypropylenovou ponornou hadičkou a elastomerovým hrdlem, polyethylenový

kryt.

Dávkovací pumpička dávkuje sprej po 100 mikrolitrech na střik.

Velikost nádobky: 10 ml.

Nádobka o objemu 10 ml umožňuje po nasátí aplikaci až 90 dávek (střiků) o 100 mikrolitrech.

Balení obsahují 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 nebo 12 skleněných nádobek se sprejem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GW Pharma Ltd

Sovereign House,

Vision Park, Histon,

Cambridge,

CB24 9BZ, Velká Británie

Tel:

+44 (0)1980 557000

Fax:

+44 (0)1980 557111

e-mail: info@gwpharm.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

63/256/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6.4.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

07.04.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace