ROSUVASTATIN/EZETIMIB SANOFI

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
10MG/10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 60; 15; 10; 90; 30
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 013/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls134033/2020

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg

potahované

tablety

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/1

0 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/1

0 mg potahované tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi užívat

Jak se přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi a k

čemu se používá

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné tabletě. Jednou

z léčivých látek je rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů a druhou léčivou látkou je ezetimib.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je léčivý přípravek užívaný ke snižování hladin celkového

cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v

krvi. Navíc přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL

cholesterolu).

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi snižuje množství cholesterolu dvěma způsoby. Jednak snižuje

množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu, a za druhé snižuje množství cholesterolu, které

si tělo samo vytvoří.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se

skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

Je používán u pacientů, kteří nedokážou kontrolovat hladiny cholesterolu pouze stravou. Během

užívání tohoto přípravku musíte nadále dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se užívá spolu s dietou snižující cholesterol, pokud máte

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi z důvodu:

primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární),

dědičné choroby (homozygotní familiární hypercholesterolemii),

kvůli které jste užíval(a) statin a ezetimib v samostatných tabletách.

Může Vám být také předepsána jiná léčba.

Pokud máte onemocnění srdce, přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi snižuje riziko srdečního

záchvatu, cévní mozkové příhody, chirurgického zákroku ke zvýšení průtoku krve srdcem nebo

hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi Vám nepomůže zhubnout.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud

se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k jejich zužování.

Někdy se cévy mohou zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční

infarkt nebo cévní mozková příhoda. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i

riziko vzniku infarktu, cévní mozkové příhody a jiných souvisejících zdravotních problémů.

Musíte pokračovat v užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, a to i v době, kdy se hladina

Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina

cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév.

Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než zač

nete p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

užívat

Neužívejte

p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi:

jestliže jste alergický(á) na ezetimib, rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže v současné době máte problémy s játry,

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, přestaňte ho ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy se mají

v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi vyhnout otěhotnění užíváním vhodné

antikoncepce,

jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin,

jestliže máte opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů (myopatie),

jestliže užíváte lék zvaný cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).

Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro Vás (nebo pokud si nejste jistý(á)), navštivte znovu

svého lékaře.

Dále neužívejte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/1

0 mg (nejvyšší dávka):

jestliže máte středně těžkou poruchu funkce ledvin (pokud si nejste jistý(á), obraťte se na svého

lékaře),

jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy (hypotyreóza),

jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v

minulosti nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných

léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu,

jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu,

jestliže jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec a Ind),

jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu (viz bod „Další léčivé

přípravky a přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi“).

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo pokud si nejste jistý(á)), navštivte znovu

svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte problémy s ledvinami,

jestliže pijete velké množství alkoholu nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi by pro Vás nemusel být vhodný,

jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo

je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny

cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud máte nevysvětlitelné svalové bolesti, zejména

pokud se necítíte dobře nebo máte horečku. Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud

máte neustálou svalovou slabost,

jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy,

jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním,

jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavir

čtěte, prosím, „Další léčivé přípravky a přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi“,

jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou úvodní

dávku přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, která by pro Vás byla vhodná),

jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty (čtěte, prosím, „Další

léčivé přípravky a přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi“),

jestliže se chystáte podstoupit chirurgický zákrok. Může vzniknout potřeba na krátký čas přestat

užívat přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi,

jestliže jste asijského původu – Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec a Ind. Lékař

musí zvolit správnou úvodní dávku přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, která by pro Vás

byla vhodná,

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi může vést k závažným svalovým

obtížím (rhabdomyolýza).

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit funkci jater. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které

hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření

funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi. Je velmi

důležité podstoupit lékařem předepsané kontrolní laboratorní vyšetření.

Děti a dospívající

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi není vhodný pro děti a dospívající do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léků:

cyklosporin (často užívaný např. po transplantaci orgánů).

Neužívejte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

, pokud užíváte cyklosporin

,

léky s léčivou látkou k prevenci krevních sraženin, jako jsou warfarin nebo klopidogrel,

fenprokumon, acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia),

kolestyramin (také užívaný ke snížení hladiny cholesterolu), protože ovlivňuje působení

přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi,

fibráty jako např. gemfibrozil, fenofibrát (také užívané ke snížení hladiny cholesterolu).

Neužívejte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

40 mg/10 mg potahované tablety

současně s

fibráty.

léky k léčbě poruch trávení obsahující hliník a hořčík (antacida k neutralizaci kyselin v

žaludku),

erythromycin (antibiotikum),

perorální antikoncepci, „antikoncepční pilulky“,

hormonální substituční léčbu,

regorafenib (používá se k léčbě rakoviny),

kterýkoli z následujících léků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo infekčního

zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz „Upozornění a opatření“): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glekaprevir, pibrentasvir,

kyselina fusidová – pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě

bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař

Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi znovu

pokračovat. Užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi s kyselinou fusidovou může

vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy).

Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

Pokud Vám Lékař předepisuje jakýkoliv nový lék, sdělte mu, že užíváte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi.

Přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi s alkoholem

Neužívejte přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg tablety (nejvyšší dávka), pokud

pravidelně pijete velké množství alkoholu.

T

ěhotenství a

kojení

Neužívejte přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si

myslíte, že jste těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte svého lékaře.

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, protože není známo, zda jsou léčivé

látky vylučovány do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Nepředpokládá se, že by přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje. Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi závratě.

P

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi obsahuje

monohydrát

laktosy (druh cukru)

a sodík

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento lék užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi užívat, musíte již držet dietu na

snížení hladiny cholesterolu.

V této dietě snižující cholesterol musíte při užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

pokračovat.

Váš lékař Vám určí vhodné dávkování s ohledem na Vaší současnou léčbu a Váš zdravotní stav.

Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi jednou denně.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi není vhodný pro zahájení léčby. Zahájení léčby nebo úprava

dávkování, pokud je třeba, mají být provedeny pouze se samostatně podávanými léčivými látkami a po

nastavení vhodných dávek lze přejít na přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi.

Maximální denní dávka rosuvastatinu je 40 mg. Tato dávka je určena pouze pro pacienty s vysokou

hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo cévní mozkové příhody, u nichž

nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Snažte se užívat tablety ve stejnou denní dobu, protože si to lépe zapamatujete. Můžete přípravek

užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud Vám Váš lékař předepsal přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi spolu s jiným lékem

snižujícím hladinu cholesterolu obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo jiný lék obsahující

sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi užívat alespoň 2 hodiny

před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení

dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a)

více přípravku

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

, než jste mě

l(a)

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užít přípr

avek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi a ihned

vyhledejte lékařskou pomoc,

pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

jakákoli náhlá nevysvětlitelná svalová bolest, citlivost nebo slabost, které trvají déle, než byste

očekával(a). Je to proto, že svalové potíže, včetně rozpadu svalové hmoty vedoucí k poškození

ledvin, mohou být závažné a mohou vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu (známému jako

rhabdomyolýza). To se vyskytuje vzácně (může postihnout až 1 z 1 000 osob),

závažná alergická reakce (angioedém) – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo

krku, potíže s polykáním a dýcháním a silné svědění kůže (se vznikem pupenů). To se vyskytuje

vzácně (může postihnout až 1 z 1 000 osob),

vážný stav se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích (Stevensův-Johnsonův

syndrom). Frekvence výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit),

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní

buňky),

přetržení svalu.

Další známé nežádoucí účinky

:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Průjem; nadýmání; pocit únavy; zvýšení některých hodnot krevních jaterních testů (hodnoty

transamináz); bolest hlavy; bolesti žaludku; zácpa; pocit na zvracení; bolesti svalů; pocit slabosti;

závratě; zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi (pouze rosuvastatin 40 mg); cukrovka (diabetes mellitus)

pravděpodobnost je vyšší, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký

krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Zvýšení některých hodnot krevních testů svalových funkcí (CK-svalový enzym); kašel; trávicí potíže;

pálení žáhy; bolest kloubů; svalové křeče; bolest krku; snížení chuti k jídlu; bolest; bolest na hrudi;

návaly horka; vysoký krevní tlak; pocit brnění; sucho v ústech; zánět žaludku; svědění; vyrážka;

kopřivka nebo jiné kožní reakce; bolest zad; svalová slabost; bolest rukou a nohou; otok, zejména

rukou a nohou; zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti

přerušit léčbu přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi (pouze rosuvastatin 10 mg a 20 mg).

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

Snížení počtu krevních buněk, které může způsobit tvorbu modřin/krvácení (trombocytopenie); silná

bolest břicha (zánět slinivky břišní).

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí); hepatitida (zánět jater); stopy krve v moči; poškození nervů rukou

a nohou (pocit necitlivosti); ztráta paměti; gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Ne

ní známo

(z dostupných údajů nelze určit):

Dušnost; otoky; poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr; sexuální potíže; deprese; dýchací

potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka; poškození šlach; trvalá

svalová slabost; výsev červené vyrážky projevující se někdy lézemi (erythema multiforme); svalová

ochablost; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha, nevolnost,

zvracení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi obsahuje

Léčivými látkami jsou rosuvastatinum a ezetimibum. Jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 10

mg, 20 mg nebo 40 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát,

povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg také obsahuje žlutý oxid železitý (E172).

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg také obsahuje červený oxid železitý (E172)

Jak p

řípravek

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi

vypadá a co obsahuje toto balení

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované

tablety s průměrem přibližně 9,1 mm.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg jsou žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované

tablety s průměrem přibližně 9,9 mm.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety

s průměrem přibližně 11,1 mm.

Potahované tablety jsou balené v blistru a v papírové krabičce.

Velikost balení: 10, 15, 30, 60, 90, 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobc

e

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Sanofi Winthrop Industrie-Tours, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francie

Tento léčivý přípravek je

v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi v České republice, SUVREZA ve Francii, SUVEZEN v Maďarsku,

Zenon v Německu a ve Španělsku.

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 7. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls98213/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje

rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje

rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje

rosuvastatinum 40 mg (jako rosuvastatinum calcicum) ezetimibum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 222,0 mg

monohydrátu laktosy a maximálně 2,4 mg sodíku.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 283,0 mg

monohydrátu laktosy a maximálně 2,7 mg sodíku.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 405,0 mg

monohydrátu laktosy a maximálně 3,3 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 10 mg/10 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

s průměrem přibližně 9,1 mm.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 20 mg/10 mg: žluté až světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované

tablety s průměrem přibližně 9,9 mm.

Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg: růžové, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

s průměrem přibližně 11,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie/homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH)

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je indikován k substituční terapii u dospělých pacientů, kteří

jsou adekvátně kontrolováni kombinací rosuvastatinu a ezetimibu podávanou současně ve stejné dávce

jako ve fixní kombinaci, avšak jako samostatné přípravky, jako doplněk diety k léčbě primární

hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo homozygotní familiární

hypercholesterolemie.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je indikován k substituční terapii u dospělých pacientů, kteří

jsou adekvátně kontrolováni kombinací rosuvastatinu a ezetimibu podávanou současně ve stejné dávce

jako ve fixní kombinaci, avšak jako samostatné přípravky, ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod

u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a anamnézou akutního koronárního syndromu

(AKS).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pacient má být na vhodné hypolipidemické dietě a v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib

Sanofi musí v dietě pokračovat.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi není vhodný pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava

dávkování, pokud je třeba, mají být prováděny s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení

vhodných dávek lze přejít na fixní kombinaci odpovídajících sil.

Pacienti mají užívat sílu odpovídající jejich předchozí léčbě.

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi denně.

Současné podávání se sekvestrantem žlučových kyselin

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je nutno podávat buď ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po

podání sekvestrantu žlučových kyselin (viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi u dětí do 18 let nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě

nelze doporučit dávkování.

Starší pacienti

U pacientů >70 let se doporučuje úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu (viz bod 4.4). Kombinace není

vhodná pro úvodní léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je třeba, mají být prováděny s

jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít na fixní kombinaci

odpovídajících sil.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 5 až 6) není nutná úprava

dávkování. Léčba přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se nedoporučuje u pacientů se středně

těžkou (Child-Pughovo skóre 7 až 9) nebo těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre > 9)

(viz body 4.4 a 5.2.). Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je kontraindikován u pacientů s

aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <60 ml/min) je doporučená

úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu.

Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin.

Užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je

kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a 5.2).

Rasa

U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu (viz body 4.4 a 5.2).

Doporučená úvodní dávka rosuvastatinu u pacientů asijského původu je 5 mg. Fixní kombinace není

vhodná pro úvodní léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování mají být prováděny s

jednosložkovými přípravky. Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10 mg potahované tablety

je u těchto pacientů kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou vést ke zvýšení expozice rosuvastatinu

(viz bod 5.2). U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje podávat nižší denní

dávku přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi.

Dávkování u pacientů s predispozičními faktory k myopatii

Doporučovaná úvodní dávka rosuvastatinu u pacientů s predispozičními faktory k myopatii je 5 mg

(viz bod 4.4). Fixní kombinace není vhodná pro úvodní léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování

mají být prováděny s jednosložkovými přípravky. Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi 40 mg/10

mg je u některých těchto pacientů kontraindikován (viz bod 4.3).

Souběžná léčba

Rosuvastatin je substrátem pro různé transportní proteiny (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie

(včetně rhabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi podáván

současně s některými léčivými přípravky, které mohou zvýšit plazmatické koncentrace rosuvastatinu v

důsledku interakce s těmito transportními proteiny (např. cyklosporin a některé inhibitory proteáz

včetně kombinací ritonaviru a atazanaviru, lopinaviru a/nebo tipranaviru; viz body 4.4 a 4.5).

Kdykoli je to možné, je třeba zvážit alternativní možnosti léčby a pokud je to nezbytné, zvážit dočasné

přerušení léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi. V případech, kdy je současná léčba těmito

přípravky s přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi nevyhnutelná, je nutné pečlivě zvažovat poměr

prospěchu a rizika současné léčby a úpravu dávkování rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně. Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se může užívat kdykoliv během

dne s jídlem nebo bez jídla. Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření

(viz bod 4.6).

U pacientů s aktivním onemocněním jater nebo s přetrvávajícím nevysvětleným zvýšením

koncentrace sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad 3násobek horní hranice

normálu (ULN) (viz bod 4.4).

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.4).

U pacientů s myopatií (viz bod 4.4).

U pacientů, kteří současně užívají cyklosporin (viz bod 4.5).

Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována u pacientů s predispozičními faktory k

myopatii/rhabdomyolýze. Mezi tyto faktory patří:

středně těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min),

hypotyreóza,

osobní nebo rodinná anamnéza dědičných muskulárních poruch,

předchozí anamnéza muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy,

nebo fibrátů,

nadměrné požívání alkoholu,

stavy, při kterých může dojít ke zvýšení plazmatických hladin rosuvastatinu,

asijský původ,

současné užívání fibrátů.

(viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na kosterní svalstvo

U pacientů léčených rosuvastatinem ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách > 20 mg, byly hlášeny

účinky na kosterní svalstvo, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza.

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je četnost hlášení výskytu rhabdomyolýzy

v souvislosti s rosuvastatinem v postmarketingovém sledování vyšší u dávky 40 mg.

V postmarketingovém sledování účinků ezetimibu byly popsány případy myopatie a rhabdomyolýzy.

Avšak rhabdomyolýza byla v monoterapii ezetimibem pozorována velmi vzácně, a stejně tak velmi

vzácně byla pozorována při přidání ezetimibu k ostatním lékům, o nichž je známo, že jsou spojeny se

zvýšeným rizikem rhabdomyolýzy.

Pokud existuje podezření na myopatii na základě svalových příznaků nebo je diagnóza myopatie

potvrzena zvýšením hladiny kreatinfosfokinázy (CPK), je nutno přípravek Rosuvastatin/Ezetimib

Sanofi a veškeré ostatní léky, které pacient současně užívá, okamžitě vysadit. Všechny pacienty, u

nichž se zahajuje léčba přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, je nutno upozornit na riziko

myopatie a požádat je, aby urychleně informovali lékaře o jakékoli nevysvětlitelné svalové bolesti,

citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny

zvýšení hladin CK, která může zkreslit výsledek. Pokud jsou hladiny CK před zahájením léčby

významně zvýšené (>5x ULN), je třeba kontrolu opakovat v průběhu 5–7 dní. Jestliže opakovaná

kontrola před zahájením léčby potvrdí CK >5x ULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou

S opatrností je třeba přistupovat k pacientům s predispozičními faktory k myopatii/rhabdomyolýze.

Mezi tyto faktory patří:

porucha funkce ledvin,

hypotyreóza,

osobní nebo rodinná anamnéza hereditárních svalových onemocnění,

předcházející anamnéza muskulární toxicity po podání jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy

nebo fibrátu,

nadměrné užívání alkoholu,

věk >70 let,

situace, kdy může dojít k zvýšení plazmatických hladin (viz body 4.2, 4.5 a 5.2),

současné užívání fibrátů.

U těchto pacientů má být posouzeno riziko léčby v souvislosti s možným přínosem a je doporučeno

klinické monitorování. Pokud jsou hladiny CK významně zvýšeny (> 5x ULN) nemá se léčba

zahajovat.

V průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů, svalovou slabost nebo

křeče, zvláště pokud jsou spojeny s malátností nebo horečkou. U těchto pacientů je třeba stanovit

hladinu CK. Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny CK (> 5x ULN) nebo jsou svalové příznaky

závažné a působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK </= 5x ULN), je třeba léčbu přerušit.

Pokud příznaky odezní a hladiny CK se vrátí k normálu, je třeba zvážit opětovné zahájení léčby

rosuvastatinem nebo alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a důkladně

pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není nutné pravidelně sledovat hladiny CK.

Byla zaznamenána velmi vzácná hlášení imunologicky zprostředkované nekrotizující myopatie

(IMNM) v průběhu léčby nebo po přerušení léčby statiny, včetně rosuvastatinu. IMNM je klinicky

charakterizovaná proximální svalovou slabostí a zvýšenou hodnotou sérové kreatinkinázy, která

přetrvává bez ohledu na přerušení léčby statiny.

V klinickém hodnocení nebyl u malého počtu pacientů užívajících rosuvastatin a souběžnou léčbu

prokázán zvýšený výskyt nežádoucích účinků na kosterní sval. Avšak u pacientů, kteří užívali jiné

inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s deriváty kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s

cyklosporinem, kyselinou nikotinovou, azolovými antimykotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými

antibiotiky, byl pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko

myopatie, jestliže se podává současně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se

nedoporučuje kombinace rosuvastatinu a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů současným

podáváním rosuvastatinu a fibrátů nebo niacinu má být pečlivě porovnán s možnými riziky takových

kombinací. Dávka 40 mg rosuvastatinu je kontraindikovaná při současném užívání fibrátů (viz body

4.5 a 4.8).

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se nesmí podávat pacientům s akutním závažným

onemocněním s podezřením na myopatii nebo predisponovaným k rozvoji selhání ledvin v důsledku

rhabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, těžké metabolické,

endokrinní a elektrolytové poruchy nebo nekontrolované křeče).

Účinky na játra

V kontrolovaných studiích společného podávání přípravků u pacientů, kteří dostávali ezetimib se

statinem, bylo opakovaně pozorováno zvýšení transamináz (≥ 3krát horní hranice normálu [ULN]).

Před začátkem a tři měsíce po zahájení léčby se doporučuje provést jaterní testy. Léčba rosuvastatinem

se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud je hladina sérových transamináz vyšší než 3násobek

horního limitu normálních hodnot. Četnost hlášení výskytu závažných jaterních nežádoucích účinků

(většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) v postmarketingovém sledování je vyšší u dávek 40

U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypotyreózou nebo nefrotickým

syndromem, je třeba vyléčit základní onemocnění před zahájením léčby rosuvastatinem.

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu se u pacientů se středně těžkou nebo

těžkou poruchou funkce jater nedoporučuje přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi podávat (viz bod

5.2).

Onemocnění jater a alkohol

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je třeba opatrnosti při použití rosuvastatinu u

pacientů, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze onemocnění jater.

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin ve vyšších dávkách, především 40 mg, byla při vyšetření

moči diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině

případů přechodného nebo občasného charakteru. Neprokázalo se, že by proteinurie předcházela

akutnímu či progresivnímu onemocnění ledvin (viz bod 4.8). Během postmarketingového sledování

byla četnost hlášení závažných renálních příhod vyšší u dávky 40 mg. U pacientů léčených dávkou 40

mg se má zvážit sledování funkce ledvin během rutinních kontrol.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s vysokým

rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hladinu hyperglykemie, která již vyžaduje diabetologickou

péči. Toto riziko je však převáženo snížením vaskulárního rizika a není proto důvod pro ukončení

léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l,

BMI>30kg/m

, zvýšení triglyceridů, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky monitorováni v

souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetu mellitu 2,8 % u pacientů léčených

rosuvastatinem a 2,3 % u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících hodnoty glykemie

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Intersticiální plicní onemocnění

Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění byly hlášeny při užívání některých statinů,

zejména během dlouhodobé léčby (viz bod 4.8). Konkrétní příznaky mohou zahrnovat dyspnoe,

neproduktivní kašel a zhoršení celkového zdravotního stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a

horečku). Pokud u pacienta existuje podezření na rozvoj intersticiálního plicního onemocnění, je třeba

léčbu statiny ukončit.

Inhibitory proteáz

U subjektů, kterým byl podáván rosuvastatin současně s různými inhibitory proteáz v kombinaci s

ritonavirem, byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu. Vždy je třeba zvážit jak

prospěch z léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů,

kterým jsou podávány inhibitory proteáz, tak riziko zvýšených plazmatických koncentrací

rosuvastatinu při zahájení léčby a zvyšování dávky rosuvastatinu u pacientů léčených inhibitory

proteáz. Současné užívání s některými inhibitory proteáz se nedoporučuje, pokud nedojde k úpravě

dávky rosuvastatinu (viz body 4.2 a 4.5).

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyly stanoveny (viz body 4.3 a 4.5).

Při podezření na cholelitiázu se pacientům užívajícím přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi a

fenofibrát indikuje vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz body 4.5 a 4.8).

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi přidává k warfarinu, jiným kumarinovým

antikoagulanciím nebo fluindionu, je nutno odpovídajícím způsobem sledovat mezinárodní

normalizovaný poměr (INR) (viz bod 4.5).

Kyselina fusidová

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou

fusidovou nebo během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je

systémové podání kyseliny fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou

fusidovou přerušit léčba statinem. U pacientů současně užívajících kyselinu fusidovou a statiny byly

hlášeny případy rhabdomyolýzy (včetně fatálních) (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned

vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo

citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je nutné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při

léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání statinu a kyseliny

fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Rasa

Výsledky farmakokinetických studií ukazují zvýšenou expozici rosuvastatinu u asijské populace ve

srovnání s příslušníky bělošské populace (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Pediatrická populace

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 let věku

vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti (viz bod 5.2).

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo s

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Cyklosporin:

současné podávání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi spolu s cyklosporinem je

kvůli obsahu rosuvastatinu kontraindikováno (viz bod 4.3). Během současného podávání rosuvastatinu

a cyklosporinu došlo k 7násobnému zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu ve srovnání se

zdravými dobrovolníky (viz Tabulka 1). Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu nemělo vliv

na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu > 50 ml/min, kteří byli na

stabilní dávce cyklosporinu, vedlo podání jedné 10mg dávky ezetimibu k 3,4násobnému (rozmezí 2,3-

7,9násobnému) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací z

kontrolní skupiny, která dostávala ezetimib samostatně v jiné studii (n=17). V jiné studii, se u pacienta

po transplantaci ledvin s těžkou poruchou funkce ledvin, který dostával cyklosporin a další

mnohočetnou terapii, projevila 12násobně vyšší expozice celkovému ezetimibu ve srovnání se

souběžnými kontrolními skupinami, které dostávaly ezetimib samostatně. V dvoucestné zkřížené

studii provedené u 12 zdravých subjektů, vedlo denní podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8

dní spolu s jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce 100 mg sedmý den k průměrnému 15%

zvětšení AUC cyklosporinu (rozmezí 10% pokles až 51% zvýšení) ve srovnání s jednorázovým

podáním 100mg dávky samotného cyklosporinu. Kontrolovaná studie vlivu současného podávání

ezetimibu na expozici cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledvin nebyla dosud provedena.

Nedoporučované kombinace

Fibráty a další přípravky snižující hladinu lipidů:

U pacientů užívajících fenofibrát a ezetimib si lékaři

musí být vědomi možného rizika cholelitiázy a onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8). Při

podezření na cholelitiázu se pacientům užívajícím ezetimib a fenofibrát indikuje vyšetření žlučníku a

léčba musí být přerušena (viz bod 4.8). Současné podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu mírně

zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu (přibližně 1,5krát a 1,7krát).

Současné podávání ezetimibu s jinými fibráty nebylo studováno. Fibráty mohou zvýšit vylučování

cholesterolu do žluči, které vede k cholelitiáze. Ve studiích na zvířatech, ezetimib zvýšil hladiny

cholesterolu ve žlučníkové žluči, avšak nikoli u všech druhů (viz bod 5.3). Litogenní riziko spojené s

terapeutickým užíváním ezetimibu nelze vyloučit.

Současné užívání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot C

a AUC

rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná farmakokinetická interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické

interakce.

Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu

lipidů (≥ 1g/den), zvyšují riziko myopatie při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy

pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, pokud se podávají samostatně. Dávka 40 mg/10 mg

je kontraindikována při současném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4).

Inhibitory proteáz:

Současné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteáz může značně zvýšit expozici

rosuvastatinu, i když je přesný mechanismus interakce neznámý (viz Tabulka 1). Ve farmakokinetické

studii u zdravých dobrovolníků bylo současné užívání 10 mg rosuvastatinu a kombinovaného

přípravku dvou inhibitorů proteáz (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir) spojeno s přibližně

3násobným a 7násobným zvýšením AUC rosuvastatinu, resp. C

. Současné podávání rosuvastatinu a

některých inhibitorů proteáz je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky rosuvastatinu na

základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka 1).

Inhibitory transportních proteinů:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny včetně

hepatálního absorpčního proteinu OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Současné podávání

rosuvastatinu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5

Tabulka 1).

Kyselina fusidová:

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání

kyseliny fusidové se statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci

farmakodynamickou nebo farmakokinetickou, nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto

kombinací byla hlášena rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba rosuvastatinem. Také viz bod 4.4.

Ostatní interakce

Enzymy cytochromu P450:

Výsledky studií

in vitro

in vivo

ukázaly, že rosuvastatin není ani

inhibitorem, ani induktorem isoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým

substrátem pro tyto isoenzymy. Lékové interakce v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným

cytochromem P450 se proto neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a

CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány žádné klinicky

významné interakce.

V preklinických studiích se ukázalo, že ezetimib neindukuje enzymy cytochromu P450, které

metabolizují léky. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi

ezetimibem a přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

Antacida:

Současné podávání antacid snížilo rychlost absorpce ezetimibu, ale na biologickou

dostupnost ezetimibu nemělo žádný vliv. Tato snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky

významnou.

Současné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu

hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv byl

menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce

nebyl studován.

Kolestyramin:

Současné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou

(AUC) celkového ezetimibu (ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování

hladin cholesterolu nízkodenzitních lipoproteinů (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) se jako

důsledek přidání ezetimibu ke kolestyraminu může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Antikoagulancia, antagonisté vitamínu K:

Současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo

žádný signifikantní vliv na biologickou dostupnost warfarinu a protrombinový čas ve studii u 12

zdravých mužů. Avšak v postmarketingových zprávách se objevily informace o zvýšených hodnotách

mezinárodního normalizovaného poměru (INR) u pacientů užívajících ezetimib přidaný k warfarinu

nebo fluindionu. Pokud je přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi přidán k warfarinu, jiným

kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, musí být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby či zvýšení dávky

rosuvastatinu u pacientů současně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná

kumarinová antikoagulancia) vést ke zvýšení INR. Přerušení léčby přípravkem nebo snížení dávky

může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je žádoucí kontrola INR.

Erythromycin:

Současné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC

(0-t)

30% snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva

vyvolané erythromycinem.

Perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba:

Současné podávání rosuvastatinu a perorálních

kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin

v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního kontraceptiva. U žen užívajících současně

rosuvastatin a substituční hormonální léčbu nejsou dostupné farmakokinetické údaje, a proto se nedá

vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však podávala velkému počtu žen v

klinických studiích a byla dobře tolerována.

V klinických interakčních studiích neměl ezetimib žádný vliv na farmakokinetiku perorálních

kontraceptiv (ethinylestradiol a levonorgestrel).

Jiná léčiva:

Na základě údajů získaných z interakčních studií s rosuvastatinem se neočekává žádná

klinicky významná interakce s digoxinem. V klinických interakčních studiích neměl ezetimib při

současném podávání žádný vliv na farmakokinetiku dapsonu, dextromethorfanu, digoxinu, glipizidu,

tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin, podávaný současně s ezetimibem, neměl na biologickou

dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Ezetimib/rosuvastatin:

Současné podávání rosuvastatinu 10 mg a ezetimibu 10 mg vedlo

k 1,2násobnému zvýšení AUC rosuvastatinu u subjektů s hypercholesterolemií (Tabulka 1).

Farmakodynamickou interakci mezi rosuvastatinem a ezetimibem nelze z hlediska nežádoucích účinků

vyloučit (viz bod 4.4).

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulka 1)

Pokud je nutné současně podávat rosuvastatin s jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že

zvyšují expozici rosuvastatinu, musí být dávkování rosuvastatinu upraveno. Maximální denní dávka

rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinu nepřekročila expozici při podávání

rosuvastatinu 40 mg podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. rosuvastatin 20 mg s

gemfibrozilem (1,9násobné zvýšení) a rosuvastatin 10 mg v kombinaci s ritonavirem/atazanavirem

(3,1násobné zvýšení).

Tabulka 1: Vliv současně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC;

v pořadí snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC

rosuvastatinu

Cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobný ↑

Regorafenib 160 mg, OD, 14 dnů

5 mg jednorázově

3,8násobný ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1násobný ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobný ↑

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg,/ritonavir 100 mg

OD/dasabuvir 400 mg BID, 14 dnů

5 mg, jednorázově

2,6násobný ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11 dnů

10 mg jednorázově

2,3násobný↑

Glecaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobný ↑

Lopinavir 400 mg/ritanovir 100 mg BID, 17 dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1násobný ↑

Clopidogrel 300 mg úvodní dávka, pokračovací dávka 75

mg za 24 hodin

20 mg, jednorázově

2násobný ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobný ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 10 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobný ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobný ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný ↑

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobný ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný ↑

Ezetimibe 10 mg OD, 14 dnů

10 mg OD, 14 dnů

1,2násobný ↑

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dnů

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

Silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

Rifampicin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

Erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

20% ↓

Baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

47% ↓

Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi současným podáváním a samotným

rosuvastatinem. Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému

rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako „↑“, beze změny jako „↔“, snížení jako „↓“.

Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení (viz bod

4.3).

Ženy ve fertilním věku mají během léčby používat vhodné antikoncepční metody.

Těhotenství

O použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie na zvířatech

zabývající se použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých

škodlivých účinků na těhotenství, embryofetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné produkty biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro

vývoj plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v

průběhu těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Pokud pacientka otěhotní v průběhu užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimib Sanofi, je nutné léčbu

okamžitě přerušit.

Kojení

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se

ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Fertilita

O vlivu ezetimibu nebo rosuvastatinu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických

studií. Ezetimib neměl žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů, rosuvastatin ve vyšších

dávkách prokázal testikulární toxicitu u opic a psů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel nebo

obsluze strojů je však třeba brát v úvahu, že byla hlášena závrať.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace