RIVAROXABAN ZENTIVA 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RIVAROXABAN (RIVAROXABANUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
B01AF01
INN (Mezinárodní Name):
RIVAROXABAN (RIVAROXABAN)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 30; 28; 14; 50; 100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RIVAROXABAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 366/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls203637/2020

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatele

Rivaroxaban Zentiva

15 mg potahované tablety

Rivaroxaban Zentiva

20 mg potahované tablety

rivaroxabanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové infor

maci

Co je přípravek Rivaroxaban Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rivaroxaban Zentiva užívat

Jak se přípravek Rivaroxaban Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rivaroxaban Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Rivaroxaban Zentiva

a k čemu se používá

Rivaroxaban Zentiva obsahuje léčivou látku rivaroxaban a používá se u dospělých k:

zabránění vzniku krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a v dalších krevních cévách v

těle, pokud máte typ arytmie (nepravidelného srdečního rytmu) označovaný jako nevalvulární fibrilace

síní.

léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) a v krevních cévách plic

(plicní embolie) a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v krevních cévách dolních končetin

a/nebo plic.

Rivaroxaban Zentiva patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor

krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje i tendenci k tvorbě krevních sraženin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek

Rivaroxaban Zentiva

užívat

Neužívejte přípravek

Rivaroxaban Zentiva

jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže silně krvácíte

jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení

(např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávný chirurgický výkon na mozku nebo

očích)

jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s

výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr

(hadičku) k udržení jeho průchodnosti

jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení

jestliže jste těhotná nebo kojíte

Rivaroxaban Zentiva

neužívejte a informujte lékaře

, pokud máte některou z výše uvedených komplikací.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rivaroxaban Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Rivaroxaban Zentiva

je zapotřebí

pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:

závažné onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle

pokud užíváte jiné léky bránící srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo

heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný

katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek

Rivaroxaban Zentiva“)

krvácivé poruchy

velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou

onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo

žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se

žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu)

problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)

onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie) nebo

předchozí výskyt krvácení z plic

pokud máte srdeční chlopenní náhradu

jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která

způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude

nutné léčbu změnit.

pokud lékař rozhodne, že je Váš krevní tlak nestabilní nebo je plánována jiná léčba nebo chirurgický

zákrok k odstranění krevní sraženiny z Vašich plic

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká

informujte svého lékaře

ještě předtím než začnete

Rivaroxaban Zentiva užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být

pečlivě sledován(a).

Pokud musíte podstoupit operaci

je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Rivaroxaban Zentiva před a po operaci přesně v době, kdy

Vám to řekl Váš lékař.

Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo

spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):

je velmi důležité užívat Rivaroxaban Zentiva před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru

přesně tak, jak Vám lékař řekl

okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost

dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba

okamžitá léčba.

Děti a dospívající

Přípravek Rivaroxaban Zentiva se

nedoporučuje jedincům ve věku do 18 let.

O použití tohoto přípravku u

dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek

Rivaroxaban Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte:

některé léky proti plísňovým infekcím (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži

ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří

nadbytek kortizolu)

některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klaritromycin, erythromycin)

některé antivirové léky proti HIV a AIDS (například ritonavir)

jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo

antagonisté vitaminu K, jako je warfarin a acenokumarol)

protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)

dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu

některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI))

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká

informujte svého lékaře

před zahájením užívání přípravku

Rivaroxaban Zentiva, protože může dojít ke zvýšení jeho účinku.

Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).

Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může

rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

Jestliže užíváte:

některé léky na léčbu epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital),

třezalku (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek na depresi,

rifampicin, antibiotikum.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká

informujte svého lékaře

před zahájením užívání přípravku

Rivaroxaban Zentiva, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Rivaroxaban Zentiva.

Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Rivaroxaban Zentiva a zda máte být pečlivě sledován(a).

Těhotenství a kojení

Rivaroxaban Zentiva neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte

během léčby přípravkem Rivaroxaban Zentiva spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto léčivým

přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rivaroxaban Zentiva může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý

nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit

vozidla a obsluhovat stroje.

Přípravek

Rivaroxaban Zentiva

obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

prakticky „bez sodíku“.

3. Jak se

přípravek

Rivaroxaban Zentiva

užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

K prevenci krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a dalších krevních cévách v těle

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně. Pokud máte

onemocnění ledvin, může být dávka snížena na jednu tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg

jednou denně.

Pokud potřebujete podstoupit proceduru k léčbě neprůchodných cév ve Vašem srdci (nazývanou

perkutánní koronární intervence - PCI s umístěním stentu), existují pouze omezené zkušenosti se

snížením dávky na jednu tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg jednou denně (nebo na jednu

tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva 10 mg jednou denně v případě, že Vaše ledviny nefungují

správně) podávanou současně s protidestičkovým léčivým přípravkem, jako je klopidogrel.

K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a k léčbě krevních sraženin v cévách plic a k

prevenci opakovaného výskytu krevních sraženin

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg dvakrát denně po dobu

prvních 3 týdnů.

Poté je doporučená dávka jedna tableta přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně.

Po nejméně 6 měsících léčby krevních sraženin se lékař může rozhodnout pokračovat v léčbě buď

jednou 10 mg tabletou jednou denně nebo jednou 20 mg tabletou jednou denně. Pokud máte

onemocnění ledvin a užíváte jednu tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně, může se

lékař rozhodnout po třech týdnech snížit dávku na jednu tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg

jednou denně, jestliže je riziko krvácení vyšší než riziko vzniku další sraženiny.

Tabletu/tablety pokud možno zapíjejte vodou. Přípravek Rivaroxaban Zentiva musíte užívat s jídlem.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek

Rivaroxaban Zentiva. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně

před tím, než ji užijete. Poté by ihned mělo následovat požití jídla.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Rivaroxaban Zentiva žaludeční

sondou.

Kdy se Rivaroxaban Zentiva

užívá

Užívejte tabletu/tablety denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a).

Tabletu/tablety užívejte ve stejnou denní dobu, což umožní, že si snáze na užívání vzpomenete. Váš lékař se

rozhodne, jak dlouho bude léčba trvat.

Prevence krevních sraženin v mozku (mrtvice) a v ostatních cévách těla:

Pokud srdeční akce srdce musí být převedena na normální hodnoty postupem zvaným kardioverze, užívejte

Rivaroxaban Zentiva v časových intervalech podle pokynů svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Rivaroxaban Zentiva

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku

Rivaroxaban Zentiva zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Rivaroxaban Zentiva

Pokud užíváte jednu 20 mg nebo jednu 15 mg tabletu jednou denně a zapomněl(a) jste užít dávku, užijte

ji co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než jednu tabletu denně, abyste nahradil(a) zapomenutou

dávku. Další tabletu užijte následující den, a poté pokračujte v užívání tablet jednou denně.

Pokud užíváte jednu 15 mg tabletu dvakrát denně a vynechal(a) jste dávku, užijte ji co nejdříve si

vzpomenete. Neužívejte více než dvě 15 mg tablety během jednoho dne. Jestliže zapomenete užít jednu

dávku, můžete užít dvě 15 mg tablety najednou, aby bylo dosaženo celkového množství dvou tablet (30

mg) v jednom dni. Následující den pokračujte v užívání jedné 15 mg tablety dvakrát denně.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Rivaroxaban Zentiva

Užívání přípravku nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem, protože léčí a zabraňuje vzniku

závažných komplikací.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rivaroxaban Zentiva nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky (antitrombotika), může i Rivaroxaban Zentiva způsobit krvácení, které může

být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok).

V některých případech toto krvácení nemusí být zřejmé.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou krvácení

Ihned informujte lékaře

, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení

výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolesti hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolesti na

hrudníku nebo angina pectoris, což mohou být známky krvácení. Váš lékař Vás možná bude chtít pečlivě

sledovat, nebo změní způsob léčby.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být příznakem závažné kožní reakce

Ihned informujte svého lékaře,

jestliže se u Vás vyskytnou kožní reakce, jako je:

šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevensův-

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza). Frekvence tohoto nežádoucího účinku je velmi

vzácná (až 1 osoba z 10 000).

léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a

systémová onemocnění (DRESS syndrom). Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1

osoba z 10 000).

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou závažných alergických reakcí

Ihned informujte svého lékaře

, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků: -

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles

krevního tlaku. Frekvence těchto nežádoucích účinků jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně

anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém;

mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Souhrnný seznam možných nežádoucích účinků

Časté

(mohou postihovat až 1 osobu z 10)

snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost

krvácení v žaludku nebo střevech, krvácení v močovém a pohlavním ústrojí (včetně krve v moči a

silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu, krvácení z dásní

krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)

krvácení do tkání nebo tělesných dutin (podlitiny, modřiny)

vykašlávání krve

krvácení do kůže a pod kůži

krvácení po operaci

vytékání krve nebo tekutiny z operační rány

otok dolních končetin

porucha funkce ledvin (může se zjistit z testů, které lékař provede)

bolest dolních končetin

horečka

bolesti žaludku, poruchy trávení, pocit nevolnosti, zácpa, průjem

nízký krevní tlak (příznaky mohou zahrnovat závratě nebo mdloby při vstávání) - pokles celkové síly a

energie (slabost, únava), bolesti hlavy, závratě, mdloby

vyrážka, svědění kůže

krevní testy mohou ukázat zvýšení některých jaterních testů

Méně časté

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

krvácení do mozku nebo lebeční dutiny

krvácení do kloubu vedoucí k bolesti a otoku

trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)

alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí

porucha funkce jater (může být zjištěna při vyšetření prováděném lékařem)

vyšetření krve může prokázat zvýšení hladiny bilirubinu, některých enzymů slinivky břišní nebo jater

nebo počtu krevních destiček

mdloby

obecně se necítit dobře

zrychlený srdeční tep

sucho v ústech

kopřivka

Vzácné

(mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

krvácení do svalů

cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně

poškození jater)

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

lokalizovaný otok

výron krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden do

tepny na dolní končetině (pseudoaneuryzma)

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

selhání ledvin po těžkém krvácení

zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku, poruše

citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Rivaroxaban Zentiva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP". Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rivaroxaban Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je rivaroxabanum. Jedna tableta obsahuje rivaroxabanum 15 nebo 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,

hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

Potah tablety (Opadry Red 03F650001 (Rivaroxaban Zentiva 15 mg) a Opadry Brown

03F565080 (Rivaroxaban Zentiva 20 mg)): hypromelóza , oxid titaničitý (E171), makrogol

3350, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Rivaroxaban Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Rivaroxaban Zentiva 15 mg jsou červené, kulaté, bikonvexní potahované tablety (o průměru 9,5 mm)

označené na jedné straně číslem „15“ a hladké na straně druhé.

Rivaroxaban Zentiva 15 mg je dostupný v balení po 10, 14, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 potahovaných tabletách.

Rivaroxaban Zentiva 20 mg jsou červeno hnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety (o průměru 10,5

mm) označené na jedné straně a číslem „20“ a hladké na straně druhé.

Rivaroxaban Zentiva 20 mg je dostupný v balení po 10, 14, 28, 30, 50, 98 a 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor nr. 50, Sector 3, 322 66 Bukurešť, Rumunsko

Pharmadox Healthcare Ltd, Kordin Industrial Park, PLA3000 Paola, Malta

Tento přípravek je v členských státech

EHP

registrován

pod

těmito názvy:

Rivaroxaban Zentiva v České republice a Německu; RIVAROXABAN ZENTIVA ve Francii; Rivaroxaban

Zentiva Italia v Itálii; Rivaroxabano Zentiva v Portugalsku.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

31. 7. 2020.

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls314714/2018; sukls314715/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rivaroxaban Zentiva 15 mg potahované tablety

Rivaroxaban Zentiva 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 15 mg potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 15 mg.

Jedna 20 mg potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna 15 mg potahovaná tableta obsahuje 171 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 20 mg potahovaná tableta obsahuje 228 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Rivaroxaban Zentiva 15 mg potahovaná tableta: červené, kulaté, bikonvexní potahované tablety (o

průměru přibližně 9,5 mm) označené na jedné straně číslem „15“ a hladké na straně druhé.

Rivaroxaban Zentiva 20 mg potahovaná tableta: červeno hnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

(o průměru přibližně 10,5 mm) označené na jedné straně číslem „20“ a hladké na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární

fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako je městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk

75 let a vyšší, diabetes mellitus, prodělaná cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka.

Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevence recidivující hluboké žilní

trombózy a plicní embolie u dospělých (hemodynamicky nestabilní pacienti s PE viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně, což je také doporučená maximální dávka.

Léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva by měla být dlouhodobá za předpokladu, že přínos prevence

cévní mozkové příhody a systémové embolizace převáží riziko krvácení (viz bod 4.4).

Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient užít přípravek Rivaroxaban Zentiva co nejdříve a

pokračovat v užívání jednou denně následující den podle doporučení. Dávka by neměla být tentýž den

zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka.

Léčba hluboké žilní trombózy, léčba plicní embolie a prevence recidivující hluboké žilní trombózy a

plicní embolie

Doporučená dávka pro úvodní léčbu akutní hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie je 15 mg

dvakrát denně po dobu prvních tří týdnů a dále 20 mg jednou denně jako udržovací léčba a prevence

hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Krátkodobou léčbu (alespoň 3 měsíce) je třeba zvážit u pacientů s hlubokou žilní trombózou nebo

plicní embolií provokovanou významnými přechodnými rizikovými faktory (např. nedávným velkým

chirurgickým zákrokem nebo úrazem). Delší léčba se má zvážit u pacientů s provokovanou hlubokou

žilní trombózou nebo plicní embolií nesouvisející s významnými přechodnými rizikovými faktory, s

neprovokovanou hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií nebo recidivující hlubokou žilní

trombózou nebo plicní embolií v anamnéze.

Je-li indikována prodloužená prevence recidivující hluboké žilní trombózy a plicní embolie (po

dokončení alespoň 6 měsíců léčby hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie), doporučená dávka je

10 mg jednou denně. U pacientů, u nichž je riziko recidivující hluboké žilní trombózy nebo plicní

embolie pokládáno za vysoké, například u pacientů s komplikovanými komorbiditami nebo u těch, u

nichž se rozvinula recidivující hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie v době prodloužené

prevence užíváním přípravku Rivaroxaban Zentiva 10 mg jednou denně, je třeba zvážit podávání

přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně.

Volbu délky léčby a dávky je třeba provést individuálně po pečlivém zvážení přínosu léčby a rizika

krvácení (viz bod 4.4).

Časové období

Dávkování

Celková denní

dávka

Léčba a prevence

recidivující hluboké

žilní trombózy a plicní

embolie

Den 1-21

15 mg dvakrát denně

30 mg

Den 22 a dále

20 mg jednou denně

20 mg

Prevence recidivující

hluboké žilní trombózy

a plicní embolie

Po dokončení alespoň 6

měsíců léčby hluboké

žilní trombózy nebo

plicní embolie

10 mg jednou denně

nebo 20 mg jednou

denně

10 mg nebo

20 mg

Pokud dojde k vynechání dávky během té fáze léčby, kdy je přípravek podáván v dávce 15 mg dvakrát

denně (1. – 21. den), měl by pacient užít přípravek Rivaroxaban Zentiva co nejdříve, aby se zajistilo

dávkování 30 mg přípravku Rivaroxaban Zentiva denně. V tomto případě mohou být užity dvě 15 mg

tablety najednou. Pacient by měl pokračovat s pravidelným užíváním dávky 15 mg dvakrát denně

následující den podle doporučení.

Pokud dojde k vynechání dávky během té fáze léčby, kdy je přípravek podáván v jedné denní dávce,

měl by pacient užít přípravek Rivaroxaban Zentiva co nejdříve a pokračovat s užíváním jednou denně

následující den podle doporučení. Dávka by neměla být pro nahrazení vynechané dávky ve stejný den

zdvojnásobena.

Převod z antagonistů vitaminu K

(VKA) na přípravek

Rivaroxaban Zentiva

U pacientů léčených z důvodu prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace by měly být

antagonisté vitaminu K vysazeny a léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva by měla být zahájena při

hodnotě mezinárodního normalizačního faktoru (INR) ≤ 3,0.

U pacientů léčených pro hlubokou žilní trombózu, plicní embolii a pro prevenci recidivy by měly být

antagonisté vitaminu K vysazeny a léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva by měla být zahájena při

hodnotě INR ≤ 2,5. Při převodu pacientů z antagonistů vitaminu K na přípravek Rivaroxaban Zentiva

budou po užití přípravku Rivaroxaban Zentiva hodnoty INR falešně zvýšeny. Test INR není pro

měření antikoagulační aktivity přípravku Rivaroxaban Zentiva validní, a proto by neměl být používán

(viz bod 4.5).

Převod z přípravku

Rivaroxaban Zentiva na antagonisty vitaminu K (VKA)

Během přechodu z přípravku Rivaroxaban Zentiva na antagonisty vitaminu K existuje možnost

neadekvátní antikoagulace. Během jakéhokoli převodu na alternativní antikoagulancia by měla být

zajištěna kontinuální adekvátní antikoagulace. Je třeba uvést, že přípravek Rivaroxaban Zentiva může

přispět ke zvýšení INR.

U pacientů, kteří jsou převáděni z přípravku Rivaroxaban Zentiva na antagonisty vitaminu K by měli

být tito antagonisté podáváni současně, dokud není hodnota INR ≥ 2,0. Po dobu prvních dvou dnů fáze

převodu by mělo být použito standardní úvodní dávkování antagonistů vitaminu K s následným

dávkováním těchto antagonistů na základě testování INR. Během doby, kdy pacienti užívají jak

přípravek Rivaroxaban Zentiva, tak antagonisty vitaminu K, by nemělo být prováděno testování INR

dříve než 24 hodin po předchozí dávce, ale před další dávkou přípravku Rivaroxaban Zentiva. Jakmile

je přípravek Rivaroxaban Zentiva vysazen, může být testování INR spolehlivě provedeno minimálně

24 hodin po poslední dávce (viz body 4.5 a 5.2).

Převod z parenterálních antikoagulancií na přípravek

Rivaroxaban Zentiva

U pacientů, kteří dostávají parenterální antikoagulancia, přerušte podávání parenterálního

antikoagulancia a začněte léčbu přípravkem Rivaroxaban Zentiva v rozmezí 0 až 2 hodiny před tím,

než by mělo dojít k dalšímu plánovanému podání parenterálního přípravku (např. nízkomolekulární

hepariny) nebo v době vysazení kontinuálně podávaného parenterálního přípravku (např. intravenózní

nefrakciovaný heparin).

Převod z přípravku

Rivaroxaban Zentiva

na parenterální antikoagulancia

Podejte první dávku parenterálního antikoagulancia v době, kdy by měla být užita další dávka

přípravku Rivaroxaban Zentiva.

Speciální populace

Ledvinová nedostatečnost

Omezené klinické údaje u nemocných s těžkou renální nedostatečností (clearance kreatininu 15 - 29

ml/min) signalizují, že u této populace pacientů jsou plazmatické koncentrace rivaroxabanu významně

zvýšeny. Rivaroxaban Zentiva je proto u těchto pacientů nutno používat s opatrností. Použití se

nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min (viz body 4.4 a 5.2).

U pacientů se středně závažnou (clearance kreatininu 30 - 49 ml/min) nebo závažnou (clearance

kreatininu 15-29 ml/min) renální nedostatečností platí následující doporučení pro dávkování:

pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární

fibrilací síní je doporučené dávkování 15 mg jednou denně (viz bod 5.2),

pro léčbu hluboké žilní trombózy, léčbu plicní embolie a prevenci recidivující hluboké žilní

trombózy a plicní embolie: pacienti by měli být léčeni dávkou 15 mg dvakrát denně po dobu

prvních tří týdnů. Poté v době, kdy je doporučená dávka 20 mg jednou denně, je třeba zvážit

snížení dávky z 20 mg jednou denně na 15 mg jednou denně, pokud u pacienta riziko krvácení

převáží riziko vzniku recidivující HŽT a PE. Doporučení pro použití dávky 15 mg je založeno

na farmakokinetickém modelu a nebylo v těchto klinických podmínkách studováno (viz body

4.4, 5.1 a 5.2).

Je-li doporučená dávka 10 mg jednou denně, není třeba žádná úprava doporučené dávky.

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou renální nedostatečností (clearance kreatininu 50 - 80

ml/min) (viz bod 5.2).

Jaterní nedostatečnost

Rivaroxaban Zentiva je kontraindikován u pacientů s jaterním onemocněním, které je spojeno s

koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení, včetně cirhotických pacientů s klasifikací Child

Pugh B a C (viz body 4.3 a 5.2).

Starší populace

Dávky bez úprav (viz bod 5.2)

Tělesná hmotnost

Dávky bez úprav (viz bod 5.2)

Pohlaví

Dávky bez úprav (viz bod 5.2)

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. Podávání přípravku Rivaroxaban Zentiva dětem do 18 let se proto nedoporučuje.

Pacienti podstupující kardioverzi

Léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva může být zahájena nebo v ní lze pokračovat u pacientů,

jejichž stav vyžaduje provedení kardioverze.

U pacientů podstupujících transezofageální echokardiografií (TEE) řízenou kardioverzi, kteří nebyli

předem léčeni antikoagulancii, má být léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva zahájena nejméně 4

hodiny před kardioverzí, aby byla zajištěna odpovídající antikoagulace (viz body 5.1 a 5.2). Před

provedením kardioverze je třeba u všech pacientů usilovat o potvrzení, že pacient užíval Rivaroxaban

Zentiva, jak bylo předepsáno. Při rozhodování o zahájení léčby a o jejím trvání se musí vzít v úvahu

pokyny dané doporučením pro antikoagulační léčbu pacientů podstupujících kardioverzi.

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní, kteří podstupují PCI (perkutánní koronární intervenci) s

implantací stentu

U pacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří potřebují perorální antikoagulaci a podstupují PCI s

implantací stentu, existují omezené zkušenosti s podáváním snížené dávky 15 mg přípravku

Rivaroxaban Zentiva jednou denně (nebo 10 mg přípravku Rivaroxaban Zentiva jednou denně u

pacientů se středně závažnou renální insuficiencí [clearance kreatininu 30 - 49 ml/min]) současně s

inhibitorem P2Y12 po dobu nejvýše 12 měsíců (viz body 4.4 a 5.1).

Způsob podání

Přípravek Rivaroxaban Zentiva je pro perorální podání.

Tablety se mají užívat s jídlem (viz bod 5.2).

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Rivaroxaban Zentiva

těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Po

podání rozdrcené potahované tablety Rivaroxaban Zentiva 15 mg nebo 20 mg musí být dávka

okamžitě následována jídlem.

Rozdrcená tableta přípravku Rivaroxaban Zentiva může být také podána gastrickou sondou poté, co je

potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční sondou

v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. Po podání rozdrcené

potahované tablety Rivaroxaban Zentiva 15 mg nebo 20 mg musí být poté dávka okamžitě

následována enterální výživou (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto

přípravku.

Aktivní klinicky významné krvácení.

Léze nebo stavy, které jsou považovány za významné riziko závažného krvácení. Mohou mezi ně

patřit současné nebo nedávno prodělané ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních

nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku,

míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo

podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v

míše nebo mozku.

Souběžná léčba jinými antikoagulačními přípravky, např. nefrakcionovaným heparinem (UFH),

nízkomolekulárními hepariny (enoxaparin, dalteparin, atd.), heparinovými deriváty (fondaparinux,

atd.), orálními antikoagulancii (warfarin, dabigatran etexilát, apixaban, atd.) s výjimkou specifické

situace, kdy je pacient převáděn z antikoagulační léčby (viz bod 4.2) nebo když je podáván UFH v

dávkách nezbytných pro udržení průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru (viz bod

4.5).

Jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení, včetně

pacientů s cirhózou s klasifikací Child Pugh B a C (viz bod 5.2).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V průběhu léčby se doporučuje pacienta klinicky sledovat v souladu s praxí běžnou při podávání

antikoagulační léčby.

Riziko krvácení

Jako v případě jiných antikoagulancií, u pacientů užívajících přípravek Rivaroxaban Zentiva mají být

pečlivě sledovány známky krvácení. Doporučuje se opatrnost při použití přípravku v případě

zvýšeného rizika krvácení. Pokud se objeví závažné krvácení, podávání přípravku Rivaroxaban

Zentiva je třeba přerušit (viz bod 4.9).

V klinických studiích bylo během dlouhodobé léčby rivaroxabanem ve srovnání s léčbou VKA častěji

pozorovány slizniční krvácení (tj. epistaxe, gingivální, gastrointestinální a genitourinární krvácení

včetně abnormálního vaginálního nebo silnějšího menstruačního krvácení) a anémie. Proto, kromě

adekvátního klinického sledování, pokud je shledáno vhodným, může být přínosem pro detekci

okultního krvácení a kvantifikaci klinického významu zjevného krvácení laboratorní vyšetření

hemoglobinu/hematokritu.

U několika podskupin pacientů (podrobně uvedených dále) hrozí zvýšené riziko krvácení. Tyto

pacienty je třeba pečlivě sledovat, zda se po zahájení léčby neobjeví známky a příznaky krvácivých

komplikací a anémie (viz bod 4.8).

Při jakémkoli nevysvětlitelném poklesu hladin hemoglobinu nebo krevního tlaku je třeba hledat místo

krvácení.

Přestože léčba rivaroxabanem nevyžaduje rutinní monitorování expozice, hladiny rivaroxabanu

měřené kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných

situacích, kdy znalost expozice rivaroxabanu může pomoci při klinických rozhodováních, např. při

předávkování nebo při urgentních chirurgických zákrocích (viz body 5.1 a 5.2).

Ledvinová nedostatečnost

U pacientů s těžkou ledvinovou nedostatečností (clearance kreatininu < 30 ml/min) mohou být

plazmatické hladiny rivaroxabanu významně zvýšeny (v průměru 1,6násobně), což může vést ke

zvýšenému riziku krvácení. Rivaroxaban Zentiva je u pacientů s clearance kreatininu 15 - 29 ml/min

nutno používat s opatrností. Použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min

(viz body 4.2 a 5.2).

Rivaroxaban Zentiva musí být používán s opatrností u pacientů s renálním poškozením, kteří současně

užívají jiné léčivé přípravky, které zvyšují koncentraci rivaroxabanu v plazmě (viz bod 4.5).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Použití přípravku Rivaroxaban Zentiva se nedoporučuje u pacientů současně léčených systémovými

azolovými antimykotiky (jako jsou ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a posakonazol) nebo

inhibitory proteáz HIV (například ritonavir). Tyto léčivé látky jsou silnými inhibitory současně obou

systémů CYP3A4 a P-gp, a proto mohou zvyšovat plazmatické koncentrace rivaroxabanu v klinicky

významném rozsahu (v průměru 2,6násobek), což může vést ke zvýšenému riziku krvácení (viz bod

4.5).

Postupujte opatrně, pokud jsou pacienti současně léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími krevní

srážlivost, jako jsou například nesteroidní antirevmatika (NSAID), kyselina acetylsalicylová a

inhibitory agregace trombocytů nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). U pacientů s rizikem vředové

gastrointestinální choroby lze zvážit vhodnou profylaktickou léčbu (viz bod 4.5).

Jiné rizikové faktory krvácení

Podobně jako v případě jiných antitrombotik se použití rivaroxabanu nedoporučuje u pacientů se

zvýšeným rizikem krvácení, například:

vrozené nebo získané krvácivé poruchy

léčbou neupravená těžká arteriální hypertenze

jiné gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke

krvácivým komplikacím (např. zánětlivé střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a

gastroesofageální refluxní choroba)

cévní retinopatie

bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze.

Pacienti s chlopenními náhradami

Rivaroxaban by se neměl používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili

transkatétrovou náhradu aortální chlopně (TAVR). Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyly

hodnoceny u pacientů se srdečními chlopenními náhradami; proto neexistují žádné údaje podporující

tvrzení, že rivaroxaban poskytuje odpovídající antikoagulaci u této skupiny pacientů. Léčba

přípravkem Rivaroxaban Zentiva se u těchto pacientů nedoporučuje.

Pacienti s antifosfolipidovým syndromem

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOAC) zahrnující rivaroxaban nejsou doporučena u

pacientů s trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u

pacientů s trojí pozitivitou (na lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky a protilátky proti beta

2-glykoproteinu I) by mohla být léčba DOAC spojena se zvýšeným výskytem recidivujících

trombotických příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitaminu K.

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu

Klinická data jsou k dispozici z intervenční studie s primárním cílem posoudit bezpečnost u pacientů s

nevalvulární fibrilací síní, kteří podstupují PCI s implantací stentu. Údaje o účinnosti u této skupiny

pacientů jsou omezené (viz body 4.2 a 5.1). U pacientů s cévní mozkovou příhodou/ tranzitorní

ischemickou atakou (TIA) v anamnéze nejsou k dispozici žádné údaje.

Hemodynamicky nestabilní pacienti s plicní embolií nebo pacienti, kteří vyžadují trombolýzu nebo

plicní embolektomii

Přípravek Rivaroxaban Zentiva se nedoporučuje používat jako alternativní léčba k nefrakcionovanému

heparinu u pacientů s plicní embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo kteří mohou

podstoupit trombolýzu nebo plicní embolektomii, protože bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyla

pro tyto klinické situace stanovena.

Spinální / epidurální anestezie nebo punkce

Pokud je provedena neuroaxiální anestezie (spinální či epidurální anestezie) nebo spinální resp.

epidurální punkce, hrozí u pacientů léčených antitrombotiky pro prevenci tromboembolických

komplikací riziko vývinu epidurálního či spinálního hematomu, který může vyústit v dlouhodobou

nebo trvalou paralýzu. Riziko těchto příhod může dále zvýšit epidurální katetr dlouhodobě zavedený

po operaci, nebo současné použití léčivých přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. Riziko může

také zvýšit provedení traumatické nebo opakované epidurální či spinální punkce. Pacienty je třeba

často monitorovat, zda nejeví známky a příznaky neurologického poškození (například necitlivost

nebo slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Pokud se zjistí neurologické

potíže, je nutno urgentně stanovit diagnózu a zajistit léčbu. Před neuroaxiální intervencí lékař zváží

potenciální přínos a riziko u pacientů na antikoagulační terapii i u pacientů, kde hodlá antikoagulační

léčbu podat v rámci tromboprofylaxe. S použitím 15 mg nebo 20 mg rivaroxabanu v těchto situacích

nejsou klinické zkušenosti.

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání rivaroxabanu při neuroaxiální (spinální

nebo epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil rivaroxabanu.

Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je

odhadovaný antikoagulační účinek rivaroxabanu nízký. Přesný čas, kdy je u každého pacienta

antikoagulační účinek dostatečně nízký, však není znám.

Odstranění epidurálního katetru by mělo být na základě farmakokinetických vlastností provedeno

nejméně po době představující 2x poločas, to je nejméně 18 hodin u mladých pacientů a 26 hodin u

starších pacientů po posledním podání rivaroxabanu (viz bod 5.2). Další dávka rivaroxabanu se

nepodává dříve než 6 hodin po vyjmutí katetru.

Pokud dojde k traumatické punkci, podávání rivaroxabanu se odloží o 24 hodin.

Doporučení pro dávkování před a po invazivních procedurách a chirurgickém výkonu

Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Rivaroxaban

Zentiva vysazen minimálně 24 hodin před zákrokem, pokud je to podle posouzení lékaře možné.

Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení s ohledem na

neodkladnost zákroku.

Léčba přípravkem Rivaroxaban Zentiva má být znovu zahájena po invazivní proceduře nebo

chirurgickém zákroku co nejdříve, pokud to situace umožní a pokud je podle úsudku ošetřujícího

lékaře dosaženo odpovídající hemostázy (viz bod 5.2).

Starší populace

Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení (viz bod 5.2).

Kožní reakce

V souvislosti s užíváním rivaroxabanu byly hlášeny po uvedení přípravku na trh závažné kožní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a DRESS syndromu (viz bod

4.8). Zdá se, že pacienti jsou nejvíce ohroženi výskytem těchto reakcí v rané fázi léčby: nástup reakce

se objevil ve většině případů během prvních týdnů léčby. Rivaroxaban musí být vysazen při prvním

výskytu závažné kožní vyrážky (např. při jejím šíření, intenzifikaci a/nebo tvorbě puchýřů), nebo při

jakékoliv jiné známce hypersenzitivity spolu se slizničními lézemi.

Pomocné látky

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory CYP3A4 a P-gp

Současné podávání rivaroxabanu s ketokonazolem (400 mg jednou denně) nebo ritonavirem (600 mg

dvakrát denně) vedlo k 2,6 resp. 2,5násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,7 resp.

1,6násobnému nárůstu jeho střední hodnoty C

, s významným zesílením farmakodynamických

účinků, což může vést ke zvýšenému riziku krvácení. Proto se použití přípravku Rivaroxaban Zentiva

nedoporučuje u pacientů užívajících současně systémově azolová antimykotika, jako je ketokonazol,

itrakonazol, vorikonazol a posakonazol, nebo inhibitory proteáz HIV. Tyto léčivé látky jsou silnými

inhibitory obou systémů CYP3A4 a současně P-gp (viz bod 4.4).

Léčivé látky silně inhibující pouze jednu z metabolických cest eliminace rivaroxabanu (buď CYP3A4,

nebo

P-gp) podle všeho zvyšují plazmatické koncentrace rivaroxabanu méně. Například klaritromycin

(500 mg dvakrát denně), který je považován za silného inhibitora CYP3A4 a středně silného inhibitora

P-gp, způsobuje 1,5násobný nárůst středních hodnot AUC rivaroxabanu a 1,4násobný nárůst C

Interakce s klaritromycinem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být

potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů (Pacienti s poruchou funkce ledvin: viz bod 4.4).

Erythromycin (500 mg třikrát denně), který středně silně inhibuje CYP3A4 a P-gp, způsobuje

1,3násobný nárůst středních hodnot AUC a C

rivaroxabanu. Interakce s erythromycinem

pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u

vysoce rizikových pacientů. U pacientů s mírnou renální insuficiencí vedlo podávání erythromycinu

(500 mg třikrát denně) k 1,8násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,6násobnému

nárůstu C

ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí. U pacientů se středně těžkým renálním

poškozením vedl erythromycin k 2,0násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a

1,6násobnému nárůstu v C

ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí. Účinek erythromycinu

je aditivní k renálnímu poškození (viz bod 4.4).

Flukonazol (400 mg jednou denně), který je považován za středně silný inhibitor CYP3A4, vedl k

1,4násobnému zvýšení průměrné AUC rivaroxabanu a k 1,3násobnému zvýšení průměrné C

Interakce s flukonazolem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být

potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů (Pacienti se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.4).

Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům,

které jsou k dispozici.

Antikoagulační přípravky

Po kombinovaném podávání enoxaparinu (40 mg, jednorázová dávka) s rivaroxabanem (10 mg,

jednorázová dávka) byl zjištěn aditivní vliv na inhibici faktoru Xa, a to bez dalších účinků na výsledky

testů srážení krve (PT, aPTT). Enoxaparin neovlivňoval farmakokinetiku rivaroxabanu.

Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je třeba postupovat opatrně, pokud jsou pacienti současně

léčeni jinými antikoagulačními přípravky (viz body 4.3 a 4.4).

NSAID / inhibitory agregace trombocytů

Při současném podávání rivaroxabanu (15 mg) a 500 mg naproxenu nebylo zjištěno klinicky

relevantní prodloužení doby krvácení. Některé osoby však mohou mít silnější farmakodynamickou

odezvu.

Žádné klinicky významné farmakokinetické ani farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při

současném podání rivaroxabanu s 500 mg kyseliny acetylsalicylové.

Klopidogrel (úvodní dávka 300 mg, poté udržovací dávka 75 mg) nevykazoval farmakokinetické

interakce s rivaroxabanem (15 mg), ale u části populace pacientů došlo k relevantnímu nárůstu doby

krvácení, který nekoreloval s agregací trombocytů, ani hladinami P-selektinu nebo receptoru

GPIIb/IIIa.

Postupovat opatrně je třeba, pokud jsou pacienti současně léčeni NSAID (včetně kyseliny

acetylsalicylové) a inhibitory agregace trombocytů, protože tyto léčivé přípravky obvykle zvyšují

riziko krvácení (viz bod 4.4).

SSRI/SNRI

Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je možné, že pacienti budou v případě současného

užívání s přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich hlášeného účinku na krevní destičky vystaveni

zvýšenému riziku krvácení. Při současném užívání v klinickém programu s rivaroxabanem byla u

všech léčebných skupin pozorována numericky vyšší četnost závažného i méně závažného klinicky

významného krvácení.

Warfarin

Konverze pacientů z antagonisty vitaminu K warfarinu (INR 2,0 až 3,0) na rivaroxaban (20 mg) nebo

z rivaroxabanu (20 mg) na warfarin (INR 2,0 až 3,0) vedla ke zvýšení protrombinového času/INR

(Neoplastin) více než aditivně (mohou být pozorovány jednotlivé hladiny INR až 12), zatímco účinky

na aPTT, inhibici aktivity faktoru Xa a potenciál endogenního trombinu byly aditivní.

Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky rivaroxabanu během fáze konverze, mohou být

použity testy aktivity anti-faktoru Xa, PiCT a Heptest, protože tyto testy nebyly ovlivněny

warfarinem. Čtvrtý den po poslední dávce warfarinu odráží všechny testy (včetně PT, aPTT, inhibice

aktivity faktoru Xa a ETP) pouze účinek rivaroxabanu.

Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky warfarinu během fáze převodu, může být použito

měření INR při Cmin rivaroxabanu (24 hodin po předchozím užití rivaroxabanu), protože tento test je

v tento okamžik minimálně ovlivněný rivaroxabanem.

Mezi warfarinem a rivaroxabanem nebyla pozorována žádná farmakokinetická interakce.

Induktory CYP3A4

Současné podávání rivaroxabanu se silným induktorem CYP3A4 rifampicinem vedlo k přibližně 50%

poklesu střední hodnoty AUC rivaroxabanu, s odpovídajícím poklesem farmakodynamického účinku.

Současné použití rivaroxabanu s jinými silnými induktory CYP3A4 (například fenytoinem,

karbamazepinem, fenobarbitalem nebo třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum)) může také vést

ke snížení plazmatických koncentrací rivaroxabanu. Proto je třeba se vyhnout současnému podávání

silných induktorů CYP3A4, pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům

trombózy.

Jiné současně podávané léky

Žádné klinicky významné farmakokinetické nebo farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při

současném podávání rivaroxabanu s midazolamem (substrát CYP3A4), digoxinem (substrát P-gp),

atorvastatinem (substrát CYP3A4 a P-gp) nebo omeprazolem (inhibitor protonové pumpy).

Rivaroxaban neinhibuje ani neindukuje významné izoformy CYP jako je CYP3A4.

Laboratorní parametry

Parametry srážení krve (například PT, aPTT, Heptest) jsou ovlivněny podle očekávání na základě

mechanismu působení rivaroxabanu (viz bod 5.1).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyly u těhotných žen stanoveny. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Vzhledem k možné reprodukční toxicitě, známému riziku krvácení

a důkazu, že rivaroxaban prochází placentou, je přípravek Rivaroxaban Zentiva kontraindikován v

těhotenství (viz bod 4.3). Ženy ve fertilním věku musí během léčby rivaroxabanem zabránit

otěhotnění.

Kojení

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyly u kojících žen stanoveny. Údaje z experimentů na

zvířatech signalizují, že je rivaroxaban vylučován do mléka. Podávání přípravku Rivaroxaban Zentiva

je během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3). Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo

ukončit/přerušit léčbu.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné specifické studie užívání rivaroxabanu u lidí s cílem vyhodnotit účinky na

fertilitu. Ve studii samčí a samičí fertility na potkanech nebyly pozorovány žádné účinky (viz bod

5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rivaroxaban má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Byly hlášeny nežádoucí účinky jako

synkopa (frekvence výskytu: méně časté) a závrať (frekvence výskytu: časté) (viz bod 4.8). Pacienti,

kteří zaznamenali tyto nežádoucí účinky, by neměli řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostních informací

Bezpečnost rivaroxabanu byla hodnocena ve třinácti studiích fáze III, kterých se zúčastnili

53 103 pacienti,,kteří byli vystaveni rivaroxabanu (viz tabulka 1).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace