POULVAC Marek CVI + HVT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • POULVAC Marek CVI + HVT Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • POULVAC Marek CVI + HVT Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902408 - 1 x 1000 dávka - lahvička; 9938536 - 1000 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/004/00 – C
 • Datum autorizace:
 • 10-01-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU=PI

POULVAC Marek CVI + HVT

Zamražený virus pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. , Ctra Camprodón s/n “la Riba”,

17813 Vall de Bianya,Gerona, Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

POULVAC Marek CVI + HVT

Zamražený virus pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (0,2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum, kmen CVI 988

min. 10

– max. 10

TCID

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum, kmen F # 126

min. 1000 – max. 6000 PFU**

* TCID

- 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

** PFU – plakotvorná jednotka

Pomocné látky:

Dimethyl sulfoxid, fetální bovinní sérum, zamražovací médium

Rozpouštědlo (Poulvac Marek Diluent) obsahuje:

Sacharosa, Hydrogenfosforečnan draselný, Dihydrogenfosforečnan draselný, Pepton, Fenolová červeň,

Voda pro injekce

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace jednodenních kuřat proti Markově chorobě, ke snížení mortality, klinických

příznaků a lézí způsobených onemocněním.

Nástup imunity: 9 dní po vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných a oslabených kuřat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Ředění vakcíny:

Vakcína se ředí v poměru jedna dávka vakcíny na 0,2 ml rozpouštědla, tedy 1000 dávek vakcíny

ve 200 ml rozpouštědla, 2000 dávek vakcíny ve 400 ml rozpouštědla.

Příprava vakcíny včetně určení potřebného množství rozpouštědla by měla být naplánována před

vyjmutím ampulí z tekutého dusíku, protože ampule po vyjmutí z držáku neobsahují údaj o počtu

dávek. Věnujte zvláštní pozornost zabránění vzájemné záměny ampulí s jiným počtem dávek a použití

správného množství rozpouštědla.

Ampulka se zmraženým virovým materiálem se opatrně vyjme z tekutého dusíku a rozmrazí se ve

vlažné vodě, jejíž teplota nesmí být vyšší než +29 °C. Opatrně, pomocí injekční stříkačky se přemístí

obsah ampulky do láhve s rozpouštědlem. Naředěná vakcína se udržuje při teplotě +2 °C až +6 °C,

nejlépe v drceném ledě. Takto připravená vakcína se musí upotřebit do 2 hodin.

Vakcína se aplikuje jednodenním kuřatům podkožně v krajině krční v dávce 0,2 ml nebo

intramuskulárně do stehenní svaloviny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcína se uchovává při -196

C v kontejneru s tekutým dusíkem. Je proto nutná kontrola hladiny

tekutého dusíku v kontejneru, aby nedošlo ke znehodnocení vakcíny.

Naředěná vakcína není odolná vůči intenzivnímu třepání, zamražení a vůči vyšším teplotám a je nutno

ji uchovávat při teplotě 2

C až 6

Styk vakcíny s dezinfekčními prostředky inaktivuje její účinnost.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skladovat mimo dosah děti.

Zamražený virus se uchovává při -196

C v kontejneru s tekutým dusíkem.

Rozpouštědlo uchovávat při teplotě do 25 °C. Chránit před mrazem. Chránit před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s přípravkem.

Vakcína není určena pro použití během snášky.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinační virus se může šířit. Vakcinujte všechna zvířata v chovu.

Deset pasáží vakcinačního viru vykazuje zvýšení virulence u vysoko vnímavých šlechtěných

Rhode Island Red.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s tekutým dusíkem a při otevírání skleněných ampulí je nutno dodržovat příslušná

opatření, aby se zabránilo případnému pracovnímu úrazu.

Je nutno používat ochranné rukavice, ochranu obličeje nebo ochranné brýle a ochranný oděv.

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému

lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

Zamražený virus: skleněné ampulky o obsahu 2,0 ml pro uložení v tekutém dusíku obsahující 1000

dávek nebo 2000 dávek. Ampule jsou uloženy v držácích v nádobě s tekutým dusíkem. Počet dávek v

ampuli je uveden na konci každého držáku obsahujícího ampule.

Rozpouštědlo (Poulvac Marek Diluent): skleněné lahvičky nebo skládací plastové vaky o obsahu 200

a 400 ml nebo skládací plastový vak o obsahu 1000 ml.

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

Registrační číslo: 97/004/00–C

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com