QUETIAPINE LUPIN 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 100X100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KVETIAPIN-FUMARÁT (QUETIAPINI FUMARAS)
Dostupné s:
Lupin (Europe) Ltd., Knutsford
ATC kód:
N05AH04
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 420/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls231799-803/2010

Příbalová informace:Informace pro uživatele

Quetiapine Lupin 25 mgpotahované tablety

Quetiapine Lupin 100 mg potahované tablety

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety

Quetiapine Lupin 200 mg potahované tablety

Quetiapine Lupin 300 mg potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorněceloupříbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje proVás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informacipro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.Nedávejte jej žádné další osobě.Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejnéznámkyonemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.

Co naleznete vtéto příbalové informaci:

Co je přípravek Quetiapine Lupin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Lupinužívat

Jak se přípravek Quetiapine Lupin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Quetiapine Lupin uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Quetiapine Lupin a k čemu se používá

Přípravek Quetiapine Lupin obsahuje látku zvanou quetiapinum(quetiapin). Ta patří do lékové

skupiny zvané antipsychotika. Přípravek Quetiapine Lupin může být použit při léčbě závažných

onemocnění, jako je:

Schizofrenie:při které můžete slyšet nebo vidět věci, které tam nejsou, věřit tomu, co není

pravdivé nebo můžete být neobvykle podezíraví, úzkostliví, zmatení, provinilí, nervózní nebo

můžete mít deprese.

Mánie:můžete se cítit velmi vzrušeně, šťastně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně, či mít

špatný úsudek včetně agresivního nebo rušivého chování.

Bipolární deprese:při které máte pocit smutku. Můžete se cítit v depresi, mít pocit viny,

postrádat energii, ztratit chuť k jídlu nebo nemůžete spát.

Váš lékař může pokračovat v předepisování tohoto přípravku, i když se cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Lupin užívat

Neužívejte přípravek Quetiapine Lupin, jestliže:

Jstealergický(á)na quetiapin nebokteroukolidalší složku tohoto přípravku (uvedenou vbodě

Pokud užíváte jakékoli z následujících léků:

léky na HIV,

azolové léky (pro léčbu plísňových onemocnění),

erytromycin nebo klaritromycin (pro léčbu infekcí),

nefazodone (pro léčbu deprese).

Pokud pro Vás platí výše uvedené, neužívejte tyto tablety.Pokud si nejste jistí, promluvte si se svým

lékařemnebo lékárníkem před užitím těchto tablet.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Quetiapine Lupin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud:

Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny má nebo měl srdeční obtíže, například obtíže se srdečním

rytmem, nebo pokud užíváte jakékoli léky, které mohou mít vliv na Váš srdeční tep.

Mátenízký krevní tlak.

Jste prodělal(a)mozkovou mrtvici, obzvláště pokud jste starší.

Máte problémy sjátry.

Jste někdy prodělal(a)záchvat.

Víte, že jstev minulosti měl(a)nízký počet bílých krvinek(který mohl, ale nemusel, být

způsoben jinými léky).

Mátediabetes(cukrovku)nebo u Vás hrozí riziko onemocnění diabetem.Pokud ano, musí

Váš lékař při užívání tohoto přípravku kontrolovat hladinu cukru vkrvi.

Jstestarší osoba trpící demencí(ztráta mozkové funkce). Pokud ano, neměli byste tento

přípravek užívat, protože patří do lékové skupiny, která u starších osob trpících demencí může

zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo v některých případech iriziko smrti.

Vy, nebo kdokoli další ve Vaší rodině, má anamnézu krevních sraženin. Tyto léky jsou

spojovány s tvorbou krevních sraženin.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se po užití tablet tohoto přípravku objeví cokoli z

následujícího:

Kombinaci horečky, těžkého ztuhnutí svalů, pocení nebo snížené úrovně vědomí (porucha

zvaná „neuroleptický maligní syndrom“).Může býtnutné okamžité lékařské ošetření.

Nekontrolovatelnépohyby, hlavně Vašeho obličeje nebo jazyka.

Závraťnebozávažný pocit ospalosti.To může způsobit zvýšené riziko náhodných poranění

(pádů) u starších pacientů.

Záchvaty(křeče).

Dlouhodobá bolestivá erekce (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léčiva.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese

Pokudmátedeprese, můžete mít někdy myšlenky na poranění nebo zabití sebe sama.Ty se mohou

zhoršovat při zahájení léčby antidepresivy, protože je u všech těchto léků delší nástup účinků, obvykle

asi dva týdny, ale někdy i více. Pokud náhle přestanete užívatVaše léky, mohou se tyto myšlenky

zhoršittaké. Pokud jste mladou dospělou osobou, je větší pravděpodobnost, že budete takovéto

myšlenky mít. Informace z klinických hodnocení ukázaly zvýšené riziko suicidálních myšlenek anebo

sebevražedného chování u mladých dospělých osob ve věku do 25 let, trpících depresemi.

Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na poranění nebo zabití sebe sama, obraťte se

kdykoli naVašeho lékařenebo běžte rovnou donemocnice. Můžete zjistit, že Vám pomůže, když

řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že trpíte depresí a požádáte je, aby si přečetli tyto

informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli,pokud budou mít dojem, žeseVaše deprese zhoršují

nebopokud budou mítobavy ze změn ve Vašem chování.

U pacientů užívajícíchtento přípravek byl zjištěn nárůst hmotnosti. Společně se svým lékařem byste

měli pravidelně kontrolovatVašihmotnost.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, protože mohou ovlivnit působení tohoto přípravku. To zahrnuje léky, které kupujete bez

předpisu, včetně bylinných léků.

Neužívejte tento přípravek, pokud užíváte jakékoli z následujících léků:

jakékoli léky na HIV,

azolové léky (pro léčbu plísňových onemocnění),

erytromycin nebo klaritromycin (pro léčbu infekcí),

nefazodone (pro léčbu deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý znásledujících léků:

Léky naepilepsii(např. fenytoin nebo karbamazepin).

Léky navysoký krevní tlak.

Barbituráty(pro potíže s nespavostí).

Thioridazin(další antipsychotikum).

Léky, které mohou mít vliv na Váš srdeční tep, například léky, které mohou způsobit

elektrolytovou nerovnováhu (nízká hladina draslíku nebo hořčíku), jako napříkladdiuretika

(„odvodňovací tablety“) nebo určitáantibiotika(léky pro léčbu infekcí).

Dříve, než přestanete užívat jakýkoli lék, se prosím poraďte se svým lékařem.

Užívání přípravku Quetiapine Lupin s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Quetiapine Lupin může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Alkohol konzumujte s opatrností.Kvůlikombinovanému efektu tohoto přípravku a alkoholu se

můžete cítit ospalý(á).

V průběhu léčby těmito tabletaminepijte grapefruitovou šťávu. Může ovlivnit působení léku.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokudjste těhotná nebo kojíte, domníváte se, žemůžete být těhotnáneboplánujete otěhotnět,

poraďte se sesvýmlékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste o

tomnehovořila se svým lékařem,nesmíte tentopřípravekužívatv průběhu těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly název přípravku v posledním trimestru (poslední tři měsíce

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto

příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Pokudkojíte, nemělabyste tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše tablety u Vás mohou vyvolat ospalost.Neřiďte ani neobsluhujtežádné zařízení nebo stroje

dokudnebude jasné, jaký vliv na Vás tablety mají.

Vliv na testování moči na přítomnost drog

Pokud je u Vás prováděno testování moči na přítomnost drog, může užívání tohoto přípravku při

použití některých metod testování způsobit pozitivní nález na metadon a určité léky na deprese zvané

tricyklická antidepresiva (TCA) i v případě, že metadon nebo TCA neužíváte. Pokud k tomu dojde,

může být provedeno detailnější testování.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quetiapine Lupin

Tento přípravek obsahujelaktózu,což jedruh cukru. Pokud VámVáš lékař nebo lékárník řekl, že

trpíte nesnášenlivostíněkterýchcukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento

lék.

3. Jak se přípravek Quetiapine Lupin užívá

Přípravek užívejte vždy tak, jak Vám řekl Váš lékař.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař stanoví úvodní dávku. Udržovací dávka (denní dávka) bude záviset na Vaší nemoci a

potřebách, obvykle však bude mezi 150 mg až 800 mg.

Přípravek se užívá podle Vaší chorobyjednou denně, před spanímnebodvakrát denně.

SpolkněteVaše tabletyceléa zapijte je vodou.

Tablety můžete užívat sjídlemnebo nalačno.

V průběhu léčby těmito tabletami nepijte grapefruitovou šťávu.Může ovlivnit působení léku.

Nepřerušujte užívání svých tablet, i když se cítíte dobře, pokudVámneřekne Váš lékař jinak.

Jaterní problémy

Pokud máte jaterní problémy, může Váš lékař upravit Vaši dávku.

Starší lidé

Pokud jste starší osobou, může Váš lékař upravit Vaši dávku.

Děti a dospívající do 18 let věku

Přípravek Quetiapine Lupin byneměly užívat děti a dospívajícído 18 let věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Lupin, než byste měl(a)

Jestližejste užil(a) více přípravku Quetiapine Lupin, než Vám předepsal Váš lékař, můžete cítit

ospalost, mít závratě a abnormální srdeční tep. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší

nemocnici.Vezměte si sebou své balenípřípravku Quetiapine Lupin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Quetiapine Lupin

Pokud zapomenete užít dávku, vezměte si ji co nejdříve si vzpomenete. Pokud je téměř čas užít další

dávku, počkejte do té doby.Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapine Lupin

Dříve, než přestanete užívat jakýkoli Váš lék, poraďte sese svýmlékařem.

Pokud náhle ukončíte užívání tohoto přípravku, může se Vám špatně spát (nespavost), může vám být

nevolno (nauzea) nebo u Vás může dojít k bolestem hlavy, průjmu, zvracení, závratím či

podrážděnosti. Váš lékař Vám před vysazením léčby může doporučit postupné snižování dávky.

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli znásledujících nežádoucích účinků vyskytne vzávažné

míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté(postihují více než 1 z10 uživatelů):

Závratě (může způsobit pády), bolesti hlavy, sucho v ústech.

Ospalost (při delším užívání přípravku může odeznít) (může způsobit pády).

Příznaky z vysazení (příznaky, ke kterým dochází po vysazení tohoto přípravku),včetně

nespavosti, nevolnosti, bolestí hlavy, průjmu, zvracení, závratí a podrážděnosti. Doporučuje se

postupné vysazování přípravku po dobu alespoň 1 až 2 týdnů.

Zvyšování tělesné hmotnosti.

Časté(postihují méně než 1 z 10 osob):

Rychlý srdeční puls.

Pocity bušení srdce, rychlého nebo přeskakujícího tepu.

Ucpaný nos.

Zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení).

Pocit slabosti, mdloba (může způsobit pády).

Otok horních a dolních končetin.

Nízký krevní tlak při vstávání.Může vést k pocitům závratí nebo mdlobám (může způsobit

pády).

Zvýšení hladiny cukru v krvi.

Rozmazanévidění.

Abnormální svalový pohyb.Zahrnuje obtíže při zahájení pohybů svalů, třes, pocit neklidu nebo

bezbolestnou svalovou tuhost.

Abnormální sny a noční můry.

Pocit většího hladu.

Pocitpodrážděnosti.

Poruchy řeči a jazyka.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršeníVaší deprese.

Dušnost.

Zvracení (hlavně u starších osob).

Horečka.

Méně časté(postihují méně než 1 osobu ze 100):

Záchvaty nebo křeče.

Alergické reakce, které mohou zahrnovat tvorbu podlitin, otoky kůže a otoky okolo úst.

Nepříjemné pocity vdolních končetinách (zvané také syndrom neklidných nohou).

Potíže s polykáním.

Nekontrolovatelné pohyby, hlavně Vašeho obličeje nebo jazyka.

Sexuální dysfunkce.

Vzácné(postihují méně než 1 osobu z 1000):

Kombinace vysoké teploty (horečka), pocení,svalovéztuhlosti, pocituvelké ospalosti nebo mdlob

(porucha zvaná „neuroleptický maligní syndrom“).

Zežloutnutíkůže nebo očí(žloutenka).

Zánět jater (hepatitida).

Dlouhodobá bolestivá erekce (priapismus).

Otok prsou a neočekávaná tvorba mateřského mléka (galaktorea).

Menstruační poruchy.

Krevní sraženiny v žilách, obzvláště nohou (příznaky zahrnují otoky, bolesti a zarudnutí nohou),

kterémohou procházet krevními cévami do plic, kde mohou způsobitbolesti hrudníku a obtížné

dýchání.Pokud zpozorujete kterékoli z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Chůze, mluvení, jedení nebo jiné činnosti prováděné zatímco spíte.

Snížení tělesné teploty (hypotermie).

Velmi vzácné(postihují méněnež 1 osobu z 10000):

Zhoršení již existujícíhodiabetu (cukrovky).

Závažné vyrážky, puchýře nebo rudé skvrny na kůži.

Těžká alergická reakce (zvaná anafylaxe) způsobující obtížné dýchání nebo šok.

Rychlé otoky kůže, obvykle okolo očí, rtů a hrdla (angioedém).

Nepřiměřená sekrece hormonu kontrolujícího množství moči.

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Léková třída, ke které patří přípravek Quetiapine Lupin, může způsobit problémy se srdečním rytmem.

Toto může být závažné a v těžkýchpřípadech smrtelné.

Některé nežádoucí účinky jsou zjistitelné pouze po provedení krevních testů. Mezi ně patří změny v

množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi, změny v množství

hormonů štítné žlázy ve vaší krvi, zvýšeníjaterních enzymů, snížení množství určitého druhu krvinek,

snížení množství červených krvinek, zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy (látka ve svalech),

snížení množství sodíku v krvi a zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi.

Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést:

Umužů a žen k otokům prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka.

U žen ke ztrátě menstruace nebo k nepravidelné menstruaci.

Váš lékař Vás může občas požádat o provedené krevních testů.

Děti a dospívající

Stejnénežádoucí účinky popsané u dospělých je třeba předpokládat u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinky byly zjištěnypouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté(postihují více než 1 z10 uživatelů):

Zvýšený krevní tlak.

Následující nežádoucí účinky byly zjištěnyčastějiu dětí a dospívajících:

Velmi časté(postihují více než 1 z10 uživatelů):

Zvýšenémnožství hormonu zvanéhoprolaktinv krvi.Zvýšení hormonu prolaktinu může ve

vzácných případech vést:

oU chlapců a dívek k otokům prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka.

oU dívek ke ztrátě menstruace nebo k nepravidelné menstruaci.

Zvýšená chuť k jídlu.

Abnormální svalový pohyb.Zahrnuje obtíže při zahájení pohybů svalů, třes, pocit neklidu nebo

bezbolestnou svalovou tuhost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalové

informaci.

5. Jak přípravek Quetiapine Lupin uchovávat

Uchovávejte tento lék mimodohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni měsíce.

Uchovávejte při teplotách do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zjistíte,že je obal poškozený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit spřípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapine Lupin obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum.Tyto tablety obsahují 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo

300 mg quetiapinum (ve formě quetiapini fumaras).

Dalšími složkami jsou:Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, dihydrát

hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-

stearát.

Tablety jsou potahované a potah tablety obsahuje následující:

Quetiapine Lupin 25mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171),

makrogol, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Quetiapine Lupin 100 mg a 150 mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý

(E171), makrogol a žlutý oxid železitý (E172).

Quetiapine Lupin 200 mg a 300 mg potahované tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý

(E171), makrogol.

Jak přípravek Quetiapine Lupin potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Quetiapine Lupin 25mg potahované tablety jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety

svyraženým „25“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Quetiapine Lupin 100 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety

svyraženým „100“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety

svyraženým „150“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Quetiapine Lupin 200 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

svyraženým „200“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Quetiapine Lupin 300 mg potahované tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety

svyražením „300“ na jedné straně a bez označení na straně druhé.

PřípravekQuetiapineLupin25mgpotahovanétabletyjekdispozicivbaleníchpo6,10,20,30,

50, 60, 90 a 100 tabletách.

Přípravek Quetiapine Lupin 100 mg, 150 mg, 200 mg a 300 mg potahované tablety je k dispozici

v baleních po 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lupin (Evropa)Limited

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire

WA16 0PF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován vČlenských státech EHP pod následujícími názvy:

Česká republika:Quetiapine Lupin 25 mg potahované tablety, Quetiapine Lupin 100 mg potahované

tablety, Quetiapine Lupin 150 mg potahované tablety, Quetiapine Lupin 200 mg potahované tablety a

Quetiapine Lupin 300 mg potahované tablety

Německo:Quetiapin-Hormosan 25 mg Filmtabletten, Quetiapin-Hormosan 100 mg Filmtabletten,

Quetiapin-Hormosan150 mg Filmtabletten, Quetiapin-Hormosan 200 mg Filmtabletten a Quetiapin-

Hormosan 300 mg Filmtabletten

Maďarsko:Quetiapine Lupin 25 mg filmtabletta, Quetiapine Lupin 100 mg filmtabletta, Quetiapine

Lupin 150 mg filmtabletta, Quetiapine Lupin 200 mg filmtabletta a Quetiapine Lupin 300 mg

filmtabletta

Itálie:Quetiapine Lupin 25 mg compresse rivestite con film, Quetiapine Lupin 100 mg compresse

rivestite con film, Quetiapine Lupin 150 mg compresse rivestite con film, Quetiapine Lupin 200 mg

compresse rivestite con film a Quetiapine Lupin 300 mg compresse rivestite con film

Španělsko:Quetiapine Lupin 25 mg comprimidos recubiertos con película, Quetiapine Lupin 100 mg

comprimidos recubiertos con película, Quetiapine Lupin 150 mg comprimidos recubiertos con

película, Quetiapine Lupin 200 mg comprimidos recubiertos con película a Quetiapine Lupin 300 mg

comprimidos recubiertos con película

Polsko: Quetiapine Lupin

Portugalsko:Quetiapine Lupin 25 mg comprimidos revestidos por película, Quetiapine Lupin 100 mg

comprimidos revestidos por película, Quetiapine Lupin 150 mg comprimidos revestidos por película,

Quetiapine Lupin 200 mg comprimidos revestidos por película a Quetiapine Lupin 300 mg

comprimidos revestidos por película

Velká Británie:Quetiapine 25 mg Film-coated Tablets, Quetiapine 100 mg Film-coated Tablets,

Quetiapine 150 mg Film-coated Tablets, Quetiapine 200 mg Film-coated Tablets a Quetiapine 300 mg

Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena20.6.2012.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls231800/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapine Lupin100mgpotahované tablety

2KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatableta obsahuje quetiapinum100mg (ve formě115.12mg quetiapini

fumaras).

Pomocné látky:Jedna tableta obsahuje76.88mgmonohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety svyraženým „100“na jedné straně a

hladkénastraně druhé.

4KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Quetiapine Lupin je indikovaný pro:

léčbuschizofrenie,

léčbubipolárních poruch včetně:

oléčbystředně těžkých až těžkých manických epizod provázejícíchbipolární

poruchy,

oléčbytěžkých depresivních epizod provázejících bipolární poruchy,

oprevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manické a

depresivní epizody reagovaly na léčbu quetiapinem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Pro jednotlivé indikace existují různá dávkování. Také je nutné zajistit, aby pacienti

na základě svého stavu obdrželi jasné pokyny týkající se vhodného dávkování.

Dávkování

Dospělí:

Léčba schizofrenie

Při léčbě schizofrenie by se měl přípravek Quetiapine Lupin potahované tablety

podávat dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1.

den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od 4. dne by měla být

dávka titrována až k obvyklé účinné dávce pohybující se v rozsahu 300 až 450 mg

denně. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta lze

dávku upravit v rozsahu 150 až 750 mg denně.

Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod provázejícíchbipolární

poruchy

Při léčbě manických epizod provázejících bipolární poruchy by měl být přípravek

Quetiapine Lupin podáván dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny

terapie je 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Další

úprava dávky až na 800 mg denně do 6. dne musí probíhat v přírůstcích

nepřesahujících 200mg denně.

Dávku lze v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta

upravit v rozsahu 200 až 800 mg denně. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozsahu

400 až 800 mg denně.

Léčba depresivních epizod provázejících bipolární poruchy

Přípravek Quetiapine Lupine potahované tablety by se měl podávat jednou denně

před spaním. Celková denní dávka pro první čtyři dny terapie je 50 mg (1. den), 100

mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg.

Při klinických hodnoceních nebyl u skupiny 600 mg ve srovnání se skupinou 300 mg

prokázán žádný další prospěch (viz bod 5.1). Jednotliví pacienti však mohou mít z

dávky 600 mg prospěch. O dávkování vyšším než 300 mg musí rozhodnout lékaři se

zkušenostmi v léčbě bipolárních poruch. Klinická hodnocení prokázala, že vpřípadě

pochybností o snášenlivosti lze u jednotlivých pacientů uvažovat o snížení dávky na

minimum 200 mg.

Při prevenci recidivy spojené s bipolární poruchou

Pro prevenci recidivy manických, smíšenýchnebo depresivních a smíšených epizod

bipolární poruchyby léčba pacientů, kteří reagovali na quetiapin v akutní fázi

bipolární poruchy, měla pokračovat stejnou dávkou přípravku.Vzávislosti na

klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta můžebýt dávka upravena v

rozmezí 300 až 800 mg/den podávaných dvakrát denně.Je důležité, aby pro

udržovací terapii byla použita nejnižší účinná dávka.

Starší lidé:

Stejně jako při podávání ostatních antipsychotik starším lidem je při léčbě přípravkem

Quetiapine Lupin třeba zvýšené opatrnosti, zejména vúvodních fázích léčby.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta by měla být

titrace dávky pomalejší a denní terapeutické dávky nižší než u mladších pacientů.

Střední hodnota plazmatické clearance quetiapinu je u starších osob vporovnání

smladšími snížena o 30-50 %.

Účinnost a bezpečnost nebyla u pacientů nad 65 let sdepresivními epizodami vrámci

bipolární poruchy hodnocena.

Děti a adolescenti:

Nedoporučuje se podávat přípravek Quetiapine Lupine dětem a adolescentům do 18

let věku, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové skupiny.

Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických hodnocení jsou uvedeny v

bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Poškození funkce jater:

Quetiapin je ve velké míře metabolizován v játrech. Proto je při podávání přípravku

Quetiapine Lupin třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům spoškozenou funkcí

jater, zejménapři úvodním stanovení dávky. Pacienti se známým poškozením funkce

jater by měli začít s dávkou 25 mg denně. Dávku je třeba zvyšovat o 25 mg až 50 mg

denně, až se dosáhne účinné dávky, vzávislosti na klinické odpovědi a toleranci

individuálního pacienta.

Způsob podávání

Přípravek Quetiapine Lupin může být podáván s jídlem nebo nalačno.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek viz bod 6.1.

Kontraindikováno je souběžné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou

inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erytromycin, klaritromycin a

nefazodon. (Viz také bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu, že přípravek Quetiapine Lupin má několik indikací, je nutné vzít v

úvahu bezpečnostní profil sohledem na individuální diagnózu každého pacienta a

podávanou dávku.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Nedoporučuje se podávat quetiapine dětem a adolescentům do 18 let, neboť chybí

data podporující použití přípravkuu této věkové skupiny. Klinická hodnocení

ukázala, že spolu se známými bezpečnostními profily identifikovanými u dospělých

(viz bod 4.8), nastaly určité nežádoucí účinky u dětí a adolescentů ve srovnání s

dospělými častěji (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hladiny prolaktinu v séru,

extrapyramidové příznaky). Byl také identifikován jeden nežádoucí účinek, který

dříve nebyl při hodnocení prováděných u dospělých zaznamenán (zvýšený krevní

tlak). U dětí a adolescentů byly také pozorovány změny v testech funkceštítné žlázy.

Dlouhodobé bezpečnostní dopady léčby quetiapinem na růst a zrání nebyly studovány

po 26. týdnu. Dlouhodobé dopady na kognitivní a behaviorální vývoj nejsou známy.

Při placebem kontrolovaných klinických hodnoceních dětí a adolescentů léčených

quetiapinem byl quetiapin ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro

schizofrenii a bipolární mánii spojován se zvýšeným výskytem extrapyramidových

příznaků (EPS) (viz bod 4.8).

Sebevražda / suicidální myšlenky nebo klinické zhoršení:

Deprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek,

sebepoškození a sebevraždy (události související se sebevraždou). Toto riziko

přetrvává do významné remise. Vzhledem ktomu, že ke zlepšení nemusí dojít

vprvních několika týdnech nebo delší době léčby, měli by být pacienti důkladně

monitorováni, dokud ktakovému zlepšení nedojde. Je všeobecnou klinickou

zkušeností, že se riziko sebevraždy může zvyšovat včasných stádiích zotavování.

Z důvodu známých rizikových faktorů léčené choroby by lékaři měli také zvažovat

možná rizika sebevražedných příhod po náhlém ukončení léčby quetiapinem.

Se zvýšeným rizikem událostí souvisejících se sebevraždou mohou být také spojeny

další psychiatrické stavy, na které je quetiapin předepisován. Tyto stavy mohou být

také komorbidní stěžkými depresivními epizodami. Stejná preventivní opatření jaká

je třeba zajistit při léčbě pacientů stěžkými depresivními epizodami tedy musí být

dodržována i při léčbě pacientů trpících jinými psychiatrickými poruchami.

O pacientech sanamnézou událostí souvisejících se sebevraždou nebo těch, kteří

vykazují významný stupeň suicidálních myšlenek před zahájením léčby, je známo, že

jsou vystaveni zvýšenému riziku suicidálních představ nebo pokusů o sebevraždu a

měli by být podrobeni důkladnému monitorování vprůběhu léčby. Metaanalýza

placebem kontrolovaných klinických hodnocení antidepresiv u dospělých pacientů

spsychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko suicidálního chování při

podávání antidepresiv ve srovnání splacebemu pacientů mladších než 25 let.

Důkladná kontrola pacientů a zejména těch, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku, by

měla doprovázet lékovou terapii, zejména na začátku léčby a po změnách dávky.

Pacienti (a poskytovatelé péče) by měli být upozorněni na potřebu monitorování

jakéhokoliv klinického zhoršení, suicidálního chování nebo myšlenek a neobvyklých

změn vchování ana potřebuokamžitěvyhledat lékařskou pomoc, pokud se tyto

příznaky vyskytnou.

U krátkodobých placebem kontrolovaných klinických hodnocení pacientů s těžkými

depresivními epizodami spojenými s bipolární poruchou bylo u mladých pacientů

(mladších než 25 let) léčených quetiapinem oproti placebu pozorováno zvýšené riziko

sebevražedných příhod (3,0 %, vs. 0 %).

Extrapyramidové příznaky

Při placebem kontrolovaných klinických hodnoceních dospělých pacientů byl

quetiapin u léčby pacientů stěžkými depresivními epizodami spojenými s bipolární

poruchou oproti placebu spojován se zvýšeným výskytem extrapyramidových

příznaků (EPS) (viz bod 4.8 a 5.1).

Použití quetiapinu bylo spojováno se vznikem akathisie, charakterizované subjektivně

nepříjemným nebo znepokojivým neklidem a potřebou častého pohybu, často

doprovázené neschopností klidně sedět nebo stát. K tomu nejčastěji dojde v prvních

několika týdnechléčby. U pacientů, u kterých dojde ke vzniku takovýchto příznaků,

může být zvýšení dávky škodlivé.

Tardivní dyskineze:

Pokud se objeví příznaky a symptomy tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení

dávky nebo přerušení léčby quetiapinem. Příznaky tardivnídyskineze se mohou

zhoršit nebo objevit také až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Ospalost a závratě:

Léčba quetiapinem byla spojena s ospalostí a obdobnými symptomy, jako je sedace

(viz bod 4.8).

Při klinických hodnoceních léčby pacientů s bipolární depresí se tyto symptomy

objevily obvykle v prvních 3 dnech léčby a intenzita byla převážně mírná až středně

těžká.

Pacienti s bipolární depresí svýznamnými projevy ospalosti mohou po dobu

minimálně 2 týdnů od začátku ospalosti nebo do zlepšení symptomů vyžadovat

častější kontakt. Lze také uvažovat o přerušení léčby.

Léčba quetiapinem byla spojená s ortostatickou hypotenzí a závratěmi (viz bod 4.8),

které obvykle začínají, stejně jako ospalost, v úvodní fázi titrace dávky. To může

obzvláště u staršíchpacientů způsobit zvýšený výskyt náhodných poranění (pádů).

Pacientům je tedy nutné doporučit zvýšenou opatrnost do doby, než se seznámí s

potencionálními účinky přípravku.

Kardiovaskulární:

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání quetiapinu pacientům seznámými

kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy, které

mohou zvyšovat náchylnost pacienta k rozvoji hypotenze.Quetiapin může vyvolat

ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodním zvyšování dávky. Pokud se tak stane, je

třebatitrovat dávku pozvolněji nebo dávku snížit.U pacientů se skrytým

kardiovaskulárním onemocněním musí být použit pomalejší titrační režim.

Záchvaty:

V kontrolovaných klinických hodnoceních nebyl rozdíl v incidenci záchvatů u

pacientů léčených quetiapinemnebo placebem.Nejsou k dispozici žádná data o

incidenci u pacientů s anamnézou křečových stavů. Stejně jako u jiných

antipsychotik je doporučena opatrnost při léčbě pacientů se záchvaty v anamnéze (viz

bod 4.8).

Maligní neuroleptický syndrom:

Maligní neuroleptický syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou,

včetně léčby quetiapinem (viz bod 4.8).Mezi jeho klinické příznaky patří

hypertermie, změna duševního stavu, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního

nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy.V těchto případech je

třeba léčbu quetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Těžká neutropenie:

V klinických hodnoceních s quetiapinem byl méně často hlášen výskyt těžké

neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10 9 /l).Většinapřípadů těžké neutropenie se

objevila v průběhu prvních několika měsíců léčby quetiapinem.Nebyla pozorována

zjevná souvislost s dávkou.Na základě zkušeností po uvedení na trh se leukopenie

anebo neutropenie upravila po ukončení léčby quetiapinem.Možnými rizikovými

faktory pro vznik neutropenie jsou: preexistující nízký počet bílých krvinek a

poléková neutropenie v anamnéze.Léčbu quetiapinem je třeba přerušit u pacientů s

počtem neutrofilů <1,0 x 10 9 /l. Pacienty je třeba sledovat sohledem na příznaky

infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x

/l (viz bod 5.1).

Interakce

Viz také bod 4.5.

Současné užívání quetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je

karbamazepin nebo fenytoin, může podstatně snížit plazmatické koncentrace

quetiapinu, což může ovlivnit účinnost léčby quetiapinem.Pokud pacienti užívají

induktory jaterních enzymů, musí lékař před zahájením léčby zvážit, zda

předpokládaný prospěch léčby quetiapinem převáží možná rizika vysazení induktorů

jaterních enzymů.Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li

potřeba, aby byly nahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát

sodný).

Hmotnost

U pacientů léčených quetiapinem bylo hlášeno zvýšení hmotnosti. Toto je nutné

monitorovat a řešit klinicky vhodnými způsoby, v souladu spoužívanými pravidly

antipsychotické léčby (viz bod 4.8 a 5.1).

Hyperglykémie

Vevzácných případech byla hlášena hyperglykémie anebo exacerbace již existujícího

diabetu, občas spojené sketoacidózou nebo kómatem, včetně několika smrtelných

případů (viz bod 4.8).V některých případech bylo hlášeno předchozí zvýšení

hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu s používanými

pravidly antipsychotické léčby je doporučeno vhodnéklinické monitorování.Pacienti

léčení jakýmkoli antipsychotickým přípravkem včetně quetiapinu by měli být

sledováni sohledem na příznaky hyperglykémie (polydipsie, polyurie, polyfagie a

slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo s faktory rizikovýmipro diabetes mellitus

by měli být pravidelně sledováni z hlediska možného zhoršeníkontroly glykémie.

Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

Lipidy

V klinických hodnoceních s quetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin

triglyceridů, LDL a celkovéhocholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8).

Změny hladin lipidů je třeba léčit klinicky vhodným způsobem.

Metabolické riziko

Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glukózy v krvi (viz hyperglykémie)

a lipidech v klinických hodnoceních můžedojít u jednotlivých pacientů ke zhoršení

profilu metabolického rizika, které je třeba léčit klinicky vhodným způsobem (viz bod

4.8).

Prodloužení intervalu QT

V klinickém hodnocení a užívání v souladu se SPC nebyl quetiapin spojován s

trvalým prodlouženímabsolutní hodnoty intervalu QT. V rámci sledování po uvedení

na trh byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití quetiapinu v

terapeutických dávkách (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9).Podobně jako

u jiných antipsychotik je potřebná opatrnost při předepisování quetiapinu pacientům s

kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu

QT.Stejná opatrnost je potřebná při předpisu quetiapinu s léčivy, které prodlužují

QT interval anebo se současně podávanými neuroleptiky, zvláště u starších lidí, dále

při předpisu pacientům s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým

srdečním selháním, hypertrofií myokardu, hypokalémií nebo hypomagnesemií (viz

bod 4.5).

Vysazení

Při náhlém ukončení léčby quetiapinem byly pozorovány příznaky zvysazení, jako

jsou nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.

Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu alespoň 1 až 2 týdnů (viz bod

4.8).

Starší pacienti s psychózou související s demencí

Quetiapin nebyl schválen pro léčbu psychóz souvisejících sdemencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních u pacientů s

demencí bylo pozorováno 3násobně zvýšené rizikocerebrovaskulárníchnežádoucích

účinků u některých atypických antipsychotik.Mechanismus vzniku tohoto zvýšeného

rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit u jiných antipsychotik a jiných

populací pacientů.Quetiapin je třeba používat opatrně u pacientů s rizikovými

faktory pro cévní mozkovou příhodu.

Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou

související s demencí mají zvýšené riziko smrti ve srovnání s pacienty, kterým bylo

podáváno placebo.Ve dvou 10týdenních placebem kontrolovaných klinických

hodnoceních s quetiapinem a se stejnou populací pacientů (n = 710, průměrný věk:83

let, rozmezí: 5699 let) všakbyla incidence mortality ve skupině léčené quetiapinem

5,5 %oproti3,2 %ve skupině s placebem.Pacienti v těchto hodnoceních umírali z

různých důvodů obvyklých v této populace.Výsledky těchto hodnocení nezakládají

příčinný vztah mezi léčbou quetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí.

Dysfagie

Dysfagie (viz bod 4.8) byla hlášena při použití quetiapinu.Quetiapin je třeba

používat opatrně upacientů srizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolie

Při použití antipsychotických léčiv byly hlášeny případy žilní tromboembolie.

Vzhledem k tomu, že pacienti léčení antipsychotiky často trpí získanými rizikovými

faktory žilní tromboembolie, musíbýt před a v průběhu léčby quetiapinem

identifikovány všechny rizikové faktory a provedena preventivní opatření.

Další informace

Existují pouze omezené údaje o současném použití quetiapinu a divalproexu nebo

lithia v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod.

Kombinovaná léčba je však dobře tolerována (viz bod 4.8 a 5.1).Údaje poukazují na

aditivní účinek ve 3. týdnu léčby.

Laktóza

Přípravek Quetiapine Lupin potahované tablety obsahuje laktózu. Pacienti se

vzácnými hereditárními problémy, jako jsouintolerance galaktózy, vrozený

nedostatek laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorbce, by neměli tento lék

užívat.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku quetiapinu na centrální nervový systém je třeba dbát

opatrnosti při jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo

alkoholem.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je primárně odpovědný za

metabolizmus quetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii se

zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání quetiapinu (dávka 25 mg) a

ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC pro quetiapin.

Na základě tohoto zjištění je současné použití quetiapinu a inhibitorů CYP3A4

kontraindikováno.Nedoporučuje se také užívat quetiapine spolu s grapefruitovou

šťávou.

V klinickém farmakokinetickém hodnocení s opakovanými dávkami quetiapinu před

a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) vedlo

současné podávání karbamazepinu k významnému zvýšení clearance quetiapinu.

Tato zvýšená clearance snížila systémovou dostupnost quetiapinu (měřenou jako

plocha pod křivkou-AUC) průměrně až na 13 % ve srovnání s quetiapinem

samotným. U některých pacientů bylo snížení ještě větší.V důsledku této interakce

může dojít ke snížení plazmatických koncentrací quetiapinu a ovlivnění účinnosti

léčby.Současné podávání quetiapinu a fenytoinu (další induktor mikrosomálních

enzymů) vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o přibližně 450 %.Pokud pacienti

užívají induktory jaterních enzymů, musí lékař před započetím léčby zvážit, zda

předpokládaný prospěch léčby quetiapinem převáží možná rizika vysazení induktorů

jaterních enzymů. Je důležité, aby byly induktory vysazovány postupně a, je-li

potřeba, aby bylynahrazeny léčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např. valproát

sodný) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání

antidepresiv imipraminu (známý inhibitor CYP 2D6) nebo fluoxetinu (známý

inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání

antipsychotik risperidonu nebo haloperidolu.Současné podávání quetiapinu a

thioridazinu vedlo ke zvýšení clearance quetiapinu o přibližně 70 %.

Farmakokinetikaquetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu.

Farmakokinetika lithia se nemění při současném podávání quetiapinu.

Při současném podávání valproátu sodného a quetiapinu nedochází ke klinicky

významné změně farmakokinetiky ani jednoho z léčiv.Retrospektivní studie dětí a

adolescentů užívajících valproát, quetiapin nebo oba léky, zjistily vyšší incidence

leukopenie a neutropenie u skupin užívajících obě léčiva oproti skupinám s jedním

léčivem.

Formální interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivy nebyly

provedeny.

Opatrnosti je třeba v případech, kdy se quetiapine podává současně s léčivy, u kterých

je známo, že mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QTc interval.

Byly hlášeny nesprávné pozitivní výsledky enzymatické imunoanalýzy metadonu a

tricyklických antidepresiv u pacientůužívajících quetiapin. Doporučuje se kontrola

sporných výsledků imunoanalýz pomocí vhodné chromatografické techniky.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost a účinnost podávání quetiapinu těhotným ženám nebyla dosud stanovena.

Dosud nejsou žádné poznatky o nežádoucích účincích z testů na zvířatech, možný

vliv na oči plodu nebyl dosud zkoumán.Quetiapin lze proto v těhotenství použít

pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky.Pokud byl

quetiapin podáván v průběhu těhotenství, u novorozenců se projevovaly symptomy z

vysazení léčby.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu

antipsychotik (včetněquetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně

extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou

lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie,

hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto

by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Není známo, do jaké míry se quetiapine vylučuje do mateřského mléka.Proto se

kojícím ženám doporučuje přerušit při užívání quetiapinu kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může quetiapin

ovlivňovat činnosti vyžadující mentální pozornost.Pacientům je třeba proto

doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani neobsluhovali stroje do doby, než bude

známajejich individuální vnímavost k výše uvedenému.

4.8 Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání quetiapinu patří ospalost,

závratě, suchost v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a

dyspepsie.

Podobně jako u jiných antipsychotik došlo i při podávání quetiapinu ke zvýšení

tělesné hmotnosti, synkopám, malignímu neuroleptickému syndromu, leukopenii,

neutropenii a perifernímu otoku.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou quetiapinem je uveden v tabulce

níže podle doporučení Rady pro mezinárodní organizace lékařské vědy (Council for

International Organizations of Medical Sciences–CIOMS III Working Group; 1995).

Frekvence nežádoucích účinků je hodnocena dle následujících pravidel: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥ 1/100, <1/10); méně časté (≥1/1000, <1/100); vzácné (≥1/10000, <1/1000);

velmi vzácné (< 1/10000).

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: Leukopenie 1

Méně časté: Eosinofilie, trombocytopenie, anémie

Vzácné: Agranulocytóza 27

Není známo: Neutropenie 1

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Přecitlivělost

Velmi

vzácné: Anafylaktická reakce 6

Endokrinní poruchy

Časté: Hyperprolaktinémie 16 , snížení celkového T

4 25 , snížení volného T

4 25 , snížení

celkového T

3 25 , zvýšení v TSH 25

Méně časté: Snížení volného T

, hypotyreóza 22

Velmi

vzácné: Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: Zvýšená chuť k jídlu

Méně časté: Hyponatremie 20

Velmi

vzácné: Diabetes mellitus 1, 5, 6

Psychiatrické poruchy

Časté:

Vzácné: Abnormální sny a noční můry, sebevražedné myšlenky a sebevražedné

chování 21

Náměsíčnost a s ním spojené činnosti jako je mluvení ze spaní a poruchy

příjmu potravy spojené se spaním

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Závratě 4, 17 , ospalost 2,17 , bolesti hlavy

Časté: Synkopa 4, 17 , extrapyramidové příznaky 1, 22 , dysartrie

Méně časté: Záchvaty 1 , syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze 1, 6

Srdeční poruchy

Časté: Tachykardie 4 , palpitace 24

Poruchy oka

Časté: Rozmazané vidění

Cévní poruchy

Časté: Ortostatická hypotenze 4, 17

Vzácné: Žilní tromboembolie 1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: Rinitida, dušnost 24

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Sucho vústech

Časté: Zácpa, dyspepsie, zvracení 26

Méně časté: Dysfagie 8

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: Žloutenka 6 , hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi

vzácné: Angioedém 6 , Stevens-Johnsonův syndrom 6

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi

vzácné: Rhabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté: Sexuální dysfunkce

Vzácné: Priapismus, galaktorea, otok prsu, poruchy menstruace

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Není známo: Syndromzvysazenílékuu novorozenců (viz bod 4.6)

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Velmi časté: Symptomy z vysazení (ukončení) léčby 1, 10

Časté: Mírná astenie, periferní otok, podrážděnost, horečka

Vzácné: Maligní neuroleptický syndrom 1 , hypotermie

Vyšetření

Velmi časté: Zvýšená hladina trygliceridu v séru 11 , zvýšený celkový cholesterol

(obzvláště LDL cholesterol) 12 , snížení HDL cholesterolu 18 , zvýšení

tělesné hmotnosti 9 , snížení hemoglobinu 23

Časté: Zvýšená hladina sérových transamináz (ALT, AST) 3 , snížený počet

neutrofilů, glukóza vkrvi zvýšená na hyperglykemickou úroveň 7

Méně časté: Zvýšení hladin gama-GT 3 , snížený počet krevních destiček 14 , prodloužení

1, 13, 19

Vzácné: Zvýšení krevní kreatinfosfokinázy 15

(1) Viz bod 4.4.

(2)Může se objevit ospalost, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle

vymizí při dalším užívání quetiapinu.

(3)U některých pacientů léčených quetiapinem bylo zjištěno asymptomatické zvýšení

sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-GT.Zvýšené hodnoty se obvykle

navrací k normě při pokračovánívléčbě quetiapinem.

(4)Quetiapin může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa

adrenergních receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a

u některých pacientů se synkopou, zejména při úvodní titraci dávky.(Viz bod 4.4).

(5) Vevelmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

(6) Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze na základě

údajů po uvedení na trh.

(7) Alespoň jednou naměřená hladina glukosy v krvi nalačno126 mg/dl (7,0

mmol/l) nebo hladina glukosy v krvi po jídle200 mg/dl (11,1 mmol/l).

(8) Zvýšený výskyt dysfagie při podávání quetiapinu ve srovnání s placebem byl

pozorován pouze v klinických hodnoceních bipolární deprese.

(9) Založeno na zvýšení tělesné hmotnosti o >7 % ve srovnání s výchozí tělesnou

hmotností.Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.

(10) Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány u akutních,

placebem kontrolovaných klinických hodnoceních v monoterapie, které posuzovaly

symptomy vysazení léčby:nespavost, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení,

závratě a podrážděnost.Případy těchto reakcí se obvykle do 1 týdne po vysazení léku

výrazně snížily.

(11) Triglyceridy200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ve věku18 let) nebo

150 mg/dl (1,694 mmol/l) (pacienti ve věku < 18 let)naměřené alespoň jednou.

(12) Cholesterol240 mg/dl (6,2064 mmol/l) (pacienti ve věku18 let) nebo

200 mg/dl (5,172 mmol/l) (pacientivevěku < 18 let)naměřené alespoň jednou.

Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu o30 mg/dl (0,769

mmol/l).Průměrná změna u pacientů, kteří měli tento nárůst, byla 41,7 mg/dl (1,07

mmol/l).

(13) Viz níže uvedený text.

(14)Krevní destičky100 x 10 9 /l naměřené alespoň jednou.

(15) Na základě hlášení zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy nesouvisející

sneuroleptickýmmaligním syndromem , získaných vrámciklinických studií .

(16) Hladiny prolaktinu (u pacientů >18 let): > 20μg/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >

30 μg/l (> 1304,34 pmol/l) u žen, naměřené kdykoli.

(17) Může vést kpádům.

(18) HDL cholesterol: < 40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/dl (1,282 mmol/l)

u žen, naměřené kdykoli.

(19) Výskyt pacientů, kteří mají QTc posun od<450 ms do≥450 ms s≥30 ms

nárůstem.V placebem kontrolovanýchstudiíchs quetiapinem byly průměrná výše

změny a počet pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobné mezi

quetiapinem a placebem.

(20) Posun od >132 mmol/l na132 mmol/l naměřené alespoň jednou.

(21) V průběhu léčby quetiapinem a krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy

sebevražedných představa sebevražedného chování (viz bod 4.4 a 5.1).

(22) Viz bod 5.1.

(23) Snížení hemoglobinu na13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužů a12 g/dl (7,45

mmol/l) u žen se objevilo alespoň vjednom případu u 11 % pacientů léčených

quetiapinem ve všech hodnoceních včetně otevřených prodloužených hodnoceních.

U těchto pacientů bylo kdykoli průměrné maximální snížení hemoglobinu-1,50 g/dl.

(24) Tato hlášení se často objevovala při tachykardii, závratích,ortostatické hypotenzi

anebo při základní srdeční či respirační chorobě.

(25) Založeno na posunu z normální výchozí hodnoty k potencionálně klinicky

významné hodnotě ve všech hodnoceních kdykoli po výchozím stavu. Posuny v

celkovém T

, volném T

, celkovém T

a volném T

3 jsou definovány jako <0,8 x dolní

hranice normy (pmol/l) a posun v TSH je >5 mIU/l kdykoli.

(26) Založeno na zvýšenémvýskytuzvracení u starších pacientů (≥65 let).

(27) U neutrofilů posun zvýchozí hodnoty≥1,5 x 10 9 /l na <0.5 x 10 9 /l kdykoli

vprůběhu léčby.

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlé nevysvětlené smrti,

zástavy srdce a torsades de pointes byly hlášeny při použití neuroleptik a jsou

považovány za efekt této skupiny léčiv.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Stejné nežádoucí účinky popsané u dospělých je třeba předpokládat u dětí a

adolescentů.Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší

frekvencí u dětí a adolescentů(10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky,

které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků je hodnocena dle následujících pravidel: Velmi časté

(>1/10); časté (> 1/100, <1/10); méně časté (>1/1,000, <1/100); vzácné (>1/10000,

<1/1000); velmi vzácné (< 1/10000).

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření

Velmi časté: Zvýšení u prolaktinu 1 , zvýšení krevního tlaku 2

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Extrapyramidové příznaky 3

Celkovéporuchy a reakce vmístě aplikace

Časté: Podrážděnost 4

(1) Hladiny prolaktinu (u pacientů <18 let):>20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; >26

μg/l (> 1130,428 pmol/l) užen, naměřené kdykoli. Méně než 1 % pacientů mělo

vzestup hladiny prolaktinu >100 μg/l.

(2) Na základě posunů nad klinicky významné hodnoty (převzato podle kritérií

„National Institutes of Health“) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo

>10 mmHg pro diastolický tlak kdykoli v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů)

placebem kontrolovaných klinických hodnocení u dětí a adolescentů.

(3) Viz bod 5.1.

(4) Poznámka:Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale

podrážděnost může být u dětí a adolescentů spojena s jinými klinickými projevy ve

srovnání s dospělými.

4.9 Předávkování

Obecně hlášené příznaky vyplývaly ze zhoršení známých farmakologických účinků

léčiva, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Bylo hlášeno úmrtí v rámci klinického hodnocení po akutním předávkování dávkou

13,6 g quetiapinu. Vrámci sledování po uvedení na trh byl hlášen smrtelný případ

předávkování samotným quetiapinem v dávce 6 g.Bylo však hlášeno i přežití

pacienta po akutním předávkování až 30 g quetiapinu.V období po uvedení na trh

byly hlášeny případy předávkování samotným quetiapinem s následkem smrti nebo

komatu.Dále byly také hlášeny následující případy předávkování quetiapinem v

monoterapii: Prodloužení intervalu QT, záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza,

respirační deprese, retence moči, zmatenost, delirium a/neboagitovanost. Pacienti s

existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko rozvoje

nežádoucích projevů po předávkování. (Viz bod 4.4: Kardiovaskulární).

Léčba předávkování

Neexistuje žádné specifické antidotum pro quetiapin.V případě závažných příznaků

je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na

jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení

dostatečného přísunu kyslíku a ventilace, a dále pravidelné sledování a podpora

kardiovaskulárního systému.Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence

absorpce při předávkování, lze při těžké otravě indikovat výplach žaludku a pokud je

to možné, provést jej do jedné hodiny po požití.Může být zváženopodání aktivního

uhlí.

V případě předávkování quetiapinem by měla být refrakterní hypotenze léčena

přiměřenými opatřeními, jako například nitrožilním podáním tekutin anebo

sympatomimetik. Vzhledem k tomu, že beta stimulacemůžezhoršit hypotenzi v alfa

blokáděvyvolané quetiapinem,je třeba se vyhnoutpoužitípřípravkůs epinefrinem a

dopaminem.

Důkladný lékařský dohled a monitorování musí pokračovat až do úplného zotavení

pacienta.

5FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Antipsychotika

Terapeutická klasifikace N05A H04

Mechanismus účinku

Quetiapin je atypické antipsychotikum. Quetiapin a norquetiapin, aktivní metabolit

quetiapinu v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery.

Quetiapin a norquetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT

) a dopaminovým D1 a

receptorům v mozku.Kombinace receptorového antagonismu se zvýšenou

selektivitou k 5HT

ve srovnání s D

receptory pravděpodobně přispívá ke klinickým

antipsychotickým účinkům a nízkému vlivuquetiapinu na rozvoj extrapyramidových

nežádoucích účinků oproti běžným antipsychotikům.Norquetiapin má též vysokou

afinitu k noradrenalinovému přenašeči („norepinephrine transporter“–NET).

Quetiapin a norquetiapin mají také vysokou afinitu khistaminergním a adrenergním

-receptorům a nízkou afinitu k adrenergnímα

a serotoninovým 5HT

A

receptorům.Quetiapin má zanedbatelnou afinitu k muskarinovým a

benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky

Quetiapin je aktivní ve zkouškách antipsychotického účinku, jako jsou např.

podmíněná vyhýbaváreakce.Potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo

prokázáno na základě behaviorálních nebo elektrofyziologických měření a zvyšuje

koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatelblokády D

receptorů.

V preklinických testech určených k predikci vyvolání extrapyramidového

syndromu není quetiapine stejný jako typická antipsychotika, a má profil

antipsychotika atypického. Po dlouhodobém podávání quetiapinu nevzniká

hypersenzitivita dopaminových D

receptorů.Při užití dávek dostatečně blokujících

receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii.Quetiapin má při dlouhodobém

podávání selektivní účinek na limbický systém, neboť blokuje depolarizaci

mesolimbických neuronů,nepůsobí však na nigrostriatální dopaminergní neuronyPři

akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus, po předchozí senzibilizaci

haloperidolem nebo bez ní, vykazuje quetiapin minimální tendenci k vyvolání

dystonických reakcí (viz bod 4.8).

Klinickáúčinnost

Schizofrenie:

Ve třech klinických, placebem kontrolovaných studiích u pacientů se schizofrenií s

různou dávkou quetiapinu nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS, nebo souběžného

užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem.

Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu fixními dávkami quetiapinu v rozmezí

75-750 mg/denneprokázala nárůst EPS nebo současného užívání anticholinergik.

Dlouhodobá účinnost tablet quetiapinu sokamžitým uvolňováním vprevenci relapsů

schizofrenie nebyla ověřena zaslepenými klinickými studiemi. Vnezaslepených

studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při udržování klinického

zlepšení během souběžné léčby u pacientů, kteří vykazovali iniciální odpověď na

léčbu a naznačovaltak určitou dlouhodobou účinnost.

Bipolární porucha

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky

quetiapinu do 800 mg/den pro léčbu středně těžké až těžké manické epizody, dvě

vmonoterapii advějako kombinovaná terapie slithiem nebo divalproexem, nebyly

přítomny žádné rozdíly mezi quetiapinem a placebem vincidenci EPS nebo

souběžném použití anticholinergik.

Vléčbě středně těžké až těžké manické epizody vykazoval quetiapinvedvou studiích

monoterapielepší účinnost než placebo na snížení manických příznaků ve 3 a 12

týdnu. Neexistují žádné údaje zdlouhodobých studií, které by prokázaly účinnost

quetiapinu vprevenci následných manických nebo depresivních epizod. Existují

pouze omezené údaje o současném použití quetiapinuvkombinaci s divalproexem

nebo lithiem v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod po 3 a

6týdnu. Kombinovaná léčba je však dobře tolerována. Údaje ukazují aditivní účinek

ve 3 týdnu. Druhá studie neukázala aditivní účinek v6 týdnu.

Průměrná střední dávka quetiapinu vposledním týdnu u respondérů byla asi 600

mg/den a asi 85% respondérů bylo vdávkovém rozsahu 400 až 800 mg/den.

Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně

těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl quetiapinv

tabletáchs okamžitýmuvolňováním v dávkách 300 a 600 mg významně účinnější než

placeboz hlediskarelevantníchvýslednýchparametrů:průměrnéhozlepšení skóre

MADRS a odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS

oproti výchozí hodnotě.Nebyl pozorovánrozdíl v účinnostimezi pacienty, kteří

dostávali 300 mg a pacienty, kteří dostávali 600 mg.

V pokračujících fázích ve dvou z těchto klinických studií bylo prokázáno, že

dlouhodobá léčba pacientů, kteří reagovali na podávání tablet quetiapinu s okamžitým

uvolňováním v dávce 300 mg nebo 600 mg, byla ve srovnání s placebemúčinnějšíz

hlediska vlivu nadepresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy.

Dvě studie prevence relapsu hodnotily účinek quetiapinu v kombinaci se stabilizátory

nálady a to u pacientů s mánií, depresí nebo se smíšenou poruchou. Kombinace s

quetiapinem byla účinnější než podávání samotných stabilizátorů nálady ve smyslu

prodloužení času mezi relapsy jakéhokoliv typu epizody (manické, smíšené nebo

depresivní).Quetiapin byl podáván dvakrát denně v celkových dávkách 400 až 800

mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Vjedné dlouhodobé studii (do 2 let léčby) hodnotící prevenci recidivy u pacientů

smanickou, depresivní nebo smíšenou epizodou byl quetiapin lepší než placeboz

hlediskaprodlužování času do recidivy jakékoliv změny nálady (manické, smíšené

nebo depresivní) u pacientů sbipolární poruchou typu I. Počet pacientů sporuchou

nálady byl 91 (22,5 %) ve skupině squetiapinem, 208 (51,5 %) ve skupině

splacebem, resp. 95 (26,1 %) ve skupině sléčbou lithiem. U pacientů, kteří reagovali

na quetiapin, když byloporovnánopokračování v léčbě quetiapinem s přechodem na

lithium, ukázaly výsledky,že přechod na lithium se nezdá býtspojený sprodloužením

času do recidivy poruchy nálady.

Klinickéstudieprokázaly, že quetiapin je účinný u schizofrenie a mánie při

dávkování dvakrát denně, přestože má farmakokinetický poločas asi 7 hodin.Tento

fakt podpořily i výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET),

která prokázala, že quetiapin zablokuje receptory pro 5HT

až na 12 hodin.

Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyla hodnocena.

Klinická bezpečnost

Vkrátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a

bipolární mánie byla agregovaná incidence extrapyramidových příznaků podobná

placebu (schizofrenie: 7,8% pro quetiapin a 8,0% pro placebo; bipolární mánie:

11,2% pro quetiapin a 11,4% pro placebo). Vyšší výskyt extrapyramidových

příznaků byl pozorován u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání spacienty

léčenými placebem vkrátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u

maniodepresivní poruchy a bipolární deprese. Vkrátkodobých, placebem

kontrolovaných studiích bipolární deprese byla kumulativní incidence

extrapyramidových příznaků 8,9% pro quetiapin ve srovnání s3,8% pro placebo.

Vkrátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích monoterapie u těžké

depresivní poruchy byla kumulativní incidence extrapyramidových příznaků 5,4 %

pro quetiapin tablety sprodlouženým uvolňováním a 3,2% pro placebo.

Vkrátkodobé, placebem kontrolované klinické studii monoterapie u starších pacientů

s těžkou depresivní poruchou byla kumulativní incidence extrapyramidových

příznaků 9,0% pro quetiapin tablety sprodlouženým uvolňováním a 2,3% pro

placebo. U bipolární deprese atěžké depresivníporuchy nepřekročila incidence

jednotlivých nežádoucích událostí (např. akatizie, extrapyramidové poruchy, tremoru,

dyskineze, dystonie, neklidu, mimovolníchsvalovýchkontrakcí, psychomotorické

hyperaktivity a svalové rigidity) 4% vjakékoliv léčebné skupině.

Vkrátkodobých placebem kontrolovaných studiích fixní dávky (50 mg/den až 800

mg/den) (v rozmezí od 3 do 8 týdnů) byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti u

pacientů léčených quetiapinem od 0,8 kg pro denní dávku 50 mg do 1,4 kg pro denní

dávku 600 mg (s nižším nárůstem hmotnosti pro denní dávku 800 mg) ve srovnání

s0,2 kg u pacientů léčených placebem. Procento pacientů léčených quetiapinem,

kteří přibrali≥7% tělesné hmotnosti se pohybovalo od 5,3% pro denní dávku 50 mg

po 15,5% pro denní dávku 400 mg (s nižším nárůstem pro denní dávky 600 a 800

mg), ve srovnání s 3,7% pro pacienty léčenéplacebem.

Studie dlouhodobé prevence relapsu měly nezaslepené období (v rozsahu od 4 do 36

týdnů), během něhož byli pacienti léčeni quetiapinem snásledným randomizovaným

obdobím vysazení, při němž byli pacienti randomizováni pro quetiapin nebo placebo.

Pro pacienty, kteří byli randomizováni pro quetiapin, byl průměrný nárůst hmotnosti

během nezaslepené fáze 2,56 kg a do 48. týdne randomizačního období byl průměrný

přírůstek hmotnosti 3,22 kg ve srovnání snezaslepeným výchozím stavem. Pro

pacienty, kteří byli randomizováni pro placebo, byl průměrný přírůstek hmotnosti

během nezaslepené fáze 2,39 kg a do 48. týdne randomizačního období byl průměrný

přírůstek hmotnosti 0,89 kg ve srovnání snezaslepeným výchozím stavem.

Vplacebem kontrolovaných studiíchu starších pacientů spsychózousouvisející s

demencí nebyla incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacient-

rokůvyšší u pacientů léčených quetiapinem než u pacientů léčených placebem.

V všech krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích monoterapie

pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů≥1,5x10 9 /l se alespoň jednou vyskytl

posun k počtu neutrofilů <1,5 x10 9 /l u 1,9 % pacientů na quetiapinu ve srovnání s

1,3% pacientů léčených placebem.Incidence posunu na >0,5-<1,0 x10 9 /l byla stejná

(0,2%) u pacientů léčených quetiapinem jako u pacientů léčených placebem.Ve

všech placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním

komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů≥1,5x10 9 /l se vyskytlo

alespoň jedno měření posunu počtu neutrofilů na <1,5x10 9 /l u 2,9 % pacientů a na <

0,5 x 10 9 /l u 0,21% pacientů léčených quetiapinem.

Léčba quetiapinem byla spojena spoklesem hladin hormonů štítné žlázy závislé na

dávce. Incidence posunů hladin TSH byla 3,5% pro quetiapin versus 2,7% pro

placebo.Incidence recipročního potenciálně klinicky významného posunu hladin T3

nebo T4 a TSH vtěchto studiích byla vzácná a pozorované změny hladin hormonů

štítné žlázy nebyly spojeny sklinicky symptomatickou hypotyreózou.

Pokles celkového a volného T4 byl maximální během prvních šesti týdnů léčby

quetiapinem, bez žádné další redukce během dlouhodobé léčby.Pro asi 2/3 všech

případů bylo snížení léčby quetiapinem spojeno se zrušením vlivu na celkový a volný

T4, bez ohledu na trvání léčby.

Kataraktaa zákaly oční čočky

Vklinické studii hodnotící kataraktogenní potenciál quetiapinu (200–800 mg/den)

proti resperidonu (2–8 mg) u pacientů se schizofrénií nebo schizoafektivní

poruchou, procento pacientů se zvýšeným stupněm zákalu čočky nebylo vyšší u

quetiapinu (4 %) ve srovnání s risperidonem (10%) pro pacienty salespoň 21 měsíční

expozicí.

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Účinnost a bezpečnost quetiapinu byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované

studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let).Asi 45 %

populace pacientů mělo další diagnózu ADHD.Dále byla provedena 6týdenní

placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let).

V obou studiích byly vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na quetiapin.Léčba

quetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a

dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie

400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech

rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre

YMRS (aktivní léčba minus placebo)-5,21 pro quetiapin v dávce 400 mg/den a-6,56

pro quetiapin v dávce 600 mg/den.Podíl pacientů reagujících na léčbu (zlepšení

YMRS50 %) byl 64 % pro quetiapin v dávce 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a

37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v

celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo)-8,16 pro quetiapin v dávce

400 mg/den a-9,29 pro quetiapin v dávce 800 mg/den.Ani režim s nízkou dávkou

(400 mg/den), ani vysokou dávkou (800 mg/den) quetiapinu nebyl lepší než placebo s

ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o30 %

oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS.Vyšší dávky měly za následek

číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci relapsu v této věkové

kategorii.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s quetiapinem

dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní

informace.U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k

jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s

vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8)

Extrapyramidové příznaky

V krátkodobé placebem kontrolované studii monoterapie adolescentů (13-17 let) se

schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro

quetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj.

akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická

hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskineze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině.

V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii dětí a adolescentů (10-17 let) s

bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro

quetiapin a 1,1 % pro placebo.Vdlouhodobé otevřené fázi studii schizofrenie a

bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti

V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 %

pacientů užívajících quetiapin a 2,5 %pacientů užívajících placebo7 % své tělesné

hmotnosti.Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5

standardní odchylky od bazální hodnoty "Body Mass Index" (BMI) pokládán za

klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených quetiapinem po dobu alespoň

26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevražda / sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu

V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se

schizofrenií byl výskyt sebevražedných událostí 1,4% (2/147) pro quetiapin a 1,3 %

pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let.V krátkodobých placebem kontrolovaných

studiích u pediatrických pacientů sbipolární mánií byl výskyt sebevražedných

událostí 1,0% (2/193) pro quetiapin a 0% pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Quetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje.

Biologická dostupnost quetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem.

Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norquetiapinu v ustáleném

stavu dosahují 35 % koncentrací quetiapinu.

Quetiapin a norquetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární

farmakokinetiku.

Distribuce

Quetiapinjepřibližněz83% vázán na proteiny plasmy.

Metabolismus

Quetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Po podání radioaktivně značeného

quetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5 % původní sloučeniny v

nezměněné formě. Testyin vitroprokázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na

cytochromem P450zprostředkovanémmetabolismu quetiapinu je CYP3A4.

Norquetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Asi 73 % radioaktivity se vyloučí močí a 21 % stolicí.

Quetiapin a několik metabolitů quetiapinu (včetně norquetiapinu) jsouin vitro

slabými inhibitoryenzymůlidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4.

Inhibice cytochromuin vitrobyla pozorovánapouzevkoncentracích asi 5 až 50 krát

vyšších než jsou koncentrace naměřené po podání 300 až 800 mg/den člověku.Na

základě těchto výsledkůin vitroje nepravděpodobné, že by současné podávání

quetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné inhibici metabolické kapacity

cytochromu P450 pro jiná léčiva.Ze studií na zvířatech je zřejmé, že quetiapin může

indukovat enzymy cytochromu P450.Ve specificky zaměřené interakční studii u

psychotických pacientů však nebyla pozorována zvýšená aktivita cytochromu P450

po podání quetiapinu.

Eliminace

Poločas eliminace quetiapinu a norquetiapinu je asi 7, resp. 12 hodin.Průměrně je < 5

% molární frakce dávky vylučováno do moči jako volný quetiapin a aktivní metabolit

lidské plazmynorquetiapin.

Zvláštní populace

Pohlaví

Kinetika quetiapinu se neliší mezi muži a ženami.

Starší lidé

Průměrná clearance quetiapinu u starších osob je asi 30 až 50% nižší než u dospělých

vevěku 18 až 65 let.

Poškození ledvin

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m 2 ) je

průměrná plazmatická clearance quetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty

clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců.

Poškození jater

Průměrná plazmatická clearance quetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů se

známým poškozením funkce jater (stabilizovanáalkoholickácirhóza).Vzhledem k

tomu, že se quetiapin intenzivně metabolizuje v játrech, očekávají se u populace s

jaterní poruchou zvýšené plazmatické hladiny.U těchto pacientů může být nutné

upravit dávku (viz bod 4.2).

Děti a adolescenti (10 až 17 let věku)

Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 mladistvých, kteří

byli na udržovací léčbě 400 mg quetiapinu dvakrát denněV rovnovážném stavu byly

dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky quetiapinu u dětí a

adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv C

x byla u dětí

při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých.AUC a C

aktivního

metabolitu, norquetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28

%, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

5.3 Předklinické údaje vztahujícíse kbezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicituin vitroain vivoa nebyl nalezen žádný

důkaz genotoxicity přípravku.U laboratorních zvířat při klinicky relevantních

dávkách byly nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v

dlouhodobém klinickém výzkumu:

U potkanů byla pozorována pigmentová depozita štítné žlázy, u opic rodu

Cynomolgusbyla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin

T3, snížení koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla

nalezena katarakta a zákal oční čočky.(informace o kataraktách/zákalu oční čočky viz

bod 5.1).

Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu léčby quetiapinem a

možného bezpečnostního rizika pro pacienta.

6FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Povidon

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Žlutýoxidželezitý(E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou baleny v blistrech z PVC/PVDC /AlBlistry jsou baleny do krabiček.

Tablety jsou k dispozici v balení po 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu

smístními požadavky.

7DRŽITELROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lupin (Evropa) Ltd

Victoria Court

Bexton Road

Knutsford

Cheshire, WA16 0PF

Velká Británie

8REGISTRAČNÍ ČÍSLO

68/420/12-C

9DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.6.2012

10DATUM REVIZE TEXTU

20.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace