Rasagiline Mylan

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Rasagiline Mylan
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Rasagiline Mylan
  Evropská unie
 • Jazyk:
 • maltština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • Mediċini Kontra l-Parkinson
 • Terapeutické oblasti:
 • Marda ta 'Parkinson
 • Terapeutické indikace:
 • Rasagiline Mylan huwa indikat għat-trattament ta ' l-idiopathic Parkinson's marda (PD) bħala monotherapy (mingħajr ticlopidine hydrochloride) jew bħala terapija frozen (b ' ticlopidine hydrochloride) fil-pazjenti bl-għan ta ' l-oxxillazzjonijiet ta ' doża.
 • Přehled produktů:
 • Revision: 2

Stav

 • Zdroj:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Stav Autorizace:
 • Awtorizzat
 • Registrační číslo:
 • EMEA/H/C/004064
 • Datum autorizace:
 • 04-04-2016
 • EMEA kód:
 • EMEA/H/C/004064
 • Poslední aktualizace:
 • 10-05-2020

Veřejná zpráva o hodnocení

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/75811/2016

EMEA/H/C/004064

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Rasagiline Mylan

rasagilina

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Rasagiline Mylan. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta'

Rasagiline Mylan.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Rasagiline Mylan, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’

tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew spiżjar tagħhom.

X’inhu Rasagiline Mylan u għal xiex jintuża?

Rasagiline Mylan huwa mediċina li tintuża fil-kura tal-adulti bil-marda ta' Parkinson (disturb progressiv

fil-moħħ li jikkawża rogħda, dewmien fil-movimenti u ebusija tal-muskoli).

Rasagiline Mylan jista’ jintuża kemm waħdu, jew bħala żieda ma’ levodopa (mediċina oħra użata għall-

marda tal-Parkinson) f’pazjenti li jkollhom fluttwazzjonijiet fil-kontroll tal-kundizzjoni tagħhom. Il-

fluttwazzjonijiet iseħħu meta l-effetti tal-mediċina ma jibqgħux jinħassu u s-sintomi jfeġġu mill-ġdid

qabel id-doża li jmiss. Dawn huma relatati ma’ tnaqqis fl-effett ta’ levodopa, meta l-pazjent

jesperjenza bidliet għall-għarrieda bejn stat ta’ ‘on’ u li fih ikun kapaċi jimxi, u stat ta’ ‘off’ li fih ikollu

diffikultà biex jimxi.

Rasagiline Mylan huwa ‘mediċina ġenerika’. Dan ifisser li Rasagiline Mylan huwa simili għall-‘mediċina

ta’ referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Europea (UE) li jisimha Azilect. Għal aktar informazzjoni dwar

il-mediċini ġeneriċi, ara d-dokument ta' mistoqsijiet u tweġibiet hawnhekk

Rasagiline Mylan fih is-sustanza attiva rasagilina.

Kif jintuża Rasagiline Mylan?

Rasagiline Mylan jiġi bħala pilloli (1 mg) Id-doża standard hija pillola waħda kuljum.

Rasagiline Mylan

EMA/75811/2016

Paġna 2/2

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib.

Kif jaħdem Rasagiline Mylan?

Is-sustanza attiva f’Rasagiline Mylan, ir-rasagilina, hija ‘inibitur tal-monoamina ossidazi B’. Din

timblokka l-enzima monoamina ossidazi tat-tip B, li tkisser sustanza li tissejjaħ dopamina fil-moħħ. Id-

dopamina hija importanti għall-kontroll tal-moviment u l-koordinazzjoni. Fil-pazjenti li jbatu mill-marda

ta’ Parkinson, iċ-ċelluli li jipproduċu d-dopamina jibdew imutu u l-ammont ta' dopamina fil-moħħ

jonqos. Għalhekk il-pazjenti jitilfu l-ħila li jikkontrollaw il-movimenti tagħhom b’mod affidabbli. Biż-

żieda ta’ livelli ta' dopamina fil-partijiet tal-moħħ li jikkontrollaw il-moviment u l-koordinazzjoni,

Rasagiline Mylan inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson, bħall-ebusija u dewmien fil-movimenti.

Kif ġie studjat Rasagiline Mylan?

Minħabba li Rasagiline Mylan huwa mediċina ġenerika, l-istudji fil-pazjenti kienu limitati għal testijiet

biex tiġi ddeterminata l-bijoekwivalenza tiegħu għall-mediċina ta’ referenza, Azilect. Żewġ mediċini

huma bijoekwivalenti meta jipproduċu l-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Rasagiline Mylan?

Minħabba li Rasagiline Mylan huwa mediċina ġenerika u huwa bijoekwivalenti għall-mediċina ta’

referenza, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal dawk tal-mediċina ta’ referenza.

Għaliex ġie approvat Rasagiline Mylan?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija kkonkluda li, b’mod

konformi mar-rekwiżiti tal-UE, Rasagiline Mylan wera li għandu kwalità komparabbli u huwa

bijoekwivlenti għal Azilect. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Azilect, il-

benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat irrakkomanda li Rasagiline Mylan ikun approvat

għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’

Rasagiline Mylan?

Ġie żviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Rasagiline Mylan jintuża bl-aktar mod sigur

possibbli. Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet

inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Rasagiline Mylan, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li

għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Rasagiline Mylan

L-EPAR sħiħ għal Rasagiline Mylan jinstab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

kura b’Rasagiline Mylan, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew

spiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ tal-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit web tal-Aġenzija.

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta

tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Rasagiline

Mylan 1 mg pilloli

rasagiline

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. TAGĦTIHIEX lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-

ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Rasagiline Mylan u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Rasagiline Mylan

Kif għandek tieħu Rasagiline Mylan

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

Kif taħżen Rasagiline Mylan

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’INHU RASAGILINE MYLAN U GĦALXIEX JINTUŻA

Rasagiline Mylan jintuża għat-trattament tal-marda ta’ Parkinson. Jista’ jintuża flimkien jew mingħajr

levodopa (mediċina oħra li tintuża għat-trattament tal-marda ta’ Parkinson).

Fil-marda ta’ Parkinson ikun hemm tnaqqis fiċ-ċelloli li jipproduċu dopamine fil-moħħ. Dopamine

hija kimika fil-moħħ li hija involuta fil-kontroll tal-moviment. Rasagiline Mylan jgħin biex jiżdiedu u

jinżammu l livelli ta’ dopamine fil-moħħ.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Rasagiline Mylan

Tieħux Rasagiline Mylan:

jekk tbati minn allerġija (sensittività eċċessiva) għal rasagiline jew għal sustanza oħra ta’ din il-

mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk tbati minn problemi serji fil-fwied.

Waqt li qed tieħu Rasagaline Mylan tieħux dawn il-mediċini li ġejjin:

impedituri ta’ monoamine oxidase (MAO) (eż. għall-kura tad-dipressjoni jew għall-marda ta’

Parkinson jew għall-użu ta’ xi indikazzjoni oħra), inklużi prodotti mediċinali u naturali

mingħajr riċetta eż. St. John’s Wort.

pethidine (mediċina qawwija ta’ kontra l-uġigħ).

Trid tistenna mill-inqas 14 il-ġurnata wara li twaqqaf it-trattament b’Rasagaline Mylan qabel ma tibda

trattament b’impeditur ta’ MAO jew b’pethidine.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Rasagiline Mylan.

jekk int għandek problemi ħfief sa moderati fil-fwied

jekk għandek tibdil suspettuż fil-ġilda

Tfal u adolexxenti

Rasagiline Mylan mhux rikkmandat għall-użu minn dawk ta’ taħt it-tmintax il-sena.

Mediċini oħra u Rasagiline Mylan

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra, anki dawk mingħajr riċetta jew jekk inti tpejjep jew qed/a taħseb biex tieqaf tpejjep.

Ħu l-parir tat-tabib tiegħek qabel ma tieħu dawn il-mediċini li ġejjin flimkien ma’ Rasagiline Mylan:

Ċerti mediċini kontra d-depressjoni ( impedituri selettivi tal-ġbir mill-ġdid ta’ serotonin,

impedituri selettivi tal-ġbir mill-ġdid ta’ serotonin-norepinephrine, mediċini triċikliċi u

tetraċikliċi kontra d-depressjoni)

l-antibijotiku ciprofloxacin li jintuża kontra l-infezzjonijiet

il-mediċina kontra s-sogħla dextromethorphan

simpatomimetiċi bħal dawk fit-taqtir tal-għajnejn, f’dekonġestjonanti ta’ l-imnieħer u f’dawk li

jittieħdu mill-ħalq u prodotti mediċinali kontra l-irjiħat li fihom ephedrine u pseudoephedrine.

L-użu ta’ Rasagiline Mylan flimkien ma’ mediċini kontra d-depressjoni li fihom fluoxetine u

fluvoxamine għandhom jiġu evitati.

Biex tibda trattament b’Rasagiline Mylan, trid tistenna mill-inqas ħames ġimgħat minn meta twaqqaf

trattament b’ fluoxetine.

Biex tibda trattament b’ fluoxetine jew fluvoxamine, trid tistenna mill-inqas 14 il-ġurnata minn meta

twaqqaf Rasagiline Mylan.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/min jieħu ħsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa

imġieba mhux tas-soltu fejn inti ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqat kbar jew ix-xenqat li tagħmel

ċerti attivitajiet ta’ ħsara jew ta’ dannu għalik jew għal ħaddieħor. Dawn huma msejħa disturbi fil-

kontroll tal-impuls. F’pazjenti li jieħdu Rasagiline Mylan u/jew mediċini oħra li jintużaw għall-kura

tal-marda ta’ Parkinson, kienet osservata mġieba bħal kompulsjonijiet, ħsibijiet ossessivi, logħob tal-

ażżard li jivvizzjak, infiq eċċessiv ta’ flus, imġieba impulsiva u ġibda sesswali qawwija mhux normali

jew żieda fil-ħsibijiet jew sentimenti sesswali. It-tabib tiegħek jista’ jkun jeħtieġ jaġġustalek jew

iwaqqaflek id-doża.

Rasagiline Mylan ma’ ikel u xorb

Rasagiline Mylan jista’ jittieħed kemm ma’ l-ikel jew mhux ma’ l-ikel.

Tqala u Treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila għas-sewqan jew tħaddim ta’ magni.

Ħu l-parir tat-tabib

tiegħek qabel ma ssuq jew tħaddem magni.

3.

KIF GĦANDEK TIEĦU Rasagiline Mylan

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek

mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata li tingħata hija ta’ pillola 1 ta’ Rasagiline Mylan 1 mg darba kuljum li tittieħed

mill-ħalq. Rasagiline Mylan jista’ jingħata mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Jekk tieħu Rasagiline Mylan aktar milli suppost għandek:

Jekk taħseb li ħadt iżjed Rasagiline Mylan milli suppost, għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

immedjatament. Hu l-kaxxa ta’ Rasagiline Mylan miegħek biex turieh lit-tabib jew lill-ispiżjar.

Jekk tinsa tieħu Rasagiline Mylan:

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Ħu d-doża li jmiss bħas-

soltu, meta jkun il-ħin li teħodha.

Jekk tieqaf tieħu Rasagiline Mylan

Tiqafx tieħu Rasagiline Mylan qabel ma l-ewwel tkellem lit-tabib tiegħek

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin ġew irrapportati fi provi kliniċi kkontrollati:

Il-frekwenza tal-effetti sekondarji li jista’ jkollu li huma mniżżla hawn taħt, ġew definiti skont il-

konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna 1 minn kull 10)

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn 10 persuni)

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn 100 persuna)

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn 1,000 persuna)

Rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10,000 persuna)

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli)

Komuni ħafna

movimenti abnormali (diskajneżja)

uġigħ ta’ ras

Komuni

uġigħ addominali

waqgħat

allerġija

deni

l-influwenza

sensazzjoni ġenerali li ma tħossokx f’sikktek (telqa ġenerali)

uġigħ fl-għonq

uġigħ fis-sider (anġina pektoris)

pressjoni titbaxxa meta tqum bil-wieqfa b’sintomi bħal sturdament/ jew li ma tħossokx f’sikktek

(ipotensjoni ortostatika)

jonqos l-aptit

stitikezza

ħalq xott

tqalligħ u rimettar

gass fl-istonku

riżultati abnormali tad-demm (lewkopenja)

uġigħ fil-ġogi (artralġja)

uġigħ muskolu-skeltrali

infjammazzjoni tal-ġogi (arttrite)

tirżiħ u dgħjufija fil-muskoli tal-idejn (sindromu ta’ carpal tunnel)

tnaqqis fil-piż

ħolm mhux normali

diffikulta` fil-ko-ordinazzjoni muskolari (ataksja)

depressjoni

sturdament (vertigo)

kontrazzjonijiet muskolari mtawla (distownja)

l-imnieħer iniżżel (rinite)

irritazzjoni tal-ġilda (dermatite)

raxx

għajnejn ħomor (konġuntivite)

urġenza awrinali

Mhux komuni

attakk ta’ puplesija (aċċident ċerebro-vaskulari)

attakk tal-qalb (infart mijokardijaku)

raxx bl-infafet ( raxx vexxikulobullożu)

Kanċer fil-ġilda ġie wkoll rappurtat f’madwar 1% tal-pazjenti fi provi kliniċi kontrollati b’plaċebo.

Madanakollu, evidenza xjentifika tissuġerixxi li l-marda ta’ Parkinson, u mhux xi mediċina partikolari,

hija assoċjata ma’ riskju ogħla ta’ kanċer tal-ġilda (mhux biss melanoma). Għandek tkellem lit-tabib

tiegħek jekk tara xi bidliet suspettużi fil-ġilda.

Il-marda ta’ Parkinson hija assoċjata ma’ sintomi ta’ alluċinazzjonijiet u konfużjoni. F’esperjenza ta’

wara t-tqegħid fis-suq is-sintomi ġew osservati wkoll f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson li kienu fuq

trattament b’rasagiline.

Kien hemm każijiet ta’ pazjenti li, waqt li kienu qed jieħdu mediċina waħda jew aktar għall-kura tal-

marda ta’ Parkinson, ma setgħux jirreżistu l-impuls, il-ġibda jew it-tentazzjoni li jagħmlu azzjoni li

tista’ tkun ta’ ħsara għalihom jew għal ħaddieħor. Dawn huma msejħa disturbi fil-kontroll tal-impuls.

F’pazjenti li jkunu qed jieħdu rasagiline u/jew mediċini oħra li jintużaw għall-kura tal-marda ta’

Parkinson, kienu osservati dawn li ġejjin:

Ħsibijiet ossessivi jew imġieba impulsiva.

Impuls qawwi li tilgħab logħob tal-ażżard b’mod eċċessiv minkejja konsegwenzi personali

jew familjari serji.

Bidla jew żieda fl-interess sesswali u imġieba ta’ tħassib sinifikanti għalik u għal ħaddieħor,

per eżempju, żieda fil-ġibda sesswali.

Xiri jew infiq ta’ flus eċċessiv bla kontroll.

Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok kwalunkwe wieħed minn dawn il-komportamenti; huma jiddiskutu

modi kif jimmanniġġjaw jew inaqqsu s-sintomi.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

KIF TAĦŻEN Rasagiline Mylan

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna jew il-folja wara JIS. Id-data

ta’ meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx ‘l fuq minn 25ºC.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif għandek

tarmi mediċini li m’għandekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Rasagiline Mylan:

Is-sustanza attiva hi rasagiline. Kull pillola fiha rasagiline tartrate li jikkorrispondi għal 1 mg ta’

rasagiline

Sustanzi oħra jinkludu microcrystalline cellulose, tartric acid, maize starch, pregelatinized

maize starch, talc, stearic acid.

Kif jidher Rasagiline Mylan u d-daqs tal-pakkett

Il-pilloli Rasagiline huma bojod għal offwajt, oblungi (madwar 11.5 mm x 6 mm) bikonvessi,

imnaqqxa b’‘R9SE’ fuq naħa waħda u ‘1’ in-naħa l-oħra.

Il-pilloli issibhom f’folji ta’ 7, 10, 28, 30, 100 jew 112 il-pillola jew perforati tal-unità li jkun ta 7 x 1,

10 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 100 x 1 jew 112 x 1 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-Manifattur:

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Franza

Manifattur

Mylan Hungary Kft,

Mylan utca 1

H-2900 Komárom

L-Ungerija.

Synthon Hispania S.L.,

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas,

08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

Spanja

Synthon s.r.o,

Brněnská 32/čp. 597

678 01 Blansko

Ir-Repubblika Ċeka

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Tel: +

420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: +36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 61

72 888 01

Nederland

Mylan BV

Tel: +

31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan

Healthcare

Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel:

+33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð )

Slovenská republika

Mylan s r.o.

Tel:

+421 2 32 199 100

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel:

+358 20 720 9555

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: +357 99403969

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

<

{XX/SSSS}

> <

{xahar SSSS}

>