REDUKTAN, POR SPC 1X100GM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BŘEZOVÝ LIST (BETULAE FOLIUM) FENYKLOVÝ PLOD (FOENICULI FRUCTUS) KRUŠINOVÁ KŮRA (FRANGULAE CORTEX) LÉKOŘICOVÝ KOŘEN (LIQUIRITIAE RADIX) PETRŽELOVÝ KOŘEN (PETROSELINI RADIX) KVĚT BEZU ČERNÉHO (SAMBUCI NIGRAE FLOS) SENNOVÝ LIST (SENNAE FOLIUM) PLOD BEZU ČERNÉHO (SAMBUCI NIGRAE FRUCTUS) CHALUHA (FUCUS)
Dostupné s:
LEROS, s.r.o., Praha 5-Zbraslav
ATC kód:
V11
Léková forma:
Léčivý čaj
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100GM, Sáček
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
94/ 144/72-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594740479209

Přílohač. 1 kesdělení sp.zn.sukls238401/2012

Text příbalové informacenaobalu

Var.A)REDUKTANvnálevových sáčcích

Čajová směs přiredukčnídietě

Var.B)REDUKTAN

Čajová směs přiredukčnídietě

Léčivýčajkvnitřnímu užití

Výrobcea držitelregistračního rozhodnutí:

LEROS, s. r.o.

UNárodnígalerie 470

156 15 Praha5-Zbraslav

Česká republika

Var.A)20 nálevových sáčků po 2,0 g

hmotnost40 g

Var.B)hmotnost100,0 g

Složení

Var.A)

Fucus vesiculosus(chaluha bublinatá)0,30g,Frangulaecortex(krušinová kůra)0,30g, Sambuci flos

(květčerného bezu)0,30g, Sennaefolium(sennovýlist)0,20g, Foeniculiamarifructus(fenyklový

plod)0,20g, Petroseliniradix (petrželovýkořen 0,20g, Sambucifructus (plodčerného bezu)0,20g,

Betulaefolium(listbřízy) 0,20g, Liquiritiaeradix (lékořicovýkořen)0,10g v1nálevovémsáčku.

Var.B)

Fucus vesiculosus(chaluha bublinatá)15,0g,Frangulaecortex (krušinová kůra)15,0g, Sambuci flos

(květčerného bezu)15,0g, Sennaefolium(sennovýlist)10,0g, Foeniculiamarifructus((fenyklový

plod)10,0g, Petroseliniradix (petrželovýkořen 10,0g, Sambucifructus (plodčerného bezu)10,0g,

Betulaefolium(listbřízy) 10,0g, Liquiritiaeradix (lékořicovýkořen)5,0gve 100 gčajové směsi.

Charakteristika

Směsléčivých drogovlivňujících metabolismus, súčinkemprojímavým(Frangulaecortex, Sennae

folium, Fucus vesiculosus,Sambucifructus)a mírně močopudným(Betulae folium, Petroseliniradix).

Příprava a dávkování

Var.A)

1 nálevovýsáčeksepřelije1/4 lvařícívodya po 5 minutáchvyluhovánívpřikryté nádoběsevyjme. Čaj

senesmívařit.

Var.B)

1 polévková lžíce(5 g)čajové směsisepřeliješálkem(1/4 l)vařícívodya po čtvrthodiněvyluhovánív

přikryté nádoběsescedí, čajsenesmívařit.

Pijeseteplý, neslazený1-3x denně předjídlemnejlépe nanoc.

Připrůjmových obtížích sepitíčajeomezína 1x denně, nejlépevečer.

Po 14 tidnech se pitíčaje na dalších 14 dnů přeruší,abysepředešlo možnému návyku a nežádoucím

účinkům.

Připravujesevždyčerstvý,bezprostředně před použitím.

Použití

Přiredukčnídietě,obezitě (zejménakomplikovanézácpou), ovlivňuje metabolismus, působímírně

projímavě amočopudně.

Kontraindikace

Nepoužívá se vtěhotenství,vobdobíkojenía u osobsonemocněnímsrdcea ledvin doprovázenýmotoky.

Nežádoucíúčinky

Přidodrženídoporučenéhozpůsobu užívánínejsouobvyklé.

Připřípadnémvýskytu neobvyklých reakcíse o dalšímužívánípřípravku poraďtes lékařem

Upozornění

Připředávkovánía nedodrženídoporučeného způsobuužívánímůže dojítknarušení rovnováhy

elektrolytů a ztrátě draslíku. Užívánípřípravku zastavte avyhledejtelékaře.

Datumvýroby(č.šarže):

Použitelné do:

Reg.č.:94/144/72-C

Uchovávejte vsuchu přiteplotě do 25 °C, vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostivyznačenéna obalu.

Nepoužitelnéléčivo vraťtedo lékárny.

INFORMACE VBRAILLOVĚ PÍSMU

reduktan

Datumposlednírevize textu:21.11.2012

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls3093/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

REDUKTAN

Léčivý čaj

2.KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Složení: 100,0 g 1 nálev. sáček (2,0 g)

Fucus (chaluha) 15,0 g 0,30 g

Frangulae cortex(krušinová kůra) 15,0 g 0,30 g

Sambucinigraeflos (květ bezu černého) 15,0 g 0,30 g

Sennae folium (list senny) 10,0 g 0,20 g

Foeniculi amari fructus (fenyklový plod hořký) 10,0 g 0,20 g

Petroselini radix (petrželový kořen) 10,0 g 0,20 g

Sambucinigraefructus (plod bezu černého) 10,0 g 0,20 g

Betulae folium (březový list) 10,0 g 0,20 g

Liquiritiae radix(lékořicový kořen) 5,0 g 0,10 g

3.LÉKOVÁ FORMA

a)Léčivý čaj vnálevových sáčcích

b)Léčivýčaj, směs řezaných a neřezaných drog aromatického pachu

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikace

Fytofarmakum–metabolikum, laxativum

Redukčnídieta,obezita,zvláštěkomplikovanázácpou neboretencítekutin.Ovlivňujemetabolismus, působímírně

projímavě a močopudně.

4.2.Dávkování a způsob podání

a) nálevové sáčky

1nálevový sáček se přelije 1/4 l vařící vody a po 5 minutách vyluhování vpřikryté nádobě se vyjme. Čaj se nesmí

vařit.

b)řezaná čajová směs

1polévková lžíce (5g) čajové směsise přelije šálkem (1/4 l) vařící vodya po čtvrthodině vyluhování v přikryté

nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit..

Čaj se pije teplý, neslazený 1-3x denně před jídlem.Při průjmových obtížích se pití čaje omezí na 1x denně-večer.

Po 14ti dnech se pití čaje na dalších 14 dnů přeruší, abyse předešlo možnému návyku a nežádoucím účinkům.

Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3.Kontraindikace

Gravidita, laktace, onemocnění srdce a ledvin doprovázená edémy

4.4.Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Při předávkování a nedodržení doporučeného způsobu užívání může dojít k narušení rovnováhyelektrolytů a

hypokalémii.

4.5.Interakcesjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dlouhodobé užívání přípravku, současné podávání diuretik a kortikoidů zvyšuje toxicitu kardiotonik (ztráty

elektrolytů, hlavně draslíku), zvyšuje nefrotoxicitu analgetik s obsahem fenacetinu.

4.6.Těhotenství akojení

Nesmí užívat kojící matkya těhotné ženy.

4.7.Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nepřichází v úvahu

4.8.Nežádoucí účinky

Dlouhodobá aplikace se nedoporučuje, může vyvolat diarrhoeu spojenou se ztrátou vodya elektrolytů ( hlavně

draslíku) .

4.9.Předávkování

Ztráta elektrolytů hlavně draslíku, dehydratace. Terapie symptomatická, zvýšený přísun tekutin.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum , metabolikum, laxativum

Mechanismus účinku:

Směs léčivých drog ovlivňujících metabolismus, s účinkem laxativním (Frangulae cortex, Sennae folium, Fucus

vesiculosus, Sambuci fructus) a mírně diuretickým (Betulae folium, Petroselini radix).

Antrachinony, jako hlavní účinná složka, působí v tlustém střevě. Spojením s cukernou složkou klesá jejich

rozpustnost v tucích a tím i resorpce v žaludku a tenkém střevě. Není vyloučené, že se částečně resorbují v tenkém

střevě a transportují se krevním oběhem na místo působení.

Ve formě glykosidů jsou antrachinonytransportoványdo tlustého střeva, kde jsou činností bakteriální floryštěpeny a

redukovány na účinné antrony a diantrony, které svou lokální dráždivostí zvyšují střevní peristaltiku.

Laxativníúčinek antrachinonů je zvyšován obsahem slizových látek drogyFucus vesiculosus, která obsahem jodu

pozitivně ovlivňuje celkový metabolismus organismu.

Siličná složka přípravku (Foeniculi amari fructus) působí spasmolytickya karminativně.

Liquiritiae radix je zde použit jako chuťové korigens.

5.2.Farmakokinetické vlastnosti

Účinek nastává po 6-12 hodinách. Vylučuje se stolicí, částečně také ledvinami, u kojících matek mateřským

mlékem. Antrachinony zvyšují vylučování draslíku z organismu, proto zvyšují účinnost současně užívaných

kardiotonik.

5.3.Předklinické údajevztahující sekbezpečnosti

ProvšechnysložkypřípravkujsouvypracoványpozitivnímonografiekomiseE(fytofarmaka)Spolkového

zdravotníhoúřaduSRN(BGA).Rizikatoxicity,kancerogenityagenotoxicitynejsoudosudprokázána.Při

dodržení doporučené dávky a způsobu aplikace je možno považovat přípravek za bezpečný.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2.Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3.Doba použitelnosti

3 roky

6.4.Zvláštní opatření pro uchovávání

Na suchém místě při teplotě do 25 °C .

6.5.Druh obaluavelikost balení

a) Nálevové sáčky 20 x 2,0g

1. nálevový sáček zfiltračního papíru,krabička, přebalová folie zplastické hmoty

2. nálevový sáček zfiltračního papíru opatřený visačkou, krabička, přebalová folie zplastické hmoty

3. nálevový sáček zfiltračního papíru opatřený visačkou a přebalem, krabička, přebalová folie zplastické hmoty

b)Řezaná čajová směs 100 g

Sáček zpolypropylenové folie,krabička

Velikost balení

a) 20 nálevových sáčků po 2,0 g

celková hmotnost obsahu v1 originálním balení–40,0 g

b)100,0 g (řezaná čajová směs)

6.6.Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍO REGISTRACI

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav

Česká republika

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/144/72-C

9.DATUMPRVNÍREGISTRACE/ PRODLOUŽENÍREGISTRACE

21.4. 1972 /22. 12.2010

10.DATUM REVIZE TEXTU

22. 12. 2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace