Oxuvar 41 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kyselina šťavelová
Dostupné s:
Andermatt Bio Vet GmbH
ATC kód:
QP53AG
INN (Mezinárodní Name):
Oxalic acid (Acidum oxalicum)
Léková forma:
koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel
Terapeutické skupiny:
včely
Terapeutické oblasti:
Organické kyseliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905750 - 1 x 500 ml - láhev
Registrační číslo:
96/014/17/C
Datum autorizace:
2017-02-24

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OZNAČENÍ NA OBALU

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

LÁHVE/PE

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného

za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Andermatt BioVet GmbH, Franz-Ehret-Str. 18, 79541 Lörrach, Německo

Název veterinárního léčivého přípravku

Oxuvar 5,7 %, 41,0 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel medonosných

Acidum oxalicum

Obsah léčivých a ostatních látek

Léčivá látka:

Acidum oxalicum 41,0 mg/ml

(ut 57,4 mg Acidum oxalicum dihydricum)

Léková forma

Bezbarvý, čirý koncentrát pro roztok

k léčebnému ošetření včel medonosných

Velikost balení

275 g

1000 g

Indikace

Léčba varroázy u včel medonosných (Apis mellifera) způsobené roztočem Varroa (Varroa destructor –

kleštík včelí).

Včela medonosná

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání

Aplikace po kapkách

Příprava 3,5% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové, určeného pro aplikaci po

kapkách:

Předehřejte nádobu s roztokem dihydrátu kyseliny šťavelové ve vodní lázni (30–35°C). Vyndejte

nádobku z vodní lázně a otevřete ji. Přidejte potřebné množství cukru (sacharózy), stejně jako se

používá na krmení včel:

275 g cukru při použití láhve o objemu 275 g

1 kg cukru při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a pořádně protřepejte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Nyní je roztok připraven

k použití a měl by se aplikovat, dokud je vlažný.

Aplikace:

Naplňte injekční stříkačku (60 ml) nebo podobnou pomůcku skrz široký otvor nádobky potřebným

množstvím roztoku připraveného k ošetření včelstva. Jedna dávka na plástev je

0,25 ml/dm

pro západní / střední Evropu a 0,4 ml/dm

pro jižní Evropu:

Množství roztoku připraveného k aplikaci po kapkách na jednu obsazenou řadu

západní / střední Evropa

jižní Evropa

Malé rámy (DNM, National,

Simplex, WBC, Zander)

3–4 ml

5–6 ml

Velké rámy (Dadant, úly

švýcarského typu)

5–6 ml

8–10 ml

Maximální dávka na jeden úl

50 ml

80 ml

U dvoupatrových úlů nejprve nakapejte na spodní plodištní část a potom na horní plodištní část.

Spad roztočů bude trvat 3 týdny.

Roztok připravený k použití vystačí na ošetření 6–15 včelstev při použití láhve o objemu 275 g nebo

20–50 včelstev při použití láhve o objemu 1000 g. Roztok připravený k použití je třeba použít ihned a

nelze ho po rozmíchání dále skladovat.

Aplikace aerosolem

Příprava 3% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové pro aerosolovou aplikaci:

Přidejte do roztoku pitnou vodu:

250 g (250 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 275 g

900 g (900 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a protřepejte. Nyní je roztok připravený k použití.

Aplikace:

Pro ošetření včelstva naplňte požadovaným množstvím připraveného roztoku ruční rozprašovač nebo

podobnou pomůcku. Na obě strany pláství pokrytých včelami nasprejujte 2–4 ml roztoku. Pokud je

včelami pokrytá jen polovina rámu, je třeba dávku snížit o 50%. Maximální dávka je 80 ml na úl.

Celkové potřebné množství se liší podle typu úlu:

Bezplodá včelstva, člověkem vytvořená bezplodá včelstva nebo roje, které jsou v úlech nově

usazené, by se měly ošetřovat dávkou 0,3 ml/dm

na plástev plně pokrytou včelami a dávkování

pro nejběžnější typy úlů vypadá následovně:

Úlový systém

Množství roztoku připraveného pro aerosolové

použití na jednu stranu plodištního rámu

pokrytou včelami

DNM, National, Simplex, WBC, Zander

2–3 ml

Komerční včelí úly, Langstroth, úly

švýcarského typu

2,5–3,5 ml

Dadant, úly typu AZ (SI)

3–4 ml

Roje a umělé roje tvořící jednu skupinu by se měly sprejovat v poměru 20–25 ml na 1 kg včel.

Abyste dosáhli přesného dávkování, stříkněte sprejem 10krát do odměrné nádoby a spočítejte si

množství roztoku na jedno stříknutí. Spočítejte si, kolik je potřeba stříknutí na ošetření jedné strany

rámu. Plástve by se měly stříkat v úhlu 45°, aby se minimalizovalo přímé nastříkání roztoku do

jednotlivých buněk. Spad roztočů trvá 3 týdny.

Roj, umělý roj nebo člověkem vytvořené včelstvo ošetřete na jaře/v létě, jednorázově, v době, kdy je

v úlu většina včel (večer).

Připravený roztok vystačí na ošetření 5–10 včelstev za použití láhve o objemu 275 g nebo 25–40

včelstev za použití velké láhve o objemu 1000 g.

Pokyny pro správné podání

Ochranná(é) lhůta(y):

Med: Bez ochranných lhůt pro správně ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do úlů bez nasazených

medníků.

Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte v původním obalu ve vzpřímené poloze.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužitý materiál zlikvidujte.

Zvláštní opatření

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost se může u různých včelstev lišit kvůli různým podmínkám při použití (přítomnost plodů, teplota,

opětovné zamoření, atd.). Přípravek by se měl používat jako léčebný v rámci programu integrované

ochrany proti škůdcům (IPM) v průběhu kterého bude pravidelně monitorován spad roztočů.

Doporučuje se pro celoroční ošetření používat různé látky, aby se zabránilo riziku vývoje rezistence.

Aplikace po kapkách musí být provedena v bezplodém včelstvu na podzim / v zimě, jednorázově a při

venkovních teplotách mezi 5 °C a 15 °C.

Aplikace aerosolem (na podzim / v zimě nebo na jaře / v létě) musí být provedena u bezplodých včelstev,

jednorázově a při venkovních teplotách vyšších než 8 °C. Druhá aplikace aerosolem, která by se měla

provést po dvoutýdenní přestávce, je doporučována pouze u vysoce zamořených včelstev s přetrvávajícím

zamořením vyšším než 6 % po první aplikaci léčby.

Aplikace vysokých dávek kyseliny šťavelové může vést ke zvýšené úmrtnosti včel a ztrátě královen,

z tohoto důvodu je třeba dbát na přesné dávkování.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vyvarujte se vyrušování včelstev ve dnech po aplikaci. Opakovaná ošetření u včel ze stejné generace

mohou mít za následek poškození včel a může také dojít k oslabení kolonie.

Po letním ošetření rojů, uměle vytvořených rojů nebo člověk vytvořených bezplodých včelstev musí

následovat podzimní nebo zimní ošetření proti varroáze. Neaplikujte na rámy používané v té samé sezóně

pro výrobu medu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek je kyselý roztok a může způsobit vážné podráždění kůže, očí nebo sliznic v dutině ústní

a dýchacím traktu. Zabraňte veškerému přímému kontaktu s přípravkem včetně náhodného pozření

a vdechnutí aerosolu.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranného oděvu, rukavic odolných vůči chemikáliím a ochranných brýlí. Při aplikaci

ve formě aerosolu by měla být navíc použita ochranná maska typu FFP2.

V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množství vody nebo mléka.

Nevyvolávejte zvracení. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima ihned důkladně opláchněte vodou

a vyjměte kontaktní čočky. Pokud podráždění kůže/očí přetrvává nebo v případě, že došlo k vdechnutí

aerosolu či pozření přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V západní/střední Evropě je jedno ošetření dávkou do 4,6% (m/V) dihydrátu kyseliny šťavelové na

sklonku podzimu snášeno dobře. Mírný úbytek včel je většinou včelstev vykompenzován. Výrazně

vyšší dávka, než která je doporučovaná – vyšší než 5% (m/V) - může vést k dvojnásobně většímu

úbytku včel a může způsobit nízkou schopnost přežití v jarním období. Opakovaná ošetření v průběhu

podzimu u včel ze stejné generace mohou vést ke zvýšené úmrtnosti včel, mít negativní vliv na vývoj

plodů a vést ke ztrátě královny.

Inkompatibility:

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze. Kontakt s roztoky obsahujícími kalcium může

způsobit srážení. Materiály, které nejsou odolné proti korozi, by neměly přijít do styku s roztoky

dihydrátu kyseliny šťavelové.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může

být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Datum poslední revize etikety

Srpen 2021

Další informace

Velikost balení: 275 g a 1000 g

Označení “Pouze pro zvířata” a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití, pokud je

jich třeba

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Označení “Uchovávat mimo dohled a dosah dětí”

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Datum exspirace

EXP:

Aplikace v kapkách: po smíchání s cukrem je určeno k okamžité spotřebě.

Aplikace aerosolem: doba použitelnosti po naředění s pitnou vodou: 1 rok v rámci data exspirace.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Registrační číslo(a)

96/014/17-C

22. Číslo šarže od výrobce

Šarže: Viz potisk.

PŘÍBALOVÉ INFORMACE

(Všechny informace jsou uvedeny v oddílu pojednávajícím o označení na obalu)

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oxuvar 5,7 %, 41,0 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel medonosných

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Acidum oxalicum 41,0 mg

(ut 57,4 mg acidum oxalicum dihydricum)

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel medonosných

Bezbarvý čirý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Včela medonosná (Apis mellifera)

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba varroázy u včel medonosných (Apis mellifera) způsobené roztočem Varroa (Varroa destructor –

kleštík včelí).

Kontraindikace

Roztok dihydrátu kyseliny šťavelové nesmí být použit na včelstva s plody, protože neúčinkuje na

roztoče varroázy, kteří se nachází uvnitř buněk s plodem.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Účinnost se může u různých včelstev lišit kvůli různým podmínkám při použití (přítomnost plodů,

teplota, opětovné zamoření, atd.). Přípravek by se měl používat jako léčebný v rámci programu

integrované ochrany proti škůdcům (IPM) v průběhu kterého bude pravidelně monitorován spad

roztočů. Doporučuje se pro celoroční ošetření používat různé látky, aby se zabránilo riziku vývoje

rezistence.

Aplikace po kapkách musí být provedena v bezplodém včelstvu na podzim / v zimě, jednorázově

a při venkovních teplotách mezi 5 °C a 15 °C.

Aplikace aerosolem (na podzim / v zimě nebo na jaře / v létě) musí být provedena u bezplodých

včelstev, jednorázově a při venkovních teplotách vyšších než 8 °C. Druhá aplikace aerosolem, která by

se měla provést po dvoutýdenní přestávce, je doporučována pouze u vysoce zamořených včelstev

s přetrvávajícím zamořením vyšším než 6 % po první aplikaci léčby.

Aplikace vysokých dávek kyseliny šťavelové může vést ke zvýšené úmrtnosti včel a ztrátě královen,

z tohoto důvodu je třeba dbát na přesné dávkování.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vyvarujte se vyrušování včelstev ve dnech bezprostředně po aplikaci. Opakovaná ošetření u včel ze

stejné generace mohou mít za následek poškození včel a může také dojít k oslabení kolonie.

Po letním ošetření rojů, umělých rojů nebo člověkem vytvořených bezplodých včelstev musí

následovat podzimní nebo zimní ošetření proti varroáze. Neaplikujte na rámy používané v té samé

sezóně pro výrobu medu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek je kyselý roztok a může způsobit vážné podráždění kůže, očí nebo sliznic v dutině

ústní a dýchacím traktu. Zabraňte veškerému přímému kontaktu s přípravkem včetně náhodného

pozření a vdechnutí aerosolu.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranného oděvu, rukavic odolných vůči chemikáliím a ochranných brýlí. Při

aplikaci ve formě aerosolu by měla být navíc použita ochranná maska typu FFP2.

V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množství vody nebo mléka.

Nevyvolávejte zvracení. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima ihned důkladně opláchněte vodou

a vyjměte kontaktní čočky. Pokud podráždění kůže/očí přetrvává nebo v případě, že došlo k vdechnutí

aerosolu či pozření přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V průběhu ošetření může být včelstvo trochu rozrušené.

Následkem ošetření po kapkách může na jaře dojít k mírnému oslabení včelstva. Aplikace po kapkách

nebo ve spreji může zvýšit úmrtnost včel.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených včelstev)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených včelstev)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených včelstev)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených včelstev)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených včelstev, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze.

Podávané množství a způsob podání

Přípravek musí být používán následujícím způsobem:

Aplikace po kapkách

Příprava 3,5% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové, určeného pro aplikaci po

kapkách:

Předehřejte nádobu s roztokem dihydrátu kyseliny šťavelové ve vodní lázni (30–35 °C). Vyndejte

nádobku z vodní lázně a otevřete ji. Přidejte potřebné množství cukru (sacharózy), stejně jako se

používá na krmení včel:

275 g cukru při použití láhve o objemu 275 g

1 kg cukru při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a pořádně protřepejte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Nyní je roztok připraven

k použití a měl by se aplikovat, dokud je vlažný.

Aplikace

Naplňte injekční stříkačku (60 ml) nebo podobnou pomůcku skrz široký otvor nádobky potřebným

množstvím roztoku připraveného k ošetření včelstva. Jedna dávka na plástev je 0,25 ml/dm

západní / střední Evropu a 0,4 ml/dm

pro jižní Evropu.

Množství roztoku připraveného k aplikaci po kapkách na jednu obsazenou řadu

západní / střední Evropa

jižní Evropa

Malé rámy (DNM, National,

Simplex, WBC, Zander)

3–4 ml

5–6 ml

Velké rámy (Dadant, úly

švýcarského typu)

5–6 ml

8–10 ml

Maximální dávka na jeden úl

50 ml

80 ml

U dvoupatrových úlů nejprve nakapejte na spodní plodištní část a potom na horní plodištní část.

Spad roztočů bude trvat 3 týdny.

Roztok připravený k použití vystačí na ošetření 6–15 včelstev při použití láhve o objemu 275 g

nebo 20–50 včelstev při použití láhve o objemu 1000 g. Roztok připravený k použití je třeba použít

ihned a nelze ho po rozmíchání dále skladovat.

Aplikace aerosolem

Příprava 3% (m/V) roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové pro aerosolovou aplikaci:

Přidejte do roztoku pitnou vodu:

250 g (250 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 275 g

900 g (900 ml) pitné vody při použití láhve o objemu 1000 g

Nádobku uzavřete a protřepejte. Nyní je roztok připravený k použití.

Aplikace:

Pro ošetření včelstva naplňte požadovaným množstvím připraveného roztoku ruční rozprašovač

nebo podobnou pomůcku. Na obě strany pláství pokrytých včelami nasprejujte 2–4 ml roztoku.

Pokud je včelami pokrytá jen polovina rámu, je třeba dávku snížit o 50%. Maximální dávka je 80

ml na úl. Celkové potřebné množství se liší podle typu úlu:

Bezplodá včelstva, člověkem vytvořená bezplodá včelstva nebo roje, které jsou v úlech nově

usazené, by se měly ošetřovat dávkou 0,3 ml/dm

na plástev plně pokrytou včelami a dávkování

pro nejběžnější typy úlů vypadá následovně:

Roje a umělé roje tvořící jednu skupinu by se měly sprejovat v poměru 20–25 ml na 1 kg včel.

Abyste dosáhli přesného dávkování, stříkněte sprejem 10 krát do odměrné nádoby a spočítejte si

množství roztoku na jedno stříknutí. Spočítejte si, kolik je potřeba stříknutí na ošetření jedné strany

rámu. Plástve by se měly stříkat v úhlu 45°, aby se minimalizovalo přímé nastříkání roztoku do

jednotlivých buněk. Spad roztočů trvá 3 týdny.

Roj, umělý roj nebo člověkem vytvořené včelstvo ošetřete na jaře/v létě, jednorázově, v době, kdy

je v úlu většina včel (večer).

Připravený roztok vystačí na ošetření 5–10 včelstev za použití láhve o objemu 275 g nebo 25–40

včelstev za použití velké láhve o objemu 1000 g.

4.10Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V západní a střední Evropě je jedno ošetření dávkou do 4,6% (m/V) dihydrátu kyseliny šťavelové

na sklonku podzimu snášeno dobře. Mírný úbytek včel je většinou včelstev vykompenzován.

Výrazně vyšší dávka, než která je doporučovaná – vyšší než 5% (m/V) - může vést k dvojnásobně

většímu úbytku včel, a může způsobit nízkou schopnost přežití v jarním období. Opakovaná

ošetření v rámci jedné sezóny mohou vést ke zvýšené úmrtnosti včel, mohou mít negativní vliv na

rozvoj včelstva a mohou vést ke ztrátě královny.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Med: Bez ochranných lhůt pro správně ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do úlů bez nasazených

medníků.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:

ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů,

organické

kyseliny, kyselina šťavelová.

ATCvet kód: QP53AG03.

Farmakodynamické vlastnosti

Kyselina šťavelová působí na roztoče jako kontaktní jed proti foretickým roztočům druhu Varroa

destructor – kleštík včelí. Roztok kyseliny šťavelové se šíří lokálně skrze fyzický kontakt mezi

včelami. Způsob působení není zcela znám, ale předpokládá se, že při účinku hraje důležitou roli nízká

hodnota pH roztoku kyseliny šťavelové.

Farmakokinetické údaje

Existují důkazy o tom, že kyselina šťavelová dokáže proniknout exoskeletem včel medonosných. Po

podání dihydrátu kyseliny šťavelové ve formě kapek dochází ke kontaminaci dospělých včel po 24

hodinách, vrcholu kontaminace je dosaženo o den později. Posléze dochází k prudkým poklesům

koncentrace, 11 dní po ošetření je úroveň na jedné šedesátině nejvyšší koncentrace. Přítomnost

kyseliny šťavelové byla prokázána ve včelí hemolymfě a trávicím traktu.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Odvápněná voda

Hlavní inkompatibility

Nepoužívejte současně s dalšími akaricidy proti varroáze. Kontakt s roztoky obsahujícími kalcium

může způsobit srážení. Materiály, které nejsou odolné proti korozi, by neměly přijít do styku s roztoky

dihydrátu kyseliny šťavelové.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu a rekonstituci podle návodu:

Aplikace v kapkách

: po smíchání s cukrem je určeno k okamžité spotřebě.

Aplikace aerosolem

: doba použitelnosti po naředění s pitnou vodou: 1 rok v rámci data exspirace.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte v původním obalu ve vzpřímené poloze.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužitý materiál zlikvidujte.

Druh a složení vnitřního obalu

Pevná nádoba z HDPE uzavřená hliníkovou pertlí a polypropylenovým dětským bezpečnostním

uzávěrem.

Velikosti lahví:

500 ml láhev: obsahuje 275 g roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové.

2000 ml láhev: obsahuje 1000 g roztoku dihydrátu kyseliny šťavelové.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože

může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Andermatt BioVet GmbH

Franz-Ehret-Str. 18

79541 Lörrach

Německo

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/014/17-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 24. 2. 2017

Datum posledního prodloužení: 27. 8. 2021

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2021

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace