RONAXAN 100 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RONAXAN 100 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 100mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RONAXAN 100 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935046 - 1 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/525/94-C
 • Datum autorizace:
 • 13-04-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

RONAXAN 20 mg tablety

RONAXAN 100 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse Cedex, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RONAXAN 20 mg tablety

RONAXAN 100 mg tablety

Doxycyclinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka

RONAXAN 20:

Doxycyclinum (ut hyclas).20 mg

RONAXAN 100 :

Doxycyclinum (ut hyclas).100 mg

4.

INDIKACE

Léčba infekcí psů a koček způsobených patogeny citlivými na doxycyklin včetně:

Mannheimia

haemolytica,

Pasteurella

multocida,

Bordetella

bronchiseptica,

Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., a to zejména onemocnění

respiračního aparátu (rhinitis, tonsilitis, bronchopneumonia, coryza), kůže (hnisavé

dermatitidy, abscesy), močových cest (cystitis) a pohlavního aparátu (metritis).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat s dysfagií nebo onemocnění doprovázených zvracením, protože

zvracení, ezofagitida, ezofageální ulcerace jsou uváděny jako nežádoucí účinky léčby

doxycyklinem.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zvracení,

ezofagitida, průjem. Zcela ojediněle byly po podání zjištěny projevy

fotosenzibility.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Ronaxan 20 mg

Psi a kočky

Ronaxan 100 mg

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávkování: 10 mg doxycyclinu na 1 kg ž.hm. 1 x denně po dobu 5 dnů při akutních

formách onemocnění nebo po dobu do 10 dnů při formách chronických.

Pro kočky a malé psy:

1 tableta Ronaxan 20 mg na 2 kg živé hmotnosti jednou denně.

Pro střední až velké psy:

Jedna tableta Ronaxan 100 mg na 10 kg živé hmotnosti jednou denně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučuje se podání s krmivem.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Ronaxan je třeba podávat během krmení, aby se předešlo případným zažívacím poruchám

(vomitus).

Pro uživatele:

použití přípravku

si důkladně umyjte ruce.

Lidé se

známou přecitlivělostí

k tetracyklinům by měli s přípravkem manipulovat obezřetně. V případě náhodného pozření

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce

Může se vyskytnout zkřížená rezistence k tetracyklinům. Doxycyklin by se neměl podávat

společně s ostatními antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním účinkem jako např.

laktamy. Poločas vylučování doxycyklinu je redukován současnou aplikací barbiturátů nebo

phenytoinu. Současné podávání orálních absorbentů nebo antacid redukuje dostupnost

doxycyklinu. Přípravky na bázi solí železa nebo hydroxidu hlinitého snižují absorbci

doxycyklinu.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie neprokázaly ani teratogenní ani embryotoxický účinek doxycyklinu u

krys a králíků. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití

během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Studie toxicity a tolerance při 5-ti násobném překročení dávky dokladují, že přípravek je

velmi dobře snášen u koček. Při 5-ti násobném překročení dávky u psů byly zaznamenány

zvýšené hladiny SGPT, GGT, SAP a celkového bilirubinu, může se vyskytnout zvracení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

Ronaxan 20 mg – 2 x 10 tbl, 10 x 10 tbl.

Ronaxan 100 mg – 1 x 10 tbl, 10 x 10 tbl.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.