PVP Jod 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PVP Jod 100 mg/ ml Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PVP Jod 100 mg/ml Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • všechny druhy zvířat
 • Terapeutické oblasti:
 • Jód produkty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938181 - 1 x 100 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/012/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM

OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PVP Jod 100 mg/ml kožní sprej, roztok

1.

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

Název veterinárního léčivého přípravku

PVP Jod 100 mg/ml kožní sprej, roztok

Povidonum iodinatum

3.

Obsah léčivých a ostatních látek

Přípravek je téměř čirý roztok hnědočervené barvy obsahující v 1 ml:

Léčivá látka:

Povidonum iodinatum 100 mg

Pomocné látky:

Ethanol denaturovaný benzínem 500 mg

4.

Léková forma

Kožní sprej, roztok

5.

Velikost balení

1 x 100 ml

1 x 200 ml

1 x 1000 ml

6.

Indikace

Přípravek účinkuje proti baktériím, virům a kvasinkám. Používá se na dezinfekci

při operacích, kastracích a na místa injekčního podání, na dezinfekci genitálií a dezinfekci

pahýlu pupeční šňůry u novorozených mláďat.

Může se používat také na krátkodobou dezinfekci povrchu struků a mléčných žláz

při poraněních.

7.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypertyreózy a dalších poruch štítné žlázy.

8.

Nežádoucí účinky

Velmi vzácně se u citlivých jedinců může vyskytnout alergická reakce projevující se

zarudnutím, pálením nebo svěděním kůže.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek (nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

Můžete také prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky,

nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

9.

Cílový druh zvířat

Všechny druhy zvířat.

10.

Dávkování pro každý druh, cesta (y) a způsob podání

Přípravek se aplikuje na ošetřované místo ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Zabraňte, aby přípravek

při aplikaci stékal dolů z ošetřovaného povrchu.

11.

Pokyny pro správné podání

Před použitím nutno nádobu protřepat!

12.

Ochranná (é) lhůta (y)

Bez ochranných lhůt.

13.

Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené

na obalu.

14.

Zvláštní opatření

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Při aplikaci chraňte oči zvířete.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

U citlivých živočišných druhů mohou být pozorovány intenzivnější nežádoucí účinky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na jód, těhotné ženy a lidé s poruchami štítné žlázy by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při manipulaci s přípravkem nepijte, nejezte a nekuřte.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky

či sliznice ihned opláchněte exponovanou část velkým množstvím vody a odstraňte

kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě náhodného zasažení

očí ihned důkladně vypláchněte oči velkým množstvím pitné vody. Pokud podráždění

přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte inhalaci přípravku. Ošetřování je nutné provádět v dobře větraných prostorách.

Při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních, útulcích) se doporučuje používat osobní

ochranné prostředky skládající se z gumových či latexových rukavic.

V případě náhodného požití přípravku vypijte velké množství pitné vody, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte toto upozornění ošetřujícímu lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Další opatření:

Přípravek barví oděv. Skvrny je možno odstranit vypráním v horké vodě. V případě silného

znečištění použijte roztok thiosulfátu sodného.

Březost, laktace, snáška, plodnost:

Použití během březosti a laktace není doporučeno. Pokud je jeho použití nezbytné, je možné

pouze za stálého veterinárního dohledu a pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem. Opakovaná aplikace na genitálie matky během březosti

může vyústit v hypothyreoidismus a vznik strumy u novorozených mláďat a fétu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Přípravek se nesmí použít společně s enzymatickými mastmi nebo s desinfekčními prostředky

obsahujícími rtuť.

Komplex povidon jód je také inkompatibilní s redukčními činidly, alkalickými solemi

a kysele reagujícími látkami.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Vzhledem k pouze zevnímu působení přípravku nehrozí nežádoucí účinky z předávkování.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

15.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud

je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

16.

Datum poslední revize příbalové informace

Srpen 2018

17.

Další informace

Hořlavina! Neklopit!

Registrované velikosti balení: 1 x 100 ml, 1 x 200 ml, 1 x 1000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

18.

Označení “Pouze pro zvířata” a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití,

pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

19.

Označení “Uchovávat mimo dohled a dosah dětí”

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

20.

Datum exspirace

EXP: {měsíc/rok}

21.

Registrační číslo(a)

99/012/09-C

22. Číslo šarže od výrobce

Šarže: