PTEROCYN 750 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X750MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
750MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 390/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls40484/2011, sukls40488/2011, sukls40489/2011,

sukls40490/2011

Příbalová informace: informace prouživatele

PTEROCYN250mgpotahované tablety

PTEROCYN 500 mg potahované tablety

PTEROCYN 750 mg potahované tablety

PTEROCYN 1000 mg potahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebolékárníkanebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo

lékárníkovinebozdravotní sestře. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci

Co je přípravekPTEROCYNa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, nežzačnete přípravekPTEROCYNužívat

Jak se přípravekPTEROCYNužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekPTEROCYNuchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co jepřípravekPTEROCYNa kčemu se používá

PTEROCYNjeantiepileptikum(lék určenýk léčbě záchvatů u nemocnýchs epilepsií).

PTEROCYNse užívá:

samostatně u pacientů ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě parciálních

(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od 1 měsíce věku

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 lets idiopatickou

generalizovanou epilepsií..

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekPTEROCYNužívat

NeužívejtePTEROCYN

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levetiracetam nebo na kteroukoli další složku

přípravkuPTEROCYN (viz část 6.)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuPTEROCYNje zapotřebí

Před užitím přípravku PTEROCYN se poraďte se svým lékařem:

Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné

úpravě dávkování.

Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení nebo neočekávaný rozvojdospíváníu Vašeho dítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

Pokud by u Vás došlo ke zhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím, kontaktujte svého

lékaře.

U několika osob léčených antiepileptiky, jako jePTEROCYN, se vyskytly myšlenky na

sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražednýchpředstav, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravkuPTEROCYNs jídlemapitím

PřípravekPTEROCYNmůžete užívatnezávisle na jídle, tj. spolu s jídlem nebo bez něj. Pro

maximálníbezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravkuPTEROCYNalkohol.

Těhotenství,kojenía fertilita

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jstetěhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PTEROCYNse nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Není známomožné

riziko pro Vaše nenarozené dítě. Ve studiích na zvířatech mělpřípravekPTEROCYNnežádoucí

reprodukční účinky, avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PTEROCYNmůženarušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně

ovlivněna.

PTEROCYN 750 mg potahované tablety obsahujebarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které

může způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravekPTEROCYNužívá

Vždy užívejtetento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařemnebolékárníkem.PTEROCYNsemusí užívat 2x denně, jednou

ráno a jednou večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí

lékař.

250 mg

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg (4 tablety) až 3 000 mg (12 tablet) každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravekPTEROCYN, lékař Vám předepíše po dobu prvních2 týdnů

nižšídávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: při denní dávce 1 000 mg si musíte vzít dvě tablety ráno a dvě tablety večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí1 000 mg (4 tablety) až 3 000 mg (12 tablet) každý den.

Příklad: při denní dávce 1 000 mg si musíte vzít dvě tablety ráno a dvě tablety večer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než50

kg:

Lékař Vámpředepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamupodle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljenejvhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než

6 let.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Příklad: obvyklá dávka 20 mg/kg tělesné hmotnosti každý den; musíte podat svému dítěti, které váží25

kg, 1 tabletu ráno a 1 tabletu večer.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljevhodnější léková forma pro kojence.

500 mg

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg (2tablety) až 3 000 mg (6tablet) každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravekPTEROCYN, lékař Vám předepíše po dobu prvních2 týdnů

nižšídávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: při denní dávce2000 mg si musíte vzít dvě tablety ráno a dvě tablety večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1000 mg (2tablety) až 3 000 mg (6tablet) každý den.

Příklad: při denní dávce 1 000 mg si musíte vzítjednutableturáno ajednutabletuvečer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než50

kg:

Lékař Vámpředepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamupodle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljenejvhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než

6 let.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnostidenně.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljevhodnější léková forma pro kojence.

750 mg

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravekPTEROCYN, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů

nižšídávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: při denní dávce3000 mg si musíte vzít dvě tablety ráno a dvě tablety večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mgaž 3 000 mg každý den.

Příklad: při denní dávce 1500 mg si musíte vzítjednutableturáno ajednutabletuvečer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti(2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než50

kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamupodle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljenejvhodnější léková forma pro kojence a dětimladšínež

6 let.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljevhodnější léková forma pro kojence.

1000 mg

Monoterapie

Dávka pro dospělé adospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravekPTEROCYN, lékař Vám předepíše po dobu prvních 2 týdnů

nižšídávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: při denní dávce2000mg si musíte vzítjednu tableturáno ajednu tabletuvečer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mgaž 3 000 mg každý den.

Příklad: při denní dávce2 000mg si musíte vzítjednutableturáno ajednutabletuvečer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než50

kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamupodle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljenejvhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než

6 let.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Perorální roztoklevetiracetamu100 mg/mljevhodnější léková forma pro kojence.

Způsob podání

TabletypřípravkuPTEROCYNse polykají s dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte sklenicí

vody).

Délka léčby

PřípravekPTEROCYNje určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem

PTEROCYNtak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujte léčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést

ke zvýšenému výskytu záchvatů.Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem

PTEROCYN, doporučí Vám, jak přípravekPTEROCYNpostupně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuPTEROCYN, než jste měl(a)

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkemPTEROCYNjsou ospalost,agitovanost

(pohybovýneklid), agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užítPTEROCYN

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravkuPTEROCYN, vyhledejte svéholékaře.

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekPTEROCYN

Při ukončování léčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutno vysazovat přípravek

postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít iPTEROCYNnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků

a pokudVás tyto účinky znepokojují.

Některé z nežádoucích účinků jako ospalost, únava nebo závratě se mohou vyskytovat častěji na

začátkuléčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definované následovně:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté:

nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

somnolence (ospalost), bolest hlavy.

Časté:

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie, třes (mimovolní chvění)

vertigo (pocit otáčení)

kašel

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost

vyrážka

astenie (tělesná slabost)/únava.

Méně časté:

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek

úbytek tělesné hmotnosti, přibývání na váze

pokus o sebevraždu a sebevražednépředstavy, duševní poruchy, abnormální chování,

halucinace, hněv, zmatenost, emoční nestabilita/výkyvy nálady,agitovanost (pohybový

neklid)

amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace/ataxie

(poruchakoordinace pohybů), parestezie (brnění), poruchypozornosti(ztrátasoustředění)

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění

vypadávání vlasů, ekzém, svědění

svalová slabost, myalgie (bolest svalů)

poranění.

Vzácné:

infekce

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení,

neschopnost se soustředit)

nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém s ovládáním

pohybů,hyperkineze (hyperaktivita)

zánět slinivky břišní

jaterní selhání, zánět jater

puchýře na kůži, v ústech, v okolí očí a pohlavních orgánů, kožní vyrážka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JakpřípravekPTEROCYNuchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičceza „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravekPTEROCYNobsahuje

Léčivou látku jelevetiracetamum250, 500, 750, 1000,mg.

Pomocnými látkamijsou:

Jádro tablety:

Krospovidon (typ B), Povidon K30, bezvodý oxid křemičitý,magnesium-stearát

PTEROCYN 250 mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol 400,oxid titaničitý(E171), mastek, hlinitý lakindigokarminu(E132)

PTEROCYN500mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol 400,oxid titaničitý(E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172)

PTEROCYN750mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa,makrogol400,oxidtitaničitý(E171),mastek,hlinitýlakoranžovéžluti(E110),

červený oxid železitý (E172)

PTEROCYN1000mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol400,oxid titaničitý(E171), mastek

JakpřípravekPTEROCYNvypadá a co obsahuje toto balení

PTEROCYN250mgpotahovanétabletyjsoumodré,oválnépotahovanétabletyspůlicírýhouna

jedné straně, o rozměrech 12,9 x 6,1 mmbalené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10,20, 30,50, 60, 80, 120a200potahovaných tablet.

PTEROCYN500mgpotahované tabletyjsoužluté,oválné potahované tabletyspůlicírýhouna jedné

straně, o rozměrech 16,5 x 7,7 mm balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10,20, 30, 50, 60, 80, 120a200potahovaných tablet.

PTEROCYN750mgpotahovanétabletyjsouoranžové,oválnépotahovanétabletyspůlicírýhouna

jedné straně, o rozměrech 18,8 x 8,9 mm balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10,20, 30, 50, 60, 80, 120a200potahovaných tablet.

PTEROCYN1000mgpotahované tabletyjsoubílé,oválnépotahované tabletyspůlicí rýhouna jedné

straně, o rozměrech 19,2 x 10,2 mm balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10,20, 30, 50, 60, 80, 120a200potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a,500 02 Hradec Králové, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Evreux, Rue Du Guesclin 5, Evreux Cedex, Francie

Remedica Ltd., Aharnon Street–Limassol Industrial Area, Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek byl schválen včlenských státechEHPpod následujícími jmény:

Portugalsko: PTEROCYN 250, 500, 750, 1000 mg

Polsko:PTEROCYN250, 500, 750, 1000 mg

Maďarsko: PTEROCYN 250, 500, 750, 1000 mg

Lotyšsko: PTEROCYN 250, 500, 750, 1000 mg

Česká republika:PTEROCYN250, 500, 750, 1000 mgpotahované tablety

Slovenská republika:PTEROCYN250, 500, 750, 1000 mgfilmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována6.6.2012.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls40484/2011, sukls40488/2011, sukls40489/2011,

sukls40490/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

PTEROCYN 250 mg potahované tablety

PTEROCYN 500 mg potahované tablety

PTEROCYN 750 mg potahované tablety

PTEROCYN 1000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocná látka:

750 mg:

Jedna tableta obsahuje 0,375 mg hlinitého laku oranžové žluti (E110)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

PTEROCYN250mgpotahovanétabletyjsoumodré,oválnépotahovanétabletyspůlicírýhouna

jedné straně, o rozměrech 12,9 x 6,1 mm.Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.

PTEROCYN 500 mg potahované tabletyjsou žluté,oválné potahované tablety spůlicí rýhouna jedné

straně, o rozměrech 16,5 x 7,7 mm. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.

PTEROCYN750mgpotahovanétabletyjsouoranžové,oválnépotahovanétabletyspůlicírýhouna

jedné straně, o rozměrech 18,8 x 8,9 mm. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.

PTEROCYN 1000 mg potahované tabletyjsou bílé, oválné potahované tablety spůlicí rýhou na jedné

straně, o rozměrech 19,2 x 10,2 mm. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Pterocyn je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez

sekundární generalizaceu pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Pterocyn je indikován jako přídatná terapie

při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců

od 1 měsíce s epilepsií.

při léčbě myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a

dospívajících od 12 let.

při léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let

Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena

na terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát

denně každédva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby. Podle

klinické odpovědi a snášenlivosti lze denní dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku lze

zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustarších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucha renálních funkcí“ níže) se doporučuje

dávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Pro dospělé pacienty použijte následující tabulku adávku upravte odpovídajícím způsobem. Při

použití této tabulky dávkování je nutno nejprve stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) v

ml/min. U dospělých a dospívajících o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min zjistit z

hladin kreatininu vséru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) = ------------------------------------------------(x 0,85 u žen)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, BSA):

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) = --------------------------x 1,73

BSA pacienta (m²)

Úprava dávky u dospělých a dospívajících pacientů s hmotností alespoň 50 kg s poruchou renálních

funkcí:

Stupeň nedostatečnosti funkce

ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti v

konečném stadiu onemocnění

ledvin (1) - 500-1000 mg jednou denně (2)

(1) První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

(2) Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

U dětí sporuchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí, protože

clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studii s

dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m² můžebýtodhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) = ------------------------------------

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úprava dávkování pro kojence, děti a dospívající pacienty s hmotností nižší než 50 kg sporuchou

renálních funkcí:

Stupeň nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání (1)

Kojenci od 1 do méně

než 6 měsíců Kojenci 6-23 měsíců,

děti a dospívající s

hmotností pod 50 kg

Normální >80 7-21 mg/kg (0,07-0,21

ml/kg) dvakrát denně 10-30 mg/kg (0,10-

0,30 ml/kg) dvakrát

denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg (0,07-0,14

ml/kg) dvakrát denně 10-20 mg/kg (0,10-

0,20 ml/kg) dvakrát

denně

Středně těžký 30-49 3,5-10,5 ml/kg (0,035-

0,105 ml/kg) dvakrát

denně 5-15 mg/kg (0,05-0,15

ml/kg) dvakrát denně

Těžký <30 3,5-7 mg/kg (0,035-

0,07 ml/kg) dvakrát

denně 5-10 mg/kg (0,05-0,10

ml/kg) dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti v

konečném stadiu

onemocnění ledvin -- 7-14 mg/kg (0,07-0,14

ml/kg) jednou denně (2)

10-20 mg/kg (0,10-

0,20 ml/kg jednou

denně (3)(5)

(1) Pro dávky nižší než 250 mg a u pacientů neschopných polykat tablety se používá perorální roztok

levetiracetamu.

(2) První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg).

(3) První den léčby levetiracetamem sedoporučuje Úvodní dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg) .

(4) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035-0,07 ml/kg).

(5) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05-0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat.

U nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí může hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

renální nedostatečnost. Proto se při hodnotě clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73 m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem k věku,

hmotnosti pacienta a dávce.

Léková forma tablety není vhodná pro podávání kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace

sedává přednost perorálnímu roztoku levetiracetamu. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro

počáteční léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety nebo pro

podání nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se používá perorální roztok

levetiracetamu.

Monoterapie

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu u dětí a dospívajících do 16 let nebyly u monoterapie ještě

stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie pro kojence vevěku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) shmotností

nižší než 50 kg

Perorální roztok levetiracetamu je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podle klinickéodpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky

by neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Měla by být

použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejnájako u dospělých.

Doporučená dávka pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dvakrát denně 180 mg (1,8 ml) dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg(1 ml) dvakrát denně 300 mg (3 ml) dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg (1,5 ml) dvakrát denně 450 mg (4,5 ml) dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg (2 ml) dvakrát denně 600 mg (6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

od 50 kg (2) 500 mgdvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

U dětí s hmotností 25 kg nebo méně by měla být přednostně léčba zahájena perorálním roztokem

levetiracetamu 100 mg/ml.

Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

U kojenců se používá léková forma perorální roztok.

Způsob podání

Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto

přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud je nutno ukončit léčbu levetiracetamem, doporučuje se na základě současné klinické praxe

vysazovat jej postupně (tj. u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg

dvakrát denně každé dva až čtyři týdny; u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajících s

hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva

týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2

týdny.

Renální insuficience

Podávánílevetiracetamu pacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky.

U nemocných s těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést zhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu o

sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem

kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chování a případně by měla být zvolena vhodná léčba. Pacientům (a jejich ošetřujícím osobám) by

mělo být doporučeno, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let.

Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Avšak dlouhodobý účinek u dětí na učení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu nebyly dostatečně ověřeny u dětí s epilepsií do 1 roku.

Klinických studií se účastnilopouze 35 kojenců mladších než 1 rok s parciálními záchvaty a pouze 13

z nich bylo ve věku <6 měsíců.

750 mg:

Pterocyn750mgpotahovanétabletyobsahujehlinitýlakoranžovéžluti(E110),kterýmůže

způsobovat alergické reakce.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údaje z premarketingových klinických studií provedených u dospělých ukazují, že levetiracetam

neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují

farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivní hodnocení farmakokinetických interakcí u dětí a dospívajících s epilepsií (4-17 let)

potvrdilo, že přídatná léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace

současně podávaného karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. I když údaje naznačují, že

antiepileptika indukující enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětí o 20%, dávku není třeba

upravovat.

Probenecid

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibuje

renální clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolitu

však zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravky vylučované aktivní tubulární sekrecí by

také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Účinek levetiracetamu na probenecid nebyl

studován a účinek levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetam v dávce 1 000 mg denně nemělvliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel); endokrinní parametry (luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2 000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu ani

warfarinu. Protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání digoxinu, perorálních kontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání levetiracetamu těhotnýmženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávání přípravku Pterocyn se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologické změny během gravidity mohou stejně jako u jiných antiepileptik ovlivnit koncentraci

levetiracetamu. Během gravidity byly zaznamenány případy snížené koncentrace levetiracetamu v

plazmě. K výraznějšímu poklesu docházelo během třetího trimestru gravidity (v tomto období byla

koncentrace levetiracetamu v plazmě snížena až o 60% proti výchozí koncentraci před začátkem

gravidity). Proto je třeba při léčbě levetiracetamem zajistit v průběhu gravidity vhodnou modifikaci

dávkování. Vysazení antiepileptické léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit

matku i plod.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje. Pokud však je léčba

levetiracetamem během kojení nezbytná,je třeba vzhledem k významu kojení zvážit poměr rizika a

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat somnolenci nebo

jiné příznaky souvisejícís centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po

zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit,

např. řízení vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,

dokud se nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Profil nežádoucích účinků uvedený níže je založen na analýze souhrnných placebem kontrolovaných

klinických studií ve všech studovaných indikacích s celkem 3 146 pacienty léčenými levetiracetamem.

Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamu v otevřených prodloužených studiích i ze zkušeností

po uvedení přípravku na trh. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly nazofaryngitida, somnolence,

bolest hlavy, únava a závratě. Bezpečnostní profil levetiracetamu je podobný ve všech věkových

skupinách (dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Seznamnežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) a z

postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence.

Frekvence je definována takto: velmi časté (≥1/10),časté(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000).

MedDRA TOS Frekvence

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a

infestace nazofaryngitida infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému trombocytopenie

leukopenie

(1) pancytopenie

(1,2)

neutropenie

Poruchy

metabolismu a

výživy anorexie snížení tělesné

hmotnosti

,

zvýšení tělesné

hmotnosti

Psychiatrické

poruchy deprese,

hostilita/agresivita,

úzkost

insomnie,

nervozita/

podrážděnost sebevražedný

pokus

sebevražedné

představy

psychotická

porucha

abnormální

chování

dokonaná

sebevražda

poruchy

osobnosti,

abnormální

myšlení

halucinace

,

hněv

, stav

zmatenosti

citová

labilita/výkyvy

nálady,

agitovanost

Poruchy

nervového

systému somnolence,

bolest hlavy konvulze, porucha

rovnováhy,

závratě,

letargie, třes amnézie, porucha

paměti, poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie

,

poruchy

pozornosti

choreoatetóza

dyskineze

hyperkineze

Poruchy oka diplopie,

rozostřené

vidění

Poruchy ucha a

labyrintu vertigo

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestinální

poruchy bolesti břicha,

průjem, dyspepsie,

zvracení,

nevolnost pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest abnormální

výsledky

jaterních

funkčních

testů

jaterní selhání

hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně vyrážka alopecie

,

ekzém,

pruritus toxická

epidermální

nekrolýza

Stevens-

Johnsonův

syndrom

multiformní

erytém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně svalová slabost,

myalgie

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace astenie/únava

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace poranění

(1) Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh.

(2) Útlumkostní dřeně hlášený v některých případech.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topimarátu.

V několika případech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

U pacientů ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky bylo celkem 190 pacientů léčeno levetiracetamem v

placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích. Šedesát (60) z těchto pacientů bylo

léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích.U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645 pacientů léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných a otevřených prodloužených

studiích. 233 těchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích.

V obou těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení

levetiracetamu na trh.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválených indikacích epilepsie. Výsledky bezpečnosti u pediatrických pacientůvplacebem

kontrolovaných klinických studiích byly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu u

dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější u dětí

než u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku4-16 let byly zvracení (velmi časté, 11,2%),

agitovanost (časté, 3,4%), výkyvy nálady (časté, 2,1%), citová labilita (časté, 1,7%), agresivita (časté,

8,2%), abnormální chování (časté, 5,6%) a letargie (časté, 3,9%) hlášeny častěji než u ostatních

věkovýchskupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu. U kojenců a dětí ve věku 1 měsíc až méně

než 4 roky byly podrážděnost (velmi časté, 11,7%) poruchy koordinace (časté, 3,3%) hlášeny častěji

než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferiority sledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4-

16letých dětí trpících parciálními záchvaty. Ze studie vyplývá, že v populaci splňující podmínky

protokolu („per-protocol“ populace) se levetiracetam neodlišoval (nebyl horší) od placeba s ohledem

na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost a

paměť (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score). Výsledky týkající se

chování a emočního fungovánínaznačovaly u pacientů léčených levetiracetamem zhoršení, pokud jde

o agresivní chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použití

ověřeného nástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívali

levetiracetam v dlouhodobé otevřené následné studii, nedošlo v průměru ke zhoršení chování a

emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu stavu.

4.9 Předávkování

Symptomy

Při předávkování levetiracetamem byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Po akutním předávkování je třeba žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení. Žádné

specifické antidotum levetiracetamu není k dispozici. Léčba předávkování je symptomatická a může

zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60% a primárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je pyrrolidonový derivát (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid), chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn, zdá se však, že je odlišný od

ostatních v současnosti užívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčují tomu, že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.In

vitrostudie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca

2+ vneuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca

2+ z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc

částečně antagonizuje snížení aktivity GABA-a glycinových kanálů způsobené zinkem a beta

karboliny. Mimoto se levetiracetam vin vitrostudiích váže na specifické vazebné místo vmozkové

tkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který je

považován za součást procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jeho

analogy mají různou afinitu k vazbě na synaptický vezikulární protein 2A. Afinita k vazbě na

synaptický vezikulární protein 2A koreluje s jejich potencí k zábraně vzniku záchvatů vaudiogenních

modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu před záchvaty ve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a

primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl pro-konvulzivní účinky. Primární metabolit je

neaktivní. U lidí potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní

výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum preklinicky stanoveného farmakologického profilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících,

dětí a kojenců ve věkuod 1 měsíce s epilepsií

Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce 1 000 mg, 2 000 mg nebo 3 000 mg rozdělené do dvou dílčích

dávek. Léčba trvala až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli

snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50% a více proti počátečnímu stavu při stabilní

dávce (12/14 týdnů) 27,7%, 31,6% a 41,3% u pacientů s 1 000 mg, 2 000 mg resp. 3 000 mg

levetiracetamu a 12,6% uplaceba.

Pediatrická populace

U dětí (ve věku 4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem

kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 14 týdnů. V této studii byl

levetiracetam užíván ve fixnídávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek. 44,6% pacientů

léčených levetiracetamem a 19,6% pacientů s placebem dosáhlo snížení frekvence parciálních

záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 11,4%

pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2% pacientů bylo bez záchvatů po dobu alespoň 1

roku.

U dětí (ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu stanovena ve dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba trvala 5 dní. Vtéto

studii dostávali pacienti denní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 50 mg/kg perorálního

roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita dávka 20 mg/kg/den

titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6 měsíců, a dávka 25

mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 4 roky. Celková denní

dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Primárním měřítkem účinnosti byl podíl

pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondentů, tj. procento pacientů s≥50% poklesem

průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího stavu), který byl hodnocen zaslepeně

centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video EEGzáznamu. Do analýzy účinnosti

bylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video EEG záznamu v obou obdobích,

výchozím i hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a 19,6% pacientů léčených

placebem bylo považováno za respondenty. Výsledky se shodují napříč věkovými skupinami. S

pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméně po dobu 6 měsíců a 7,8%

bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapii byla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů s nově nebo nedávno

diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální

záchvaty nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti byli randomizováni kužívání

karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-

3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0% pacientů s levetiracetamem a 72,8% pacientů s

karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2%(95%

CI:-7,8 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6% a 58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptická léčba u části

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 16

týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty u

různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetamužíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 58,3%

pacientů léčených levetiracetamem a 23,3% pacientů s placebem dosáhlo snížení počtu dnů s

myoklonickým záchvatem za týden alespoň o 50%. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6%

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0% pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 24

týdnů, která zahrnovala dospělé, dospívající a omezený počet dětí trpících idiopatickou

generalizovanou epilepsií s primárně generalizovanými tonicko klonickými záchvaty (PGTC) u

různých syndromů (juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilní epilepsie s absencemi, dětská epilepsie

s absencemi nebo epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení). V této

studii byllevetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo 60 mg/kg/den

u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 72,2% pacientů léčených levetiracetamem a 45,2% pacientů s

placebem dosáhlo snížení frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden

o 50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4% pacientů bez tonicko-klonických záchvatů

po dobu alespoň 6 měsíců a 31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1

roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je

lineární s nízkou intra-a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o většívariabilitě mezi pohlavími, rasami ani cirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plazmatické hladiny předvídat na základě perorální

dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy

není nutno monitorovat.

Byla prokázána významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i

dospělých (poměr koncentrace ve slinách/koncentrace v plazmě se pohybují v rozmezí 1-1,7 pro

tablety a 4 hodiny po podáníi properorální roztok).

Dospělí a dospívající

Vstřebávání

Levetiracetam se po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání se blíží 100%. Maximální plazmatické koncentrace (C

) jsou dosaženy 1,3 hodiny

po podání dávky. Ustáleného stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31μg/ml se běžnědosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg

a 43 μg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Ani levetiracetam ani jeho primární metabolit se ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní

plazmy (<10%). Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká

celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetam není v lidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24%

dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P450

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupiny byla zjištěna v

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrrolidonového jádra

(1,6% dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9% dávky).

Další neidentifikované složky představovaly pouze 0,6% dávky.

In vivonebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu ani u jeho primárního

metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, že levetiracetam a jeho primární metabolit neinhibují hlavní izoformy jaterního

cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitronavíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové. V kulturách lidských hepatocytů měl levetiracetam

minimálnínebo žádný účinek na CYP1A2, SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval

mírnouindukci CYP2B6 a CYP3A4.In vitroain vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy,

digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivodocházelo k významné indukci enzymů. Proto je

interakce levetiracetamu s jinými látkami nepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodin a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95% dávky (přibližně 93% dávky se

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhla 66% dávky; vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg, pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že

levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární

metabolit se kromě glomerulárnífiltrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje sclearance

kreatininu. Proto se u nemocných se středně závažnou a závažnou renální poruchou doporučuje

upravit udržovací denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

U jedinců s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné změně

clearance levetiracetamu. U většiny jedinců se závažnou poruchou funkce jater byla clearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po podání opakovaných dávek (20-60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle

absorbován. Maximální plazmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0 hodinu po podání. Bylo

pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plazmatické koncentrace a plochy pod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc–4 roky)

Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc–4

roky) byl levetiracetam rychle absorbován a maximální plazmatická koncentrace byla pozorována

přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

V analýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let korelovala

tělesnáhmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné

hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametry měl vliv také věk. Tento účinek

byl výraznější u mladších dětí, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4let věku se stal

zanedbatelným.

V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující sekbezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka

Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale byly zjištěny u potkanůav

menší míře u myší, při expozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem pro

použití v klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená hmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí

v přepočtu na mg/m

2 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani samic

u rodičů a prvnígenerace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 3

600 mg/kg/den. Při dávce 3 600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií k

nepatrnému snížení fetální hmotnosti, spojenému shraničním nárůstem počtu kostních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu

malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí

samice potkanů (12násobek maximálnídoporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

) a 1 200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 1 800

mg/kg/den. Dávka 1 800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení fetální

hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními anomáliemi.

NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matky a 200 mg/kg/den pro plody (odpovídá maximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70,

350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla≥1 800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývoj mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na

mg/m 2 ).

Studie s novorozenci a mláďaty zvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinky na

standardní výsledky vývoje a maturace v dávkách do 1 800 mg/kg/den (6-17násobek maximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádrotablety:Krospovidon(typB),PovidonK30,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-

stearát

PTEROCYN 250 mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol400,oxid titaničitý (E171), mastek, hlinitý lak indigokarminu (E132)

PTEROCYN 500 mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172)

PTEROCYN 750 mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa,makrogol400,oxidtitaničitý(E171),mastek,hlinitýlakoranžovéžluti(E110),

červený oxid železitý (E172)

PTEROCYN 1000 mg potahované tablety potahová vrstva:

Hypromelosa, makrogol400, oxid titaničitý (E171), mastek

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

PTEROCYN 250 mg potahované tabletyjsou balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120 a 200 potahovaných tablet.

PTEROCYN 500 mg potahované tabletyjsou balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120 a 200 potahovaných tablet.

PTEROCYN 750 mg potahované tabletyjsou balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120 a 200 potahovaných tablet.

PTEROCYN 1000 mg potahované tabletyjsou balené vAl/PVC-PE-PVDC blistrech a krabičkách.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a

500 02 Hradec Králové

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

PTEROCYN 250 mg potahované tablety: 21/388/12-C

PTEROCYN 500 mg potahované tablety: 21/389/12-C

PTEROCYN 750 mg potahované tablety: 21/390/12-C

PTEROCYN 1000 mg potahované tablety: 21/391/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.6.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace